Goudsche Courant, zaterdag 4 februari 1933

BmNENtANDi schotje Scampolo van Dario Klcodemi waarin Annie van Ees ontelbare malen optrad De fiim biedt echter ganach anderemogel kheden dan het tooneel zoodat ookzy die het tooneelstuk hebben gezien geenoogehblik zullen betreuren daarna ook nogde gelijknamige film te zyn gaan aanschou if en De hoofdrol wordt gespeeld door DollyHaas die een uitstekende uitbeelding vande kleine zwerfster heeft gegeven Carl Ludwig Diehl als steeds een sympathiekefiguur gaf een aantrekkelijke vertolkingvan den jongen ex bankier wien het in dewereld tegen is geloopen en daarna den moedgeheel heeft verloren Paul Hórbiger welbekend was een uitstekende fignur voor dekellner uit het erstklassige pension enzorgde telkens voor de note gaie Als geheel een aardige film welke stellig in densmaak zal vallen Van het voorprogramma vermelden wg met genoegen een aardige klucht De verkeerde tenor Alg men de tegenwoordige korte komische film van Duitsche origine vergelijkt met de vroegere hopelooze quasigeestige Amerikaansche comedie zijn we toch wel heel veel vooruit gegaan Ook deze film ziet men weer met veel genoegen Het Damesen Kinderkoor Euterpe Het bestuur van de Gem Zangvereeniging Damesen Kinderkoor Euterpe verzoekt ons te melden dat de geruchten al zou de vereeniging zyn opgeheven niet juist zyn De repetities van deze vereeniging worden nog steeds eiken Woensdagavond gehouden in de bovenzaal van Hollandia aan de Markt alhier Bi Hffn opbloei van de arbflideii in 1917 deed zich meer en meer b voelen van een eigen huis Op ï markt werd toen Ons Huis geown benige jaren na de oprichlang Beetuurdersbond we l feen Burean 2 lieidsrecht georganiseerd Om den band tuaschen parti n v we mg vaster te smeden werd m 19J gegaan tot de mstelUng van een eZ ken lUaa waardoor een nauwe sam king ontstond Ue Uoudflche Bestuurders bond wom gericht met 300 leden Eind 1932 war J leden mgeschreven = = waren 2 Het jubileum wordt gevierd ma receptie op Zaterdag 11 dezer en een J avond op 14 Februarf a s N tioii le mUldenetandKongrcs Dit jaar te Vliswngen llat bestuur vttu den Kon Med MWdenatandAbond heeft dezer dagen l ealoteu ta hiti 30Bta naUonaie middeaataQdscou rea en do daaraan voorafgaand aJgemoene bondsvergadering dit jaar te houden te VliBsin gtin zullie op uitnoodiging van de aldaar gevcHtigde mvldenstan vcieeniging Geïxieenschappéüik Belang Nationaal MiddenataiidsconfreB 1933 Het bestuur van den Kon Ned Middenetantlsbond heeft besloten om het 30ete nationaal middenstttndscongi es en de tiaaraau voorafgaande algemeenc bondsvergadering dit jaar te houden te Vlissmgen op uitnci iging van de aldaar gevestigde Middenataadgvereeniging Oenieenachappelijk VVAfziging der Kie wet Re U de volgende we k in de afdeclUigen van de Eerste Kamer ihi voorzitter van d liur le K uiiiei is GOUDA 4 Februari 1933 Cioudscho VraagbaakNieuwe mtgave 1933 verschenen De reeds ainda eenige jareu bekende Goudsche Vraagbaak ls bu de Uitgevers A Brinkman en Zoon alhier in een nieuwe uitgave verschenen welke geheel is bygewerkt tot en met ai Dec i 32 Dit practische ooek is naaat alle verbeteringen in de aamenstelling van allerlei olücieele en niet officieele colleges mstelüngen vereenigingen met talryke nieuwe gegevens uitgebreid De in 19iJ2 in werking getreden schoolgeldheffmg voor de K H B S i Ja er in opgenomen de geheele Winkelstui tingaverordemiig voor Gouda is er in afge I drukt aan de mededeelingen inzake den Poet ïelegraaien Telefoondieni t is een tange lyat toegevoegd van die gemeenten die behooren tot den kring waarbinnen een goedkoop telefoontaJief geldt Onder het hoofdstuk Belastingen zijn nieuwe gegevens opgenomen omtrent de positie van vermogens en inkomens welke deels ontItend ziin aan de publicaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek Het is een gids die op velerlei gebied in Gouda den weg wyst en daarom voor ieder van buzoridere waarde is De itei goedkoope prija maakt de aaiiachafluig voor ieder gemakkelyk Kéutiie Biowoop Ais eerste hoofdnummer gaat deze week m Reunie Overal gas een film welke ons in schrille kleuren d © ontzet tende tooneelen voor oogen voert welke zich kunnen afspelen wanneer eens werkelijkheid zou worden wat thans zoo vaak gevreesd wordt een gaaoorlog In deze film zien wü slechts degevolgen van de ontploffing op een vrachtschip dat een groote lading zeer gevaarl Ice materialen iuheeft Een reus achtige wolk giftig gas wordt door de win j naar het eilandje St Elrae gedreven Alles oorlogsschepen en vliegmachines wordt m gereedheid gebracht om de reeds ten doode opgeschre en bevolking nog te redden De tocht van de droit dwars door de gifüge wolk heen ifi wel de meest spannende episode van deze buitengewoon goede film De ernstige stemming waarin w door deze film worden gebracht wordt spoedig verjaagd door het volgend hoofdnummer t VroolÜke Klaverblad Wat nu eigenlijk dit klaverblad is ontdekken WO niet of het zou een klavertjetwee moeten zijn Maar dit is dan ook wel een buzonder vroolyke Idaverblad en de namen Truus v Aalten en Ernst Verebe s waarborgen dan ook lachbui op lachbui Deze twee lichtzinnige zwervers vinden een biljet van 1000 mark dat hun echter meer last dan plezier bezorgt Nergens kunnen zii het wisselen worden verdacht van diefstal komen in de bak ontsnappen gaan voor grootvorst en echtgenoote door enfm maken alles mee wat een paar dergelyke boh mien achtige jongelui kunnen meemaken Wy hebben gelachen zooals wy nog niet vaak om een film hebben kunnen lachen en raden ieder aan het Reunie programma van deze week niet over te slaan Winkelhuis Lange Tiendeweg 73 winkeloppeivlakte ruim 80 vierkante meter Te bevragen L TIENDEWEG 73a HUZARENSALADE 35 et per portie Telepi j jj A J OPSTELTEN MOOI WONEN TE HUUR Modem ingericht WOONHUIS aan de Bodegr Straatweg nabij het Olympiaterrein Te bevragen bij Makelaar JUE Westhaven 3 te Gouda 10 Nutsspaarbank Overzicht over de maand Jannari Gedurende d e maand Januari zijn in dragen de navolgende E Inleg in 8817 posten ƒ 259 337 02 Bygeschreven rente 17 ƒ 269AUM Terugbet in 3293 posten 178 iW 74 Verkorting van dat arbeidstijd Conferentie te s Gravenhage Nnar de L Ji verneemt zijn werkgeversen iterköomersorgauiÈa ias uit velo belanglykfci liedrijvm t ook de mijnmduatne itaiuena de Kegeenng uitgenoodigd heden aiiiitïr een bespreKing bij te wuuöa ten emUt hun advieaeu i enbaar te maken over feventu ela verkortmg van den arheidsüjd Loonsrertaging by de B T M 7 Aan Je erst volgen do vergadering vun dtn l ersoneeiraad der H T JVI zaJ een voorstel worden voorgelegd om in verbund met oen toestand vtui liet bedrijf vp de eaiarissen m toonen van het personeel een korUng lue te pasBsa Gelegenheid voor PRIVAATLESjn Esperanto in Gou a Billijke condities Br onder No 407 Bur GoudscheCourant Markt 31 8 Meer ingel dan terugbet ƒ 80 464 1 Aan het einde der maandDecember 1932 was tenname der inleggers mgeschreven incl bÖgeschreven rente 2 656 278 li zoodat hun tegoed ultimo Januari bedroeg f 2 736 732 70ii In den loop der maand Januari zyn 4 nieuwe boekjes afgegeven 43 oude boekjes opnieuw in gebruik gesteld en 221 boekjai geheel afbetaald zoodat aan het einde is maand Januari 10 424 boekjes in omtocji waren Het Gemeentedrukwerk Een adres van de werknemtnorganisaties 1 De drie werknemers organisaties bi hel Boekdrukkers bedryf hier ter stede hebba een adres aan den Raad dezer gemeente gfr zonden waarin adhaesie wordt betuigd au het adres van de werkgevers organisatie in zake het vervaardigen van het gemeenteJ drukwerk Daarin wordt gewezen op di toenemende werkloosheid in het drukkenbedrijf tot bestrijding waarvan de gemeente moet ntedewerken Goudsche Vereeniging voor G zondheidskoloniën In de plaats van wijlen Mevr L E EPrinceSchim van der Loeff zal Mevr M de Vooysde Lange de functie vervullen m presidente der Goudsche Vereeniging voor GezondheldskoIoiUën s Het dagelyksch bestuur is thans ala roijt samengesteld Mevr M de Vooys de Lange presidente C de Bode secretaris J Schar loo penningm Mej A Boutera Mej C ï J IJsseistynj J P Anemaet BurgerlÜke Staml GEBOR£N 2 Feb Maria Gysbertus ift van A L Slootjes en L G van der Voom Goej dijk 12 3 Feb Jan zn van A Kerrebyn en J M Knok Boomg straat 69 Jacobus GerardUB zn van W EverUng A Boetekees Bogen 41 ONDERTROUWD 2 Feb J A H Bron en M W Prinsenberg P C H van de Kooy en C J den Edel J L M Zwtfti en A M A Bronj A Gelens en W ïaï Loon OVERLEDEN Johannes Adrianufl vaï den Hoogen 76 j Wilhelmina MargriÜa Spieringahoek wed G Hoosbeek 79 j Dj idert Pieter Everling 1 m 3 Feb Gew truy Verkaaik wed W N van Geelfin W jaar Wegens ziekte ter overaame aangeboden 00öT lNl ie Ruim 400 arrestaties te Soerabaja De heading der Inlandsche marine schepeUngen Ken ofticieel communiqué van het departement oer Maime ia Ned Indie meldt MeUeamorgen hebben de Inlandselie Pt jiepeimgen beJioorende tot de bemanningen vau dö oorlogeschepen ni de haven en bjj niarineinri htingen Iq Soerabaja geweiigerd aan ta iteden bij het morgenappèi gelijk de Nederlandoche korj oraai èu minderen zulks deden op Ma iidag cO Januari j l 486 Jalaadflche scliepelmgeu bleven bij hu weigering Zij auUen wegana dienbWeigering voor den krijsraad terecntötaan tlm legardetachement weid ui gereedheid geiiouden doch beJioefde niet vp te twden Uo militaire commandant te Alalang ontving van de Marine te Soerabaja het vei2oek om twee compagnieën besohikbdar ta houden voor onmiddellijk vertrek naar Öoi raoaja Ju toUtal zijn 428 inhe Discfae eobepelingen i§ earre8teerd waarvan 100 behooren tot het inlandsctie personeel van het Manneviiegkamp Deze dienat weigeraars gaan naar de quarantainebarakken van den Dienst der Volksgezondheid op Madoera onder bewakmg van marechauaseaa Zea doeden door noodweer Aardverschuiving in het Solosdie Drie en tvintig personen vermist Anota seint uit Solo dat hedennacht waar weer heeft gewoed boven Lawoe Kaloerahn en Gondosoeli Ongeveer vier paal van Tawangmangoe heeft een aardschuiving plaats gehpd Acht PaaaDgrnhans zijn wegi evtiagd Zes personen werden gedood terwijl 23 per onen worden vermist De Regent en de Resident zijn naar de plaats des onheils vertrokken te Utrecht welke een goed bestaan oplevert Br onder No 436 Bur Goudsche Courant Markt 31 Gouda Net Burgerwoónhuls centrum stad met mooie zonnige tuin Hypotheek beschikbaar en direct te aanvaardea Te bevi b d Makelaar P W DE BEUN Fl singel 90 KALPSVLEESCHCBOQüETTEN 15 cent per itak A J OPSTELTEN Teleph 3082 JLUCHTVAART De laatste Hothvliegtuigen Het De Havitland Mothsportvliegtuig is wel bet populairste toestel van Europa in zijn soort Zoowei het open StandaardMotjo als de gesloten Pups Moth zijn ten ofizent zeer bekend Het laatste type werd gebezigd door de fam V d Leeuw op haar Afrika tocht Hft laatste type is de Fox Moth een 3dekker toxi vliegtuig voor 4 personen en 1 piloot Do HaviUand heeft het ééndekkerstype waarmee zij bij de Puss Moth toch ge veldig veel meer bertikt heeft weer laten varen De Fox 1 Tiitgerust met één Gipsy Major van 135 P K De piloot zit achter de paesagierscabine in een open cockpit En idef dat in Amerika veel toegepast is donr Boeing e 3 Verdei biedt de Fox Moth en niwiwe gezichtspunten De winnaar van de KingsCup 1933 vloog een Foot Moth Ook de Prins an Wales heeft een luxe Fos MofJi bij z yn klcint luchtvloot gevoeg Een van dp nieuwtjes is d t Mr Hilliiian viKirmalig handelaar m oud ijzer een bestelling bij De HavÜland heeft geplaatst voor een serie Fox Motlitjefa voor 4 pasitagiors en fvn erie van een nieuw 2 motong type Voor 6 passagiers Mr Hillman gaat n l een nure taxi dienst onderJiouden tusschen Tanden en Pnrijf voor een min prijs Ook het nieuw 2 motorig type dat thans UI aanbouw is wordt een twee dekker de verdere uitvoering van de nieuweling ie geh I gelijk aan die van de Fox Moth De t i i motoren zijn Gippy Mnjors van 135 P K Reide typen zullen cr n kruisenelheid hthben van 190 210 K M per uur Eigenaardig h het dat D © Havilland ondanks d © oonservatieve conetruclie van haar laatste typen toch aooveel succes heeft op de Eupopeesrtie markt Jaarvergadering Ned Ver van Huisvrouwen afd Gouda De afd Gouda van de Ned Vereen van HuibVrouwen hield Vrijdag baar jaarvergadering in hotei de Zalm onder leiding van da vjce presidente mevr Pannevie van Hutten Na een woord van welkom werd door de secietaiesgp mevr Vroman Vromen bet jafirverslag uitgebracht Jaarverslag Aan dit jaarvemlag ontleenen wij dat de in h£t algeloopen jaar de presidente mevr DortJand e Kat tot haar groot Ifedwezen zich genoodzaakt tiepft gezien om af te treden terwijl uit hef Ijestuur is getreden mevr la Gro Hoogendijk uit Bodegraven om gezondheidsredenen In verband met hel uittreden van en Rele leden wijst het verslaj op d vele voordeeJen die de Vereeniging biedt mzondertield f p het werk van het Jacobafon ls en de geiegenheid een proces tegen dienstpersoneel op kosten der Vereeniging te doen voeren Ook dit jaar werden demonstraties gehouden terwijl andere middagen gevuld werden met lezingen voordrachten of muziek In Januari werd een tentoonstelling gehouden door het Nederlandseh Fabrikatenhuifl in Maart werd de Verkade fiJni vertoond in April demonstreerde de fa van Dantaig te Amsterdam t gebruik en de fc roei van epecerijen in November was er een demonstratie van kunstvoorwerpen speelgoed enz in December een van koken op Senking s gasfornuizen Lezingen en voordrachten werden gehouden door de heeren J Opatelten Leo Straus en Dr Berger VoOT t eerst werd een muziekmiddag georganiseerd waarbij Uwee loerlingen vaii Agenda Febf 7i uur Zaal Kuntttmin GoudsdM H B PVereeniging Feestavond Febr 10 uur Zaal Central Lodenwrgadering T O P 7 Febr i uur gebouw aan de Slui Cto Dem Unie openbare vergadering Febr 2 uur Bovenzaal Het Schaakbord Officieele opehing Shnavi tentoonstelling 8 uur Lezing van den heer Berman Febr 8 uur Bovenzaal Het Schaakboïd Jeugdavond Simavi Febr en 15 Pebr 8 uur Geb DanliÜCursus E H B O leider Dr v Elk Febr 8 uur Nieuwe Schouwburg Vüf abonnementavoorstelllng 9 Febr 8 4 uur Soc 4e Réunie Experimenteel Psychometrische avond Schouwburg Bioscoop Scampolo d kl w zwerfster Thalia Theater Geen geld toch liefde RéunieBioscoop t Vroolyke klaverblad en Overal gas de doodende lading 13 Febr Gebouw Crabethstraat 3 Verkiezing van een lid voor het grootbedrijt van de Kamer van Koophandel en F brieken 22 Febr Gebouw Daniël E H B 0 Verbandleer Apotheken De apotheken van den heer E Grendel Tiendeweg 9 en Pr Hendrikstraat 16 m tot en met 10 Febr benevens den d P volgenden nacht des avonds na 8 uur geopend des nachts echter alleen voor recepten Geneesknndige dienst ojf Zondag Vanaf Zaterdagmiddag 3 uur tot Zondtfavond 12 uur vervoege men zich bü afwezigheid van den huisarts bfl de doktoren L A V d Nagel Crabethstraat en E D Meeter Fhiweelenringel W PoUtle Voelh 1 zull n J middugs 2 uur ll P het Olympia terrein aWer U BALANSEN eo S S Accountantskantoor W T J Abbema Lid N derL Instituut van Accountants VOORBURG Van Woudestraat 16 Teief 720866 GOUDA Crabethstraat 61 Spreekuur Donderdag 10 12 uur en volgens afspraak het Amsterdamech ConeervatoiTiura mej B Kutgera zang en mej Bé PinienUl piano optraden De kinderniiddag waar mej Bueno versjes aong met de klemtjes begeleid door mej Pimentel en waarbij een amateur goochelaar optrad had zeer veel suooes HeU batig saldo kon aan de plaatselijke Cnaiacomité s worden aigedragen Var üliiliende excursies wei den ondernomen Voor deze excursies bestond zeer veel belaiigatelling De gymnaatiekcursue was voltatijg Voor een cursus m costuumnaaien w8o te weinig deelname ook de bndge club iieeit wemig deeüaeomstiei s Nadat een voorsttil vun de atdeeliug inzake gewestelijke bijeenkomsten op de Algetiieene Vergadering was aangenoiiien ha t hier m Jam een bijeenJcomut plaats van de besturen der zUBteiafdeclingen in Zuid Holland waarbij het Dooldbestuur waa verijeg nwoordigd door de presidente mevrouw i erdmanö en mevrouw v UUse In de propaganda comaiissie werden de dames Boekei e Horneman opgevolgd door ie dames Meye en Boreje üit het verslag van de penningmeesteresse blef k dat er een batig eatdo in kus is Beide verslagen werden onder applaus oecigekeurd l ot nieuwe bestuursleden werden daarop gekozen mevr Dr M M C de Witt Wijnen Koumans te Gouda en mevr Beijen vau der Lee van Bodegraven By acclamatie wexdi niej T Montagne tot piesidente gekozen Mevr ii er v d Bergh verklaarde zj bereid het penningmeeeterhdiap op zioh te nemen Medegedeeld werd dat het in de bedoeling ligt een Iitterairie middag te houden op 17 Februan waann mevr Boldingli Goenians zal spreken over werk van Johan Fabiicius o a over Komedianten trekken voorbij Voor de maand Maart is in voorbereiding een iiand werk middag Een propaguuU uitrtje van de Vervan Slechthoorenden Na een korte pauze heett vervolgen mevr Tme Marcus de onveimoeide werkkrliciit voor de Vereenigiag van Sleclitlioorefiden en leidster van hei Oentiaal Magazijn van de Vereeniging te Soest daartoe door het Beetuur m de gelegeniieid gesteld Zooals bekend mag lieeten yvert de Vereeniging van Kteohlhoorenden voor onderwijs aan sfeeliUiooreHdo kinderen voor nazorg vakopleiding organiseert üpleescursubsen zorgt voor voorziening van Jiooj ninstrunienten en houdt lAntoonstellingen van instrumenten Da vereeniging heen een eigen landliuis te Lunteren waar slechthoorenden hun vacantly kunnen doorbrengen Verder organiseert zij gezellige bijeenkomsten en gemeenschappelijke mtstapjes en reisjes In 33 plaatsen in Nederland zijn vanwege iiet Centraal Magazijn proefkisten geplaatst waar de slechthoorenden metJdji enten kunnen probeeren Kier te Gomla In een proefkist aanwezig bij mevr Soeters an Bal n Blanken Craberhatraat 8 STADSNIEUWS Thalia Theater Geen geld toch lief de Na een zeer verzorgd byprogramma draait als hoofdfilm Geen geld toch liefde een heerlyke vroolyke film met prettige liedjes en vol malle tooneelen die de zaal dikwyis aan het schateren brachten Twee vagebonden Max Max Hansen en Jacob scharrelen hun kost in de groote stad bijeen Dat gaat niet altyd op rechtmatige wijze zoodat de politie wel eens moet ingrijpen Op zekeren dag wordt Max omsingeld en weet geen uitweg meer hy springt in een open kelderraam en gaat in een schijnbaar leege kamer op bed liggen In werkelijkheid blijkt er nog een aardig meisje in de kamer te zijn dat hevig geschrokken is van den plotselingen inval en de politie wil gaan waarschuwen Tegelijk verschynt er reeds een agent in de deur die vraagt of er misschien een man naar binnen is gesprongen Neen antwoordt Ilse Jenny Jugo De wantrouwende blik van den politieman ontdekte echter spoedig den slappnden man op het bed Wie is dat dan vraagt hij Dat is mijn vriend die is er al den geheelen nacht zegt Ilse De hospita die het gesprek afgeluisterd Ijeeft is woedend en ontzegt Ilse het huis Er staat niets anders op dan dat Ilse met Max meegaat Men verzoekt ons mede te doelen dat by dg in deze bijeenkomst gehouden verloting de prija van het kussen is gevallen op no 46 Ben van Houten s filmavond met vele verrassingen De firma C J van Houten te Weesp heeft Donderdagavond in den Nieuwen Schouwburg een filmavond gegeven waarvoor zeer groote belangstelling was De directie van deze bekende cacao en chocoladefabrieken is met de samenstelling van deze film wel zeer gelukkig geweest t Begin is alleraardigst jolige kindertjes die allen genieten van de heerlyke chocolademelk die tot het laatste druppeltje hun beker leegdrinken die smullen van een lekkere reep chocolade Daarna het leerzame gedeelte De Goudkust van WestAfrika het land waar de helft der wereldproductie van de cacaoboonen vandaan komt wordt de toeschouwera voor oogen getooverd Men ziet de inlanders de boenen openbreken en de vruchten verspreiden over den grond ze In balen naar de prauwen brengen die weer zorgen voor de overbrenging naar de groote mailschepen Hoe deze schijnhaar onoogeiyke boenen verder hun reis maken worden uitgezocht alle mogeiyke processen ortdergaan totdat de heerlijke cacaopoeder gereed is de film vertelt het alles Zeer interessant waren de toelichtingen door den vertegenwoordiger van de fa vna Houten gegeven Met veel belangstelling volgden allen het werk van de geweldige machines In de Van Houten s fabrieken die na eer qt de cacaoboter aan de cacao onttrokken te hebben verder alle andere fabrikaten bereiden Het was een zeer geslaagde avond De aanwezigen werden allen onthaald op lekkere bonbons en eèn vfjftal reepen chocolade benevens enkele andere proefjes Schouwbnrgbioscoop OveAchotje De rolprent welke als hoofdnummer deze week in het Schouwburg bioscooptheater draait zal velen wel bekend zfln t Is de verfilming van het tooneelstuk Over Dit is slechts een klein gedeelte van de zeer amusante film Vermakeiyk is ook de scène in de gevangenis En dan de verkiezing van Ilse tot schoonheidskoningin en Jacob als scherpschutter dat zyn tafereelen van zoo n kostel ken humor dat men zich tranen lacht Een film is het die even opwekkend werkt als het zonnetje op den eersten zomerschen dag in MaartDe Goudsche Bestuurdersi nd bestaat 25 jaar Uit de geschiedenis van den JSeatuurdcrsbond De Goudsclie Bestuur de rabond bestaat dit jaar 25 jaar Aan de gebdhiedenia van den bond door zijn secretaris den heer A de Groot in een uitvoerig nveraicht vastgelegd ontleenen we dat de Bond m 1908 werd opgericiit op mitiatief van den Centraien B Mid van Bouwarbeidera Het eerete dageiijksche bestuur bestond uiti de heeren wijlen F L J Laleber voorzitter A Fokkers eecretana en W Nieuwveld penningmeester De eerste Mei demonstratie had in 1911 plaats ten gunate van het algemeen kiesrecht Deze betooging werd gevolgd door wn feestvergadermg w iaraan het bezoek den militairen van het hier ter stede liggend gurnizoeu was verboden De betot ing had nogal wat voeten in de aarde Het optreden van anderedenkenden gaf aanleiding een manifest door de stad Ie verspreiden De heer A Fokkers de samensteller werd nadat tegen hem een aanklacht was ingediend veroordeeld tot 25 boete i In 1913 is de heer Fokkers opnieuw meti f 25 beboet wegene beleediging tijdens een groote sigarenmakearsstaking Gouda bood een vruchtbaar terrein voor organisatie Er ontstonden afdeeJmgen van de loese traneportarbeiders van de Nederl Ver van Fabrieksarbeiders van den Textielarbelder ihond van den Bond Van personeel m overheidsdienst van den Band van machinigten mi stokers en van den Bond van Huispersonipel de eerste afdeeiing m ons land In den oorlogstijd en de noi oorlogsche periode toonde de Beetuurderebond een groote werkkracht om de belangen van do arbeidersklasse te beschermen In deze periode trad een plotaellnge groei van de moderne vakbeweging In welke zich in 1919 vooTtiette Dat waren de jaren waarin door georganiseerd optreden veel werd bereikt Niet zoodra kwam evenwel de inzinking of velen keerden den organisaties den rug toe waarihede de kracht sterk verzwakte Later is het weer veel beter gegaan ia de tweede periode van het bestaan waa de taak voor het vormen van organisaties niet zoo zwaar al bestond er altijd een overvloed van werk De werkloozeovoorzTening nam een aliereeiftte plaats m Na de opiheffing van het steuncomité werd behoefte gevoeld aan een ander instituut en hi kwam de Arbeidsbeurs ttot stand tn voIgdiB de eerste steunregeling Het volgend jaar werd de eerste werkversohaffinggeopend welke door de tijtfeomstaadighedeneen permanent kanftter fntg I jnTT DEN OMTREK F BOSKOOP V n verduistering by de Rotterdarasche Bankvereeniging umtient de veiduiötenngen by de Kotterdamsche Bank gepleegd door den kan bediende H T wordt nader gemeld Z legen Donderdags by de bank in depoIme geplaatste gelden waren opgevraagd t een bedrag van f 3200 welke hij verleden laar m ontvangst had genomen tegen afgifte vun eca valsch depooito biljet ï arhtte zicii toen ontdekt en is van Boskoop uar Scheveningen gereisd met de bedoeling de hand aan zichaelf te slaan Dit is mislukt Uaarna heeft hy zicli bij de poUtae gemeld en een voUedige beltentenis afge iasd Da verduistenngen dateeren van eenige iaren en beioopen ongeveer 12 000 VolUb verklaring van T heeft hij de geiden met voor speculatie aangewend doch daar 1 1 een laag salaris had en guarne eenige weelde genoot deze besteed aan uitgaven jie luj zich feitelijk niet kon veroorlooven HAASTRECHT Dirk Rwieman t Haastrecht heeft een van zijn goede burgera verloren Dirk Reneman een man van de oude garde is na langdurig lijden heengegaan Zijn bijzonder terk gestel en we ïouden haast zeggen zyn wil om te leven hebben langen tyd tegen den dood geworsteld maar ze hebben de overwinning niet behaald Reneman was een van die figuren die ach gaarne in liet openbare leven plaatsen maar dan één die allee wat hy op zich nam met hart en ziel behartigde In schier alle vereenigingen die op neutralen of liberalen leest geschoeid zyn had Reneman zitting in het bestuur en vele vereenigingen heeft hy heipen oprichten Wij noemen slechts Het Groene Kruis waarvan hij tot zyn dood toe voorzitter bleef de Haastrecht sche IJsclub welke in haar oprichter een oud voorzitter van niet te schatten diensten heeft verloren daar is de afdeeling van den Vryheidsbond wier 2iel en gangmaker Reneman was Van nature str jdiustig kon het niet anders of Reneman moest zich in de politiek begeven en voor dien tyd op vry jeugdigen ieeftyd hy was toen 36 jaar werd hij in 1892 in de plaats van wylen den heer T den Hartog gekozen als lid van den raad n door burgemeester Viruly op 23 Maart van dat jaar als zoodanig beëedigd Aan het raadslidmaatschap en later aan ijjn wethouderschap heeft hjj al zijn krachten gewüd Hoewel geeu geboren inwoner van Haastrecht Reneman werd op 26 D jember 1866 te Lunteren geboren gevoelde hy zich op en top Haaatrechtenaar en waar de belangen der gemeente op het spel stonden was Reneman er by Zijn liberale beginselen stak hy niet onder stoelen of banken maar hy kwam rond voor zijn meeDing uiU zonder aanzien des persoons Dit heeft wel eens tot een confUct geleid waarvan het gevolg was dat hij éénmaal niet als Ud van den Raad herkozen werd dit gevoelde hy als een geweldige slag maar dank lü de evenredige vertegenwoordiging kwam hü weer in den Baad terug en bleef lid tot de laatste verkiezing toen hij meende voor jongere Itrachten de functie te aoetea openlaten Waar er geholpen moest worden was Beneman er by en wie herinnert zich niet dfl dagen toen de Belgische vluchtelingen ook Haastrecht overstroomden 7 Er moest gekookt en gebakken worden en liet was weer Reneman die als kok fungeer de en dat vak hetwelk hy uitnemend verstond nam hy met een ernst waar waai over een ieder versteld stond Hwwman was een hartstochtelijk jager en ook een sportman Toen de A N W B werd opgericht was hy er natuurlijk by en het zeer lage lidmaat hapnummer van dien Bond dat ht met Mkeren trots aan wie het weten wilde toonde zegt in dezen alles De laatste jaren van zyn leven was hy een gebroken naan hy kon geen deel meer loen aan alle functies die hü in zyn enjn tyd vervuld had jongere krachjMï hebben zyn plaats ingenomen maar de pwr van Dirk Reneman zal in gedachten BMJVtti voortleven by aUen die hem gekend Wen En dat zyn er niet weinigen m ruste in vrede P C H STOLWUK Fllmvertooning Donderdagavond werd in de zaal van den Sd n wond De film gaf een beeld van een gezin ï 5f5 ad r werd weggedragen als I J T B C terwöl z jn dochter met dezelfde kwaal te bed Ugt De zoon oogenschynlyk een sterke jongen draagt de emen der ziekte in zich of TerWyi de zuswr op advies van dan dokter naar een sanatorium werd gezonden slaat hö alle waarJen T ï e i behaalde prijZ werkransen op de wielerbaan li riektl gevreesde Hjt publiek dat in talrijke getale was gekomen leefde zeer met de füm mee en ai r over dezen leenamen ond huiswaarts De Vorat en de Spöorwegtti Een spoorman echrijlt ons Als koning Wmler gujn mtouht doet en de harten van de jeugd maar ook van vele ouderen bneller doet kloppen van verwacliting naar het heerlyk yavermaak dan gaat de Spoorweg een drukken tyd tegemoet Is de winter streng en brengt hij meoe een vor8tj eriode van langeren duur aan moet er bij de spoor onder hoogai dnik gewerkt worden Ten eerste neemt het reizigersvervoer toe omdat velen die om de een of andere reden per auto reizen bij streng koude natuurlijk de voorkeur geven aan het spoor met zyn verwarmde ooupé s an ander oomfort dat de auto vooral over giootere afstanden nu eenmaal met bieden kan Maar de hoofdzaak ia tiet goederenvervoer vooral het massa vervoer ateenkolen cokes erts allerlei grondstoffen enz Dan eerst krygt men een denkbeeld van de groote hoeveelheden goederen die in ons land over water worden vervoerd en ziet men wat een groote ooncurrent de scheepvaart voor de spoorwegen is Zie alleen maar het enorme steenkolenvorvoer van Limburg eu Duit cliiand dat inlenen van tal van treinen uoodig maakt Het spreekt van zelf dat ai de maatregelen noodig voor een vlot spoorwegvervoer bij winterdrukte lang voordat er van vorst of IJS sprake ia worden uitgebroed maar ook dat er als het eenmaal zoover ie steeds wcfr nieuwe maatregelen genomen moetan worden al naar dat de atand van zaken die nüodig maken Zoo wordt dus onder hoogon rfmk gewerkt PU iH de vorst streng en van langen duur zooala een paar maal per oeaw voorkomt dan wil het wel eens gaan spannen De winter van 1890 91 was wel de allerstrengste die m onze herinnering voortleeft e het spoiorwegvervoer was toen enorm Thans na ruim 40 jaar is de outillage van den spoorweg zoodanig v6rl eleTd en geperfectlonneerd dat de toevoer al buitengewoon groot moet zijn om niet te kunnen worden verwerkt Zooalt thans ook m de jongste vorstperiode is gebleken tnandad Rotterdam en de Utreohteche Politie Sportbond Utrecht een wedstirijd spelen om het kampioenschap van den Nederl Pohtio SportlxMid Zooals men zich herinnert is deze wedstrijd vong jaar wegens Tuw spel gestaakt Vo r Rotterdam spelen o a mede W Lagendaal voor Utrecht de oud mternationnal J B Qielena Scheidsrechter is de heer J MTkeIbflch uit Arnhem KORFBAL Programma voor Zondag 5 Februari Rotterdam O S C R 5 Ter G ouw 2 11 uur Gouda Ter Goiiw 1 Rozenburg 3 2 uur PREDIKBEURTEN Zondag 5 Februari GOUDA Rem Kerk 10 4 u T m D H Cramer Luth Kerk 10 u v m De heer A F de Haan 6 u n m Zendingssamenkomst Oerer Oemewnte Turhnarkt 10 a en 5i u n m Ds J P C ten Brink Geref Kerk Turfmarkt 10 u v m en 6 u n m Leesdienfit 8 Febr TA u n m Ds Verhagen van Middelburg Chr Gerei Gemeente Gouwe 139 10 u v ui en 5 u n m Ds Oroea Vor Calvijn Nieuwe Zaal Turfmarkt 142 10 u v ni en BH u n m Da Ewolt te Bergambacht Vrije Geref GAieente 10 u v m en 6 4 u n m Leeadienat 9 Febr 7H u n m Ds Grisnigt te Waddinxveen 6 Febr Geb Tot Heil des Volk 7 u n m Ds van Welzen BEHKBNWQUDE Ned Herv Kerk 10 u v m Da A Q van W jk Doopen BOSKOOP Ned Herv Kerk 10 u v m D J van Woerden van Zwanunerdam Doopoi 6 u n m De heer Scherpenzeel g o te Nieuwveen GOUDERAK Ned Herv Kerk 9 4 u v m en 6V4 u n m De heer v d Endt van Aalst 2 u n m Ds v Wyk van Berkenwoude HAASTBÏXJHT IjKii Herv Kerk 10 u v m D d Voogd v d Straaten MOORDBECHT Ned Herv Kerk 10 u v m Da B Nieuwburg STOLWUK Ned Herv Kerk 10 n v m Ds B J Kanis Evangelisatiegebouw 91 u v m en 6 u u m Do heer Baraeveld te Delft WADDINXVEEN Ned Herv Kerk 94 u v m en 6 u nm Ds T Tak Remonstr Kerk 10 u vjn Ds H Paber van Umuiden OUDERKERK a 6 USSEL Ned Herv Kerk 9 4 u v m en 6 4 u n m De heer v d Endt t Aalst 2 u n m Ds v D jk te Lekkerkerk Wijkgebouw Lageweg 914 n v m en 6 4 u n m De heer de Redeltjkhaid NIEUWEBKEBK a d IJSSiX Ned Herv Kerk 9 4 u vjn en ii n m Ds J L DIppel Ned Her Kerk 9 4 u v m en 6 4 u n m Da Verrol Pension Prima pension aangreboden op eersten stand mürm en koud stroomend water telefoon Brieven onder No 426 Bur Goudsche Courant Markt 81 Gouda 8 Heden overleed zacht en kalm In het v Iterson Ziekenhuis te Gouda na een langdurig doch geduldig lijden onze lieve Echtgenoot Vader Behuwd Grooten Overgrootvader de Heer DIRK RENEMAN in den ouderdom van 76 jaar N RENEMAN ANKER A SPIT KENEMAN C G SPIT Socstd jk L iUJNDERS BENEMAN J BUNDERS Halfweg G TUINZAAD BESNEHAN W S TUINZAAD J RENEMAN B E RENEMAN 1 A GRAND Wageningen M A DE MINK RENEMAN J DE MINK Kleinkinderen en Achterkleinkind Haastrecht 3 Februari 1938 Geen bezoek De begrafenis zal plaats hebben te Haastrecht op Dinsdag 7 Februari a s s middags 12 uur Voor de vele blijken van deelneming ontvangen bg het overladen van onze innig geliefde Vrouw Moeder en Grootmoeder l i lollis oi Bielels LÉlier betuigen wij onzen hartelijken dank Uit aller naam W ROLLPS jf ROELOFS GOUDA Februari 1933 v Itersonlaan 6 DANKBETUIGING Hiermede betuigen wü onzen hartelijken dank aan H H Doktoren en Verplegend Personeel van het Van Iterson Ziekenhuis voor de liefderijke verpleging gedurende de ziekte van onze geliefde Moeder Behuwdcn Grootmoeder Wilbiliiiii lirgirÉa Spiiriigtkiik W l G HOOSBEEK Namens de Familie O HOOSBEEK FaillisMmenl A VAN LEBUWEN Gouda Bij beschikking van den E A Heer Rechter Commissaris is bepaald Ie dat de indiening van de scbuldvorde ringen bij ondergeteekende moet plaats hebben voor 1 Maart 1933 2e dat de verificatievergadering gehouden zal worden op Zaterdag IS Maart a a des morgens te 10 uur in het gerechtegebouw aan den Noordsingel te Rotterdam GOUDA 4 Februari 1033 Kleiweg 34 De Curator Mr M DE MOL GEVRAAGD een bekwaam tioishoudster P G bij man alleen Br No 406 Bur Goudsche Crt Markt 31 8 TER OVERNAME gezocht door ijverig en eerlijk persoon welke voor uitbi eiding vatbaar is Brieven onder No 434 Bur Goudsohe Courant Markt 81 Gouda NET PERSOON met adminiatratieve opleiding heeft nog gelegenheid tot het bij Wen vai Mil zoowel voor zaken als vereenigingen Brieven worden gaarne ingewacht onder No 435 Bur Goudsche Courant Markt 31 Kalfsgehakt Perskalfsvieesch 20 18 Tongenworst W 1 Oranje Marmelade SO et per flacon 11 Comedbeef 24 et pCr blikje 1 Aanbevelend A J Opstelten Teleph 3082 Gevestigd 1905 Adverteert in dit Blad Op het raeoist 9 nt van dft Ovarall Een REEUWIJKSCHE PLASSEN te huur ieder Bedrijf windt U Ih De Kleine Winst Kort Tiendawag 22 GOUDA Nieuw Huis bevattende drie kamera en groote woonkeuken op t zuiden Zeer geschikt voor zomerverblijf Huurprijs ƒ 240 per jaar Brieven onder No 421 Bur Goudsche Courant Markt 31 Gouda TE HUUR WIE WIL zich door huis aan huig vertoop vwi nuttig artikel voor elk gezin een flink bestaan en een goede toekomst verwerven Br aan H de Vries De Kleia te Uitgeest AAN3ESJEDING ONDERHOUDSWERKEN STHilTWEt IBUDMOBimVEN op ZATERDAG 25 FEBRUARI 8 8 s middaigs 12 uur in Hotel Station te GOUDA De aanwijziging zal geschieden op Zaterdag 18 Februari a s Melkzaali Bestekken a ƒ 1 verki ijgbaar bij de secretaris J Th V GHESEL GROTHE Bodegraven smiiiiiiiiuifiZMi mmw GOUDA TE KOOP R K Leeavereenlging ZONDAG 5 MAANDAG 6 en DINSDAG 7 FEBUARI 81A unr PiNKSTtKZtGtN Sprekend zingend musiceerend filmwerk van het grandioos geslaagde Pinksterspel van De Graal 10 000 medewerkenden TE KOOP een zoo goed als nieuwe Motor Bijprogramma Hollanders in Lourdea en Lisieux Pierement Geluidsteekenfilm Sarolea 1932 5 P K geheel compleet met nationaliteitsbewijs 6 Aug 1932 8 Te bevragen BOTHASTRAAT 14 TE KOOP Vrijstaand Burgerwoonhuis Centrum stad Pi ijs ƒ 6000 Br onder No 390 Bur GoudscheCourant Markt 31 8 Plaatsiwspreking en kaartverkoop morgen van 12 2 uur en Maandag en Dinsdag van 7 9 uur aan de zaal Voorziet U tijdig van toegangsbewüzenl Zoowel in GOUD Als In Zilverwerken en Juweelen zijn wij de meest concurreerende TE KOOP GEVRAAGD een Brandkast Br onder No 391 Bur GoudscheCourant Markt 31 8 Zie hiert Telkens brengen wy iets andera in den handel Thans een keurig zwaar gouden Repetitiehorloge met gouden binneilkaat en slagwerk voor slechts 7S Wie dit koopt heeft het minstens de helft t goedkoop TE KOOP AANGEBODEN Eveneens een keurige collectie gouden en zilveren Ancre horloges Damas en Heeren Polshorloges Juweelen ringen Trouw en Verlovingsringen benevens een keurige partij etui s met zilVerwerken enz Dit alles gegarandeerd en voor den halven prija welke U er anders voor zoudt betalen Br onder Ng 389 Bur GoudscheCourant Markt 31 8 ZIE ONZE ETALAGE J = Wij koopen verkoopen ruilen en repareeren gouden en zilveren voorwerpen brillen uurwerken enz TE KOOP Drie Stads Kippenhokken en ean fiattarij Kunstmoeder liefst in één koop Te bevragen bü W C STEENKAMER te Haastrecht Tel 14 8 A C TUYThOF In DEN GOUDEN BRIL TIENDEWEG 19 GOUDA Alles verandert maar niet de qualiteit van de Koophandel Tabak J C JUE Gzn Makelaar WESTHAVEN 3 GOUDA heeft gelden beschikbaar als eerstehypotheek op solied onderpand metruime overwaarde 10 van D G van Vreumingen probeer eens onze MELANGE 2 riipe portorico en Maryland dooreen gemengd 20 et p Vi ons deze is overheerlijk Lev enspo sitie Vennoot Deelgenoot gevraagd wegens uitbreiding inbreng ƒ 7500 tot ƒ 10 000 in bestaand serieus bedrijf Inkomsten ƒ 300 a ƒ 360 per maand met uitzicht Br No 102 VAN BURK s Adv Bureau Kleiweg 39 Inleidende fxperimenteel Psychoffletrische avond op DONDERDAG 9 FEBRUARI te 8 uur 15 min Fam ROOS HAULENSLEBEN in Gebouw REUNIE Kamer 2 OOSTHAVEN 17 GOUDA Gratis introducties aan genoemd gebouw verkrijgbaar 20 Geen kinderen