Goudsche Courant, zaterdag 28 januari 1933

GBOOTE LIQUIDtTirUITVERKOOP FninHflUinn FHTAM GOUDSCHE COURANT ZATERDAG 28 JAN 1933 TWEEDE BLAD diUi S0 MI ouden worden VMoordeold om binnen 6 weken hun rechten op de nalatenMhap te doen gelden op trtóe van die rechten andera te verheien Maart Vroedschap De President Burgemeester draagt voor deelt mede dat op 15 Dec 1762 4e vroedschappen hadden versogt om na een bequaam Pensionaris omme te zien dat op Saturdag den 19 feb dezes jaars hadde plaats gehad een ConJeren tie Eerst over de Instructie en nader hand over d aanstellmg van den Pen sionana waarop omme gevraagt synde hebbe alle De leeden eenparig geapprobeert goedgekeurd d Instructie vervolgens hadden 4 Burgermeeste ran tegen 2 gedespicieert tot Pensio ans Mr Anth Friscarode omme gevraagt zynde of zulks aan genaam was off met hebben Stryen Burch CatUnburch Noorberch Toulon Burgemeester J de Unge Dekker C Burch Hoeve Boon Griffioen ICedts lyssen den voornoemden pensionaris eimprobeert de voordracht van Mr trescarode afgekeurd Kerkhoven V Eyck Jongkind Does eii t L Iramerzeel geapprobttrt hebben de voordracht goedgekeurd Verryst en Nieuwland met m gereed hyd waren met hun meening nog niet kipar stemden blanco Met het toezicht op de stadsfinanciën is tegenwoordig in Gouda een afzonderiyke controleur belast die een volkomen onafhankelijke positie bekleedt En van het ge en van rechtgeleerde adviezen aan de schepenen js waar de rechterlyke macht niets meer met de stadsbesturen te maken heeft uit den aard der zaak in het geheel geen sprake meer Ten qlotte weixl nog bepaald dat de pensionans in de vergadenngen moest zitten tusschen den president burgemeester en den president schepen Het salaris bedroeg ƒ 2000 per Jaar behalve de ƒ 150 die moesten dienen om daarmee een amanuensis ofte domeatycq clercq particuliere klerk te betalen Waarop door Burgerm ommevraag gedaan zynde oft men op Nieuws Bur germeeateren soude versoeken om een ander te despicieeren voor te dragen off van de 4 overschietende staande vroedschap te kiesen Omme vraag gedaan zynde zyn Stryen Burch Cattenburch Noorberch Toulon J Lange Dekker Burch Hoeve Böbn Gnffioen Kedts voor t affdoen Kerkhoven Verryat te contmueeren Nieu vland en v Eyck by Burger meesteren te voegen Dekker en Quarles Jongkind de Moofaantekenen haar pro test Does niet in gereedheyd Tysseai voor Commissoriaal benoemen van een com missie Voorts in ommevraag gedaan ww de vroedschappen zouden aanstellen tot Pensionaris waarop Stryen Burch ttenburch Noortberch Toulon J de nge Dekker Burch Hoeve Boon griffioen Kedts hebben genoemt Mr G van Brandwyk Heere van Bleskens graave Kerkhoven Verryst Speelman V Eyck tysaen om de absenten Heeren te beschryven tot een vergadering byeen te roepen Jongkind Does en Moor kunnen nergens inkomen Waarop Mr G van Brand wyk als hebbende de meeste stemmen IS affgevraagt off Syn Ed op d Instruc tie konde aannemen t Pensenanaat aptwoorde bitter ontsteld synde van Ja en deed een deftige redevoering waar op Syn Ed den Eed affleyde van zuyve ring en aanstelling en Geluk wierd ge wenst Zie atalag s Oosthaven 18 Zoo goe rikoop kocht U nrmmei Zla etala ge Oosihav n ie du jken dog uyt welk geconfesse e uit welke bekentenis © n wel bysondeHÏ de overgelegde beëdigde Informatien verhooren van getuigen komt evident duidelyk te blijken dat hy gevangene is een persoon van een seer slegt gedrag die niet alleen een maar selfs andermaal sig heeft schuldig gemaakt aan seer groote en verregaande Insolentien brutabteiten met Force geweld en in den laaten Avond gewelt te pleegen an de Wagt van Stadspoort Lop syn post aldaar geatelt en dus anderen ten Exempel tot voorbeeld daar over behoort te worden gestraft Zoo concludeert den Heer Eysaer K O uyt den naam ende van weegens haar Ed Gr Mog de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland dat hy gevangene daarover en ter sake vooj s voorzegd zoodanig sal werden gestraft tiy Arbitrairlyk aan den Ijve met een lyfstraf naar keuze van den rechter met Confinement gevangenisstraf qf banniaaement verbanning ofte wel ten alzulken anderen fine op zoodanige andere wyze als Heeren Scheepenen naar Exigentie van saken omstandigheden zullen vinden te behooren en dat hy gevangene sal werden gecondemneert veroordeeld m de kosten van syn gevankenis en Miaen van Justitie en de gerechtskosten etc De officier verliet daarna de terechtzitting en de schepenen beslisten over het vonnis Tegenwoordig wordt nog vrijwel dezelfde rechtsgang gevolgd De rechters beraadslagen ook nu nog in raadkamer buiten aanwezigheid van het openbaar ministerie Het vonnis luidde aldus Schepenen der stad Gouda gehoort deConfessie bekentenis van Jacobus Lakok alias Koos den Hagenaar s Heeren gevangene gesien ende geexamineert onderzocht den Crimineelen Eysch n Conclusie by den Heer Officier B O op ende jeegenshem gevangene gedaan en genomen endeop alles gelet hebbende t geen ter iftatene ter zake dienende was Doende regt uyt den naam endeyr weegens haer £ d Gr Mog De Heeren Staaten van Holland en Westvnesland bannen hem gevangene voor den tyd vanteen jaar en ses weeke uyt de stad ende Jundictie rechtsgebied van dien zonder middelerwyl daar weeder m te komen up pene poene van swaarder stjaf en condemneren veroordeelen wyders hem gevangene in de kosten van syn gevankenisse en misen van Justitie en de gerechtskosten Aldus gedaan by de Heeren Mr WillemDecker Heere van Urcem Willem van derHoeve Jacobus Boon van Ostade Dr Willem Gnffioen Mr Nicolaaa leyssen Scheetpenen op den 16e february 1763 Gepronuntieert uitgesproken der zelven dage Jacobus Lakok werd dadelijk op vrye voeten gesteld Hy zal zich van het bannissement met veel hebben aangetrokken erbleven nog genoeg andere plaatsen in Holland over waar hy Syn kost kon wind methet Speelen op de viool De bande tusschen burgerlijke en militaire autonteiten waren m dieQ tyd met nauw want uit mets blykt dat er een patrouille van het regiment Smissaert Wallon aanwezig was om den deserteur in ont vangst te nemen 19 felfeiary gedespicieert beteekent hier blykbaar aanbevolen tot Pensio nans Mr A friscarode Blykbaar had van der Hoevie dit van de achterwacht vernomen want de officieele mededeehng dat burgeme sters en oud bur gemeesters Mr Frescarode voor het penaionansambt aanbevalen werd eerst op 7 M rt gedaan Bekendmaking De nieuwe PR BARMHARTIGHEID dl aait WOENSDAG 1 FEBRUARI a s s avonds 8 15 in Tot Heildes VoUcs a d Pepeistiaat te Gouda Kaarten aan tie zaal verkrvjgbaar Entiée 30 et ZIE VERDER RAAMBIUETTEN Afdeeling Gouda van den Z H IJ B Hedenavond Ijsbaan Schietterrein GECOSTUMEERD IJSFEEST Voor liet mooiste costuum van paren voor dame of heer afzonderlijk en voor het origineelste dame of heeiencostuum alsook voor de beste gioep wolden kunstvooiwerpen of andere prUzen uitgeloofd VERSIERDE BAAN MET FEESTVERLICHTING AANVANG 7 UUR Op 19 Fehruan hadden burgemeesters en oud burgemeesters vergaderd tot het vaststellen van een instructie voor den pensionans en tot het maken van een voordracht Dadetyk was uitgelekt wien zy wenachten en m In de vroedschapsïittmg werd de instructie met algemeene stemmen aangenomen maar kwam heftige oppositie tegen Mr FresLarode dvocaat van de respective Hoven van Justitie in s Hage Uit de instructie blijkt duidelyk verschil en overeenkomst tusKhen het tegenwoordige secretansambt en dat van den vroegeren raadpensionaris Om te beginnen werd zooals reeds vroeger IS medegedeeld de pensionaris by coi tract voor vyf jaar benoemd De andere pai ty by deze overeenkomst bestond uif dt burgemeesters en de vroedschap Artikel 1 van de instructie bepaalde dat de pensionans met en sal mogen ambieeren solliciteeren naar ofte soUiciteeren eem e andere chargien baantjes ofte functies ordioaris gewone ofte Extraordmans buitengewone buyten ofte binnen dese stad als met voorgaande advys ende goed j tanten t j de hand vinden van de Heeren Burgemeeateren ofte vroedschappen In het volgende ailikel wer bepaald welke vergaderingen van de verschillende colleges hy moest b jwonen Tevens werd daarby vastgelegd dat hfj de voorstellen van de burgemeesters in de magistraat en in de vroedschap moest indienen en de prae adviezen moest uitbrengen In deze richting is de taak van den secretaris aanmerkelyk ingekrompen Artikel 3 regelde de positie van den pensionaris in de Statenvergadenng Daarbij werd te ns zyn rang in die vergadenng vermeld ïi de Goudsche afvaardiging was hy de derde m Rang na den Heer Burgermeester en den eeraten Heer tèr Dagvaart gedeputeert In datzelfde artikel werd den pensKjnans tevens opgedragen zyne O en en gedagten te laten gaan over des Stads Processen ende den toestand van dien ende daarover zoo dikwyls als het noodig zal zyn opening en rapport te doen mlichtingen te gev n aan Heeren Burgermeesteren Die laatste taak zou tegenwoordig moei lyk aan een gemeente secretaris kunnen worden opgedragen aangezien in tal van gemeenten dit ambt door niet rechtsgeleer den wordt bekleed In de volgende artikelen werd de pensionans belast met het toezicht op de stada financien en me het geven van rechtsgeleerde adviezen aan de schepenen H T Arends Gouda C RABETHSTRAAT 5 9 TELEFOON 2718 Bijbou dea en CoDtroleeren ran Admigiitt atiëo BeUatinfzakcD De N V Houthandel v h Firma J en G ALBLAS te WADDINXVEEN leveren voor GOUDA uit de OPSLAGPLAATS FLUWEELEN SINGEL 94 AL HET VOORKOMEND TIMMERHOUT EN TRIPLEX tegen scheip concuileeiende pryzen Tevens gelegenheid tot MACHINAAL BEWERKEN N VEROOUW De vreemdeling Mr Frescarode had het tegen de zoon van den Goudschen oud burgemeester moeten atleggen Met de benoemmg van Mr van Branwyk was een van de drie aecretarisplaatsen vacant gekomen Dadelyk waren de sollici TEL EF TELEPH 2061 LËT OP het juiste adres f voor het SLIJPEN van Uw SCHAATSEN en het maken van SCHAATSHOUTEN ulIeaM naar Het Trappenhuis SPIERINGSTRAAT 107 109 J SPRUYr v h T Ruis De zaak met een halve eeuw reputatie Onze zaak heeft gften FILIALEN tenburch Mr Na Plemper a Bree Jacob Kumsms Kerkhoven voor syn Zoon Jan Kerk h reji van der Does Men zegt dat het m dezen tud met meer voorkomt dat door overhetdspersonen voor hun familieleden wordt gesolliciteerd en dat tegenwoordig alleen op bekwaamheid en met op protectie of familierelaties wordt gelet Wordt vervolgd Nadruk verboden Dr Mr J SMIT J HÜLLEMAN Official Veilige en kcunomiscne belening van Uw Kas en Spaargelden Spaarbank 3 24 GEMEENTE j Oiro biortmli 2 52 enUphaaldienal ren OOUWE 2 GOUDA KLEIWEG 20 TELEF 2850 08 nieuwste modellen Ford V 8 cylinder Automobielen benevens dei 4 cylinder en Babyford Vin thans te Gouda te zien De nieu ve F ORDSON TRUCK VRACHtAUTO vooi zware diensten hee t de bewondering van alle autokenners Komt U eens kuken Waar Vlak bij de plaats waai heti lichaam an bil t heville lag Tï hebt den knoop zelf gevonden Ja hii ik raapte hem zelf op een paarminuten nadat ik bij het lichaam v on Sir lieville gekomen was Mr Urajne gaf den inspecteur een wenk terzijde te gaan en met een haaat gebiedende handbewp ng beduidde hij mevrouw Stanbury in de getutgenbank terug ie komen IJurft u na de verklaring van inapecteui Calvert nog vol te houden dat u niethij hot lijk bent geweest klonk het streng Ik 7ep u toch dat ik het lichaam nietgezien heb nep mevrouw Stanbury hartstcchtehjk Hoe veiklaait u dan de aanwezigheidvan d zen knoop in de onmiddellijke nabijheid van den doode Uie die kan ik met verklaren Ikweet dat de Ttnoop loe zat Het vtfaa een oude maiutel een ulster Tk moet den knoop verloren hebben luiatit op die plek vroeg mr Uraynedroog hn 7i£h fcen pijnlijke pauze volgde Mevrouw btanburv ging mt de getuigenbank weg Smdal verliet zijn plaat achter de t el vö de zioh bij haar en Marston en zij bejronnen een fluisterend gesprek Uo coroner keek op van zijn papieren en nchtte doi blik naar de poiitie autoriteiteai en mr Drainae Mr iJrayne ieun le over de talel Nu op uw ted mevrouw Stanburyhebt u liet lichaam van 8ir CheviHe gezienot niet Mevrouw Stanbury werd vuunood van verontwaardiging en lichtte Mch hoog op j U henü m hooge mate onbeschaamd meneer viel ze uit Ik heb u immer gez gcl IJrayne pchuddg het lioold om haar tebeduiAeai dat ze Swijgen zou Vervolgensliet hl zijjj rechterhand even in zi n aotetasch verdwijnen en haalde er een kaïton iien dooBje uit Onder aderalooze stilte van Ie aanwezigen die met ui erekte halzentoekeken nam hij het deksel eraf hield degetuige de geopende doos voor en keek haarstrak aan Herkent u dit vroeg hij AJjBvrouw Stanbury maakte een gebaar van aoJirik en verbloekte ij staarde an het voorwerp m het doosje naar den rechtsReloeide van hem weer naai de dooe Ja antwoordde zij toen Wat ift hetJ hen kBoop van een van mijn mantels hen knoop met een nogal ongewoon p fi oon merkte mr Drajme op UroOfe u Maandagavond den mantel waaraan adie knoop h ett gezeten Jn dien had ik aan Blijti u dan ten oc enbhk staan alstubUett verzocht Drayne naast do getui Wo l ank wiizend ik zou graag willen dat mspecteur Calvert nog even terugkwam Hebt u deïi knoop jristeren gevtmdèn inspecteur Ja Blr I RECLAME üS Da echte Geldersche Rookworst QH extra fijn 00 Gt p p Spsrciéboontjef per Kilo blik 25 4 blikken voor 90i et Gedr Jlppel tukjes 15 qt per I2 pond voor Reclame per pond 25 Fa V TONGERLOO 4 Tel 2685 Qroenen aal Bericimgtoiii T nttto istemiifl JPE GEPEKTE TAFEL yr JL üjjü 5 Breede everworet Smalle Comedbeef Thunnger Bloedworst Pre ikopf Boterham worst SchouderhaÉi Aanbevelend 10 et per ona 10 i GOEDE BRANDSTOF is d bran n heerlijk b h irjb r to AVi leveren uitsluitend BRANDSTOFFEN vani de allerbest kirallt tegen concurreerende prljM B Brandstoffvnharilel A Ji Oostelten TELEPH SOM ON DESSING OOSTHAVEN T TOJ M lïesteUinireii worden ook aanEenomen KARNEMBLKSLOOT 134 Mfttfazön TÜRPSINOSL 1 Een Regentendasrbeek uit de 18e eeuw 15 february 1763 Magistraat j de Pjer en zoon pagters van de raan daag de GrosBiers van Brande vrynen en Kniydemers over de Ordon anüe verordening van de Kraan versogt m te zien Die indaging geschiedde in aansluitmg met de klacht die een week van te voren was ingediend De grossiers en kruideniers mMBten met voor de vierschaar maar dadel k voor het hoogste Goudsche rechtscollege de magistraat verachynen Dit hing waarschynlyk haermee samen dat de magistraat zelf de verordening had gemaakt die nu ten nadeele van de pachters vrerd overtreden ten 11 uuren persistit van Scheepenen op de poort demptis afwezig Burch Kedts De gevangene de ii xanunatie het verhoor voorgelesen synde is blyven persisteeren volharden by t voor gaande Om 11 uur kwamen baljuw en schepenen op de Tiendewegspoort byeen en hielden Jacobus Lakok nogmaals diens vroegere verhooren voor Op de aan hem gestelde vragwi of hu y de toen gegeven antwoordan bleef verklaarde hy 4aar by te persis teeren 16 feb Kegtdag A Leèflang daagd F v Schie om te dienen van latendit met compareerend verschonende verleent t Intendit Den 9en Februari had Ary Leèflang verloeht Frans van Schie te mogen dagen om te dienen van mtendit Dit waa toen toe gentaan Nu van Schie op deze dagvaarding niet was verschenen werd het ntcndit verleend Het te verwachten vonnis zou dieatangevolge alteen met het standpunt de ujtenü van Leèflang rekening houden J de Bruyn presenteert request om n Procureur te mogen hebben Pro Deo om te dagvaarden Lambrechta ge accordeert toegestaan A Pierson de jongste Procureur Evenals tegenwoordig moesten in de 18e eeuw de daartoe aangewezen advocaten gratie hun rechtsbijstand verleenen aan hen èe onvermogend waren om de kosten van een proces te betalen Er is echter wel eenig verschil met tegenwoordig Nu krygen de advocaten de prodeanen by toerbeurt toege wezen in de 18e eeuw werden de laatsten m Gouda alle op den jong ten procureur afgeschoven De Heer Officier R O ratione offi cii = uit kracht van zyn ambt zyn Eyach overgelegd hebbende beneffens d Informatie het onderzoek en Exa minatie verhoor van de Gevangene J Lacok IS opgestaan en heengegaan En hebben Scheepenen met eenparigheyt van stemmen goedgevonden deaelve te bannen den tyd van 1 jaar en 6 weeken waarop d Hr BaiUu ia gehaalt t vonnis gepronuntieert uitgesproken en ge noegen genomen waarop 2 Scheepen van de Week t vonni i gepronuntieert medegedeeld hebben aan den gevan gene en Losgelaten De Officier gmg in zt n requisitoir eerst nog eena na hetgeen Jacobus Lacok bti diens flWachÜlende verhooren had geantwoord en liield naar aanleiding daarvan de navolgende beschouwing waaraan hij z jn eisch liet nanslmten 23 february Regtdag i De ak van judit Su e Fredenk Luyt als procureur van Thomas Pelt eischte dat de erfgenamen van Ju Geconsideert dan de vragen fAldus gelet op de vragen by Eiiamen verhoor aan liera gevangene voorgehouden en de responshr s antwoorden door hem gevangene taarop gegeeven die zullen genoegsaam aan den Regter doen zien dat hy gevangene door nt jiil van leugens en onwaarheeden de iumsa de r Justitie heeft tragten te ont Wt kracht is ats een scherpe bijl würmee men zich door het dichtste woud van wederwaardigheden een weg kan Ja Ik ben gistermiddag gaan kijken De piek e d door politig aangewe n Hoe er js het pad waarlangs u liep verwijderd van het punt wn r het lichaamJogP t FRTTTTJRTDN Ik taxeei een meter of acht Ongeluk of opzet Naar het Engeisch van r 8 FLETCHER 29 Nadruk verboden genoord van uw z a u n of Alü WIJ aannemen wat wel schijnt Als hetpfeen u zegi juist is is dat inderdaad zeei waarschijnlijk Mevrouw Stanbury e hand kwam met Krwht op den land an de getuigenbsnk neei Ik weet van Sir Chevllte s aanweagTJ levend op die plaats nief meer dan u nep ae woedend uit Smaal vermaande mevrouw Bianbury om Kaim tp blijven png zitten en keek ürayne Ue rttegen oordige an het openbaar 11 n stene verhief zich nogmaal van zijn eie en hield de oogen l cer gericht op zijn faiKRart IJ kwam van de Oostzijde van het dorp navaar meviouw Btanbury langs het pad n üm voet van de rotaenT begon thans S n H ® ondervraging Hij bewoog rt Dat ia het pad dat hier staat aan even het loopt Uap den voet van de art Khp Ik wilde graag van u wet n u aindg het droevige voorval de plaats jo i gezien waar het lichaam van uw swa Wr levondwi u Hebt u hel lichaam geziienMi IJrayne lelde deze vraag kort en scherp en mevrouw btanbury s boote veiontwaardiging laaide terstond weer hoog op Watuurüjk heb ik het niet gezien u woi t zelf heel goed dad ik het niet penen tieb j l ardon mevrouw ik weet daar niete m weerde de rechtsgeleerde at Nu dan vertel Ik bij dezo dat ik hetmet gezien lieb grauwde mevrouw Stanbury De veronderstelüng is te belachelijkom los te loopenl Toch als het hdiaam daai gelegenhfeft was u er vlak bij hield Drayne vol Ik keek aelf dien kant niet uit her nam mevrouw Staïibui j En als ik het gedaan had geloof ik niet dat ik iets gezi i zou lebben Het is op dat punt in de schar fluw van de rots piJcdonkef II hebt niemand op de heide gezien Uren u over het pad liep Geen verdachtpersoon r Het eenlge menache lljkö wwen dat ik 7Jkg 18 mMuer Ztherton 11 t Haagsche BiBieahof Het Kerstreces ten eind De parlementaire molen gaat weer draaien De eerste agenda der Tweede Kamer De welverdiende rust van het Kerstreces der Tweede Kamer nadert haar einde Den Sisten van deze maand komt zy weder b een om onnuddellyk aan den slag te gaan De gewoonte der Eerste Kamer om b b den aanvang van een lange vergaderperiode een soort van voorbereidende vergadering te houden is door d Tweede nooit nagevolgd Zy werpt zich door de Voorzitter daartoe opgeroepen dadelyk maar weer op wat moet worden afgedaan en dat is nu wanner men nagaat wat er alzoo op afdoemng wacht zooveel dat er zelfs geen sprake van kan z n dat ze by het zomerreces met een schoone lei huiswaarts keert Sollicitanten tot het Secretariaat Dekkar voor Syn Socm Wm DeWcec Vooral omdat dit jaar het zomerreces waaracnyniyk reeds spoedig een aanvang neemt met het oog op de algemeene ver kiezingen welke ons wacnten Wanneer we ons goed herinneren gmg tot nog toe m een verkiezingsjaar de Kamer omscreeKs emde Mei naar nuis doch zeer waarschyniyk zal da ditmaal wel half Apnl mogen ol zelfs moeten zyn hr is namelyk gelyk men weet een wetsvoorstel aanhangig tot lech niscne wyziging van de Kieswet en een dier wyziguigen betrelt de aanwyzing van den stemdag den dag der candidaatstetiingen voor de Iweed Kamer Die zal dermate worden vervroegd dat zy voor de Kamer omstreeks hall Mei moet geschieden en daaruit volgt krachtens de bepalingen der wet dat de eigenlyke verkiezingen welke moeten plaats vmden zoodra er meer dan een canuidaat is gesteld uiterlyk 6 Jum kunnen worden gehouden Met dergelyke ddta voor oogen begrypt men Ucht aat de 1 weede Kamer reeds emde April naar huu wil en nu Paschen dit jaar op Ib en 1 Apnl valt zou het wel eens kunnen gebeuren dat het Paaschreces tevens het begm vormde van het zomerreces Mocht zulks inderdaad het geval zyn dan mogen we royaal rekenend aan de i weede Kamer een vergadertyd van een tiental weken toekennen wat beduidt een veertigtal vergaderingen wanneer er tenminste ten slotte met tot avondvergadermgen wordt overgegaan En missüluen komt het wel zoover wanneer we be denken wat van de Kamer wordt verwacht Afgedaan moeten worden onder meer de herziemng van de wet op het Lager Onderwya de Indische Begrooting voor 19a8 de wyzigings van de rechterlyke indeeüng de wet tot J teun aan de Bumenachipperd de Begrooting van Suriname de vernooging van de uCieven van gerechtskosten de ont worpen AVeeldevertermgsbelastmg de Inva liditeit erzekermg van mynaroeiders en natuuriyk ettelyke Crisiswetien Dan zyn er een aantal ontwerpen die men eigenlyk i ea r yu met feed fat pen met pnafgedaan kan laten Cattenburch voor Syn firoeder CatL K waneer men met vacantie gaatDaartoe behooren o i de ontwerpen van denVan den Heuvel c a betrettende de af kffmg van den Zomertyd het ontwerpvan Dr Vos c s tot verbetering van de Wmkelsluitingswet en een aantal kleinere ontwerpen die als spoedeiachend niet langerkunnen worden aangehouden Dit is slechts Sen bloemlezing uit den rykdora van onafgedane zaken welke ter griffie va de Tweede Kamer liggen opgetast Wilden we j aarvolledigheid streven dan moesten we ge wag maken van de regeling van de Administratieve Kechtspraak die door wylen minister Loeff werd ingediend en nog steedsop afdoening wacht evenala een ontwerpZondagawet een voorstel tot afschaffingvan de Staatslotery een drietal imtiatiefvoorstellen uit het aociaaldemocratischekamp het ontwerp van mevr BakkerNorttot wyziging van de Notariswet de wyzlgmg van de wet Op het Hooger Onderwysenz enz Maar dat van dat alles ook maaiiets aan de orde zal komen is uitgesloten het behoort tot de erfems welke de stavende Tweede Kamer voor haar opvolgsterachterlaat en waarvan veel wei nooit hetStaatsblad zal bereiken n Voor de vergadering van 31 Januari heeft de Voorzitter de volgende agenda opgesteld Hel koirt niij ooi dat we tlians aan een geschikt punt ï $ gekomen om het inrjueet te veixlagen meende hij Het is dui delijk dat er belangrijke pimten opgeheldeid zullen moeten werden en daarom l n van Ie juryleden een eenvoudige werkman die de verhooren met gespannen t plettendheid had gevOlgd stond op en vroe ic liaudacali van den coroner die zijn zin afbiok en den man vragend aankee c Mi Coronei begon het jurylid cip b listen toon zijd boerach dialect prekende 0 r ei veider gepraat wordt over verdagenzou Ik wel gioag nog een paar vragen beuilwoord VMllen hebben üan dat ledei an d gezworenen heelt lietlócht de vragen te stellen die hem nuttigei poodig vooikomen antwoordde de coroner f Uan zal ik zoo vnj zijn er een poat te doen verklaarde hki jurylid IK u wtól pi da wat meer willen weten over meneer i ike daai Tk zig zijn kostjuffiouw juffrouw Lightowler in de zaal zitten Laat u haar alstublieft m de getuigenbank kom i mi ooioner om de vragen te beantwoorden lie ik liaar zal doen Juffrouw Lightowler amg hl voort toen de bejaarde juffrouw tfjl ham niet geringe verjiazing voor het üelui pen hekje ontboden was juffrouw Ligh towler meneer Pike is al een poos bi u in de koflt nietwaiir Daarom wilde ik wel eena van u hooren of het waar is wat hij straks nver die naf htw in Ielmgeu vertelde fWordt vervolgd