Goudsche Courant, donderdag 16 februari 1933

Discussies over de veiligheid De ontoetrevendheid van Paul Boncoui dooi den Italiaansche veiteg enwooi lig r becntiseeid Van ntwapening nog g een sprake Scherpe uitvalte n Fianknik Iteschuldiffinff dat de Franschen de veistooiders van den VI ede zyn Voor bet eer ït sedert verleden jaa Febi kwam giHteïen le jwiiUeke coiiimiesio dei t ntwapBning oraiferBntie weer bijtten ter behandeling zooala door frankrijk was ge vraagd vai da ei isrheid3kwoöti6 De poli tieke eoiimiisBie woann alle M aan de ont penmgsroiiferentiü 1 elnemen ie landen ïijn verUigenwoordiga onderscheidt woh van de i6of lconiimB8 e leoht in naam Grondslag vooi de weikzaamhedien der poti tieke commissie i n de beide punten be Iretfendo dt ligheid mt het ngelflche werkprogram n 1 len eerste de pleohtigo lerklaringen der Furopposche inogendheden onder g en omstandigheden bij een U akomstig conflit geweld t igebruiken ten tweede liet onderzoek van politieke veilig hBidaovereenkomsten tusiwJil rf FumpeeBche Maten ilHl dai aanvang der discussie le ia Ite Italifth ohe vertegenwoordiger narkie Soragna een korte fftul liontour ontviikkUdo vervolgens het bekende Fnuische standpunt en verlangde dftl de coiiiniirtBie Aieh het eerst moet bezig houden met h t ontinentalo pact tU wecIcrzijdBCho feimveeleening der staten na dat de Europeeftche mogendheden rleh heb ben verzekwl van elkaais wederyljdscho hulp indun ztj fijingevallen worden De vprderp behanddijig der eiUgheidskweetie lianftt af m de nploeslng van deze kwestie Oie an levensbelang ia oor de voorgestelde nmfonfio oiwanlsatie der Europeeache legers JJf All enkajui die regeering heeft haar houding inzake de veiligUeidskweatie afhan kelijk gemaakt van de regeling die Furopa len aan ien hieivan treft De sanetiemaat regelen van artikel 16 7uUen paf in het kader vaji iel turtpeeedie le iligheldapaft volledig tot iin echt komen i e ÜmtöPiiü irtegenw ¥ rdigar ambae Mdeur I buitengewoon sterke spieren gehad hebben Iwuten ewwn teik naai wat de doktor i verkJaarden nwillekeurig kon i etly een uitiroep niet bedwingen Haar Wat ia er kind vroeg Kth ton Ia je iets opgevallen Ja maar ilt geloof niet dat ik het moet OBven antwoordde l Hy Ik herinnerde inö ploteeling iets lB liet iets met de zaak te maken heeft juffrouw Ftherton b on Calvert oi ruit beval t therton Niet achter hondon wel zei lAtty aarzelend Ik dadht er aan dat BraHweLl l ik © ïiüke buitengewoon stipke vingers heeft En zyn duimen On lanir ontmoette ik hem aan den kant van len vvep hij HersWldt een gat itn zijn fiets band Ik keek ernaai hoe hij dé band weei opzette Hij Iweft van die bnfideriimet staal draad en fk weet dat zèlftwpe plaats l ne litt 1 de njwielherstol t pr Walbank dif banden niet zonder klemmeh weer kun nen opretiten Maar Pike deed het met z n vimrerft en duimen zoo gemakkelijk als wat Zij heeft gehjk zei Etherton De kerel heeft spieren als van staal Ik heb op mijn kantoor pens ge ien dat hij een tuk hond gesmeed ijzer oniboc alsof t een stukje bordpapier was Wordt Tervolgd Keer uw gelaat met anders naar het verleden dan om te teeren tioe ge de toekomst o ntmoeten moet FEUI LLETON Ongeluk of opzet Naar het Bngelsch van J S FLETCHEB S Nadruk verboden Wa moeten tooh leta l doen hebben Moor tuierton anlwoordcte Oaltert We kunnen mei met onze lianden over elkaar ilten tdt dt waarheid vanzelf aan t lioht i Ik ben naar u loo gekomen ginj hij rondkijkend om er rich van t ver laigen dat vanuit het hins niemand hen naoren kon om epna met u te praten alB u een beowaar liogon hebt over dien sectetarfa van u l jte Uowe n OLreUrn verbeterd Mher WO vM sewezen secretana stemde Cal io L T P iflda ïieteren vepl over hem nagedacht na I jury lid over hem lei Pike wa 8 bij u betiekklM Wat 18 t eigenlijk Ww een sooit man i r o 6ikkraoht in een mlaae e kerel el Etherton lakoniek En toch heeft u hem versoheidSoe ja 88houden vmg Calvert Ik heb tot nu tOe niet geweten hoe Macht mensoh hij eigelijk wa ant Wherlon Ik wist wel dal hij sluw Mrouwbaw n m wa Me r IK Bad fJEfUAAGD begin April een flinke iCraamverpleegster Blieven onder No 630 Bui Goudsohe Coulant Markt 31 Gouda Net eeov meisje 28 j in hezit van 7 mille z k met deg persoon Brieven No 682 Bur Goudache Courant Markt 31 Gouda 5 H t GEMAKKELIJKSTE ui het VOOR DEELIOSTE ia hel wanneer U meubelen lieeft vriiffekomen door Verhuizing sterf grval boedelscheiding cd dat U een koopman ontbiedt die alles i contant van 1 koopl HET adrea hiervoor ia J Hoogendoorn 2e HANDSGOEDCBEN IN EN VERKOOP MOLENWERF 30 GOUDA Kom ik galvaii 3 pond BUNDERLAPPEN voor f I halen bij VAN TRIETT eeug l e Na een Cuisus gevolgd te hebben vun den heei J J VOSHART Veeveiloskundige te Nieuweikeik a d IJssel beve t ondeigeteekende zich beleetd als Vee verloskundige ba U aan ADR V LEEUWEN Kaadhuisweg E 113 REEUWIJK do Als GIJ pn poadibllk i C InlibMiMii iMl Wwral p pond uik aac ZOOLANG DE voorraad STREKT ongesteld zijt neem dan s moigens s middags en des avonds eelt weinig van de van ouds be loemde geneeski achtige e Wortelboer s Kruidsn Da heei ADR v LEEUWEN Keeuwyk Kaadhuisweg E 118 heeft met succes de opleidingscursus van oudeigeteekende gevolgd en woi dt dum hem met viamoedigheid bu H H Veehouders als vee vejloskundige aanbevolen De Leider van den Cuisus J J VOSHAIjy Nieuweikeik a d IJ of I è 2 Wortelboer s Pilltin 52c en SI zut spoedig heisteld pond 90 nd 93c Overal hoort men van lage pryzen maar ilcigens vindt men een prima rjjwiel voor zoo n lagen prijs ale bu W v Wtnsveen SluipwiJk Croote voorraad in de merken ASTRA UABLTON MAGNEET EDELWEIS K IWUK enz te v€ l om op te noemen VAagt het MuiiderB rijwiel f het onver wl eetbaK Leeuvn rywiel de beste merk iMJwielen voor den laagsten pnj Tevt VB flmke voorraad Naaimachines Ktectr Stnikijzera vanaf ƒ 3 00 enx enz 24c Beter en goedkoopei huismiddelen bestaan ei nu eenmaal niet Duizenden hebben ei leods baat door gevonden en zu zul eii ook U helpen De Wortelboei s Kruiden en Woitelboer s Pillen verdreven gal slym kooitsighèid verstoppng maag en hoofdpun wekken den eetlust op bevoiderenule spusveiteiing ie gelen den stoelgang zuiveiei het bloed maag en ingewanden enz Woitelboei s kiuiden 60 cent pei pakje Wortelboei s Pillen 60 cent per doos drie doozèn ƒ 1 70 Overal verkryg baar of direct van JACOBA MARIA o WORTBLBOER lnl o id n l tot 12 itukt C Mnkulia P 2 Wikk 45c rMiMciM f r A Mac F h P bl ï Ml 1 P r how hl 55c Oudepekela Postgiio 17039 Zeni mg geschiedt fianco na i ro0fpakket Sigaren en Tabak Na ontvangst postwissel a ƒ 2 50 of pei bode zenden wu fr thuis 100 besbst goede Sigaren k ƒ 2 00 en 1 pond Crisistabak k 50 cent kwaliteiten onovei trefbaar Het van oUds bekend adres ft Veerman ontvangst van het bedrag h VOOR GOED EN GOEDKOOP DRUKWERK OMMbHtor p blik lac p f 2 bllkkwi 9C I BHairiiort SImH p Mn I pw hMio ich 49c IS HET BESTE ADRES A BRINKMAtl l MARKT 31 GOUDA TELEFOON 2745 Gouda DEMONSTRATIE WIS1 rtlSU MALTOLACTINE CACAO IN GMOcuCwiooo citAm moivmt Turfmarkt 56 11 = i w AAST ONZE ALOM BEKENDE f otersprits hebben wu thans VANILLIESPRITS welke wu U aanbieden vooi 25 cent pei z pond met 10 Wu vei zoeken U beleefd deze eens te wiHen probeeren ROTTERDAM iS Viaagt veidei onee bekende Kransjes Speculaassooiten Paleisbanket en Brusselsch bankJet bijzonder fqn Aanbevele t irma êhgt Rseuwijic De GROOTEjof Zooals deze sigareh 100 verminderen ook de middelen van het Natio naai Crisis Comité door de hooge eischen die eraan worden gesteld Voor den komenden winter is daarom een krachtige versterking van de kas noodzakeli k Helpt mede aan het mooie werk door een geregelde bi drage te loten overschri ven op postrekening 18 6000 Bedriegeliike namaak St JANSKERK de trots van Gouda alem brtMd lULlDOO hokken woniM Ii 4m iM Wij hebben de beschikking gekregen over een kleinen voorraad inaoM lot iiiMi I ollMn door dM Kifll kon onótncMém Hm 0 mncMt bwlroogi ilMlitimlnW conton doch na nnigo doowi j V lmm het wmw varschil In kwolitell looi U dm a n onbekend morti oo proten oli zl nde n zee geo Waarschuwing Ook h l ctit Wood MIlM nibbarledar kan noott var yanaen worden door do gowon ioorton ploalrubbor Hof geeft U de grootilo beiparing Il absoluut antiillpping on minitons 3 maol itarktr don lodor let op hol rondo stampol on don noami PRACHTIGE LITHOs van D J VAN VREUMINGEr4 van het Kerkioterieor der St Janskerk in vroeger tijd Wood Milne SST 6ULLD0G hakkMi en I irhunwi HWh Zoolang de voorriad strekt zijn exemplaren te bekomeo a f 2 50 aan het Bureau Goudsche Courant Markt 31 j i Igggg 71 J Pt Ooyidepdafl 16 Fabpuwi I9a3 60I1SGHE mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Pitblad verschijnt daÉclijksbchalveopZon en Feestdagen i ABONNEMENTSPBUS per kwartaal 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad u r kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal wau de becorglng per looper geicbiedt fnnco per port per kwartaal ƒ 816 met ZondagiUad ƒ 8 0 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau HARKT 31 fiOUDA td offZfi agenten en loopers den boekbaudel en de postkantoreo Onze bi ieaux z n dageiyks geopend van 9 6 uto Administratie en Aedaetie Telef nterc ii745 Postrekening 48400 ADVBBTïaniEPRUët uit Gouda en dmrtreken behoorande tot den besorgkriag 1 regels i LM elke regel meer ƒ 0 26 Van bulten Gouda en den bezorgkrlngi l regels ƒ IM elka regel meer ƒ fl AdvertentUhi In het Zaterdagnummer 21 byslag op den pr a Uefdadlgheids advertentUn de helft van d n prjfs INGEZONDEN MEDEDBBUNGEK 1 4 regels ƒ 2 elke regel meer ƒ 0 60 Op ae oorpagina 50 hooger Gewone advertenüën en jigezonden medcdeeUn ron bQ contract tot zeer gereduceerde prus Groote letteis en randen worden berekf id naar plaataruimte Advertentién kunnen worden mgezonden door tusechenkomst van soHede Boekbandelaren Adve tentiebureux en onw agenten en moeten daags v6ór de plaatsing san het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zUn 0 Belgische Ragtcring afgetreden Slechts een manoeuvreT Koning Alliert weigert ontslag te aanvaatden Het kabinet De BroqoeviUe ii gisteren plotseling afgetreden cmidat het by een stemming over een dorpsverkiezing m de minderheid werd gebracht Reeds de Vonge week had de goedkeuring j door den katholieken minister van binnent landsche zaken Poullet van de m Octobei te Hastière een dorp in de pravinue Na men gehouden raadsverkiezmgen waarby dt katholieken met een meerderheid van slechts 1 7 an een stem meester bleven i i het raadhuis tot een debat m de Ka mer aanleiding gegeven De bocialisten en soipnuge liberalen verxttten zich tegen de latificatieC van deze verkiezmgen daarbu steunende op een verzoek om verbreking ingediend door Oed Staten der provincie Kamen Gistermiddag zou als conclusie van h t debat worden gestemd Heeds voor de stemming was de Kamer bizondet onrustig daar m de wanclelgangen het gerucht hep dat de katholieke en liberale numstera het met elkaar niet eens warra over de reorga nisatie van het vakkundig onderwgsi By de stemming over de motie van ver trouwen in het ueleld ter regeenng scheid den 13 liberalen zich af van de meerderheid De motie werd dan ook verworpen met 82 neen 72 ja en 5 blanco deze laatste koüiönde van de aanwezi p Vlaamsche natio naUaten die biy mond van mr Borginon atge aardigde van Brussel verklaarden ich met aangelegenbeilen een dorp bene den de taalgrens bati pd i i 1 Ui i inlaten Te midden van tumult werd veï itw Onze Eieren Dalende export maakt grooter verbruik noodig Er staan zorgelyke tyden voor onzen eierhandel voor de deur want zoowel Dmtsch land als Engeland rullen vermoedelyk in 1933 heel wat minder afnemen dan in vorige blaren Duitschland omdat men zooveel mogelyk vry wü worden van het buitenland voor die producten welke m eigen land kun nen worden voortgebracht waaronder eieren ongetwyfeld een groote plaats innemen en b ngeland vanwege Ottowa en een gelyke mentaliteit als in Duitschland Ons ei heeft ongetwyfeld een goeden roep het kan goed koop worden geleverd terw l de voorschry dende deflatie den kostprys nog verdelftal drukken Want ten slotte is het ei gecon denseerd voedsel Dalen de pryzen van het kippenvoer dan wordt het ei ook steeds ffoedkooper terwyl de boeren op de Veluwc een der voornaamste eieren centra uiterst matig zyn zoodat ook hierdoor de kostprys beduidend kan worden teruggebracht Om onze bewering te staven wat de be langrykheid van Duitschland en Engeland voor onzen eieren export betreft geven wy hieronder eenige cgfers n eiscliiliig waa en eischte de opstelling an een werkprogram en het hegm an akeli ke onderhande ngen Hi herinnerde aan de talrijke veiligheidsgaranties dio sedeit het sluiten van het Voikenbondsver drag tot stand waren gekomen De Duit ffe del atie hoopte dat eindelijk op ont wapeningsgefiied m deaeltde mate practi selio refiuttaten zouden orden bereikt ale lecde op to I ken recht tijk gebied bot geval nas Na en langdurige discussie over de orde besloot da jwli ieke coiiiniinsio naar aan leiding an een Fransch Spaansch voorstel Woensdag to l eglnnen met do zakelijke he tinndeling an de boied punten an bet l jigelBcho werltprOgram Uit dezeicufers ziet men dat naar I uitschland in het afgeloopen jaar belang ryk meer gjlexporteerd ia dan in 1931 ter wyl dit voor Engeland omgekeerd is En geland nam minder af als gevolg van de Ingestelde invoerrechten Voor de goede orde vermelden w i dat een ton gelyk is aan 1000 K G en dat er circa 16 eiere gemiddeld m een kilog ram gaan itet uiguan an yuh olJiii ie iopclo d Ituua wijdt nogmanlH icn uu ftoiiiu geda i eer t iiooldaiukei auii de tiausctiw ue vetiikgeti over een giiuini ItanaaiiHdi Duitmn Uongaarsth erctraë ll l blad nttmt hierlegeü op Zi Li süierpe wijzo stel iing fiet iet in ciot niet i quatiHtei ren 1 ransciie iiiystificatiö en leugencaiupa ne een dirett n aanslag op len Het artikel egt verdei ktteiiijk Wij kennen thans degenen die den vrode willen en df enen die een oorlog vooibereiden om Europa te beheerschen De verantwoorde lijkheid staat Uians vast h tn menscli be dreigt trankrijk dooh bei h trankiijk dat met zijn tot het oneindige toegenomen bewapening met zijn geeet van intriges met ijn eerzucht met zijn zij het dan ook mei tieilig egoïsme met zijn ongehoorde oer oude ontkenning van de behoefben van andere volken met zijn bondgenootschappen en met zijn doo5 e kanonnenTabrikanten gefman erdo jfers Europa en d wereld be dreigt in tonnen 1932 1981 76 020 77 968 3 964 6686 1078 1685 i 80 0M 36199 66 504 66 901 11207 26 854 uitvoer versche eieren koelhuiseieron kalkeieren etc TJit Duitsche statistieken blykt dat Dmtscbland in 1932 circa 2 364 millioen eieren importeerde tegen 2 327 milhoen in 1931 en 2 639 milhoen in 1929 de styging m 193 ten opzichte van 1931 ontstond door de lage pnjzen waardoor het verbruik ge priKkeld werd Denemarken België en Nederland importeerden meer Kusland Bul garye ZmdSlavie en ïtalie daarentegen nunder Tel de pKs van het Nederland sche ei bedroeg in TO2 gemiddeld vracht vry Duitsche giens en zonder invoerrecht o 4 pfennig tegei 7 8 pf m 1931 Wanneer door het nieuwe Duitsche invoerrecht dat wehswaar nog met is bepaald doch dat aangenomen kan worden op Mk 50 per 100 K G de bmnenlandache prijzen met circa 1 pfenmg stygen dan zouden wy kunnen bl J ven concurreeren Dit zal vermoedelyk wel met het geval zyn en waar de prys welke wy voor ons ei aan de grens gemiddeld over 1932 ontvingen circa 3 cent toch al zeer laag genoemd kan worden is het duidelijk dat er niets meer af kan Hoe tOjie vry van het enorme lï Mmtum eferen afkomen Er zijn twee wetfeM lOtar w V naar Duitschland Engeland Over de maand Januan 1933 is er van achteruitgang nog weimg te bemerken trouwens dit kan ook nog met omdat het invoerrecht voor onze eieren ingevolge de meeatbegunstiging het contract met Joego Slavié eindigt pas 4 Maart as en op dit contract ia het goedkoope recht gebaseerd Mk 5 per 100 K G bedraagt Na 4 Maart iB Duitschland vry men he ft een invoir recht van Mk 30 genoemd maar het staat te bezien of Hugenberg met veel hooger zal gaan Hy wil het koste wat het kost den invoer van alles waaraan Duitschland een behoefte heeft weren en in deze lyn zou een recht van meer dan Mk 100 per 100 K G passen Nederlandsche export m Januan m tonnen tusschen mets anders ligt l de kippen slachten of w j moeteiUVpev oIB ren eten Het binnenlandsche v fuik ia met bekend maar wy kunnen wet aannemen dat het verbruik minstens 4 maal den ex port IS By prysverlaging zooals wjj in den afgeloopen zomer gezien hebben zou besv de geheele surplus productie ip het eigen land kunnen worden verbruikt zonder d it er een groot gedeelte der kippen behoeft ta worden afgeslacht Het zal daarheen ook wel moeten gaan Ten slotte vermelden wy nog dat het 10 ad valorem invoerrecht op eieren in Engeland geleid heeft tot een minderen invoer in 1932 van circa 700 millioen stuks zonder dat de eigen productie in dezelfde mate kon Vlorden opgevoerd De binnenlandsche pro ductie steeg met 240 millioen eieren waar uit de gevolgtrekking moet worden gemaakt dat het eieren verbnuk in Engeland aan hel afnemen ia inlaten Te midden vwT tumult werd volgens tot het votum overgegaan over een socialistische motie van wantrouwen welke a ngenomen werd met $ 2 tegen 72 stemmen en 5 onthoudingen Het resultaat van deze stemming werd door de socialisten op luid applaus ontbuald Ministerpresident d Broqueville stond onmiddellijk op en verklaarde dat hoewel het votum over een onbenullige kwestie liep de regeenng toch den ernst van de atenuning inzag en dan ook besloten had den Koning te verzoeken haar ontslag te wülen aanvaarden De vergadering werd onmiddellnk daarna opgeheven Terstond hierna heeft Mimster de Bro quéviUe zich naar het Konmkl k Paleis te laeken begeven waar hg met den Koning over den toestand heeft geconfereerd 1933 1932 versche eieren 4 823 5 079 koelhuiseieren kalkeieren etc 2 23 527 265 4 848 5 871 wv naar Duitschland 4 541 Engeland 194 De Koning weigerde het ontslag van het kabinet de Broqueville te aanvaarden De Koingwas van meening dat de natie met zal begrypen dat het lot van een regeering djf het financieel herstel van het land wil verzekeren afhankelyk kan worden ge maakt van de ratificatie der verkiezing van een dorpsgemeenteraad De minister president heeft daarop be denktyd gevraagd tot heuenmiddag Don derdagochtend wordt eeij ministerraad ge houden l innen ges hoten en u misschien ook ei was ontenigheid tufisclien 8ir CheviUe en ten van i n pflohteru Jim Tnppett ceni en üjd geleden en Trippett dreigde hem eenige malen Maar ik meeji dit Pnppett mt land heeft Inppett ib 11 maanden in Amerikaei alvert ik heb daaraan gedacht ik moest hem waarschuwen Maar zooals u egt hl IS al lang weg F herton gooide zyn sigaren eindje w m hink 1o handen m de aakken Hij keek ijn bezoetior met een BO iranderen blik lan Weet u at my het allerbelangrijkste punt ec ujn in deze heele zaïk Ik weet niet of het i getroffen heeft maj viel het hreot op Wat bedoelt i vroeg Calverl Die plekken op de armen van Sir Che iille Hntwoorddc Etherton Ik heb heel aandociiliig naar de mfdische veiklanngen ti luistflrd en daarna heb ik er met March nont o ei gesproken Wai maakte u daar lilt opf Daarover heb ik niet voldoende na fdacht erkende Calvort Wot ia nw opinie Dat ir Chevilh vastgehouden werd verklaarde Ftherton Hij werd niet alleen gegrepen en over de rotsen g egooid hi werd ook gedurende geruimen tijd stevig Heel graag ricp Calvert Nu ei Flhertoii ik denk dat ei twee mBMBchen met hem bezig waren Een hielclhem tevlcr Van at Vieren as terwi de nitt geda ht dat hij in straal wub zoo Ce doen als tweo of dne dagen gele len Denkt u dat hij m 7ijn getuigenis de waarheid sprak vroeg Cajvert l3 u mijn metmng wilt weten aei Lthertion liingzaam dan zou ik Mggen dat Pike tot op aefteie hoogte absoluut de waat neul spiak Bijvoorbeeld wat Inj zei om tient mevrouw Btanbury en mij was vol komen waar Hij kan ook de waarheid gezegd hebben omtrent dien kreet dien hij 7ei gehoord tü hebben hoewel ik geen en keb n kr et fehooid heb boen ik m de buurt van db waite Klip was Maar ik ben er an ivertuigd dat hij overigens de waar lieid sprak omdat het in zyn kraam te pas kwam om ïi h te wreken Het ia heel waar schijnlijk dat Pike indien hij dat gewUd liad en iiot in zijn voordeel was gevveeet nog veel meer had kunnen vertellen Ik vraag me af watt riep OalVert Ik ook lachte Etherton In dat gW al ouden v e alies weten C alvert staarde eenige oogenbhkken naai den grond Toen keek hij den fabrikant via geiKl aan Hebt u mil een theorie over dezo zaak meneer th rton vroeg hy Onder on i na tuililijk Eorlyk giozegd neen anttwooTddp Ether ton Hoewel ik ♦ en maasa aeer goed mog hjke theorieën kan bedraiken Mevrouw Btanbury 70U dien armen ouden heer over den rand hebben kunnen werpen maar dat deed ce met daar hfen ik zeker van Hij zou aangevallen wn vermoord kunnep 7i n om wat hij in aijn Ik had maar i met gestolen Fn dan ii me nog iets t linde van voren zijn zakken dooraocjit Zoo 1 ipt wairschijnlijk gegaan IiJi hel cloel Moeg OfiUeit Dat leritament antwooidde Etiierton Hoewel ik nut be njpen kan waaioin en hoe iemand behaiv Birch zyn zaakwaar m er wet u kon dat iuj het hij zich droeg 5 Maar ik wed om alles dat het om het testament te doen wa Oalvert cliudde het hoofd Niemand zou van het vernietigen vandal testament voordeel kunnen hebben be ial e mevrouw tanbuiy en haai zoon zei l vermoedt natuurlijk niet met weik doel het testamient gestolen werd hetnam Ftherton Er schuilt en of ander mystene w htei deze zaak dat gehelderd moef vorden Dat weet ik ook wel beventigde Calvcrt Maai wat mij opvalt bij deze testament geBchiedenis is dit net zooals u zei niemand behalve meneei Birch wiat datS r Cheville het m zijn zak had Hoe veH u dat vroeg Etherton met een s herpen blik Hoe knn iemand Birch of wie ook dat weten Hoe weet u dal ir Cheville met tet n iemand anders ge 02d had dat hij zijn teetament ging onder leekenen Hij deed dat mdeadaad hij heeft het den kolonel verteld En misschien ook aan anderen Dat testament is de grond ooizaaJt an alles de hemel weet waarom Hm t Ifl een vreemd geval zei Cal ert Jammer dat we de vingerafdrukken op de roouweiijj van zijii jaa nietj hebben kunnen zien Bfet was totaal onmogelijk Afnar dp man die hom gegrepen heeft moet