Goudsche Courant, zaterdag 4 februari 1933

Ji i I 4M Protestantsche Begrafenis Onderneming Eeiste en oudste onderneming en voortzettinig van het Begra Cenispersoneel voorheen met Stedelijke benoemine Directeur B LENS Kantoor SPIERINGSTRAAT al Teirf 2229 DTwr jarenlange ei varin de juiste en meest accurate be Vele tevredenheidsbetuigingen Anlhraclef Cokes Eierkoljen Briketten van d ly KEIEEIIIteE iMeSTaFFEXHAIieEl v fi S o i n van loon 4n ra do Vroodt ppirna kwaliteit Tolofoen aSBI Zoete en Zonte Krakelingen 20 en 22 cent per ons Alle goorten Boterkoekjes 18 cent per ons Banketsoorten 2Q cent per ons Boerhave sche Borstbonbons tegen hoest 15 cent per ons Zuivere natuurhoning 12 cent p ons GEBR KAMPH0ISEN nteop Tupfolnool lalkanti IYöor LIPS Br mMsten en Slotenfabriek I V IjMPhandei P BOUD Pa Ooaila 1 Brieven uit de Hbfstad MCLXIIL De Hof ïtl rer Meer dan een week lang is alle aandacht geconcentreerd geweest op het aloude ijsvermaak en veel heeft in dien t de belangstelling moeten missen Daar ia nu eenmaal niets aan te doen sedert men ooü bü avond het ryden heeft mogelyk gemaalct is het voor de theaters een concurrentie te meer geworden Gelukkig voor deze komt dit misgenoegen maar zelden voor want concurrentie hebben die avondgenoegens al meer dan hun lief is Er is eer veel op de schaats gereden en zelfs ouderen van dagen hebben zich weer eens aan het genoegen gewaagd Er bleek maar één inconvenient ji l dat velen nog wei in het bezit van schaatsen waren maar geen 4ïooge schoenen meer bezaten Bn om voor dien enkelen keer zich dai rvan weer een paar aan te schaffen kwam in strijd met de oud HollandBche ztrinigheid Echter hadden de schoenenwinkeliers auistonds het euvel in de gaten en werd het mogelijk om voor heel weinig geld een paar ouderwetsche schoenen te koopen Voor ƒ 2 75 kon je al in het bezit ervan komen Het ontbrak er nog maar aan dat men ze ging verhuren Er is in onze stad nogal gelegenheid etn te rijden als de vorst wat aanhou H zoodat de vijvera eft de grachten betrouwbaar worj den En dat was nu al het geval De moMI ste baan zou de Hofvijver zijn maar die wordt verboden omdat men met het oog op brandgevaar daarin een vaargeul houdt opdat indien het noodig mocht ijn van die zijde de gebouwen van het Binnenhof t be reiken blyven Onze voorouders waren niet I zoo angstvallig en zij hebben altijd he wat I geneugten op die plSs gesmaakt Maar de I moderne brandweer stelt de hoogste eiachen I en wil op alles voorbereid iJn Of die I eischen soms niet te hoog gesteld worden en I anderzijds niet weer te laag is moeilJÜk te I beoordeelen Als men ziet welk een gevaar I er steeds dreigen kan in de vtdgepropte I winkels en warenhuizen en hoe weinig geI legenheid er is om uit die gebouwen 4e I straat te bereiken dan staat men er verI baasd over dat dit wordt toegelaten terI wij in theaers de grootst mogelijke voorI zorgen worden genomen en het aantal uitI gangen legio is Het ia haast onmogeltjk I dat in die theaters brand ontstaat maar in I de warenhuizen is het wel iets anders I Opmerkelijk was het verleden Zaterdag I toen het ijsvermaak zyn toppunt had hoe I doodstil het m het anders op dien dag zoqJ j overdrukke centrum van de stad was Alle ƒ I was naar het ye en wat daaraap niet deed bleef liever thufs dan in de koude loopen 1 Zelden zagen wij het kruispunt jVWi de winkelstraten zoo verlaten als op dien middag Nu is dat de middag bij uitstek waarop de ouders met de kinderen gaan winkelen De kinderen hadden er geen oog voor en dus bleven de ouders thuis voor zoover zij ook met door het ijsgenoegen waren aangetast Men kon wel zien dat er in de laatste M H Z lfi papal ura Koopt steeds uw Zoolleder Rubtfcrieder en verdere benoodigdheden bü CORN pE BRUIN Goudsche Leder on Sporthandel Gouda Annex machinale Schoenmakem Oudste vertrouwde en meest gesorteei de magaziin voor H H Zelfreparateurs Wy worden steeds door de meest vooraanstaande zaken bp de hoogte geliouden En is er voor H H Zelfreparatturs alles te bekomen Opgelet s v p Nu is de gelegenheid voor een ieder langebroken om eens kennis met on e pryzeit en kwaliteiten te komen maken Wy kochten aan een reuze party Zoolleder en Kubberleder zoodat w l thans in staat zyn U het beste tegen de laagst mogelyke pryïen te verkoopen Komt ziet ent overtuigd U en stelt niet uit CORN DE BRUIN GOUDSCHE LEDERHANDEL iOUDA I STOOFSTEEG 14 22 G J V WERD VROUWESTEEG 14 GRAAF V BLOISSTRAAT 68 Terrazzo Vloeren en GranitoGootsteenen S S van Dantzig N W O Goederen van Jansen Tilanus Friezeveen J HüLLEMAp fiOüM OVOMALTINE versterkt ook UI M Per bÜ8 vanaf 70 et I C Langaraar GedipL Drogist Burg Martenssingel Tel 2839 Official 5 Dealer KLEIWEC 20 TELEF 2850 De nieuwste modetten Fn d V 8 cylinder Automobielen benevens de 4 cylinper en Babyford model Y tjn thans te Gouda te zien De nieuwe FORDSON TRUCK VRACHTAUTO voor zware diensten heeft de bewondering van alle autokenners Veihoogd draagvei mogen daardoor voordeeliger Voor Uw Schoenreparatie moet K j het eens probeeren In de Schoenmakerij van H V d POOL Us RAAM 107 109 i Wilt U goedkoop stoken Koop dan brandstoffiin van prima kwaliteit GROOTE ANTHRACIEï ƒ 2 50 per MIDDEL ANTHRACTET ƒ 2 40 PRIMA KWALITEIT EIERKOLEN ƒ 1 35 Mlorinpoedeps genaamd Fermitan werxen BETEK dan alle andere worininiadelen en mogen niet gelyK gesteld worden met wormkoeKjea bonbons toj entjes enz daar ai deze middelen met die kracht bezitten die er van verwacht wordt Wormpoeder genaamd Farmitan bezitten een buzondere vindingHl ke samenstelling en verdruven zeker Spoel made maag en andere ingewandswormen zoowel by volwassenen als by kinderen WUKMFÜKDEKS genaamd FEKMIÏAN kosten 86 cent per dooa 3 doozen ƒ i 40 Overal verkrygbaar of direct van licilia Mirii Wortiiliiir OUÜE PEKELA Postgiro 17039 Fermitan wordt door de Nederlandsciie Wet beschermd Wormpoeders niet voorzien van het woord FERMITAN worden als namaak beschouwd Men wachte zich dus voor namaak H L BRIKETTEN X ƒ 2 40 100 K JACrMUt 8 ioor sti a t 31 teiaff 7 995 Brandstoffenliaitdel MV 1 1 Ui ji i i ti i iii uen ck adoertmUe kokmmen DU U ook verstandig Ad rtoerders toch staan in f oor bun waren Waarom ia jjen bU geld uitgeven om hijr goeden naam bekend te r taken als jö dien door slecb £ kwa Ilteit weer onmidder ni i o X A n verliezen De j Av rXcn U s wuzen den weg W aar goede timdal stond vlak aijliter hem en kwam binnenstormen blijkbaap tievig opgewonden Hij zwaaide n papiM in aijn iiand Kijk eens schreeuwde hij Dat praohtig Nog een belooning uitgeloofd Bircli biedt vijf d uiieud vooi het vinden an Rn CheviUe s testamenti iiOOFDSTUK XIV Vertrouwelijk ntouws Ue fabrikant keek snel op vaji zyn buleau en zag zijn hezoakei verraet aan B Jch riep hi Vijf duizend Wat uit ijn eigen zak = Smdal wierp en papier nog nat van de dnikpera op Etherton s vloeiblad j O het ia makkelyk gjnoeg te be frijI pen zei hij aaTcastisc9i Het is in het belang vi n BJrch s cliënte die knappe Francaisei DeiAt u d tMllp de Coulaqges honderd duizend pond wil verhezen en er niets voor wii opofferen Hftbt u niet ge ien dtit Birdti de kolonel en Mad noiseUe self gisteren in lwi tuin van The Grange zaten te piaten nadat hef onderzoek verdaagd was Ik zaghet wel I Etherfon streek het aflni Ukbiliet voor de I Iweede belooning glad en Marst stond op I en lag h t over den schouder v n den oude1 ren ban Het was kort en bondig gesteld I Viifduuend pond voor legeeu di i hel tesI tament van wijlen Sir Jlieviile Stanbury I zou terugvinden of inlichtingen zou kunI n verstrekken die daartoe aanTf ng gaven Wowt veMolyd Het is HET VOORDEELIGST tiet is HET EENVOUDIGST Het is HET GEMAKKELIJKST wanneer U in meerdere bladenadvertentiëu hebt te plaatsen hetzyhier of welk blad ook irl binnen ofbuitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAU VAN DE GOUDSCHE COURANT Markt 31 Gouda Tel 2745 U zijt dan in eens klaar en deplaatsing geschiedt naar wensch entot dezelfde prijzen als door de bladen direct wordt bereVend l KEt 44Tli GeADV =RTseRDF goederen betrouwbare COEDERENi r J N d rtani rf OanbladparC So9Ó IDruRxarR is 0n go9i oaeSef tfoor den gsBrviüsr WIJ LEVEREN itÊÊÊÊÊmmmmmmmÊi mÊm VOOR DEN ZAKENMAN VOOR DEN PARTICULIER VOOR VEREENIGINGEN ENZ ENZ ALLE DRUKWERKEN Wij wachten gaarne Uwe opdrachten die wij vlug en correct zuilen uitvoeren tot de laagst mogelijke prijzen Onze persen moeten draaien Bel ons op N6 2745 onze vertegenwoordiger kom U éaame bezoeken A BRINKMAN ZOON I nv 1 GOUDA MARKT 31 DRUKKERIJ VRAAGT HET AANGEM EZEN MIDDEL TEGEN HOEST VERKOUDHEID EN GRIEP A fMS EL TABLpTrEN l rk IWh St P S Fabrikanten M P SMULDERS ROTTERDAM 24 I lts rri t Wie wil in de omfeeving van Gouda verkoopen W Die adverteere in onze I HUIS AAN HUIS WEEKBLADEN I T KOST WEINIG T flEEFT VBBLl = Voor Waddinxyeen i 7600 inwoners is het HET Weekblad voor Waddinxveen 4 Versehtjnt eiken VRIJDAG Voor Reeuwljk 4500 inw oners is het HET Weekblad voor Reeuwifk I Verschönt eiken WOENSDAG die de adverteerders de grootst mogelyke publiciteit veiïichaffen ze komen in elk luijsiierin E Adverteeren in deze Malen beteekent Uw afzetgebied vergrooten Uw geld uitzetten tegen hooge rente Geen enkele reclame geeft beten rcmltaten Zend Uwe advertentiin uiterltik a 8 DINSDAG in aan het Bureau van de dagtaak woHll In dm vowniMdag vsrriohl Hihiakfii bawil 4m MHnirtltlw voor da Mdlnf Mattaomjlw ksalanddsoioR hol gaoH gsaaiidhaM as IsvanalirscM la ala vsadaal vrilwsl saovarlrallsn MARET 31 GO UDA JEL 2745 GOUDSCHE COURANT ZATERDAG 4 FEBR 1933 TWEEDE BLAD Een Regentendagbeek uit de 18e eeuw handetd weiiug verandering is gekomen Terwijl ona burgerlijk recht dat dateert van 1838 in het algemeen ove enaterat met het door Napoleon ingevoerde Pransche wetboek heeft onze wetgever by de beleedigingszaken het Hollandsche recht uit den tijd van de Republiek gehandhaafd Dat blijkt uit de lexing van het tegenwoordige artikel 1410 Daarin wordt gexcgd dat de verwerende partij bü een faeleedigingazaak een vonnis waarby wordt verklaard dat de gepleegde daad is lasterlijk of beleedigend kan voorkomen door het aanbod en de werkelyke aflegging van eene openbare verklaring voor den regter houdende dat haar de gepleegde daad leed doet dat zi deswege verschooning vraagt en den beleedigde houdt voor een perioon van eer Al is er in de wijze van zeggen eenige verandering gekomen de inhoud v an die openbare verklaring ia vrijwel dezelfde gebleven Wordt vervolgd Nadruk verboden Oi JfaJLiMIT zpu men de verkeerde conclusie kuiuien trekken dat de contra aanteekening ge daan door 11 Heeren tegen de toelating van den Prins in de ridderschap was gericht 1 Dat IS zooals reeds uit het hierboven medegedeelde is gebleken niet het geval Die contra aanteekening had alleen betrekking op de toelating van den Prinb m de Staten 6 April Comparitie vergadermg van Scheepen Commissarissen psesent alle Secrets Boers Den Dykgraaff E v d Hoeve de Hee ren geinthimeerd opgeroepen hebben de 13 door indispositie ongesteldheid zyn zoon gecompareert verschenen en te kennen gegeven en deze heeft me degedeeld dat B Stouthard gevangen op de poo t een request had gepre senteert en Saak Compoaibel verklaard en heeft verklaard dat Stouthard de verdere vervolging kon afkoopen waarop Syn Ed tot antwoord bekomen heeft dat de Saak ons met aanging De Cipier heeft de gevangen laten Gaan Bonder imands Ordre Reeds den 16 Januari was m het dagboek vermeld dat Mr E v d Hoeve Dykgraaff van Schieland een schrijven van Gecomitteerde Raden Gedeputeerde Raden aan de Schepen commiasariasen had aangebeden betrekking hebbende op een siïiokkelaar zitende op de poort alhier In deze zaak was na 16 Januari niets gebeurd er had noch informatie onderzoek noch examinatie verhoor plaatf gevonden Stouthard zat intusschen rustig op de poort te wachten totdat de Heeren hun beslissingj namen Eindelyk op 6 April bleek datGouda met het heele geval niets te makenhad Kostelyk is het aiot van de geschiedenis waarby de cipier ten slotte den knoopzou hebben doorgehakt en den gevangen zou hebben laten gaan sonder imands Ordr Öat is te mooi om waar te kunnen zyn Waarschgnliik heeft de cipier een wenk gekregen om Stouthard los te laten en is hem I tegelyk gezegd dat hy zich om de gevol 1 geij van die vrylatmg niet behoefde te bekommeren Hoe het ook zy de Goudsche autoriteiten waren op zeer eenvoudige wjjze van de heele zaak af Stouthard kreeg natuurlijk geen cent schadevergoeding 19 April Magistraat Dempto Jong kind Goedgevonden tegens den 17 Mey de vacante Secretarisplaats te bezetten 26 April Jlagistraat demptis Moor Booij Tyssen request van Janna van Boesbergen en Janus van Gelderen wil I lende trouwen en zulx belet door de I eerstgenoemde Ouders t request gesteld in handen van de I Ouders om redenenf te geeven waarom weygereii Janna van Boesbergen was achtentwintig 1 en Janus van Gelderen vyf en twintig jaar Hun respectieve vaders waren beide weduwnaar De vader van Janus varl Gelderen had geen bezwaar tegen het huwelyk die van Janna van Boesbergen wel Vandaar dat j Janna en Janus zich met een rekest tot de Magistraat wendden Daarin deelden zij mede dat zy reeds hadden getragt luydt over overeenkomstig het 3e art van de Pohtieque Ordonnantie van den len April 16bO sig by een der Predicanten of de Kerkeraad binnen deze Stad in ondertrouw te I doen opneemen Dt Weaterhoff had dit evenwel geweigerd omdat het consent van haar suppliantes niet exteerdë omdat de toestemming voor Janna ontbrak De Magistraat stelde het request m handen van Corn is van Boesbergen den vader van Janna met opdracht om hchriftetijk inlichtingen te geven Zooals men weet heeft tegenwoordig het stadsbestuur met het geven van die huwelykstoestemmin niets meer te maken Partyen beneden de dertig die meerderjarig zyn en geten toestemming van de ouders kunnen krijgen wenden zich tot den kanton rechter Zy moeten drie maanden wachten en trouwen dan zooals ouderwetsche menschen nog wel zeggen met een acte van eerbied protest om by ons te tekenen getekent op rangh I Die twee heeren vonden de door hen bij 1 de vroedschap ingediende memoritie nog 1 niet voldoende en protesteerden derhalve nog eens opnieuw in de vergadering van 1 schepenen 1 23 Maart regtdag Jacob de Bruyn Daagd M Lambrets 1 om Syn goed 1 Schepenen ordonneeren Commissie I ter fine van accoord benoemen een 1 commissie om de zaak te schikken j j Hoeve en Griffioen j j Frans van Schie gedaagde met Gom I pareerde niet verschenen in Statu 1 gehouden aangehouden j 24 Maart Comparitie Lambrets en de j Bruyn geassopieert I Lambrets en de Bruyn verschenen voor i de schepenen van der Hoeve en Griffioen en j ten overstaan van die beide Hoeren werd I het geschil bijgelegd 1 28 Maart 10 Uuren Magistraat rpquest gepresenteert door J de pier al8 pagter van de kraan van over de j onwilligheyd van de grossiers en kruyr deniera haar betaling gesteld in handen van regenten van t I GasthuJ s I de Pier en Zoon pachtten de kraan van I de beide gasthuizen die te zamen een I regentene oUege hadden De Mi atraat I wenschte nu alvorens in dit geschil te beslissen eerst de meening van de regenten te kennen 5 April 1768 Vroedschap Secrete Resolutie geheim besluit om syn H H zyne Hoogheid te admit teeren toe te laten in de ridderschap 1 overgelaten 1 Contra aanteekening gedaan door 11 Heeren Tysaen zegt de zaak hem niet aan te gaan en is dezelve geregistreert 1 en ia dit standpunt aangeteekend ag ter de aanteekening van de voorgaande Heeren De Staten van Holland en West Friesland war samengeateld uit de riddenchap en de vertegenwoordigers van de stemhebbende steden De leden van de ridderschap nu hadden besloten den minderjarigen erfstadhouder Willem V als Eerste Lid in hun midden op te nemen en waren voornemens i daarvan in de eerstvolgende Statenvergadering kennis te geven Tegelyk zouden zij dan voorstelten den Prinr ala lid in de Staten toe te laten Aangezien zy den weg vast wilden effenen hadden zy den raadpensionaris van Holland in den arm genomen Deze had op zyn beurt de burgemeesters van de verschillende steden daarover in secretesse geinformeert in het geheim ingelicht Uit het vroedschapsboek blykt dat de Goudsche burgemeesters op B April aan de vroedschap de mededeeling van den raadpensionaris van Holland doorgaven en dat dit college er geen bezwaar tegen had om syn Doorlugtige Hoogheyd als Eerste Lid van de ordre van de Ridderschap na alvorens de voorsz Eed van Secretesse geheimhouding te hebben afgelegt tot dp deliberatie beraadslagingen in Hare Ed Groot Mog Vergadering en derzelver Besoignes werkzaamheden te admitteeren toe te laten In het vroedschapsboek staat echter met te lezen dat er in het college sterke oppositie tegen dit voorstel was gevoerd Het dagbbek laat echter zien dat de antistad houderiyke party onder de regenten vry sterk was Niet minder dan twaalf van de aanwezige vroedschapsleden wilden den Prins buiten de Statenvergadering houden Door den telegramBtijI van het dagboek D Maart 1763 Magistraat Demptis ifwMÏg Jongkind Moor Burch 1 requeflt van Alida Walop huysvrouw van Jan Verhey versoek om haar man 1 er Curateele te stellen 1 Jg goedgevonden by provisie voor I JWpig goedgevonden alvooren te deli lereeren hierover te beraadslagen en 1 te beslissen dat de Suppliant Jan 1 Verhey door den Stad Doctor zal wer 4ea geexamineert onderzocht I 11 Maart Ia met de volle vloed de I lnyae aaiiden IJesel open blijven st an yade bf menachengeheugenis ulx I jiooyt voorgevallen dat er zoo min wa tj tfit met de vloed aan de wal quam I iiywie de wint Straff Oost 15 Maart Magistraat dempto B rch I illeville Commissaris van t Ro ter 1 amae veer Claagt over de pagter van 1 Craan wegens vexatie van Goed ren 1 Transitoir passeerende viregenn he in n weg leggen van moeilijkheden aan t doorgaand verkeer van goedere e pier present synde heeft aa ge omen t Geld wederom te geeven De pachters van de Craeu de hreren de Pier en Zoon waren las ge menachen lij hadden ieder oogenblik wat met den rechter te maken Zooals reed vroeger is medegedeeld adden lij recht op t craengelt van alle goedersn e van buiten de stad in Goudn werden ingevoerd onverschillig of daarby van hun diensten al dan niet gebruik werd gemakt Blijkbaar hadden zy de desbei roff nde Ijqiiding van de keur nog een in etJ2 uit 1 gtfekten dat kraangeld ook gevorderd van de goederen die van buiten Gouda kwamen l en te water door de stad werden vervterd Voor de magistraat werd hun aan het veritind gebracht dat een dergelüke heffing initrijd met de keur was en dat zy t Geld i w derom moesten geeven i Vrouw pelser klaagt geassisteert i met de vrouw van J Tieman over haar j UW bedryff gedrag versoek Schey 4liig van t Huwelyk haar gesegt re 9U8t t preaenteeren aanstaande Ma dBtrut De vrouw van J Tieman was waarachynlijk een buvrouw die meekwam om aan de Heeren van de Magistraat eens netjes te wrteUen hoe slecht die Pelser voor z jn vrouw waa M President van l Leprooshuya geeft te If nen dat door t overladen van juf frouw OsUde oen rérfentesseplaata h open gevallen en noodzakelijk een ander 1 r lwtt msresteW waarop aange I stehi is Sibille Lufneu i versoek een 4de Moeder geaccordeert toelfeitaan ïHiaaheth Verbrugge 1 Die benoemingen van twee regente sen 1 waren van der Hoeve pas later weer te binTfeo gewho en zy hadden reeds op 22 Febmtó plaats gehad Ifl Maart Vitedschap j Extensie noftulen voorgeleezen van i voorgaande week rakpnde de aanstel j ling van de Pensionaris goedgekeurd cept behalve by Does en de Moor 4ie hun aanteekening hebben gereser Wd aanteekening hebben verzocht 4at zy het er niet med eens waren en ifien memoritie in dïi geval minder heidsnota overgegeeyèn Vitt der Does en de Moor van Immerzdel Men het blijkbaar nog steeds niet verkw en dat Mr Frescarode was gepasseerd rMeepens Vergadering de Höet Pre sident presenteert de ongetekende pro test van de Heeren v d Does en Moor v a ïmmerzeel en breng een contra 27 Apnl regtdag demptis afi ezig Boon en Tyssen T Pelt geregtsbode Eysser in eas om actie te mstitueeren ten einde een vor dering te doen inatellen met de clau buie ter eenre op ende jegens diegeene die Sustineeren beweren geregtigd te zyn op de Boedel van Judith Soesel 2de default verstek verleent Pelt was eischer Wie zyn tegenpartij 1 was wist hy echter niet Dientengevolge was zyn dagvaarding dan ook gericht jegens diegeene die sustineeren geregtigd te zijn op de Boedel van Judith Soesel Die I rechthebbenden moesten dan zorgen dat zij j binnen een bepaalden tUd hun actie institueerdefl vordering instelden Vandaar dan ook dat Pelt werd genoemdEysser in caa om actie te inatJtueeren Hyeischte namelijk dat zy die meenden tot denalatenschap gerechtigd te zijn hun vordering in rechten binnen een bepaalden tijd 1 geldend moesten maken I Er kwam echter weer niemand opdagen Vandaar dat nu het tweede verstek werd verleend Nog alty d kon zich een rechthebbende opdoen Diehs positie in het proces I was na twee verstekken echter lang zoo I sterk ïiieb als wantfe r hij zich 4 9lÜk na I de eerste dagvaarding had aangemeld I L Cramer en zyn vrouw Reynttó pos I tumuB Eysser in Cas van ln urife ter I zake van beleediging Contra Petre I nella Bruyssetaar huysvrouw van F Le I feber Copie in judicio overgegeven af I schrift van den eisch op de zitting over gegeven Petronella Bruyaselaar werd met haarman Frans Le Febre Klyngarenbaas 1 voor den xechter gedaagd omdat zij vanReyntje Postumus leelijke dingen zou hebben gezegd Zy zou op t Zeugstraat naaraanleiding van het feit dat Reyntje van eenoonl twintig duizend gulden had geërfd hebben gedebiteerd als toen quasi so evengehoort te hebben verteld voorgevende diteven te voren te hebben gehoord datReyntje een dochter van dien oom was endat daaruit die erfenis kon worden verklaard I Reyntje eischte nu dat 4e Eysschers by vonnisse zullen werden verklaart door degedaagdesse groffelyk te weezen geinju rieert beleedigd en gedaagdesse gecon 1 demneert en dat gedaagdesse zal wordenveroordeeld dezelve at voce Injurie deI zelve mondelinge beleediging te beeteren I en Repareeren Honorabel en profitabel en I aldaar ter presentie in tegenwoordigheid I van de Eysschers zoo die daar present fflfrden willen zyn en ten aanhoren van alle eneen ygelyk te verklaren dat zy de VoorszInjurien beleedigingen Lasterlijk en tegende Waarheyd heeft uytgesprooken dat sulxhaar van harten Leet is en dat zy de Tweede Eysscheres erkent voor beschouwt ais een Vrouw geboren uyt een Wettig Huwelyk en op Wiens wier Egte geboorte zyniet te zegge weet Profitabel met aan de Diaconie Arme vani de Nederduytse gereformeerd gemeente binI nen deze Stad te beUlen en te worden veroordeeld om ten profyte van de armen vande Groote Kerk te betalen een somma vanses Hondert Caroli Guldens ofte zoo veelmeer of mm als by U Ed Agtb bevonden 1 sal werden te behoren Beryd synde de Eysschers terwyl de j eischers bereid waren onder Eede solem neel by een plechtigen eed te verklaren dat zy om die Somme nogte om eenig goed ter Wereld diergelyke Injurie beleediging niet weeder souden Willen Lyden Dit proces waa geen strafzaak Er werd hier op de gewone wyze juist als in elk ander burgerlijk geschil geprocedeerd Jk ben benieuwd wat liij verwacht t daar te zullen ont ekkeli ïpi Mareton pein zend I Tjüflt hem Kijn gang maar gan ant I woordde Etherton Sonuiiigen van die i 1 hebben een zeker insliuiot Nette vent is dat het was een goea idee van Rindal om I hem er bij te halen la de politie nog hi 1 julhe geweest Neen Calvert was gisteravond twee uui b I me vervolgde Etherton Hi verielde mij in 1 Wat vroeg Marston O dat weet ik niet dal wou hy metzeggen gaf Etbertoij ten antwoord Toenaze j m zijn piivékanloor tierug wajen upendc til een lade van zijn ttlirijfbureai en haalde er om gedrukt papier uit Heb e dit gezien vroeg hy Dat iahet biljet dat de beloonmir die je uitlooft vermeldt Het is vanmorgen over it aangeplakt Er zijn hwT hpel wat mensiïhen diedip viifduizend pond graag verdienen Als ze mafir iets wisten 7 1 Marston I Hl vouwde het aanplakbiljet open en las I het doior toen een van de Etherlon s onderI pesohiklen om het gordijn van het bedienI denkantoor keek dat lee was nn Pik er I niet zat I Meneer Smdal meneer kondigde hij aan hliiciton knikte en opende de deur van I vtn zaal waaiuit het ftnonen der spoele I kwam Uij wenkte een man dig daar rond 1 liep een jonge intelhgent uitziende keiel raeti een geruite over aü aan I B Een van mijn op7Jchters hier legd l tliertoü uit toen de iimn vlug naar hem I toe kwam Madgwick vervolgde hij de7e heer kan overal op deze verdieping vri rondloopcn Er moeten eenig veranderingen aangebracht worden Zeg hem nileR wnl hij weten wil De opzfchtei nam den vrpemdelmpeöherp P fn knikte en op oen tipeken vaij Wea I tliersliaw sloot Etherton dg deur van de zaal en ging weer naar de gang Htj opende dg kluis en nam een hruin doek van een i 7wafir voorwerp dat in het muiden atond Weatherfliaw kwam binnen en keek om 1 zich heen Kr was weinig te i ien behalve Jp kale muren een werkbank teilen drie dw wanden waarop aJlerlei goreediiehtj i I I en matglazen laam met tialiea er voor en I het voorwerp m fcet midden Hij nam aU op met één hlik en wendde weh tol den fahnkaitt M 001 meneer Etiiorton zei hij Wul u irw nu dien sleutel eevtai en gaat u dan met Sir Marsion naar nw kamer len i Ik U luer graag op mijn gemnk wat rondkijken Hef kan zijn dat ik een heele pooa noodig Jipb maar ook lat ik ni fwmtic minuten klam hen Mnai iK weik tiiaa alloen Etheiton gat hpn d levite on pins met Marpfion wog Ze boorden h fn den sleut el I in liet lot onidTinien lom 7p in de ang liepen Het is merkwaardig dat in de wyze waarop een dergelyke beleedigingszaak wordt be l liebt lieiuani eatü isliaw En waai wa l k de drift de voordeur intreedt g aoi dt wijéheid door de achterdeur uit FBUILlBTON u toen a ze hem galr I Tn de algefilot n kamer waaiover JJi Q ïooals u weet ti liet onderzoek ge 1 sproken heb Sir Clieville wiPt natuurlijk t tamelijk veol van machines of en ik nam j hem mee naar die kamer om mijn mode j Ongeluk of opzet Naar het Engelach van J 8 FLETCHER Natfruk verbodaa vNu meneoi htlieiton begon hij toen Marston hem nnd oci e8tel l ik zou u Wg eenige Het war n er due akwooidde EMierton Twee waren do umpniifn die ik zelf ge Ven had Het derde ww ook een ofit wp qok doot mïj gemaakt Alle drip hetrpftendp du uUvindiiip i Jft zeker ftf alle drie niituurliik strikt veitrouweUjk Z WMhtig klonk liet gnmmi Stinkt Vflrtrottireliji Vertelt u m f i nb uinp Wealhcrblmw veronderbield Uat lomand laten l 98ÖI1 lp uw eigen bianaie rtie iiic flooinienten te pakken hn t t pkieirrii zou ÏL t W liin kunnen namaken Ijot zodBen 7V ekc kunnen nu c WIJ ff ld c Sïeep de ledfn waaio ii u 7e ann thenlle heht ep evpn tiU wnt u ge7eird Xe toonen en ik gaf hem le pai iereji on tieze op zijn gemak te bestudeeren ik wis I dat ze bij hem veilig waien e hij beloofde I 7e den volgenden dog aan mij terug te j geven Mag Ik die kanu i zien vioeg Wen j Uiershaw Etherton nam een eleutcl iiit zijn brand kasl en wenkte Ma r8fon on den detective tiem te volgen Hij bracht ze door eenige j gangen naar een ver afgiMepen gedeeJte van I de fabru k en bleef in ven witgekalkte gang htilfitaan voor een met ij er hesiUffen muur Hier iB liet zci hij Ik lieb die kamerspepiaal laten inrichten Vfinrdat ik erde dagen met Sir Chevillg was is ei behalveIk ZPlE nog nooit iemand anders in geweestU kvint echter met genoeiren allei bekijkenwat er 1 uen is I Juiat toen hij do deulel in liet wlot wildp i I Rteken hield Weathenflmw hem terug De i I detective keek om zich Ueen naar dp anI dere deuren en vamen in de gans I Waclit u even verzxiolit hij Ik zie I dat dez kamer in een tamelijk druk geI deelte van de fabriek ligt Wüt u ordeiI geven aan uw meesterknerht of wip hier I hél i Q ziolit heeft om mo op dez verdipI ping vrü rond t laten gaan V kunf hem I wel zeggen dat ik epn paar vrrandevineenmoet opnemen