Goudsche Courant, woensdag 1 maart 1933

i 18838 F C v Tongerloo TEL 2685 IS en 12 ets p pond 20 25 en 18 25 25 GROENENDAAL 4 PRUIMEN PRUrMEDANTEN TUTTI FRUTTI APPELSTUKJES CALIF PEREN 2k ons Rec amebiscuits 1 ons Conserfeitjes IJ ons Wmterbrokken ons Bitterkoekjes onsSpntskoekjesi onsCaramelpralmes 1 ons Haagsche Hopjes kolTie met room 5 Cocosmacrons 5 Amandelkoeken De GROOTE of St JANSKERK de trots van Gouda H H Aannemersl maakt jcbruik van de Begrootings Staten Gedetailleerde berekeningstaai van onkoiten voor Uwe mschijvinjen Verkrijgbaar at of niet met totse miegvellen Prijt per vel 10 cent bil 50 stuks TFVi cent per vel 1 100 stuki 9 cent per vel Uitgave A BRINKMAN ZOON QOUDA KijkspietttJeiit on In liL n oilvtiürtUiung worden m pm 1 Ue acUI l n Iwt Dit bonceiiörlt dat bepaikinyen aii tl jeruouiiliji tMijlieid vaa liel retJit an vrije imiiiii t uitiö aisuiedü vaji dt peiB i aiograat l bepaalt dal dt hijkbregeLnntjdj tie l voegdJi den der oppeiaU iajids8Ut ii leitiea 111 iuuverie iij iet jk kan Haanieui n vld Hl üui land nii t di niaatit uleu gutrof tea uja tut lieisUi m dtj fjJOjibHre v ili leid eQ ot l Op giond van ii ZL bepaUuf kau do letE r imfda ullvoLiutdo niaclit in da iftodea p ucii awlea In etd ro artikeLan van dt verordeningwordi b iiugd met gevangenibStaatFeni ub8 ho ge geJdüoetcu d enf die feec feei oJg güeit aan aoinjufttie de oitle en ruetIe lieifltellcn jKL den doü4 wuidt gtbUatt Iflgene di iicflfven plepg KtHmongtbrandbUolit laneit teu op upooilijnen e dpleegt Met dcii dood ot tliuchthuiestrdf wordt gobtia t l fjj die opwekt Ui het doüdenvan den liijJy tresident ot leden der regceiin vene d dt ene di aulk een daadïou bth j eu o ita dogeme die tot ernstigoprixi u uu I iiiei itn waï eu m de liandwordt tfJUtstcftTd ol vTijlieid8beiCK vingpleegt om a h politieke gji elaara verscbaflen Ue r fetiuig veiitiaoit dal loor leae n t rdeniug dt veikiezmgBahijd mei aX wor j cl i beleniinerd doth dat Hie bet oog t p het groote tpevaai dat bestaat met alle mid tielen uwet woi deii pgetfeden 1 vi iord ning tieedl direct in weikiiw Törsicr ernstig v r4 chl Ue eroid iimg tot bestbLinnng van oUt tl Staat w uitgevnardigd na het nppoit dat jktminister Gociuig Dinwin4 in do kabi nK wtlt uit ebtaUit bttieffende HPt bij de c Bimuni8 en ontdekte niatenaal t niateriii4 u het bewijH hebben gele Ongeluk of opzet Naar hét Engelsch van J 8 FLETCHER Nadruk verboden Het waa imn met laatig goVaUen de hut MWntö Ui komen de deuren waren met op wot voordat de bewoners tijd hadden om wa d t er vieemden in huis waren rr ® iöt lage voorportaal hn k verleidt hen dat hun bezoek in geiee m t verwaeht w T i De kanim 2 nienseben bevonden wae meubeld Ken oude vrouw aal bij de ka f 2 BlijJcbttar hftd ze 1 geen uw vermoeden van d er lete bijzopders an P ö t f aet i rt H n V = ï l mannen tuhIjW D 7IL onbewust alfft details liTsicb heTl da ïleech met zure augurken mt bier i ea vaii 46 twee mannen PeUtil momten op toen de mannen bumen kwamen Bn We r darLrge iS Wij hebbep de beschikkinÉ gekregen over een kleinen voorraad PRACHTIGE LITHO S vin D J VAN VREUMINGEN van het Kerkinterieur der St Jauskerii Zoolpng de voorraad strekt zijn exemplaren men j f 2 50 aan het Bureau Goudsche Courant in vroeger tijd Pas verschenen Goudsche Vraagbaak De onmisbare Gids voor lederen Gouwenaar Bl 0 w rkl lot ai Oaoembep l 3a meente in al haai vei scheldenheid inkomen Ieder heeft te maken met den dienst van Post lelegiaaf en Telefoon Voor dezen laatsteo dienst zgn In 1932 goedkoope krmgtanevem ingc oeid waarvan de gemeenten in de Vraag baak z n vermeld Een bygewerkt uittreksel uit de Alg Politiet ef ordening geeft weer naar welke honderden bepalingen an orde en veiligheid ieder zich heeft te gedragen terwyl de volledige Vet uidenlng p de Wmkelsluittng zopals die vooi Gouda geldt winkeliers en particulieren inlicht omtrent de sluiting an de verschillende winkels en kapperszaken en welke uitzondeimgen daar oor gelden Dat alles en nog eel meer ban leder vinden in de nieuwe GOUDSCHE VRAAGBAAK Cm uitvoerige inhoud achteraan maakt het naslaan heel gemakkeluk D e nieuwe uitgave van de GOUDSCHE VRAAGBAAK bevat de tot en met 31 Dec jA bvigeworktc gegevens betreffende Gemeente Gouda haar bestuur en huishoumng officieele en met gffi cieelc instellingen van Rflk en Gemeente col leges corporaties en vereenigingen op elk gebied an onderwas land en tuinbouw van socialen laid van alle gezindten op keikelyK politaek en charitatief gebied voor ontwikkeling en ont ipannmg van sport en spel in al zfln uitingen an handel industrie akbeweging an kunst on historie muziek toSneel enz een adressenI i8t die nagenoeg het geheele Goudsche er eenigingsleven omvat Nog een gerjng aanWl exemplaren is beschikbaar zöolatig de voorraad strekt tot dl n prijs vnn 40 cent Deze ex zijn te bekomen in eiken Boekhandel en bij de Uitgevers A Brinkman Zoon Markt 31 Tel 2745 Daarnaast Jpeft dit 124 pagina s dikke jaai boek veel en velerlei at ieder weten moet over do overheidsbemoeiingen m onze stad en van R ktwege Vanaf de verplichte geboorte aan Hifte tot na den dood heeft ieder met overheidsbepalmgen te maken Men moet op de hoogte i ii van de bewaarscholen de inrichtingen ooi lager mulo middelbaar en hqgger onderwfls tfij tiheidsondenvijs muziekono Kwijs en an lc schoolgelden diei inlichtingen van de be palingen van Leerplichtwet Arbeidswet Onge Zoo n Iptachtige i as$ecte met Zilmeta tafelzilver voo ft petsenen Zilmeta het doot en door vlekvFije Gerometaal dat bli ei d bestand is tegen azijn mosterd ofwat vdor scherpe stoffen ook zilverwit onversliitbaarDus gicn moeizaam poetsen meer evcnties afspoelenmaar en Zilmeta i al nieuw Bovenstaande cassette met tafelzilver compleet voor 6 personen f 28 de wkardevolle tassette inbegrepen Duch lek op liet gedep garantiemerk roEftou KtLrJW i Vf EKWRIJ DOOR EN DOOR KWALITATIEF AAN DE SPITS VOOPIDEELIQ IN PRIJS NEDERIAND5CH FABRIKAAT vfteed witte tanden jy r r rjirv oaft m mmmaa im c lorodont aabmiktn en dat W fe hMft WaargMttldt WU Hfr f Undpn obu annirLnBmfD wn i H MMi w U MB atwVMiUllldi luf Ohlorodont oadwater gel ni hen 1 vpMt arét door mm eehtile ta Ê Xtm gobruik KMoaakt rui Cblorodnnt tandei t nu w a OhBobs Wr tlJLBgt iUmh da eoht Chlorodont taudpasUi mei rmid irit hlMwoftrtatlMlrook tabOMMBtniWotnt OverKJ verkriJt 3 r Jcgen toezou ilngv étM tdvertmtio ontriBct Ü koatotoo om DrMftiibo van Uö Wwks Dnadap Bljkütoor idho dtiS d 8i Bedriegelijke nomaak tULLDOC hakkaii w nJ n h rf n zM mMmaaM 4at mn M vw schil an ii rfoor éun tmum kW ondmcl liiMi H mtk nrsckll bedraagt t lachtl iikal nt n doch na aenlga dogan raadL Miwrkt man hat wioniM varKhfln kwaliteit Loot l dui gaan onbakand mwk oanpratm al iljnda i liaogaa4 Waarschuwing Ook het echte WoodMUiwrubberieder kon nooil er vangen worden door de ga wone soorten ptaotrubber Het geeft U de grooMe besparing is absoluut antlflipping eir minstens 3 mooi sterker da leder let op het i iide Xempalalt dep naamt A Wood Milne én BULLDOG hakkon AieJkeaidkaa 7l Jlaargan WoMMlagJJtaapt 1888 eoiMM mwm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELIiE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Ditblad verschijnt dagelijkibehalveopZon en Feestdagen ABONNfcMLNTSPKIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagatilail uer kwartaal ƒ 2 9g per week 22 cent overal wair de bezorgin per looper geaehledt Kanco per post per kwartaal ƒ 3 16 met Zondagaljlad ƒ a 80 Abooaementan worden dagettjka aangenomen aan ons Bureau HARKT 31 OUUOA tj oDae agenten en loopera den boekhandel en de poatkantorao Oase bureaux wjn dagejjjka geopend viuï i uor A dmlnlatratie en Bedactle Telet latere na Poatrekemng 48400 ADVEBTEimEPBUS Uit Gouda en omatieken bekoorenda tot dan baiorgkrlng J 6 regela ƒ 1 30 elke ragel meet ƒ 0 26 Van baiten Gouda an den beaorgkriiyi 1 regela jlM elke ragal meer ftxa Advattanfitn in bet Zatardagnummer 21 dtalag op den prija Uafdadigkeida4dT rtanttfn da ïaUt van dan prOi INGEZONDEN MEOEDEEUNQEK I 1 regela ƒ 2S eVca regel meer ƒ O 60 Op ae oorpagma 50 hooge Gewone advertentian en ngeionden mededeelineon bd cootract tot Met gereduceardai lirtji Groote letteia en randen worden berekend naar plaataruimie Advertentian kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van aoliede Boekbandelaren Advevtentiebureox en onie agenten en moetan daags vóór de plaataing tan bet Bureau zda icgekopien teneinde van opname verzekerd te z II Tl ril niiiiÉilHiWhiiijftlll ii r mn I lol ït HJi nit wt 4fiHX té b o 11 n de b on waatui deze gernoii teiii kv air n kon m t vitfl leld vm 1ëii Jb dunial l i bluJic J lacUe K Leilijn w rd upt belt t le iiiodedc tiii dat het raadbuia an lieiüju ytbonoboTg m biantj stoud Andeie krt on iiet bcriciil dat heh aibt tt harlptl nbiirg m biaiiid ritond V cwrt werd inedog eeld dat te btuttgart het landdaggtbouw in iiOi f hiaio stond Deae b ioTiten woi den tel stiniatig verppteid en Iroegon ci t e l ij de ntvolking o rontru8pn atuyii m verueepili wofdt naar de ver fcp tïl van da beiiclitflD gezoHit uien zal blrenge tiaflen toqjasaen mdien i de j o lititó u handen vallen De actie tegei K p D en SP I l it ituL gi b liijkJ koim u tit i uitn üiiiiicn MUI huie oeüiagou bij K l u ui b l U wiail IJ lal vai4doi uintiiit ii ii üi lUi Hl b lijj ijii g nu ineii Vuüri v i 11 t mtl 1 Ua m pi4 untii Zijii Larict letlU lei IJl uu 11 glüüt anji püi iL i i oPdt g ii cll 1 L hulppoliÉv Hl dit Hal lo t t nonu n Naai uil iji Uuuwbar bion i i iii l l jvoi 11i Umcdag de leidci d itiettiauhUu ïsociarlibtischei Vibeideisparliji dr l cksleuiT eaiif tttid HtUthende motieven on meuvvoici u iilodegedeUü I Soorl s 1 ook getu i pl eïd wt nicldNtji lc itostock üjn gisteren Jl luaciionaiie Hen van de uanmuuistieche partij m oot lo iige hecbteui3 genomen De peraafdeeJing van ht JUeihjneebe jm litiepresidiutii deelt mede Vlat Dinadig m den lo p van den nuddt op bevel aii den politiepieaidtint alle lok i der K Jr 1 m het diMitc U rlijn sijn gÉÉl n Ut l arüjbuieaux an K l i e i Öl U het sociaal demot raUöehe lki gebouw en fe ledactie vau de te Aitona veiaóbijnende tlamburget oikszeitung aijii g iateren m den loop an W ochtend do i hulppolitie beze De Duitsche noodverordening tegfn revolutionaire gevaar f Ter bascherming van VoiK en Staat Scherp optreden tegen communieten Vele arreetatiee Uelt c t dooi de K t U en AiiLota per len i laart vastgestelde vergarderingen VerLofltfe wegens het onmiddellijk m gevaaii leii n IJl dt openbire veUigheil Hijheelt V 001 Is alle ommuniatische v lugsehriit n en de hcho lc üatens tn bt slag lateniiemea De Oppfrpieflident heeft het veider ver thJinen van do hebo dos Üetena verboden Oe jwlitie heefl het f turn Huis be et enö daai slaandti drukpei sen stilgelegd VjüiU ujn onverwaeht3 tluisaüekmgen erlicht bij een aantal functiojmrisuen d 1 Kl i Ook plakkaten der 8 I D iijn u I slag genomen y De verwoestingen m het Rijksdag gebouw lef en deh middag h il gisl 1 1 lieiihldoeudö tómniandaim dti politie ti i peibvtnUyenwo idigeis die voor het Itiji t t ig ebtjuw aanwezig Maieu eenigt iiiedelecluigen gedaan omtrent bet ondarzoel wJiamade pils n luiil iug dooi ln gebouwmocht maken iJe gro te vo i de plenairw zilfingzaal gelegen vestibule rtiet h Btandbeeld van Keizei W ülielinjfcX ia zot goed la onliebCha tligd doth lij de i laata van ie gang djt an de vealibule naai de zaai leuf A ot iiitn tin gioot geblalverd gat Uo muui dirf b iHi4 van dt vestilulo i ch idt b door het vuui vernield Men Utl in dy aal zeil blecb b de kalt waiidtn met meters hoog het vorbiaudc hout Op do plaatsen woai dt baiikeu dier ufèevaardigdrOn het bpieek gestoelte tiet Li moei Hl de zaal een gevv Idigi iiiUe lebben geiicerselit wufit ook op dc plaa s n die de vlanimtïh met kond n beieiken iB dt koftbaio imttbetimm n veikoolï o n gebrand Len ware i tieii diaog hiaug bo en M pnaidium i eheel i ei bogen en tlieigt naai beueden it atorten n yoüo l al vin t tetnei m d majAn eijn jfes fcongeu Op d plaatnen van dt regeeung en de ledAH vi n dtn Kijksraad stijgl nog took uit d puinhoojren ttlJt inbunea zijn uilgebrijnl Aan den kunt van de grooti publieke tnbuiie bangt een giott deel an dt ifeeheel vériiogen jaertonatruciii van dej gl zin ovejkappmg naat beneden Hondoüi de ittingnzaal vheeJJ Jiot vuur t sfroot bthade aanigeilcht Vooral de v aiidei anga iet dt lichtpartijan 13 ernstig berichadigd Mtii bemerkt hiei n duid Iijk d bjwitu va n v te biaft lliaanlen w ar an een m de 8tibule vjUr de zaal VaP den Hijksdig lag De zwoititupiitffli m Je wandelgangen aijn vooi het pÖHjtste mdielte ern prooi d i vlammen gewdrdpu Jn let Kiyifadafe restauiant kan men v gneens nog de Bporen dei vlammen waarnemen Hier 13 een poiUf re m brand gtfttokfen Ht t vuur öloeg over naar dq er acht gelegen tllfl d UI en taatta de houtbetimmering aan aoth kon no tijdig gebiuscbt worden Bi het Eijkadaggelwuw blctf gisteren nog d u geheelen dag een i ohtiii en bianuwwer post omdat het niet mtgeaioten was dat bet vuur vooral m do pulnlio6pen van da zittmgs aal opnieuw zoü oplaaien Hitier dankt buindweei en politie ld dat de t mmnaÏBteu gdieel ayhlui tiseJi dfxlen an Itriem vixrbeieidcn Dt iLgieiing JH tot do o eitiiging g komen dat deze aclu s voor Staat n jLK ten oni Ufilijk gevair k aiyepcn Avelkt op bepaalde pld t Ji OU fw ftoixltn pgencht Uel d hioJlJflticbtmg iiy dui lUjK üafc lï onomnto Ul het böwij geleveid aldus ortii vciklaard dat dt eonuimniatiacbtt 1 ijksda4 ulgi auidjgdfl J oigler aith juei J Tl g irieb tiden biantlBiicbtci zomede lüi t etnigt au I ie pertwuen gedmende tini i urcu in i t Uijksdaggobouw lieLft opgelioudtJU JJat dö overige branlbtubKis met t pakt Konden woiilen konu naai de ai mug dci bevoegde lustanlun doqiaii j iikouitin mo ton z xi dioor kXó ondtr dt Srondb bö t iwarmin iieidïiit n vteikc iei leii naai het paleos van den hijkspnaidem H rapjioit van Lioeruig b uligl o its dat LHüG puËOU n ia h t gobuuiw zijn ge iLueiitetivl dit Iiebben getraehl te tcJeïonec U en do biandatichting ffè doeai omki n fii d l en daud van Knksii uuiti r boering lHj hel vcilioor de bcidu peiBoKen OU aai Woül meJdt ia de procuieur generaal bij het iüjkbgereclitailiöi Wöioer gis laaiKrdt lc IJetUja aaa koniui t ni pei hi nUjk ha ondeiaoek ju iike de bran i il iiüug lil dtn Hijk dag tü leiden Vobche geruciUen In vuriclallende dtelen van Duitfsqlilanxl Uiib meldde Wol gaeter ivond zijn gmter 111 den loop an den uag gemchtefl oy v Uijkskanseliei lij Hif hcett aan Imi iijlf eommibsari van be £ liuisische Ë uenient van bmnenlanidische aken mmistei Lioeiing den volgenden biief genclit Bij den aanslag dooi eoi iinunjisUHehe jnis düdigeis op het Kijkadaggtbouw dio giatei heelt i ilTitö gehad is het eleöhta aan hat fciielie mgujpen vai da Beiltjnsehe brand weer de verstandige leiding en de opofferende laden van individutelg brinttwoer lifflien tó danken dat het t eJ Ouw met in weinige uien een prooi der vlammen Ifi ge V ordon Wiet miiKtei heeft het krachtige optreden dei politie er toe bijge fTipgen dat het blubö Ijingswerk oingeptooid heeft kun fitn plaats hebben Ik netm gaarne d je Jegenheid te baat aan alle Iïj deze uropld l 9ti okkenen mijn ïlai en waimg erkenie lijkheid te betuigen Hakcnkruisvla up het Karl Li b kneehthulB Do Angnff meldt Liisteravond Ugen haltzeven weid p hat Karl I4ebknechthui8 die Hakenkie iz Vlag geheschen Een SA stormtroep stond aut gePretlen voor het gebouw Ue stormleidei wees 111 een kortg toespiaak p dt heteeköjut van dezen dag en verklaaide dat met Il t lujachen van de Hakenkreuzvlag p hat KaiI Liobkneciitbuui het weik vau Horst NVessel ui ve vulling is gegaan HitlM en Mij Ulu V ilgeus den Lieneefyehen oirtgjwndenl van de l etïti 1 analen zouden Hitlei en MuahoUni tusrschen 20 eu 35 Maait tt Homo Iijeenkomen altijd volgens den eoiiespon dent als de Rijksda erklezmgen een gun Uf rp aiXa l voor Hitlei opleveren Een brief van de 8Ï P fian ron Papen SluUmgyuur fe Berluit 1 vocizilt i der S 1 D 1 IMt Welt heel en brief geiicbt aan don Kiikt oommi sari van hel landT i ru isen vi e k iselifti VOn 1 ftjien waiirm hij ehnjft dat de vorondei tell p tlat de BPU ietH tt maken heell met df lieden he den Hijkbdag m brand siflk n onjuist iP Het geljeele veiléfth vat dö Hl D e fejt daai een Hanleidimc U c in tegendeel bewijat haai geheele ge seluetlpnifl dat zij lerroristische daden van e ken aaid afwijst en dat 1 lai lanhangeïs ftttPds Pen m elk opzicht voortreffelijke dia iplinp aan den di hebi en gelegd Ut polititpiesident te Berlijn h efy j grond an fMiagiaal 14 van de iwliti ver oidenin v in 1 Juni 1931 m het belang der I enbar6 veiligheid en Otde bepitóld dat htt sluiUngauui qqi openbaie geJegenhe uadei oidei unddernaolU al 71111 vS Het Lemn huiB te Komngsbergea jjohtie Heöidtnt van KoniugebtiRaijJ ben mmunialiseh aociaftl deiiiotiatiaücenht itlslront bettaat niet Het verlXKi tlei joe ttWn dagt loden manifofiten en plak katen i met dat alles in pVjierpe te en rtWling T Ue ru vprwaeht derhalve dut on 1 di eii jn 7i n functie van Kijkscommlssaxlfivin iut land ruisen er 10 i zaJ 70Tgpndit dil V ei bod wordt njK heverv Ik neb wel gezeed dat allee uit o 1 komen ttottpfrde hii en liet het hoofd op ijn imien f len Ik wiai dat het met gofd zou OAU ifle moest numi Hevcr be kennen dan is t afgelooipen Tk geef p vanaf dun nacht heb ik nog feen oog hcUtgedaan m weciwU v n zijn bvavoui Stouïs weord u g hleekei en uitte liaif een kreet Madgivick dmaide icb Q op zi n stoel tti koek hem aan Houl je ellendige bek nauv bij ft ie 7egt dat we op de hei waivn met maa kci i v Óoi Nu dan ei Marowj atioiig h n uurl pled©n waren julhe je klecifen en verdetedinffer Tian t inpifkl en Waar ia hun boelMe juffrouw Boven Gowli als jt m he lioudin bhjft volhacrlen dan neoni ik jou a J6 bezittingen lechlstreeks mee naiu Hal hthwaile Maai ik ef je een kans oi i j te biecJiten omdat ik gelooi dat ei eniand anders arht r stteejit Ik zeg je daf we luka te maken hebben met diwi dooti van dien oude man lieihaalde tfïi ixwiek Tk weet d r niks meervan dan ir Afai don en da r dt yuiverowaarheid la weet ei meer vai sprak Marro i h hem legen Vooruit Ik wett dat de peijsit d mebsdien met maa dreigen dal staat m de wet l a p wal je zegt ClOmmissaj ia anders zal ik de wet er bij halen Jg hebt geeti re ht on hier a l omen en me te dreigen Ik geloof zeker dat er iemand andersichtor steekt zei Mar ov 3 en daarom gt efik ja nóg cap kana Maar als i loteeling kwam er een onderbreking van oen antieren kant van de tftfel Stoues dio duidelijk had laten b l n hoezeb hi ge sclirokken wAa bij k kinaenkomen van de poUtit verlobr zijlgHfbeheeut iiing en brak m tranen uit liok van ïvoede maar vial de ander wit werd an angst Harrows trad ladelijk t aiidti€ d op oordat Madgiwiek v k tu nies op denvleeschsthotel kon latra vallen stond n hijn OalveiT lodei aan een kant van hemvóórdat de ondd de zuuivoik I on nttriegtten stonden de twee deteclnes vlak naastf eni Poen klonk ten kiet v u de viou ttbjj het vimr e het liaiti bieiwerk valle tn ttond op J Weeh met bang vrouwtje zei Maa tovJ i il niet gtïbeuren Nu Mödgwick vnpJd eivolgdc hl we wilkn eemto mhchtimg van je hebbt n Ik zal hot jft maar dadelijk tKgen je woidt er van verdacllt iets to inaken te hebben met die waite Mlp ge ItJiiedenis an Maand naclit le je iian n vóór je op latei beval hij toen Madg wiek boos mefl en vork neerlegde en de handen in ijn zajïken wilde bleken Ik wil 6 nog niet f otti Me eren maar ik zaj het dt m Is je je Hfe g houdt Leg je banden p tafel en la ze daar ilggtn lerwi i jt miju vragen beantwoordt Madgwick legde iljn handen p het tafel kleed Zij lagen daar nietig maar fie han eten van den anderen man wien juist ae egd wBKi hetizelfde te doen trilden en ijn geeicht be on te ttekken Manows weis op hem Tij en deze man I zet hij Tuilie beideji eg juffrouw Becbet hoe heet die and r kostganger van u Stcwies mMieer Ben Stones ant woordde de ttouw die blijkbaar geheel overatutu was jooxi Jcmj vmtje nog Madjr wiek j4 hebt hero overgehaaldA als Wilar werkli hij vroeg wairowb Bewaart elkaar m aar een korten fffi hartzeer t is non dat gij samen zijt Op ie oude weverij meneei l ij mneei Ltheiton ei de hospit Nt l alHadgwick hiei O hemel FEUILLETON ladffjuk wddj jleek bij dif wonrden man tofcfc kreeg hij ten kleur in woede Tij l pnditt lafbek si e hij Xh ikk n Maai je kunt niet vnen viel Moilow hem in de ie le Het Bpellelje is uitjitllie irsan beiden mee naar HallithwnitiMaar als er nOg iemand is Madgwick keek woedend najii feTonea HijtvvTi duidctyk dat de jpnge man zijn zenu en met meel meester was Hii kieunde entniktfi maar tloof Ik wop da Ik je nek ebrolten ha i tones voor dat ik je op dit kuweiijp nwe cnoirien liatl baratte Madgwick uit met n blik ol haat op 7ijn medcphthtige Ei I ndige lafbek Ntï i ging luj vooit mtdi nd om iLh heen kijkend Als ik njet le ei tel dan 7al die kerel het wel doen t i I 1 1 h niet zooveel ta veitdflen als ie ieiijvt Vlairows I n als ik t loe fan zil il nik lan de waniheid zeg tn T lent looven ot niet mot je 7el weto mnnr niks ais de waarheid En ik ee noj h ilj niet en Btonealhiet lan melinj dat i 1 we wet e geen van twi pi et ito wat I 11 de warttj Klip gebeurd is Woidt veivok U Houdt u maarjtalm jufdouw venwclit I ïariüws Ik ral u eerst en pa ai vingenken Ueze Iwta vonen al een tijd bij umet luist en gain ze au niti w iii piotstillig v tg ijn Madgwuk tb aaide iijn hoofd om en keek d bo8t ita waarschuwend aajh Vertel hem nika Bnauwde hij Hij hepft Hn lecht om je w6t X vragen e hem Hik Ik doe het ook luet Dat ollenlive nog wel eens zien i nndmg Mairows vooii Nu jutfrouw Luiater nie naar hem zeg ik je iiej iladgwitsk Hij wjerp een mmaditehdie blik p StoiieË en keek toen woedend naar Wea tbei Hhiw die hem vai de oveizijdi gadieiiloty Je hebt b recht niet haar letü te vragen Hai rows aa hij onbeaehofti ik kWi J l wet net zoo goed als jij Uie lerdomde iercl daai ik daclit al dadtfhjk dat hij en verradei was toen Etheriou mei hem m Ie ft briek kwam als otie tl 1 wal iiioeHt verbeteren bn jij heb t leelijk nua we liebben nibfl te maken met den dood van den ouden man en dat hiebbtn wo no it ge i ad i n niks andera fs deden jij en deze luer Majndag narht op de heide met maskeis voor je fezioht vroeg Manows ru tig Du vrang zal Je met zoo gen akkehjk kuiin n biant wooiden vnend et zijn 8iiel iipin idnrBV van ó n een veo Ni anand beter dan Marrqws te f wut dat dezo vra lukraak geiteed wexd Maar ze Irof doel Madgwirfï a gieaichfe vertrok