Goudsche Courant, zaterdag 4 februari 1933

II I82IS lllkpa l fl g Fabruart 1988 71 Jaargang band höuden met de in December aange B JJ iatW 4i n da M 4mfc ae salarissen van he dat op de lange baan zou schuiven verklaar ik my tegen ontbinding Minister president Braun verklaarde I evenmin een motief te kunnen vinden voor ontbinding van den Landdag daar deze zljna inziens in dezelfde samenstelling herkozen N V ümtteril fiiiiinatliiniRliaiiilel v h A LEWENSTEIN Kleiweg 88 Gouda Rad O X 70d rtt pmrpmtt Valoutie d dürld Tokalon Vieto Ontharings Crème Balt A de Jong j OOSTHAVEN 29 ROOMBOTER IS DUUR 60 CENT p r pond kost Dalfl s Roam en is van roomhoter niet te onderscheiden Alleenverkoop voor Gouda 10 P O TEEKEII6 GOUWE 55 TEl EF 21 2 Eau de Cologne per ta At Probeert U ze eens bij ïï ZANDVÖOiaT WIJDSTRAAT 25 IMKf 88 1 U BLIJFT ZEKER KtANT Nadat hij de weverij verlaten had liep Mj ston de heuvel op naar Low Hal met het doel Letty op te zoeken voordat hij naar Winteifold terug ging Halverwege den top waar een paar oude hutten tegen een groep iepen fitonden hoorde hij zijn naam roepen en omkijkend zap hij een van de bosLhwacl Iters van zijn gestorven oom t en man op leeftijd Garrett geheeten Htj wftó t e7 is geweest m het tmntje voor w n huisje b d zijn schop neergelegd en liep nu snel naar het pad Marston wist dat de oude ninn hel grootste deel van ziin leven in Sir Cheville e dienst had doorgebracht en wendde zich dadelijk naar hem toe Wat is er Garrett vroeg hij toen ze in die schaduw van de iepen hij elkaar stonden Kan ik iets voor je doen Wordt vervolgd GEOPEMD 2 APOTHEEK GRENDEL Prins Hendriksfraaf 15 hoek Phili0sWeg Telefoon No 2898 lU UU nu ABIIKOZEI GRATIS Deze week van ZATERDAG 4 t m VRIJDAG 10 FEBRUARI ontvangt U bU aankoop van EEN POND ALLBRFIJNSTE KWALITEIT ABRIKOZEN a 50 Cent per pond EEN HALF POND CADEAU Ieder kooper van één pond ontvang dus i i pond twee 3 ettï Bovendien GROVE TAFELRIJST per pondspak 10 Ct 2 pakken voor 171 2 Ct extra 12 2 21 ECHTE JAVARIJST 16 2 25 extra 22 2 35 EET NU PINDAKAAS Smakelijk Voedzaam en Gezond Deze week bij een pondspot PINDAKAAS a33 Cent per pot EEN POND VERSCH GEBRANDE PINDA s GRATIS ALBERT HEIJN MAAKT U HET LEVEN GOBOKOOPERI GOUDA Markt 51 1 i BtAUWE DRUIVEN PERZIKEN POMPELMOES TAFELPEREN TAFELAPPELEN MANDARIJNEN SINAASAPPELEN CITROENEN BANANEN TOMATEN NIEUWE VIJGEN DOOSJES TUNISDADKl 8 STUDENTBNHAVER DOFFE KASTANJES VRUCHTEN IN GLAS EN BLIK Diverse xiortea Nj EN De Goudsciie Fruilhandel LANOE TIENDEWEO 27 Plpina Wad A Riatvald TBLfBF 3316 SGH00MAAKM3 L behandelen al Vit wwjj v vyxiau xi üxv J UUU Goederen vlui en bitlqk STOOM WASCH EN STRIJKINRICHTING N G ROEST v h Gez Etman Fluweelensingel 68 Gouda Telef 2497 Depot Prinses Julianastraal 9 V TONGERLOO VOOP KOFFIR sn THKB Prima zuiver smakende KOFFIE vanaf 19 ets per 1 2 pond GEURIGE JAVA THEE vanaf 18 ets per ons NEEMT PROEF ALS RECLAME srS 50 ets 4 BLIKKEN a 1 K G SPERCIEBOONTJES On ttani tydeHjk voor slechts 1 BLIK voor 25 ets PRACHT APPELSTUKJES 25 ct per pond CALIF PEREN 25 BE STE PRUIMEN 11 TUTTI FRUTTI 21 EXTRA PRUIMEDANTEN 20 Fa C VANTONGERLOO GROENENDAAL 4 TEL 2685 Heden verschenen Goudsche Vraagbaak De onmisbare Cids voor iederen Göuwenaar Blfgawapkl lot m Omomhilamr I032 meente in al haar verscheidenheid inkomen vermogen openbai e vermakelijkheid straatbelasting hondenbelasting van de tarieven en voorwaarden van levering van gas electriciteit en water van ontsmetting van de verschillende ziekenhuizen en ru sthuizen en de kosten van opname eh verpleging daarin Na het overlijden worden formaliteiten vereischt voor aangifte en rechten voor begraven en voor de successie Ieder heeft te maken met den dienst van Post Telegraaf en Telefoon Voor dezen laatsten dienst zjjn in 1932 goedkoope kringtarieven ingevoerd waarvan de gemeenten in de Vraagbaak zijn vermeld Een bijgewerkt uittreksel uit de Al i Politieverordening geeft weer naar welke honderden bepalingen van orde en veiligheid ieder zich heeft te gedragen terwijl de volledige Verordeninu op de WinkelsUiiting zooals die vooi Gouda geldt winkeliers en particulieren inlicht omtrenfde sluiting van de verschillende winkels en kapperszaken en welke uitzonderingen daarvoor gelden Dat alles en nog veel meer kan ieder vinden in de nieuwe GOUDSCHE VRAAGBAAK Een uitvoerige inhoud achteraan maakt het na ilaan heel gemakkelijk D e nieuwe uitgave van de GOUDSCHE VRAAGBAAK bevat de tot en met 31 Deo j I bijgewerkte gegevens betreffende de Gemeente Gouda liaar bestuur eijjiuisliouding officieele en nietoffi cieele insteTIingen van RiJk en Gemeente colleges corporaties en vereenigingen op elk gebied van onderwijs land en tuinbouw van socialen aard van alle gezindten op kerkelijk politiek en charitatief gebied voor ontwikkeling on ontspanning van sport en spel in al zijn uitingen van handel industrie vakbeweging van kunst en historie muziek tooneel enz een adressenlijst die nagenoeg het geheele Goudsche vereenigingsleven omvat Daarnaast geeft dit 124 pagina s dikke jaar boek veel en velerlei wat ieder weten moet over de overheidsbemoeiingen in onze stad en van Rijkswege Vanaf de verplichte geboorte aangifte tot na den dood heeft ieder met overheidsbepalingen te maken Men moet op de hoogte zijn van de bewaarscholen de inrichtingen voor lager m u l o middelbaar en hooger onderwijs nijveiheidsonderwijs muziekonderwijs en van de schoolgelden dier inrichtingen van de bepalingen van Leerplichtwet Arbeidswet Ongevallenwet Invaliditeitsen Ouderdomswet Ziektewet van de Belastingen van Rijk en Ge Voor hen die niet bij vooruitbestelling één of meer exemplaren aanvroegen is nog een aantal exemplaren be chikbaar thans tot den prijs vf n 40 ceni Zoolang de voorraad strekt zijn deze ex te bekomen in eiken Boekhandel en bij de Uitgevers A Brinkman Zoon Markt 31 Tel 2745 O WILT U IETS BIJZONDERS IETS WAT WERKELIJK BETER IS DAN DAT Wat U overal HOORT LAAT U DAN EENS EEN RADIO TOESTEL van GEBR GRAVESTEliN GOUWE 191 TEL 2566 DEMONSTREEREN EN GEENANDER ZAL U MEERKUNNEN BEVREDIGEN v QNGELOOFLliK SELECTIEF BilJZONDER GEMAKKELIJKE DÜIDBLIJKE 1 KNOPS AFSTEMMING COt LANTE SERVICE i OOUDA MLLIJKE PRIJZEN Parel AnthrsiÉsiéf EEN ZEER GOEDKOOPE BRANBSTÓf VOOR VULKACHELS EN HAARDEN IVzé Anthraeiet wordt stéfri en stofvrij afgeleverd NBEMT PROEF Prijs 1 60perH L 2 05 1Ó0K G FRANCO THUISBEZORGD Aanbevelend Fa D VERMIJ 20NEN T l ai74 üestellingen woi den ook aangenomen BURG MARTENSSINGEL UTetef 3204 60IM1E COHANT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN RFRGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVEBTEMTIEPBUSi Uit Gouda n omatreken bahooruida tot den baiorgkiliw i 1 6 regeli ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den beiorgkrlngi 1 6 regela ƒ 1 66 elke regel meer ƒ B 8S Advertentiin in het Zatsrdiignummer SI a tiïslag op den prüs Liefdadigheida advertenttin d hdft van den prtli INGEZONDEN MEDEDEELINGKK 1 4 regela ƒ 2J6 eUe regel meer ƒ 0 60 Op ae roorpagina 60 hooger Gewone advertentlën en Agezonden mededeelini on b j contract tot laet gereduceerden lirije Groote lettera en randen worden berekfad naar plaatsruimte Advertebtiën kunnen worden ingezonden door tuaachenkomst van uoliede Boekiiandelaren Adver teutiebureux en onxe agenten en moeten daags vóór de plaatalngaan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn Ditblad verschijnt dagelijks beh alve op Zon en Feestdag en 4B0NNEMENTSPBIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met ZomUgsblwi W y 2 SO per week 22 cent overal wair de beiorgmis per looper reachiedt j pLt p r kwarual ƒ 3 16 met Zondagablad ƒ 3 80 Abomementen worden dagelüka mgenomen aas om Bureau MARKT SI OOUDA L enten en looper den boekhandel en de postkantoren oT bSux an da ip geopend van uur Adminiatratle en R i tie T W gtns hem wel degelijk gehandeld zijn bnderWestersche leiding Intfjc 2748 Foatrekening 48400 luatS te tyden van onze bpreekwoordelyk betrouwbare zeemacht Hij wees op de muiterij die verleden jaar op eenige schepen van de Engelsche vloot heeft plaats gevondeh Dat voorval heeft niet nagelaten de gemoederen in Engeland begrypelijkerwijs diep te beroeren omdat deze door de zee bespoelde natie door de eeuwen heen altyd rotsvast op haar zeemacht heeft kunnen staat maken Wat is echter nadien geschied De muiterij is beperkt gebleven de orde werd hersteld en de vloot van Albion heeft zich onverzwakt als goed gedisciplineerd instrument der staatsmacht gehandhaafd Laat ons allen hopen dat de overgave van De Zeven Provinciën aan het Wettig Gezag zonder bloedvergieten plaats zal vinden Meent u Excellentie zoo vroeg men den Minister dat er verband aanwezig is tusschen de muiterij in Soerabaya en het voorval thans op De Zeven Provinciën Hierover kan ik geen uitsluitsel geven De gegevens zün daarvoor nog te schaarsch en te jong Bovendien is het mij niet wel mogelijk in dezen vooruit te loopen op de officieele rapporten Maar gesteld dat dit voorval uit bepaalde denkrichting op de ons thans nog jfcchts ten dienste staande gegevens zou worden uitgebuit om het op te blazen tot te groote proportie s om er voorbarig verontrustende tonclusies uit te trekken dar kan ik nu reeds verklaren dat zoodanige alarmeerende publicaties volkomen tonder grond zijn op dit moment Het Bchip heeft een pantsergordel pantserdek en de geschuttorens en commandotoren zyn gepantserd Bij de eerate uitrusting voor zee kostte deze oorlogsbodem ƒ 5 612 469 Het schip werd thans gebruikt als whoolschip voor het Inland h personeel De bemanning bestaat uit 160 koppen Europeesch personeel en 240 inlanders waaronder de geheele klasse der kweekschool voor inlandsche matrozen te Makassar welke was aan boord gekomen Commandant is kapitein luitenant ter liee P Eijkenboom eers officier is luit ter Zee 1ste klasse C Meijer Toen de muiterij uitbrak was het Euro peesche personeel gelijk dit op Zaterdag als een schip voor de wal ligt steeds gebeurt Voor een groot deel aan het passagieren Ihtusschen was toch een wacht van ongeveer een vierde der sterkte van dit personeel dus circa 40 man Europeesche schepelingen aan boord Commandant van het Nederlandsch eskader is schout by nacht Van Duim De Aldebaran is een klefci vaartuig dat hoogstens twee kleine kalionnen aan boord heeft De aamen der offiideren De namen der door de muiters in arreggestelde officieren zijn Van Boven dü Kroon de Vos van Steenwijk Ritsema van Eek Stegeman Be ts Cuol Modderman Heinierse de officier van gezondheid Vos Dö namen van de onderofficieren die zich aan boord van Del Zeven Provinciën bevinden zijn van LinJ Rommer van de Wal Daniels Ploresteijn FoncMu Isbrucker Merkx en Voogd De namen der korli raala zvjn niet bekend daar de rol zi h aan boord moat bevinden De positie van De Zeven Provinciën was om 7 uur hedenmorgen breedte 3 gr24 05 min noord lengte 96 gr 27 min oost De Gouden Leeuw is hedennacht 12 uur uit Tandjong Priok vertrokken Drie Dorniers vliegbooten zijn uit Soerabaja te Batavia aangekomen en zullen hedenmiddag vertrekken naar felok Betonj In marinekringen hebben de gebeurtenissen groot opzien gebaard Men acht het onbegrijpelijk Jat inlandsche schepelingen er in zouden slagen zonder medewerking van gegradueerden een zoo groot oorlogsschip als De Zeven Provinciën te besturen Evenmin kan men zich voorstellen hoe de officieren die toch revolvers hebben door de inlandsche schepelingen ook al zyn die met bajonet gewapend overweldigd zyn Het meest waarschijnlijk acht men dan Qok dat de officieren zich in de longvoorn bevonden en zy zich zoo eiken uitweg zagen afgesneden Bijzonderheden zijn hieromtrent niet bekend De mhiister van Defensie Z E Dr L N Deckers w5ens oordeel werd gevraagd over het gebeurde noemde het voorval van zeer cmstigen aard en uniek in de historie der BUITBNLANDSCH NIBÜWS DVIT8CHLAND Geen ontbinding van den Landdag Desbetreffend voorstel met een Weine meerderheid verworpen Naar het Wolffbureau uit Beriijn meldt werd Zaterdag namidag na een zeer rumoerige vergadering van den Pruisiachen Landdag die ettelyke malen geschorst moest worden het nationaal socialistisch voorstel tot ontbinding van den Landdag verworpen met 214 tegen 196 stemmen Vóór stemden de nationaal socialist Duitschnationalen Duitsche Volkspartij üe christelijk sociale volksdlenst en de Dwtacn Hannoveranen tegen alle andere fractie Na afloop van de vergadering kwam het college van drie man byeen dat den Landdag kan ontbinden Het college bestaat uit Landdagpresident Kerrl nat soc minis ter Braun soc dem en staatspreaident Adenauer Centrum Naar het W B meldt weigerden de twee laatstgenoemden den Landdag te ontbinden Adenauer verklaarde Ontbinding van den Lianddag kan slechts geschieden wanneer vitale belangen van Pruisen op geen andero wijze dan door ontbinding van den Landdag kunnen gediend worden Naar m a oordeel i van dat geval thans geen sprake Daarentegen is de tegenwoordige verdeeling van macht tusschen staatsregeeruig en commissoriale regeering schadelijk voor Pruisens belangen en dat kan alleen veranderen wanneer de Lai dag een nieuwen miniaterpresidenc kiest in de plaata van Muiterij aan boord van De Zeven Provinciën Inlandsch personeal met het schip vertrokken Da aan boord zijnde officieren en onderofficieren In arrest gesteld Do commandant en officieren achtervolgen het schip in een Gouvernementsvaartuig Een eskader op weg matra ïe 20 uur waren zy ter hoogte van Meulaboeh De muiters aan boord van De Zeven Provinciën hebben draadloos bekend gf maakt dat het schip naar Soerabaja gaat Moeilyke navigatie voor inlandsch personeel Het inlandsch personeel is uit vertegenwoordigers van alleriei Indische rassen samengesteld vooral uit Madoereezen Er z jn ook inlandsche kannonniers aan boord van de oorlogsschepen De belangrijke functies worden alle door Nederlandera vervuldEerste officier was J B Meyer Waar in de Didiache wateren de navigatie zeer moeilijk is behoort het volgens de deskundigen niet lot de onmogelijkheden dat het oorlogsschip indien het onder inlandsche leiding vaart op een rif of ondiepte zal vastloo j pen Intusschen zyn de latere berichten die melden dat het schip de Sumatrasche kust houdt op dat punt ietwat geruststellend Het vaarwater is daar naar men ons ver j zekerde niet gevaarlijk 4I men maar op eenigen afstand van de kust blijft By dD soe ligt nog een lastig punt De Aldebaran is een vaartuig van de gouvernementsmarine dat ter beschikking staat van den gouverneur van Atjeh Het is een klein schip circa 60 meter lang en 9 A 10 M breed dat doet denken aan een floUieljevaartuig van de vierde klasse De Zeven Provinciën Mr Mö pantserschip De Zeven Provinciën dat den naam draagt van het trotsche vlaggeschip van Admiraal de Ruyter 16661673 werd in 1908 op de thans niet meer bestaande Rykswerf te Amsterdam gebouwd liep in 1909 van stapel en werd in October 1910 in dienst gesteld Het schip heeft een waterverplaatsing van 5644 ton de Java is 6670 ton en was meermalen het vlaggeschip van den commandant onzer vloot in Indië Het is bewapend met twee kanonnen van 28 c M vier van 15 c M alle geplaatst in geschuttorena tien van 7 5 c M twee Van 3 7 c M en twee mitrailleurs De brand stof ruimte is 1053 M3 De machines hebben ruim 8000 P K De grootste liiielheid is 15 3 en bü voordeelig kolenverbiuik is de vaart 8 knoop Met een totalen brandatoffenvoorraad kan De Zeven Provinciën bij een maximumsnelheid 2100 2ei3mülen en bij zuinig stoken 5100 zeemijlen afleggen Zaterdagnacht is volgens een Aiieta beriehtaan boora van de Zeven Provinciën oit de rede van Olek leh muiterü uitgebroten onder het iiilandsche personeel Negen officieren en vyftien onderofficieKs werdfin door de inlandsche bemanning met de bajonet op het geweer overmand en in arrest gesteld Het schip heeft vervol Qiu de rede van Olek leh verlaten en wenl het laatBt gemeld by Poeloe Breueh koerwute om Zuid De commandant van De Zeven Provindên heeft zich daarop met den militairen copunandant van Atjeh kolonel Behreng et een tiental marlne omcifirén onmiddellijk ingescheept aan boord van de Aldebaran om het muitend schip te volgen De Zeven Provinciën kan in normale omatafidigheden ongeveer 15 knoopen loo pen doch thans waarschijnlük slechts acht t de Aldebaran tien knoopen Zaterdagmiddag meldde Aneta HoUand dat by het departement van Defensie te s Gravenhage ontvangen is een bericht van den cmnmandani van de zeemacht in Indië dat het NederlandBch eskader dat oefeninten hield by de Zuidkust van Celebes onoiiddelUJk naar de Atjehsche wateren vertwklan is in verband met de gebeurtenissen op De Zeven Pro inciën Volgens de berichten is het zekei dat rif muitery uit gaat van inlandsche schepf ingen die zich van het schip meester maaktei en zich voorzien hebben van geweien en munitie Deze zijn m kisten aan dek om ifidien door de bemaning ingeval van nood t schip verlaten zou moeten woi den einige munitie en geweren by de hand te hebben De commandant en zeven officieren tien Europeeache onderofficieren en 20 korpon ala en manschappen volgen het schip met de Aldebaran langs dg Westkust van Su Het gebeurde zal ongetwijfeld wel vermd houden met de kondigde korting op Het schijnt dat de commandeerende officier kans heeft gezien het schip te verletefl Hy kwam met een roeiboot naar de Ur reede liggende Aldebaran welke hem aaar de wai bracht Htj gmg naar de AtjehdlA waar zich de commandant van de Zeven Provmeièn bevond om dezen te vuraehuwen dut de neg n asn boord vertroevende officieren door de matrozen met de bajonet op het geweer waren gevangen van tien op zeventien o erheidspersoneel procent De korting werd aanvankelijk opgeschort en ten slotte vastgesteld op 14 In Januari had een f l I u orden Bovendien zou deze ontbinding poraals en minder f n de onrust veroorzaakt door de onnoodige het demonetratjef P f J RUksdagonrtindmg nog maar vergrooten deze vergadering leidde J n ü me n Ryt geering overweegt thans an Tot aT f TanlrrrsU ge dere methoden m toch tot ontbinding te rdie tJigering van n K bunnen over n peesche en eemge Inlandsche schepelingen ontLnHen plaats Deze werden gevangen genomen en T r aar Malang overgebracht by deze gebeur Naar de officieele Pruisische persdienst tenissen moest de hulp van een compagnie mededeelt heeft het Pruisische staatsnü Menadoneezen worden ingeroepen j msterie de comnussoriale regeering by Eeniir dagen geleden volgde de dienst verordening alle Pruisische gemeenteraden seieerinK van meer dan 425 Inlandsche ontbonden op grond van de desbetrefende schepelingen te Soerabaja die eveneens geartikelen in de gemeentewet r té rd werden hierdoor noodzakelijke meuwe ver vol na de meening van den oud leger kiezingen goedkooper te doen plaats vin commandant luit gen b d Gerth van Wyk den heeft de commissoriale regeering tege valt het niet te ontkennen üat bij een H kertjd besloten den verkiezmgsdag voor deel van de zeemacht de tuchf gronalle gelijk vast te stellen en wel op een dag dig is onden ijnd Hy noemde het echter dat de indiening der lysten tegelyk met die nSet aannemelyk dat het hier uitsluitend an de lijsten voor d Ryksdagverkiezingen Ik moot gaan zei hij Ik heb nog een mtt f ft tie repelen do begrafenis en zoo Ja beaamde Etherton Wanneer zatdie plaats vmden Zaterdag antwoordde Mai ston Kan ik iets voor je doen vroeg Etherton Laat het me dan maar weten Marston knikte en ging weg Het njeuws dat bij juist van Bindal géhoord had verwonderde hem Vanaf liet oogenblik dat luj Marston bij hem was gekomen na den kiod von Sn Cheville had Biich zonderling gedaan zijn gedrag bleef niystereuh zoodra men hem beeon te verdenken Waa fr misschien een of ander geheim tusschen Birch en de Fvancaise wisten die twee meer dan ze zeiden waa de waarheid nog niet aitn liet lictit gekomen was er een vijlliendr izend pond in de wachti te sleept ii Eini met onaardig aonimetje Heeft hij eeiUg idee Ató liij er een heeft dan zegt hij datlOL k aan niemand merkte Marston op üemeest gesloten kerel dien in ooit gezienlieb Hij Mwir op dit oogenblik schoof WeatieaUüw de gordijnen uiteen en kwam opgewekt binnen met den sleutel van de kluis iian 7ijn vinger bengelend Hij knikte 8mdal l oe en legde den sleutel voor dierjs eigenaar neer iauw gedaan merkte Etherton op Ja antwoordde Weatherahaw Sommig dingen knapt men gauw p en andereniet t Heelt zeker geen doel als we u naarliet resultaat van uw onderzoek vragen polste ttnerton tiem Absoluut met meneerl Ik zou t u ingeen ifeval vpvtdjfc n lachte Weatliersliaw Ik vertiel nooit i a tóolang het onderzoeknog met geèindig SÏndal ging zit een stoel Nu wij wjn dan niet zoo gesloten Weathershaw merkt hij op Wij zullen je integendeel eemge feiten niededeeien Kijk diteens ging hij door op het j lakkaat wijzenddut op Etherton s bureau lag Weer een geval Weatliersfiw las de groote gedrukte regela zonder eenifr teeken Van verrassmg of belangstelling Nog een belooning vroeg hi Ik we dat dit alleen is voor het terugvinden vnnhet testament Wel meneer Etherton alsu dan ook nog vijfduizend pond uitlooft oor uw verloren papieren dan is er totaal vcol met haar fcameji totdat Sir Chevllie op liet looneel verscheen Toen nou ik denk dat hij wol begreep boe alles verder iimg Tegen rijkdoj en een titel is ook niet t wneurreeren hèP En nu is 8ir Chevillo dood En honderd duizend pond valt madeinoiaelle ten deeJ ala h t l£Btament te voorschijn komt merkte Marston droog op De twee oudere mannen wisselden een hoU ekenisvollen blik en Marston zag dat Krijgt u een idee ie er iets verdjaöhta niet BirehP HindïU keek weer naar Etberton Och zei hij t Ia wel heel merkwaardig dati 8ir riieviUe Stanbury op zoo nwreede manier nan zijn einde moest komen nadat hij in zijn testament bepaald had dat luj epn z er behoorlijk bedrag naliet uan een jonge vrouw voor wie zijn eigen ïfuikwaarnemer ioh blijkbaar levendig interesseerde Zoover mij bekend is wtót alU on Birch het juiste bedrag En nu Sir Glieville dood ia zal Bireli wel zijn plaatsinnemen Dat zou ik er uit concluleeren Wfit moeten we doen vroeg Mareton Gaat u dat aan de politie vertedlen Dat zijn we nu juist njet van plan antwoordde Sindol met oen blik van verstandhouding naar den fabrikant Neen Sir Marston we zullen wat we weten nog evenvoor ons houden TT moet aan niemanA ietszegigen zeife niet aan uw moede Taarwe zullen Wea herehaw op eenige ttitenwijzen Waar is hij Hij inspecteert mijn kluiakamer alleen zei Etherton Waarom doet hij datP vroeg Sindal eerzuchtige menschen zijn de veracli der wijzen de bewondering der Jwrt ei de ifgoi1en der vleiers en de slaven van zichzelf FEUILLETON Ongeluk of opzet Naar bet Engelsch van J S FLETCHEH Nadruk verboden Etiierton stak de handen in zijn zakken en Htreklt zijn lange l eenen uit toen hij öeifi aankondiging gelezen had Voor wie tiem kendö beteekende deze houding dat ijn hersenfl aan heb weik waren Hm zei hij na epnige stilte Ik vertel JU lie en dat blijft lUBSehen ons dat my niet zou verwonderen ais hier iels ptifflmzinniga aeiite stak Ik heb er vanw ht over nagedneht Birch liof tt die gouvernante i en tijdlang het hot gemaakt Hij 8a altijd in het huis van den kolonel te Men fn speelde laar croquet Ik meen me ook te herjnneren dat ik hem en mad delen ® hetTt S ï Ift hend Dat R r f rt ton giat Ten ook al verteld Tor r tete twee jaar töt M hij het aeli oc gezien Inderdaad liep en 1 ito nat En ik heb hem OnJr men in de heide gezien ngHwijfeld was hij tot voor korten UJd Sindal keek na r de anderen ze merkten iiÜen wal dut Weatheraliaw mets losliet Uitstekend kerel zei hij tof den detective Verborgen gedacliten en een openvizier nietwaar Kn wat ben je nu vanplan om te doen Is een van de heeren hter lid van de HiLllithwaite club vroeg Weafüieraliaw het finnptukbiljet opzij schuivend ik bedoel dieclub waaiover bij het onderzoek gesproken 18 Wij aJlemaal verklaarde Hlndal laconiek Alle dne Etherton is al jaren langlid ik tien jaar Sir Marston is pas gekozen Ik zoui graag willen dat iemand medaar mee naar toe nam dat is alles zei 1 peJieim plan geweest een Weatihershaw i j Sindal keek op zijn horloge Kom tlan mnnr mee verzocht hij Wekunnen nog net een trein naar Hailithwaite halen Ga met mij op de club lunchen Weathershaw ging met Rmdal weg en i Fthorton nu nlleen met Marston glimlachte rindselaeihtig Diepgaande kerel is dat merkte hij np Ik vraae me af wat hij in mijn klulskfuner uitgevoerd heeft Denkt u dat hij het ona later zal vertellen vTosg Marston Ongetwijfeld üaaf kun je zeker vanzijn in ieder geval ia hij daar niet gaanrondkfjken zonder een of ander idee in 7 nhoofd antwoorddg Etherton Marston ging naar de deur ijbn en wees den detective Inlandsch personeel betreft Er moet vol samenvalt