Goudsche Courant, dinsdag 14 maart 1933

BINNENLAND Oe moeiliikfieden met mze eieren Vafitotellen van eeq pr basu in ibdiiü met üü isttüez m weikirn fX Hl n iiooge m oertotliteü 04 tieitüi lu t iiin lil ui m udijiJi vuil de tM r Lküiii LU i K 11 tJke iiclitpiija oDlbreekt om dt Hiitiwuaide üu tieitu i böpaJtn lictlt lt PI tiiijjiug lau Ntd Eiereju xpoiwuis lEteimi idag m en i itial dan u bel g tl spoeUxergaUamg Ubltteu 1 tu o ti et tot Dl lOti oiMwektu ftu t Ntu legte UlJbUlQflt ti U L Jüttt loui ffU p ijbbasii wc o tUUeii ttoai tsgea 2i ncli laeieiU icikiaait in de loop tier ODiende w tk lü uiiüiotji eieieii uu de mariit te nepien tie ereeix fJiijf Tiflalil bcktud dut doui Itaai le len van Maanda tol attüuac an 10 mtlJiu n kipipeiieuieii in onlvaiigal zul wi vioiton geiKMiiöu legLü en umiiJimiii f ri 4 fln 1 60 pei 103 slüka aaii de pJuini Alu een rota m de branding v m htt hui dig eoouomiHch be taaa heeft de ederIand he Jaarbeurs uch opnieuw tlians voor 1 lo 28dte maaJ gereed gemaakt cft haar 1 ourteu vandaag wijd opeugt zet voor Jiet Vedeii daehe zakenleven De genen onder de journalisten en het zullen er Vlagen m daarom de aandatjit voor hetgeen wiJ aan de beloni wekkendo beschou wingen van deze knapijen zakenman httera tOr hebben ontl enld De 28ste NederlanÖsche Jaarbeurs staat cwed ecu geharnajjt strijder aldus spi Handel en indu tne fsHaan than te velde in hef ruige grijsgrauwe vefdtenue zonder eenige versiei uig zonder eenigen opschik alleen to emat met het practisch noodige met aheen datgene wat uit een oogpunt van direct zakelijk belang strikt noodzako hjk IS om te kunnen echten voor het be houd van het naakt bestaan De voorberei ding an deze voorj aars beurs beeft gestaan I midden m de rameiende kraoht voor den gro ten storm en toch peefü het uiteindelijk I resultaat reden tot te redpnheid Ware de meubelgroep in vollen omvane mtacESjeble ven het to aal aantal dtelnemers vKwe waaraehijnlijk op het ijeil van de vorigïr vooijanrsbeurs gehandhaafid Nu helaas is het er 143 onder gebleven Maar een jaar beurs in ona land en m dezen lijd me nog 1415 deelnemera en 16000 M2 verhuurde oppervlakte beteekent voor ons bediijffileven ten prestatie die eerbied afdwingt Deze vooi jaarsbeuiö toch moetji genieten worden naar S ii ihaatst if van dezen feilen fijd En dan iijst zij wat liaar soortgelijk gewicht betrelt hoo ilit boven een van tiaar voorgangsters Uij deze beurs weegt rwel het getal het zwaarste maar telt het gewicht Dat ondanks dezen tuigiachen tijd een jaarbeure in ons land voor den dag kan komen met een omvang en samenstelling al6 mei deze voorjaar boa re het geval is typfert de kracnt waarover het JVedeilandI aehe bixlrijfsieven nog steeds beschikt maar i typeert néi nog de vafltbeiadenheid 0111 diö klacht W verdedigen met lief best dat in ons iakenieven aanwezig is indien men aan tiet eontact at de jaat l 6uia met het zakenlevfn heeft eenig practistiht vvuirde heeJit n daarin lanlci dmg moeht vinden de vTaag te sHeiJen 1 ivacjjtei wat is er van dt n nacJit dan u een antwoord op dezt vja moeifijk miooolienb lar zijii er ook nu n verschijn j elen lner n daar dia iet enj en goeden WIJ aanvaird ouden kunnwi wordön als teekeni i van heilevmg ftlaai als men vraagt kan 1 iu het ajg inppü van ein werkelijk iierstei gesproken w iden van 11plevinif di over de jieh tie lidie kans 1001 doonetltn heelt d ui moet daar p iet antwoord tntkennend luiden leis anders jCJitei IS het wanneer men ou vragen of II de7en duisieien naolit gepn enkel lichtpunt te beöj uren valt I it htipunten zijn erzeel zekei en vooi ft zp liolitpunten tfeongeil te sluiten u even verkeerd üjn ale herleving te wiJlen ien waai dere nog nietIS Ons bPdrijtah ven is noj met aangelandUB tiet i eil wnjirop het geneigd zou zijn 1 alle h wp op bet rechap te i iten varen Hetld niet waai dat in deze tijden aan het Jinaat8 hdppelijk gestel alleen wordt ge sloopt er wordt wel dëgelJk ook opge jhouwd Wie ich de moeitey etroost op de jk mpnde voorjaaisbcurB tijr ernatiig onder oek in te stelfen zaj errfren dat in dezelijden 4yan een verichemt tquid alie proces wel Iegelijk toch ook eèfi cj fitrurilve geest aan het werk is Dit aflir pn ijdele bewerin en maar de tastbare IwiwijzerJ r vanliggen ter jaarbeure uitgeataJid en opgeq a SproMon komen vroeg in hvL voorjaar koop tijdig ecnpot ï a rUfOl Üi alle Ürogiijteii f UtlB UJl tt L ctaicii UUl Ót l otlAlCilL tin attOJ kj nii t nau u jiie t iU n wUk 1 i aal Ma de vijje nidiUtt ii atia do ui iijj piuatseu arfiu dtu viij n lauidel Mudvii ffccjtvtid Uu v Brcea4 ii4 zai er iOig voor iiBgtn dut zooveel niot lijk op de oor nuui H ï tlenuaaktCB iiaai vcrte cauoordi tfru n nv czïii sujii Uit itet lu ontvaag i titfiüBn d ïzei eieren Zij doöt eeu Ueioep op ie möücvvöikiinf vau allti luuigeuH totei dei LWüUgnebbtiide gemeej ut ii wUke ücU vwi ILULjitinigeu kuoueu wl u u lol de la i tk iHï en ticmen te Apeldoum l e Tntede Kamer vorkiezingin Frof titlwaen heeft de door het V er bMiü voor nationaal Herstel aange buaea candidatuur geweigerd Naai Ut Liniljutjei ivotiiu Lin un feu pui di u II GclibBt u du tleui van 1 1 1 aaivcrkooxjuntut liappij 111 Lmibuio 1 IiuogiCLiauf aaii di li h luuideidlioote cJiüOi ie Xilbutfa jp ha hun gedaiitj vLi 70KS om i n Cüjididatuui Lc aanvaaidoi up It JjjBt v aanncde het Vwljoad vaii NMio ria Herstel by de a b VLikiezingeu vwr p l veedè Ksintr zJü uiUiumen thans hen Ziuderzeepartu opgericht fa HaitierwJjk is vu i dö Tweede Ka inervejki iing opgerielit da mdeiAiepar ij No 1 vaii de cofididateiilijut zal ziju de leer i cleu Uerdeij iiiduBliKü lii vaa leii ge razeil tel aad van Jriaideuvyk de be leende Bchrrjvei dei brocurea Legen de dioüg leggmg aB de mdei et Dietel iec tractor b i de rwegen m velband met da plauaen tot iiivoeruig vfm Uioeel electrisolie tiaetie lieeït de di i i cue vau de I Jed Spotirwegen aan de tafuek ari Spoci wegmateriaaJ fnma J J Bpynea in llaaileiu opdia bt gegüien t jl ie jmeniig vaii tien tieiofttelieii vooi Uxe Gi stectJiBUie tractlp i lk tieirialel zdi m drie rijtuigen bestaan iD Augustus as ai dd ünua Ikynea met Jen bouw der tipiasteilea begumen aange ion d voorbereidendi ftüikid ainbedeji veel iijü ordBf 9 Om dezf iM langTijkc updiaeiii uit te vo ran zal bot aantal arbeidskia liten tijdelijk verdubbeld worden 0e Nationaal Middenstandscongres 4 5 en 6 iuli te Vhaaingen Het algemeen bentuur vai den Kon Ntd Middenst nd bond heoft bealotR n om Jiet O natiojiaai imddeaiftaiidscongicd en du l mccnc boiids eiïad iJng dit jdjii te wQUdtn op Dinsdag 4 Woensdag 5 en Don kide 6 Juli flB tt Vlifsingen De vergar lerlogen nUfen wtiiYlpn ehouten 111 Hotel intannia Op vooihtej an de Aigemeene Wmkelieia Vta eenigmg 1 Aniötteidaiu het El de ai e idf ene veigadering te Vinliem besloten p t cougies ia55 to doen behandelen het mderwerp Dq ver orguig tan den oudpa lig van den niiddenatander Het brndsbeatiiur is voorneniena hiervoor i voe prae adviseura uit tf noodigwi n 1 maiwi uij de pracfijk f n het midden itandalcven als hoedanig zich reeds bcud h ett veiklaaid de lieSi S Roaelaar Ie Xmeterdnm en nn Jeskundige op ver t tktiinuhj ebied Up rkGispitio rtH m Nl I riJnd 13 alt tweP nnd ivvcij pfkozen De irbt idsduur in ibajid met de MCiPUooshpid zulks ïthde in voeling n de 10 uu pc vveikiA fk De a in Wijzing HUI een prao adviseur 1 H oecH t waf11 i Ovei n dordi 1 ii oi denvf rp vvordeo Oj5 I f i T Kuii cn i vu I Wall 1 nd I I T ie n vtipad n r ffiie k n vvdï u Lomfd fat op cizfek van I lePiiijfJUff an Handel Uiibacht en Niiteibeid Ie Epe z worden I e plükpn Het nitoefenen van nevtnbe 1 kkintfem dorr oxerbeidepersoned r r ÊM ENGDE BE RICHTEN Pr S S HOOGSTRA Geboren 9 April 1856 te Witmaimm Overleden 13 Maart 1933 te Gmtda fy IN MEMORIAM M S S HOOGSTRA Dl Hoogstra is overleden De mare van het verscheiden va n dezen verdienstelgkeA medeburger zal in bree den kring met groot leedwezen worden vernomen De krachtige figuur die tot op hoogen iefcffud byna geen ziekte heef gekend ia na een inzinking den laatsten tyd die h zichtbaar sterk deed verouderen eu die oor i4 da en zyn opname m een z ekennuis noodzakelyk maakte gisterenavond in de Wijkverpleging tfeerledeii Zondagavond j i hy daar door een ttaque getroffen die hem bewuBtelooB deedXworden Zonder tot bevvuBtzyn te zyn terugfeekeerd is Dr Hoog stra de eeuwige rust ingegaan Zacht en katin 18 hg ingeslapen Met Dr Hoogstra is een man van beteekenia heengegaan met eer groote verdiensten jegens het onderwya m de aller hy met taaie volbardihg aan de studie ei wist hy achtereenvolgens de acten voni Jrranach Duitsch en Engelaeh te behalen leneinde by het Middelbaar Ondertvys tf komen studeerde Hoogstra Verder om liï Akte A Engelaeh M O te halen wat hem la een half jaar verblyf m Lngeland ook gelukte Dat was omstreeks 1880 Weldrj V erd de heer Hoogstra daarop leeraar aan het eertyds zeer bekende inatituut Noorthej te Voorschoten ten internaat waaraan ve e jtngelui van aanzienlyken huize hun op leiding genoten welke inrichtuig lattJr $ vervormd tot het thans nog bekende inati tuut VVullings blechts een jaar is de heei Huogatra daar gebleven daar reeds in 18liJ ï yn benoeming volgde tot leeraar aan het byzüuder Uyinnasium te Zetten Daar kreef t ri heer Hoogstra gelegenheid om met waaniemijiff van zyn leeraarafunctie aan de l idsche Lniversiteit te kunnen studee ren m de Ned laai en Letteren In im kon hg daar zyn studie met vrucht beèm dJgen Hy prumoveeide op 42 jarigen leaf eerste plaats met zeer Jtroote verdienstPTïM t j i opvoeuer aen weg lïeefT eeuwen welke dibsertatie in druk verschetn gebaand die hen in het leven vele en vilerlei zelf zeer gewichtige betrekkingen hceit kunnen doen vervullen Daarnaast heeft hy veel en verdienstelyk werk ver ritht op onderscheid ie terreinen tot cui tureele verheffing van het mdividu waar aan hy z eh met groote belangstelling gaf myl hg gestaag en onveimoeibaar werker uit iTvuring wist dat de strgd die het leven eischt alleen met aucces kan worden gebtreden indien kennis energie en volhard ng daarbg somenga in Dr Hoogstra die den hoogen ieeftgd van byna 77 jaar heeft mogen bereiken heeft tot voor enkele jaren met de hand aan den ploeg gestaan hy heeft gewerkt zyn gansche leven vanaf zgn jeugdjaren waar o thans nog niet aan ernstigen arbeid I wordt gedacht tot op den dag waarop hy i met blgmoefligheid phyaiek nog krachtig er m het bezit van een zeldzame helderheid van geest den ataf heeft kunnen over dragen aan anderen om het werk waaraan j hij zyn leven heeft gewyd naar beste we ten en kannen voort te zetten Aan Dr Hoogstrats het zeldzame voortrecht ten deel gevallen lan het emd van zyn loopbaan de schitterende resultaten te mogen z n an 7ijn met groote üefde volbracht werk en hg heeft mogen ervaren hoe talloozen hem ut den grond van hun hort davv eor op enthousiaste wyze dank hebben g racht Het eind van zyn arbeid ty ft hem den gwriedag van zyn leven gebracht fi hem in de periode van niet meer dagelgkachen arjjcid want van ruat kan bg deze onvermoeibaren werker met worden gesproken tot een zonnige herinnering is geworden van zgn rgk nuttig besteed leven En thans nu hlij is heengegaan zal zgn naamj zgn voorbeell zyn werk op velerlei terrein van hem bleven spreken Sjoerd SanÜers Hoofffltra werd geboren t Witmarmim in Friealaïid op 9 April 1B56 Na de lagere lehoo aldaar te hebben door loopen volgde hy zuti voomenpn oni bij het onderwnjs te gaan Op l4 jarigen leeftyd vverd hij m zyn geboorteplaats als kweekelmg geplaatst en kreag hy wat thans ongeloofelyk klmkt een klasse van 50 leerhngen die hy had te onderrichten i n op te voeden m alle chnstelgke en maatpohappelgke deugden Dat schynt den knaap die zelf nog aHe vorming behoefde wel goed te zyn gelukt de Uefde to het onderwya was ttwn al bU hem gewekt thana de toenmalige sèheolopzieijer het zich gunstig over hem uit Het gevolg was dan i ok dat to n de jonge Hfltfestr z n onderwyzeraacte haalde ht direct als onderrtï zer aan de school werd verbonden Na korten tijd kreeg htj den goeden raad om te trachten fn een unlversiteltsstad een pipftta te kragen teneinde zich verder te bekwa men Zulks geschiedde weldra htf ver iet Friesland en ging naar Leiden Daar t ok bg Mart Nyhoff te a Gravenhage hm IHao verwisselile Dr Hoogstra zyn funcÜtJ te betten met die van leeraar aan de H B S öu het t ymnasieni te Kampen welke betrekking tot ii Dee i902 doür hem ié ver vuld Vanal i Januari 1903 dateert Dr Hoog slid b verblyf in Gouda alwaar hg als opvulgei van Dr Juiius benoemd waa tot d rceteur der Kgks H B b By zyn aftradei in Juli 1929 had Dr Hoogstra dus byiia i jaren aan h t hoofd der Goudsclie H B gestaan Lerst kwam hy aan de oude H Ü b aan den L Iiendeweg een gebwiw dat naar bet oordeel van Dr Hoogstra vour H B fa met deugde èn om de ftinditmg dadr an en om de ligging aan den drukkei 1 lendeweg waardoor het onderwys geven zeer werd bemoeilykt Reeds spoedig na zyn optreden als directeur heeft Dr Hoog hlra pogingcK aangewend een meuw fflo dtrn ingericht schoolgebouw te verkrijgen dat ten voUe aOn de eischen van het onder V ys zou voldoen Met i£nderen is het voora nu wylen Jhr Mr W Th C va Doom het oud Kamerbd voor Gouda geweest die met kracht Dr Jloogstra s pogingen heeft ondersteund en met het gewenachte succes want i 191 werd tot den bouw van een nieuwe K H S besloten en eind löi kon het gebouvf in gebruik worden geao men Dr Hoogstra kon het zich tot een eer rekenen dat de nieuwe Ryks HBS rustig aan krugerlaan en Burgemeester Martens smgel gelegen eenvoudig en practisch hi gericht er gekomen is t In deze nieuwe school die voor het Mid delbare OnSerwys van groote waarde is heeft Dr Hoogstra nog 12 jaar met lust en ambitie gewerkt By zgn aftreden als di recteur is hg op ld Juli 1929 op grootache Wyze gehuldigd in een byeenkomat in de Sociëteit Ons Genoegen jvaar taj va i onderwyaautoriteiten om de inspecteur M O Dr G H Coops Burgemeester F G Gaariandt en meerdere oud leerlingen den I hooggeachten difeeteur om zyn groote ver j diensten voor het onderwys en zgn bvj so i dere kwaliteiten als mensch en opvoeder dank hebben gebracht Teneinde zgn verdiensten ook voor het nageslacht te doen bigven voortleven werd dep scheidenden directeur bg monde van Dr Zuydam als voorzitter van het huldi gingscomite een bronzen plaquette aailge boden met het opschrift 1902 Dr S S Hoogstra 1929 Leven is werken ia nuttig zyn voor anderen welke plaquette een plaats heeft gekregen In de vestibule der R H B S Geeft bovenstaande korte levensschets duideiyk aan hoeieer Dr Hoogstra leven een aaneenschakeling is geweest van harden arbeid dikwijls onder moeiltfke omstandig r eld fcp i lichtpunt in de duisterpis van het pfonomifich hestann ia hét ongetwijfeld dat Ipinmerstraat perst naar de hun to ewezen ketken m de bmnenstad waar een kor lof van vo i t ere ding tot den Omgang gehou len woid Hierna vond de triditioneele tille Omgang plaats De cerate gioepen vertrokken om ongeveer een unj van het ui Het lantaj deelnemera kon geschat wolden op dertigduizend Jn d omgeving Hfi het Centraal Station Ijad Aith een park V in lu Obussen en particulierf wagens opÊj telf De venters met kleine eetwaren mpf en zonder karren verschenen ifpds om i V e uur op de atraat docji de jwlltie ver bood den veikoop tot vijf uui Toen werden r iter goede iaken g aakt i a atjoop van den Htillci Omgang gin en de pel tims naar de verschillende aan pwezen kerken om de mis bij te wonen Om vier uur waren de café a revpend en al poe liËT wfl er gpi n plaatsje meer olteyel Nieuwe rubberfiAinck te MaaatneJIt Begin April bepnt de fabricage aa vmj veiremeft ia de nieuwe rul ber fabnek te Maflslncht ontfergebraoht in eeJi V wxarvan de officieele naam hndt V Bataafsche Rubber InJustiie De statuten de er nieuwe N V werden tenigedagen gefeden Kfnmkliik foedgekeurd Het raa scha pelijk kapitaal bedraagt 250 000 D nieuwe onderneming welkg mtslui tend met Nederlanttech kaj itaaJ werkt is onderj bracfil op de terrein n en gedeeltelijk in de bestaande gebouweii van de toot De eerste Stille pmganjt Derligduiwnd deehMsmera T I grinw uit Noord en Zuid al t la iiii bf i 111 Vi t Idlin d eei ite till On an tUo i n De diijnemers kW mfu f 1 I j vMi I iioniniJen J nes iiiid Jki I Hial Uil n 1 imburg n all lil 1 r I t ndcbl i auivï rden I it I itj Cn met korie tus I iuu 1 I II til un tx tia tieinin t wijl r tt WttspciT Kjit stntion vooi de ifoinen itt het Zuiden was aanfjewezen De onaf lenbaf atoilen htPlden zicliMp het ta tionsplein op en de pelgiinis gingen via jd n Voorburgwal spuistraat of Haar De 28e Nederlandsche Jaarbeurs Een geharnast strijder zich iians duidelijk teekenen voordoen waaruit blijkt dat genomen maatregelen leeda hun gunsUge uitwerking doen gevoelen m zakcnknngen heeft aigeme n Oe meening post gevat lat de oconomii ehe malaise tot zulk een piijzeuped van trrond snorten en artikelen heeft geleid dat ver lere daiing gcm groote afmetingen meer saji aannemen de kan op verliee tut bereiktt gunzen is ger duccerd een nieei vapte prijsbasié waarop een ommekeer I in nen het bereik der mogciijTtheden komt en met de waarsctujniijkbeid van een betere toekoinsi rekeninj éehouden mag word 11 in hef ia lang niet onmogelijk d f p deze vastere Zij het dan ook vofar efn aigemeene pieving te lage en voor de productie gepn zin i foonendo basM de handel lu de naasto toekomat nieuwe impulsen zal knjgan wairuit zolfs bij gelimitpprde koopl ra bt van ien consument een lö in van opievui wu kimnen ontslaan De groep Hesbelen en aanverwante rakken Overgaande tot de iKTOoting m engeren 7in bpspiak de heer Oraadt van R gen in de eerste plaats de groep leu eJen en Aanverwante Vakken Uitvoerig s tond spr stil bij de oorzaken die er toe geleid heb ben dat deze groep met volledig infact ia geblevCTi om er verder op te wijzen dat op een enkele uitzondering na alleen die vei klaard hadden aan de voorj aars beurzen te willen dhjven deelnemen ook al zou de groep alleen ter voorjoarsbeurs verschijnen hun toezegging gestand hebben geidaan Deze voorjaarabeurs heeft dan ook alle geruchten ten spijt een groep meubelen p de vijtoe en op de vierde verdieping alleen f 6perkter van omvang ongeveer laOO M2 dan de meubelafdeelingen waarop bed jaar l eur beetuur bij de laatste jaarbeurzen zoo trotsch was en die vooi meubeJhandel veel i belangnjks biedt Winsten m de verschillende Afdeebncen UU eui ougpuui van j tuibeui explu Ittüe n j uubeuio oiitwikitelinfc i nei wet b liven eol e iel vau teu beiungiijk ttuntal meubel cAjjunaiiteu te bötieUUU wijl juiat de an ueie jJdibt uin ïoipen op U i ondLrenswaaii ige vtijze leüen luL leviedeil icid en waai eeiuii teven NieltegeUoluande de dooi ttji bouw vau Uet iierüa jaaiböuia ebouw vv nueu pi luLöi uiiiite ZJjn de eerste twettUe en dej ic vmdieping det due gebouwen gti uld kwam de loep Douwmateiialeu uu VVue i ouw luimte te küit en motüten m uif t c ifioep zeltö deeineuteia worJen atgein iuj in vtsiSMiuilcnde atdeelingen zijn vviuottiu te boeken iouwel wat de aaiitalli n dLelnenieis eii du wij vuii bun voui dt n dag komen betieil als w ik aangaat bi iang iij e ondeluemtngen die het voi r de eer le maal üetzij na langduii jo alweziglieiü L 1 1om aan onZÖ jaaibeui ideeUieiutin O n paai bekéiitie uunieii te aoeiuen NtKieiIand elie Qiet en hpuitubtabriek 1 Jieikeia latent Joh i n ehcde en Zo luj e Haallam de Hollaiidocie CoUnLiui ie verki l latsen ie Dfiid n de Veiun en Jipuiiakfnbuekeii van Hoiuiaun üUin uder l S ho niioven de fun u Wtid O Oud te llu j Uaui tjru i tul goiieel nieuwe veisehij uijifc oj deZe f i üolieclifive juzen img van de llgeineene Duitfohland is wedei met een iniichtm genbureau van het Reiclisverband deiiischer induitiicilen vert enwoordigd evenals Italip Zuid Al rik a is pvenet nfl wedei met ten i 6iangTijke inzending aanwezig nialige gTiPfabyiek welk d geme nte Maas tiiiht onder gunatige voorwaarden aan de Ij V in eifpacht heeft afgestaan Kegin April a s zal met de fabricatie woiden gagonnen Me nieuwe onderneming ia zieh vooiloopig beperken tot het vervaar digen van njwielbuiten en binnenbanden viin andeie rubberarttkelen tot de rijiwiel bnmrte iiehoorende en verder van i ubber i bakken zolen zooIpJaten rubl ervloerinat i n en teciinische artikelen innen afzien baren tijd zal ook worden begonnen met de vervaardiging an rubbflsthoeisel en nog enige andere belangrtika rubberartikelen Dp prqdticten woi den ingesohrevui ondei het merk Walram hr zal gewerkt worden n et nieuwe pro etdés eit fctet de nieuwste matjhiites Boven ben en dit is volgens bekende rtibbert ch nid een buitengewoon belangrijke facfww zal de vnloanisalie geschieden voJeena een geheet nieuw ev teem dat tot nu toe no 1 nit chts m enkele moderne tal rieken w rdt toegepast HADIO TKLBGBAPÏgCH WBEBIBWCHT 14 Maart Hoogste stand 771 8 W I a Conina laagste stand 749 9 Ui Haperanda Verwachting Zwakke tot matige wind uit weatehjke nchtmgen I evelig tot half Dèv olkt Waarschijnlijk droog weer Aan vankeiijk aachter ÏÏTvolharding is verricht het ter Z jnner eigenlgke werkzaamheid gaf hg h met groote belangstelUmg aan allerlei Tlri van maatschappelyke beteekems en t Heeft de Regeenng Dr Hoogstra 6 liiensten voor het middelbaar onderwgs nniB gesteld door hem op zyn 65 jarigen T5 te benoemen tot Officier m de Orde wtnschan en eemge atotfelyke biyken van belangeteUiug bezorgd Moge het den kramgen man gegeven zgn de hermnenng aan dezen onvergetelykui dag nog vete jaren te behouden l e Uvoiid Vires et Icritaa Geslaagde avond la mtiemen kimg ueell Vneö et Oeleiuas tud te benoemen loi vi j awr lagaveiiü m Oenliai naai jaiigal Oranje Nassau wat Dr uoogsxra oui gevierd De vouiüttei iiettte ali nhet terrein der H B fa heett yerricnv eijtt m u memoteerd ten en andei uit derift hem blyvende groote sympathie i jjj jareu van het be ttuui van vir ö teiweoe kringen doen verwerven waarvan jl u j j Liouhl uui allui Uie ziUibil meerdere gelegenheden blyk is ge 1 ipduiende die jai on vcidienö lijk hadden fceuiaakt i i waien IwUciLaties ingekomen KT willen in t kort hier wyzen op zyn vim ik zL4Bteiveteenigiiigeu A iiulea Bo = htigen arbeid vooi de Vereenigmg koupdeiie Boya en Veloutaa Ambachtsschool voor Gouda en Omttet Kebtpiogiumiua dat gelieel gevuia Je vereemging voor Vreemdelingenverkeer et van het tomitt tot behoud van de Reeu ntsche en hluipwyksche Plassen van het Natuurkundig Genootschap van de Open bare Ueszaal en Bibliotheek functies van Urkelflken aard o a van de Restauratie Uiïimissie der St Janskerk voorts van de VÉreenigmg tot bescherming van Dieren Je uid Holtandsche IJsbond e a Het iB slechts een korte opsomming van het werk dat in den loop der jaren Dr Hoogstra B belangstelling had In de jaargwigen van ons blad is menige bgdrage laii lun hand verschenen In de periode dat de openbare lagere school tot eenheidskIiooI werd vervormd heeft hy zich daartegen met groote heftigheid die hem wanneer het om groote gemeenschapsbel angen ging eigen was verzet Memgeen zal zich zyn artikelen over de opleidingsscholen hiei ttr plaatse wel herinneren Zoo wekte ook uiertijd de wyzigmg van het eindexamen van de H B fa zün groote verontwaardi ging w jl hg daardoor een vitaal onderwysr lielang benadeeld achtte Zyn standpunt ter luke legde hy neer in een geschrift dat onder den titel Het eindexamen HBS en onpopulaire voorstellen m 1910 bg den vutgever W Verslugs te Amsterdam is ver schenen i waarvan hg secretans pennmg weid dooi tigeu krati ten biatdït verschil f was zgn arbeid jarenlang als len ie auidigo momenten uit liet voietni l van de Handelacursus zgn werk gingaleven naar voren Vu rat het nummer T S aeniKe jaren als voorïitter van Uw Kevellara beliaalde dooi het keutige gtrturemie J rfl dplmo Tiverke r déeoi m oe leuke samenzarnj veei succes lijdend de pauze werd de lieer W ü Blaaiea een der opriehtiers onder aanbieImg van een züvereu sigaiettenkoker ge I uidigd VOOI het onatgebixikeu yervuüeu V UI vign bestuurstunetie tuosUicn de baret nummera bestond er gelegenheid tot dansen waaibij van Berkel iJsscIstgn VOOI bet nitizikale gedeelte zorg den Het geheel mag als een geslaagde avond genoemd worden Bazar van De Bazum Opening door Burgemeester Gaarloudt 1 11 bate van haai ku oigmieeeil de elu uiutjetivereeniging De Bazuin toten II el VVot uodag 15 iltuit in het gobuuw fotHeil des Volkb eeu bazui Gistieittvond isdiize m te ftinwooiditht id an tal van beiungstellendt n doui butgemeestei Gaailandt offteieei geopend De lieei i J KoUjn eere vworzitter pende de pleelitigheid met een welkomstvvuoiid waarin liij m t bijzuneiei buiguuecij tel en uieviouw Gaailanü begioetle fapi dav lit teiug aan de voiigg bazat toen de buifcem ebtei dom on tf teldlieid veümideid wus hel üpenaiifswouid ie spiekeai fapt dankte alleai die aan de vooi bereiding hebl eu luedegeweikt en de sLtitükeis von do vele tiuaiü voonwerpen iiuiigemeeetei Gaariandt pjak vervolgens liel opt aiugöwourd ioen het veiioek daar Toen Dr Hoogstra op den IJen Juli 1929 Bfl de grootache hulde hem gebracht af lY wheid nam van zyn school zyn medewer J km oud leerhngen en leerlingen was J eehlgenoote gekomen omdat lig de dekiachtige man diep geroerd M bg Zn t kemien hi dken toe van deu heer Aolijn hem eenige maan den geleden beieikte wat hg gaarne befeid imaii te vojeloen Met geliuegön is spr afscheids en dankwoord toen gespn uteerde hy van Guido Gezelle k Voel een traan mgn oog on ppen Nu Ik denke t Is voorbg Bj Dr Hoogstra 8 verscheidin denken wu an dit citaat W y gedenken hem met giuote waardeering Hl ruste m vrede u j hfA UhNI EUWb GOUDA 14 Maart I9 id Overzicht bemeente Spaarbank en stortingsdienet over i ebrïiari 1933 Inleg m 5147 pofaleu an nabg heeft Iceren kemien hgwiit wat de veieem i pre at eit en dathaai werk steeds geletdehjji vei volmaaktwordt Het doel vau deze bazai is vt rbetering van het mstruuiientaiium liet koopenvau nieuwe muziek eu ia de üoekomöt hetttiinBeiiatteD van uniformen mogelgk te maken Het lykt moeilijk in deze lijd de beurzen geopend te kiijgen bpr herinnert aapde oi breagst van de laatste Loliecle voorhet Liiaiscomité die öpr zieJi dee d afvragen 01 de bazar wel wat zal opleveren Maarnu 1 1 4e seiiat van aoutrokkelgke voorwerpen heeitt gseueo is hij wcei optimisUsditvCslfjud De gevers van de irauie gescliemkin verdienen zooals de voorzittei zeidewel prooien dank e Bazuin zeide i PWteil wel vele vnendea w fipam bimk f 5639249 JorRiigMUeuöt 96238 78 f L64231 27 lütugtjetauid in 31 pouu n liittinifBdienaL 797 54 1 rbuk f 17609 62 Ï7257 16 Sbetoald Meer ingelegd dan tem f 6697411 duldo Ie goed op 1 J ebn jaii au hel 763823 28 Killt per u timo Janu t l le Ie goed z de r Geni bedrijven bedraad 820797 39 Iltmjo Februaii 1933 bpnarboekjffl m omloop 2903 B lenioghouderB 2896 6 l ltiniü Tiiituan 1933 l arboekJe8 in omloop 2890 WeninghXuder 280 6693 f M 6i 1 16 Mu7iek is noodig om andere gedachten 111 ons op lie wekkeu zij geelt meer hoop lueer inlicht en mankt quh bekwamer lu uhzeu Htujd bpi onderkent don ook met wat Da Bazuin onder de bekwame leiding Wajx den heer Oskam in dit opziclit doet Namena zgn vrouw en het gemeentebestuur tioopl spr dat de bazar veel zal geven opdat do vareenigang m staat zal zijn door de veihoogdt nudüelen nog meer voor het publiek en muzikale leven te kunnen doen Met deze hoop en vemfachtmg verklaarde buigemtester Gaariandt d bazar geopend De hter Kolijn sprak eenige woorden van hartelgken da tot den burgemeester voor ijn wooiden en tot mevrouw oaarlandt voor haar tegenwoordigheid Nadat allen begeleid door De Baauin twee eoupletten van het Wilhelmus hadden gezongen wtrden de fraaie stamten bezich iigd die iq smaakvolle uitstalling tal van voorwerpen van allerlei aard tentoon stel len Ook de veraehillende attracties ontbreken met en een giamofoouversterker brengt iiieiding met muziek Gouden Jubileum Met Komnkigke onderscheiding Op Maandag 13 dezer herdacht de heer V Wildschut wonende Kuiperstraat 14 Een ouderavond van de Neutrale School Donderdagavond j 1 w d in de Neutrale ehool aan den Groeneweg een ouderavond t ehouden Nadati de voorzitter van het sohoolbe belangs tellen den diQ in zttn groeten getale waren opgekomen hartelgk welkom liad gehepten sprak je htea Seigera hoofd der Neutrale School nog een kort wooxd dat eindigde met een c wekking tot nauwo eiinenwerking tussehen ouders bestuur en t peiftoneel Na het sucx 8 dat d aehool heeft kunnen boeken in 1 toen 12 leeilingen weiden toegePaten tot de H B ö en 8 Uot I et fatedelijk Gynmaaium hoopt sprekerdat een avond als deze den band tussehenfchool en huis nog zal versterken Hierna werd een tooneölotmkje opgevoerd Dokter Alwetend geheeten Het tooneel en de decors worea door de leerlingen onder II iding zelf vervaardigd In het eerate bedrijf zagen we boer Ko l ub Kreeft 61J zijn iiuisje trouw bijgestaan loor Gnet zijn vrouw Kreeft wil graag lokter worden en verneemt van een oude flokter het geheim dat z n iwenscS in ver vulling kan doen gaan Hij gaat zich nu verkleeden in een deftig zwart pok terwijl Griet pen uitliangbord klaarmaakt Zoover Jiijnt Jb Ie patient van de nieuwe dokter een oud vrouwtje dat al in geen 14 nachten had kunnen slapen omdat Ze bang was tat er een inbreker onder baar bed lag Ookfier Alwetend raadt haar aan alle 4 de pooten onder haar ledikant af te zagen Dan verschijnt een patiënt die een njks daalder heeft ingeslikt Met veel moeite pompt de deleter 2 guldens eai een kwartje uit de maag te Voorschgn Het andere kwartje vaa vul egroei4 den dag waarop hg voor 50 jaren m dienst stuur de heer Q A M Sprmjt de ouders fad all pypmaker bg Goedewaagen s Ko nkiyke tabneken Allereerat v rd de jubilaris des morgens Jeii Stadhuiz door Burgemeester Gaar Wflt met dit heuglyke feit gecompbmcn H weike felicitatie vergezeld ging van Ijn bronzen medaille verbonden aan de de van Oranje Nassau In tegenwoordigheid van directie kan loorperaoneel chefs en een grtiot gedeelte jan het fabnekspersoneel had vervolgens kantore der firma Goedewaagen een eenvoudige huldiging plaats waarby de MUeerende pgpmaker door een der direc tiï ylt werd toegesproken onder eiiiktijdige aanbieding van een geschenk der couvert en e en door de firma Goe ewaageTi speciaal voor deze gelegenheid i rvaardigd toepasselgk plateel herden ipi wandbord 2 orpersoneel en chefs werd d en vch bloemenmand en eenige sju a aangeboden terwgl ook de op de af eeiing van den heer Wildschut werkzaam ide menschen hun gevoelens van sympa Ikten door het aanbieden van een Wmeninand VeÜ ad de jubilaris het voorrecht ee n rend Getuigschrift te mogen oijtvart ïoT v e de Maatschappij VNyverheid en Handel j T en dag werden ten huize van er WUdschut vele schriftelöke gelak iUdU eu boer i Oülhof Jit aan lv uiio IvK it v eu slechte koe veikuUd had vtjwi 15U gulden Due weken latei wau iiei Ltfcst al duod Doktei Alweleud zuekL 111 ziju AUG boek en vindt daai öidon Oat KuoUiul die 150 guldeu Leiug betalen moet Ni eeui e ttiazeüug vuldoel deze daaiaan llieina wud pauze gt liuuden en weideu Je uudera m ü gelegeuheid gesteld 111 de t e=lelijk versieide en veiltehle aeuool LeiiD luiid ie ijauu en m hel keuiig lugtiieJiLe bouw en weid door de vii6iidelijji e huip van UeL pu sunei 1 m eeu dei buvi uiua it u tiite aanfeebüdeu Veivoltens weid het tweede gedeelte van U A4wet id up eve eid dui evenalb iiet it te dvei buileogewoou ui deu oiuaakviel Lui langdurig eu welgemeend applaus wao liet loon VOOI alle me ite die de kerluigeu zKh liadden geLroubt Na ailoup weid door de beide lioofdper üiien Kobus eu Giiet aan den tieei oeigeta eeu bloemeniiuide gebiochl uit dankbaar lieid vooi den piettijjen igd die het mstu ijptten van de rollen had gevonnd De Neutrale fc chooi kan tevteden ziju ver dezen avond De ouders hebben weer op oiidubbeiziunige wijZe kunnen zien wat zy vermag Vrijdagavond werd het tooneelalukje nt iiiaalB oi gevoerd voor de leerlingen en oud Ie tlingen der acüooJ Verhuring van gemeente eigendommen Hedemniddag had ten siadfauize de m sehryving plaats van de volgende te ver pachten eigendommen der gemeente a een pereeel grasland gelegen aai bchieiands Hoogen Zeedyk grbot ongeveer 4 000 JVL deel uitmakende van voorheen aan H de Heer verhuurden grond op de ter vise liggende kaart nader aangeduid b een Jierceei land geiej en aan bchieiands Hoogen Zeedyk groot ongeveer 30 Oüü hU op de r visie liggende kaart naderaangeduid c een pere land gelegen achter het onder b bedoficte terrein groot ongeveer d8 500 M i op de ter visie liggende kaart nader laangedaidr d een perceel grasland gelegen aan de Nieuwe Gouwe kadastraal bekend gemeente Gouda m sectie G nummers 1018 102J 1 08 en ld39 ter gezamenlyke grootte van ongeveer 196J5 M2 e een perceel bouwland gelegen aan den straatweg van Gouda naar Bodegraven te bereiken via de volkstmntjes voorheen verhuurd aan de Chr vereemging voor Volkstuinen ter grootte van ongeveer 080 M2 lngegiiireTtjen vverd door den heer B van IvhuaTvoor perc a ƒ 442 téor den heer C Brand voor perc b i 4if L ƒ 40 d ƒ 15 door den heer Moons te Reeuwyk vooi perc a ƒ 170 b ƒ 323 c ƒ 307 en e ƒ 15 door den heer L van Vliet yoor perc a ƒ 06b en c ƒ 244 dooi den heer Van der KJbu voor perc e lüOO M2 ƒ 18 pert e iflOO M2 ƒ 27 door den heer D Str ver voor perc a ƒ 241 b ƒ 80 c ƒ 140 en c ƒ 17 door den heer A Balvert voor perc a door den heer B Zevenhoven voor perc e 2 perc van 1000 Mfi ƒ 18 door den heer falsfltaaf voor perc e l pere a 1000 MS door den heer P van Vechten voor perc b ƒ 90 c ƒ i OjS d ƒ 20 door den heer V voor perc e ƒ Ü door den heer C A v d Post voor perc a ƒ 268 door den heer J Matse voor perc a ƒ 305 J b ƒ 100 en c ƒ 205 door den heer Kuttenberg voor perc e 1000 M2 ƒ 8 Voor den heer de Heer voQr perc b ƒ 182 en door den heer P Roos voor perc e 1000 M ƒ 6 i en en ander per jaar G fudscbe Zwemdub De Goudsche Zwemclub houdt een algmtene vergadermg op Donderuag 16 Maait 1933 nm uur m Gele Het bchaak bord alhier De agenda vermeldt om de volgende punten Jaarverslag t Verslag van den Peraungmeester Vaststelling Statuten en Reglement Bestuursverkiezmg Verkiezing Polo CommiS e en KasCom missie Machtigmg tot het aangaan eener geldleemii tot dekking der kosten vaai herstel der tnbime Roi dvraag Na afloop der ag nda verloting van bad goederen en uitreiking prijzen en daplon a s Kampioenschappen Goudschen Zwembwid 1931 en 1932 Oor WaJs m Govda De bekentte rennn de Hagenaar Cor Wals was liodemniddag de wielerbaan aan do BodegiaafBche straatweg aan het tl amen BnrgerUike Stand GEBOREN 11 Maart Lmil Marie zvan J R C A Wolff en E M Sukjel van Bergen Uzendoompark 19 Johanna Jacoba Henrietta Wilhelroina d vazi deWit en S F vai Leeuwen A de Vischmarkt 27 lé Maart Sophia d van C Rijdder en S van Leeuwen Kam sloot 4 OVERLLDEN 11 Maart Anna Caroli n Bouman 70 j Comelia Johanna Dekker wed P Sterk 74 j Klaas Renes 71 jaar Agenda 15 Ma i t 81 uUi Nieuwe Schounbuig Nule avond 15 Maart 8 uur gebouw Daniël uur Ë H B O leider pr t Bk 11 16 Maart 8 uur Bi Kruis i RÜ Cursus voor dames 7 8 uur Adapiranten lo Maart 8 uur gebouw Damel 8 uur Cursus leider Dr v Elk lo Maart gy uur KJelne Kerk Lezmg Dr Dgk voor de Chr Vrouwenbond la MaaiL ÖJ uui Nieuwe itluuwbuig ler de Nutaavoud 16 Maart 8i4 uur Gaf e Het bciiaakboru Alg verg G C iö Ma 11 8 UI Geief Kerk ftiiimarkt Lezing van Dr van Arte over 1 alestma U Vlaart 2i uui Sue One Genoegen zaal Kmistmm Groote Openbare Vergadeimg van Je Libeiale btaatapartij Ie nj iieidabond 22 Maai 8 uut gebouw Daniel G K B er ban deu 1 sus 29 Maart uur BI Kruis G R B Medische cursus voor dames 8 uur Adspiranten 2J Mujii zaai KunsLmin 8 uur 1 lupagaudaavoiid Ctir Jougemaimenvereen Daniël UIT DKN OMTREK HAAblUECHr Aangereden De met takkenbossen geladen brik vai den landbouwer fa alhier werd op de Hoog straat aangereden door een luxe auto waar scliynlgk doordat van beide zyden iiiet voldoende werd uitgeweken Vadat de la dmg weer was rechtgezet kon S de leis vervolgen GesUagd Mej M Uyttewaal uit Vlist slaagde jl Zaterdag voor het diploma cobtumière waarvoor zg haar opleidmg genoot bg de Zusters Dominicanessen alhier MA KKl BtukiCU IhN Veemarkt RottenUu 14 Viaurl Vaugtv jeid ió j paaiden 4 keuieno Idii ma seie luuui ieu 778 vettw lunueieu Mi velte kalveiui giöö uuJiteie laivtiLii VA Gidfikulv leu 145 li ipeu l lUunieiiJi lit bokiveu ol b llen 4 ovelluupeiB 1 lijzen Ivuttieu fcU osaeu ie kw 7i 9 i kW A 24 3e kw 12 15 Ossen ie kiw i4 2b 2e kw 19 21 3e kw 14 16 btueit ii ie kW éi 22 2e kvv 17 ib 3e kw li l6 VcLU kalvutu Ie kw 4 i 4 i ie Itw 3 i i iili óe kw I2i 27i tieiou Ie kw 17i 22 2e kw 15 17 3e kw 14 15 alles pei 4 Jv G Heikkoeieu 185 210 KaitRoeien il5 55 linken 50 66 üiaskalveteu 204ü Soajien 80 120 1 aideu ia 23U üUelitpaai Kn 90 18U Hitten 40 90 iükkttlveieu 7 4 blauUkalveien f 3 4 BiÈ gen 5 ö Biggen p week O 50 0 80 Haudel lu koeien eu Obseu vig goeid pig zen tatiouau Len besl beeut ging nog toL li cent buVen uoteoimg Aauvoei met giout liunUel oliuel piijzan yelgk etle kalve iH u lamelgk groute aanvoer haadeU uunder vluL duii gietcicu prg n letd logei L n prima kalt igii ut 2 nt boven iWtee liUg Op de magei mtlkt was de aanvuer van uiclk en kalfko aKn lluik handel vluggei piij Lh ijtitionai Jong vee luuu ter maakt na lidel stioet piijzeu als die vau vuiigt eek NuehtiireT lok en ciaehtkalv ireu aeür f ioote Baauvoer tamelijke liondel prgzeu leruglJiiïeud yAanvoei graskalveien aeei k em ftandayotug zeilde piijzeai met moei te btKfRngejiï Aauvooi weikpaurden i nz mmder hazidtl iets bel prijzeii wat atij vet Vanvopr biggen zeei kleiu tamelijke Uondel pi ijzen gelijk Aanv oer schapen luet i i oo iiondel niet beat plijzeu au gisteren ivL mogüte bedongen Kaaamorkt Bodegraven 14 MaaiL aiig voei d 76 partijeai w v 74 m i m 3302 stuks 30438 KG ligzeu Ie kw UI 1 UI iö 27 2e k w m 1 m 24 Handel flauw toop Groenteaveiting voor Gouda en Omstr 13 Vlaurt bpi uiten 1 10 12 id 11 58 iwitlüi 1 lö 20 40 ld 11 f 10 1 pJniUle 12 17 duUbtl 43 6Üy aUua pei 1 W K G lauutbéi 8 40 10 SO seldeiij 2 J 50 jwei 1 10 2 0 alks pei 100 bos kiup ala l 8 11 ld 11 4 6 6 per lüü bt SPORT tn WK08TRIJ0IN VÜKTliAL Wedstryden voor a s Zundag Voui dd GoudoLlie eltlalleu nju as Zou dig de vülfceude wtxlcUgden vastg üt ld ONA DCL VDi Gouda LiotHsior O ympia de Muasciien G b V Gouda 2 iijccelsior 2 BLO 2 ülympia 2 Kam I ung 2 G b V 2 Alplien 2 ONA 2 KORFBAL f Trekvogels I Ier Gouw 1 Q 4 Een sneUe wedatryd Ter Gouw handhaaft haar onge slagen record Precies 2 uur wordt onder leidmg van seheidsrechter Verhoef begonnen Direct ontwikkeld zieb een snelle wedstryd waarby de bal van korf tot korf gaat Geen der partyen hefeft voorloopig eenig overwicht doch T G weet na mooi samenspel door G v Dgk de leiding te nemen 0 1 Trekvogels valt ook verwoed aan doch de Graaf e s krygen weuug goede kansen en schie ten te ohzuiver Het succes is dan ook weer aan de andere zgde Als C v Dyk zich goed vry maakt de bal goed krygt aangegeven brengt hg met een mooi schot de titand op ö 2 Na Vakwisselmg wordt er a beide zyden hard gewerkt doch met een 2 0 voorsprong voor T G breekt de rust aan Na de rust weet Ter Gouw de stand op 4 O te brengen Hét Gasten I Ter Gouw II 5 4 Het He van Ter Gouw heeft het er slecht afgebracht Het Oosten stuurde TG met een B O pederlaag naar Gouda terug KADIO NlEUWb Programma voor heden Hilversum 5 30 JeugidhalEuUr Men seheii in den Bijbel aOe voordraeht NicotlemuB en Cajaphas Sprekei Da B J Ans Amsterdam 6 00 Willy Lewns eft zgn baad 6 30 Kmdespgychologie Cureue te g ven do r Dr Th van fachelven 7 ÜO Willy Le WIS lQ Zijn band 1 30 Liij elsi iie les voui beginners door Frod Fry 801 Nieruwsbe lichten Vaz Dias 805 Het Opioepotk onder leiding van Nico Treep 9 00 A V R 0 Kadiotouneel Cyclus Het moderne ËngeJ oUie tooneel Studio opvoermg van Len dokters dilemma tiag Qdie in vgf bedrgven van O B bhaw Hui zen 5 25 Het KRO bertet ö l v Pii t LuatenUouwer 6 00 1 andtwuwcnsis en ensi istËun De steun ten behoeve varf de aordappeUneeimdUbtne lu de Veenkoloniën Vra iggespretk met J M baron de Vos van bleenwijk door l r Arts 6 30 iucperonto nrsus ó 5U Het JLR O faextet o 1 Pie Ludteiihouwci 7 11 Gi imofoonuiuziek 7 30 1 liliebeiuJilcn 745 Veibuiidskwartieitje 8 00 Lijdt höuieditaue dooi Prof Di 1 l Lion uit den KaUhediaftl te Roemioad y3ü iMeuwnberitJiten az Dias 9 35 boii tenconcert door Vaia Jauacopoulos zang eu ïvoime Heir Japy klaviei 1130 üramotoonmuziek Laatste Berichten DUAADLOO E DlËiSai Mr E J M U Bolsius lid van Ged hiaten van Zuid HoUiuid lul lid van het eoiiege vau Ged btaien an Zuid Hyl and Uebbeu fiov Ötat nneüeu benoemd lu de vatatuie van denlieer H J Boighok u J Mi L J M HBuiaius u k te Leiden Groot werkverruuning bg de Spoorwegen in t uitschland ÜLlJuiJN 14 Len communistisch leuter gearresteerd NLUUÜNblLR 14 Maait Du bAeod eou uiuuistloehe leidei Gbl HeuUViJl eip lieL otalion te Neumunatier dOJi de pol tl lil deu Utui gehaald su geaimsteeia De Reichsbanier en het M Jz r a li u t verboden in Wurtemburg siUiiGAHl 14 ilaart Da poluiecon miBöiurie vuüf het land ft üueiabuig Iwel p giohd van de vuoiOeuint tul beatJici imitf van oih i n staat de yrganu aJit t Leiehsbauner Zwarl iood goud het Uzcrci tiont m alle imdtae vert eni iugui die voui deze beude orgamaatiefc u de plaat fc unneu Uödeu uutbonden veikloaiU e vei boden e vuaals h t dragen van uniturmeii n ipBigues waaruit het iidmaatsebap Vanledojie vereeiugingcn blijkt Üle gebou v u iui sue democraten en t iniaunj tLJiLU püilleiiemea van du Iv 1 D zgu geSloten Nieuwe aardschokken m Zu d Califomit iJ NGKL eo 14 Maait Maandagodt ind vroeg uuLoUj d ondei de oeh ix oda zo zwaai bw ï ll jtvüikiug lU lial dooi di aardltóviut vaii jl rijdaj t eiatorda ge blüd van Zuidr afornie een nituwa paniek doui eeiuge juacutifie auidsthukkeu di e 1 ter aM lb ueuieiaf bleek weinig oige ti4 bUiatio aanriehlLun JJuizcjideri meubeheu veilltLen oveiijl l I uu woningen eloeh spoqdig bleek dat mem öIölIiI me betrekkeUjk zwakke nuuiiiiin eu Ie doen iiad Een oorbende met inugiu rottf Beniu Tbieunua Dhh HAVG 14 Maai lr Htt beatuur van de vei tnifcing da Reddiing medaüle zal zieU op Doudetdai 16 Mooit naar Venio begeven om aan Bemiie leunisaen namene uiü vereeuigiug eeu oorkonde met het in bigne dei vereemging aan te bieden voor haai moedig optreden tijdenb den gujage blind te Beurs van Amsterdam WISSELKÜEKSE N 13 ilaail 14 Maait OftloleeJ Londen 8 Mi 862 Berlijn se 5916 largo 9 741 9 75 BruasLl 34 62J 34 68 Zwitserland 48 04 4806 Wttnen Kopenhagen 38 26 3826 ockholm 45 26 4626 0 Io 43 86 43 76 N Yoik 2 48J Niet oHicicc l iaa 736 736 Madrid 21 21 Milaan 12 66 1870 Beursofcriickt D ondiOrnemm slu it ter beurzo van Am terdtim bkef zppi gering hetjr ea geziei Ie onzdtere politieke en economische ailun lie in verschillende landen t ei v ield na 1 wel Is verwondennjr kan boren De kon en waren n ei het algtmeen wequip versn lerd Kon Olie ojiemlen iets laffer doch ui htt verder verloop tiad een volledig heislel in IJe Amenk xnten bleven peil Vön tie Ind fonWsen waren ku s eerier letn vaster Unilevers herstelden n h on wal wakker inzet lot op het i eil v ix giateien Ind fondsen trokken hijkan 2 ptt a in Huikerwaardeii da Uden beneden 180 tloe herstelden i ili gedeeltelijk Rubbera onder mgen maar wemi wijzigmg Arasteidttm rubbers nauwelijks pnjahoudend Tabakken