Goudsche Courant, zaterdag 25 februari 1933

II89II Maandafl 27 Fahpuwi 1883 io Jaapgan i Gebraden Raastbeet 16 15 15 P PekeMeesch Leveiikaas Alleen Zaterdags Leverworst 25 et p J N DE GROOT STOOFSTEEG 18 De strijö in het Verre Oosten vraagt nof alMdfi ftUe aandacht Zooals men weet heeft de Volkenbond het bekende rapport der curamiBBi van negentien dat het optrexitr van Japan tegenover China scherp veroordeelt aanvaard en een nieuwe adviBeerehde commissie in het leven gcroeijcn die i wraengesteld uit de leden der commissie van negentien aangevuld met twee verttjenwoorcligers en wel van Nederland en Cwiada Deze commissie van Zl kan binnen ïienbaren tytl vorde uitgebreid tot een cwnmisBie van 2 2 of 2 d daur het in het voornemen ligt om ook ten beroep te doen op Rusland en de Vereenigdc Staten Dtuk der nieuwe of uitgebreide oude commissie is nauwkeurig na te gaan hoe de toestand zich m het Verre Oosten ontwikkelt nu JapaJi zich er niet tow heeft bepaald beslag te leggen op Mandajoerije maar bovendien de Chineesche provincie Jehol ie binnaigedrongen die mieschien binnen aflienbsren tijd eveneeiitf zat zijn ingepalmd De militaire positie der Chiiieezen toch itïeel ongunstiger dan die der Japanners die over de modembte middelen om met succea oorlog te voeren heschikkcn Taak tier adv seereiide coimniasie is tevens voo de Volkenbondsleden en de staten lie met lid zyi via de Geneefsche organisatit een gemeen happelüke gedragslijn vast te st Uen Bovondlen is het besluit geno nen dat de buitwigewone sitting der Assemblee voorloop g ui voortduren omdat de gespannen toeitud plotsèiing decisies noodlg kui manm Örerigwib krygfrnen den indruk dat de VoUtenbondamogendheden tegen Japan mei diMdwerkcIyk nullen optreden en geen hand nülen uitstekfn om Japaji gewapendor af te brengen van zijn plannen die iieeAomen op ecii voortgezette machtsuitbwiding in het Verre Oosten Beteekent dat lus dat China welk land een zeer groot onrecht geschiedt aan zyn lot zal worden vergelaten Deze vraag chUnt bevesti8 k1 te moeten worden beantwoord Toch bestaat er een mogelijkheid om JapMiB expansie atreven moeilijkheden in den weg te leggen en China zoodoende althans onrechtf trwka te helpen Men heeft wellicht gelezen dat de wapsafftbrieken momenteel m t groote voortvwendheid ailerlej oorlogstuig aanmaken m bestemd i vwr landen die met elkaar fjerhoop liggen dus niet in de laatste Pw te de staten van het Verre Oosten De wereld ziet zich thans geplaatst niet slechts oor den dwazen maar bovendien gewoonweg immoreelen tyestand dnt wapen industneelen van landen die te Geneve heel OMl en plechtiglijk de houding van het OM Japan veroordeelen niettemin heel RUSTHUIS te Reeuwijk Zeer goede verzorging op alle kamera electr 1 en str w ƒ 50 a ƒ 56 per maand PLATTEWEG H 281 Telefoon Eeeuwök no 17 DIVERSE 6EBAKJES 7 cent per stnic Amandelpers 15 cent per rol i Boterkoekjea 18 cent per ons Banketkoekjes 20 cent per ons BEBR KAMPHUIZEN CvolvsO vanaf ao o t pap poad Hnli Kinn i areotora ifiMiiii Kartlng P a TECKENS Bhwi S6 Boud Jul m liiigerdiii TERRAZZO HOUTGRANIET en BETONVLOKREN Groote voorraad GRANITO GOOTSTEENEN ▼ oor spotprü n IS Zie de Etalage BL SINGEL 1 TEL 3275 51 iMainiun naar tiuisr vroeg VVea imhaw n hpt zifh iu een stoei valleii Hij is en na jou w v ega n antwoordde smdai i£ flniek rj i gehoord f k PUte eo ïijn r cfi vroeg de del Uve Vlokkenzeep per half pond 20 cent de b st kwaliteit Laat U eens een half pond halen juiiio werken wi l xn liet verbor TyT o P i Msi 8r lat ik oeM l e te Pike in zijn schild ac 1 j QoeA daar kun je op r vanavond mets t doen liebt T Weaüierstmw ga dan mee met me f liihersdale ik tief mijn assistent om iT Wapen van Stanbury J heelt raiBBchien nieuw voor me tn Mevw zal iJt je vertellen wat hot is noal toonde ttedelijk belangstelimg of belt op 33S1 H Zandvoort WIJDSTOAAT 25 TELEF 33 1 Db Dames en Keereii llleerinalienj ZEUGESTRAAT 42 GOUDA bericht de ontvangst der Nieuwe Stoffen voor 1933 Vraagt stalen 40 Aanbevelend JOH RENOOIJ v h Firma K M de Brnin Zn DER HAAGSCHE MODE VAKSCHOOL BLEEKERSSINGEL 22 waar gelegenheid oor dames en meisjes bestaat gen van eigen kleeding gen van eiken kleeding Na eenige lessen begint U al iets naar eigen keuze van stof te maken U wordt geholpen met PATROON MAKEN KNn PEN PASSEN MOUWEN INZETTEN KRAGEN MAKEN in één woord met alles MIDDAG en AVONDLESSEN slechts ƒ 2 50 voor 8 uur les per maand ƒ 4 50 voor 16 uur les per maand CLUB en PEIVAATLESSEN volgens overeenkomst OPLEIDING voor COSTUMIèRE COUPEUSE en ONDERWIJZERES LEVERING VAN PATRONEN NAAR MAAT RO AHS MANN GOUDA BLEEKERSSINGEL 22 C V d HONOEL Tujnstraat 3a en 71 Gouda is HET ADRES voor alle TIMMERWERKEN en REPARATIES Ook speciaal adres voor Trappen Deuren en Triplex Soeé ruMsoarS is 0 n goaó oaoBot voor é@n £ e6niiS r WIJ LEVEREN VOOR DEN ZAKENMAN VOOR DEN PARTICULIER VOOR VEREENIÖINGEN ENZ ENZ ALLE DRUKWERKEN Wij wachten gaarne Uwe opdrachten die wij vlug en correct zullen uitvoeren tot de laagst mogelijke prijzen § Onze persen moeten draaieu Bel ons op No 2745 onze vertegenwoordiger komt U gaarne bezoeken DRUKKERIJ A BRINKMAN ZOON GOUDA MARKT 31 Wenscht U nóg voordeeliger Fa C V TÖNGERLOO Telef 2685 Groenendaal 4 1 Kilo blik Appelmoes 1 Kilo blik Spercieboontjes I2 Kilo blik Br Boónen of Lrwtensoep samen i60c 1 pond versch ile PINDA S slechts 7 2 ets Onze pracht gemengde Biscuits per half pond 19 ets per blik 1 3 K G 98 cent Zeer fijne Geldersche Rookworst 30 cent per pond Gedr Appelstukjes mooi blank 25 cent per pond Californische Peren 25 Pruimen 16 21 Tutti Frutti 2518 Fa C VAN TÖNGERLOO Groenendaal 4 Telef 268S la een vaststaand feit Is het flat CRES SCHOENEN met Rubber onderwerk water en dicht zün zes maanden schriftelijke garantie hebben en sterk in pdil zijn verlaagd by JAN VAN DAM inide KeizBPstpaat Gouda P S Tot Dinsdagavond geven we nog gummischoenen CADEAU maten 24 tot 31 bij aankoop van ƒ 5 m Wa mr gaal a t uP0n WÊÊÊ LET OP Vanaf Zaterdag s tgt en met Zaterdag 11 Maart dus gedurende 14 dagen houden wü eenliiet onbelangrijke reclameverkoop want op de reeds zeer laag gestelde piijzen geven wij gedurende dezen Uid nog 10 extra korting Wy hebben een groote voon aad en moeten hiervan onvoorwaatdelijk een groot gedeelte verkoopen De schitterende collectie bestaande uit fraai tafelzilver cigaretten okers sierlepels zijn beslist een kijkje waard 1 olshorloges m goud en zilver zoowel voor dames als heeren en wei m de nieuwste uitvoering Ti ouw en verlovingsringen Brillanten en Juweelenringen te veel om op te noemen en dit alles wat U op de helft van de gewone prijien Komt biedt U vooral nu met de nog extra 10 korting een nooit weer voorkomende gelegenheid Alle artikelen worden onder volle garantie en waarborg verkocht Op aanvraag willen wü U gaarne thuis met een keurige collectie komen bezoeken A C TUIJTHOF L Tiendeweg 19 GOUDA Het adres voor Uw in en verkoop 50 Atelier van alle voorkomende rc Oe N V Houlhandelvh Firma J en G ALBLAS te WADDINXVEEN u leveren voor GOUDA uit de OPSLAGPLAATS FLUWEELEN smOKI AL HET VOORKOMEND TIMMERHOUT EN TRIPLEX tegen scherp concurreerende prijzen Tevens gelegenheid tot MACHINAAL BEWERKEN N VERDOUW TELBF a0 BLAUWE DRUIVEN PERZIKEN POHPEUIOIB TAFELPBREN TAFELAPPBLBN MANDARUIfBN SINAASAPPELBN CITROENEW BANANEN TOMiVTEN NIEUWE VUGEN DOOSJES TUNISDADBLS STUDBNTENHAVER DOFFE KASTANJES VRUCHTEN IN GLAS EN BLIK Divme oorlen NOTBN De Goudsche Fruithandel Firma Wad A RIatvaM TELEr JW LANOE r J DEWE0 27 mimm mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Ditblad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen I ABONNEMENTSPRUS per kwarUal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zond gsbUd vw ru l f2M va week 22 cent overai w r de beïorging per looper Beachiedt SSnw port per kwartaal 8 1 met ZowUgaUad ƒ 3 0 AbonnemeBten worden dageiyks aangenooien aao om Bureau HARKT SI OOUDA bii oue agenten en loopers den boekhandel en de postkantorw Ome boreaox üön dagelüks geopend van 9 aar Adminiatratie en iteUaetie Telef iBtere 2745 PoBtrekentog 484 X ADVEBTBNTIEPRUS Uit Gouda en omatjeken behoorende tot den bezorgkring j fi regels 1 0 elke regel meer O Van bulten Gouda en den bezorgkrtngi L fi t gela ƒ 1 65 elke regel meer ƒ UM AdvartentUb in het Zaterdagnummer 21 tt slag op den pzIlB Iiofdadl ida adT rtentiln da htlft van den prtfa INGEZONDEN HËDEDEELINOKK 1 4 regels ƒ 2 elke regel meer ƒ 0 60 Op ie foorpagina 60 hoogez Gewone advertentlën en ingezonden mededeellnron by contract tot seer gereduceerde pr a Groote letters eu ruiden worden berekr id naar plaatsruimte Advertentlën kunnen worden ingezonden door tiuMchenkonut van loUede Bo banddven Advei teutiebureux en onxe agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn Ingekomen t neinde van opname verzekerd te zfln De 6e Maart komt in zicht Mitler en iöring p het verkiernigspad De Pniisische ambtenaar keert ten4tf HugfenbeiK en de Jandbtjuw De strijil in h t verre Oosten De nieuwe commissie De vgandelykheden woi deii voortgezet BlTITENLANDar H NTBUWR genioedeiyk ten einde belangryke winsten te kunnen maken materiaal vervaardigen oür de oorlogvoerende atateneu China zoodoende nog groüter moeilijkheden bereiden Vandaar dat o a reeds in de liberale Bngeische per de noodzaak itj bepleit om een mbargo te leggen up de levering van kryganiateriaal aan Japan Wanneer men m aanmerking neemt dat ook Rooseyelt die over enkele weken Hoover definitief als Amerlkaansch staaL president zal Wat de strijd in Jehol betreft Japanache vliegtuigen bombardeerden en verwoesten ie plaatsen Kailoe en Tsjaoyang die door de Chineezen moesten worden ontruinïd De Jypansche bommen hebben op vele plaatsen Irand veroorzaakt Vier Chineesche brigades bezetten thans eeii front dat loopt van de brug de tien niüi ten westen van Tsjaoyang ligt naar het zuiden tot de grens van Jehol tol Pfiishihtfloe dat tien mijl ten zuiden vati lingnan ligt Deae Chineeüche brigades woj den aangevallen door 30 000 man Japanache troepen gesteund door manschappen uit Mandsjoekwo De Ohineeache beveihebberb verklaren dat de Japansche opmarsch thaii tot staan i gekomen Vry willige Ciuneesche troepen bieden weerstand aan de Japanners in den streek van Kailoe waar de verdediging moeilijk IS daar de wind uit de Chobi woeslijn de loopgraven in enkele uren geheel met zand gevuld heeft Het is onwaanvchyiilyk dat de Japanache troepen slaags zullen raken met het geregelde Chineesche leger voor Tsjihfeng waan an zy nog IBO mijl venvijderd zijn VOOR GOED EN GOEDKOOP DRUKWERK IS HET BESTE ADRES A BRINKMAN Zn MARKT 31 GOUDA TELEFOON 2746 § iou toespreken door middel van met luidsprekers versterkte telefoon overbrenging end I Nadat per telefoon Rijksminibter Heidtc Indien iemand tracht den godadienjat in j tanige woorden tot de vergadermg had 1 j i n it ilj ta BtAltnn dnn I dp tirnken hoorde men de üXetO val Aan een door Hitler te Neurenberg ge houden rede zijn de volgeode paf sages ont leend DUITSCHLAND Catacomben in het Karl Liebknechthuis De politieke politie mder de nieuwe leiding aan het werk o gesproken hoorde men de stem van ffeigenbepg De rede vau den Eijksminiater werd herhaaldelijk door atotmachtig applaus onderbroken De telefonische overbrenging was een teletfonsche vondst die voor het eerst werd toegepast Niet alleen kon de spreker te Beriyn hooren hoe de zaal te Cassel op zyn rede reageerde zoodfit hij zijn toespraak kon onderbreken wanneer in de zaai applaus klonk maar het geheel dat draadloos door den Duit chland zender werd uitgezonden maakte op de luiflteraarb den indruk alsof de spreker iu de zaal aanwezig was Dr Hugenberg heeft o m gezegd dat de 30ste Januari een ommekeer in bet Staatsbestuur beteekeht welke zich evenveel onderscheidt an dien van 9 November 1918 doordat deze laatste slechte was opgebouwd uit ondergra ingselementen uit hoog en landverraad terw jl het aan het b wind komen van de nationale oppositie lungs constitutionneeien veg is geschied et officieele Duitschland en het Duitachlund van den natiunalen wil zyn v oor het eerat sinds de revolutie weer een gewordeh Het Marxisme is uit zijn leidende positie teruggedrongen om voor alle tijden en einde te maken aan de Marxistische superit teit Het pacifusne de godloounbeweging en andere ontaardings verachynselen behoeven niet meer te rekenen op bevordering door middel van het staatsapparaat maar wel kunnen zy verwachten dat de staatsmacht hen ten scherpste zal bestryden Myn eerste maatregelen liggen op h t gebied der landbouwpolitiek Uit alles wat ik heb geaegd of geschreven blykt dat ik mü geen andere wegen kan indenken om de Duitsche economische crisis te overwinj cn dan die welke verbonden zijn met het herstel van den Duitschen landbouw Het ib niet mogelijk de industrie een millioenenleger nieuwe koopers te geven en daarmede de mogelijkheid werklooze arbeiders en bedienden weer aan het werk te zetten indien de eerste schrede op dit gebied niet komt van de Duitsche boeren en landarbeiders Daarom b oopt een doelbewuste landbouwpolitiek tot de beate strijdmiddelen tegen de werkloosheid in de gi oote steden Daarnaast is het onontbeerlijk den industrieelen middenstand te beschennen en te bevorderen dienst van den partijatryd te stellen danzeg ik wij bescheftnen de beide christelijke belydenissen door den dcï davyand van elk ciiri tendom het Marxiaie te bestrijden Wij kunnen niet dulden diat een partij verklaart wy zijn de vertegenwoordigers vanBeieren of wij zijn de v rtegenwoordigers vaii een kerk Wij konden met gelyk recht lietzelfde zeggen Minister Uöring sprak gisteren te Dort mund Aan de yoUtiuneele aftettuigs en contiolemaatregelen namen voor de eerste maal ouk manschappen van de nieuwe hulppolitie te weten S A mannen met een witten i and om den arm deel Goring droeg zelf ook de b A uiiiform ijn rede die tioor de radio werd verspreid bestond in hoofdxafck uit de bekende aanvallen op vorige regeetingen en het aanpiyïen der tegenwoordige Wij ontleenüii cï deze zinsnede aan Ik ben besloten biimen enkele maaridend grondslagen voor het oade Fruisischeumbtenarendom opnieuw te leggen Rftchtbchapenheid zuinigheid jplichtsbetrachtingen xelfzucht maken den ambtenaar en ditniuet den ambtenaren weder aan het verstand worden gebracht Wie nift wil moetover boonl Voorts zeide GÖrmg nog als aoldaat heb ik in den oorlog geleerd dat een vergissing in de keuze der middelen niet zoo ernstig is als het nalaten en daarom zeg ik de schuld die myn ambtenaren treft if myn schuld als 7 y schieten doen zü dat met mijn kogels Als er ravenzwarte bladen zyn die ons anti chriiïtelyk noemen en ona verwijten dat wy een Kulturkampf voeren dan viaag ik waar was uw godsdienst toen gij arm in arm met het roode Duitschland zijt opgetrokken Met de kracht van het nieuwe Duitschland zal ik zoo waan ik liier ata den communisten de baas worden De politieiïe politie heeft volgens oen V olff bericht haar werk onder haar nieuwen leideï überregierungsrat Diels met kracht aangevat en kan reeds een groot succes boeken In het Karl Uebknechthuib het centraalbureau der communistische party dat sedert t ee dagen door de poiitig was gesloten werden talryke onderaardsche gewelven met groote hoeveelheden hoogveri aderlyk ni tenaal gevonden Verder werd een ui tteraardsche gang ontdekt waardoor bij alk huiszoekingen der polite de gezochte ptrsonen ontkwamen Hy de huiszoekingen had de politie de catacomben en de gang tot duever nimmer gevonden Het resultaat van het onderzoek is sensationeel Gebleken iB dat de K P D en haar dochterorganisaties een tweede onwettig bestaan onder den grond leidden en een bulteiigewoon krachtige activiteit ontplooiden welker bron voor de politie geheim bleef Reeds jaren geleden viel bet op dnt wegens politieke botsingen gezochte personen het Karlïiebkiiechthuis binnengingen en daar niet meer koncten v C rden gevonden terwijl men ook niet kon ontdekken op welke wyze zij het huis weer liadden verlaten De met een sterke iwlittemacht verrichtehuiszoeking ve schafte heden de oplossmg Men ontdekte in een wachtkamer waai eencommunistische wachtpost lag onder diensbed eenvaüuik waardoor men laUgs eenladder in een kelder kwam Van dezen kelder uit loopt een wirwar van gangen naaralle richtingen Voorts loopt een gang nna ce Bartelstraat waar zy in een huia eiQ tijgt waardoor het ongemerkt verlaten m binnengaan van het Karl Liebknechthiila mogelijk is f In de onderaardsche ruimten frond men vi le duizenden k g lectuur van hoogverradcrlijken aard dat waarschynlijk op de persen in het gebouw is gedrukt De Duitsch Nationale Volkspartij en de Stahlhelni hielden te Caesel een groote betooging van het Strijdfront ZwartWit Rood In de Stadthalle die tot aan de rok gevuld was deelde de voorzitter het Landdaglid Steuer mede dat Rijksminister dr Hugejiberg plotseling door ziekte verhinderd was aanwezig te zijn maar dat hij ui zijn werkkamer te Berlijn rte vergadering In de gevonden geschriften wordt aangespoord tot gewapende revolutie en een bloedige omwenteling Lectuur over de Russische revolutie diende tot vorming der com munistische leiders Er worat aangegeven hoe eerst by het uitbreken van een revolutie overal aanzienlijke burgers moet word n gevangengenomen en doodgeschoten De geheime ruimten waren oo handlgï wijze van de aan de politie hekertde kelderf van iiet huie afgescheiden o av door geeumouf leerde deuren lerborgen achter krantenpapier enz Opmerkelijk is nog dat iu het geheel lifiji dnmwte Weathershaif zich om en wMikle den advocaat Miidal riftp liij niel Hartley vlak ariiter zicli Het is nu let oogenidik om fq Ie treden Hebben i i hier een telefoon Ja ioed Wil je de politie in H UiUnvaite oj Irpllen nil kennen ze niet dus je kunt hi t hp i r doen en i ei i en dat di ooiomisanris de inspecteur en pen paar mannetje m burger gpkleed dadelijk hier naat he Wapen an BtanbuTy rao ten komen eg ze dat het dnn§ nd is ik ai je danrna zeggen wanrora Maar telefon er nu eei t even Omdat mefgesleept door de opwinding im len detective snelde naar de deul Maar meti de han l iii d n keurkiop dTaaide hi zich om Arrestatie vrOeg hi WeaWiersjliaw selionk Hartley e in glas hier in Waarschijnlijk verklaarde hij Hl keek zijn assistent ajin toen indat weg was Hartley HOlte kalm en onverptoort Sfir hel L las aün z ijn mond Twoe rtus vroeg Woathershaw Twee antwoordde HarUev In hetaellde huis In lietzeifde huift bin belrten voor lielaeffde ïeviil Dat + ieli Ik ontd ktl We zijn bCHtiat op het goecle spoor zei Weatheishaw nadenkend Hij keok op i nhorloffe Die lui kunwen hier voor tienenzilU vervoWde hij Dan is liet donker endus Sindal kwam terug Zeg riep hl ComraisBariB Morrows oniiiiifrfn it tst n abdut de pehsie n de i ihleis 1 liij lin f verkeerde eind hehben n dat i en veul grooter geheim is hij üeu lood aii dön ouwen Bir Uheville dan ze denken hn dat gelool ik o K W it voor geheim zou dat zijn dtm vi ketf ömdai Dal aou ik graag wilten weten Niemand w et er liet lyne van antwoordde de waard Maju viinmiddag was d r iemand luer die üoed met de wet op rte hoogte ij Die ouMe kerel weM met verluoottt om dat lestiiment d l ie gemaakt het ijexi e Dat heit d r niks mee te ma ken Ze hebben m voor heel wa andere oin 7 P0P jfebvoclit Nou waarvoor dan vrop een ander Doel x nik toe zeit de r X a vent ooas dt I eg is t waar je al 7 ien waarom ie vermoord werd let üp wak Key Zoo kletsen ze meneer Sindal eindiijTde de waard toen luj de kamer uitgan t iaütie en praatjes Roen end d r iiu Sindttl Ift k Weatherehaw inn toen de waard de ktuner uit was Zoo IS hPl zfai hl grimnug Praatjes en piaatj s n jreen mnd er aan Maar daar ieb jij je noy niet aan l e2ondigd m n waurde Nu proef dat biec eens ijskoud Weathersiiaw die doOr het raam gekek i Tifld ginir plotseling w n Oofrenblikje ri pp iiij Daar is myn a isient Hij Aïing vlug den weg o en Smdai zae hoe tiij Hartley ontmoette die rustig met zyn handen m de zakken kwam aanslenteren Samen kwamen ze naar birm n maar ze blcA en bij de deur staan praten Plotee i t jj n vo i te hejiieuwd dal geloof je zoker wi Weafcliei shaw We auilen i i dan maar om half negen lieen rijden Piet ics om n eii uui kwamen beiden m Het Wiiïen vun Stanbury lan Oorspronkelijk was het zoowel hoerdenj alb herberK tïtwceal Udiaiv een groots keuken waar dp torj elmtren hl elkaar tewamen waren i i i f nigp hBtmm erde kamertjew met lage oKlerinpen m één ervan gingen ze binnen Mmdal luidde pen hnnrtbH die op de taipl stond e iiebhen hier buitengewoon goed bïpr zei fiij iJiton we wah nemen we moeten toeli ipts gebruiken nietwaar ioonls jc wilt antwoordde Weatlnerstiflw Ik flenk dat mijn aa sistent ook wel f m elas zal iuslen als hij straks komt De wanrd brarhl spoedig eeii achuimenrli kruik bier met schoon glazen en kook lajirbij vragend naar Sindal die m zijn 7Hk naar klem geld zocht He was een klein druk mannetje en liij scliean tuk oi nieuws aanganofic ffe groote gwbeurtenis in 1 1 bufirt iNoir iets gehoord meneer Sindal vroeglu verlmuwolijk Tk denk dal jnllie reofitsnipnschen tot over je oown d r mee beagzijn t Tfl een rare zAak en d r worre vreemde dingen ttezeid zoowanr ne ik leef Wat wopdt er gesegdr was gindal s wedervïiiag en öij wierp een blik naar W atliershaw Non van allee verklaarde de ïierber er V weet hoe de menschen kletsen an ze UI n hert ierg ziooaa hier zitten elkeendie hier komt he r een meeming over oak in de eenzaamheid over uw gedachten in ten hmselijken kring over l inteiir en in f ezelschap over nw tong FEUILLETON Ongeluk of opzet Nnar het Engelsch van J S FLETCHER Nadruk verboden 11 ina ecteui ulverti zijn hier in het dorp in bet liiiia viin den kolonel ik zal er been gaan on f iialeii Twee andere man nen komeu daJelyk liier naar toe ec niot t ik Mariows leta vattellen LomX dat maar aan niij over onderbrak Weflttiershaw liem Breng hem en Cal ii ais het kun dadelfjk hier mee lutar lop IJaii zal ik itijes uJtlt gen Waar is di telotoiur ttt wou Sir Maiston ook vragen nier tlkonien 54 Sindal wees hem de telefoon eii Ring toen snel naar het huis van den kolonel Hij toof 7 i K op wonden de studeerkamer van den kolonel hinnen dat hy eerst met zag d t Hirtli daar ook was en toen hij dezen 7ag was iiy nog zoo vol van zijn belangrijk nieuws dat hij de tL genwoordigheid van Hirch en die van do j olitie niet mot elkaar 10 verband kon brengen Niet ei de aadej la je mannetje = t lioniH vroeg Uij nieuwsgieng Ja om üay u jj giimlaohend vo Weatheiabaw er iwin loe Hii is al aan gang u Oa dadelijk mee Mariows liieihaaldc hij U allebei we hebben u allebei noodig Manr MaiTOwfi was even kalm als Sindal utigewonden was kil Waarvoor hoeft men ons noodig meneer Pmdal vroeig hij We hebhen hier to doen plls toen drong het niet tot Smdnl dooi waai vooï hel iweetal bij den kolonel wasHij hem ing het er alleen maar om de jxthti i mee naar Weathershaw fe krijgen I 6 zaak iP zei hy beseffend dat hij een oitieg moest geven vooi dat do commiöi aris mee zou gaan De zaak is dat Sir Marston en ik en particuliere detective voor dit j eval genomen hebben n kent zijn naam Weathershaw Üra H riep liij Natuurlijk ga ik i Wordt vervolgd