Goudsche Courant, zaterdag 18 maart 1933

tch voldaan over de roode kuif tenviji Ml triomfantelijk grijnsde Ik keek hem eens einstig over de briiiec iazca aan en sprak Kopeiwiek Uw hesclionivingen getniiicn van een ongerijpte levensltlik Wnt bazelt gij over Uwe overheden waf hü eft gij de ontzettende verantwoordelijkheid lie op hunne schouderen loodzwaar diukt Laat varen dien geest van ciitiek tn verzet onderwerpt U zooats wij allen Betaal Uwe tn lasting vol vreugde en wees blijde dat gy bij een goeden patroon irt AV en niet behoejt te eten van de zoo vaal fic prezen staatsruif f HUZIBK i JStmTzWi H Jenné ïm o naar Wuddinxveen Ksrkweg I TTm Mulder van Markt 48 naar Zutdkade l 74i M C de Jong zeebad toch een reductie daarop te geven ttn 10 pet door de coupon boeltjes voor 10 liadon vau f 4 60 op 4 to brengen Wanneer men ui badpak is en mt l i admuiitelniii kan de houder van om louponboekjc inn ff den afrit het strand bereiken en belincll hij liiet eerst een volgnumnier te halen Ook voor d Kurlmuseoncertpn ijn de prijzen belangrijk verlaagd Druta KOOPT bij ons SLAGERSJASSEN KAPPERSJASSEN WINKEUASSEN Laag in prijt Prima kwaliteit De Kleine Winst Korta Tiandawag 22 GOUDA Orkeatvereeniging Symphonla Concordia Van de uitgevoerde werken noemen we in de eerste plaats het hoofdnummei Pianoconcert in G moU opus 25 van Men deiaaohn een nog steeds terecht geliefde compositie de meester heeft het de piano soliste niet gemakkeiyk gemaakt wa d zoowel technisch als muzikaal worden hooge eischen gesteld Een werk uit het romantische repertoire melodieus sums el op het sentimenteete af maar ook pittig Onze ojd itadgenoöte Nellie van Triet heeft met lianr vbrtolking eer ingelegd geruimen tyd is h i geleden dat we deze pianiste als soliste hoorden en we moeten bekemu n dat J ze hernieuwde kennismaking n aangename was We kregen den indruk dat Mej van Iriet in den tus3chenty i serieus gestudeerd heeft want haar pianistische prestaties hebben zeer gewonnen het zware werk dat zooaJs gezegd technL ch veel vraagt werd op lofwaardige wyze door haar weergegeven de geheele soloparty speelde zjj uit het hoofd en we maken haar voor haar spel gaarne ons compliment De pianiste werd door het orkest als begeleidingsapparaat goed ter zyde gestaan dank zy de directie van dirigent Jager We konden het orkest in dit nummer het meest apprecieeren In de Valse triste van J Sibelius een van de corypheoën der Finsche componisten was het orkest minder gelukkig het rammelde nog al eens en ook m de 2de Symphonic van Beethoven bleef er nog al eens wat te wenschen waardoor het mooie Larghetto en het petillante Scherzo niet dien indruk maakten dien de meester er toch mee teweeg had willen brengen Het orkest moet noodig versterking hebben en de eerste violen waren hun taak technisch vooral niet meester een eerste vereischte toch vooral voor de uitvoering van mooie werken als deze compositie uit de eerste periode van Beethoven waarin de componist zooveel élan en frischheid heeft gelegd is n vertolking die technisch af is en waarlijk daar mankeerde nogal Het een en ander aan Beter was de Ouverture in C groot van Schubert waarmede het concert geopend werd maar toch n vertolking daarvan vraagt meer dan dat getuigd kan worden dat het orkest er zich behoorlijk doorheen geslagen heeft De werkende leden van Symphonia en we konden vaststellen dat er verschillende goede krachten onder zyn zullen willen ze hun vereeniging in peil vooruitbrengen ernstig en geregeld moeten repeteeren Men vatte deze opmerkingen op ala goed bedoeld en opbouwend en zy er van verzekerd dat we ze in de pen zouden hebben gehouden indien het n hopeloos geval zou zijn Even welgemeend voegen we er aan toe dat btj dit concert er momenten waren die alleszins reden gaven tot waardieering voor het gebodene j Het blazeraenserable van het ResidentieI orkest verleende op zeer te loven wyze zyn j medewerking We vonden het jammer voor Symphonia dat de belangstelling niet grooter was tt ADVKRTENTIKN ÜOUU V 18 Maart 1933 Diploma coupcur Up dü Bottei daiuodie klceimakoiövaJtcur sua ttldettlmg heei ejitoujxj ieeraa i de heer C U Notenboom betiaaJde de lieBi U Zuiddam llzu aXliiei hei einddiploma als coupeur Dr Coiyn te Gouda De datum waarop Dr H Colyn voor de A 14 party te Ciouda zal optreden is nu definitief vastgesteld op Zaterdagmiddag 22 April a s De spreekbeurt van Mr J A de Wilde op 22 Maart a s komt hiermede te ver vallen Thalia llieater Een kodtelyk programma De Directie van liet Thalia Theater verstaat de kunst de bioscoopbezoekers elke kfer weer een zeer gevarieerd programma te brengen Was het vorige week de ge schiedenis van Mata Han de danseres die liLar Jeven in de waagschaal zette ditmaal Lan men zich buitengewoon vermaken met een tweetal amusante fiiras de een al grapj piger dan de andere Allereerst Buster £ eaton de man met I zyn stalen gezicht in De verliefde lo fé gieter Deze nieuwste Metro Goldwyn filn 19 weer een succes voor dezen komiek die ji de allerdolste situaties zelfs geen spier ije van zyn gezicht vertrekt om te lachen De militaire klucht De hooge C en een hooge Zee ia zoo mogelyk nog moppiger Hat heeft men hierby gelachen om die leuke Tommy die paa goed op dreef komt alb hy muziek mag maken alles trotseert om zyn kwartet op peil te houAn Wie zich een avond kostelyk wil vermaken die verzuime niet dit program te gaan zien Een padvindsters avotid ten bate van het Criaiaromité De Goudsche padvindsters die iTeds meerdere malen alleraardigste byeenkomsten wisten te organiseeren en daarby in den regel een goed doel voor oogen houden hebben sinds eemgen tijd yverig gestudeerd en zich voorbereid voor een avond ten bate van het Crisicumité Zij noemen dit een feestavond en dat belooft het ook te woraen immers het is voor de meisjes een echt ftest te kunnen toolien wat zy onder be proefde leiding hebben geleerd en daarbij uog een duid lyk te maken wat padvindster zijn beteekent Op Zaterdag 25 Maart zai deze feestavond van de ioudsche padvindsterg plaatsvinden de opbreng t is geheel bestemd voorhet plaatselijk crisiscomit Werd in de beide vorige jaren telkens een geheel zangspelii gestudeerd en opgevoerd ditmaal zullenverschillende kleine nummers ten tooneeleworden gebracht Zang gymnastiek en andere padvindsterswerkzaam heden wisselenelkaar af en geven aan de toeschouwerseen indruk van het veelomvattende der padv indsters opleiding In de pauze zullen versnaperingen verkrygbaar zyn en kan de jeug zijU useeren met sjoelbak en grabbeltoïi De toegangsprijzen zyn zeer laag gesteld Het bestuur hoopt derhalve op een groote toeloop van belangstellenden wat mede bevorderlyk is voor het goede doei Voor nadere bijzonderheden verwyzen wy naar de advertentie in dit blad Dankbetuiging Zeer erkentelijk voor de hulde rnü gehi acht bij rnün 50 jarig jubileum betuig ik hientiede mijn oprechten dank aan den Burgemeester en aan de Directie en het kantoor en fabrieksperaoneel van Goedewaagen s Kon Pijpen en Aai dewa kfabrieken W WILDSCHUT VBrstopping rSr I KUUR regelt men vlug zonder kramp of pyn met Mijiihard a LaxHrtabUtUn Prys p pï doos GO et By Apoth en Drogisten BUrTENLANDSCH NIEUWS ZWITSERLAND Seiuationeele vlucht van deviezen smokkclsarster Op l Maart j l hebben de Duitsche douanebeambten aan het grensstation Otterbach Bazel de reeds geruimen tyd van liet smokkelen van deviezen verdachte bankiersvrouw Irene Blum uit Münuhen gearresteerd toen zg poogde in een taxi over de grens te komen Zy werd naar het huib van bewaring overgebracht en een op haar gevonden bedrag van 64 000 Mark werd in beslag genomen tiirteren zou mevrouw Blum uit Loerrach via Bazel naar München worden overgebracht om aldaar terecht te staan aldus V l Op het station t Bazel werd de bewaker die mevjouw Blum begeleidde juist op het moment dat hy met zijn arrestante de trap van den tunnel die naar een ander perron leidde wilde afdalen neergeslagen terwi l mevrouw Blum vlucfttte ïoen de bewaker wilde opstiten werd hy opnieuw door drie mannen tegen den grond geworpen znodat mevrou Blum ongehinderd de Zwitfwrache grenscontrole aan den anderen kant van het Badischer Bahnhof kon bereiken waar haar man haar opwachtte met oen geldig paspoort en een Zwitsersche ver ölytavergunning lien harer bevrijders is een Duitscher Hagelfltach genaamd die op Zwitsersch gebied door de Zwitsersche politie werd gearresteerd en een boete van 20 francs kreeg omdat hü geen verblyfsvergunning heeft inoien hy over de Zwitsersche grens wordt gezet zal hy in Duitschland veroordeeld worden wegens het bevryden van een geTangene UÜITSCHLANU Ontslag vaa medici op roote schaal BÜ de Berlünaehe ziekenhuizen je titaatscoinmissari voor Beriyn dr Lipi rt ontving volgens het W B giateren een aantal commissoriale dtptrictsburgei ie öi era die rapport uitbrachten over de tl fbtanden in de ziekenhuizen en er bezwaar tfcgen maakten dat in de meeste stedelijke ziekenhuizen de geneesheeren voor ÖO a yuv in sommige gevallen zelfs voor lOO c uit joodsche communisten en soc democra ten tipstaan i jjiport gaf last de cooxtracten met al deze geneesheeren op den kortst mogelyker Ltiriliijn op te zeggen Liniwthini uit Staatsdienst geweerd In Sal en Ben Wolfibericht uit Dresden meldt dat oji last van den rykscommissaris voor Saksou alle personen die tot de K P D of S P U behooren of deze ateunga uit alle rijks districtsof gemeentJ E dct ö J zijn gezet Üpzienbai id Toïftaftg Van den Wb V ® bureau viw statiktiek Naar het W B vemeenH jieWt niiniater liuffenberg den president van fltttj ryks bureau VJor de statistiek prof dr Wage mann o iion a cticiteit gesteld OÖST INDIE Java door noodweer geteisterd ateden vrijwel geiwoleerd Wtói en Midden Juva ziju Duiidarda uscht door noodweer geteiaterd tengevolge waarvan de treinenloop tuhfachen Batavia en Cheribon is gK tramd en fiandoeng slfetJitd ö bereiken ia via Buitenzoig TuBsdien Tjikaraiig en Lemaiial ang is een goederentiein ont pooid ïwee peraont a weraen gewond twfe ajuierun worden v rnjiet f nmavang is vrijwfl geïsoleerd Zeer zware regenval Het ob ervatoiiuni t Batai ia regi tieerdc van 11 uur 20 n in tot 7 uur v m 158 m M regenvoJ waarvan 96 tuesclien 12 uur 1 gr en 1 uur l gr iie otn een record is Vele flUaten en wijken der hoofdstad taan onder water TuBbchen Tjikaianir n LeinuJiabang waur ten goederentrem onl jMNirde werd een verzakking vaè de ixjuibaan geconfitiileeid jver onn fllstand van 700 meter De Btremming iül wnarsflujiilijk drie weken duren Bij diti spoorwegoijgeliik zijn twee personeai i e 1ood liTwijl twff anderen worden vermi et ï o gfilif C le poblver Piiflm naar het Oosten iH en dag vertraagd I In en om Semarang iïe Semarang i i cf n d el van de bekende iGombelhelling in pstort waardoor het asverkeer van Semarang naar het Zuiden Isi estremd Semarang ifl vrijwel geÏBoleerd Het elpctrische tiwnverkeer tuaschen Balavia en Tandjont Priok was oonige uren öeatremd daar het eleftrificho net door een v iJJenden boom weid ht fiHiadigd In gclierl Biitaiiii i n divfTHP elertrisehe ifidingfti gebroken Ook buiten de slad schijnt dit het geval te rijn chtwoning TE HUUft l April Cioejanverwellendijk Gr 5 kamers zolder keuken tuin met achteruitgang Huui pi iis ƒ 39 p mnd Te bevi NIEUWVBLD Bothastraat 12 Gouda VOORLOOPIG KOSTELOOS Bij vonnis van de ArrondissementsRecht banti te Rotterdam d d 17 Maart j l is T VAN VLIET veehouder te Reeuwijlt bij de Tweede Tol verklaard in ataat van failliBBement met benoeming van den EdelAchtbaren Heer Mr R J WIJEES tot Rechter Commissaris en van ondergeteekende tot curator De Curator Mr A A J BUKSEN GOUDA 18 Maart 1988 Kleiweg 34 TE HUUR tegen 1 Mei aan een der Singels alhiei een koi t geleden nieuw gebouwd HUIS van alle gemakken voomen Geen tuin Huuipi iis 11 gulden per week Br ondelNo 961 Bur Goudsche Courant Markt 31 TE KOOP of TE HUUR m HiiieDsliioilsfoelni met sei re aan de Goejanverwellendijk No 13 Te bevi sigen NIEUWVELD Co Tel 3007 of de la Reylaan 24 Aanbesteding VOORLOOPIG KOSTELOOS By vonnis van de ArrondiasementsRecht l ank te Rotterdam d d 15 Maart j l is PIETER BLOOT wonende te Moordrecht aan het Kanaal verklaard in ataat van failliasement met benoeming van den E A Heer Mr R J WIJEKS tot Rechter Commissaris en van ondergeteekende tot curator De Curator Mr M DE MOL GOUDA 16 Maart 1933 Kleiweg 34 Mevrouw ANEMAET Gouwe 150 VRAAGT een nette Werkster voor Vrijdag en 2 ochtenden per week Op WOENSDAG 29 MAART a s zal ondergeteekende namens ziJn lastgeef ster in het openbaar trachten aan te besteden Het bouwen van een Land bouwerswoning Hooiberg en verdere bükomende werken aan de Gouwe te Reeuwijk Bestek en teekening è ƒ 12 50 restitutie ƒ 10 bii P D STUURMAN Architett Waddinxveen KAMKItS HEER z b b h zoekt tegen Juni a s 2 ruime ongem Kamers m of z pension Centrum stad Br met prijsopg onder No 937 Bur Goudsche Crt Markt 31 Qemeubilearde Kannar met afd Slaapkamer keuken met waterl gas en electr licht AANGBBODEN op pr rustigen stand mooi uitzicht ƒ 4 75 p w p 16 April of 1 Mei Br fr No 971 Bur Goudsche Courant Markt 31 Gouda 8 WAT NEEMT V MORGEN op DB BOTBBHAMT TONGENW0H8T ie f n 18 et per o Aanbevelend A J OPSTELTEN 16 Teleph 8082 tPOWT Ifi WnPtTBIJDgW ZWEMMEN Jaarvergadering Goudsche Zwemdub Een bewogen vergadering Een ongekend groot aantal leden bezocht de jaarvergadering dei Goudsche Zwemclub Reeds in zijn openingswoord deed de voorzitter Mr S H Smit biyken van de ernstige ontstemming die er by het bestuur heerschte over het feit dat een aantal leden zich niet hadden ontzien in een vóór vergadering aantijgingen tegen bestuur en polo commissie te uiten met verzoek aan de aanwezigen de grieven niet aan het bestuur kenbaar te maken vóór de vergadering m a w dus bestuur en P C te overrompelen Op verzoek uit de vergadering werd het geschriftje dat door derden aan het bestuur was ter hand gesteld door den voorzitter voorgelezen Allereerst werd overgegaan tot verdere behandeling der agenda De notulen der vorige vergadering evenals het jaarverslag over 1982 werden goedgekeurd evenals het financieel verslag van den penningmeester Het bleek dat de financiën zich nog steeds niet in rooskleurigen toestand bevinden Voorts werd goedgekeurd het jaarverslag van den Polo i cretaris waarin met voldoenifl werd melding gemaakt van het behalen van het afdeelingskampioenschap ü mt het Ie zevental Hierna volgde de artikelsgewljze behandeling van statuten en reglement welke moesten worden herzien ten einde aan te sluiten aan de te dien aanzien in de nieuwe statuten van den N Z B gestelde regelen Bü art 13 van het H R ontspon zich een uitgebreide en vaak heftige discussie over eert voorateï de Polocommis sie te veranjeren in Aen Technische Commissie en haar secretanïi n b stemrecht te ontnemen De vergaMM bleek over het algemeen rf Vaccoord te Raan met het onorganiiitoriwi optreden vari een groepje leden Ten veN eenigde zich volkoitta met de ziAnswyze van h t bestuur waami statuten en reglement werden goedgekeurJ BtJ de vfcïkiezing der polo commissie vjelde voorzitter nogmaals het pamflet aan wees op de verdiensten der leden der P C die zonder eigenbelang of persoonlijke voorkeur zich steeds van hun taak kweten € nbeval de aftredenden als beatuurscandidatenaan Besloten werd de P C te doen beitaanuit 2 leden eiti voorstel deze uit te breidentot 4 leden viel met 34 tegen 8 stemmen BijT T de volgende stemming over de candidatea jke tot r aftredende leden Gabry en van ï I WÏHigen beiden herkozen kouder j 5i aftredende bestuurrieden Mr Smit I G B Gabry J C den Boer P de Jong L E BiekMM weiden met vrywel algemeene GEVRAAGD Zit Blaapkamer met volledig degelijk pension tegen 27 Maart Br met pi ijsopg onder No 956 Bur Goudsche Crt Markt 31 ZATERDAG 18 MAART n m 2 uur HEROPENING SCHOENMAGAZIJN MARKT 4 GOUDA Deze zaalï is voorheen gedreven door den Heer l Lenoir is geheel georganiseerd en zal vanaf heden hij het geachte publiek van Gouda en Omstreken bekend worden onder de naam van Voor de Schoonmaak KASTPAPIER IN VELLEN wit rood blauw groen KASTPAPIER IN ROLLEN wit rood blauw groen bruin en paars KASTPAPIER MET RAND breed of smal KASTRANDEN wit rood blauw groen paars goud PUNAISES koper rood wit blauw groen bruin en paars Boekhandel Van Burk KLEIWEG 39 TELEF 2412 UECÏOR SchoenmagaKijn vorige bedrijfsleider L Lenoii uwe energie getoond worden Ongelooflijk wordt hettü De vorige bedrijfsleider L Lenoir is ontslagen thans zal met energie getoond worden wat HECTOR kan Gymnastiek voor de Jeugd Een Jongenaafdeeling van Achillea iJe ynma sliit li a atliJeliekvereeniging Ac hiileb heeft zooals dezer dagen ia geiriekf een afdecling voor jongens van 11 14 janr opgericht welke heden een aanvang neemt De belioette daarvan is slerk gevoeld De yiiiimstiek heoefening door de jeugd is WJkej even nowiig als de verstanüelijJce ontwikkeling en gaat daaimede op uitnemende wijze famen la er allei wegen onderricht m tjt iictiaijiehike opvoeding aan de onderwjjBmiK htingen de t ijd welke daarvoor be fliikbaar is is toch nog gering vandaar fat de gyiii nautiek vereen igingen het b btaande tekort in de Ik iiamelijke opvoeding aanvullen Een pleidooi voor de gymnastiekheoefenm te voeren is in dezen tijd zeker ovPibodig In een tijd waarin de opemluciit eport hooptij viert is de gyronaftiefc die ven harmonische ontwikkeling aan het Iicliaam geeft een onmisbare factor En daarbij is de gymnastiek beoefening voor de jeugd ecn zoo echte pret dge gezonde ontspaiming dat ze zeker alle aanbevellcg Prijzen Kwaliteiten en Sorteeringen in om etalage zullen U thans doen besluiten te koopén BIJ HECTOR f 1 95 f L95 f 1 5 S f L65 f O 85 anaf 39 cent DAMESSCHOENEN vanaf HEERENSCHOENEN vanaf JONGENSSCHOENEN vanaf MEISJESSCHOENEN vanaf KINDERSCHOENEN vanaf PANTOFFELS vi Hector biedt aan t is kolossaal OPMAKEN COMROLlitHLN B A L Aj N SJE N Aooouataatskantoor W T J Abbema Lid N derl Instituut van Accountants VOORBUUG Van WoudesUaat 16 ïelet 720dtf6 GOUDA Ct abethstraat 61 gpreakum Dondet dajg 10 12 uur ea volgena ai apraak STAÜÖJNIEUWS vfidient De leider vatu do liiervQör genoonidi veieeuiging Achilles die m de Dea Hoed school aan d Buigeni Rarteiuiaiugel de oefeningen houdt d heer J Üravestóiju IS gaaine bereid oudeis en leerlingen alle gdwonsciite inlichtingen over do upgenchte nieuwe aWeeling ta veischaUeu De crisis in de veehouderij De joariyksche vergadering van den Jiond van kaasproducentt Uailci iKiii iUiiiot iiu van Ueii in i i A vim WJjntui Imolt Ü Huiid vau Kaa pioUu Uilen UouueiUa aijn jaaaijKsültó vfigiuieuny guiuudon dia iioolUïaüieltjit was gewija aaii een bespiakiiig van ut n ciibiblui v iimd m de veenoudeiij Mi hüliaudt ing v m i enige ImjshoudeüjKü auiigoiegomiedou dfuldü üe vuoriitter nieue dat iiet lesultiuit vuil de gtjjioudöa enyuèle is dal allo iiiBuaaLies van dun bond zuii liebbea mlgetpiüKun tügüu Jiet r poa Wibltt Jis inzake Ue xfi liL er Van Wijnen coaslateeide dal net lol i p liwtea nipgetija ia geWeüCa zij iitii ouk lact üühulp Vaa üuubUaiüueleu um ujiü pioductea kwijt It laiten De viliag uiü ituli Uitoiö voordoet 18 Kuniu U we uoy i iij i n Jiüpeu op voldoüildcu atzet blj uoiiuuiu pitKiuctie Dil ia een leveasviaag voui i ca lixpyilbüdrijt met zoo wemig soepele aio tiltjiviiuia Lot iJTOdutlio beperitiug De niL üiUiiüya uvci de beaaLwooidaig van dö ï viatbg iijn vei deeld IJoe xik iiti aulwOM d luiui luüpaiuauegeieii iiuuacM met worden gLiiiiti Jiij ten ljL vesilgi adL iMJantwooi diag aa de vittug muJiëh de lot een nimimuai tjcdujüUü wereMpiyZftu een bijslinj ayodig bjj uoii ctntkeuaeudè bomiLHOüidin zuilea üjd p ingrijpeudo infeaiiegcien aoodig nid liet uetiu zoo zuida de heer an Viji i Kaji Ui vioeg woixien geoproKen omdat llei pas in Jift uiterste geval aan de oide mitg wolden gesi ld llüL ivOstbaie piOductie appaiaat in cnkeiu UGiitaJien jaieu opgol ouwU te ba maea ntet landbewerking veu ectie melk unniag tu beliaadclin tot uun ie bediije u waaiaau icapitulen zijn besteed dit ailea mag niet ala verloren worden prysgegVYen dan nadat geen andere uitkomst meer beataat Het IS aJs een zware aciiuid aau l © lekt aeu aaji iien die hiervan Ie iKjUiekenis ot r onzen boeieustand en voor ons gelieele laad tot op hebben hebbeu oudeir uhat De bescliouwin ej vau iieu diu iiieeuen Jet de criais gemaUrelijk op te Jossen is tfeor proaucueveiabwa uig noemde spieker küilijclitjg VVauuoer veianaeiing der boeitabcdiijven van veehouderij lu uJtteibüuw aiutiL gosUiiCdeu zal de crisis eerst rewlit b naueu ea voor den bom die door tiet ingeJïronijMiU bediyi nog in mindere mate ilau vourUeeu een besUiHii kan vinden en V ur de regeeimg die do productie m de meuwe iicutiug zal moeten bUjven t teunen Die omzettaag veituetigt bovendien waar Jea waarvan men de beleekeius eerst later zai be elten Ue lieer Van Wijnen iierinnerd © vorvolgeiia aan üe moeilijke jaren van liet einde der vorige eeuw en aan den opbloei die daarop volgde Het zal de taaie volharding van den boer moeten zyn die thans redding t engt Dajirauast Ui cnsis hulp iielaas noiKlzakelijk want tegen de lutcrnatioaaJe verdw zmg helpt hel niet wanaecr men de landen lp elkaar zet Die crisisiiulp neemt een ding weg dat het plattaland Ibel is vnjlieid Doch dit otter moet worden gebmcht Met de hulp heeft men de vrijiieidsbeperking te aanvaarden Wanneer de steun aan bepaal de groten legel gaat worden zullen misbcluen nog meer otlers moeten worden gebraclit m rud voor befetaansmogelijklioid De heer Van Wijnen constateerde ten slotte dat r nog sfeedb korijzichtigen zijn die meenen dat eenig © guldens voor den mdividueelen boer moeten voorgaa bi maatregelen dig den algemeenen toestand ouden kunnen verbeteren De heer Van Wijnen hield daarna een inleiding over de regeling betreffende de conaumptiemelk waarvan de to6pa Sing niet voldoet aan de Ie stellen eischen Hij betooigde dat de voeling herzien Ment te worden De i fueling is gunstig vftoT de oojiidenB en andere fabrieken in deze streek zoo vervolgde hprekei want zij mjn een concurrent ais mkooper de melkinnchijngen kwijt watirdoor prijsafspraken mogelijk zijn teivrijl m den van boven af vast esteld n lagen industrieprije Voor ien een zekere stimiolaa voor priisdruk iigt Deze regeling is ook voordeeJig voor die hoeren die som door loevfll of bevooideeling fcn conBumptip conlract machtig weten Uworden Maar de regeling is ten na deelé vah de indnstrie melkerB in dit gebied en voor den kaas boer voorzoover hij tijdelijk consnniptieraeJk levert en niet een laxe con tract kan of wil siuïteu Ten slotte de regeling ook nadeelig voor den algemeenen peest onder de veehoud r Spreker vestigde er d andfl ht ip dat er gefin tijd is ftepaèld waarin het sluiten van taxecofttra rtèn kan geschiedrai zoodal deze den geheélen zorficr kunnen rordeH gemaakt nu dat de kaasboer ook gedurende den komenden herfst voor fwtofermelk een taxe contract kan sluiten In hot taxe eontract lai bfthalve de prijs voor de t ia ielt ook een priji voor de bovan do tMe gel veirde melk moeten worden bepaald Op de inleidingen van den heer Van WljiKMi volgde ponige gedaclitenwiaBeling HerUk mftten en gewichten Hetgeen men dl nt te weten la J l JL lirujK Uvi iiiiiKu ua j i ii iii n n L iiiL j ui i U piii a iil IjLjcii viia xib Mail luL ta laoL l Mm a ulkc a day utuL iii yuink iHi iii ue ü uiajjta juuuai Mi vJi i l Lil 1 Apiiij dtó vuüliiiidiuuia vua y ii l lü uur ön uoö aaniiüuin d uji liï 16 uui ia LtiU daailuö ingi iiciiL Juttuul vaa iul perteel Lluuft c IGJ iiaaot dt Lii iiifenly LlchLlabiieki u bit tigeii If eii W aog tt i kt iiaib uui do ijoedgekuuide uiaifa en guwieliten v rüi 1 Ociobor 1033 g Bleiaiwld laoeUin woruüu aiet dl letter g dut uoi dü vciüuuliiiu uei wL rk aaiiLliuueu Lol Levordeimg aa ueu geitigeldt U iiag van den Jieiijit utm de liuueu üei tjkpliuhiim a biieljes zuUeu woi dea uiligcioikl iLüUUcade oj aul van doa dag ua iict uui waaiop dL maltia vu gewicaiien vooi üeu ht iijii kiiuuea wonden aansebudea Wrwijl Ij die zoodanig bnelje uiel moeliien oai angüa zii h Lul het békgiiien daaivan op dü boven aaagug veu tijatrllpptai aan liet itikaal viui dea herijJi kuauea auaiiieldeü Vyorta wordtdii L langhebbenden or aan hfuinnerd dut de maum en gewichuun solioon dibog en lOeatvnj moeien worden aaugebodou de ijzAtren gewitliten boveadiea lugcwieveu luet een wemig gekoukte lijuolie oia ondeirzodii te kuuneu worden dat betaald moot worden voor den iieryki aJaaiede voui hel jusleeiun van gewicJueu ten bate van s liijks schatkist dat de nalligram gewichten mul op de lierjjkutling maar bluulits aan du IJkkauloieii henjkl woideii upzeüding per post lauico met ingesloten poslbewijB groot U lü per gewiclilje dat de maten ein gewiehten altijd voorzien moeien zijn van een geldi ij en iiohtbaar goedivtiuungsmei k dal maten en gewichten die gestempeld wordeu met liet atkeuriagsmerk niet m winkels eiiï teruggebracht mogen woideu dal Ai die van dezo gelegentieid voor den herijk m deio gemeenie geen gebiuik hebben gemajikl hun maten eu gewichten t jt tiel ondurgaan van den lieiijk Kunnen aanbieden aan hel IJkkantoor te itotterdam des Dinsdags eu Vrijdaga betialve op Uoe lea Vrijdag vuai elke week des voormiddags van 9 lot 12 uur en des namiddags van 13 tot 16 uur üicniengevoige wordt leder wien zuiks aangaat aangemaand zieii bovenstaande gelegeniieid voor den lieiijk ten nutte te ma ken ten einde de onaangename gevolgen te voorkomen die bij veriumi daaivan voor lien zoutien kunnen ontstaan Loop der bevolking üeveatigd ü van Leeuwen g ychoonhoven Koestraat li i naar Spieri u srraat laV M v Uuren db van achoon hoven O V Wooripjem 40 naar WestliaveH bl J Man tuinder an ii rjmpen d IJssel Waaistraat m naar liidder vwi tatsw eg 5öb N J Boer kruidemer va llergeh op Zoom JJurg de lïoockiauu a aaar ileerenstruat öl J de Vast vaa Oudewuter aan boord naar J v d HeytleaBtraat ij Hamslra grondw viui Acht Karspelen Harkema Opemde 313 aBr Daunatraat 4fi D Sterk grondw van Goudurak B 14Ü naar Boomgaardstraat 37 1 itedögeld grondw van Jteeuwyk mdelburg B 2ti naar Boomgaardstr 52 y Lubbers grondw van Keeuw jk D 33 ia Boomgaardstr Ö4 D Boekaard grondw van Keeuwyk Itaadhuisweg K 98 naj r Vondelstraat 21 M Ü Pellens db van Issum D naar Turfmarkt 122 A Lingen grondw van Ouderkerk a d IJsael A ói I naar Gouwe 214 P d Ploeg grondw an Keeuwijk Weth Venteweg H 38 naai Derde Kade 124 B M Molewater de la Loodgieters werk kunnen wy vlug uitvoeren tegen concurreerende prijs ERVEN M M VAN LOON DUBBELE BUURT 15 GOUDA iClve Box van Boskoop lieyerskoop 106 nuar Bothastraat 4 M Th Jekel hulBh van Amersfoort Lorentzstr 11 naar Vest 1 W A atoppelenburg heier vaui Keeuvük Breovaart H 17 naar Bilderd kstraat 1 H C Leep hulppr van Amsterdami ustenb str 4291 naar Gouwe 99 H A Heerbaart kok van Uutterdam Doklaan59a naar Bleekerssingel G H A Atorboom van Boskoop Tuinstraat 91 naar PC Bothstraat 30 J J Dekker opz P an Zevenhuizen Moerc zyde 3 naar L T eiideweg ö2 A J v d Linden verz agent van Keeuwyk Weth Venteweg HIJO naar P C Bothstraat 74 J B Piets reiziger van Arasterdam v Baerlestr 7i naar Krugerlaan 6 P N Verzeide typofc raaf van Alphen a d Ryn J Nieuwenhuiaenstr 23 naar Vorstmanstraat 34 D Langendam verkoopster van Rotterdam Sthied weg 283b naar Bothastraat 14 C den Ad I verpl van Rotterdam CooUingel 117 naar Karnemelksluot 30 G Jagers geb Fregerg van Amsterdam Lynbaanstr 23 Jl naar Crabethpark 4 S Zeelander geb Morel van Amsterdam Kerkstraat 282 naar Oosthaven 31 E Jonk religieuae vanHeerlen Gasthuisstr 16 naar Gr Florisweg 77 E G H Huntemann van BadZwiBchenahn 116 naar Joubertfltraat 203 J va n Reenen schipper van Kotterdam ICreekweg 115 naar Wilhelminastraat S3 ü H J Evers van Eindhoven Kanaaletr 6 naar Oosthaven 11 A M Schippers verpl van Oud Vossemeer Veer B 180 naar Krugerlaan 130 G E van Kammen ll èrpt van Dordrecht Vriesewcg 53 naarKrugerlaan 130 D Bettink ll verpl vanOud Vossemeer Veer B 180 naar Krugerlaan 130 i E van Kammen i l verpl vanDordrecht Vrieseweg 53 naar KrugerlaanlóO D Bettink 11 verpl van KyswigkUH i Delftweg 42 naar Krugerlaan 30 Jl J C Furrer kapper van B ïravfeWrtge Prof Kaiserstr 51 naar Bleekerssingel ï J A V d Heuvel van Haastrecht D no il naar Kleiweg 53 C J v d Eng ryw herst van Heilee A 385 naar Vorstman Schouwburg Bioscoop 2Vwei glUckliche Henen £ en schitter ide film In hel progiamma van dezö week staat hei amusement weet tip den voorgrond De film 18 een der beste i reretó film8 welke WIJ tot heden zagen en htellig de voortreffelijkste film welke de Schouwhurgbiosooop ens in dit seizoen hueft gebracht üoen flauw nonsensding maar ten ook filmisiïh uitstekende rolprent met alleraardigat muziek waaronder het bediende Ein Biaohen Liebe fur dioh Max Neufeldt de bekwame regiascur heeft van deze fdm werkelijk iets goeds gemaakt een oerfijn geestige ctomedio van den eersten lang De voornaninate rollen worden vervuld door Magda Schneider Lee Parry Hermann Thlmig en Gcori Alexander welke zonder uitzondering kostelijk spel te zien hebben gegeven m deze amusante gesoliiedenis van den schatrijken Ainerikaanschen industrieel die in Weenen zijnde ook eens echt I Weensch uit wil gaan en ei op staat mei een Wionerin te trouwen Wa natuurlijk olies zij t na veel heerlijke ttwaaslieden volkomen slaagt Gaani bevelen wij deze film van ganscber harte warm en met nadruk in de belaijfes nyiii van onze bioscot bezoekende lezers feon 71j zutlen zich kostelijk umuseeren fOok het v öwpaegramma waarin o a een uitstekend journaal willeh wij gaarne vermelden Leerzame OuikravomL Op de Donderdagavond voor tchool C aan de Burgemeester Marteiifhii ol hoofd mej r A fenoep gehouden ouderavond wend in het bijzijn van een groot aantal ouders het personeel en de leerlingen van 5e en 6e klasse der school de film vertoond Van bol tot bloem De vertooning van desse film welke een uitgebreid overzicht geeft vnn de bloembollencultuur en waarbij door een deskiradige een en andar werd toegelicht viel zeer in den smaak Van do aanwezigen De koeten deier film vertooning idsmede de kosten der plantjes welke des morgens aan de leerlingen d 4e klasse werden verstrekt in verband met de te houden wedstrijd voor het opkweeken daarvan worden liealreden uit het acfeoolfonds hetwelk IS gevormd uit vnjwdlige bijdragen der ouders straat 25 G Bouman van Moordrecht I Kerklaan O no 11 naar Gr Florisweg 11 C J Broekhuizen dienstbode van sGra vtnhage Belvédèreweg 1 naar Snoystr ÖJ H W Verwyk verpl van sGraven hiige J v Stolberglaan 78 naar Kattenaingel 2Ö J U Wilbers huish van a Gra Vertrokken C M A Boumans v Kattensmgel 76a naar Utrecht Grebbestr 2 N N v Reenen van P C flothatraat 74 naar s Gravenhage Soestd Kade 926 K J Lnbken van Vlamingstraat 35 n r Rotterdam Wynhaven 127 W M Verschut koopman van Achtel Willens 5 naar Keeuwük Weth Venteweg m P P reboom van Wydstraat 15 naar Schagen Hoogzyde E 102 S Niermeyer van Karnemetksioot 80 naar Voorburg Vrüburgstr 3a B H van Leeuwen n Keizerstr t 58 naar s Gravenhage Beyerstr lU W van Loon van Spieringsstraat 69 nW Rotterdam Beveratr 125B A de Haay t Kattenaingel 87 naar Rotterdam I hoffstr lOa J l v d Veer van Kleiweg M naar Schiedam Koogstraat 174 C Boot van Moaatraat 33 naar s Gravenhage Antheuniastr 13Ö E M W Stumpel van Turfmarkt 68 naar Rotterdam Mathen aerl 378 B H H M Mul van Turfmarkt 113 naar Amerafoort Utr weg 266 W M v Pierre van Cronj straat 20 na Telephonisch aangesloten NO 3 2 8J FRANS BIK Meubelen i s Gravenhoge van Boelegpatraat 215 naar Ï r8te Kade 38 naar s l K Middelburg I UI KZts ll i 8traat 106 S P Groellen Ï tow g F 29 N Meyer va Keil 82 naar Kotterdam Homngerduk ïr Werner van v Bergen IJjendoomVs naar Esaen Frintrop Bedingrader lut laaai O A V d Sluijs BChoenm joubertstraat 194 naar Bodevan naar Hilvergum rderweg 70 F J Smit van Turfmarkt r7Kotterdam MilUnxstraat 109 A HeBse van Derde Kade l n Eimnakade 100 G Markue iriaweg 14 aar Gladbeek SchleuL 29 K W Treffera van It van Cats itó G Neumann van Gouwe 21 naar Aiti Jttii Sarphtiepark lUl J H v d tJMl van Krugerlaan 123 naar aGraven hage Weeaenbruchstr 338 E Kregtel van r erla8n 1Ü3 naör s Gravenhage Wee bruchatr 338 R Meyer van Krugerlaan j jjjgr Amsterdam Nwe Keizersgracht ui P J Haagen Smits geb Pennings van Gouwe 136 naar Delft Binnen Watersloot 24 G C van Buurt van R van Cats eg35 naar Haarlem Parktaan 79 P G V WilÜKen van Wiliens 73 naar Zeist I Mderit Hendrik 46 L J Dikema van Crabethstraat il naar Apeldoorn Uniehuis Beekbergen J A Hoedt van woonwagen Bitx Zaandam wooiiwagenkamp Oud Zaïiidain C W Gödecke van Gouwe 11 jMt Monster Haagweg 13 H M Boot via Snoijatraat 13 naar Nijmegen VoorsUdslaan 216 M K W van den Akker van IJssellaan 211 naar Nijmegen VoorsUdBlaan 216 J M de Jager van P C Bothstraat 83a naar Waddl ixveen Bod itrwtweg 87 J Bennis van Houtmansgr T naar Reeuwijk Breevaart H 17 C J tdi Es van Oosthaven 40 naar Waddinxv n Kerkweg 122 W Groot van Turfmarkt lU naar Amsterdam Wittenburgerjraöit 65 G Slootweg van R van Catswef 250a naar s Gravenhage Dierenscheluss 47 M S Vreeswyk van Crabethstr 13 nW Kamerik Dorpsstraat A 64 A vd Ptjl van U Tiendeweg 10 naar Zevenhaian Zuideinde 28 A Janiesch db van Cialiethatraat 69 naar Amsterdam WllIfcmiparkweg 120 Q v d Torren van Bleekerwiiigel 52 naar Hilversum SurinameluB lO J M Vermeulen van Steünkado 6 na Rotterdam Wiekstr 36 P G de Jong na Fluw Bingel 76 naar Woerden Groeundaat 10 J C van Eyk van A de VischDtaikt 2 naar Amsterdam Buijs Batlotslriat lOhs J Steenbergen van Bilderdijkitraat 2 naar Moordrecht Kanaaldyk K A Lam van Snoystr 48 naar Alphen a l m Raadwykstr 10 N J Wlllera vu Hoatmaniiplt naar Hengelo O EuKbedéschestr 27 P C Tynagel van Goej dijk 17 naar Waddinxveen Bod iraatweg 84 Een binnenbrandje CUitermiddag omstreeks 12 uur ontstond een Schoorsteenbrand bij H v S op de Raam alhier De brand werd door een paar btandweermannen met een bluschapparaat gebluscht De oorzaak was roeU aanslag Leverantie van hoeden H t bestuur van de begrafenisondemeniing te Reeuwyk heeft de leverantie van booge lyden hoeden opgedragen aan de fa Ctnl Kropman te Gouda Burgerlijke Htand GEBOREN 16 Maart SaArtje d v V H üverkamp en D vun der Kleij Walvisstraat U 15 Maart Gijshertha t iancina Joeepha J L 9dienk en J M Ruffels Boelekttl 213 17 Maart Oerarda Geertruida d v A e Mooij öii G A van ter Kleijn IJssellaan M ÜVERLEDKN 16 Maart Cornelia Homa wed A van Breukelen 79 jaar J fli u Soc de Réunie Ned Chr BWBvwceniging Filmavond 22 Maart 2 uur n m gebouw Crabethstraat 3 VéïK Kamer van Kooph en Fabrieken ü Ma n e uur gebouw Daaiel G RB Ver öAndourtiu Maart H uur Nieuwe Schouwburg Ua te Abonnements voor stelling Ma r 8 u Bovenzaal Soc de Réunie Kamer l Htiiten ewoiv Alnf Vergadering n de aid Gouda van do Hotlerdamsche Volkauniversileit 26 Maart 8 uur Zaal Kunstmin 8oc Ons Uenoegcn Feestavond van de Goudsche PüdviiMisU iH U n iMite van het Plaataelijk Unmi oraité 2 Maart 8 hm fil Kruia GJt B Medische wua voor dames 7 8 uur Adapiranton Maart taal Kunstmin 8 uur Piopag da ïOBdChr Jongemannen vereen Diniel Geneeakundfge dienst op Zonda Vanaf Zaterdagmiddag 3 uur tot ZondagSTond 12 uur vervoege men zrch by af wigheid van den huisarts by de doktoren P de Boer Gouwe 115 N Tom Burg Martenssihgel C 9 Apotheken Wö den daarop volgen OBdB na 8 uur geopendj jaen voor recepten ÏÖ7teli IrtehtigeWeateltik ringen waaracl VerdeijÉ vooruitzichten nog guur butSg car De fcpotheek van den heer F Weijer 135 is tot pn met 24 Maart bene acht des l echter stemmen herkozen terw t als nieuwe belütuursleden werden gekozen Mevr Bok hovenKeizer en de heer G Xi de Wilde Het bestuur werd gemachtigd een leening aan te gaan voor dekking vkn de kusten verbonden aan het herstel der tribune Hierna werden uitgereikt de behaalde kampioens diploma s terwyl het bestuur den wisselbeker voor de beate pieatatie m het aigeloopeii seizoen toekende aan Mej M de Bruyn Volgde de gebruikelijke verloting vau badgoederen waarna aluiting Zondag 1 Maart GOUDA Kem Kerk 1 H u v iu Ds H Cramer Lulh rsciie Kerk 10 u v m Da J J üuuüu üerof Kerk Tarimai kt 10 u v m Ds J 1 C ten Brink Uoixji Gemeente Turfmarkt 10 u v m eu 6 u n m Leesdienat 21 Maart 7i u n m Ds Barth van Borsele Ohr üeref üeniieente Gouwe 139 10 u v m en 5J u n m Ds van Bi ummen te Dnebergeo 22 Maart 7i u n m De de Boer van laandam Biduur voor liet gewas Vnje Gerei GemeentejBl u v m eu 5i u n m Leesdionst 23 Maart 7i u n m De heer Bisacliopvan Kouveen Vrije Bvang Krmg Zeugstraat 38 10 u v m en 6 u n m Ds H C Leep 23 Maart 8 u n m Ds H C Leop Bijbellezmg en Bidstond Ver Ualvijn 10 u v m eai SJ u n m De hepr Van üalen G O t © Schaesbeig BERKENWOüDE Ned Herv Keik 10 u v m Ds A Q van Wijk BOSKOOP Ned Herv Kerk 10 u v m Ds W J Keiler van Nijkerkerveen Bev van Dr Jacobs 24 u n m Intrede van Dr Jaoobe Rem Kerk Ver v Vrijz Hervormden lOi u v m Piof B D Eerdmans van Leiden OOUDERAK N ed Herv Kerk 9 u v m en 6 u n m De hieer Luitjee G O te Leiden 2 uur n m Ds B J Kanis HAASTBECHT Ned HöTv Kerk 10 u vm TH de Voogd V d Straateu Geret Kerk 9 u v m en 6è u n m Ds Erdman MOORDRECHT Ned Herv Kerk 10 u v m Db B Nieuwburg STOLWUK Ned Hen Kerk 10 u v m Ds B J Kanis Evangelisatie 9 u v m 6 11 n m De heer Kolt G O te Dubbeldam WADDINXVEEN Ned Herv Kerk 10 u v m Ds Japdien te Waardeo 6 u n m PreekleaenRemonstr Kerk 10 u v m Ds MispelblomBeyen Binnenland Prijsverlaging te Sciieveningeii Oaling van gemiddeld 42 procent i e tarieven th in tot onder het vooroorlogBciie niveau terug gebrackt öolieveningeu gaat opnieuw zijn pnjaen belangrijk verlagen Werden voor het sei70t 1032 de tarieven reed 10 tot 30 pet lager gezet dan voor 1931 voor het a s aeiï oen tievll de exploitatie Maatoeliai ij Siheveningen voor haar badhotela een meuv e verlaging aangekondigid welke gemiddeld op 42 pet beiekend is vkraanaeda men met de prijken tot onder het vooroorlo che niveau gekomeü ia De gedelegeerde oommissaiis der Ë M S mr E Polis heeït liierover in een perabijet nkomsti uitvoerige mededeelingen gedaan Undankö de m 1932 aangeheven leuze Blijft in eigen land en de prijsverlagingen van de tarieven der belangrijkst hotels m öiïheveningen heeft de toen ingeslagen koers met tot het beoogde doei geleid i e stroom van Nederiandera bleef zjoli vour een deel naar het buitenland richten waarbij vooral de Belgische kust trok l e Exploitatie MaatscUappij Scheveningen meende dat voor het a 8 seizoen met de vecmincterde draagitraclit van het reizend publie ktpr dage rekening moeat wordeu geliouden en de meuwe prijzen zoodanig te stallen lat deze zich aanpassen aan de huidige markt Men heeft gevoeld dat de prijzen niet in de eerste plaats beheersoht mogen worden dooT de vraag of daarmede wel atl ekoaten worden goedgemaakt maar dat de oude wet van vraag en aanbod ten deie den dfMjrslng gevenden invloed oefent De prijzen idjn gebaseerd op een B g klein p nmon waaronder verstaan wordt dat het diner zal beetaan uit 8oep é n gang toespijs of fruit in plaatb van zooals Voor een kamer njet volledig pension betaalt men in het vóór en naaeizoen per dag in Palace f 7 75 tegen f 11 in 1932 in het hoofdaenüoen d i vanaf 5 Juli tot 31 Aug f 9 tegen f 12 in 1932 voor heü hotel KurhauB zijn deze cijfers reep ƒ 6 en f 6 f 6 75 en f 9 in de goedkotqiHte hotel Ranch en Savoy reep fA lS en f 5 S0 f b ax f 6 60 Ook de kamers met aileen ontbijt zijn Bterk in prija naar heneden gegaari iïe priJMD der diners In het Palaoe Hotel Hotel KuihauB Oranje Hotel Grand Hotel Savoy Hotel en Hotel Rauch volgens het z g kJem pension loopen van f 2 26 tot f 160 de prijMn der lunchen van 2 tot f 1 50 Het BtMds toenemende gebralk van zee baden heeft aanleiding gegeven om met haadhaTinf vin d o prija van 0 60 pav I