Goudsche Courant, donderdag 16 maart 1933

HUIJSMAN OOGARTS AFWEZIG tot Maandag 20 Maart Te Huur Op een dorp bij Gouda een ruim WOONHUIS lhet tuin aan den hoofdweg bev twee groote kamers en suite keuken kelder W C bo en éen groote twee kleinere kamera WC zolder WaterI Electr Huur ƒ 450 lei jaar l Mei te aanvaarden Brieven onder No 818 Bureau Goudsche Cpurant Markt 31 Gouda 10 0 I824S 71 Jaargang I Het is HET VOORDEELIGST Het is HET EENVOUDIGST Het is HET GEMAKKELIJKST wanneer U m meerdere bladi ii advertentien hebt te plaatsen hetzij hier of welk blad ook m bmnen of buitenland dat U de opgaaf daarvan 0 toezendt an het AD VERTENTIE BÜREA l VAN DE f OUDSClIE X rRANT Warkt 31 Gouda Tel 274r U z t dan m eens klaar en deplaatsing geschiedt naar wensch entot dezelfde prezen dis door de Maden direct wordt berekend OJoDilulieliilerleiillog lfialseliiippij Jaarlijksche Algemeene Vergadering op VRIJDAG 31 MAAKT 1933 v m 10 30 uur ton kantoie dei Maatschappy Tujfmarkt 36 te GOUDA Aandeelhoudeis hebben toegang tegen veitoon hunnei aandeelen De punten van beh deling balans winst en veiliesrekening en j aai ver sla 1982 liggen tei inzage aan genoemd adres van DONDERDAG 23 MAART af DE DIRECTIE till I feriDiiierefl óp welk gedeelte viin het lichaam U ook wenscht ZONDE baden dieet of geneesmiddelen Uitwendig en onschadélak Resultaat na 6en dag zichtbaai Vraagt gratis aanwu zingen en refeienties awr Mevr COLENBRANDER Overtoom 445b Amsterdam W 1 SANGUINOSE Aanbe oIen tegen slapelooslieirf gebrek aan kracht en energie gedu rige vermoeidheid lusteloosheid en moedelooiiheid zenuwhoofdpijn i e brek aan eetlust p n in de maag pijn in den rug n de lenden kortom alle verschynselen van ji Bloedarmoade en Zenuwzwakte Pms p fl ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Te verkrggen bu Apothekers en Drogj Wn VAN DAM Co De Klemerstraat 2c 4 Den Flaag NEDFULANDSCH TABHIKAAT Vaa den dichten siuieri waarmede Mac DüiiBld zyn beraoeuugen en bedowlmgen ten aaiiBien va i ü Ontwapemngsconferentie üinhulde ia Ui s een tikje opifeücht en Mimoedelyk leeus heden z l men kunnen Hums nemen aii het plan wabrmedc h j i conferentie lióopt te redden Te oordee kn naar hetgeen over dit plan vernomen ordt en gezien den toes d waario de conferentie verkeert zullen de verschilleniie partgen m de komend dagen kleur moeten bekennen en zal zoo liet lot van de con loientie duideiuk worden Het plan zal iv wet meer zoo ls tot dusverre met de on tcibare ingediende voorstellen het geval is g weest in age termen over noodzakelyke ermindermgeii spreken doch MacDonald zou met cyfert oo den dag komen üitr mtast lou ook gedacht zyn aan trankryks fiügheidseischen H document zal naar men zegt 4U bladïjden lang zyn tn alle afdeehngen der ontVwapemng Wat de effectieven betreft zou het voortitel vaa Huuver als basis genomen zyn Df vtrijunderuig van het oorlogsmatenaal wordt m cufeci uitgedrukt en vooral zou de aandacht besteed zyn aan de tonnage dei tanks en het kaliber van het zware gpkJiut Voorts zou d aföchalfmg van de militaire luchtvaart worden voorgesteld Ook op loutgebi i schynen vei schillende lüorstellen gedaan te worden Naar m Britache knngen ei luidt moet ÏW plan niet a een Britsch regeerings pl worden opgevat Rykakieskring Leiden wairloe Ooutia eu oingeMiig Lteho rt zyn mtttdiend d volgende lijateu JtUK btaatsparty 1 A j i eiaJikej 2 G V KaAijJbCtioei na 2 J Versoliuui 4 Al 1 van dt Weyden 6 J D de Kok 6 IJ Keeaüa 7 dl 1 A C M Baion van Wijnbet feui b Li Bulteu Ltu geüjUuidende lijbU ia ingediend vuuj eie liieokiiiigen Leiden Dordreeilt Or omii en en J iiealanU bociaai Democrativ e Arbeidersparty 1 K tei Laou 2 J v d Kleit 3 J bpronkers 4 Adii Pompei Ö P J Gai Ueiuei Aiiti Bevolutionnaire Part 1 U Colyn 2 J A de WilOe 3 Chi van den Heuvel 4 J beliouten 6 L I Duyniaei van iwist 6 C ömeenk 7 H Visöchei Ö H Amelmk 9 J J C van Dijk 10 A Zijlatïa U C b van Dobbeu de Bmyu 12 J Texpstra 13 C van der Zaal 14 P Wieliuga 15 A L Rut eib 16 i A vun Dijken 17 W Wainaur 11 Beekeukamp 19 P F Buel 20 J Bieit on4 Chnstel k Historwche Unie jm Mi D J de Oeei i i J R Slolc niaJtei de Bruine J Bakkei J R tinoocl lleukemtms Da H J vink H W TU iiUB Jiii air if Be atrts van Blokiand J Weitkamp Dr O W Th Baron van lK etzelaer van DubUeltlani intj Mr O K itz J M Krijger Jr Jht Mi J W H Rutgers van Rozenburf ii Di A van Rliijn Mr N G Vtlidhoen Ij Krol M J A de V laser M Miura D J Mellema J G WollhuiB J van én MireJ In alle kiwskrmgen ItlialVe Maaslnchf 13 ten gelijkluidende lijsf ingediend 1 iberale Staatsparty De Vryheidsbonii 1 l iol dl B D l rdmui 2 C G I ooe 5 mr A Moleimai 4 mi H PC de Witt Wijnen 5 mevi mi C C Ua Ur van Bosse i eu gehjkluidende Ijjst m inL üdMM ic kiebkiin tn Leiden en MaasliiJHK Vryzinnjg Democratadie b w 1 Ml H 1 Murchaal 2 Mr P J Oud 3 t E H Ebt Is 4 mevr B Bakker Nort 5 Th i Ketel i 6 Air A M Joe kes 7 Jan Scl ilthuia B P Kooiman 9 lr J Alliannse lü M Si Golu n 11 A btaveiman r mevr L V L Ho iij nmn 13 J Kortland j nievr L J v d BioeckfrDe Man 15 Dr van Raalte ie Mr C J Gou 9imt 17 M Hannewijk i VANAF A S ZATERDAG 18 MAART IS HET H O T € L C A FÉ R E S T A U R A N T GEDURENDE HET VOOR SEIZOEN ELKEN ZATERDAG EN ZONDAGGEQPÈND MDKURM MDKDRKr o TOONKAMER OBRECHTSTa52 HAAG CURSUS m PtolCURe IN tLecTi KHANi Diptom ¥ Jt rVÏ n samenge i toepasamg van geweid teft an mt de verschillende roorstellen J 5 JréMl r J 04 Ie iransche die op de conferentie zyn geda rekenmg houdend met dé politieken achter ond Aangezien men m een oTipr gangBtyd leeft al het plan ook met als eea defmitieVe regeling beschouwd loeten onien en zal liet oldoening kunnen geven Jn alle straten V MacDonald jiaar Kpme Het schynt th g zeker dat MacDonald f Sir John Si n eiAde dezer week naar lliJie zullen reizen om een bespreking mpt Mussolmi te hébben In Bntsche knngen wgt men er voora den nadruk op t deze Prtbggen geèiazins opgevat moeten wlen als tegen ft ankryk te z n gericht Omtrent de voorgenomen ontmoeting tüMehen MacDonald en Musbolim verluidt aat MacDonald voornemens is ZaterdagJ ond iraar Como of Streaa te reizen oir zondag Mussolim te ontmoeten Een offi cieel bericht van iJngelsche zude ontbreekt hter Medegedeeld wftrtl echtfl dat bij f iets wordt yoo vaa èrzuimd als een gelegenheid welke zich degelijk smart gelouterd door HAtXIffELL SUTCIIFPE Voor N erland bawerkt door J 1 Weeeelink van RoasUm u airuk verlwfen y den haaid zali Joshua Royd m eei m LT i jn gelaat en de tenge üe rT Hy wend ee T i bmnenitttam e do tuS r den stoel die aan JUMero iujde van den haard stand mteeh lT J bf het drankje ebracnt ejk voor ons zieke beest oo gauw scheefg loopent en rMbberhakkeii uitglijden Een haal tfwiVoudlg i iM H U m voertaaa op ddt uw tchoenma c r uMuitmd BUUDOG hak ktft plaütit Z ztjn gawaldr tark n oati iJIËBiiia en g h prOcmM tan d Woed l ftj L fabriek Bovendien If da prij laar veordeJlai hicht voor xoolmattriaal aUiém htt c ito WoodMUno kubbor U w J erooton aZ ïS 1 veranderen nfiuT b P9 Trasli et is i Lul fcje van en met W Indipn de hon 0 Ja t ae baaB U n len wie A Ta ïï lf M ed over de taiet Ttgrn UTaaT rr i waaraaax de man r e de baas ie rtoeg HaMc ter O DE NAAtA EN WEIGERT MlhlDERWAARDIGE r i WAT SMAAKT DAT LEKKER ZOO N KOP VAN NELLÊ S PAKJES KQFFIE GROENMERK VAN 40 CENTS PER HALFPONOSPAK N V Utrechtsche Hypotheekbank UTWCHT ad oo Pandhiteven f fifOgd OQ Beseiw s f F 60 854Qg T DE BANK stelt beschikl T 47 pandbrleven d IOO $ ih stukken van ƒ 1000 ƒ 500 en ƒ 100 De Directi Mr J S VAN LIER Ttfr R HO0RWE i De GRÖÓTE of St JANSKERK de trots van Gouda W h ndeWhiibnggefa egen over een tlemen voorraad TRACHÏÏGE LITHO S van U D J VAN VREUMINGEN van het Kerkioterienr der St Janskerk Mn vr oeger tijd Zoolang de vooHraad jtrekt zijn exemplaren te ko m n a i 2 50 a n het Bureau Goudsche Courant Markt 31 5 ledör Hfïffjr veel nut vaff De Goudsche Vraagbaak 1933 In eiken boekhandel ét 40 et verkrijgbaar en bij de Uitgeve r A Brinkman 2oon Markt 31 I I Oondspdag 18 Maart 1938 mimm gommt NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA OMSTOEKEN SSwERkS Slïïï R n m P BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE enz mEUWERKERK OUDERKERK QUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWüK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN Ditbladverschijnt da elijkfebehahtcpZdf e nF eestdaÉcn ABONNEMENTSPKUS per kwaHaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondwtól i kwartaal ƒ 290 per week 22 ait ovwal w u de bemginTper M ï rrsoco per post per kwartaal 816 met ZondugiUad ƒ 8 0 gescmedt Abomiementen worden dageiljka aangenomen aan ons Burean HAJtKT 8L OÜUDA bd onte agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux x jn dagel ka geopend van Ö fl uur Adminiatratie en Üedactia Tal interc 2746 Poatrekenlng 48400 i umninraye en U iêctt Tetot ADVEBTSNTIEPRUS Uit Gouda en omstreken beboorende tot den beaorvkrin i regelfl 1 0 elke regel meer 0 Van buiten Gouda an den beioigkringi l regelB ƒ 166 elke regel meer f M AdvertantÜn In bet Zaterdagnummer 21 t Jslag op den pr a Lufdadigbelda adTertealtftt de beUt ran den prtfi fM6£Z0ND£N HËDËDEËUIfGËK 1 4 rebels ƒ 2 26 elke rege meer ƒ 0 6Q Op ie oorpagma 60 booger Gewone advertentien en igeionden mededeelintron by contract tot leer gereduceeidei prtis Groote letters eft randen worden berek nd naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden mgezonden door tusscbenkomst van aoUede Boek handeliren AdvevtenUebureux en onie agenien en moeten daaga vóór de plaatsing aan het Bureau ï n ingekomen teneinde Tan opname verzekerd te i a Een btlangrijke dag voor d ontwapenings conferenöe Het tompionus vooistel van MacDonald en concieet ontwapeninAijJi voor den duui van vyf jaai TflacDonald nHwr it i ryke aanbevelmgen inzake de ontwapemng tei zeé o a beperking van het gebruik van dmkbooten 9e Op financieel gebied bevat het voorsiej aanbevelin i en tot begrenzing rder be grootingen voor leger en marme 10e Duttschland zal zich onder geen oTistandigheden weer bewapenen Het document is een uitgesproken com promis tusschen de voorstellen del ver schillende staten De Engejsche regeering is zich ervan bewust dat de overeenkomst slechts doel heeftwaimeer zy door alle itatea wordt onderttekend Binnenland De a s Kamerverl iezuigen De candidaatst llutg jibttien zijn zeoal guutld iii d vw üLhillendu Rykskiebkungui 1 ij Il hoofd otembuUHUx de candi alenlyt U u ingodicnd voor de verKieAiiig vwi de ledtai dei Tweerlt Kamei wUke p i6 in den MacDonald naar Itaiie zonderheden an het reibplan nog met beI Keiid zyn i en nota van het Lngelsche departement ör Buitenlandsche Zaken zegt dat de aanwtzigheid van den Bntöchen premier en den njiiniater vwi Buitenlandsche Zaken te Geneve e door beide regeenngen elltomgtheeten gelegenheid heelt opgeleverd van en ontmoetmg tusschen MacDonald Johnfaimon en het hoofd der Italiaansche regeering Mussolim heeft bt MacDonald enJohn Siifton een hartelyke uitnoodigmg ger cht om naar Rome komen vooiv huntnugkeer naar Engeland De LngelschenumaterB achten zich gelukkig om vandLze mtftoodiging gebruik te kunnen makenen hebben sthikkfiigen getroften om Vrydagavond mt Oenèv ar Rome te vertrekken f j V Onderhoud vkc Simon met Nadolny Sir John Siraon heeft gUteravond een onderhoud va n m er dan een uur met Na doUiy gehad om dezen Ih te lichten over het plan dat MacDonald heden in de Ont V ai emngsconferentie zal ontvt wen Het voorstel van MafOonald yjlgens ee zoo juist ontjfangèn bericht 7al iMacDonaldB voorstel er alb volgt mt7 jen Ie Nieuv e bevebtigmg van de gelykgeXLchtigdheid tan alle mogemlheden ie Versterking van de veUigheid door alle bestaani garai everdragen Volken bondspact Kelloggpatt Verdrag van Lo carno nogmaals te bevestigen en zoo mo gelykiueraan toe te voegen een nieuw ver byeengeroepen om de bereidhej4 tot daden van het parlement te toonen Hy zou spoe cig het tydatip van de volgende zitting bekend maken Van het gewelddadig vethm deren van aigevaardigden om de zitting 2 al te betreden zou hy overeenkomstig i aragraaf 76 van de btratwet openlyke gevelddadigheid procesver baal opmjkifti loen ötraffner verklaarde dat de zitting gt ioten was klonk luid applaus en ver li ten de afgevaardigden de zaal onder het gtroep an Hoch op de republiek en op Hiaftner en onder de kreet eg met de üittatuur weg met de Putsehisten liALle Benoemmg van zes nieuwe kardinalen BUITENLAWDSCfl NIEUWS OOSTBKEUK Een gespannen toesrand De Nationale Kaad bijeen In den afgelospen nacht i tt tchwaz in fvol een aantal huiszoeking by b kende communisten gedaan In een w i rg waar l een aantal communisten byoen wat ver zette men zich hiertegftn Le gendaimone moebt de deur open b ken en pa toen de gendarmes met geveWfe bajonet het huis Imnendrongeii vverd het verzet opgtg eveii Iwee en dertig personen werden Vangehou den waarvan zeven in arrest bleven Een hoeveelheid wapenen die naar werd mede geueeld voldoende wab voor de bewapemng van ongeveer honderd man alsmede een hoeveelheid propagandamateriaai werd m beslag genomen Uit de in beslag genomen i tukken lou zyn gebliflMOaL dat er een nauwe ameiwerking tusschen de communis ten en de sociaal democratische organi satiee bestwid De door dr btraffner byeengeroepen ver gridering y i den Nationalen Raad werd leeds te o minuten over half drie geopend De ledenJ wLsoua fmocratiSiChe fractie en van dP Duitschera waren voor het grootste ged R reeds tegen kwart over tvvce m de zaal aanwezig Kort daarna waarschynlyk door het vroege versthynen vi n deze leden verrast arriveerde een hon dertal politieen recherchemannen m civlgl gfkleed en beletten alle ingangen naar en Uturen van de zittmgzaal Stratfner kon slechts door een naa t ziJn bureau gelegen di ur die de politie met kon afzetten lu de z tcmgzaal komen Aangezien de andere al ge vaardigden die nog met m de zaal aanwezig waren door de po e met mee werden toegelaten besloten W m de zaal aanwezige afgevaardigden met de vergadering te beginnen Van het buiceau was nie mand aanwezig ïiöch de beambten en boden noch de stenografen Twee afgevaardigder werden derhalve door Straff uer direct na oitening der zittmg tot notubsten benoemd Uitvoeng schilderde Straffner de gebeur tfmssen die tot de crisis hadden geleid terwyl hy ook den juridischen kant van de zaak uiteen zette H y had deze ztttmg In eén gistermorgen gehouden geheim ci nsistorie heeft Paus Pius Xl zei uieuwe kardinalen benoemd namely k den aar bii schop van Turyn I ubsati den aartsbis schop van Quebec lleüe ve den aaits bi fai hop van i lorente Dalla toota den Apostoli chen Delegaat in de Vereen goe blaten Pumazom Biondi den pauselyktn runtiub te Boekarest Dolci en den aartbis sthop van Weenen dr iimitzei Bovendien zyn twee kardinalen m pextore dwz twee kerkvorsten tot kardinalen gemaakt zonder dat hun benoenung op het oogen uk bekend gemaakt wo dt By gelegenheid ai dt Paus hun namen bekend maken loespraak van den Paus tot het cmsutone 3e Deze verdri n moeten worden gealeund door instellmg van een Int Controle commisiiie een permanente ontwap mngs commissie en een commissie voor hl ndeizoeken Van klachten 4e Ten aanzien van de kwalitatieve ontwapening zal rekemng worden gehouden met de Duitsche en ftaliAansche wenschen van afschaffing resp staking van den aan maak van zwaar geschut 6e Ten aanzien van de vermlndenng Asn de Ijegereffectieven zal het plan zich zoover mogelyk by de Araerikaansche voor slellefi aanylmten 6e Alle punten ten aanzien van den bactenologischen cl emischen en gasoorlog waaromtrent oveieenstemunmg is bereikt zullen m een conventie worden opgenomen 7e Ten aanzien van de ontwapemng in de lucht wordf voorgesteld afschaffing van het Uïchtbctfnbardement en int controle op dr burgerlh luchtvatot 8e Ma nalds voorstel bevat belang ge hgt iderd procent V Ter inleiding hieW de Paub eeü t spraak vvaann hy een overzicht gai van de kerkelijke gebeuctvmsfaen sedert het laatste c ii Eistone op JO J m iS lO Hy noemde den II ternatiunalen toestand critiek Door een u erdreven nationaliaine jwerd de toestind öle eds onveiliger en WiruS ger In de oude en in le nieuwe wereld kletteren weer de waptnen voor d ia brt edermoord Ook de wereldcrisis was een bron van smart door uat zy miUioenen arbeiders werkloos maak t j en door d © vyanden der politieke sociah en rebgieuse orde voor hun doeleinden woidt uitgebmt In dit verband noemde dPaus Rusland Mexif o en panje Voort ver klaarde de 1 d us zich bezorgd t makesi om de protestantse he nrosebetenmaktry die m g pheet Itahe en zelfs in Rcftne vry en teagelooi kun gtbchieden Hy nep alle katho litken üp om het kostbaarste wat zy m deze stad en m dit land hadden te i dodi gen en wees op de schade die dez iewegmg in Italië reeds had aangericht che zude QK onhe Voorts beklaagde de Paus zich er over lat de doop van de dochter uit het Hul gaarschoy Koïiihgshuis niet volftens den j kathoUeken ritus was ge chied in atryd met de formeele en uitdrukkelyke haften die door dfrhand des konmga waren neer geschreven en onderteekend De Paus ver klaarde de verantwoorde jkheid daarVoor tf kunnen onderscheiden Daarom wilde hy aan ook ïuet zyn apostolischen zegen aan een in de politiek verstrikte en het voofgo vallene l treurende moedre onthouden deien hoog vin voorhoold met grijze ver Liouvienwekkende oogen het eeheel getuit dp van 7eUbewustlitid iii volhai dinH maai 0k van teederlieid jecoiis zwakkeieu vei gelaat en gestalte lag bovendien die eii ti aaidit rust wellte he + t fvolg is van 1 n iitëoiliapen lexwi eu vaft kra Jit wel n liiiikt gedurende jaren van waian arbeid Zulke mannen als Jobhua waip vriendelyke ou J en voor Lorna oen hy een jon en was soilke hWven met dikke muren als dwe hadden hem ali pen tiouw ezot ker gekend waniwer hy terugkeerde laat ons zeegen van de jadii hazen e konij non o I van een dryfj iclit met een oVermoo dig gezel hap luiters gevblgd doof honden even roekeloos als 7lj zelf l e oude vuen dehjke atmosfeer om af Giiff weer en even ais straks de damp van ka kop 1lal werk ten Kij de hennnerlng m iem win lan vervlocen dagen Hy vopl le ook een andeit t n woord igheid die van zyn moedsr lang levendm krachtig van votirl en daml dic hen goholpon had i ia man te worden En toen tirong zich gtwekt door wannt en aezelligheid vtui het tooneel de viaji aan lieifi op hoe hnd u met Kulk een rlIoedeIl en zulke mmnm aN Jo ihua Ro vd aai zich heen Ji hipbie uk ktinnen jd n Fn liij wierp de vraag rij fti an izi h a Jf ej n geweldifcen sciiok kreeg Grilf knikte maar luj vertelde den jndga mot wat hij wist vanVeen woesten nacht lang rèeöH door de jaren verborgen waarin werkelijk de oude Adam ui Gabriel was goj w t j loch schijnt hij in ailea n iiitijd de predikant fi zyn zeide Joshua Royd k zje hem teliJk weer als ik op mijn tenigwö van deWaikt te Marshcotes de lieide overga en hij Joopt m zou kunnen 7 g p en mefc zijn hoofd tu sc hen 4e Bierren en hij ziet nooit lemaftd al raakfc pien zijn ollelf oog ook aan en yan weet ik dat hy eeSi voorraad vnur en ferwoesting voor ons verzamelt voor den Volgenden bJbbatfag Gabriel Hiift vergt fg veel van sieren ontmoeltó ili one Lasfl Dene liij i Hester naast ich die l ot ide oeken en onherroepelijk Ja mel je ja vrijwel Als twee jongens een oogje hebben ff littzolfde meisje zul Je merken dat aij het uieisjo lietl en al vergetwn voor een vechtipoitij waarin jde fon den ander tracht neei te slsian En als een van de twee haar dan lueft getrouwd brengt hy een groot deel van d i tijtfn dien h zoo nuttig had kunnen gebruiken door om lie hewyzen dat hij de ni q t r van zijd vrouw 18 Ue blyft tocli e n hapje avond i eten AB een kop thee gebruiken nfijnhegi l Ix nfex Dat ftoort zoo onder buran fv Wel Ik niloe eigenlijk naaf 1 ostwi tnena want Gabriel ïl irst wacJjt ml j daar maflr Hester zal zuur kijken aid ik Jieengd zoorder het bïood te hebb f trengei dan eenige an wet wordt depe gehandhaafd voordoet iten ain ik jieeisgt ïciocn ii mTj en i ebioken i Gabriel Hu ide p Hoogland sehe JéJH JlülNSti ¥ J lafd dat men ggj fl hem aan derT iii Qst Jaat v rt kk en w ë dat hij g s ij j zat op een b rkga ï n die n ast de nW tieid litett genol 8 en Grilf dacht r niet was neergevallen en ztejn ooffen staarden vei weg en zyn Uchaain wos stil als be J aatste Oordeel en toen ik hem aanraakte huiverde liy eerst en keek mij aan met e n verwezöi gelaat e Hwalend © oopen toen legde hij de hand op 7ijn voorhoiifiri en ik fcon zien dat hi nauwelijks wist waar hy was noch hoe hij d ar gekomen wJs Ik houd met van zulk foort werk t n rfiari moet de dmgen bedaard opnemen en kalm of hl boer oi predikant tp en 7iel en lichaam zullen éi hem raettejtyd voc r dan k n Het avondeten is eed zei Hester toen zij dö laatste hand aan de voorberei dmg gelegd bfa Hfte lykt het o de dagen van voorheen dachf Griff t n hij bij de tafel zat met aan Windy Farm deze schand aan tte doen at mocht tabriél ook nog 209 ongeduldigworden Zoo ge hebt Gabriel Hiret du gindfe m Lokwitheojï vervolgde xJe boer op n teifdï n zékeren en vr en ttoon Ik ben oud genoeg om mij den vader y yan üabné te lerinneren den oulben lom Hirstf v Ling C rag dten hestwi fltenner van een Il stukje WATdewleesch ir Vorkshire ƒ hij wafl öok de rafste dnijikdr en de vnooJijk Bte nachtuil otdat hij rotom werd Nu en dan h b ik w l e na rartacrit als ik Gntrjel zoo vurig noortfe pül eri dat htn bloed sprak en d t bethel Ba et mogelilifc wa if dat de aopij tol de ijrew oonten ynk mjn vader zou fepnnen verjaflim als J ij eens laet zijiyjtfettige hartelyke stem Wordt vervolgd f V eBchuitjSH aanbood teiwijL Je ketel oj het lioulvuuf meezong on do kleine zwap ekniik rum geno eiyk naast den grooteientiekpot blonk De gaistvnjïieui van hen dieliiei aan den raid van de veilatonheadwoonden was volkoii en het beste wat zijbezaten stond Grift ten dienste en het werd iingehxxlen nief die zeldzame Tijkc goodhartigheid wa Tmee het lieidevollirced 4ang geleden ijn hart iiad veioverdHier in de Hooglanden ijn allo t rli ken annen fikaars gelijken en lüs gt lijkengaven en ontvingen zij aatvnjiieid mttWeldoende besohtidenliei I Niet vaak maaktt QnU van deze ga tvnjheid gebniik Hetgebeurde zelden dat hy zich de gelyke ge voelde van iemand als Joshua Royd ofschoon hy van maatschappekyk st dpunt gezienlyn meerdere was Maar vanavond waren erzachtere krachten m ikm aan het werkHij lipt zijn oogen dwalen van den epnenhoek van de kamer luiar den anderen hi wierp och vnendelijken blik p cjo tinnenkimnei de D lTtfare Jvroezen d tj ebu sen die twee aan twee op den choort t en mantel waren gerangschikt een oogenbüik cf svjn bbk rust n op d zitbank ti thooce ieunmp die de dour aan het cezirfitonttrok en te gplyk deak toeht tegenhieldMaar l et San t ruhtte zpjf ik op JoshuaBoyd hij zaïr hoe iiaPsclujnsel vaji lietvuur dan flauw daïS der over n sclierpgesniien elAat gleed Hef bezat de trekken die alle mannen van I ing Crag Moorceroeen hadden doch hel was van eén ruweschoonheid en bezat een eigen kirakterZorgvuldig geschoren sterk van jukbeen