Goudsche Courant, vrijdag 27 januari 1933

De 22f R A I Tentoons elling RADIONIEUWS Programma voor heden ililveisuju ü óU Lunmii door De IJitieüuiteio b iö jiuuiotiiou 6 20 Üttiig 6M lui leed cu dtnjJ van iioop on geluk til tiovjclUufaland All Z ÖlokviB o ej Het unanttijs j uü Ver oig zang 7 15 litiaüt de melodie eeü piijsviutig 7 25 Cou 1 Ltji uüvi Dö UiuK lluiLcrh Ü ÜÜ Cui ub i De jeugd lil het itedcn idg vooitft acht Du JeLg ua j ea tk i ii Ciii Jeygdbewegmg Wjueket Da 11 Faber 8 3Ü Concert w üO ijuiaua jüUo Opuiibaimg eu Citidbervaxing 4üi voüitiiacljL De liibtoiie Spieker i iof Dj J LindelKjom 9 30 Coutert 10 OU Vai Diao lü lö Lezing Die Miasiou dea lieieti U tolettaiitismus bpieker fr Th Devalanne 10 45 Uiumolooii l tO 12 C0 ürauiotooii H I u nez x Uar Huiz en ó iO 6 3Ü Vervolg concert 5 30 6 50 Sonaten concert 6 1 6 45 Welspixjkeiidlieid door Alb Vogel 6 45 7 10 Vervolg sonatea uonceru 7 10 7 30 Van vreemde landen eu volkeren Wed Doatii die i Ue Zeereifa door P Hofman 7 46 y 2Ü Concert door de K K O Boys 820 8 55 1 De Göbüüite uit De Heilige 2 De Aanbidding uit De Heilige 8 35 9 00 Conteit dmt de KRCl Boys 9 0O 9 15 Nieuwsbericliten 9 15 11 15 Concert door het K R O oike L 10 10 10 30 Voordraolit door Pieue Hulled ux 10 50 1115 Vervolg coiKert 11 15 12 00 Uramofoon RADIONIEUWS GOUDA 27 Jan 1933 Gemeenteraad Agenda voor de vergadering van den Raad der gemeente op Maandag 30 Januari 1933 dei amiddags 7h uur Aan de orde Het voorstel tot benoeming van vier leden der Commissie voor het Museum van Oudheden tevens Libryemeesters Het vooratet tot benoeming van een gecommitteerde der gemeente in het bestuur dei Openbare Leeszaal Het voorstel tot herbenoeming van tijdelijke le raren voor de Handelsavondschool Het voorstel tot het verjeenen van ziekte verlof aan den leeraar in de oude talen aan het gymnasium L A A van der Bent en tot bekrachüghig der tydeljjke benoeming van Mej L de Haas Het voorstel tot ontheffing van de verplichting tot ontslag van den heer M Cohen leeraar aan het gymnasium Het voorstel om met over te gaan tot het instellen van een Zaterdagavond warenmarkt Het voorstel tot vaststelling opnieuw van de bedrijfs verordeningen voor het electriciteitabedryf het gasbedrijf den reinigingsI dienst den ontsmettiiigsdienbt gemeentewerken de brajiuweer het marktwezen hei openbaar slachthuis het woningbedrijf het Interessant mededaelingen van den heer J Leonard Lang voorzitier van het tentoonstellingscomiló Da aSste H A i t ntoonBtelltii te A nst r dam welker poorten morgen voor het publiek zullen wordiSlï geopend Iieeft der traditie getivuw een voor bezoek getiad van en groot aantal jïcrsvert enwoordigers dat in de gelegenihcid is gt fejeld tot beziditiging tier zeer vele stands onder geleide van leden van hot tentc oiis ellingscomité En het ia opnieuw de liter S Leonard Lang geweekt voorzitter van dit comité die m deze functie en in lie v m tafelpraesee nïn den lunoli welke den rondgang besloot op de hem eigen deskundige en overzichte lijke wijze het bijzondere on i etenswaardige i van deze tentoonstellinig in tlgemeene trekken heeft uiteengezet De heer Langherinnerde sraan dat de eerste tentoonstelling door te K A 1 geor geniaeerd in 1895 in liet toe imalige i lpis voor Volksvlijt gehouden is r waren toen fietsen naar den naam stoomfiets luisterende motorfietö n er waren demonetratierijtmgen en er was ook iets dat nu geen KA l tentoonstelling meer kent een deficit m penningmeester moes namelijk zijn boeken nfwluften met een nndielig saldo van f 277 maar ity enover da tekort stond een beJangrijk winstcijfer aan pubHeke belangpteliing en enthousiasme Ier bezoekers Hinïlsdlen zijn aldus epr nog 21 tentoonstellingen gehouden vaarvan 9 in het I aleis van de K A I zelf Tndwdaad een Paleis In Haart 1932 bedroeg de besrhikbai e exposttieruimfe 6000 M2 In 1925 werd de oppervlakte vereroot ini 10 000 M2 en door den rciei vooral van de bedrijfsauto s werd liet nooc ig oen nevenzaal te bouwen die een opper lakte beslaat van 3000 M2 Zoo exposeert in 1933 de K A I haar i rsonenwagens i d ijfamatenaai motorrijwielen benevens toebatioorende onderdeden m een ruimte die da maj estueuze oppervlakte van 13 000 M2 beslaat Deze tentoonstelling is de tiende m het gebouw Ken tijd tot blij jubileereni bestaat er trots veel optimisme niet maar rieze show brengt veel vooruitgang hetgeen meer Is dan het vieren van een jubileum meer verheugend meer hoopvol Zeer markant is het dat het R A T bestuur er niet m is kunnen plagen alk der exposanten die ruimte te geven die gevrangd werd Xoii dit het geval zijn dan moest de tentoonHtelImgsruimfe in 1933 nog met 6000 M2 vergroot worden Do lichte en tubxige éüto troef Wat nu de expositie betrefti de tentoonstelling brengt niet aJleon de allergrootste vraehtwagens trailers met bejiBine en Dieselmotoren niet alleen de gebruikelijke personenwagens maar bovendien en dit typeert deze tentoonstelling zeer m het bijzonder na de 6 en 8 oy mder invasie van vorige jaren de hcliteic zuinige ipto di weinig kosten vraagt en todi alle comfort en bedrij tszekerlieid biedt die de moderne mensoh n het moderne zakenleven en hij j jjn modeine genoegens hoodig heeft juist m deaen tijd nu liet ook zoo zfior gerielit i op otHciem y In goheeJ het leven Wij liebben in ons land wanneer wij tó NeüMlandsche Kordfabriek en de Kromhout niötorentabriek mtionderen geen eigen autoinobielintiustrie en wajir m andere landen steeds het rnhremsohe fabrikaat overlieeijscht daai kerfmerkt de Nederlandaohe tentsonnteilmg zich door j cn groote verscheidenheid ook van landen die op deze expositife vertegenwoordigd zijn Rondgaiig over de 22e R A L tentoon8tellinK Triomf Tan den goedkoopcn wa eli Een Lilian HarvCy van een en dertig mille motorfietsen met electriBchcn starter en vele andefc belang rtike zaken Indien wij l oweien dat de eerste Nederhmrlsühe Internationale Automobiel en Motornjwielientoonstelling welke smda tweo jaren het Ü A I geböuw en de daartoe beiioorende terreinen voor zioh heeft opge eischt in een belangrijk deel van haar inzendingen een cnsishedd vei toont dan bedoelen wij daarmede ajierminsb dat de initeniötionale üutoerf motorFijwielmduBtne er gezien de sterk gésïenken koopkrachti bij de moBsa in vijjf wereldeeleai bet bijltje bij heeft neergelegd Niets ib minder waar gezieu alleen het feit dat het aantal inzendingen wat auto s betrefti gpooter i dan dat in vorig © jaren terijifijl de inzendingen op het gebied van het motorrijwiel ongeveer verdubbeld zijn Waar wij in de eerste plaats op willen wijzen en iedere bezoeker die eenige kennis van zaken aaji een goed opmerkingsvermogen paart zal dit beamen 16 dati deze tentoonstelling min of meer befiee cht wordt door den Euroï eeöchen geest die ols gevoi Van den verminflerden koopkraelit en belastingen op benziije gewicht en wat diss meer zij gevaren is over ean groot gedeelte der auto en motorfabnkanten van heti ontment Om de woorden van den heer Leonard Lang nog ee is tot de onze Ie maken deze tentoonsleJhng wordt vooral getypeerd door de lichtere zuinige auto s die w emig kosten vraagt en toc Ji alle comfort en bedrijfszekerheid biedt die de moderne mensch in bet Uioderne 7 akerdeven en bij zijn moderne genoegens nowjig heeft jtilst in dezen lijd nu alles zoo zeer gericht is op efficiency in fTchoi l let leven Want wife een keuze Böd willen doen uit Jiet type vnn den kleinen goedkoopen auto Uit dat van den goedenf bedrijfsautoo ook iteide typen beschikkftttd over een motor niet root vermogen en klein volume hij kaji Ze op deze expositie met ha ar niet min der dan 1S6 stands te kust en te keur vlTi den De Ulian Raryey Maar ook de luxe wagen de prachtig gebtiüomlijnde modellen die veel geld kosten en veel cyUnders hebt en ontbreken ulierininst Men brengg ftleohts eon bezoek om bi dit voorbecdd even laji ser stil te staan aan stand 89 w r d eoudste aut mj bieUabrieken n l Meroodes Benz naar nieuwste creaties op Jiet gebied van personenwagens demonstree en Bepalen wij oils ditarbij tot een Mercedes l e B K voorzien vaji een a péiaoouB cabriolet carrosserie model L lVin Harvey een wagen die opvalt door zijn lijnen en kleurencombinatie maar die men dan ook perst na betaJing van bijna één en dertig duizend gulden zijn eigendom noemen kan Maar haasten wij ons te vermelden dat 1 men ook voor den kleinen degeJijken geItruiktiwagen waarvan de prije too goed tls I in ieders bereik Ifgt bij dit mertt terecnt knn De natUtttAle Ford j Het feit dat Ford op feze tentoonstelling I v or het eeift als natiol ale industrie verI schiin t 18 een hieer dan flornialè belaflg htellmg voor de door d N V Nederlandsi he Ford Automobiel Fabriek geëxposeerde pioducten zeker waard i ord heeft ook dit kc r wederom Lwoti staiida één voor luxe en één voor vrftclitwagens Vermelden WIJ op eerslgenoemde als piece de resistance liet inffenieuse doorsnee dhaasis van de V B dat Jiet den beschouwer mogelijk maakt mede donr inwendige verlichting de cour structie en de beweging van alle mectiani e deelen te besnudeei sii Wat voorts de geexpo erde autobussen en vracbtwacenfl van diverse pluimage betr tt dene zijn nagenoeg allg tot n de perftcTie uitgevoerd waarliij badrgfszuinigheid en driurzaamheid bond m hand gaan uok nnir de drie wielige vrachtfieta mot krachti en motor de fiets met hulpmotor en de snelle krachtige en economische motorfiets be itaat gezien de groote verscheideniieid der i eèposeerde modellen blijkbaar groote vraag De electnsche fietj Iiebben wij n ct kannen ontdekken naar wij van deskundt e zijde vernamen kan zij vnjwel alfl ccn mislukking beschouwd worden Gesprongen handen Niets anders Dn noodift dan F UrUl 0rand te Tilburg Groot kantoorgebouw en een graansilo prooi der vlammen Schadt meer dan honderdduizmd gulden Woen dag tuL ft te Xilbuig ui de Willem llbüaat een felle Liand gewoed waarbij Jiet vijf veidiej ingen liooge kantoorgebouw Villi de iNederl hamgaren ceiitiale uu A l róge en Co en een giauflfailo van de firma Van Loon een pivxji der vlammen werden Dt naastgelegen werkplaats en garage vaji de fuma VanvÜsch ging eveneens veiloren De öcliade woidt op meer dan een ton geBohat pensioenfonds het grondbeürüf met de vcrordemng regelende de schattingen bedoeld in art 15 der Verordening op het giondbedryf den stoi tings en ophaaldienal en de spaarbank in verband met de wijziging der gemeentewet J Het voorstel tot het nemen van een proef door de Gemeente Lichtfabrieken met in huur verstrekken van verwarminggapparaten tegen een verlaagd nachtstroomtarief Het voorstel tot verlaging van het farief oor verpleging in het Van Iterson Ziekenhuis van patiënten komende van buiten Gouda Het voorstel betreffende het bouwplan in de Korte Akkerei van de heeren P A Vingerling en H Zanen Het voorstel tot aankoop van grond gelegen aan de Constantyn Huygenskade van den heer C van den Oever Het voorstel tot ruiling van grond gelegen aaft de Prina Hendrikstraai met de N V Vereenigde Fabrieken van Stearine j Kaarsen en Chemische producten f Het voorstel tot het verhuren van een lokaal van het Openbaar Slachthuis aan het Ryk Het voorstel tot verhuur van het woonhuis Gouwe no 101 aan de Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwjjs Het voorstel tot aaiikoop van grond gelegen aan den Jan Philipsweg van den heer P G van Willigen Het voorstel tot het verleenen vaH uitpad over het Houtmansplantsoeji aan den heer G A Belonje Het voorstel om niet over te gaün tot het i Het voorstel tot wijziging der verordening tot pensionneering der wethouders Het voorstel tot vasseUmg eener verori dening houdende bepalingen tot bestrijding vi n onreinheid op het hoofd en ziekte van hoofdhuid en haar by schoolkinderen Het voorstel tot extra steunverleening aan werkloozen in 1933 Vaststelling 7e suppletoir kohie Hondenbelasting dienst 1932 Vaststelling 7e suppletoif kohier schoolgeld stadamuziekschool over 1932 en verder voorkomende zaken Wijziging verordening voorwaarden opneming en verpleging patiënten Van Iterson Ziekenhuis By schrijven van 13 Januari j l veraochthet college van Regenten van het VanIterson Ziekenhuis medewerking te verleenen voor het verlagen der tarieven voor buiten Gouda wonende derde klasse patiënten Dit voorstel tot verlaging vindt zyn grond in het feit dat hoewel het j r 1932 voor het Ziekenhuis gunstig is te nemen het maximum aantal patiënten op één dag was 136 het minimum 83 terwyl het gemiddelde 110 lil bedroeg de exploitatie gunstig zoti zyn beïnvloed door een grooter aantal patiënten hetgeen b de tegenwoordige outillage van het Ziekenhuis mogelijk is te achten aangezien zonder twyfel 125 atiënten per dag in het Ziekenhuis kunnenworden verpleegd Voor dit aantal is personeel aanwezig zoodat elk ledig bed een verlies beteekent Met den geneesheer directeur van het Ziekenhuis is het college van Regenten van nteening dat meer patiënten van buiten I Gouda zullen komen zoodra het tarief leger is In verband hiermede wordt voorgesteld het tarief voor niet ingezctenen te verlagen van ƒ 4 60 op ƒ 3 50 per dag en voor hen die worden opgenomen voor rekening van de naburige gemeenten of haar armbesUiren of van ziekenhuisverplegings fondsen van ƒ 3 60 op ƒ 3 mits met deze gemeenten of instellingen een overeenkomst is of wordt gefloten B enr W kunnen zich hiermede vereenigen en stellen den Raad voor aldus te be alniten Verle nen toestemiping aan G A Belonjc om aijn pand Lang Tieudeweg 96 langs het Houtmanaplantaoen te bereiken Door den heer G A Belonje Lange Tiendeweg 96 alMer Is t eatnnmin ge PORT KN WÏiDirrRIjbBH VOETBAL Geen voetbal Alle weds trijdcu voor den K N V B voor Zondag u s zija atgflast évenaoo de weditnjden vou den Ü V B WIELKENNEN De BruBselsche Zeedaagsche Pijnenburg tichón winnen met éénronde voorsprong Gisteravond zijn Pijnenburg Sciion er ingeslaagd eun ronde Ie winnen op Ueli leidendii pejeton en daaimee den wedstrijd De uitslag was 1 l ijnenburg Holion Op 1 ronde 2 Chaihei De Neet Op 2 londen 5 Kithh WombBl Op 3 ronden 4 Bniets Hagelsteena Op 4 londen 6 De T ftuw Van Jüevelo Op ö ronden 6 Van Haveltilembroecl Op 6 ron len 7 Hajnerlynck Btoccardo Op 7 ronden 8 Piet van Kempen Aeita Op 10 ronden 9 Loucke Verhat eu 10 Kieionb Van Buggenhout i Piet van Kempen had vanwege de koude opgegeven Lr w ai ril den lautsten avond iJöOü ftederlandtra ni het Sportpïileih en er fieeraclite groote geestdrilt bij de laatste ronden Pijnenburg ajn ak nog even voor de Belgische radio Wi tte tan den Chlo rodont RECHTZAKEN Overtreding der Criais ZutTcIwet Voor liet kantongerecht te Groningen wurd igibtermoig n opnieuw beliandeld de zaak tegen don bankelfabrtkant E Swabedifesen aldaar wegens overtreding der Cri3is zruvelwet door het m voorraad hebben van 23000 kg spijsvetten geacliiki om loter of margarine lie vervangen die met voorzien waren van de bij die wet voorgeschreven merken Verdichte verklaarde met le hebben geweten datj dit npodig was omdat hij de vetten reeds had voordat Se bepalingen dör w©t in werking traden en bovendien omd aa hij ze niet vervoerde Het O M waargenomen door mr T KonieHngh eischte verbeurdverklaring der in beslag genomen vetten die een waarde hebben van ongeveer 7000 en tevens f 3000 lioeto subs ü maanden hechtenis De verdediger mr A B Rood was van oordeel dat verdachte niet veroiordeetd kan Horden De Cnsis zuiVelwet Is zeer verwarmend De leek ia uitsluitend aangewPaen op courantenberichten dig een warwmkel van beschikkinlgen bevatten Het verbod van liet voorlianden hebben van spijsvetten moet gebeuren bij algemeenen maatregel van bestuur Deze ontibreekt echter De ministeiieclo hefecJukkmgen zijn dus in dit geval niet rechtsgeldig ij de nieuwe ministerleeie beschikking van 22 Dec is deze fout een weinig goedgemaakt maar daar de overtreding van verdacthte voor dïen datum is geschied geldt voi r den heer H de meMt gunstlige regeling Pleiter vroeg teruggave van de in b Jag genomen goederen t einde bederf te voorüomen De kantoni echter zal 8 Februari schriftelijk vannis wijzen ia het ook op primitieve en Jaiigzame wijze iUdufa nog auto t overbreii gt Het is echter riiogelijk dat deze verbinding stechts een klein aantal uren stand kan houden omdat olk f ogenblik verwacht kan worden dat de iivier liaht gaat zilten in het geval er i een verbinding voor autoverkeer meer mogelijk 18 wordt den automobilisten aange raden deze te zoeken via Wetel Het IJS m de IJsel heeft zich even boven de schipbnig te Deventer vastgezet evenals di thans het geval Js benedenstrooms oi Xer Olet Hovenstrooma zet het ijs zich nu steeds Door den Jagen waterstand zijn een aantal schepen in den piond van den IJaelftaven te Doesburg vastgeloopen Mede In De IJpelhaven is thans voor de scheepvaart gestremd t De Lek heeft fch gezet 24 booten in im ija Be Lek voor Schoonhoven het ft zieJi ialefdactit iTPzet en ligt thans geheel dtfhtgevroren Van Vre cewijk af 7Jjn gistermorgen nog enkele booten de rivier itomen afvaren Zij hebVen het echter niet verder gebracht dan JaarsvPld wsar nu 24 booten bijeen in het ija zijn vastgeloojten Drie ijsbreker zijn he i om te trachten deze boo ten vrij te maken iïetigeen nog niet erg vlot Bij het KoekoekBveer gemeente Tienhoven liggen drie inbtorbooten InjfPvroren Zij érachten nog nSar beneden uit te ontkomen Waddensee een sveld De Waddenzee is zoover het oog reikt hedekf met zwaar drijfijs uitgestrekte ijsveiden hebhen zich op den lagerwal vastgezet De poatboot Harlingen Vlieland Terschelling fceeft v el last gehad en kwam een uur te laat aan De reederij Doeksen la vofKrueiDene Vrijdag een harer ijsbreker den posi en paasagiersdienst te laten doen Het stoomschip IJöelmeor dat van do eilanden op Den Helder vaart heeft wegens liet vele ijs den dienst tijdelijk gestaakt Op Heusden Overtocht gestremd Ingenseveer Gerqgelde overtocht overdag met pont en niotdrl oot Eok en Wiel bij Am rongen Overtocht geregeld vrachtwagens tot ö ton Wijk bij Duurstede Overtocht alleen voor personen per motorboot CulemborgVoetgangers en rijwielen over de spoorbrug Watrschünl jk wordt cell pad gemaakti over de rivier Vianen Sehipbrug weggenomen Overtocht normaal por pont Auto en vrachtwagens tot pl m aOOO K G tot 18 uur S i h o o n h o V e n Overtocht gestremd N ij m e g e n Overtochi alleen voor pss sagiers Tl ei Overtocht alleen voor voetgangers overdag on them Overtocht voor auto s mo j toinjwielen en rijwielen onmogelijk Dor d ree h t Z wij nd r écht en Dord roe 11 t Papen dr echo Ongeregelde overtocht per pont WilJemadorp Moerdijk Overtocht overdag er veci pont Krampen a d ƒ isel O ape 11 e Overtoi ht alleen voor voetgangerfl en rijwielen NoordzeekanaalZijkanaal Ferdiniind Hfljidkabelveer voor auto s gestremd van 19 uur tot 6 uur v m Personen en rijwielen dag en nacht J ota iwnd autoverkeer van NQord naar Zuid kan alleen plaatn vinden over wordrecht Moerdijk of Vreeswijk Vianen Gorichem Papendre ïht Dordrecht en Moerdijk ADFO TÊLEGRAFTSCH WEmSEBlCÖÏ 27 Januari Hoogste stand 794 9 te Brealau Tagste stand 745 0 tie Janmayen Verwachting Zwakke lot matige wind uit oostelijke richtingen Helder tot Uc it of haJf bewolkt Waat ijnlijk idroog weerStrenge tot matige vorst des nachts overdag matige tot lichte rorat toe in dit aiiÜi u hst ocialistische woord e doeü tioorea Hij aajivaajdde dus de uitnotKijging Daarna vemun luj eqtlUw dat I d ilepüieming aaii döie herdöaking ïaacistiBeUü yigujiistttieij officieel wareii gitgenoodijid ea dat deze tie uitnoodlgiug iiadden aaavand Toeii benutiLte hij het ooimté dat fuj eijfi toezegging terugnam omdat hij m dat gazeiqcliap met wUde veriteeren i De Konincin in Zwü rlaiia aui WIJ vernemen zal de KouingUQ mt t pim eB Juhiina tydeae haar verblijf inXwiteeiland Le LenseriMdde m de osmiddelluke oUgeving van Cliur haar mtreknemtiiiJa lieli Kurhaufihotei D Prinses op de sdtasts I tiUdvo JuUuJia lieefl gisteien mei een lUt drije personen beUaand gevolg een tocht op fte üchaatd gemaakt naar Maoselui waar zij te omfatieekii 4 uur arriv ierde l e uaiihomst vau de l nnbes bleef met onofpgeiiierkt Het gei ls h p bond bij de bebouwde KOM de sdjaataen af en wandelde lan fs de IJr Kuypei Udde naar de markt waar tL n auto geieed slonti waai mede men weox vt jU Olt I De drie vakcentrales by den minister van binnenl ndsche zaken JJoiiderüa lieelt op het verzoek van de due H beider 6 vak centrales iiet Nedeil Verbond van Vakvereemgingen t K K Werk liedunverhond en liet Otiriëtelijk Mat nonaal X aXvetboiiü een beui ioking plaats gehad met den niuubter vuii bmiieniajidsehe zaken i c yakcentiHiea inaaktaa eiautige b£ zwalen tc i en de meuwe oi clieu welke door den di nbt vun d werklooslieidsverzekeriug aijn gesteld ten aanzien Van de garanties vour de versiTekJtmg van voorscliotten van meei dan drie maanden op de Bubsidiee aan aoniniige werkloo enkassön De minister deelde tiiode dat hij een advies over dese atmgeligenheid wuclit en verklaarde zich bereid citOe mede te werken dat onmiddellijk Uu iioudige voorsoliotlen op de subsidiet aiüi de betreffende kassen worden verleend Voorts dnngeii de vakcentrales bij den nnnwttfr aan op verstrekking van een extffjv ujttoering aan de werklooaen in verbandmet de felJe kcude o a een verdutjbelihg van deh brandatoiteiibij ia liiveneeiis werd fcn m nibter gevraagd te bevorderen dat l bwitaaiide yorstregelmg voor de arbelüci i JU da VI fel kvei schaf f ing wordt verb toni De huuijiter gaf te kennen dat de positie vfin h Rijks schatkist het ien Beerate bezwaarlyk maakt aan hét verzoek inzake verUooffmg van den brandstoffen ijslag te voldoeiï Hij verkiaaidg zich tjchtei bereid lif t verzoek der vakcentrales in overweging nomen en zegde toe bijzondere aandaclit te zull€ n schenken aan de te berde gebracJite bezwaren tegen de beutaande vorstreg©ling j De hieuve burgemeegter van ZwMe Baron de Voa van Steenwijk de nieuwd burgenieester van ZwoIIq op 30 ApPil 1889 Zwolle geboren N a in zijn geboortestad het gymnasium fe hebben bézocjih studeerde hij aan de rjjkfiuniversiteit te Leiden wis en sterrekunde waar hij in 1918 ia gepromÓVïBrd Van 1914 tu4 1919 is hij observator by do Bterrewacht Üg Leiden geweeat Van 1010 tot 1925 was hij leeiaar aan het NederlandflcJi lyceum te Gravenhago en van 1926 t M 1931 is hij hoofd geweest van een rttdeoling van Jiet internationale instituut voor intelleelueele = ainenwerkln te Fflnjs nder de auspiciën van den Volkenbond In ion lonp van 1951 ia hij naat Nederland teruggokeerd en van dg oprichting at in NovemI er 195i heeft hij tflt heden liet Bccrelflnant waftrgpnonien van het Nationale Crlsiscoinitfi Op het gebied van de sterrekunde 2ijn van wjn hand eenige publicatie in wetenschappelijke tijdschriften versohenen Baron de Vos van Steenwijk is de liberale beginselen toesgedaan hij is een scthoon zoon van den afgetreden hurgenieester Wiiziglng van de Kieswet De heer Snoeck Hertkemanü h cf op het ontwerp to wijziging van de Kieswet een iimendement voorgesteld waarvan de bedoeling m met behoud iK oVeeJ mogelijk van lie in het wetsontwerp gegeven normen voor elke verkiezing vast te stellen een minimum vereiscbt voor het verwerven vaji en zèlel en een minimum gwniddPlde van 90 pet voor Jiet verkrijgen van een overHchotöseitPl bij de Kamerverkiezing van 70 I pet bij do liitatenvetkiezingen en Vaan 60 pet bi de raadsverkiezingen mert dien ver r tanie dat bij de verdeeling van overechot fU lf nieli m aanmerking komen bij de Kbmer t rKiezing lijsten welker atemcijfar la er lift dan de kioftdeeler bij de Btatenverkie1 7 ng Jijüten welker stemcij er lager is dan laj pet van den kiesdeeler en bij de raadsveikiezingen lijsten welker stemcijter lager 13 dnn 75 jK t an den kiepdeeier De S D A P en de Willem de Zwijwr herdenkJng IJe btóKlurenvergaderin van de Federa ti Den Haag der S D A P hwft met aJg t iccne Htemmen besloten dat de federatie i ioJi zii ontlioudeij Van elke deelneming aiui Ie liOTdenkinig van den dag waarop 1 oor 40Ü jaii Willem rfe Zwiiger werd ge 1 borvn dldu meldt Het Volk GEMENGDE BERICH TEN Het ijs en de scheeprsu Pe rivieren diehtg erroren Zeilen op het Tjeukemeer Enkele ongevallen Zwaar drijfas In de Waddenzee Velen door de koude bcTaVfen IJ nclei dagiiiidida is de ijsgang in den fi i i bij ArnJifrii Wfeci dupdanig nfgt nomen J het mogelijk was e n zij het gebrekkig I orilacl tuBschen iteide oevers voor itet auto jimbiclveTk er te lei fctellen Ter plaatse v ir de siHlipbnr s trMe gen is om halfdrie wederom een brugvak m le rivier gcbraoht dii gölrokkftn door ct n stoomboot van den H nf n oever naar den anderen gaat en al 1 behoeve van Ün pand en Ivestigde zaak speciaal ten em risC gemakkelyker naar en van SÏkuLen vervoeren uitpad n r iChnansplantsoen te mogen hebben T Tr ar aanleiding van dit verP itlT advies van den directeur rStewerkenen van de commissie h lnd in het beheer der Gemeente nen B en W den Baad voor de t i tStemming te verleenen onder je bepalins yet wintert stevi Alle wateren dicht Overal ijsvermaak m wintert stevig Eiken dag en nacht het dat he kraakt in de vroege wor n woftlen temperaturen van U graTnüer nul door den thermometer aanLn met het gevolg dat de yskorst InCteren dag aan dag dikker wordt Detieren hebben het alle moeten begeven ml zyn de ponten en schipbruggen wegLen Talrijke plaatsen zijn daardoorhet verkeer per aa uitgesloten Wel is ïijn de rivieren zoodra ze eenmaalnen bijna direct te betreden maar hetisswren per auto over een gemaakt pad ir niet 100 direct gerefid Over deil IJesel Gisterenavond heeft een ijsbreker met D sleep schepen zich nog een weg door IJssel weten te banen vandaag is de laei weer gesloten en reeds heeft een Itele tfi voet den overtocht gewaagd Ook de Gouwe dicht De Gouwe is mede dichtgevroren Het ys niet mooi daar nog lang booten den lalerweg hebben opengehouden Onder addinxveen is de Gouwe hier en daar al treden Hardryderij voor vrouwen De ZüiJ B afd Gouda heeft gisteren tamelyke belangstelling een hardry nj voor vrouwen georganiseerd waarvoor geldpnjzen waren uitgeloofd Üet aantal deelneemsters bedroeg 12 lervan werden de pryzen behaald doorej Nel Dogterom Krimpen a d Lek le Wi Mej E Jongeneelen Haarlemmerter 2e prijfl Mej Trijntje Bak Lekkerirlc 3e priJB en Mej Slappendel Krimpen i IJbbcI 4e prys Gecttttumeerd Avondfeest Morgenavond organiseert deze ijsclub op it ScJiietterrein aooals reeds gemeld een loot gecostumeerd ysfeest ter viering van lar Zö jarig bestaan Dat zal een gezellige ftukte geven Er ia muziek en feestverlich H Verleer naar andere plaatsen Het verkeer langs de jjswegen is thans vollen gang De IJs Donderdag gisteren acht at heel wat bezoekers bters uit de ilitingen Rotterdam de Krimpenerwaard de Rijnatreek naar Gouda en ook heden imen de sportliefhebbers op de schaats liepen atad in Aan de Lazaruskade et pvuit van aankomst is het een regel tig komen en gaan van de schaatsers m traditioneelen tocht van Kstterdam ar de Pijpenatad zich niet willen laten itgaan En iiatuurjyk dragen zy dan ook Hen de tropheeën daarvan op pet of man l de kraampjes aan de Lazaruskade en Itlers en ook de whikels in de stad zordat de gekrulde en gekleurde Gouweaar in alle variaties en de Goudsche sprits an den man en aan de vrouw wordt ehracht Naar alle zyden is het verkeer thans mo Hik De uitnemende kaart van den U nd Krimpenerwaard geeft alle berydbare i onderhouden wegen aan in dien geheelen raard van het hoofdbestuur van den Z H Jabond merkt men hier weinig dat schynt ich meer m dè richting naar Leiden te rienteeren in de richting Waddinxveen uwyk Bodegraven wordt van de ijs egen behoorlijk gebruik gemaakt De Vereen vgor Vreemdelingenverkeer leejt in meerdere bladen elders tot een beiMs aan Gouda opgewekt Overal Üsvermaak V n opengesteld vandaag is er over l waar water was nu J27 Door het openstellen van de grachten voor de achaatsenryders zyn terstond sterk bevolkt Op de Fluwee nsmplgracht was het heden direct vol f Jül op de Bleekerssingelgracht en de attensingelgracht velen op de schaats aren De laatstgenoemde gracht hebben de l pen tot het laatste toe opengehouden dat het ys daar in t midden niet te beawn is By de Van Swietenstraat is de nlere toegang tot de gracht afgezet Behalve op de Singels wordt ook gereden I 1 Bergen IJzendoorn w de putten in de Willens terwyl op de T lk8che Plassen ook volop van de ijsim wordt genoten Wedstrijden op schaatsen Bjli Sing Vires et Celetr seert Zaterdagmiddag voor de KtJT nioren afdeelingen wedstry oiZ Deze wedstrijden zullen ehouden op de plas aan den Zwar r elke afdeeling worden drie prezen CT gesteld terwyl iedere deelne ntvangt troostprijsje w Sf i 3 uur verdubbeling der kplentoeslag r Fofek a en A de Grootfa d hS taris vai den PI Kd dtr t t den nuV f 8 wend met het ver t hf r i de koude in W f oCr werkloozen een sterke r brandstof voldoende maatrede Ien te treffen om in den noodtoestand te voorzien door verstrekking yai kteeding en dekking en verdubbeling van den kolentoeslfig ttuiïmg vaa gw l De N V Vereenigde Fabrieken van Stearine Kaarsen en Chemische Producten he eft verzocht door plaateing van een nieu v erl tós£ heiding een verbetering te mogen brengen in de erfsclieidmg tusachen haar eigendommen en de Prins Hendrikstraat Hiervoor is het noodig dat tusschen üe gemeente en genoemde vennootschap een ruiling wordt aangegaan waarby de gt mcente gedeelten van de perceelen sectie iJ noB 2648 en i d 60 en de Veimootschap een gedeelte van het perceel sectie E no 2617 afstaat B en W stellen voor tot ruiling te besluiten onder bepaling dat geen van beide partyen tot he doen van eenige toegift kamoorlokaaltje in het Slachthuis ten behoeve van den accijnsdienat By schrijven van at December 19Ö2 afd Kyksgebouwen no 72 heeft de minister van Financien verzocht het ten behoeve van den accynsdienst aan het rijk verhuurde lokaaltje in het Slachthuis waarvan de huur op 24 Mei a a eindigt na dien datum opnieuw voor vijf jaren voor het rijk ten behoeve van dien dienst te kufliien huren Tegen voortzetting der huur op de bestaahde conditiëh bestaat geen bezwaar tciwyl ook de directeur van het Openbaar Slachthuis zich hiermede kan vereenigen stellen B en W derhalve voor tot verhuur tnans voor de periode van 26 Mei 1933 tot en met 24 Mei 1938 te besluiten De huurprijs bedraagt ƒ 250 per Jaar Ontheffing verplicht ontslag M Cohen De heer M Cohen leeraar in het Hebreeuwsich aan het Gymnasium heeft B en W veizocht te bevorderen dat hy ontheffing verkrijgi van de Verplichting om ontslag uit zijn betrekking aan te vragen in verband met het bereiken vmi den 65jari g€n leeftijd op 3 Februari a s Op grond van het daaromtrent uitgebracht advies en v n de omstandigheid dat leeraren in dat vak schaars zyn stellen B en W voor met toepassing van het derde lid van het eenig artikel der verordeiting regelende h t verplicht ontslag op 65jarigen leeftijd vastgesteld by raadsoesluit van 22 December 1927 de gevraagde ontheffing te verleenen tet uiterlijk 1 September 1934 Aankoop van eigendommen In verband met rooilijn Constantyn UuDgenskade De commissie van by stand in het beheer der Gemeentewerken bracht by schryven van 23 December j l no 41 onder de aandacht dat het voor de gemeente aanbeveling zou verdienen indien eenige wijziging werd gebracht in de wegscheidmg voor de eigendommen van den bloemist O van den Oever in dier voege dat de geprojecteerde rooifyn als bébouwingslyn gehandhaafd blijft doch de wegscheiding ± 3 60 M iaarvoor wordt geplaatst De heer van den Oever i s bereid aan deze r wijziging mede te werken door verkoop van zijn geheelen eigendom ter grootte van 1023 M2 tegen een prys van ƒ 5 50 per M2 zonder vergoeding voor opstal zoowel de gebou en en planten enz welke niet in den koop begrepen zijn en onder voorwaarde dat hem tet 1 Januart 1934 gelegenheid wordt geboden zyn bedryf naar elders over te brengen terwyl vóór 7 Februari 1933 een definitieve beslissing genomen moet zyn B en W stellen voor ter verbetering van het stadsdeel ter plaatse voor tot aankoop als bovenomschreven te besluiten Overname van een stuk grond Op verzoek vtm dwi eigenaar de heer P G van Willigen stellen B en W den Raad voor over te nemen een stukje grond aan de Jan Philipsweg voor de perceelen 11 en 13 dat door verbouw van de desbetref ffnde perceelen is Vrij gekomlen Herdenking Willem van Oranje Door de jeugd Onder leiding van den Inspecteur van het L O in de Inspectie Gouda den heer H de Blouw werd Woensdag 25 Ja iuari j l te Gouda een vergadering jgehouden ter behandeling van de vraag of en zoo ja op welke wyze de kinderen der lagere scholen in deze gemeente hun medewerking zullen verleenen aan de viering van het vierde eeuwfeest van de geboorte van Willem van Oranje Alle scholen openbare en byzondere hadden een tweetal afgevaar digden gezonden t w het Hoofd der School of diens vervanger en een der leden van het overige personeel Na een inleiding van den Voorzitter die in het kort het doel van deze byfeenokmst uiteenzette werd met algemeene stemmen besloten a volledige medewerking te verleenen indien ook de Besturen der scholen zich daarmede kunnen vereenigen b een spreker uit te noodigen jom voorde leerlingen der hoogerp leerjar eenrede te houden waarin de beteekenia vanWillem van Oranje wordt uiteenge ot c door deze kinderen eenige Vaderlandsche liederen te doen ingen of in het lokaal waar de rede zat worden uitgesproken of op de Markt voor het Stadhui zulks ter beoordeeling van h t PlaatselijkComité d zoo mogelijk een fiUn pf lantaaraiplaatjes te vertoontm wellte betjekkinghebben op het leven van Willem van Oran Terwyl tenslotte de vei adering eenstemmig den wensch t kennen gaf dat de onder b bedoelde rede sal worden uitge s pfoSen door dSa Inspeétwirvïm het L O den Heer De Blouw die t kennen gaf aan dit vprlapgen te zullen voldoen Herbenoeming tijdelijke leeraren handeiuvondsctiooL De dt retceur der handelsavondschool met Gjarigen cursus heelt voorgesteld te willen bevorderen dat de 4an die school verj bonden tydelyke leerki ach en O van Dyk en mejuftrouw F C A Bak voor het schooljaar 1932 33 worden herbenoemd en de tydelijke leerkrachten H van Santen en J van de Griek van en vaste aanstelling worden voorzien Na een opmerking van den Minister en overleg met den directeur der school hebben B en W daarop de voordracht zoodanig gewijzigd dat met den heer van Dyk en Mej Bak ook de heeren Van Santen en Van de Griek worden voorgedragen voor een tydelyke aanstelling voor den cursus 1932 33 Ur Caligari m Concordia Gisteravond trad in de schouwburgzaal Coiicordia Dr Caligari op m t mannipuluties spiritistische experitpenten enz Wat deze all round illusionist op t tooneei cii in da zaal laat zien grenst werkelijk aan t ongelooflijke Behalve vefschiilende interesaante proeven laat hij hpt publiek hartelyk lachen door b v een jiorlojje m ten zakje te doen hij slaat het zakje op een stoel De vehchrikte eigenaar denki niet andert dan dat zyn horloge geheel kapot is maar later biykt dit geheel onjuiijt te 7yn Van het eerste gedeelte van het programma noemen wy nog vooral het nummer 4n den Bloementuin vag Myfarais Dr Caligari ziet n l kaj s om uit allerlei bakken die eerst leeg zijn de mooiste bloemen te tooveren waardoor het tooneei in enkele momenten herschapen wordt in een scMtterende kunstbloementuin Het feoofdnummer van het tweede gedeelte Het geheimzinnige kabinet oogstte ook veel succes verder noemen wy nog de geweldige seysatie als Dr Caligari voor de oogen van het publiek een paard met ruiter laat verdwynen Wy kunnen iedereen aanraden de schaatsen eens niet aan te binden móar naar Concordia te gaan Wy zjjn er van overtuigd dat niemand er spijt van zal hebben Züoals elders In dit nuniQier staat afgedrukt geeft Dr Caligari heden en morgenavond nog een avondvoorbtellmg terwijl Zaterdagmiddag voor de jeugd een speciale middagvoorstelling vtordt gegeven Voor nadere byzouderheden erwyzen wy naar de dcbbctreffende advertentie T OJ naar Bodegraven Ue Toeristenciub T O P maakt Zondag 29 Jan een schaatsentocht naar Bodegraven Te half elf heeft de afrit plaats aan den Gr Florisweg Het aantal werkloozen 1360 Weei 19 meer Vv erklüozenscand op Donderdag 26 Jan Ingeschr Ten aardewerki rs 165 letterzetters 34 bouwvakken 468 houtbewerking 163 leder be werking 11 kleedihg bewerking 4d metaalnijverheid 155 papierbranche 4 texiiéündustrie 60 suikerwerkers 47 sigarenindustrie 74 huidbouw 28 pakhuisknecht aclupperaknechts koeteiers en chauffeurs 288 kantoorpersoneel 36 huiselyke diensten 14 fabrieksarbeiders 182 transjiortarbeide rt 101 Totaal 1860 Uitspraken Kantongerecht Strafzitting van Woensdag 25 Jan Veroordeeld werden Wegens rijwiel ryden zonder licht J van den B te Bleiswyk berisping M K te Zevenhuizen ƒ 1 subs 1 d h J B A V d S te Gouüa J 2 subs 1 d h Wegens overtreding crisis varkensbesluit M M te Nieuwerkerk schuldig zonder toepassing van straf Wegens veiligheid van verkeer in gevaar biengeiï J C W S te Schiedam ƒ 25 subs 5 d h L J A S tte Gouda ƒ 10 ubs 2 d h Wegens overtreding van art 4b M en K R J de J te Zevenhuizen 25 subs 5 d h Wegens met behoorlyk naar riechto uitwijken H den T te Nieuwerkerk ƒ 5 subs 1 d h Wegens overtreding van art 97a Algem Pol Verord Waddinxveen A R t Hazer woude ƒ 1 subs 1 d h Wegens overtredmg VisscherijweJ G D to K dam ƒ 5 subs 1 d h verbeurdverkl henjgel Wegens overtreding Winkelsluitingswet L C van V J G R i v d B J W L M A B en A B ailen te Gouda ieder ƒ 0 50 subs 1 d h W ens overtreding van de Wapenwet G J C te Gouda ƒ 1 subs 1 d h verbeurdverkl wapen Wegens overtreding van art 6 M ep R R C O te Boskoop ƒ 2 subs 1 d h Wegens overtreding van het crisiszuivelbesluit Ai H te Moordrecht ƒ 3 sul 1 d h Wegens overtreding van het veüiyheidBbfcsluit G van der L te Kethel ƒ 25 subs 2 d h B de J te Ouderkerk aan den IJssel ƒ 10 subs 2 d h Wegens overtredmg van art Ifi M e R K en art 9 M en R beschikking A B te R dam ƒ 3 subs 1 d h Wegens overtreding van art 26 Prov Regl J N te Gouda ƒ 2 aubs 1 d h Wegens rijden op verboden weg H B te Waddinxveen ƒ 3 subs 1 d h Wegens openbare dronkenschap G G A K te Nieuwerkerk ƒ 6 subs 2 d h Agenda Jan 714 uur Jïarmonie Markt Bovenzaal 3e Ringavond van de Ring van oudleerlingen van Landbouwcursussen Jan 3 uur Soc Vredebeet Schietoefeningen Bijz Vriiw Landstorm SlrJan urnr Zaal Kunstmin Sociëteit Ons Genoegen Concert van de Bazuin 30 Jan Bovenzaal Café t Schaakbord Ledenvergadering Marktkooplieden Door Eendracht Sterk 31 Jan 8 uur Soc de Réunie Volksuniversiteit Laatstg cursusavond Dr J v d Spek 2 Febr 2 uur Hotel de Zalm Alg Vergadering Ver v Huisvrouwen afd Gouda 2 Febr 10 u v m tot 9 u n m in Hotel de Zalm Ver tot Bev der tólangen van Slechthoorend Gelegenheid t t beproeving van gehoorinstrumenten voor siecht hoorenden 13 Febr Gebouw Crabethstraat 3 Verkiezing van een lid voor het grootbedrijf van de Kamer van Koophandel en Fabrieken HAASTKKCHT Schooa hardrijderii üe uitslagen van de j l VVocusdagmiddag geiiouden üchoon hardryderjj op de banen van de Haaswechtsche IJsclub luiden ai volgt Lames le prijs Mevr J Heynderminsvan der Grift 2e pr Mej J Boere 3e pr lUuj C Boere lieeien le pr J Kompier 2e pr M Kompier 3e pr P Versteeg 4e pr Th S leenkamer Crisis Comité Dank zy de milde gaven der ingezetenen wordt ten behoeve van het Cnsisconute gemiddeld wekelyks ƒ 5Ü ingezameld waar voor reeds vele hmsgezinnen met kleedingüLUkken enz kon worden veiblyd Gedurende de heerschende strenge vorst zal net comité thans aan de daarvoor in aanmerking komehde gezinnen tevens brandstbfteii verstrekken Dienstplicht Van de 23 ingeschrevenen voor den dienstplicht lichting j 934 is door 9 jongena Paardenvordering Op de lijst van paardenhouders welke gedurende de maand Februari a s ter visie ligt komen voor de namen van 57 eigenaars met totaal 59 paarden STOLWIJK Gemeenteraad De Raad dezer gemeente kwam in vergadering byeen op 23 Jan v m half elf Tegenwoordig alle leden Na opening werden de notulen gelezen en onveranderd vastgesteld Ingekomen was van Ged Staten goedkeuring op de Gemeentebegrooting 1933 Sctirijven van B en W der gemeente Hardenberg adhaesie te betuigen op een adres voor verlaging belasting ongebouwde eigendommen Aangenomen Adres Crisiscomite om een subsidie uit de gemeentekas groot ƒ 250 B en W adviseeren afwyzend De heer Muis vraagt hierover het woord Spr wyst eroï dat het comitó aanvullend optreedt Menschen welke ziek of langen tyd werkfoos zJjn wofden extra hierdoor geholpen Door het steuncomité wordt zoo goed mogely k geholpen De heer Muis vraagt nu ook het recht voor het Crisiscomite dit te oen De commissie is groot en alles wordt eerst goed onderzocht De heer Graveland vindt het comite overbodig daar Armbestuur en Steuncomité goed werk doen Het is alsof men wil zeggen die andere heeren weten het niet en tenslktte komt alles i it dezelfde kas Weth de Graaf merkt op dat wanneer het voorstel zou worden aangengmen er een langen tijd verloopt voor het is goedgekeurd Zooais nu kan direct worden geholpen In een kleine plaats als deze zjjn verschillende commissies voor sfeun niet goed Er is geen onderling verband Gaat het alleen over het Steuncomité dan is de controle in een hand De heer J Verdoold merkt op alhoewel hij zelf lid van het Crisiscomite is dat hij het voorstel niei ondersteunt Was hier een Rijksregeling dan zou spr er voor zyn thans nu we niet aan bepalingen zijn gebonden kan spr er zyn steun niet aan geven De Voorzitter Het is zooais de heer Verdoold opmerkt we z jn hier niet gebonden en niemand is nog nooit weggezonden De tieer Muis Toen wy besloten een Crisiscomite op te richten hadden we niet gedacht dat het zoo slecht met de giften zou gaan Van de meest gegleden kregen we ten antwoord daar geven we niet aan Het afmbesfuur zal er berouw van heb en dat zy op ons billijk verzoek niet ingaat De Voorzitter U moet de zaak niet verdraaien Werden de menschen niet geholjien dan had u het recht zoo te spreken Dit iamet het geval De menschen worden geholpen en dam is het beter dat het in een hand blijft Het Armbestuur beschikt over gelden en wa t ze tekort komt wordt gegeven uit de gemeentekas Het is beter in een hand dan över 3 liommissies U zit zelf in het Steuncomité en kan er daar over spreken Thans wordt het door u voorgesteld of demenschen tekort wordt gedaan dit is niethet geval De heer Both is van meening dat w neer de Raad er op in zou gaan de vrije giftengeheel zouden ophouden 1 De heer Muis trekt zijn voorstel in j Op voorstel van Ged Staten wordt de verordening voor den veldwachter gewijzigd alvrijsteiling gevraagd wegens broederdienst dus dat moet worden gesproken van veldwachters Het voorstel tot wyziging der begrooting 1933 wordt aangfenomen Benoemd wordt tot administrateur derVleschkeuringsdienat beschrijver Hondenbela sting en marktmeester met 4 tegen 3 stemmen de heer A de Borst Az Bij de rondvraag werd gesproken over de tydelijk benoemde meterophemer monteur van het G l v erschillende heejen waleii van oordeel dat het beftt is tet een veste ui iioeming over te gaan Hiertoe werd met uigemeene semmen besloten Hierna sluiting Hardryderij By de gehouden hardrgderjj voor mannen werd de le prys ƒ 30 beha dóór F d Jong Ouderkerk a d Usei 2a prys ƒ 20 J Zuiderviiet dtoiwyk 3e prys ƒ lü M v d Hengel Stolwyk 4e prya ƒ ö Mudde te Lekkerkerk Maandagavond heeft in Hotel Sportlust de oificicele opening plaats gehad der winkelweek door Burgemeester öaron van Hemert tot Dingshol Het strykje De Vroolyke Band iiet zich niet onbetuigd en hield am geest er goed in Na een inleidend woorddoor den voorzitter de heer Verdoorn Werddoor den Burgemeester de winkelweek geopend waarna nog eenige bestuursleden vanvereenigingen welke tegenwoordig waren de vereeniging het beste wenschte voor deze week Hierna maakte Harmonie een rondgang door de gemeente Een en ander gaf een gezellige drukte ondanks de koude BERKJENWOUDi Hardrijderi Aan de nat hardrijuery voor mannen op de ijsclub Nooit Gedacht namen 24 personen deel De ie prys werd behaald door A Karsbergen te Gouderak 2e prijs door M van der Wielen te Rotterdam en de 3e prys door = r Stouthart te Gouderak Aan de hardrijdery voor inwoners namen op de ijsclub Berkenwoude 15 personen deel De le prijs werd behaald door A den Duif 2e prys P van Tongeren 3 eprijs J Woltman en 4e pry A H Berkouwer Laatste Berichten PKAAJDLOÜZli üUfirtbT Utit Uüksbotermerk De Crisis Zuivelcentrale deelt mede dat voor de week van 29 Jan t m 4 Februari de prys van het Criaiabotermork IS bepiald op 90 cent per K G en die van de vervoervergunnmgvoor buitenlandscne boter op 80 cent per K G De torpedubooten Z I en Z U naar Umuiden By het Departement van Defensie ia belicht ontvangen dat gieteravond 6 uur d torpedobooten Z I en Z 11 in verband met he gevaar voor het dichtvriezen van de haven van Nieuwediep naar Umuiden zyii gedirigeerd om daar tijdelijk te verWyven Een 27 Jarige student en een 20 jarige dienstbode door gasveratikkmg om tiet leven gekomen Uh S HAAÜ 27 Jan Uedenoütitend ziju 111 ee u perceel Juliana van Stolbergiaan Ü te Hürfivenhi4je de lijken uangotroifen van ten 27 jarigeu student P vsn der L en van dü Ui jarige dienstbode mej W wülke personen door Koavei stikkmg om he leven bleken te zijn gakomen Een tragisch ongeval HEERLEN 27 Jan Donderdagavond waa il 3ljaiige ioon van den veeiiandelaar B to SinipelveJd bezig liooi te vertadêu hjj iiud daarvoor op een g even ogenblik een hwiguffel noodig De gaffes verd hem tocgvworixjn en kwam hem m het aangelicht teieclit waarbij een der punten ter ïij ia an dö neus in het hoofd drong Ue vorliloeding was zoo hevig dat de ongelukkiga tjen minuten na het ongeval is overleden Een smokkelaarsdrama te SitUnL HEERLEN 27 Jan Gisteravond is nabij Sittard met groote vaart een gepantsenlo öinokkeiauto over de Uuilscha grens gedtomen Do kommiez n iiadden een ver eiUI4J up den weg gebracJit Ue auto ree t hier met voüe vaart tegen aan en ölinger ia do vorapeirmg langs den weg Hlerby werd een zekere v d V levensgevaarlijk gewond Ue auto iB Uonderdag in de garage te Lutterade oipgespoord De eigenaar D on diens chauffeur B konden later door d pflitie te üeli en worden gearresteerd Beurs van Amsterdam WISSELKOERSKN 26 Jan 2 Jan Officieel Londen Berlijn Parijs uruBsel jwitserland Weeneu Kopenhagen Stockholm Oslo Niw York 6 46 B 42è 50 18 se i9 9 7U 9 7U M 54 M 60 48 13 43 11 J 42 50 42 60 46 46 43 35 43 3 48H 0 H Niet offideel Praag 7 37 f 37 Milaan 12 73 12 7 BeursQverzicht De stemming in Wallstreet beantwoordde niiM aan de veiwacht4nt en die men daar an ïisteimiddap koeeterde al kon niet van een t epaald flauwe atemmnig worden gesprok loten vele fondsensoorten beneden het voriffe peil Voorts maakte de ontwikl eling in de i olifielte tocBÜand in Frankrijk en Duitschland een minder prettige indnik Bij uitei t kalme handel brokkelden de koerwn heden eenigsyin af Kon Olie war ii n hij den aanvang 2 pet ia er doch wis i i zich in het verder verloop iie handbnve Amerik sooiten buiten de attentie l liilijw in reactie Unilevers nauwelijkn pritshoudend Aku s vermochten in het gelirel i een belangstelling tg trekken Op de ciiltuurafdeehngen was de stemming flauwvonral in Snikeiwaarden H V A a openden € n fractie honger doch langzaam aan liep de noteorinff ruim 2 pet tterug Kubbets hadden eveneene verliezen te incafl epcn Am 9terdam rubbers daalden Uit pl ni 60 iil erl and met de zwakker tendenz op de productenniarkt Scdieepvaarten verwaarloosd Ook dg Amerik fondsen waren kalm en in navolging van Wolistreet lager Duil sclie ohlizaties openden gedrukt doch konden zie blater iets herstellen Ned obligatiemarkt vrij goed