Goudsche Courant, donderdag 2 februari 1933

Gele tanden bIJ rockers Na lan zoeken ejndeljjk dalgene wat ik voor m n tanden noodig heb Nadat ik het drie maal gebruikt had waren mÜn tanden helder wit hoewel zjj er door het vele rookon bruin n Ie l k hadden uitgezien Ik zal geen ander merk meer gebruiken dan Chlorodont B Horat Berg Verlangt alleen de echte Chlorodont tandpasta met roodwit blauwe garantlestrook tube 35 cent eti GO cent Overal verkrijgbaar HO I ü De 6oud$che Vraagbaak verschijnt eind van deze weeii Als OI ongesteld zijt neem dan s morgens s middags en des avonds een weinig van de van ouds beroemde geneeskrachtige Wortelboer s Kruiden of i d 2 Wortelboers Pillen en gü zijt spoedig hersteld Beter en goedkooper huismiddelen bestaan er nu eenmaal niet Duizenden hebben er reed baat door gevonden en zü zullen ook U helpen De Wortelboer s Kruiden en Wortelboer s Pillen verdrijven gal slijm koortsigheid verstopping maag en hoofdpijn wekken den eetlust op bevorderen de spijsvertering re gelen den stoelgang zuiveren het bloed rasag en ingewanden enz Wortelboer s kruiden 60 cent per pakje Wortelboer s Pillen 60 cent per doos drie doozen ƒ 1 70 Overal verkrijgbaar of direct van JACOBA MARIA WORTELBOER Oudepekela Postgiro 17039 Zending geschiedt franco na ontvangst van het bedrag Dit blad versch n tdaéeliikBbehalveopZon an Ffeest daéen xTwi MPNTstlillS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 xM iet ZondagsbladABONNEMENTSrK b P bezoigingllr looper gesebiedt Tnnélnten LrdLagelüka ogenomen Ün Bureau fuKT 0OUD V i te 2746 Po treke ng 48400 Deze Nieuwe Uitgave bevat tairqke nieuwe gegevens omtrent en Gemeentediensteni Openbare en BqzonInstellingen en Vereenigingen in Gouda tot en met 31 December 1932 De ni6uw Rf k8kan8eli r midon Rijk raaa De a s veifllesumsen 4 Het vieiUaiJpPlan Xan jHiÜei üisterrtaniiddag heeft e Duiti che ksraad te erlyi een ptiaire veija rmg Rijks dere gehouden waarin k bejjer H ler veracheenM De belasftstellinR an publjek en vcjBr deze zilAmg wan zeer groot Hitl r v j rgezelc djoo den ItyksmUBster van binwnland chle aken r Fïick 3 iudae de Kijk aadileiden allen d hand en aanvaardde duiwiiia het voorzitter schap ijièt een re de wlarin hy alleree st I raad namens dc stegeering be iïtèianBelier herhaalde no raaul I ï te vwitlai ing van den vorjgen d datdri taa L van deze regeenng z er awair uaseiv jÉpeer men daarby nieli ver w felde diin 8 dat omdat het k abi net rotsyast ig opt eh vertrouwen i tfet puitscheayolkhad Defirijkskanaelier gaf opiÜeuw bl k te zuilen treven naar herspel van tradit 4 hywekte we r herinneringen aan he brleden aan de trots der natie en zeideUn hetverder verloop van zijn rede Wij willen niet vervallen in de fotit van allïs te willen reglelnenteeren en c tralisearen maar wij zullen voor ogen louden dat eenvormig gewerkt wordt waar zulks onvoorwaardelyk noodig ie Wy rekenen daarbij gaarne op de hulp van de landen Alle landen moeten aamenweiTten ik zelf aldus Hitler ben uit het Zuiden behoor aU staatsburger echter tót een Noord Duitschen staat ik voel mjj echter Duitscher en leef lil de Duitsche hibtorie Hitler besloot met i een oproep tot medewerking aan den Rijks 1 raad Namens den RijkflraaU antwoordde Ministen aldirektor dr Brecht als vertege i wQordiger van de Pruisische ataataregee 1 ring die den Kykakanselier den vollediger j steun van de Rijksraad toezegde on heni verzocht daarvan vooral gebruik Ie maken ♦ + Wat de nieuwe verkiezingen betreft het Bchijnt dat Hitler er heel vut verwachi en rekent op een stemmenaanwinst die de positie der nationale partyen in t bizonder die der nationaal socialisten aanmerkelijk vensterkt Wellicht hoopt hü zelfs in stilte dat de verkiezingsuitslag voor zijn partij zoo gunstig zal uitvallen dat hy in den vervolge niet meer afhankelyk zal zijn van het centrum en zelfa een meerderheularegeering zal kunnen vormen In elk geval zyn de omstandigheden voor Hitler nu niet ongunstig zyn benoeming tot rükskanselier heeft alom in den lande een diepen in P Een waardevol boek van meer dan 120 pagina s een adressen materiaal voor ieder van groot nut I Ingenaaid f 0 40 Gecartonnecfd f 0 65 PRIJS 16 Bestellingen worden aangenomen door eiken boekhandel en de Uitgevers A BRINKMAN ZOON MARKT 31 TEL 2745 RSunib SANGUINOSE Aanbevolen tegen glapeloosheid gebrek a n kracht en energie gedurige vermoeitUieid lUBteLooaheid an moedeloosheid xenuwhoofdpUn gebrek aan eetliMt pijn in de maag PÜn in den r g en de lenden kortom alle verscliünselen van Bloedarmoede en Zenuwzwakte Prija p fl f 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Te verkrijgen bij Apotliekers en Drogisten VAN DAM Co De Biemerstraat 2c 4 Den Haag NEDEBLANDSOH FABRIKAAT GOUDA TEL 2027 Vanaf VKIJDAG 3 t m MAANDAG 6 FEBB WILLY FORST TRUUS VAN AALTEN ERNST VEREBES DB DBIE GROOTE LACHVEBWEKKBBS in Een allerdolste Filmklucht Orkanen van vrooJyklieid ALS EXTRA HOOFDFILM Een Superfilmwerk waaiTOor geen woorden aijn te vinden OVKIIAL QAS DE DOODENDE LADING De grootste Marine Füm welke ooit werd gemaakt Toegang boven 18 jaar Plaatebeapreken dringend aanbevolen Aanvang Vrydag en Maandag 8 uur Zaterdags vanaf 6 uur en Zondags vanaf lialf 4 DOOBLOOPENDE VOOÜSTBDLINGEiN EXTRA IN ONS PROGRAMMA R D V Film met orgelspel op on OBPHIAL BIOSCOOPORGEL 10 Coupon LOGE f 5 i eeltig op Vrüdagavl y 1 s i am Het is HET VOORDEELIGST Het is HET EENVOUDIGST tiet is HET GEMAKKELIJKST wanneer 0 in meerdere bladenadvertentiën hebt te plaatsen hetzqhier of welk blad ook in binnen ofbuitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het M t kan kijken Ik vertrouw op mijn gezond verstand Mevrouw Stanbui7 bleet nog staan U hebt zeker het heele veraiag gelezenvan het onderaoekr Vertelt u mij eens hebt u zelf al een tlieone opgesteld Ja antwoordde Weathershaw Dat hebIk dadelijk gedaan Maai u wilt ei nog niet over spreken P Neen klonk het dat aou wel wat voorbarig Zijn nietwaar Mevrouw Stanbur ging naar beneden naar Marston Dat is een flinke man Mai ston merkte te op Ik ben blij dat je hem erbij gehaald hebt Laati hem zijn gang gaan ik krijg den indruk dat hij het raadsel zal op1 lossen Möi zou met denken dat hij een soortdetective was hé zei Marston tk zal liemz ker zijn eigen gang laten gaan Maar ik I wou dat hij met zoo gesloten was Den volgenden morgen merkte Marston dat zijn wenschen in dez © nditing niet direct vervuld zouden worden Hoewel Wea1 thershaw aan het ontbyt spraakzaam geI noeg was roerde liij de bewuste zaak niet I aan en toen Maraton hem meenam naar de oude weverij liep de detective voorljij de I Zwarte Klip alsof deze niet voor hem beI stond Maar toen ze in de fabriek waren I veranderde Weothershaw s houding heeleI maal Ze waren alleep met Lncas Ktherton in zijn pTivékantooT Wordt vervolgd Verameli de boedtii mn Gesponnen Tarw eknipi uit de zijkanten onzer cartooa dl hebben mania ADVERTENTIE BUREAU VAN DE GOUDSCHE COURANT Markt 31 Gouda TeL 2745 ü zflï dan in eens klaar en deplaatsing geschiedt naar wensoh entot dezelfde prijzen als door de bladen direct wordt berekend GESPONNEN TARWE ALLE 4400 INWONERS VAN REEUWIJK KUNT U BEREIKEN door Uwe advertentiën te plaatsen in HET WEEKBLAQ v BEBUWUK dat eiken Woensd gmiddag door de post bii allen wordt bezorgd Het kost U maar weinig Advertentiën moeten worden ingezonden vóór Dinsdagavond aan de Aanneemkanioren te Eeeuwijk en an het Bureau te Gouda Markt 81 tm SHREDDBD VHEAT geeft een smakelyke pap waarvan kinderen houden Wflf U vermageren The Si dded Whe Cy L d Agea h p N tah Adverteert fn dit WIE wiT zich door huis san huis verlcoop van nuttijr ai tikel voor elk gezin een flink best£ n en een goede toekomst verwerven Br aan H de Vries De Kleis te Uitgeest I Mtfopinpoedeps genaamd yiFermitan werken BETER dan alie andeie woriiimiddelen en mogen niet gel k gesteld worden met wormkoekjes bonbons torentjes enz daai al deze middelen niet die kracht bezitten die er van verwacht wordt Wormpoeder genaamd Farmitan Inzitten een bijzondere vindingrijke samenstelling en verdrijven zeker Spoel made maag en andere ingewandswormen zoowel bü volwassenen als bij kinderen WOKMPOEDERS genaamd FERMITAN kosten 85 cent per doos 3 doozen ƒ 2 40 Overal verkrügb r of direct van licoki Mirii Wirtilhiir OUDE PEKELA Postgiro 17039 Fermitan wordt door de Nederlandsche Wet beschermd Wormiweders ni et voorzien van het woord FEEMITAN worden als namaak beschouwd Men wachte zich dus voornamaak WIE GEEFT LES legen flinke vergoeding in het fabriceeren vaft t 7 Blank Siroop on Masfl strengste discretie verzekerd Br ondei No 373 Bur Goudsche Courant Markt 31 Gouda SohouwbuPB Bioscoop Gouda Van VRIJDAG 3 FEBRUARI a s brengen wfl SCAMPOLO een U F A Toonfilm bewerkt naar het tooneelstuk van DAWO NICODEMI OVBRSCHOTÜE dat hier te lande met Annie v Ees Jn de titelrol met zulk een enorm succes werd opgevoerd Regie HANS STEINHOF In de hoofdrollen DOLLY HAAS de kleine zwerfster het loopmeisje van de waschinrichingdie op de meest grappige wyze carttière maakt tot vrouwvan een Bankdirecteur PAUL HÖRBIGËR in zyn oerkomisehe rol van hotelier oberkellmer huisknecht anusie van alles zingt de nieuwste Schlagersvan FRANZ WACHSMANN CARL LUDWIG DIEHL als ridder aan la er wal laat U zien hoe men op demeest gemakkelijke wü ze een vermogen verovert TOEGANG VOOR ELiKEN LBÏUTIJD GRATIS FIETSENSTALLING THALIA THE ATER Van VRIJDAG t m WOENSDAG als hoofdnummer de dol komische Schlagerfilm EENGELO rOCR LIEFDE WER NIMMT DIE LIEBE ERNST Een vlotgeapeelde Duitsche Operette Comedie welke schitterend muzikaal is geïllustreerd De beroemde Operette tenor MAX HANSEN met zün eveneens beroemde partnerin JENNY JUGO die in dace dol komische film de hoofdrollen vervullen geven hiei medc een creatie die het publiek 0N4FGEBR0KEN LAAT LACHENII IKDEEEEN KENT het leuke Schlagerlied uit deze film WER NIMMT DIE LIEBE ERNST Iedereen wil GEEN GELD TOCH LIEFDE ïienlU Amusant en uitgebreid böprogramma TOEGANG BOVEN 18 JAAR PLAATSBESPREKEN voor Vrijdagavond dringend aanbevolen aan de Cassa Vrijdag van 12 tot 2 uur Per Telefoon No 2104 alléén vanaf Vrijdagmiddag 2 uur tofhalf zes Vóór dien tüd kunnen geen plaatsen telefonischbesproken worden 80 71 Jaargang Vrijdag 3 Febpuapi 1933 1 p v Am RTFivmlïAD VOOR SijDA EN OMSTREKEN 7 t VDVfRTBNTlËPBUSi Uit Gouda en omstrokea behoorénde tot den bezorgkring 1 5 rebels 1 30 elke regel meer O Van buiten Gouda en den bezorgkrlnffi 1 6 regels f 1 65 elke regel eer ƒ B 80 Advertentittn In iMt lAierdBgajuniun U tt lijelag op den pr B Uefdadigbelda advertentUb de helft Van den dt bI INGEZONDEN MEDEDBELINGEK 1 4 regels 2 Jelke regvl meer ƒ 0 60 Op lie oorpagina 50 hooger i 1 Gewd e advertentiën en ingezonden mededeeUnG an b contract tot leef fereduceerdei piüs Gjoote letteiB en midden worden berekpad naar plaattsruimte s 4 Advertentiën kunnen wqrden ingezonden door tuagchenkomst yanj iioliede Boekhandelaren A dvek tentiebur ax en onze ag nten en moeteji daags Vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teiteinde van opname v0r erd te aÉa Hl hoofd waarvan zich poUtie beambten bevonden om d menschen tegen te houdwi Deze agenten werden loor de nationaalsocialisten beséhoten en zij schoten terug iinmiftld irevoljci Vlif na i s w rdeii geVal geacht te worden dat dk regeeringHiiler formeel binnen de grenzen der rijksconstitutie blijvend niettemin wegen wept iden waardoor de actie harer rai j tegenstanders de commtini ten giitoöbndeels wordt verlamd Deze agenten werden fioor dé ni socialisten beséhoten en zij schotei 5iet voormeld gevolg i Vjif naji a me gezegdj iat het moiielyk was dat ik geruimen tyjl niets vaii hem Zou hooren Het is zeer Wel mogelyk dat hij in het geheim naar 4ina is gedHLpgen pian t de economische eri j financie te saneerifig van Üuitschland na4li bij J mott brengen Hitler belooft feitelijl ien l oeren en arbeiders gouden bergen en let Idui ijn Wt hij dpor deze tactiek eniK za slagen by de verkiezii gen massa s opWijn hund it Kjygen die tot dusvm aarzeldmij de nationaaUsociatistische beweging te n i dela h eft Hitjer erzuimd aai l e hij zich de opheffing van del hpid voorstelt eA hoJh d in blo j landbouw al bevord en Uaar bi detailleerde ptjinnen SKeefi ontvo hy zijn tegenstanderi geeA gÖleg geveji daarop kritiektte efenen Overigens droeg ve ltpBri ellende die Duitscldands el 1 schouts IS geweest nog al eeh pril rakter daar hij behalve aah dei J oorlog de nood der Duitschprs hoJ fdzak I lyk weet aan de voorafgaande Duitsche re1 geeringen die zich Marxistisch o nénteer1 den of althans Marxistisch werden bemI vloed Hitler vergat echter daar dit niet in 1 zyn kraam te pas kwam eraan toe te vde gen dat ook in andere landen wadr de I Marxisten niets in de melk hebben te brokj ken de economische en financieele toe I standen allerdroevigst zyn Van de omvangrijke werkloosheid waardoor b v Amerika en Engeland woeden geteisterd repte Hitler met geen woord Hoe dit ook zy een maand lang zal m het gansche ryk door de verschillende partijen alles worden gedaan wat de tegenstellingen opnieuw verscherpt Reeds nu j heerscht er sinds Hitler rykskanselier is geworden een gespannen toestand hetgeen onder meer tot uiting is gekomen in talrijke en dikwijls zeer bloedige botsing n waarvan te vreezen is dat ij in aantal en hevigheid zullen toenemen nu de politieke hartstochten door de verkiezingscampagne nog meer worden aangewakkerd j Voor de communistische party en de organisaties die daaraan verwant zijn heeft ryksminister Goering in zijn functie van I lijkscommissans voor t I ruisische ministerie van binnenlandsche zaken een demonstratieverbod afgekondigd dat oogenbUkkelijk van kracht wordt en voor geheel Vruisen geldt De regeering van Thuringen I heeft dit voorbeeld gevolgd en ook alle J oefeningen van communistische organisaI ties verboden Bovendien blijft het voor I Thiiringen geldende verbod van alle bctoogingen die tegen de ryksregeering zyn ge ierd Lgeneraal von lammeretein af Tr ul TK lLA Dau NÏEuwB FHANS RIJE f is jaar uit DuiUche gevangeifechap vrijgelaten r dfe ohafgebroken pjjgmgen van dt autoriteiten vanj het plaltadje Souchez m eipdeiijk en Fibnsch jyrouv lï I JeanMj i i aUarLdi in 1 011 door de Duits lie troipen to8 levenslange igev igenisstiaf wijs eld vrijgelaten ï 1 ï uw ifi dezer dageh jn haat a bocfirug ekeerd waar ij op fe g etijte rd ontvangen r m co respondent van BeuMr ïhe t w verklaard dat toen de DuitscHelOftl SoUchez binnenjtrokk msche soldaten zich verstopten 9ifwaar zy toen 17 jaar oud njiet haarwoonde l luitschers beschuldigden beidfe vroi iwen er van geheimen te hebben verladen Na eenigen tijd werden de vrouv ln voorden krijgsraad gedaagd en zonder okt hungetuigen waren gehoord veroordeftiö de moeder tot 15 jaar dwangarbeid en ijeanne I tel dood m I De moeder stierf na twee jaar en de st af I van haar dochter werd door de Dimscflers i veranderd In levenslange gevangenisstraf i Ook na het staken der vyandelijkheden 1 bleef Jeanne liftUart gevangen en eerst 1 dezer dagen is zij als een geheel verouderde I I MOUW in vrybeid gesteld UUITaCULAND Demonstratie in Charlottemburg Relletjes I Het W B meldt uit Berlijn dat de S A organisatie van West Berlijn gisteravond een demonstratieoptocht hield door de i Wallstrasae in OharloUenburg waar Maan lagavond naar bekend door communïdten twee personen werden doodgeschoten De politie zette de buurt af en beval alle ramen en deuren in de Wallstrasse te sluiten Om negen uur s avonds verzamelde de S A troep zich voor het huis van waar uit geschoten was en marcheerde onder treurmuziek met omfloerste vaandels door de ieege straat Er gebeurde niets bijzonders Voorts wordt medegedeeld dat de Berlijnsche politie in het Karl Uebknechthuis en op 12 andere plaatsen pamfletten van opruienden inhoud in beslag heeft genomen Over de schietpartij te Altona wordt tenslotte nog medegedeeld dat daarbij éón nutionaal socialist werd gedood en zeven gewond De nationaal socialisten werden door een menigte bedreigd en trokken telug achtervolgd door de menigte aan het Maar aanleiding van Aie geruchten over een mokel k af treden ï Van genera von vin Hamiierbtein als il van de rijksweer vordt mfegedeeld datt dit nog ofizeker TreiiK gfdw il eefd Öe NöordIe aiia spoorwegstakers ataan voor niet eer Twee doodeli zoiu gewonden i De personentrein Iffiublin Belfast is I Woensdag by Duhdalk ïh het Noorden vah den lerschen Vrijstaat ten gevolge van een in ieder iteval ookizal afhifflgen van tie ilidsi ig im den nidiwen nyttvree nvinis ifeinisch WJistphali ie aeïtubg jverband l érmede mi den laat het rüksweerminiaWie e S aar wAs geworden om i ook pogslukiien te bespreken Nadat pier rjjk eerminister was geIn de l n jlleustras80 waap zich en aanslag tot ontsporing gebracht De loco bfsli Lter Deü I verneemitjl 1 aten tijd M I ging mep 1 titieké vjy I von Schlo I worden Wm c I be t itykftviBerniin ffiyrie bevindt eeji Polij tiéke debatiingplufc gevormd die Dp d§n 1 duur natiaiHijk jnnbreuk zou hebbeai fecI maakt opl de strenge neutraliteit Van de T lyksweer Ook voir Hindenburg achjtte dit I van het hoogste b ng en heeft daarom geI neraal von Blombe naat Berlyn ontboden I voordat rijk wèern pisl er von Schleicher en I de chef der legerleiding nera l voh Hammerstein daarvan af witten Het besluit van von Hammertsein om a £ te treden zou hiermede in verband staan Generaal von Blomberg was sedert eehige jaren belast met h commando in het district Koningsbergen wat wegens de geïsoleerde positie van de provincie Oost Pruisen een der belangrykste posten van het leger ia Von Blomberg heeft talr ke reizen in het buitenland gemaakt en vertegenwoordigt daardoor niet aoozeer het type van Ó exi Pruisischen officier doch veeleer het type dat men in de Angel Saksische a nden zoo j dikwijls ontmoet Hy verstaat Uitstekend j de kbngt het vertrodSven van zijn omgev ng i I tf winnen Von Blomberg was ook de leider I van de militaire deskundigen voor de ont i wapeningsconferentie I ENGELAND MacDoiiald aanvaardt voorzitterschap jvoorwaardelijk I De Ëconomiedie Wereldconferen j I tie te Londen j j liaiQsay MacDonald hpeft de uitnoodig ng I op te treden als voorzitter van de Economi1 pche Wereldconferentie aanvaard op voor I waarde dat zij te Londen byeenkomt I De vermissing van Bert tünkler I is hi in t geheim naar China I gevlogen I De echtgenoote van den Engelschen vlieger Bert Hinkier die tydens het begin van een vlucht naar Australië verdween en raar wien vergeefs nasponngen in het Alpen gebied zijn gedaan sprak als haar overtuiging uit dat Hinkier niet in de Alpen was Zij deelde o a mede Hij heeft j motief en twe personenwagens zyn van de I drie meter hooge helling gestort De con I djUsteur en e maehi nit t werden gedood terwijl drie spoorwegbeft bten ernstig Wer I den gewond Gelukkig bevonden zich slechts tien passagiers in denltrein van wi drie j werden gewor d V an de ruim tief kaerloren j 1 Tengevolge van dezwi treinramp is d verbinding tussch n Üublin en Belfast voor eenige dagen defmitie gestagneerd I De stakers hebben cfveral een dreigende I houding aangenomen Zij trachten met alle Iniddelen het noodverkeer te saboteeren De schuldenonderhandelingen met Amerika Vraagt Engeland een moratorium en terugbetaling der gestorte gelden Van gevvooniijk goed ingelichte zijde I wordt vernomen dat voornemens zou zyn i by de komende onderhandelingen over de I schuldenregeling met de Vereenigde Öta1 ten pogingen te doen om de Vereenigde Staten te bewegen tot het verleeneci van 1 een moratorium op langen termyn Voorts zou het in de bedoeling van Engeland liggen te verzoeken den schuldenaars die Amerika den termijn van IB November j l hebben betaald bet gestorte becLta tot na afloop van het moratorium terug te betalen VEREENIGDE STATEN Padfirewski in de Ver Staten AIb loliticus en pianist l ulercwsKi i na con Jangüuiig verblyl in Kui opa aan booid viui de Uerengana te JNew ïork aan okomen en lieelli als voormalig ministerpiCBidenl van Volen in een ontierlioud met ceii Keuter wrt esiwnüent eenige iiedend aagB lie politieke quaenUes angel oord Hij wees daarljij voornamelijk op oe door de Dmtsene regeenng gevoerde campagne len opzjchte vai Ue grenzen in het Oosten Undei vraagd naar de dooi Foien aonge iiomen houding m zake de oorlogËftCjiulden I erkliurd c l adeie ski dati deze houdiutj ge I reclitvoardigd is door de financieele moei gingen üie tegen ue rijn si ii y edruk gemaakt en bovendien heeft hy de richt gehandhaafd Zyn deze krasse m a handigheid begaan door de radio een uit regelen tegen de communisten he brgm voerig regeermgsplan wereldkundig te ma van het algeheel verbod dezer party m ge 1 lijkheden welke l oien op t oogenblik dooi maakt heel Duitschlad en zal dit verbod nog voor de verkiezingen werkelijkheid worden Deze vraag kan nu nog niet worden beantwoord maar uitgesloten behoeft bet in geen ken dat volkomen het karakter draagt van een verkiezingsmanifest vol achoone beloften daar de verwerkelijking in uitzicht wordt gesteld van een tweevoudig vierjaars l aderewskt vangt thans zijn nieuwe ailistieite tournee door AmeJiKa aan teneinde opnieuw thans reeds voor de löeinaal lil de voornaamste steden piano concerten j Ui geven liem was een gat een spleijl lioog en breed genoeg dat twee menschen ei zicji in kon den verbergen ïlier waarscliijnlijk dacht I hij was Sir CheviUe Stanbury door zijn aanvaller of aanvallers opgewacht Hij zag jhoe gemakkelijk het drama zich kon heb 1 ben afgespeeld Iemand die het pad op I kwam kon hier gegrepen en ovpr den rand worden geworden voordat liij een hand kon I uitsteken om zichzelf te verdedigen Al deze I feiten wezen op een plan een zorg uldig uitgedacht en uitgevoerd pian Hij liep lan s den kont van het heide veld voorzichtig naar beneden en luj strom1 pelde over losse keien en rotsblokken naar I Id plek waar hij veronderstelde dat het tijk gevonden zou zijn Hij zag dadelijk dat Sir Clieville onmiddellijk dood geweeet moest zijn De liodem van den afgrond was bedekt met groote blokken steen een val I van veertig voel kon maar één gevolg k I had hebben Daar beneden staand opkijI kend naar den scherpen rand boven hem I reconstrueerde Weathershaw de geh eele gcI beurtenis de oude man actief en opgej wpkt die waarschijnlijk aan niets anders I dacht dan aan zijn naderend huwelijk met I een knappe jonge vrouw waa over het pn 1 I gekomen dat hij zöo veUig vele hondeTdeii j malen geloopen had en werd plot=ieHtig I geffi epen door liifhartii o handen die hem I isrenadeloos in den afprond hadden gegooid I Een lage laf te misdaad maar Weathershaw hield zich weer met een zekere vraac bezig die ermede in verband stond De papieren die zoek waren waren die van den ouden man gestolen vóórdat hij in dien zwarten afgrond was geworpen of daarna allt h diiuldijker wen dan toen JilJ van Winterfold gekomen was Hij schudde het 1 hoofd toon liij boven de Zware Klip ge komen was zicli afviügend waarom zoo u gevaarlijke plek nouiti afgezet was Wan I na van beide kanten door het moeras geloopen te hebben werd het pad nauwer b j j epn geweldige Voordat hij van de rotsen wegging naar den afgrond die vóór hem gaapte ontdekte Weathershaw iet dat in zijn oogen van betoekanis kon zijn Tn de rotamunr voor Werk woeker met uw aren I Spaar gaav noch kracht Straks daalt de nacht De roest verslijt non me er ian t schuren FEUILLETON Ongeluk of opzet Naar het Engelach vanJ S FLETCHER 34 Nadruk verboden Hy liep dus even verder langs liet pad en ging toen deai heuvel op door de heide uitkijkend naar de holte waarin de getuige Bradwell Pike verklaarUe gezeten t hebben toen orst Etherton en daarna mevrouw Stanbury voorbij kwamen Het kostr t9 hem geen moeite het bewuste punt te vinden bij ging daar zitten en keek in do nchtlng van de rotsen Heü was zooUs Pike gezegd had er verhief zioh een helling tnsBchen de holte en de Zwaxte Klip en iwnand die in die ndliting van het pad hep was verborgen voor het oog van dengcen die zich toevallig m de holte bevond Voldaan over wat liij geconstateerd had hep hij door en bereikte spoedig een plek ttav het pad met een tweede samenkwam dat vanuit het dnl orahoc voerde Rier zei bij bij zichzelf was de plaats waar Etherton en mevrouw Rtanbnry elkaar hadden mltnoet Kn na nog on minuut gestegen hebben was hij hij de Zwarte Klip Intusschen warpn Weatherahaw s sterke ixigen aan de diristernifl trewend en kon hij lu het eerste geval namelijk als liij nog geleefd had zich zwak verdedigeaid in den greep die plekken op iijn armen achter gelaten liad waren e twee aanvallers geweest maar als ze geroofd wiuen van zijn dood en verminkt iR liaam dan was de moord het werk van één man Dat is de vraag morapeWe Weathershaw bij zichzelf En l et antwoord zal moe te kosten 1 Hij liep nu vlug terug nfcar Winterfold en vond moeder en zoon op hem wachten Zij keken hem vragend aani heb was hem duidelijk dat zt nog gratw wat zouden blijven praten Maar dien af ond kreigen ze niets meer van hem te hoeren Behalve de j nieded eelmg dat hij zoigvuldig bij de Zwarte Klip had rondgekeiten en het ve zoek om hem den volgenden morgen direct na liet ontbijt nanr de oude weverij tP brengen zei Weathershaw mots bijzonders Hij verzocht naar bed te mogen gaan en I mevrouw ötanbury hraeht hem zelf naar I zijn kamer j Ik hoop dat u lete voor one zult kunI nen doen meneer Weatdiershaw zei zie toen j Zg hem verliet Tk zou 7xx vreeselijk graag I willen dat dit mypterie geheel opgehelderd 1 werd j Ik zal niets ongedaan laten mevrouw I Stanbury antwoordde Weathershaw met I een glimlach Het zal mijn eer te mislukI king zijn als ik dajir niet in slaag j Hebt u talent voor dergelijke dinjïen vroeg ze hem scherp aankijkend G at dat bij u geheel vanzelf Och zei hij nog eteedg glimlaóhemd ik zeg niet dat ik door H eenen muren heen