Goudsche Courant, vrijdag 24 februari 1933

io ie229 Gebruikt s morsrens s middags en des avonds een weinig van de van ouds beroemde geneeskrachtige Wortelboer s Kruiden of I è 2 Wortelboers Pillen Betel en goedkooper huismid delen bestaan ei nu eenmaal niet Duizenden hebben ei leeds baat dooi gevonden en y ui en uok U helpen De Wortelboei 3 Krulden en Woitelboer s Pillen verdreven gevatte koude griep influenza gal slgm koortsigneid verstopping maag en hoofdpyn wekken den eetlust op bevorderen de spysvertenng ie gelen den stoelgang zuiveiei het bloed maag en ingewanden enz Wortelboei s kruiden 60 cent pei pakje Wortelboei s Pillen 60 cent per doos due doozen ƒ 1 70 Overal veikryg baar Waar met verkmgbaai dan du eet van JACOBA MARIA WORTELBOER Oudepekela Postgiro 17039 Zending geschiedt franco na ontvangst van het bedrag TOEGANG BOVEN 14 JAAR Het is HET VOORDEELIGST Het is HET EENVOUDIGST Het is HET GEMAKKEUJKST wanneer U in meerdere bladenadvertentien hebt te plaatsen hetzij hier of welk blad ook in binnen ofbuitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAU VAN DE GOUDSCHE COURANT Markt 31 Gouda Tel 2745 V ot dan in eens klaar en deplaatsing geschiedt naar wensch entot dezelfde pruzen als dqor de bladen direct wordt berekend rfrSl orachtige liefde geimgen wordt wacht alle dingen rustig Ongeluk of opzet Naar het Engel di yan J S FLETCHER Nadruk verboden MM s Wanneer Wm gevonden In Het 110 op ae club waarm de ouda heer het Heb jij hol m verstiTUttó en er kwam J e uitdrukking m zijn oogen n rZl dde hi Die aap van Maraten heell het Mak het tattt tepalmgen van hei t moeten uitvoeren B b ew vroeg Mile de Ooulan WaJf M Sir hLH JldiEd wor mf trr ebben WU ht ie In dat T liJkbeden nlnste het tegendeel niet hem Thalia Theater vertoont van VRIJDAG t e ni WOENSDAG de nieuwste Felix Bressart Filmschlager het daverende lachsuicces WIE GEEFT MIJ EEN BIIIINTJE DER GLüCKZYLINDER Het vraagstuk van den dag De film van den dag De mee t komische situaties volgen elkaar in een snel tempo op afgewisseld dooi piettige muziek en liedjes FELIX BRE SAKT de konuek van den dag om nooit te vergeten AMUhANT BIJPROGRAMMA Plaatsbespreken vooi Vrgdag aanbevolen Cassa van 12 2 uur pei Telefoon No 2104 van 2 tot 5 30 uui Schouwburg Bioscoop Gouda Van VRIJD G 24 FEBRUARI af biengen wi een prachtig fdmwerk getiteld Het Ontwaken met VILMA BANKV W ALTER BYRON LOUIS W O LHEIM GEORG DAVIS HET Ontwaken is een ontioeiend filmveihaal waaun de veihouding van een eenvoudig doipsmeisje met een longen knappen adellijken officier geschetst wordt Het Ontwaken is een lealistisch zedendiama van ontroerende schoonheid met piachtig spel dei hoofdpei sonen en grootseh e ensceneering TOEGANG BOVEN 18 JAAR PcSuLAIRE PRIJZEN Maianflaaavonfl o n voerMallIns Dit zeldzame programma wordt dus slechts due dagen veitoond Pas verschenen Goudsche Vraagbaak De onmisbare Gids voor iederen Gouwenaar Blloewarkt lol 31 Dacambap 1032 meente m al haai verscheidenheid inkomen vermogen openbare vermakelukheid straat belasting hondenbelasting van de tarieven en voorwaarden van levering an gas electriciteit en water van ontsmetting van de versdiillende ziekenhuizen en rusthuizen en de kosten van opname en verpleging daarin Na het overlijden worden formaliteiten veieischt voor aangifte en rechten voor begra eji en voor de successie Ieder heeft te maken met den dienst van Post Telegraaf en Telefoon Voor dezen laatsten dienst zyn m 1932 goedkoope knngtarieven ingevoerd waarvan de gemeenten in de Vraag baak zyn vermeld Een bygewerkt uittreksel uit de Alg Politielerordenmg geeft weer naar welke honderden bepalingen van orde en veiligheid ieder zich heeft te gedragen terwul de volledige Ver ordening op de Wmkelaluitmg zooals die voor Gouda geldt winkeliers en particulieren inlicht omtrent de sluiting van de verschillende winkels en kapperszaken en welke uitzonderingen daar voor gelden Dat alles en nog vee meer kan ieder vinden m de nieuwe GOUDSCHE VRAAGBAAK Een uitvoerige inhoud achteraan maakt het naslaan heel gemakkelgk D e nieuwe uitgave van de GOUDSCHE VRAAGBAAK bevat de tot en met 31 Dec j 1 bygewerkte gegevens betreffende de Gemeente Gouda haai bestuui en huishouding officieele en niet officieele instellingen van Rgk en Gemeepte colleges corporaties en vereenigingcn op elk gebied van onderwDS land en tuinbouw van socialen aard van alle gezindten op kerkelyk politiek en charitatief gebied voor ontwikkeling en ontspanning van sport en spel in al zvjn uitingen van handel industrie vakbeweging van kunst en historie muziek tooneel enz een adressen lyst die nagenoeg het geheele Goudsche ver eenigingsleven omvat Daarnaast geeft dit 124 pagma s dikke jaarboek veel en velerlei wat ieder weten moet over de overheidsbemoeiingen in onze stad en van Rnkswege Vanaf de verplichte geboorte aan gifte tot na den dood heeft ieder met overheidsbepahngen te maken Men moet op de hoogte zun van de bewaarscholen de inlichtingen voor lager mulo middelbaar en hooger onderwas nyverheidsonderwqs muziekonderwïis en van de schoolgelden dier inlichtingen van de bepalingen van Leerplichtwet Arbeidswet Ongevallenwet Invaliditeitsen Ouderdomswet Ziektewet van de Belastingen van Rak en Ge Nog een gering aantal exemplaren is beschikbaar zoolang de voorraad strekt tot den prijs van 40 cent Deze ex zijn te bekomen in eiken Boekhandel en bij de Uitgevers A Brinkman Zoon Markt 31 Tel 2745 REUNIE Dir T J d Tooren GOUDA Telef V n f VRUDAO 24 l m MAAnUai 27 FEBRUARI RAZZIA De Bruid van den Sheik Exta a hoofdfilm EARLE DOUGLA de sympathieke auto racer m Vi Garvan moei de schoorsteen rooken Jft Oe beslissenda Race In ons voorprogramma oa De Graf Zeppdln voorheen en thans Toegang boren 14 jaar Aanranj al gewoon Gralu FletaenatalUng Met Uw hulp zorgt het Nationaal Crisis Comité voor koesterende warmte m de Woningen an Uw hulpbehoe ven de landgenooten Stort daarom nog heden Uw bijdrage op postrekening 186 000 Woensdag Z nm MATINEE vooi eiken leeft d ET Exti a Réunie bencht Binnenkort Opemng met de Modernste dus meest vol TOONFILM INSÏALLA nE Ulhlulttnd vwlutjdbur In da 0 n b üWM i De GROOTE of St JANSKERK de trots van Gouda Wij hebben de beschikking gekregen over een kleinen voorraad PRACHTIGE LITHO S van D J VAN VREUMINGEN van het Kerkioteriear der St Janskerk in vroeger tijd Zoolang de voorraad strekt zijn exemplaren te bekomen a 2 50 aan het Bureau Goudsche Courant Markt 31 Bedriegeiijke namook lUUDOC hakkM Khl kon oMlncIwidM Hl P mntM bwlraogl ilMhIiuttb c ntoii doch na nlg dogan r di b m rlrt m n het msniM vanchH In kwolit loat U dut gun onbakend mwk ooipnrt aliilind ii iaogo 4 Waarschuwing r Wood MiIncïar er BULLDOG hakken tèkmÊtkm Ook het cht Wesd MUM rubberiodor kan noott v fvongen wordsn doof d iiowone soorten plootrvbbor fmgmft U d grooMo bosporlng i absoluut ontisllpplng wi minstens 3 i mooi storkor do lodar Lol op hol rondo stonpol en den noomi a Vi ijdag 24 Flbr uari 1933 eOCMlHIl COlHHlVTr NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA OMSTREKEN SfSwERKS III I Sk IüD gouderak HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK ÜUDËRKERK OUDEWATER REEUWIJK SCI 0ONHOVEN STOLWIJK WADDUVXVEEN ZEVENHUIZEN m Ditblad verschijnt dagelijks behalve opZon en Fee stdagen ABONNEMENTSPRUS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met ZonduKablmi ppr kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent ovwjü wau de bezorgine per looper geschiedt i nttco per post per kwartaal ƒ 315 met ZondagaUad ƒ 8 0 Aboimemeiiteii worden dageltika aangenomen aan ons Bureau MARKT SI OOUDA bQ ome agenten en loopers den boekhandel en de postkantoreo On bureaux zyn dagel ks geopend van 9 6 uur Administrat en iïeOactie Talal iBtarc 2746 Postrekening 48400 iDVERTENTlEPBU8i UK GowU en omstnkui behoorend tot den buorrkz ii 1 6 regels ƒ 1 0 elke regel meer f0 25 Van bmten Gouda en den besorgkrlnfi i 6 regels ƒ 155 elke regel meer 0 Advertentiëo m het Zaterdagnomnter 21 tt tJBlag op den pr a Uafdadighelda advertentUb d beift van dra prfls INGEZONDEN MEDEDEïELINGËN 1 4 regels ƒ 2 elke regel meer ƒ 0 60 Op ie oorpagina 60 hooger Gewone advertentien en ngezonden mededeeliaircn b contract tot seer geredaceerdst prQS Groote letters en ruiden worden berekfad naar plaatanUmta Japan s ultimatum door de Chineesche Regeerlng afgewezen thuia bereidt zich ten ooilog Een ieenmg van 20 miUioen dollar vooi de kosten óei nulitaire operaties Het Duitsche voorstel in den Volkenbond verworpen Advertentien kunnen worden mgezonden door tusschenkomst van aoUede Boekhandelaren Adve tenüebureoz en on e a£eBÉ n en moeten daags v66t de plaatabig san het Bureau zijn ujgekomen teneinde van opname verzekerd te slfn BSUS £ Verloving van een achterklein dochter van Leopold 11 De Belgische bladen berichten dat eer lang de veriovmg zal worden bekend ge maakt van een Kleindochter van pnnae fatetanie van belgie dochter van Leopold H ooals men weet is pnnses btelame ge huwd geweest met üen Oostenrykscnen tioonopvoiger aartshertog Kudolf die op zulk een dramausche wyze om het leven kwam Later huwde ïU den graaf de U rjay Uit het eerste huwelyk van piUises Ssleiame zyn verscheidene kinderen gespro ten Len dezer aartshertogin LI aaoeth Ma ric huwde met prins Otto von Windisch Giaetz Ihans zal een van de dochters van dit echtpaar de vier n twmtig jange Stefa me zich verloven met den Belgischen graaf d Alcantara kleinzoon van graaf t Kmt de Roodebeke oud voorzitter van den Senaat De prmses heelt haar opvoeding ten dcele m België genoten Door haar huwelyk met een Belg zal zy pnnses van Oosten rykschen bloede achterkleindochter van Leopold II dus weer Belgische worden ROEMËNIe Massa arreataties van commuiusten In verband met de verscherpte bepalingen tegen verstonng van de politieke orde heb ben in Koemenie weer veel arreatataea van communistische elementen plaats gehad In Klausenburg werden 19 arbeiders die propaganda maakten voor een algemeene staking in Seroka 77 personen w etmig arbeiders die m den afgeioopen nacht een roode vlag aan den kerktoren hadden bevestigd gearresteerd In Constantza werd een Russiache agente gearresteerd die uit Tiraspol wfis gekomen tn in de Dobroedsja commumstische cellen 70U organiseeren Voorloopig zal in Bessarabie nog met de staat van beleg worden afgekondigd daar de commandeerende generaal van het der oe legercorps na een inspect ereia heeft ver iflaard met normale middelen de orde te kunnen handhaven ZWITSERLAND Lawine Higeluk te Lenzerheide Duitsche dame gedood T e Lenzerheide heeft een ernstige wineongeluk plaats gehad waarbij e Duitsche dame om het leven is gekomen Het slachtoffer behoorde tot een groep sküiefhcbbers waaronder zich ook eenige Neder landers bevonden welke onder leiding an den heer J Monnikendam uit Hilversum momenteel deelnemen aan een ski cursus en verblyf houden m de jeugdher berg te Lenzerheide De Nederlandsche aki ryders bleven ongedeerd ITAËIii Een geweldigl uieeuwval De sneeuw m pr dan 2 M hoog i en geweldige aneei wv8j zooals in tientallen jaren in J4oord talie met had puats gthaü heett vooral d i jNoordeiyken rand der Aipenynen lusémen Kavenna en Pd rnia geteisterd Het veriEeer op de spoor eg traecjten l iorence Uologna en Bo logna Milaan is belemmerd Ook het tele toon en teiegraaiverteer over de Alpen nynen was Woensdagochtend geueetteiyK gistoord De groote i cntsneltreirien van ikume via Bologna na4r Venetië en Inest en naar Milaan zgtf te t lorence bli ven steken De uit Noord Italië te Bologna verwach te trpmen hadden vertraging van vele uren het traject Imoia Bologna was geheel ge stoord De sneeuw ligt m de meeste gevallen een meter hoog doch tussöhen 1 lorence en Bo logna ligt de sneeuw zetfs hier en daar meer iiaii 2 M hoog De materieeie schade is aanzienlyk Ht lithtnet IS gestoord lal van scholen moesti n worden gesloten FKANKIUJK Sneeuw en koude Ie Pajija en vrijwel Weral m J ranknjk 19 vry veel sneeuw gevftlleai liet meeöttJ m het Zuiden o a op li Ciau i latett u bus aclien bulon en Alles t aar de sneouw een belemniermg vormde vbor het verkeer als mede tusschen Carpwm as en orange De treinen Paujs lyon Middellandsolie Zep ondervonden vertraging Voor de eerste maal in twintig jaar ia bueeuw gevallen te Oran m Algieife De kin tieren die nog nooit eneeuw gezien liaddeii iciiepten er een groot behagen m docli lang duurd hun pret niet want de sneeuw 6i oit spoedig weg In het Oosten deb lands en in de 1 yreiv i n 18 het fel kond en m liet observato iium van de Pic du Midi werd 4 graden l ö itenhcit orsl geiLgislreerd OOSTENRIJK De directeur van d Oostenrljksdie bondsapoorwegen geschorst Fen gevolg van het geval van Hiiten berg H zou de wapens toch naar Hongarye hebben wJlIen zenden Mcteiünei Ue diu teur gene uil m de Oostennjksche bundsspoorwegen ia met on verwijlden ingang r t veilot gezonden fcf n tlicteele n ededeeliiiig dienaangaande zegt dat de bondalcansejier lieett vemoniui dal de üretteur gtneraaL van de bondshpoor De commissie van nege tir n ter behaude linj van het conflict in het Verre Oosten ia Doudenlagavoiid m slotzitting bgeengeko men ten einde de buitengewone Assemblee voor t bereiden waar gestemd za worden over het eindrapport der commissie £ r IS een gentiemens agreement gesloten dat geen der mogendheden een verkla rinf zal atteggen daar voigens de meenmg drr commissie een verdediging vkr zijn jroot siotrapport met geweiischt wordt ge acht ïn de zitting der commissie van 19 is lüortg overeengekomen na de stemming opnieuw byeen te komen en zich te consti tóeeiea als controlecommissie Groote zorg inait de kwestie wat voor houdmg de Volkenbond zal aannemen ingeval na de st m mlng de opmarsch der Japansche troepen m de provincie Jehol mocht worden voortgezet en daardoor de Chin sche regeering den VoUenbond opmeuw opmerkzaam zou kun oen maken op een schending van t Vol iwibondspact volgens art j o lid 6 De plenaire Volkenbondsvergadering zou hedenochtend om half elf byeen komen om definibef te stemmen over het rapport der cooimuaie van i waarm de houding van Japan scherp gelaakt wordt Zooili bekend is wordt verwacht dat Japan ut den Volkenbond zaj treden wan oeer het rapport zal worden aangenomen Intnascbfln ia mt Nankiig het bencht gekomen dat een ultimatum van Japan aan China om binnen 24 uur zyn troepen uit Mol tarug te roepen door de Chineesche Bttieering met alle beslistheid van de hand II gewezen In plaats v n een terugtrekken Öer troe pen iieeft China doen weten dat het zich tel ooriog met Japan voorbereidt Omtrent de afwyzing zelf wordt nader emel f dat deze byna onmiddeUuk na ontvangst van het ultimatirm op het Chineeïcht mimsterie van buiten landsche zaken geschiedde In het antwoord wordt o a ver klaard dat men met beslistheid meent té kunnen a inemen dat Japan met alleen vsoraemens is de provincie Jehol aan te vallen en te veroveren doch ook het voor men heeft zyn militaire operaties uit te mekken tot Noord Chma Mtn acht voldoende gegevens aanwezig om te bewgzen dat de agressieve politiek v on ew zigd Is gebleven ChiM 100 zegt het In zyn antwoordnota nmdt zich natuurlijk het recht van zelf fr voor waarby alle verantwoor lökheid rust op Japan Inmiddels duren ejevechte n m Jehol voort en hadden ook rmdom Nanking hevige schermutselingen p aats waarbg beide partgen zware verlie zen leden Nanking dat door Chineesche troepen is bezet heeft vele aanvallen van Mantsjoergsche troepen doorstaan bajonetcharges werden uitgevoerd tioch de Cninee zen wisten zich te handhaven Voigens berichten mt Londen heeft de Chineesche Kegeering besloten een Ieenmg aan te gaan groot 0 millioen dollar tei besUyding van dg uitgaven van de mUi taire operaties iq Jehol Volgens de Daily Express wordt in sommige mumtiefabrieken van de firma Vickers tlans dag en nacht gewerkt voor de ver vcardiging van munitie voor het Verre Oosten vooral van granaten De meeate bestellingen worden mt Siam ontvangen De Hoofdcommiflflie der Ontwapenings conferentie heeft in de gistermiddag met algemeene stemmen tegen die van Dmtsch land het door Nadolny namens de Dmtsch regeenng mgediende voorstel verworpen Het iüliaanache voorstel werd eveneens verworpen De hoofdcommissie heeft met 21 stemmen het l ransche voorstel goedgekeurd Nadolny onthield zich van stemmmg De Italiaansche delegatie heeft na de zit ting Henderson gevraagd welke beteekenis de uitalag der stemming heeft daar m de Hoofdcommissie alle 64 conferentiemogend heden zyn vertegenwoordigd Maandagmiddag zal de eerstvolgende zit ting der commissie worden gehouden Aan het slot van de zitting had een klem incident plaatg tusschen Nadolny en Hen dtrson naar aanleiding van het feit dat Nadolny beweerde het woord te hebben gevraagd wat hem door Henderson was geweigerd verder de voorrang had gegeven aan het Fransche voorstel De kwestie is evenwel weer spoedig bygelegd Ia antwoord op een schryven van Na dottoy heeft Henderson geantwoord dat hu z n standpunt moest handhaven en dat hem by de behandelmg van het Duitsché voorstel geen verwyt wegens zyn beleid kon treffen De Hoofdcommissie had reeds op 13 Fe bruan j 1 eenstemmig besloten d Fransche voorstellen mzake de umforme organisatie der legers als eerste punt te behandelen Henderson geeft toe dat hy Nadolny h aan melding om het woord te voeren over het l oofd kan hebben gezien Nadolny bracht hedenmorgen een bezoek aan Henderson m hotel Beau Rivage er an Duitsche zyde wordjj verklaard dat hiermede het incident als gesloten kan wor den beschouwd heeft zuikB naar aanleiding van de verklSr ringen die hy in oe zaak der wapens had ats eiegd meegedeeld aan den nunister van koophandel die m verleg met hem en mte den president comn lasaria van de bonds spoorwt en tiet onri iddeUyk met veilof zen den van den direeteur generaal he ft geJabt Volgens het iSieue WiOHer bxtrablatt het blad van de plattelanderapartij zou Öeefeh lei hebben g poofr i de wapens van Hirten ei m ötryd met de loor de regeering getroften overeenkom Jt niet de buitenlandsohe belanghebbenden tocli naai Hóngirije testuren Daartoe tiaciitle liij zich met 150000 schillingen de hulp vim de spoormannen teverzekeren Met n ime zou hy een parle entalid hebben aangeboden voor dienstc ostemming tot een transactie waarbij denog in Hirtenberg iiggentie wapenen m wagons dio als ledig zouden woiden gedeciarreerd naar Hongoi ye zouden rollen t rWijl de als wapens 1 evattende gedeclaieerdewagons mderdand I eg naar Italië zondengaan Van Bociaal dei o lati fh zijde te Wee nen verzekert men d it het parlementsUa Konig de aanvoerdei van de sociaal demo cratifiche vakvereemgingen elf het sociaal democratiaohe partyl e8laiur heelt lagelicht over de stapr en an beefehlner Het party bestuur heeft zich toen onmiddellyk naar den bond kanselier begeven en hem van de zaak op de hoogte gesteld De voorstelimg van zaken vaU het iLXtrablaM wordt van deze sociaal democratische zyde bevestigd DUITSCHLAND t Centrum protesteert by Goenng De seciïtaris generaal der Duitsche Cen trumsparty Vockel heelt het volgende telegram gezonden aan itykscomnussaris Goenng De redactie van het Niederrhemische 1 igeblatt Kempen Niederrhein deelt my telelomsch het volgend © mede Op 22 iebruari des middags om half yf heeft een af deeling SA de drukkery bezet en de uitlevering geeischt van een nummer der editie om deze eventueel ge heel m beslag te nemen De politiecomnub saris van Kempen is telefonisch ontboden Ook hy heeft een nummer der krant geeischt De politiecommissaris zag deze door met den S A leider n heeft de editie ver f gens vrygegeven Vanmorgen heeft de uitgevery van het blad van den Land ryad een beschikking ontvangen dat de politiecommissaris van Kempen opdrach heeft de krant voor de uitgifte door te zien en na te gaan of zy mag worden vryge geven Tegen deze beperking der persvryheid ordt geprotesteerd terwyl wordt ge eischt dat de Landraad direct opdracht krygt zyn beschikking erug te nemen waarvan per ommegaande mededeeling wordt verzocht enkenr Zy zullen zeggen Als hi dien vent omkocht tot iwygen dan waa dat ook el 1 oodig O wat z eldzaajn dom van je Want nu ia l ike in handen van de politie zooals je iwer leieobt veronderstelt Lo niets zal liem weerhouden voor zyn eigen veiljgheid te zoi en Je hebt ons er leelyk in gehol pen myn vnend Wat moest ik anders doen bromde liiich IK moest hem op dat oogenblik oen n ond snoeren en dat kon alleen met geld Ln ik bai et zeker van dat hy linea lecta naar Wew ïork verdwynt Ah aei Mlie de Ooolongeg haar slankevingers opheffend Je hebt mot gewoeg door gedacht Je liad er even mee moetra waohten en my moetón raadplegen föi laatme nu even denken Hoe diep Mille de Coulanges ook scheen na te denken het solieen niet van invloed op haar eetlust ze at en dronk matig door en nam met smaak haar deel van de cham pagne Niet voordat de koffie en de likeur 0or haai stonden en ze een sigaret rookte wendde e zich weer tot Birch Luistei beeon ze zakelyk We kunnenmaar één ding doen als l ike zyn woordbreeJtt aan jou en ons beschuldigt We moeten eerlyk alles opbieofiten Ais men onssamen om uitleg vraagt laat my dien dangc en Dafi zal beslist beter voor ons zijnJr steekt geen kwaad in dat we dien naeht pamen kwamen om afscheid te nemen f en ooit niet dat we elkaar al jaren langhebhen liefe hRd O laat dat maar aan mijover mijn vnend ik weet best hoe ik zeonder den indruk moot brengen Kn bovei dien vo de ze er aan toe zich nog di eT ten woidt sprak MUe de Coulanges hem legen In dit land goati de rechtspraak voorhet grootste gedeelte af op wat men noemtgetuigen bewijs merkte Bircli op En ikmoet z gen zeiie dat er veel tegen jouen mij aan te voenem is We hebben elkaarm tieti geheim ontmoet by nacht we ws len dicht by de plek waar de oude manvermoord werd als het moord is geweesthet was voor ons een groot voordeel als hyzou sterven voordat hy met jou zou trouwen Ik ben bang dat een trage stommedikhuldige Engelsche jury ons zou veroordeelen Maar die I ike Vroeg Mile de Ooulan ges Wat weet hy En hoe weet jij dat Dat zal ik je zeggen antwoordde BirchHl ga haar een uitgebreid verslag van degebeurtenissen van dien middag en wat hijgedaan had met Fike Ln hij merkte datZIJ met groeiende Mitstemmmg luisterde Myn vriend I ïiei zo emsMg Je hebtheel dom gehandeld jij een advocaat I Ik sta t af Julüe mannen zyn toch nietmeer dan kinderen loen die kerel zynplannen ontvouwde had je de pohtie moeten roepen Dan had je meteen JrunniBnaantoonen dat je niets te vreezen hebt Niets te vreezenjf nep Birc4i Toe zeg Er was mets wat ik niet had kunnenuitleggen viel Mlie ïe Ooulanges hem Inde rede Als je dat aan mij had overgelatendan had ilt het wel in orde kunnen brengen effrup ja niet dat je omdat Je Je doordien vent geld i aooveel geld hebtlaten afzetten aan de politie de meest gegronde redenen hebt gegeven om Je te ver t uis van den kolonel Het rytuigje van den heer betherfield reed juist voor hy on de kolonel stonden op de sto Dexa Beate Uetherfiold verzocht hy Blijfnog even tuei ik ben bang voor wat wenu te hooren knjgen Ik neem ze allen meenaar mijn studeerkamer Komt De zes measchen in de Btu teepkamier 1 eken elkaar vragend aan birch sprak net eerst Wat IS er MajTows vroeg iuj Wativilde u mi vragenp Ue commissaris keek naar den kolonel en detherfield De kolonel was bij den ohooratcen gaan staan een beeld van stUie Hanhxjp Getherfield de vrederechter dTe in een stoel bi hem zat is onaandoen lyk Marixws wendde zich tot den ïWvocaat Meneer Bu eh zei hij ernstig Ik wasvanavond al vroeg hier in de verwachtingu te vinden ik wilde u en Mlie de Coulangee heiden spreken Daar u er niet wasvoelde Ik my gedwongen om aan d ai kolonel en meneer detherfield de reden vanmyn komst mede te deelen De zaak is deaemeneei üiroh vamniddag heb ik vantwee absoluut onafhankelijke getuigen gehoord dat u en mademoiselle elkaar in denlaatsten tyd dikwijls laat m den nacht opde hPifle hehbpn ontmoet en dat u ooksamen daar bent geweest op Maandagnachtongeveer op den tijd dat r Lheville Stan hurv by de Zwarte Klip den dood vondAlles overwegende zou ik gaarne willen weten Wordt verrelgd naai hem toebuigend is er nog dat anders geheim dat we niet zouden vertellen om dat dan het onze ontdekt werd Nu moeten e het veit llen en daarmee hebben we vaste troef in haiiden FEUILLETON Wat jij op de heide zog toen je vaan e wegging vroeg tJireh Ik wou dat wedat by het onderzoek gezegd hadden Maarwe hebben het nu ats rOiierve Ln misschienheeft die Fike niet alles aan de politie ge2 d hoewel ik gezien heb dat liij meteen van die lui naar het bureau ging Laten we nu afspreken wat we bei den zullen zeggen indien we aJzonderlylc ondervraagd worden zei MUe de CoulangesHet zou met goed zijn nlè ik het anders vertelde dan ji We moeten voorbereid Hjn luister nul ioen ze van Üid Marquis wt ingen naar Littueradale hadden zè in zoover een plan de campagne opgesteld dat ze zloh rus iger l olitie mopelde Birch toen Marrows en Lalvert uitstegen en naar zijn auto kwamen Wees voorzlciitig Hebt u me noodig Marrows 3 vroeg hij zoo onversöhillig aishem mogehjk was Ik heb een heelen tijd by kolonel Baawirk gewacht meneei Biroh op u en Mile de oulanges antwoordde Marrows Brengtu mademolsGile thniB Dan gaan wq met utPTutr Ik moet een paar vragen stellendat IS alles De beKte auto s reden door het dorp naar