Goudsche Courant, zaterdag 4 februari 1933

iSÜ De Heei en Mevi ouw PEL REGEER Keven kennis viin de gebooi te an hun Zoon HERMAN WILLEM Gouda 3 Febiuan 1933 Krugerlaan 131 SANGÜINOSE Aanbevolen tegen alapelooBlieid gebrek aan kracht en energie gedu rige vermoeidheid lusteloosheid en moedeloosheid senuwhoofdpijn gebrek aan eetlust pijn in de maag P n in den rug en de lenden kortom alle verschijnselen van Bloedarmoede en Zenuwzwakte Prys p fl ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Te verkrygen by Apothekers ei Drogisten VAN DAM Co De Riemerstraat 2c 4 Den Haag NEDERLANDSen FABEIKAAT ons mocca mellia s ons pinda oublies 2 ons rumboonen2ons vanille amandelen 2 ons weespennoppen 2 ons amandelbrood 2 ons koffiestangen 2 ons café noir 2 Ons Trou frouwafels 2i ons petit beurre Wopmpoedeps genaamd ijFermitan werken BETER dan alle andeie woimmiddelen en mogen niet gelvjk gesteld wolden met wormkoekies bonbons toren ties enz daar al deze middelen niet die kracht bezitten die ei van vei wacht wordt Wprmpoedeig genaamd I Farmitan bezitten een buzondeie vinding H ke Scimenstelhng en verdni ven zekei Spoel made maag en andeie ingewandswormen zoowel by volwassenen als bu kinderen WORMPOEDERS genaamd FERMITAN kosten 85 cent per doos 3 doozen ƒ 2 40 Overal verkrtjgbaar of direct van Jacoln Marii Wortelboir OUDE PEKELA Postffiro 17039 Feimitan woidt dooi de Ne deilandsche Wet beschermd Woimpoeders niet voorzien van het woord FERMITAN worden als namaak beschouwd Men wacht zich dus voor na maak Firma B van Tongerloo Gedipl Voetkuadige Hit adres voor SFECiUL SeUEISIL vosr pavoitlgi voitan Wi d8traat41 Het is HET VOORDEELIGST Het is f HET EENVOUDIGST Het is HET GEMAKKELIJKST wanneer U m meerdere bladenadvertentien hebt te plaatsen hetzuhier of welk blad ook in binnen ofbuitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAU VAN DE GOUDSCHE COLRANT Markt 31 Gouda Tel 2745 U zvjt dan m eens klaar en deplaatsing geschiedt naar wensch entot dezelfde pilzen als door de bladen direct wordt berekend t De Crijüisi Rijkisdi aldei Wekelijks of maandeli ks Uw twee gulden vtjftjg éin Crisis Rijksdaalder overgeschreven op 186 000 och U voelt hel niet eensl Maar weet U wel dat U met dien enkelen Crisis Ri ksdaa der de zon kunt laten schijnen m duizenden Npderlandsche gezinnen Dagelijks toch krijgt h t Mnhonaol Crisis Comité tientallen aanvragen om steun SfAa het zoo gaarne zou willen voldoen En juist Uw Cnsis Rijksaaalder maakt het mogelijk Vul daarom indien tl het nog niet gedaan heeft nog heden hel machtigingsformulier van den Girodienst in en overboeking geschiedt autonjahsch Gemakkelijker kan het niet Geen exemplaar meer bij de hand Dan even een aanvragen bij het Nationaal Crisis Comité Den Haag 186 000 Stypen N V Amit Stersa Inr JOS NEVE Clich van Tim Zwk A dom De Goudsche Vraagbaak verschijnt morgen pr Een waardevol boek van meer dan 120 pagina s een adressenmateriaal voor ieder v n gfjöot nut f0 40 f0 65 Ingenaaid Gecartonneerd PRIJS Bestellingen worden aangenomen door eiken boekhandel en de Uitgevers A BRINKMAN ZOON MARKT 31 TEL 2745 JD eze Nieuwe Uitgave bevat talrijke nieuwe gegevens omtrent Rijksen Gemeentediensten Openbare en Bijzondere Instellingen en Vereenigingen in Gouda tot en met 31 December 1932 RËUNIB GOUDA TEL 2027 Vanaf VRIJDAG 3 t ra MAANDAG 6 FEBR WILLY FORST TRUUb VAN AALTEN ERNST VEREBES Dl DRIL GROOTE I ACHVERWEKKERS m t VROOLMKB KLAVBRBLAD Een alleidolste filmklucht Orkaiwn van vniolukheij AI Sj rXTRA HOOFDULM Een Superfilmwerk waanooi geen woorden zyn te OVBRAI QAS DE DOODENDE LADING De giootste Manne Pilm welke ooit werd gemaakt Toegang boven 14 jaar Plaatsbeapreken dringend aanbevolea Aanvang Vrydag en Maandag 8 uur Zaterdags vanaf 6 uur en Zondags vanaf half 4 DOORLOOPENDE VOORSTELLINGEN I XTHA IN ONS PROGRAMMA R D V Film met orgelspel op oni Cl LOGE ƒ 5 ORPHIAI BIOSCOOPOReEL 10 Coupom 10 Coupons BALCON ƒ 4 Geldig op Vrildagavond WOENSDAè 2 UUR MATINEE voor eiken leeftöd MFT SPECIAAI PRACHTPROGRAMMA Oa naar da RAunla B tyraaira o Vc oor de zuinige Huisvrouw i het Tan belang te weten dat sjech het beste derde deel van de fijns oort haver tot Quaker havermoi vvprdt verwerkt Daarom beeft elke porö Quaker in verhouding tot den lajen prijs een verbazende voedingswaarde Verlanöt uitdrukkelijk de vcrd tafelzilver De mhoud gecl blau roodc ongmeele pakKcn het tcgenwooidige groote Uu met den hou oor 7vvanr c il pak is S ons nclto Will U vermageren Op wolk uedeelto van het Uohaam U ook wenscht zonder gymnastiek londer tonder geneosmiddelen in to nemen ronder baden Ultsluibiiid i J o f resnltnt u n den aesdon dac sichtbaar Schrift aan Mme COLENBRANUtB Worn UOt Adam die U ga ttB GRATIS londer eenlge verplichting onoer T hownhouding alle noodige aanwijzingen en prima referenties zal zenden Merteert in dit Blad 18712 71 Jaapsang Zatepdag 4 Fabruapi 1833 mmm mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE jIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Ditbladverschijntdageüjksbehalve op Zon en Feestdagen ADVERTENTIEPKUS Uit Gouda en omstreken beboor nde tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 130 elke regel meer ƒ O Van buiten Gouda en den bezor kringi 1 5 regels f 1 55 elke regel meer ƒ O 80 Advertentien in het Zaterdagnummer 20 btjslag op den pï s liefdadigheida advertentièn de helft van den prÜs ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezwgiBg per looper geachiedt Franoo per post per kwartaal ƒ 815 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementffli worden dageHjka aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA hH onze agenten en loojwrs den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux z n dageljjka geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef latere 2746 Poatrekemng 48400 f INGEZONDJbN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 6 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagma 60 hooger Gewone advertentien en Ingezonden mededeelingen bjj contract tot zeer geredoceeideu pr j8 Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden mgezon en door tusschenkomat van soU de Boekhandelaren Advertentiebureux en onze genten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd t xtjn Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 6500 ex D t nummer bestaat uit twte Wad n EERSTE BLAD zoodamg zon gtd ld dat n aanmerking Laat een een prOOfWaSCh r hlnJ f nil h t nnahn k zoodanig zyn gtdluild dat m aanmerking riemende nxttof mmder gedaalde factoren toch op heden val een beduidende waaide vermeerdering vMl het mkomen van 1920 kan worden gesppjoken waarby dan het premievry pensio n en andere voorrechten nog buiten besch iwing kunnen blyven hoewel ook deze feitelyk als tot het inko men behooiend Imoeten worden medege teid De kortmg e thans in totaal met de kurting van Mei llSiJ van het gemeenteper toneel wordt gevofiaerd globaal aannemend op 9 IS met een zoodanige ei nindering dat deze in een ongunstige verhoud ng komt te staan tot de kwting die door de ryka nnibteiiaren it lanmard of de eens een proefwaseh behandelen bij Modelwasscherij Fa J H VAN SIRAATBN grooting geen practische waarde zou hebben en dat daarmede de reeele basta aan de be grooting zou worden ontnomen Wat vol komen m stryd ia met het standpunt door den Deze begrootmgsbehandelmg wordt een gewaagde onderneming Wordt de voonge stelde personeel korting verworpen dan iiJn ook de belastingvoorstellen m gevaar En daarmede vervalt de sluitpost en zal het ongedekte bedrag er als deficit op ppryken Wat Gedeputeerde Staten dan zullen doen Voor het komende voorjaar Daarom nu nog o MANTBLS eO HOBDKN 90 JAPONNBN Ook Mèrint tn Zwart VOOR DB LAAOSTB RBSTANTBN PRIJZBN Waterdichte Gabardine Loden Tweed en Gummi Regenmantals Ruimte Losse bladen uit hei Dagboek van een G uwenaar t Is dooiweer dat is triestig J J VAN OEÜNS Donderdag 2 Februari Oe Gemeentebegrooting 1933 Reeêlo d kkingsbasis vereischte Sftlarls en loonkorting en belastingverhooging óén onafscheidelijk geheel met gaarne laar in de omstandig len zeker geen rede om aan tie bestaan vasthouden Het ast it het personeel z lve iet standpunt door d llege an B en W m Ie korting bmnen een fnbillyk is en ook niet ihelyk komt prictisch neer op belaatingverzwaring van de gel eeie burgery indien het bedrag diei korting ƒ 37 5UU aan opeenten op de Feraoneek uelastmg zou moeten worden opgebracht uan zou dU beteekpnen dat aan de thans voorgetitelde verhoogde helfmg van geraid eeld 15Ü opcenten nog gemiddeld M zouden moeten worden toegevoegd De minderheid van het College die de 1 oLa zegt het duidelyk genoeg al even huiverig IS om tot belastingverhooging over tegaan slett zich op het standpunt dat mstede van korting te vorderen van het per o reel het ityk een extra bydrage oor crisiskübttn dei gemeente moet geven en datctaarvoor ten post op de begrootmg moetworden gebracht Ue grond daafVoor achtae minderheid volkomen gemotiveerd en gerechtvaardigd wyl de liegeenng by de be grooting 1933 m de lv eede Kamci heefkenbaar gemaakt dat by haar een wyzigmgvan het stelsel der ryksuitkeermgen terzake V tn werkloosheid en werkversehafling mcinatige overweging ia Het IS uitgesloten dat eenig lid van het College van E en W de volkomen gemoti veerdheid van een zoodanige eJitra Ryks bydrage niet zal erkennen en de ontvangst daarvan niet zal toejuichen wyt de gemeen U onder de cnsislasten zwaar gebukt gaat maar zoolang de Regeering nog aan he overwegen is bestaat er geen enkele zeker heid of er een extra bydrage zal komen en oo ja tot welk bedrag Indien een krachtige drang van het Goud sche en andere gemeentebesturen er toe zou leiden dat oe Regeermg de gemeenten op extra wyze in haar crisis uitgaven tegemoet komt waarvoor zy dan toch ook de middelen moet vmden om zulk een reusachtig bedrag byeen te krygen diin eerst kan het moment zyn aangebroken om te o erwegen op welke wyze die extra bydrage voor de gemeente Gouda zal kunnen worden be steed Daarover thant reeds te beschikken f op bepaalde wyze ia praematuur Wat de minderheid van B en W wd is de hmd verkoopen voor de beer geschoten is En dat aysteem paat niet in het kader van deze begrooting waaraan de nood der tyden den eisch stelt dat zy op geen enkelen fantasie post maar uitsluitend op vaste gronden moet steunen Onder die omstandigheden is het duidelyk dat het plaatsen an dergelyken inkomsten post welke dan dienen moet om te aau veeren de bevoorrechte poaitie van het ge meenteperaoneel als aluitpost op de be wat eenmaal ver woidt prysgegevei heden van thans lijkheidsgronden Ue regeling te wi houden daaraan dat steun vmdt u minderheid m het genomen liat een ivo kort tydsbe t noodiaiielyk ej BUITENLANDSCH NIEUWS DUITSCHLAND Hitler aan het woord Intervieuw met de Associated Press Associated Prese publiceert een m r view van Hitler waarin de Rykskanse ier erop wees dat de linksche partyen 14 jtaar lang de vrye hand hadden Zie het re ul taat eens nep hy uit Geeft u ons nu eens vier jaar den grondwettelyken termyn voor den Ryksdag en dan moet het land eens over ons oordeelen Op een vraag over de aangekondigde v er jarenplannen antwoordde Hitler wantteer ik een propagandarede voor myn party iad willen houden had ik kunnen beloven dat ie werkloosheid over een maand verdwefien zou zyn en dat over twee maanden de lajid bouw weer geheel hersteld zou zyn A ar ik ben eerlyker dan myn tegenstanders en ik beloof zulke dingen met All a wat ik vraag is vier jaar tyd Glimlachend liet de Rykskanselier hierop V olgen Denkt u eraan dat ik vasthoudend en ik heb sterke zenuwen Wanneer ik niet vol besluitvaardigheid was stond ik vandtiag ook met voor u Daarna ontving Hitler vertegenwoordigers van de Engelsche en Amenkaan he pers wien hy verklaarde Ik hoop dat de wereld weet wat m Duitschland gebeurt Hier kan geen spijake zyn van een compromis Of zal binnenïort de roode vaan van het bolsjewisme geplant worden of Duitschlïmd vindt zichzelf tejug Ik doe een beroep op de internationale ers om geen voorbarig oordeel te vellen en voor al ook om geen oordeel te vellen over een deel van ona werk maar slechts over het geheel Met luider stem ging hy voort flen heeft my als een prediker te vuur e te zwaard beschreven en de wereld is thans verbaasd óver myn gematigdheid MaM ik heb nooit voor vuur en zwaard gepredikt Ieder die zooala ik zelf den oorlog kjent weet welk eeïi vreeaelyke verspilling van energie en kracht hy beteekent Daa om wenscht niemand liever den v ede dan ik dan het Duitache volk De Vorwarts verboden Het hoofdorgaan van de aociaal democra tische party in Duitschland de Vorwa s is voor den duur van drie dagen verbaden wegens publicatie van een oproep vaa de D P V aarm opgev ekt wordt tot vef zet tegen de regeering FRANKRIJK Votum van vertrouwen in de Fransclj e Regeering De Franache Kamer heeft met 370 t4 en 200 stemmen haar vertrouwen in het l bi net Daladier uitgesproken De socialisten stemden vóór de regeermg De brutaliteit van mijn Ijoekhouder jacobus Koperwiek neemt toe met de jaren Toen hij als knaap bij mijne ju ma in dienst trad was hij een leuke jongen een beetje verwaand misschien maar een jongen met ambitie en werklust en die toch iilke aardige versjes schreef Sedert deze Koperwiek echter zich ging interes fceren voor de politiek is het heel gauw mis met hem gegaan en telkens en tel kens weer hindeit zun onbeschaamdheid inij Ik laat dit natuurlijk niet blijken ik blijf altijd de onbewogen de superieure patroon maar het grieft inij toch dat dit veelbelovend jongmensch zoo den bree den weg opgaat Een recent voorbeeld gebracht Indien zulks mogel k is Want in dezen zoo geweldig ongewiasen tyd wordt de gemeente zoowel als het gansche be dryfsleven telkens weer voor omstandig heden gesteld die zelfs de meest nuchtere berekeningen doen falen Wij denken o a aan de stellige verlaging der belastingop brengi ten Maar des te meer klemt het dat by den opzet der begrootmg 1933 de reah teit als eenige juiste basis moet worden aanvaard endat hoe onaangenaam daar dooi noodzakelyk gebleken maatregelen ook aandoen deze niet kunnen worden nage platen Uit de reeds gepubliceerde begrootingscyfers van de dienstjaren 1932 en 1933 en de nota welke aan de begrooting 1933 is toe gevoegd ia de geweldige toename van niet minder dan ƒ 634 000 aan bruto ramingen voor steunverleening in t algemeen ge bleken Daardoor ia dan ook voornamelijk op de aanvankelyke begrootmg van 1933 een tekort van rond ƒ i 20 000 ontstaan dat door verhooging van de Peraoneele be lasting in Augustus 1932 met ƒ Cl GOO kon worden verminderd ter ijl door ver wachte tewerkstelling van Goudsche werk loozen aan werk van Ryk en Provincie door werkverschaffing aan den uiterwaard ain den Rotterd Dijk en door opname van de bouwvakarbeiders onder de crisiswerkloozen kon Worden teruggebracht tot ƒ 236 000 Ingrijpende bezuinigingen op verschillende gemeentediensten en andere maatregelen heoben dat tekort doen linken tot ƒ 136 000Dit te bewerkstelligen is voor B en W en hen die daaraan hebben mee gewerkt zeker geen gemakkelyke taak ge weest en het is begrypelyk dat zy in meer deVe gevallen zeer noode tot beperkende maatregelen zyn overgegaan De dekking van dit laatste tekort het is uit de nota duidelijk gebleken heeft B en W de meeste zorg gebaard Fn men is het m het college daarover niet eens kunnen worden Wat jammer jb Het standpunt door de meerderheid van het college waartoe ook de Wethouder van Financien behoort is kort en goed dit geweest dat ook dit te kort op r e e 6 1 e basia moet worden gedekt Fn waar dit niet anders mogelyk is dan door het leggen van nieuwe lasten op de bur gery heeft zy gemeend daartoe dèn alleen te moeten overgaan wanneer ook gelyk tydig een nieuwe bydrage wordt gevorderd van het gemeentepersoneel dat behoudens uitzonderingen in vergelykmg met hen die met m gemeentedienst zyn een zeer bevoorrechte positie inneemt ook nog na de korting van Mei 1932 Dit standpunt is duidelyk aangegeven een verhoogde heffing 7it onverbrekel ik vaat aan het opleggen van nieuwe korting op de salarissen en loonen van het gemeentepersoneel Wy begrypen dit standpunt volkomen Het personeel w overheidsdienst wiens po aitie practisch geen bestaansi isico kent ontvangt lalans en loon op de basis an het al an sbesluit 1920 Men moet de index cijfers maar eens nagaan van het Bureau van de Statistiek dei gemeente Am dam 01 an het Statistist h Bureau der gemeen te s Gravenhage die vermeld zyn m het Statistisch ZlakbMk 1912 pag 37 en 38 om ÏL weten dat da kosten van levensonderhoud Toen oy den 6en December ran 1931 het College van Burgemeester en Wtthouders de gemeentebegrooting voor het dienstjaar 1932 aan den Raad aanbood kon daaruit het verheugende geluid worden vernomen dat ondanks de ernstige tydsomstandigheden di begrooting kon worden geslotMi zonder tiat tot bela8tmg verhooging behoefde te worden uvergegaan Dat was een verheugende me tledceling Ie gaf een opluchting aan velen die de laatste jaren met groote ongerust Vid de uitgaven dei gemeente aanhoudend ha dden zien atygen en die door de herhaal ielu en herhaaldelyk van den vorigen wet houder van tmancien de bedreigmg h dden gehoord at zonder belangrijke belastmg verhoogm ï geen sluitende begrooting tt maken zou zlj Dat zou ook inderdaad het geval z jn geweest indien de Raad niet b j tyds het roer bad gewend en een anderen koers was inges ogen De aanvankel jke be grootmg 1932 die een tekort aangaf van i 212 000 kon daardoor een grondige her ïiening ondergaan en dank zy medewerken de factoren zonder nieuwe lastenverzen ring den Raad worden aangeboden Hoe geheel anders is het thans gesteld De begrooting 1933 die thans voorligt biedt niet anders dan sombere aspecten Somber voor het dienstjaar dat nu reeds is aangc vangen somber ook voor het komende jAar De mtkomaten van het jaar 1932 geven daartoe aanleiding De enorme uitgaven die lijn noodig geworden voor de verzorging van behoeftigen en werkloozen hebben aan dè gemeente financiën eiachen gesteld zoo ala nooit tevoren eischen waaraan niet dan loor sterk ingrypende maatregelen kan worden voldaan Ware het dat deze uitgaven voor een bepaalden tijd zouden worden ge vorderd dat men nagenoeg zou kunnen be rekenen om welk bedrag het zou gain het ï m mógelyk zyn op andere wyze dan thans geboden m dekking daarvoor te zoeken Waar echter memand zelfs met by benade ig het einde van dezen zeer bezwarenden tijd kah aangeven ataat het gemeentebe stuur voor den onverbiddelyken eisch den werkeiyken toestand zooals die heden is te aanvaarden zich te plaatsen op den bo Jem der realiteit en geen luchtkasteelen te wuwen die atraka in rook kunnen opgdan De werkel ike uitgaven van het diehat jW 1932 hebben B en W tot grondslag gea i de samenbtelling der begrooting m M ayn daarbti tot de ontstellende ont dekking Wkomen dat deze dienat met een kort van t minder dan ƒ 285 000 zal fluiten Dat wteekent dat het dienstjaar 1934 daarvan de listen zal hebben te draRen De begrooting 1 33 kon nog wor den aangevangeiv met voordeelig saldo van 1B81 groot ƒ 18989 en kon ook nog een bedtag van ƒ 4S 900 tutten uit de hog schikbare reserve maar vov 1934 is daar VEtn geen sprake meer zoodat thana reeds vastatkat dat het dienstjaar 193 al ope nen met een tekort van ƒ 345 000 waar voor dekking zal moeten worden gevonden Met deze wetenschap staat het college fan B en W voor den onafwysbaren plicht i orgen dat het dienstjaar 1933 zyn uitgaven dpKt op refiela basis zoodat a n het ind biervan niet een zoodanig triest oversiihot naar het dienstjaar 1915 moet worden over Zondag had ik met mijn vriend den kianigen Longavita een tochtje op de schaats naar Bodegraven gemaakt We hadden ci een zoogbroeder van den spor tieven krijgsman bezocht we hadden Boieftscbe moppen meegenomen j veilicp naar wensch tot wtj lnjna fiy Gouda gekomen warden opgeschrikt dooi een troepje kwajongens in nier midden Karet Koperwiek een jongen broer van jacobus deze jongens stonden niet op de schaats maar terzijde van een baaineger op hef grasland samenscholend voerden zij een spreekkoor uit Slechts Lcn zin herinner ik me Een cent vooi den haanveger Ik weet niet of dit II riteerend herhalen of lï el dat de slechte toestand van het ijs dat ongeveegd tn stoffig moeilijk berijdbaai was ons ten al bracht zekei is het dat we plotseling let evenwicht verloren en met den schedel tegen het ijs sloegen Toen ik den volgenden morgen na mijn ochtendwandeling mijn kantooi binnentrad nam ik imj voor jacobus te 11 Ijzen op het laakbare gedrag van njn huisgenoot Opdat dit echter met ruchtbaar zou worden zond ik Kees Mooye kindt mijn pakhuisknecht met een bood schnp mijn schaatsen had ik bif een buurman laten slijpen de deur uit en plaatste mij voor de lessenaar van Koper H lek De brutale boekhouder veinsde mij niet te zien en schreef rustig voort Ik beheerschte iy jacobus zeide ik JOUW jongste broer ts niet geheel onschuldig aan de blauwe buil die het voorhoofd van je patroon ontsiert Na deze inleiding schepte ik adem jouw jongste broer Hiei onderbrak de kwaadwillige knaap mij Mijnheer Bottelaar ik weel t al uw schaatsen waren bot dat was de oorzaak van uw val Trouwens een oud man als u moest met meer rijden geef ze aan één van die jonge gasten die begeeng voor de étalages staan te gluren Ove ngens met de vorst is hef gedaan het dooit f Onthutst en tevens verontwaardigd keek ik den bedil al aan Werd de straat verwarming aan de Kleiwegsbrug heden morgen mef gestookt Was één van de fwe brandkranen op de Markt mef zorg vuldig mst stroo ingezwachteld Moest ik eenige uren later met een wedstrijd op de Kattensingel waaraan honderden kinde ren zouden deelnemen leiden Veront waardigd keeide fk Koperwiek den ruii toe MACHINAAL lutgesneden dikke gerookte palmg zondei vel zonder graa Thans 45 cent pei ons lathinaal uitjseeneden geiookte Zalm zeei dun ge neden ï 5 cent per ons Fgnei dan fyn P G SCHARLEMAN Jr TELEF 3202 I lOe WBG 75 s Middags leiade ik den wedstrijd in mijn hond hield ik een plankje waarop een vel papier was geprikt Mijn taak was mef gemakkelijk maar ik blijf het afhouden Hef weer hüs lefs fe nild misschien maar t ijs was goed en ik be Utijp dan ook met dat s avonds het gecostumeerde ijsfeesf op de Turfmarkt nie s doorgegaan