Goudsche Courant, zaterdag 18 maart 1933

18848 5 r 2ionaDem Lune 2i ons Choc hagel 2i ons Huishouddrops 2 ons Wellingtons 2 ons Moccakoekjas 2 ons Ko fiestang n 2 ons Ijswafels 2 ons MUanowatelsT li ons Sinaaasohijfjei TE KOOP GEVRAAGD m M aapkliiils Brieven met piysopgaaf ondei No 927 Bureau Goudsche Couiant Markt 31 Gouda Wopmpoeders genaamd yiFermitan werken BETER dan alle andeie wormmiddelen en mogen niet fireluk gesteld worden met womikoekjea bonbons toien tjes enz daar al deze middelen met die kracht bezitten die ei van verwacht wordt Wormpoeders genaamd Farmitan liezitten een bnzondere vinding ruke samenstelling en verdm ven zeker Spoel made maag en andere ingewandswonnen zoowel by volwassenen als bu kinderen WORMPOEDERS genaamd FERMITAN kosten 85 cent per doos 3 doozen ƒ 2 40 Overal verkrugbaar of direct van liGolia Mifii Wortiliiiier f 4 I Vrijdag 17 Maart ftvmgeefs héb lialtijd getracht KoperWieHiie grondbeglni elen bij te brengen ijder si ihaving tevergeefs fieb ik hem vele jtu n een lichtend voorbeeld willen zijn Mdit gebied Niets is m staat geblekenmeni o n te vormen tot een exemplaar Jan noitnale burgerlijke bM fdheld Dat bleek vanmorgen weer eens te incei toen de onveilaat plotseling zic op onhebbelijke manier uitrekte om na uit voile borèt te hebben gegeeuwd in ten tukten schaterlach uit te barsten Vergramd hief ik het grijze hoofd op Lh met vragenden blik ondhrzoclit ik de reden van Koperwt s ongepaste luid ruchtigheid Meneei Bottelaar nep Koperwtek met t air van een Jtftfimoeid maar welwillend onderwijznik een achterlijke maar goedige leerlin ts wil bijbrengen meneer Bottelaar wonderlyk zijn ie paden der hoóge politiek Wat vandaag als onomstootélijk wordt vastgesteld waggelt morgen op zijn grondvesten het gten gistei werd aangegaan wordt heden nut gehoitdtn l Hier zweeg de pedante wijsneus om htt effect van zijn h oorden na te kunnen aan Nu weet tk zoo langzamerhand wel hoe net jacobus um te springen ik vm dus evtnzoo maar snoot verachtelijk den neus Geprikkeld ging hij voort Zes maanden lang heeft zekere Raadsfractie zich halsstarrig op een bepaald standpunt geplaatst Zes maanden lang werd zoo de gang der zaken opgehouden zoodat de begrootmg ovei tijdig rd ge traineerd en de Gemeente prakti ü on der de voogdij dei Gedeputeerden k am te staan Plotseling in luttele una tijds wordt hit standpunt verlaten en men geeft zonder meei zich gewonnen Merk waardige gang van zaken onna peui bare onbegrijpelijke argumentatie Andermaat zweeg Koperwtek en slieek Laat eens een proefwasch behandelen bij Model wasscherij Fa J H VAN STRAAIEN 0UDE PEB3ELA Postgiro 17039 Fermitan wordt door de Nedejrlandsche Wet beschermd Wormpoeders met vooizien van het woord FERMITAN worden als namaak beschouwd Men wachte zich dus voor namaak 4 Mmm migt ck adüerimüê kokmrma Dit ie ook verstandig Adverteerders toch staan in voor hun waren Waarom zouden U 8eld uitgeven om hun goeden naam bekend te maken ais zij dien door slechte kwaliteit weer onmiddellijk zouden verliezen De aclvertenties wijzen den weg naar goede waar Spi wtea vei voigcnfc op de koper tini u ij zerinduïlrie de tiate twee al vaö oud hei echt Hollandschc industrien de laatbtf smda ItXJ jau in ons land e ® Q iijjde n over icUti met een bespreking van de nieuw niver industrie ien slotte weea bpi op de groote betee1 U118 van de actie voor liet koopen bi gelijken prijs en kwaliteit van het Nedeflan lIio Fabukaat Met eenige treffende voior beelden toonde spr aan hoe va nog al lei n uit slem aan het duurdere minder o xle buitenlandsdit lilnkant de voor i eui woidt gegeven O sociaal democratibche raadsf ratt k t DU deze begrootmg ondanks de mede Uflfiling van haren woordvoerder dat dt oKtie thans in den aanval staat een twrt passieve rol gespeeld Ze heeft cri k geoefend op het systeem door B en W fcv d oijn tg boïumigen waar zulks zon t beiwaar mogelyk ia ze heeft zich WfkUtrd tegen de wyze van dekkuig van tekort der begrootmg dat zyn oorzaak U Hi vindt in de enorme uitkeennge aan öitl KM nverzorging 1 aanzien van het kortingvraagstuk de SDAP merkwaardigerwya het lMe standpunt in als de R K fractie aan AeHjk n 1 dat de kortmg nu met mocM ottlen toegepast maar dat dit nu met t beteekende dat dit nooit zou geachjeden WfrhBfcben ditzelfde al eens vroeger door den Binders hooren zeggen toen m Am Um door den heer Wibaut de noodzaak verlaging was erkend En sindsdien is 1 heel wat voorgevallen dat het nlet J van den heer Sanders had moeten veranderen in nu weT Aangezien J politiek van den dag die de SDAP voert dat met toelaat kon ook een WWng van het vroegere standpunt van SDAP fractie thans met worden ver De houding thans door haar aange en wekte den indrft er op betekend e Ön een gelyk standpunt der R K fractie GEADVERTEERDE GOEDEREN BETROUWBARE GOEDEREN LIBERALE STAATSPARTIJ DE VRUHEIDSBOND GROOTE OPENBARE VERGADERING IN DE ZAAL KUNSTMIN VAN DE SOCIETIET ONS GENOEGEN TE GOUDA OP ZATERDAG 18 MAART 1933 AANVANG DES NAMIDDAGS 2 15 UUR TOEGANG VRIJ GESPROKEN ZAL WORDEN DOOR i Mevr Mr C C BAKKER VAN BOSSE over Nationale Eenheid De Heer C G ROOS over Crisisbeleid en Platteland Mr A N MOLENAAR over De innerlijke waarde van een krachtig bestuur Mr H P C M DE WITT WIJNEI over Ongezonde Gemeente huishouding PVof Dr B D EERDMANS over De Liberale Beginselen Het Bestuur der Centr Kiesv N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT Pandbrieven f 64 000 000 Reseives f 1 760 854 05 DE BANK stelt beschikbaar Mo pandbpleven d lOO in stukken van ƒ 1000 ƒ 500 en ƒ 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG UW hakken zoo gauw scheefgeloopen en rubberhakken uitglifden Een haal wivoucilg rmiisdia latw voortaoii op da uw ichoenmakw uihiultcnd BULLDOG hakken plaatst Ze zi n geweldig sterk en anti slippmg en geheim procédé van d Wood Miln fabriek Bovendimi Is de pr z r voordeellg Eischf voor zoe mararioa oMMn kêt c ifa Wood MihM Rubb Udor i Hakken LET OI DE NAAM EN WEIGERT MINDERWAARDIGE NAMAAK Wood Milne De GROOTE of St JANSKERK de trots van Gouda Wij hebben de beschikking gekregen over een kiemen voorraad PRACHTIGE LITHO S van D J VAN VREUMINGEN van het Kerkinterieur der St Janskerk in vroeger djd Zoolang de voorraad strekt zijn exemplaren te beko men a f 2 50 aan het Bureau Goudsche Courant Markt 31 Vc oor de zuinige Huisvnmw is het van belang te weten dat tiechti S het beste derde deel van de fijnste j m Qrt haver tot Quaker havermout wordt verwerkt Daarom heeft elke portie Quaker in verhouding tot den lagen prijs een verbazende voedingswaarde x vcrd tafelzilver De inhoud vto hel letenwoord ige groote Quakerpak IS 5 ons netto Verlangt uitdrukUclijk de tieel blauw roode onfimetlc pakken met den bon voor zwa ifveizd leder heeft veel nut van De Goudsche Vraagbaak 1933 REOEIMATIO V r De Naderlint cha 0 bl 4lMr In elkon boekhandel k 40 et verkrijgbaar en bij de Uitgovers A Brinkman Zoon Markt 31 1838 ZatoPdag 18 Mi GOIlKGHIl PnUNT I IEUWS EN ADVERTENTIEBLAD y BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSkIoP JEUWERKERK OUDJERKERK OUDEWATER REEUWIJK CHI OOR GOUDA EN OMSTREKEN lOUqERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE INHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz i Ditblad verschijnt dageUjksbehajveop Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per Inmrtaal ƒ 2 26 per week H cent met Zondagsblad m kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de beiorgiag per looper geachledt ico per post per kwartaal ƒ 8 16 met Zondagsblad ƒ 3S0 AbSmementen worden dsgelflks aangcnomeii aan ons Bureaa HARKT SI OOCDA ht onse agenteA en loopers den boekhandel en de poitkantofen Ome buieaui iSn dagel ks geopend van 6 uur Administratie en Redactie Telet ittcn 2745 Foitrekenlng 48400 ADVËRt£lNTIllpKUS Uit Gouda en otOBtreken behoois e tot den bezorgkzinff i 5 regels ƒ 1 Su elke regel meer ƒ O 26 Vjin buiten G ada en den bezoagkdngl 1 5 regela ƒ 1 65 elke regel meer ƒ 0 Advertentién in het Zaterdagnummer 20 bjJBl g op den pr s Liefdadigheida advertentién de helft van den pr a INGEJONüEN MEDEDEELINOBKi 1 4 te elB ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 50 d üe voorpagina 60 Jlooger I Gewone advertentién en ingezonden mededeejiingen bü contract tot z er gereduceerden pr ja Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentién kuhnen worden ingezonden door tusschenkomat van soliede Boek handelaren Advertentiebureux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan hdt Bureau z n ingekomen tenemde van opname verzekerd te zjjn n r jDeze Courant komt in vele duizen A éëzinben Gekarandeérde oplage 6500 ex f JI 1 i i n = P pit nummer bestaat uit t4i n Géullè4ie Pij en en Plateel Enk6te hiitofischa e technische bilzonderheden hpv9r ean poduct vam Nederlandsch fabrikaat A nïet dfj aart ewe k 4dusi üi Ouds i initiatief doch van een L jse hladcn uit het Dagbpdt van een Gwwenaar ff I ERSTfe 9Li l i II KL jL L ïili e havenr lelijk 4 at mJ I heeftj vfe hetyj C5tAï ng J e fl i A den weg ttmmerl heeft De BegrlE oting inl Dfl gemeentebegrooWg is $ in behouden hav aangeland t e onderatéUmg diQ we on M iaterdag hel ben geojberd dat kei sinuilevinkta spelen van een Jtweetal groepen In den likad zou leiden tol h t vaaj tel len v n eea iuet stHi nde begrootmg riaiiy dim aan Ged Staten zou worden j a laten op welke gze ket tekort zou noè worden gedekt s gelukkig met be wwheid De r k fractt heeft blikbaar e ihoodbiuirheid va ar standpunt ten uuuien vaa de kortiiJ qUaestié waarvoiir iU fMn enke redelyk Argument heeft kUS nut iHinvoei eii ingezieij en i8 na overwtgng gedur nde tweeiti a l uur JOt een erUanng j ekomen die voor denAvethou der van finftncien de beteekenis mhield dat m VM n bedrag van ƒ 18 UOO aan küitiRg opjalansaen en toonen ala inkom ite Mit o de begrooting kon worden ge kBckt wi zullen die verklaring die oi evengoed eSnige maanden eerder had kun I en worden gegeven waardoor veel stof dat Üiwis ig opgejaagd had kunnen worden voorkomen maar met gaan ontleden Waar 1 1 OS gaat iB dat een deel van het voor t sluitend maken der begrooting noodige bedrag er gekomen is tin waar het ontkekende is kuimen worden gedekt door een nieuwe inkomstenpoat die er van de Kgkb ngwring is gekomen door toekenning van n Mng van ƒ 30 000 wegens uitkeenng um meerdere criRia werkloozen een be drag dat het ook mogelgk maakt deri post Onvooniflne uitgaven met ƒ lü 000 te rrtwkm wat zeker met overbodig kan woPdiHi geacht is daarmede de begroo bnf gered en kon deze op gezonde bus s worden vastgesteld Wel is by de behandeling naar aanleiding vin de bezwaren door den heer Deasing tnfcwikkeld tegen de voorgestelde retribu tie wegens het afvoeren van bedr fswater tk daarvoor op de begrooting gebrachte m kMUtenpost aangehouden tenemde de be wirea van deze heffing nog eens nauwitciirig onder de oogen te zien doch oven sera iB behoudens de hierover genoemde wijagtagen aan de cljfera der begrooting wti veranderd Om dat resultaat te bereiken zyn zeven utÖfig n gehouden zijn ruim twintig uur voïgjepraat Dat is weliswaar al belangrgk minder dan enkele jaren terug maar ilf duur der discussiea kan nog heel wat orden bekort zonder dat de begruotings Wimdelmg er ook maar eenige ai hade bij leidt icifi initiatief doch van een revolte ge het gezag der Gilden Delft alwaar emgéjDelftsche plateelbaküfers uit het gilgepLooten aren aangezien zfa te vroegr iiichzelf WdJöi liegonnen deze ves igmg v lt in 1630 Wa de aanwe gheid vai de benoodi de jjïouda H redeii tot vestiging alpottebEkkeryen het meer f jneakte de aanvoer van grondstof en ers noodig w wpl uit Dmtschlandjjen Be gie J dsche plaiteelindustrie is vele ja H tón zeer ï lo eiende industrie geweest ctarv n de pttoj idten in het iji itenland ge Ijfeede taftrek vj nden Ik noem als zoodanig Vooral de facan H vische landen en Noord Amerika De laatste jaren n voor de ie mduktne moeilyk omdat de smaak van het publiek zich heeft afgewend van de drukke maar dikwyla zeer urtistieke decoraties en ijneer na ar soberder v rsienng vraagt Daar by kw m de uita oer bemoeilyking naar Amerika terwijl di or een langdurige onge lukkige staking het proces der smaakver ihderftïg bijiifet fgABëk ia verhfluwt omdat do r het tteg allen van het Goudsche pla teel van de markt het zich sneller aan an dere vormen en decoraties heeft gewend Deze industrie staat dus nu voor de moei lyke taak zich opmeuw aan de veranderde markteischen te moeten aanpassen Met de verandering van product ging weer gepaard een verandering in techniek Schilderde men in Delft in t algemeen op tmglazuur waarby de glazuur op het biscuit duB een dekkende laag vormde om daarna opnieuw te branden in Gouda bakte men eerst het voorwerp bracht daarna de decoratie aan daarna een doorschynendè glazuur om dan ten slotte maar op een veel hoogere temperatuur als in Delft geschiedde in te branden Het moderne matte Gouda plateel echter volgt weer d methode in het oude Delft gebruikelyk dus eerst het bakken van de biscuit daarna het inbranden van de gla zuur daarna het aanbrengen van de deco ratie en tot slot het inbranden op hooge temperatuur tot lOOO gr C Zooals gezegd heeft het huidige Goud sche plateel de decoratie verlaten en wordt de moderne richting gevolgd waarby voor al met kunstgl azuren gewerkt wordt Uit een rode van den heer H Simonit voor de Vereemging Nederlandsch Pabri kaat op 17 Maar 1933 te Utrecht erij wen ge o indhstrii D e zeef ou en v or de liiblye te yit d gryze 1 mH yd ftift RomWnsche d ihirig nJ Go da gebr ht aijjf teïorceeVen Uitejftlelyk k dat m Veiukt l e ezond verata heefti Qvi het ïfeieke rtjhment gezege et toppunt dei A If fractie wii roofc utls perk van ver l fe in groote opbl i in U T ëens brèrti lj evd ar buiten de poorttó m tÖ r hoofdzakelyf bch ttlb veW ajÉgd brumroojl van binnen geglftlfüurdii oaMs i tbn op vele interieur hitaeryenlJmt dien WJd aantreft Na een inzinking lelke een halve etuw duurde kwan de ojileving In Engeland was uit Amerik d tabak aangevoerd daaruit was ontstaan een nieuwe industrie het pypen maken en deze nieuwe mdustrip werd naar Gouda overgebracht en was de aanleldmg tot een groeten opbloei welke anderhalve eeuw aanhield Aan de Ëngelsche Hi p sKttH deze industrie herinneren nog ele steile ver basterde Engelsche vakuitdrukkingen Ir thans nog m Gouda worden gebezigd Deze pypenindustrie werd feitelyk be oefend als huisindustrie alleen de eindbe werking n 1 het branden geschiedde in de pottenbakkeryen voor wie dit een zeer lucratief werk was waarop de volle brandkosten verhaald konden wor len en aldus een haast klassiek voorbeeld van pnjslumping gegeven werd Het na deze anderhalve eeuw van bloei ingetreden tydperk van verval was oor iiak dat in 1820 de meeste fabrieken verdwenen waren De enkele welke overgebtvui wa ren htbben zich sedert toegtl t d op de fabricage van fyn aardewerk en wei op het z g plateel Onder plateel verstaat men VMB erd sthilderd aardewerk zooals drt o a ver da digd werd m Rotterdam Del t ni un trekt n waar men ook sprak van jilateel akkers en plateelbakkeryen m tP on tel ling met Gouda waar men sprak van p ttc bikkpr en pottebakkeryen Thunj is dit nntii s Het Delftsche product of üi Jon ge klcrd heet aardewerk en lut GoudHche versierde product plateel terwyl é men in Gouda spreekt over Goudsche i irdowerk men bedoelt de bekende roodoiuin kook feiten vergieten en bloempotten Het ontstaan van de plateelbakkery in Gouda IS met een gevolg geweest van Veieemgmg Nedeilandsch Fabrikaat Een eïcurwe langs de stands Gistermorgen hield de Door den voorzitter de beer K i van den Berg werd een inleidend woord gespro ktn wsaiin hij erop wees hoe de Ja irbeuia een uitnemend intermediair vormt om de vo rtieffelijl beid van Ned fabiikaat te Uemonstreeren daar iet dun vaak met bui leulandsche producten kan worden vergelekeA In menig geval zal men dan zien dat de voorkeui vooi het laatste misplaatat VlBS Hierna verkreeg het woord de heer H bimonis voorzitter tier Commissie van Ad keïïjija ertS jarih 1250J i vtrliooging der beating ilet it l k dat geep enkèftlid vijn in Kf belèktmgvërhoogingl met matenmïi vti t rtder doet dMjt met ooten t rtiaai als het geldf toc l komeij dan mi et men weUwillén Dan K er ïuet af door te zeggen JM je R mo t opdokken voor vyf zesde deel ter van de werkloozenvoorzi met die bewermg 1 wordt die oht ntatief geuit komt er geen cenl en zonder geld kin ook de gemeenti aan haar mancieele verplichtingen voldoen Hei IS QlÈ trekt met onredelyk het Sordt zelfs noodzakelyk dat het Ryk belangryk meer gaat bydragen in de voor alle gemeen ten niet te dragen lastoi maar men diene toch ook in t oog te houden dat het voor de Rykgregeenng een geweldig probleem JH hoe zy met het enorme tekort dat er is en met de teeds dalende rijksmiddelen moet financieren Het standpunt door de SDAP fractie thana ingenomen is ddarom zoo onreeel wyl een paar begrootingeii ttrug zy gansch en al niet bevree id was de opcenten op de personeele belasting op te voeren tot een cyfer waarby het huidige nog mair kinderspel is Trouwens wanneer nu meuwe groote werken ter hand zouden V orden genomen als het derde deel der r oleenng en een nieuw zwembad zooals de SDAP fractie dat heeft voorgesteld zou zy dan meenen dat dit alles zonder be lattingverhooging zou kunnen geschieden Dt thans gevoerde politiek is die van afïiy d gheid vaai het onder revolutionnair ge luid afwentelen van elke verantwoordelykheid op onderen tnstede van zooals thans met grond mocht worden gevraagd te wil 1 n medehelpen aan den opbouw De toestand zal zoo heeft burgemeester Gaarlandt het uitgedrukt het noodzakelyk muken dat de gemeente zooals ook ieder menach zich op een lager mveau gaat m stellen en zich m zyn wenschen en verlan gtns gaat matigen Zoo is het ook De soc dtm wilLen een tweede zwembad m de Korte Akkeren wy weten dat er velen zyn 1 1 de gemeente die een overdekt zwembad oor Gouda als een vurigen wenach be schouwen maar er is geen geld daarvoor het kan thans met ies vooi de TOfp tiuishouieUjke en luxeartikelen ter Juai beurs Deze yul m een interessant en leerza m betoog een uitvoeiig overzaoht van de teteekenis den omvang 011 do techniek van de eiochiUende indus trien welke hmshoudelijkt en luxe artikelen tabiiceeren VcJ itc nvolgena besprak de heei Simoms de trdewerkindustrie waarby hi vooral iee i uitkomen de groote Leteekenia van hel werk in Petrus Regout Je plaUolbaJckenj en de pypn akfiij waar hl nidrukkeh k de G udsche industne v frd gfwezen Men zi © hierboven een Wanneer de Wethouder van Financien er op vojHt dat de gemeente moet rekenen op vernifiderde belasting inkomsten op ver n nderde opbrengsten uit het Marktwezen en de Lichtfabrieken op toename van onm bare posten van belaatmg en schoolgelden dan iB dat de nuchtere realiteit die moet worden aanvaard en m dat kader past geen fantastisch en pohtjieit gedoe KAPLAMPEN EN KRONEN IN APARTE MODELLEN Toen de begrootingabehandelmg vonge veek was vastgeloopen ia het geluid ge hoord dat de wethouder van financiën den Raad by met aanvaarding van het korting voorstel voor de consequentie van deze afwyzing moest stellen Dat beteekende dat de wethouder dan zou heengaan Db wethouder heeft zich met op dat atandpunt geateld en oi terecht wyl dit een ovenjlde daad zou zyn geweest waar van ernstige gevolgen te wachten zouden zün Heden weer gestoomde Makreelen P G SCHARLEMAN Jr i ERVEN M M v LOON DUBBELEBUURT1s7eOUUA TELEF 1202 Het overleg dat smdadien heeft plaats gehad heeft er toe geleld dat de begroo tmg sluitend is geworden waarvoor de wethouder een compliment met mag wor den onthouden en dat nu eensgezind kan worden voortgewerkt om te trachten een zoozeer gewenachte verbeterde ryksregelmg tor stand te brengen om deze met het oog op het komende jaar te kunnen benutten L 10e WEG 75 GEBAKKEN BOKKING 5 CENT Bdna den geheele dag warni vei kiUgbaai zoo uit de pan Het 18 waarlyk geen benydbare positie thans het roer der gemeente in handen te hebben