Goudsche Courant, zaterdag 4 februari 1933

i jaren weinig gereden en dus welmg ge oti nd ib want er wordt met best gereden Vooral onder de jongeren het dat heel veel tf weuichen over De kunst Ijabaan Er zyn hier reuzen plannen in de maak oor een kunstgabaan Zeifs schynen er twee consortiums te zijn waardoor de kans op gelukken al aanstonds gehalveerd wordt Veel hoop op verwezenlijking lykt ons niet te bestaan Zoon kunst ysbaun wordt een kijkapelletje een vermakelgkheid waaraan het echte genoegen van schaatsen rgden vreemd is Het is Ersats en dan nog geheel anders dan het echte Zulke instellingen hto pn in ona land geen kaïfs van slagen l eischen een andere geestesgesteldheiu dti maar bg weinigen aanwezig 13 Het 13 er mee als met de bal masques die ook hun goeden tyd al lang hebben gehad en met dat publiek trekken dat men er graag had 7oo IS het ook altyd geweest met de Die rentmn die ook met kan floreeren omdat brecde groepen van Hagenaars er zich met toc aangetrokken gevoelen en de daar ge boden vermaken niet apprecieeren Met STADSNIEUWS weg 20 naar Nieuwveen Johannes Stich tmg T N A v d Wolf slager van Kleiweg 96 naar Wassenaar Schoolstraat li P Loendersloot van Lethmaetstraat 44 naar Bameveld Smitsplem 8 Voorthuizen A J Spoor van iJsseilaan 210 naar Reeu wyk Weth Venteweg H ITa B U J Kok an Zeugstraat 84 naar Waddinxveen J V de Goey van IJssellaan 21 naar Vlke made De Kaag l 52 Ih btolker van Raam 212 naar a Gravenhage Kockstraat 59 L W Janssen van Markt 30 naar Li verpool G fapeksnyder van Markt 39 naar Gouderak Gouderaksche dyk A b4 D van i am van Karnem lk loot 191 naar Ouderkerk a d IJssel O 134 W J Ducha teau van Burgemeester Marienasingel lói naar bchiebroek Kleiweg 22011 M J van Jeveren van Bleekerssingel 3 naar Moordrecht H 125 M Koolmees van Bogen S naar sGravenhage Atjehstraat 132 M A Schouten van Kleiweg 63 naar Bergen Pensionaat J Bouman van Vlamingstraat 43 naar Amersfoort Soesterweg 91 J P W Anemaet van Gouwe 150 naar Rotter uam Mathenesiserlaan 426b H M G van leeuwen van Keizer traat 58 naar s Gra venhage Beyerstraat 115 1 de Jong wed GOUDA 4 Februari 1933 Loop der bevollung Gevestigd M C van Ardenne wm keljuffr van Waddmxveen Pr Hendrik itraat 4 naar Tmnstraat 30 B J H van Apeldoorn onderw van Renitum Oosterteek Spoorstraat 16 naar Gouwe 2Ü A L Ballenng db van Schoonho en Molen straat 24 naar IJssellaan i3B J fem maiias db an Krefeld Werdingen naar Gouwe 125 W J A L de Kempenaer van b Gravenhage Hofzichtiaan 6 naar Oosthaven 71 G M Slot db van Htekem orp 1 2 naar Willens 24 M Dykwel onderw van bchoonho en 01 v Noortstraat 4 naar De ld Reylaan 1 H J A de Wit kapelaan van Bolsward Groote Dylakker 7 naar Gouwe 39 M S van Vreeswyk db van Kamenk A 64 naar Crabethstiaat 73 A Weiss koopman van s Gravenhage Slacht huiskade woonwagen naar woonschuir Jaagpad W B Herrmann reiziger an Reeuwyk Weth G Venteweg H 1 4 naar Wmterdyk 5 h Schouten an Reeuwyk s Gra enbroekscheweg I 28 naar Groene v eg 45 C P Th van Lek groentenh van Woerden Geestdorp 43 naar Raam 143 A G Boncberg onderw van Zevenhuizen Dorpsstraat 38 naar Crabethstraat 20 H Barger geh m J J Baale van Amster dam an Breestraat 61 naar Ridder van Catsweg 49a ACM Brauns db van Reeuwyk s Gravenbroekücheweg ï 13 gebracht en vooral de meuwe opvattingen omtrent den staat en zyn functies b v over den fascistischen of den bolajewistischen staat Dat alles verleent de na oorlogsche Europeesche revolutie een bijzonder karakter terwyl het tegelykertyd de tegenwoor dige situatie mgewikkelder maakt en een algemeene Europeesche samenwerking de grootste moeilykheden m den weg legt c Tenslotte hebben de vredesverdragen na 1919 de mtemationale pohtiek van Euro pa en zelfs van de geheele wereld volkomen beheerscht Ze zyn het voorwerp geweest van hevigen stryd en mtemationale conflicten en hebben m sommige landen zelfs een diepgaanden invloed op den stryd om de politieke en sociale revolutie die een ge volg 1 van den oorlog terwyl zy de ver schillen tusschen de regeenngsvormen ver groeten en de mtemationale verhoudingen nog ingewikkelder maken Sommige Europeesche mogendheden zi n in hun politieke en sociale omvorming zoo damg gevangen dat de verschillende par tyen en standen met meer kunnen samen werken om de politieke en sociale vraag stukken tot een oplossing te brengen Het eemge punt waarop nog samengewei kt kan worden is de gezamenlyke stryd tegen het buitenland tegen de regeenngsvormen der aangrenzende landen en tegen de zelfge noegzaamheid over de vredesverdragen by de landen die den oorlog hebben gewonnen Aan deze landen wordt alle ellende toegeschreven die de volkeren overkomt De werkelyke oorzaak der moeilykheden zoo als de economische en moreele gevolgen van den oorlog de sociale en dikwyls ook economische revolutie m het betrokken land en de fouten met in aanni rking genomen vanalle ellende krygen slechts de oorlog en de buurstaten de schuld Al deze onte vredenheid die culmineert m een nationa listische extremisme werkt dus niet op het terrein van de internationale politiek Over het algemeen kan geconstateerd worden dat het na oorlogsche Europa dat de resultaten der revolutie van 1789 in praktyk had moeten brengen met de sociale revoluties van 1918 dit oorbeeld verre heeft voorbygestreefd en thans voor zyn bestaan moet stryden tegen de politieke en sociale reactie terwyl het zoekt naar een middel om de democratie te veranderen m overeen stemming met de revolutionairen toestand van het na oorlogsche tydperk Het bolsjewisme het fascisme en het na tionaal socialisme karakteriseeren het beste het verschil dat er bestaat tusschen de principes van 1918 en die van 1789 Het veelkleunge mozaïek der Europeesche re geenngsvormen getuigt van de geestelyke verdeeldheid in het oude werelddeel en de onmogelykheid van een internationale sa menwerking Vooifvele knngen zyn de vredesverdragen slechts een voorwendsel voor een revolutionaire nationalistische activi teit Dat alles bewyst dat Europa zich m een moeilyken overgangstyd bevindt die misschien nog veleujaren al duren en dat onze geheele generatie een groote moreele politieke en sociale wereldrevolutie door maakt veroordeeld om zich tot het einde toe door deze crisis heen te worstelen zon der nog het emde ervan te kunnen zien Onze generatie leeft in een tydperk dat uit historisch oogpunt zeer interessant is doch ook uiterst moeil jk en vol van ernstige ver antwoordelykhenl De film IS een duidelyke demonstratie ge worden van de macht welke de Graal kan ontplooien De Maasbode Wüly Mullens die aan het toestel heeft gestaan heeft deze ro prent een biografische film genoemd waar J Bunschoten van Heerenstraat 115 naar 7 Q e naar ons gevoelen de juiste naam Koog a d Zaan J Bestevaeistraat 9 A A Hooft van Krugerlaan 145 naar Haastrecht G lül J 1 Bakker van R van Cataweg 130 naar Leiden Pieterskerk koor t 15 K Postma van C Ketelstraat 44 naar Dokkum Dr Kamphuizenstraat 222 G G J Bik van St Josephstraat 61 raar Hilversum Oude Amersfoortscheweg 3d W J van Hof voegen van la School straat 7 naar Moordrecht Stevenstraat 10 S Heykoop van A Willens 5 naar Rotter dam Schildstraat 54a T Bot van Fluweelensingel 43 naar Sliedrecht B 433 W Frummel van L liendeweg 76 naar Zeven huizen Dorpsstraat 38 P S Kelder van Gouwe 90 naar Boskoop Dorpsstraat 28 18 cent per paar zoon kunstybbaan wordt het precies het ® i dM i r 16 een soort publiek m den Haag niet precies te omschryven waarin dat bestaai dat aanstonds aan d rgelyke zaakjes yverig Otttlneemt en juist daarom bly en andere groepen weg Dat weet iedere Hagenaar en op dat punt blyft men gevoelig maar uit men zich met Den iiaag is nu eenmaal een zonderlinge stad De bevolking ia uiterst gemengd maar mettegenstaande dat zyn er afscheiduigen dte ondanks dat altyd m stand bly ven Waarom dat precies zoo is ia met altyd te verklaren Het ia nu eem het aanzien üan weer de geestelyke standing dan hét geld dat de splitsingen maakt Juist omdat het er zoo gemêleerd ia ia men nogal kiesch kueng m de keuze van zyn vxienden met wie men m mtiemeren omgang wil komen In kleinere plaatsen 13 men dikwyls op een bepaalde kring aangewezen maar dit is hitr met het geval Men kan hier kiezen Maar die keuze is natuurlyk niet altyd even gömakkeiyk juist omdat zy zoo ruim is In oude tyden was er een scheiding tusschen do z g patriciersklasse en de burger gxoep Maar aangezien de eerste van deze numeriek zeer klein is geworden telt zt Ligenlyk met eens meer mee Daarnaast ts echter de groep van de meer int llettueel geschoolden onthtaan die in den Haag zeei groot ib en een be angryke kern vormt Ver volgena komt de middenstand met eenige andere groepen er om heen en daarna de breede massa Het gaat in den Kaag om die tweede en derde groep en daartusschen IS met veel contact en blyft dus wel een scheldmg bestaan die door geldbezit of geld gebrek met overbrugd wordt In hoofdzaak zyn het die vier standen die do bevolking vormen en by het oprich ten an iets meuws dient men zich speciaal op een van deze vier in te stellen Maar Juist daardoor komt het dat de anderen af zyd blijven Het geval is moeilyk juist omdat het zóo vaag ia en memand precies dt Btheidmgslynen kent Maar het publiek trekt ze individueel Behalve op het ys Maar op het kunst ys zuUen ze weer terug te vinden zyn HAGENAAR ROOKWORST 40 cent per pond nuar Gr Horibweg 49 C W Vellekoop vtrpl van Alphen a d Ryn Van Boetsel erstraat 15 naar Krugerlaan 180 J G A Revmk bedryfschef van Hilversum Hüoge Laarderweg J32 naar Tweede Kad fiO J Jonkheid van Heerde C 88 naai Kariiemelksloot 3 A van der Hooven grond werker van Overschie estienhovenbche kade 40 naai lollensstraat 117 A J A t V Brcderode db van Woerden Kromwyk 10 naar Markt 39 J v d Schaft schipper van Arnhem Riethoraterstraat 39 naar Vin Stryenstraat 9 A Wegenwys iinnenjuffr vun Reeuwyk Zwarteweg H 73 naar IJssel laan G6 L van Veen huish van Soest Banningatraat 52 naar Gr v Bloisstraat t ö M A Schrave geb van Alphen van Breda Pnncessestraat 2 naar Kattensmgel 73a W Schriek timmerman van Curasao Lauffeifetraat 15 naar Vlamingstraat 31 M E A Qoonssen van Oudenbosch A 368 naar Kleiweg 51 A Rietveld van Val burg Zetten Steenbeekstraat 3 naar Boelekade 183 R v d Ham van Qverachie Vyverlaan 22b naar C Huygenskade 166 E Hylkema van Delfzyl Singel 77 naar Bleekerssingel 15 C H Motz geb Jansen db van Schiebioek Adrianajaan 182 naai Oosthaven 1 J H Daniels van Arnhem Doorzicht ö naar Wyde Poort 13 S Neu witter koopman Van Rotterdam naar aan boord wüonachuit A C Ansems geh m A M Vermeulen van Rotterdam naar aan boord woonschuit W D v d Zeeuw krui denier van Maaosluw Keuchemusstraat 48 naar Raam 216 A v d Bos van Zetst SloUaan 3 naar Tweede Kade 70 W J Vos banketb van s Gravenhage Pr Ma riestraat 25 naar Molenwerf 26 Vertrokken D D Swart van Wil It ns 47 naar Almelo Brugstraat 7ü W v d Dnft van Dr Leydstraat 6 naar Leiden Heerenstraat 62 A Cetmsky van A de Vischmarkt 60 naar Waddmxveen Bod straatweg 76 l J Kuperus van Krugerlaan 179 naar Rotterdam van Ottersstraat 46a A Bey van Gouwe 121 naar Veenendaal 2andstraat 1 P Koster van Van Persynstraat 9 naar Reeuwyk s Gravenbroekscheweg E 175 M Verboom van Kuiperstraat 62 naar Moordrecht Akker oord A Ic G M Rippstein van Fluweelen smgel 36 naar Amsterdam Geleenatraat 1 P K Blonk van Willens 24 naar Wad dinxveen Bloemendaalacheweg 48 L v d Kuii wed F H de Waard van R van Cata MaJDZir Zoyrkoo 8 cent per pond A Kuyf yan Derde Kade 78 naar Reeu wyk Ni Uweweg 31 S de B uin van Nieuwe Haven 186 naar s Gravenhage Edisonstraat 8 W Ludera van Van Iter bonlaan 1 naar Frankfort a d O De film Pinksterzegen m Gouda Zooals wy reeds berichtten wordt op 5 b en f ebruari m de zaal Concord a de film Pinksterz K n vertoond Behalve de hoofdfilm zal in het byprogramma op het witte doek komen de reeds in vele plaatacn met faucces vertoonde film Hollanders m Lourdes en Xasieux de fyne geluidsfilm Pierement van den HoUandschen Cineaa Teun ssen en een komische geluidbteeken film Wy laten hieronder enkele persbeschouwingen volgen over de Graal ftlm welke a s Zondag Maandag en Dmsdag in de Schouwbuigzaai Concordia alhier zal vertoond worden De Kesiücntiebode We zyn er van over tuigd dat de aanwezigen oprechte bewon dering hebben kunnen uiten voor deze door Willy Mullens vervaardigde geluidsfilm Immers op levendige markante aantrekkelyke en suggesteorende mamer geeft deze ook In techmsch opzicht voortreffelyk ge slaagde rolprent bet grootsche spel op Tweeden Pmksterdag m het Amsterdamsche Stadion opgevoerd in zorgzaam actieve voorbereiding en glorievolle uitvoering weer Merkwaardig goed ia vooral de geluids weergave De ongeveer tien minuten durende toespraak van Haarlems Bisschop is prachtig te volgen Het Handel8bl d We zagen mdertydhet graalspei Pinksterzegen met doch weherinneren ons van de opvoenng dat dezeeen gemengdcn indruk b j de talryke be zoekers achterliet Ten deele werd de meening mtgesproken dat het spel met vol doende tot z n recht kwam Damrubriek Onder redactie van de Damclub Gouda Secretaris de la ReQIaan 14 lokaal der club Markt 49 Probleem No 871 Veilige en Efionomische beleUinft Uw Kaa eo Spaargrlden Spaarbank 3 24 GËMëBNTË Giro Stortinfta 2 52 en Ophaatdienst rente GOUWE 2 GOUDA d 6 hetwelk aan gindsche zude van de vallei des doods ligt Kom s nachts by by terug Sen tur en vertel my wat gy hebt gezien Sen tur is gei eed Lievebng def go den zeide zy gy behoeft piet bang te yn hy zal met eens terugstreven Haast u Ik wensch het Verlangt gy werkelyk dat ik Sen tur dood vroeg Hugh emdelyk Ja werkelyk ik wenach het Waarom Omdat Sen tur zeer heeft gezondigd en nu hy heeft gezondigd zal hy het onge i wyfeld weer doen Hy heeft het bloed van een laaf geproefd hy houdt van den smaak en zal het weer vvil drmken Maar zal het geen leed doen hem to iLn sterven Meer dan gy u kunt vooratellen antwoordde zy ernstig Sen tur is myn eem ge vnend maar het zou my nog meer leed doen indien gy my verliet met booze genachten jegens my in uw hart Zy zag er goddelyk mooi mt dit uiterste fyne product van een vreemd en mystiek land vreemd als een dier vreemde beelden op oude graftomben bevallig als de lotus bloemen en rozen in haar tmn Z was myn verstand zeide het my buitenspo ng wanhopend aan haar flirten met Hugh zelfs zoo dat zy het leven van den onschuldigen Sentur in gevaar bracht Oiifiewond blyft in het leven slechts hij dte ter wille van den lieven vrede eiken st njil i nmj dt ONS ZATEiiOAG FEUILl ETON De lieveling der üoden uit het Engelseh ARONESORC 49 Ik wet dat het dit is v it gy wildet zeggen Sentur heeft ge i i li Sen tur moet sterven want nu zou hy weer kun nen dooden Maar ik zou Sen tm met kun nen dooden want vertrouvit my hy zou geen slag van my verwachten Zy hield Hugh den dolk toe terwyl ny even als ik haar aankeek verbaasd over di snelle en veranderlyke stemming van dit zonderlinge betoovenle meisje Doe het snel zeide hy opdat ik geen berouw kr g want geloof my het is niet uit vryen wil dat ik u verzocht heb Sen tur te dooden ik zou liever zien dat hy wie ook van myn slaven doodde dan dat bem onheil geschiedde Toen Hugh den dolk niet van haar wÜde aiinemen legde zy hem snel aan zyn voe ton en sloeg toen haar armen hartetochte lyk om Sen tur s nek terwyl dikke tranen Uit haar oogen op z jn huid vielen Vaarwel Sen tur myn lieveling fluis erde zJJ Ik weet dat gy met bang zyt om te sterven want gy evenals Neitakrit verlangt naar dat schitterende land grepen hebben dat zy haar tyd verspilde rndanks hare liefde woorden haar smeeken nen blik was Hugh bmtengewoon wemig geroerd en het was op zeer zakelyke prozaïsche manier dat by den kleinen dolk opraapte en haar teruggaf Gy moet Sen tur bestraffen op de wyze die ffU geschikt oordeelt Ik heb geen r € de hand om dieren te dooden Gy bepaalt er u dus toe vrouwen te dooden zeide z f met een van de plotseImge veranderingen m haar stemming die my zoo zeer m de war brachten Gy zyt te jong om de beteekenis van uw woorden te begrypen antwoordde Hugh die zeer bleek was girworden De reden die my Kesh ta uwe slavin deed dooden in de rechtzaal van Men ne fer was er een voor vrelke ik aan memand rekenschap heb te geven en het allerminst aan u Maar het is te laat prinses wees zoo goed my toe te staan met myn raads man mede te gaan H J zal den heiligen Pharaoh willen volgen en ik zou gaarne ko mngin Maatkha mijn eerbiedigen groet wdlen brengen Nadat hy een bmglng voor haar had gemaakt nam Hugh myn arm en leidde mü snel het terra af Ik wilde dat ik een betere kenner was van het vrouweljgk karakter want dan zou ik den blik misschien begrepen hebben HOOFDSTUK XVII Liefde of Hut Gy goede oude Mark Emmet wat een pioeilyke taak hebt ÏU zelf opgelegd Meent gy werkelyk dat gy vreemdehngen j een juist denkbeeld kunt geven van een jonge exotische zmnelyke en goddel ke schoone vrouw die daarby veranderlijk en ondoorgrondelyk is als het water der zee Ik veronderstel dat ik de verschillende stemnungen van prinses Neit aknt zou heb ben begrepen als ik een vrouw was ge weest Nu ik mets was dan een eerlyk manne lyk schepsel moet ik bekennen dat ik ten einde raad was Natuurlyk moet zy lederen man gehaat hebben of hy de Lieveling der goden was of met die tusschen haar en de kroon van Kamt kwam die zy reeds als haar eigen moet hebben beschouwd Zij was volkomen Konmgin van dit tand door haar schoonheid haar bekonng haar wonderUjkö persoonlijkheid dat het ontzettend bitter voor hafir moest z n een vre mdeling door z jn mjs tieke afkomst onmetelyk hoog boven haar geplaatst te zien in het hart der geheele bevolking van Kamt Dat begreep en gevoelde ik Neit aknt vas een vrouw zy zou meer dan menschelyk moeten zyn geweest indien het indringen van den Lieveling der goden haar niet vertoornd had Zwart schyven op 2 3 7 9 10 12 14 17 19 22 26 35 Wit schoven op 21 81 33 34 36 42 44 46 48 Probleem No 872 Zwart Bchyven p S IO 12 14 16 lS 0 22 26 35 Wit schyven op 27 29 31 83 34 37 39 41 43 44 46 49 Oplossing van Probleem No 867 Wit speelt 27 32 28 22 29 24 24 11 26 17 Oplossing van Probleem No 868 Wit speelt 21 16 16 11 40 54 11 28 28 T 149 In probleem 870 stond Zaterdag een witte dam op 8 dit moest een zwarte dam zyn Had z j hem maar gekend zooals ik hem j waarmede prinses Neit akrit de verdwflnde den wetenachaDnelnken Mithimi nende gestalte van Hu naloeek kende den wetenschappelyken enthusi ast die zelfs blind was voor zulk een schoonheid als de hare dan aou z j be RUILBURËAU voor bons tn plaatjes Hebben genoteerd voor Mevr den U te Gouda 100 Droste s bons U kunt er op rekenen een jaartje te moeten wachten Mej G v L te Gouda 61 Vetplanten bona Mevr D te Gouda 134 Cactussen bons J H te Gouda 500 punten Kunnen in min tens 1 jaar geen Lever s bons noteeren Mevr J B v V te Gouda 26 Bussink s plaatjes Mej Th S te Gouda 44 Vetplanten bons Zullen zenden aan as week A den B te Gouda 66 Hagwapenzegels Mevr D te Gouda 134 Cactussen bons G W te Gouda 52 HiUe a bons A F V E te Gouda 40 Cactussen bons Ph J I te Gouda 46 Hille s bons HfcT RUILBURLAU Economisch Terschlet Een interview met dr Coly j Zakenwereld Het weekblad De Zakenwereld h fl dr Colyn geïnterviewd mede naar aaakl dmg van de taak der komende mtematiü Bale economische conferentie Na erop wezen te hebben dat men veelal t eel het op dt conjunctureele verschon selen en met genoeg op de structureele ver anderingen in onze maatsqhappy ging Colyn voort Maar dat neemt met weg dat de confe rentie te Ix nden uiterst nuttig werk zal doen door te streven naar terugkeer tot een vasten muntsUndaard voor alle landen en naar de afschaffing der deviezencontrole en op helfing der handelsbelemmeringen ofschoon zy daarby voor een ontzaglyke taak zal staan waar byv een land als Engeland zich de handen heeft gebonden door Otta wa en een land als Duitschland met alleen om economische doch ook om andere zoo gy wilt misschien politieke redenen zich wat zyn land bouw voorzienmg betreft tot eiken prys self supporting schynt te willen maken Om over andere hinderpalen waar over ik zoo dadelyk iets wil zeggen op het oogenblik maar niet te spreken gebruikt Want dit is geen met veel moeiten en kosten in elkaar gezette kunstfilm maai een volle kyk een ryke blik op de blyd werkelykheid Gezellige avond in het Sterhuw Donderdag 9 i ebruari wordt s avonds om 8 uur een vertelavond gehouden met licht beelden waarop meisjes van 12 jaar en ouder hartelyk welkom zyn Daar sedert de inschryving eenige ver anderingen m het programma zyn geko men vestigen wy er de aandacht op dat de volgende clubs worden gehouden waarvoor nog meisjes kunnen worden ingeschreven Maandag 8 10 Dmtsche Club Dinsdag Dinsdag 8 10 Meisjesclub 16 jaar en ouder Woensdag 8 By belstudie 16 jaar en oi der Woensdag 8 10 Int tuif open deuren ieder is vry te doen wat ze wil 14 jaar en ouder Donderdag 7 8 Instuif 12 14 jaar Donderdag 8 10 Instuif 14 jaar en ouder Zaterdag 8 9 30 Reciteer club 16 jaar en ouder Zondag 2 30 10 uur Instuif 14 jaar en ouder Hoe men zich overigens de verwezenln kmg van het tweede programpunt denkt namelyk de verhoogmg van het prysmveaii is my en vermoedelyk velen anderen niet recht duidelyk Het is een van die lenzen die meestal dienst moeten doen om leegheid van gedachten te verbergen Verbetenng van het prysmveau komt vanzelf als ande re maatregelen van doel tref f enden aard ge nomen zyn Vervolgens besprak dr Colyn de vergroo tmg van het productie apparaat en van de iiidustrieele capaciteit onder den druk van den veel eischenden oorlog Een vergrooting die na den vrede leidde tot een enorme wanverhouding tusschJn productie capaci teit en consumptie mog lykheid Hy fpag voort lederen Zaterdagmiddag van 2 3 i iLiEJ atücëï prys te behoudi de leidster te spieken voor ouders en meisjes die raad of inlichtingen wenschen Had men toen de vrye werking gelatenaan de economische krachten dan zou vanzelf een massa verdwenen zyn van wat inde voorgaande jaren aan industrieele capaciteit was uitgebreid of gesticht Doch toenzyn de verschillende fataten elk voor zich ertoe overgegaan om met alle middelen en tot den wat men had Men CÉrdeerde liillÉ 40 cent per ons ging uit Van den funesten stelregel als er crisis moet zyn goed maar dan by een an der Dat was natuurlyk een wanhopig po gen en het heeft geleid tot toestanden zooals wy die nu kennen o a het bederf van het geldwezen de allerschadelykste han delspohtiek enz Fn voorts het onvermydelyke gevolg zal inderdaad zyn dat voor West Europa hlyvend verlies te constateeren valt van k xportmogeiijk Benoeming J C den Boer Wzö GROENEKDAAL 13 Telef 2012 In de laatste vergadering van het Historisch Genootschap zyn o a benoemd tot ge woon lid mej Dra M A C M van Hattum archivana der gemeente Godda en onze oudstadgenoot Dr I Ketner te Utrecht UIT DEN OMTREK hedeh naar die deelen van de wereld die vroeger geen of nagenoeg geen industrieeie capaciteit hadden Ja zelfs zieb men nu reeds de dreiging dier vreemde concurren tie op onze eigen markten Ik behoef u alechts te noemen de vele Japansche arti kelen die tegen uiterst lage prÜzen tegenwoordig hier te krijgen zijn Na deze gevaren van de concurrentie uit de Oostersche landen nader te hebben toe gelicht besprak dr Colyn de noodgedwon gen hervorming onzer nationale economie rekening houdende met verminderde export en dus ook import mogelykheden en con cludterde tot heb volgende Naar myn meening moet inderdaad bij het verleenen van steun reeds nu rekemng worden gehouden met de toekomstige af zetmogelykheid en dus die steun geleid wor den in een richting die zich instelt op een gedeeltelyke omvorming onzer economische structuur De in het vrye leven opkomende tendenzen naar die omvorming zullen met uitblyven en de regeering behoort m i acht te geven op die tendenzen en den steun mmmer een karakter te geven dat voor HAASTRECHT D Reneman t Na een langdurige ziekte is gistermorgen m htt V Iteraon Ziekenhuis te Gouda m den ouderdom van 76 jaren overleden de heer D Reneman De overlederle maakte gedurende een lange leeks van jaren deel uit van den gemeenteraad terwyl hy in ver schillende tydvakken het wethouderschap vervulde Eerst voor enkele jaren legde hy het voorzitterschap van de Haastrechtsche IJsclub neer waarop hy tot eerelid werd benoemd terwyl de overledene nog steeds voorzitter was van de afdeehng Haastrecht van de Zuid HoUandsche Vereenigmg Het Groene Kruis In den mobilisatiet d maakte h zich V erdienstelyk by de verzorging der Bel giache vluchtelingen terwyl hy m den daarop volgende distributietyd de brand stoffenvoorziening der gemeente leidde Voorts was de overledene Jaestuurslid van verschillende plaatselyke vereenigingen aan welker belangen hy zich steeds met hart en ziel gaf Ik veronderstel dat zj Hugh m het be 7ijn macht over het volk haat te zelfs den boodschapper haatte die zyn voeten knielde en de hulde bracht van verwyderde steden hulde die In de toe komst en m zyn tegenwoordigheid baar waren ontzegd Dus vrouw aU zü was ziende dat een meester boven haar was geplaatst beproef de zy hem tot haar slaaf te maken I M zy bygeloovig was had zy den tahsman gestolen die bestemd was hem voor hare bekoring te vrywaren Daarna nep zy al de gaven ter hulp waarmede de vrijgevige natuur haar had w giftigd Haar fyne stem werd zachter 1 melodieuaer wanneer zj hem woorden van vrouwelyken ootmoed toefluisterde haar blauwe oogen werden vochtig van tranen als zy hem aanzag Beurtelings trachtte zij hem te bekoren en te prikkelen aan trekken door haar teederheid en af te fltooten door haar wreedheid Arme Hugh Ik vroeg mö af hoe hy hardvochtig zou blyven In stilte badik dat hU altyd mocht bl ven Indien deBchoone Neit aknt ei in slaagde zijn bar te winnen wel wat anders dan el lende ïou er voor hem het gevolg van zÖn nu htj zijn woord had gegeven aan M t kha7 Wonlt vervolgd S5 55HWH yonaing wanneer t zich begint in rJtten hinderpaal zotf kunnen z n nr Colijn bepleitte een nauwere econoteche betrekking tusschen Nederland en S Indiè die samen een empire van miUioen menschen vormen Hy eindigde Shlelaas met een opmerking over het Stscrediet en de positie van den gulden jJSorting van beide achtte hy onwaar Ïn y een wys financieel beleid houdft zulks voor uitgesloten maw w meerL de tering naar de nering zal weten teÏÏL En dat is mogelijk want op onzeLtshuishouding kan nog heel wat meerSLngd worden dan tot nu toe geschiedde Swuurliik 18 men daarby afhankelijk van llitieke mogelykheden en die kan menKlnlak eerst beoordeelen na de verkiezinZTin Juni a a Maar ik heb nog zooveelSoof in het Nederiandsche volk dat deLodiite medewerking daartoe op het kritietaVogenblik met ontbreken zal Al moeten d die het onaangename werk te doen heb JJi er op rekenen na afloop ervan naar faois te worden gestuurd jjj watlTnoiidFg heeft moedig te herstellen van griep m taenja gevatte koude zu een paar M n Sidts Poeder Per rtuk 8 et doos 46 et 8 Uw Drogist ÏPOBT ÏH WIPSTBIJPtll VOETBAU Atdeeling 1 1 klMbe fidiwiim H DVS t Gooi ileidan Blauw Wit H D s ï aHa ADOECH mi UHO reijonooid V l ea V8 ZFC 4a klMM t imersfoorl uiLk Vooiwaarl toer oon AP WO Woerden mrodlt Kaïniicng AniiiBt Boj Itredil PVC EAC AldeeUng 11 Ie klasse ïnjihmicn Wul Fnsia Slornuogels Hwrlem Haalein Sparta m a d Zaan K F C Ajax BotBrdwn XelxesV V C Hjiveraum Hilversum U i t 2e klasse A Botterdam Neptunufe IJ C L jdlterdim SI Hooger B E O Bm Haag uiok R i CDu Haag HVV ONA Ie klasse H Mterdam OW Gouda Ktterdam Iverniaas V O Soltodani Excel8ioi S V V G uda Olympia V 1 L Vlaaidini en Fortuna V l O S i 3e klasse A lede 1 r F O I V S Wsssenaar Scheveninjicn D V C Bm Haag laikkwirti Celentae Rijswijk Kijswijk Bodegraven i5 en Alphia B M T 3 klasse O Eoltodam BDMdp Hollandiiiui Botterrfam St Volliardon UelU BolteKlBm Ei S Coal Brtteidain de Musechen Concordia Bonds 0SV UH8 Keeerve 1 klaase liottcrdlini Xerxes 2 V ü r 2 Bolterdsm Peiienoord 2 D H C 2 JtotlBrtam Spaila 2 Excelsior 2 WHaag HBS 2 C V V 2 Oooda Gouds 2 A D O 2 Ueserva 2q klasse A ISüihdani SVV 2 Fortuna 2 Ito Haag BMT 2 Quick 2 O Haag V I O 8 2 H V V 2 5 n Has HBS 3 01ympia Bil BFO 2 H DVS 2 Kesem Se klaue C Bodtgraien Bodegraven 2 Alphia 2 woda ONA 2 G S V 2 Utraelit Herailos 3 Velox 3 AljAfn Alphen 2 Kampong 2 4e Uuse C lt niam S M V 8 I O D fctlerdam U ü O Lekkerkerk Moordrecht Moordrecht Crooswijk BOhooirfioven Sohoonhoven Gouderak AfdeeUng III Ie klaese ApsWooiii Robur et Velocitas P E C AMeellng IV Ie kikjise Wbnrg NOADPBV Dan Bosch BW Willem II BWierheide Bleijerheide I O N G A Hndhoven Eindhoven Middelburg Afdeeling V ie kluse J AchillcaFnsia B e Aleide r eeuwarden w k Sneek Veendam Lfeiiwaiden Friesland O V A V Qreniagen Be Quick Velocitas 8 V B Ie klaeee Uilottant 1 Moeroapelle I leuwerkeri 1 U urUUmpa H aetreoht 1 u uur Se Usue A kkerkerk 2 Groot Ammere 1 Ammerstoi l siolwijk 1 Ha ltrachl2 osv 4 M Boys 2 Oudewater 1 Z me 2 Wadd nxveen 3 N wveen l Bodegraven 3 uwenew 1 Bosk Boys 3 NA 6 Voorw arts 1 JI uur Gi i i I B t Ammw 2 Schoonliocen 3 w ke k4 trsS De erfenis van 1780 Waar gaat het met Europa heen door Dr E BENES Minister van Buitenlandsche Zaken m Tsjecho Siowakye Onderstaand artikel van Dr Benes heeft vooral m de Donaulanden zooveel commen taar uitgelokt dat wy het voor onze lezer hierby verkort weergeven Het probleem van het na oorlogsche tydperk en den na oorlogschen mensch wordt gekenmerkt door het feit dat de geheele wereld en Europa in het byzonder uiteen gescheurd wordt door twee machtige atroo mingen die het politieke maatschappel ke economische en cultureele leven volkomen beheerachen Het zyn ten eerste het con flict dat ontataan is door de gevolgen van den oorlog voor de geheele wereld waar door een algemeene crisis is veroorzaakt en ten tweede in de overwonnen landen en zelfs in enkele andere het conflict van een bmnenlandsche politieke revolutie die diepgaande maatschappelyke veranderingen tengevolge heeft Deze twee groote politie ke en maatschappelyke stoommgen werk ten op elkaar m waardoor complicaties ont stonden en uit de aard der zaak de groote moreele economische en politieke verwording veroorzaakt werden die het tegen woordige Europa kenmerkt Lr bestaat geen eenheid geen mogtlykheid van synthese geen band tusschen de Europeesche mogend heden Het schynt dat Europa uiteenvalt m deelen in den vollen zin van het woord dat er geen enkele band met het geringste gevoel van saamhoorigheid meer tusschen dit deelen bestaat dat mets hen meer samen kan binden zoodat er tenmmste eemge orde in deze chaos kan worden gebracht De verschillende politieke maatschappe lyke en economische rampen en de revolu tionaire ideeën die door den oorlog zyn ont staan hebben in elk land weer een andere uitwerking gehad al naar gelang van de politieke ontwikkelmg de sociale en econo mische structuur en het peil waarop het betrokken volk moreel en cultureel stond De sociologische wet dat revoluties hefti ger wreeder en mgrypender zyn naarmate het land minder m contact is geweest met den vooruitgang der Westersche beschaving en de vruchten van de Fransche revolutie IS ook by de na oorlogsche revoluties weer bevestigd De maatachappel ke gevolgen van den oorlog Geheel Europa is in gisting Van de vier groote Europeesche mogendheden is er een bolsjewistisch terwyl de ander ten prooi 13 aan nationaal socialistische woelingen De kleine centraal Europeesche mogendhe den maken moeilyke tyden door tengevolge van een bmnenlandsche omwenteling die tegelyk een politieke is terwyl de economische en financieele cnsis wordt aange vuld door de sociale en economische revolu tie in het na oorlogsche Europa Alleen Frankryk en Engeland onder de groote België Holland de Scandinavische landen en Zwitserland onder de kleine mogendhe den bieden werkelyk tegenstand Ook Tsjecho Slowakye behoort tot de meer sta biele landen hetgeen verklaard kan worden uit het feit dat ons volk zich reeds vroeg naar het Westen heeft georiënteerd en dat onze politieke revolutie eigenlyk reeds achter den rug is zoodat wy beter voorbereid waren op de na oorlogsche revoluties De wereldoorlog tt de revolutie van 1918 hebben Europa gemaakt tot een staalkaartvan groepeeringen regeenngsvormen en tegenstrydige filosofische en sociale opvattingen Deze stroomingen uiten zich in sterkuiteenloopende naast elkaar optredende politieke stelsels zooals het Russische bolsjewisme met zyn theorie van de wereldrevolutie het Duitsche nationaal socialismomet zyn streven naar den dictatuur hetItaliaansche fascisme met zyn theorie vanhet nationale dynamisme en de erfenis vanhet Romeinsche keizerryk het Hongaarschefeodalisme dat sinds den oorlog mets geleerd en mets vergeten heeft de dictatorische regeering van Polen en Joegoslavië de democratische an Frankryk en de vroegere neutrale mogendheden en tenslotte deEngelsche en de Amerikaansche democratis die hun normale evolutie hebben voortgezet Het feit dat al deze stelsels naastelkaar bestaan verklaart volkomen datEuropa zoo verdeeld is en ten prooi ia aanzooveel moeilükheden Het verklaart ookwaarom de tegenwoordige tyd beschouwdmoet worden als tot in den grond revolutionair en waarom samenwerking bondgenootschap of zelfs het eenvoudige contactmet de aangrenzende landen zoo moeilykzyn geworden tusschen de rerschillendestaten f Waar gaat het met Europa naar toe7 De tegenwoordige EuropeeHche chaos kan door drie punten gekenmerkt worden a De reactie die door den oorlog en de na oorlogsche revolutie is overwonnen her leeft en tracht zooalg de regel is na elke revolutie door haar tegenstand op politiek en maatschappelyk gebied de na oor logBche organisatie omver te werpen Deze gang van zaken teekent zich het dmdelykst af in Duitschland en Hongarije verder in Italië Oostenryk en andere landen Staatsgrepen contrarevoluties het vor men van militaire reactionaire organisaties het tot zwiigen brengen der parlementen straatgevechten politieke moorden zyn de symptomen van deze agitatie b Zooala wy reeda zeiden heeft de revolutie van 1918 uit maatschappelijk oog punt in kracht en diepte de maatachappe lijke revolutie van 1789 nog overtroffen Zij heeft het probleem van den vierden stand m al z n uitgebreidheid doen zien socialisme en communisme collectivisme en ataatikapitaUsme aan de orde van den dag Nieuwe ervarirrgen In de tomatenteelt Een grootere oogst met minder planten dopr M H 3CHWAKZ Tomaten ziet men tegenwoordig in elkeu moestuin in kweekeryen worden geheele bedden ermee beplant en memge kas ié ge heel en al bestemd voor de tomatenteelt loch i het nog met zoo lang geleden siui deze uitlieemsche plant zoo populair is ge worden De groote gevoeligheid voor som mige schadelyke zwammen die zelfs de rentabiliteit der tomatenteelt in gevaar kan brengLu is waarachyolyk het gevolg van deze bnelle verspreiding Het streven naar massaproductie heeft die omstandigheden in de hand gewerkt waardoor de gioeikracht der tomatenplanten vroegtgdig uitgeput raakt Dan kunnen ook de gevicË ide bruine plekken optreden Schenkt men echter voldoende aandacht aan het biologi ch dynamische leven der planten édn blykt dat de tomaat een groote behoefte aan warmte heeft Deze plaint ge dyt het bcöte op bedden di naar het ui den open tn naai alle anaere zyden zooveel mogelyk beschut zyr door muren achvittin gen of matten Het is veriassend hoe gun stig de plant op deze opeenhooping van l cht en warmte reageert Verder is het aan te bevelen met het geheele bed dicht meL tomaten te beplanten doch alechts een enkele hoogst een dubbele ry langs de wan den te plaatsen die onderling minstens 5 of 6 ra mt elkaar motten staan De enkeie ryen die op de e wyze worden aangeplant leveren minstens evenveel vruchten op als de planten die dicht op elkaar staande een geheel bed vullen Bovendien wordt de kwaliteit der tomaten veel beter en worden zy spoediger ryp Tusschen de ryen tomaten kan men met succes groenten aanplanten De tomatenplant heeft grond noodig die de luchi goed doorlaat Een mengsel van zand en klem is ideaal doch zy gedjgt op elke grondsoort die als geschikt voor den tuinbouw kan worden aangemerkt Voor verzuren van grond is zy evenals de aard appelplant met gevoelig Men kan de toma ten het best ondersteunen door middel van vier stokken die tot een pyramide worden samengebonden Zoo krygt de plant een maximum aan hcht en lucht Het 13 bekend dat de tomatenplant hoewel de wortels veel vocht noodig hebben toch in haar geheel droog moet worden ge houden Al te nat mag de grond echter met zyn want dan laat hy met voldoende lucht door De wortels breiden zich met sterk uit en gaan ook met m de diepte de tomaat heeft zelfs de neiging om aan den stengel luchtworteltjea ta vormen en ver raadt daarmee haar streven om boven het algemeene niveau van den grond te komen Het aaltaarden van de plant ia alechts een halve maatregel veel meer succes bereikt men wanneei de tomaten al dadelyk op wallen of dammetjes worden geplant die uit voedzame stoffen moeten bestaan De op de mesthopen in het wild groeiende to maten planten geven ons in dit opzicht goede wenken De mest die bezig is te ver gaan verschaft de planten juiat wat zy het meest noodig hebben Ook restanten van tomatenplanten levereh waardevolle voe dinsstoffen om daarvan altyd een voldoen de hoeveelheid ter beschikkmg te hebben voor de walletjes wordt in d © maand Juni eenafzonderlyk stukje grond dicht met tomatenzaad bezaaid Als de jonge plantje op het weligst staan worden ze ala mest gebnnkt By zoo behandelde planten zal men geen brmnen vlekken zien optreden In dit verband wyzen wy er nog op dat terwyl voor de meeste andere gewaösen wisselbouw wenschelyk of zelfs noodzakelyk 18 de tomaten het best gedyen op grond waar zy reeds vroeger zyn geplant De dammetjes moeten ongeveer 25 c M hoog worden en onderaan ongeveer 86 c M breed zyn De planten worden 60 a 60 c M uit elkaar gezet Om te voorkomen dat de dammetjes mtdrogen worden zy bedekt iret dorre bladeren of dennenaalden Dro gen ze mt dan missen de wortels der to matenplanten de zoo noodige vochtigheid en blyven de laatstgenoemde schraal De vruchtboom in den winter Hoewél het natuurlyk het beste is wan neer een boom geregeld gesnoeid en verzorgd wordt kan men ook aan een ouden boom waar langen tyd mets aan gedaan is nog heel wat verbeteren Wel moet er dan gewoonlyk energiek worden opgetre den Het gaat met om de toppen van de takjes maar om het doordringen van licht en lucht in den kroon Te dicht op elkaar staande takken of takken die elkaar kruisen en aanraken moeten verwyderd worden Voor het verwyderen van takken moet een zaag gebruikt worden verder moeten zy dicht by hun punt van oorsprong worden afgezaagd aangezien overblyvende stomp jea or allerlei schadelyke zwammen een gunstige gelegenheid bieden om zich te ontwiklfitelen en van daar uit den stam te nifec teeren en den boopi langzaam te laten dood gaan De sappen van den boom bewegen zich n 1 slechts door de levende takken en takjes die een werkzaam aandeel nemen aan het stofwist elmgsproces van den boom Aan een doode stomp stroomt het sap voorby hy wordt niet gevoed en gaat rot ten waardoor allerlei parasieten er een schuilplaats in kunnen vinden terwyl op den duur het rottingsproces zich ook uitstrekt tot de gezonde deelen van den boom Om dit alles te voorkomen moeten ook de randen van de wond met een scherp mes worden bygewerkt Om inscheuren van de bast by het afbreken van de tak te voor komen zaagt men eerst aan de onderzyde een inkeeping Zeer dikke en zware takken worden in gedeelten verwyderd Uoewel ime snoeien uit den aard der zaak beschadiging van de schors tengevolge heelt die ten opzichte van den boom dezelfde be schermende werking uitoefent als de huid ten opzithte van het menschelyk orgamsme behoeft men zich hierover met al te onge rust te maken Wy laten ook niet elk schrammetje med sih behandelen evenmin j 18 er byzondere zorg noodig voor kleine an vlakken De boom sluit ze gemakkel fk at met beschermende weefsels B J wonden van meer dan l cU doorsnede en ook bij het verwyderen van dunnere takken van oudere boomen dient men echter boomwaa te gebruiken en by zeer groote wonden steenküolteer Hierby dient echter in het oog te woj den gehouden dat de teer niet alleen voor verrotting en infectie bewaart maar ook de daarmee doordrenkte weefsels doodt Zoolangs er dus kans bestaat op een natuurlyke genezing van de wond wachten wy met teren want daarmee maken w j de genezing onmogelyk Na het snoeien kunnen de overblyvende takken zich op bevredigende wyze ontwik kelen en dik genoeg worden óm rykeiyk vrucht te dragen Is de boom te hoog geworden dan kan men den kroon inkorten opdat de lagere takken zich krachtiger kun nen ontwikkelen De kwaliteit der vruchten is by op de juiste wyze behandelde boomen zeer goed Groeien er onder de vruchtboo men eventueel nog andere gewaaaen dan profiteeren deze eveneena van het uitdunnen der kronen Raadsels voor de Jeugd Oploeaing van de raadsels van vorige week Linge Eem tek Gouwe Elastiek staal kies steel kast klei 6 Denneboom 4 Oostvoome De prya viel by lotAg ten deel aan JACOB V d KIND rollfensstraat IdÖ Nieuwe raadaela Met b ben ik rond met w warm metd woest met m een Welk schip vaart met in het water Welke molen maalt geen graan Noem my nu het is met moeii jkl Vlug den allergrootsten haan d Verborgen planten Dit tafelkleed is te lang voor onze tafel Heeft Oom Jaap al meer boeken besteld Moeder heeft een lekker versch eitjf voor je 4 Myn geheel wordt met 12 letters geschreven n noemt een plaats m G lderiand 4 8 7 lÈ een plaats in Noord HoUand 5 11 wordt door den schoenmakergebnnkt 1 2 11 9 IS een kleur Een 7 6 10 is een scherp voorwerp Een 11 1 Z 9 ia een stekehg dier Een 6 2 5 ia een mooi viervoetig dier Een 4 8 3 ligt tusschen bergen Een 12 8 8 9 4 wordt by verschillende handwerken gebnukt 5 Ik draag myn eigen huisje Heel handig op myn mg En toch ben ik met groot hoori Noem my nu maar eens vlug Oplossingen mzenden aan de Redactie van de Goudsche Courant Markt 31 Gouda Eventies Lachen Pa schoof niet af Je hebt zeker geld van je vader ge stuurd gekregen op je bnèf dien je eer gisteren stuurde want je drinkt vanavond nog al ramelyk zei de student tot zyn vnend Neen juist niet antwoordde de ander maar het antwoord was ioo gezouten dat iker dorst van gekregen heb Tooneel misère Ik wensch een hooger honorarium eischte de acteur Gisteren is er een sigaaruitgekomen die naar m genoemd is t Is te hopen dat ie beter trekt danjy vond de directeur Sterk Wat heb je voor je verjaardag gekregen Mike Een verrekyker En 13 die goed Goed Zie je die kerk daar m de verte Nou deze kyker haalt haar zoo dichtbijdat je het orgel kan hooren spelen Geen doel Moeder blyf je vanavond op om oi vader te wachten Neen kind dat heeft nu geen nut want ik ben zóó verkouden dat ik tochgeen woord kan spreken Onder opscheppers Eerste opschepper Heb je dat nieuw i horloge van m al gezien Een prachtstuk loopt een heel jaar zonder opwinden en o p de seconde precies Tweede opschepper Ach wat ik heb een nieuwe giek gekocht die is zoo precies uitgebalanceerd dat als er acht roeiera in zitten zy precies allen hun scheiding in het midden moeten dragen andera slaat de boot om