Goudsche Courant, zaterdag 18 maart 1933

MULKOH TANDPASTA 4n per groote tube lU 1 ERASMIC TANDZEEP Reclame prgs 24 et TANDBORSTELS in alle pryzeïi vanaf 7 2 et ZIJ CREAM 1 doos gratis 20 et POPPy ODEUR vanaf 19 et SÉomiak frliblii GROOTE SORTEBHING liAGE PRUKi J C LANBERAAR BURG MARTENSSINGEL if NIET INGEVULDE BONS WORDEN NIET AANGENOMEN Een nieuw en voordeelig adres voor Dames Maatkleeding Gevestigd I April a s Oosthaven 48 Tel 3139 C V d SLIK V h Coupeur Gez v Dantzig Vraagt nu reeds Stalen en prijsopgaaf Fa C V Tongerloo Gi oanendaal 4 Tel 2B86 BANKETMELANGE 25 et per pond GEMENGDE BISCUIT 19 I 2 PINDA S 7 PINDAKAAS pondspot 24 ets JAM 2 ponds emmer 42 APPELSTROOP Kiloblik 35 GEZOUTEN GEBR PINDA S 6 ets per ond ZALM per groot blik 29 ets klein 16 SARDINES 3 blikjes voor 27 PILCHARDS gi oot blik 221 2 GEDR APPELEN stukjes 26 et p pond CALIF PEREN zeer mooi 2S TUTTI FRUTTI 18 PRUIMEN 12 ZIE OOK ONZE PLUIMEEVOEDER RECLAME IN DIT BLAD MOQUETTE TAPIJT VANAF 1 23 P EL DUBBELE VELOURS ALLHfi KLEUREN 1 6 5 P EL GLASGORDIJNEN APARTE EN ZEÏ R MOOIE DESSINS LAOE PRIJZEN FIRMA B DE JONG GOUWE 89 Prima Sponsen en Zeemlappen tegen UITERSTE PRIJKEN bii H Zandvoort WIJDSTRAAT 25 Telef 3361 Belt ons op voor zichtzending = Indien nieuwsgierigheid zich op ernï dingen richt dan noemt men haar wetensdrang FEUILLETON Door smart gelouttrd dooi HAUJWELL SUTCLIFPE Voor N eriaiui bewerkt door J P WeBselink van Robsudi 10 N drak veibodan By rolde het blok naar tien primitieven iiaaia dpfva ïabnel pliuLta nemen m den sioel niH eoii vnewlsohapi lijken diuk van in beide liiinden op dienB Bchouderö slak en Kijii p n Q i gj groote rookwol Ik bt ii vanavond in tie groote wei eld l ahnéi ei iu lactiend Kerst komen er bezoeiters tmi ga ik uit soupeeren en i heb Ik pen gaet voor den avond dio ö r den ouden tijd roet ray gaat praten Ill hennnpv nuj niet in jaren zoo vroolijk Öjn geweest briel keek de kleine hut rond en e viel lieui de nelheid op de indeiijke KSaJheifj van deze plaats die aieclita een huttirip wafc gppn huis om t meubelen i een ietfijg j pp j noodzakelijk Het bed werd gevormd door een hoop Mroogdo heidp hedekt nw t nswe dekens J t eikenblok wnarop Griff op dit oogenr kon aiipon maar dienst doen als et voor één pei soon lie fUechts weinig m aan zijn maaltijden beftf efMe De ket ADRI VAN MAAREN OOK UW ADRES Flacons Eau de Cologne s de meest bekende fabrikatenvanaf Notaris G W Nagtglas Boot t GOUDA zal op MAANDAG 20 MAART 1933 des avonds om half acht in Hotel de Zalm aan de Markt aldaar Pobliili ïefkoopeii k Een Heerenhuis met erf en tuin aan de van Itersonlaan no SO te Gouda In eig en Kebruik Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen op 1 Juni 1933 Bezichtigingf volgens plaatselijk gebruik Een perceel Tuinland met daarop staande woning aan den Winterdij k onder Waddinxveen grenzende aan de spoorlijn GoudaRotter dam in de onmiddellijke nabijheid der gemeente Gouda met dijk en water ter gezamenlijke gi ootte van 99 Are 40 c A Ontruimd te aanvaarden Betaling der kooppenningen op 18 April 1983 Nadere inlichtingen en kadastrale kaart ter inzage bij den Notaris Oosthaven 39 Inotaris mT franken te GOUDA zal op MAANDAG 27 MAART 1933 des avonds half 8 in het Café DE HARMONIE aan de Markt aldaai krachtens art 1223 B W verkoopen 1 Het Woonhnis met een gedeelte Tuin dde de Bleekerssingel nr 26 te Gouda 2 Een perceeltje Tuin aan de Boelekade gelegen achter perceel I igroot pLm 88 centiai en 3 ten Huis met Schuur Land Weg en Water a d Noordkade i d Polders Vettenbroek en a Gravenkoop te Reeuwijk tezamen groot 4 69 97 H A Eigendom van Joh van Tol Bezichtiging volgens gebruik Betaling en aanvaarding 27 April 1933 iïÖTARIS J KOEMAN te Haastrecht zal verkoopen wegens sterfgeval op WOENSDAG 22 MAART 1933 bij inzet en op WOENSDAG 29 MAART 1933 bil afslag en combinatie beide dagen voormiddag 11 uur in het café van den heer VAN ZUYLEN te STEIN bö Haastrecht de Bouwmauswoiiiug met schuren hooiberg zomerhuis wagenschuur en diverse perceelen uitstekend Wei en flooiland uiterdijk weg en water gelegen aan de Goejanverwelledijk K 37 te STEIN gemeente Reeuwijk tegenover de Veerlaan nabij Haastrecht groot 26 83 81 H A Verhuurd het land tot 1 November 1983 de woning tot 1 Mei 1934 Geen polder of waterachapslaaten alleen gi ondbelasting Voorts een Woonhuis met schuren stal en hooiberg aan de Twaalfmoitg enscheweg H 56 te Reeuwijk groot 13 Are 78 centiai en Verhuurd per maand voor ƒ 14 Breeder ibü notities verkrijgbaar vanaf 15 Maart ten kantore va genoemden nqtaris GOUWEI 15 MODERNE COLLIERS 100 modellen vanaf iO Ct DAMESRINGEN 1 25 96 75 65 40 26 10 et BLOUSE SPELDEN groot sortiment vanaf 10 et DOOSJES POEDER diverse merken vanaf 15 et VELOUTY DE DIXOR de cream die poeder vervangt 20 et 3 et H AARSPELDJES enorme Borteering vanaf tlGDVOER KALFSVLKE SCHCKO JURTTEN GABNALENCROQUETTEN 19 cl per stuk A J ÜP8TELTEN 10 Teleph 3082 Iroote Plulmvaevoeder Reclamewiek VERSCHENEN Teneinde ieder in de gelegenheid te stellen kennis te maken met de prima kwaliteit van ROE ST a EIERLEGMEEL SPECIAAL verkocht onder analyse van het Rykslandbouwproefstation te Wageningen geeft de E FIRMA C VAN TONGERLOO Groenendaal 4 GOUDA Telefoon 268 tot en met Zaterdag 25 Maart a s tegen inlevering van onderstaanden BON mits behoorlijk ingevuld Vilf pond Koest s Eierlegmeel Speciaal voor Tien pond extra zwaar Gcmenffd Graan voor 40 Cenl 25 cent Tezamen voor 65 cent ADRES NAAM Een onmisbare Gids voor iedereen Bijgawerkt tot 31 December 1932 De nieuwe uitgave van de GOUDSCHE VRAAGBAAK bevat de tot en met 31 Dec j l bögewerkte gegevens betreffende de Gemeente Gouda haar bestuur en huishouding officieele en niet officieele instellingen van Rijk en Gemeente colleges corporaties en vereenigingen op elk gebied van onderwqs land en tuinbouw van socialen aard van alle gezindten op kerkelijk politiek en charitatief gebied voor ontwikkeling en ontspanning van sport en spel in al zijn uitingeff van handel industrie vakbeweging van kunst en historie muziek tooneel enz een adressenlijst die nagenoeg het geheele Goudsche vereenigingsleven omvat Daarnaast geeft dit 124 pagina s dikke jaarboek veel en velerlei wat ieder weten moet over de overheidsbemoeiingen in onze stad en van IJijkswege Vanaf de verplichte geboorte aangifte tot na den dood heeft ieder met overheidsbepalingen te maken Men moet op de hoogte zijn van de bewaarscholen de inrichtingen voor lager m u l o raiddelIjiuir 11 h o r onJerwijs nijverhfiidsondarwfls muziekonderwijs en van de schoolgelden dier inrichtingen van de bepalingen van Leerplichtwet Arbeidswet Ongevallenwet Invaliditeits en Ouderdomswet Ziektewet van de Belastingen van Rflk en Gemeente in al haar verscheidenheid inkomen vermogen openbare vermakelijkheid straatbelasting hondenbelasting van de tarieven en voorwaarden van levering van gas electrieiteit en water van ontametting van de verschillende ziekenhuizen en rusthuizen en de kosten van opname on verpleging daarin Dat alles en nog veel meer kan ieder vinden in de nieuwe GOUDSCHE VRAAGBAAK Een uitvoerige inhoud achteraan maakt het naslaan heel gemakkelijk Een beperkt aantal exemplaren is nog beschikbaar PRIJS 40 CENT Zoolang de voorraad strekt zijn deze exemplaren te bekomen in eiken Boekhandel en by de Uitgevers l A BRINKMAN ZOON DER FEESTAVOND GOUDSCHE PADVINDSTERS i TEN BATE VAN HtT CRISIS COMITÉ OP ZATERDAG 25 MAART AANVANG 8 UUR IN DE ZAAL KU ISTMIN BOELEKADE Toegang voor volwassenen 55 et WÊk kinderen 33 et H BEZOEKT D PROPAQANPA A VONP stal n zenden wij u gaarne ter inzage VAN DE HERV GEREF JEUGDCENTRALE OP DONDERDAG 23 MAART a s DES AVONDS half acht IN HET GEBOUW CALVIJN Turfmarkt Voor de mooie tuinen Pl n TuInsPtnd Xmntt Koolasch Opinlx n4É n THlnaard Aanbevelend A K DE JONG VEST 95 TELEF 2696 Wie wil in de omgeving ff van Gouda verkoopen I Die adverteere in onze Voor Waddinxveen HUIS AAN HUIS WEEKBUOEN E T KOST WEINIG T GEEFT VlSBLl = 7600 inwoners is het HET Weekblad voor Waddinxveen Verschijnt eiken VRIJDAG TELF 2152 Voor Reeuwijk 4500 inwoners is het HET Pracht Scheerapparatén vanaf 18 et SCHEERMESJES per pakje van 10 tuks vanaf Weekblad voor Reeuwijk 10 et Verschünt eiken WOENSDAG SCHEERMEvSSEN alle gegarandeerd vanaf 98 et die de adverteerders de grooUt mogeüjlie pulriidteit verrschaffen ze komen in elk huisgezin 25 et SCHEERKWASTEN een vertrmiwensartike vanaf SCHBERZEEPKN in alle pryzen Reclame scheerzeep 2 st ukken BRILLANTINE 76 60 50 35 26 16 JOjt 10 et iSS Adverteeren In deze Maden twteekent Uw afzetgebied vergrooten Uw geld uitzetten teeen hooge rente Geen enkele reclame geeft lieteie re taten 28 et BT Zend Uwe sdvertentite uiterlijk a 8 DINSDAG in aan het Bureau HAKST 81 GOUDA TBL 274 fGOUDSCHE COURANT ZATERDAG 18 MAART 1933 TWEEDE BLAD NIEUWE ABONNÉS Een Regentendagrboek uit de 18e eeuw 24 November 1764 verteert de boeten vwi de Politiekamer in t haHhuya voor mün rekening Vi ƒ 10 10 B de rechtbank voor de van de politiekamer waren joor de 1 V politiekamer zelf betgiid wanneM d e te laat waren gekomen f ïonder wettige redenen hadden verzuimd Ook voor dien tijd was drie gulden en tien iialvers al een aardige consumptie beroepen tot Predicant ds Cuperun lo Weseend Dl Cupenis die vanuit Woudsend naar Qouda was beroepen ia hier z jn gehMe verdere leven gebleven hy stierf in 17 J9 De dagboekschrijver was een Gouwenaar in hart en nieren Dat blijkt uit de manier ffsarop hy voortdurend de namen van plaatsen en personen verhaspelt Zoo hij in onzen tyd had geleefd dan zou hij tonder twijfel evenals een groot deel van de huidige Gouwenaars de namen Hogenelst en van Vreumingen hebben uitgesproken als Hogerelst en van Vreutele 28 November verpachting van kaar n in Burgemeesters Camer dempto dt Moor van Immerzeel fabrykmeester j present Jan van Waes laegste inschryver van ƒ 21 15 d 100 II voor ieder inschrijver gegeeven 1 kanne wyn Electrieiteit en gas waren toen nog ni t bekend Duur waren de kaarsen niet nog geen 22 cent het pond Die inflchrüvingen droegen blijkbaar i en leer blijmoedig karakter Teleurgesteld aal sel niemand zyn geweest zelfs niet de hoogste inschrijver want al viel er niets te verdienen er viel in elk geval wat te drinken De Aanwezigheid van de fabriekmep ters bij een inachryving voor een bedrag vun nt g jecii twee en twintig gulden is een beetje verdacht waarschijnlijk hield hun aanwezigheid meer verband met die kannen wijn Al staat het niet in het dagboek vermeld hot liRt toch voor de hand dat de heeren fabriekmecfiteren ook van dien wijn hebbon mogen proeven 2 decemb Vroedschap 4tapport van de Oostduyker van de Leydsendam Willem van der Hoeve wist niet meer wat ei ejgenljjk aan den Leidschendam aan de liMd was want het desbetreffende rapport mk burgemeeaters dat in de vroedschap raïl besproken had betrekking op den ïeitduiker Voor Gouda was die geschitidem van den westduiker weer een onaangename verraasing Op 29 October 1764 hadJen Dijkgraaf en Hoogheemraden van RijnImd aan Gouda bericht dat de stad Delft n Requeste had gepresenteert waarby werd veriocht om den westduiker aan den Uidwhendam die in vervallen toestand verkeerde te mogen herstellen De t oudsche burgemeesters waren het daar heeleDiaal niet mee eens © n li nnen het advies in van den advocaat Schopman Diens adviM was om zich dadelijk tot het Hof van Holland te wenden ten einde aldus te verhinderen dat Rijnland aan de stad Delft zou toestaan den ouden westduiker te vervangen door een nieuwen van grooter afnietingen Het advies van Schopman was echter van een zoodanige toelichting voorzien dat stappen van Gouda tegen Delft weinig f uc 8 beloofden Maar de Goudsche heeren waren Btrijdlustig Zooals steeds wendden ïich ook nu weer tot hun bondgenooten de steden Dordrecht en Haarlem Maar deie wilden niet met Gouda tezamen een procea beginnen Wel wilden zij zich later voegen d w z als het proces aan den gang was ook tegen Delft optreden en zirh dan bÜ Gouda aansluiten De Goudsche afgevaardigden in de Statenvergadering hadden dit van de Dordrechtache en Haarlemsche Gedeputeerden vernomen Die Dortscheen Haarlemsohe heeren waren van meening dat het tl voorzien was dat men in eenprocedure sal succombeeren doodgaan = de nederlaag lijden om diezelfde reden enop dezelfde gronden die geweest syn heLfundament de grondslag van de nadeligegewijsdea vonnissen van de jaaren 17G1en 1762 Het advies van de burgemeesters was dan ook om de Sentimenten gevoelens van de Heeren Gedeputeerden der voorszegde twee Steeden te amptecteeren omhelzen en geen Procedures over den gemelden Westduyker aan de Leysendam te entamecren beginnen 24 december Door de Collonel Mr E de Moor van Immerzeel IJen wapen van Syn Eygen geplaats synde boven de in gang van de deur in de krygsruad kamer met eenige ornamenten vevbecl dende t Burgermeestergchap zonder alvoorens aldaar kennisse van te gee ven in de kamer van Heeren Burger meesteren is op huyde aan de Toe siender van de stad F van Breda ordre last gegeeven om t zelve weg te bree ken t geen geschiet is door den met selaar tot groot displesier van de Col lonel en gansche krygsraad Nu de Doelen toch werd verbouwd had de kolonelivan de schutterij btt aardig gevonden om boven de deur van bot vertrek waarin het officierscorps zijn vergaderingen hield de krygsraad kamer een versiering te doen aanbrengen Hy vond biykbaar dat wanneer de deur van de burgemeesterskamer recht h op een versiering de ingang van de krijgsraadkamer niet behoorde te worden achtergesteld Met niet al ie groote bescheidenheid had hij daarvoor zijn eigen wapen bestemd en om hec feit in herinnering te houden dat hij tegelijkertijd burgemeester was bad hü aan dat waprai eenige ornamenten verbeeldende t Burgermeesterschap toegevoegd Dat zou op zichzelf niet zoo erg zijn geweest indien hg niet een groot verzuim had gepleegd Hü had er de andere burgemeest s niet in gekend Ën dat moest hiJ nu aar eens en voor al goed weten De kolonel trok het zitb blijkbaar aan en mèt hem voelde zich het officierscorps de krygsraad ten zeerste getroffWL Ten aanzien van Haar Edele Manhafte zooals de titulatuur van den krijgsraad luidde was het wegnemen van het wapen dan ook een weinig vriendschappelijke daad 28 December Stille viofidschap denjp tis Stryen Vrye Moor dekker Fpecl man en Burch De rekening opgelezen zynde met open deuren ia deselve geapprobet rt goedgekeurd en den rendttnt bedankt 25 Heeren vroedschappen en Secretaris present ider 4 gl ƒ ItJO 2 Heeren Burgermeesteren ider a 5 gl f f 2 Heeren vroedschappen ider a 5 gl f 2 Heeren Scheepenen ider a 5 gl 2 Heeren fabrykmeest ren van den jare ider a 5 gl l Thesaurier a 5 gl 1 Secretaris a 5 gl 46 Suppoosten ider een harpje of 10 stuivers Zji die zich met inaaa £ van heden als nieuwe abonné op de GOUDSCHE COURANT doen inschrijyen voor minstens één kwartaal ad f 2 25 ontvangen de tot 1 APRIL 1933 verschijnende nummers gratis Betaling kan ook geschieden met 17 cent per week iTOT t APRIL GRAlISi Zend nog heden Uw opgaaf in aan het bureauMARKT 31 TELEFOON 274b IEDER RECHTGEAARD GOUWENAAR LEEST DE GOUDSCHE COURANT ontvanger rekening en verantwoording Hij heette dan ook bü deze verrichtingen rendant om aan te duiden dat hij nu niet ontving maar zijn beheer verantwoordde Die uitdrukking rendant leeft tegenwoordig nog in het rechtsleven voort Vroeger werd die rekening en verantwoording gedaan aan de geheele burgerij Als herinnering daaraan had deze plechtigheid nog steeds met open deuren plaats hoewel het stadsbestuur in den tp van het dagboek de openbaarheid schuwde Ook die 45 suppoosten of atadsbedienden de gemeenteambtenaren en werklieden herinnerden nog aan de vroegere rekening en verantwoording aan de geheele burgery Die suppoosten werden aan het eind van de zitting binnen gelaten en trokken in guizonmarsch voorbÉ den zetel van den preaidsnt bargemeeste Deze vroeg dan gedurende den voorbymarsch aan elk van hen of hij iets tegen de rekening had Het antwoord was steeds een buiging De plechtigheid zal waarschijnlijk groote overeenkomst hebben vertoond met de audiënties die door vorsteiijka personen worden verleend Elk van die 45 vertegenwoordigers van de burgery kreeg ten slotte voor zyn moeite een harpje d i tien stuivers Van der Hoeve vertelt niet dat de afgevaardigden van de Hollandsche ridderschaj tegenwoordig waren hy vermeldt alleen maar als aanwezig Syn DoorLugtighe Hoogheid de minderjarige stadhouder en de afgevaardigden van de steden 28 feb Overleed de Heer Franco Ge rard de Vrye Raad en Oud Burger meester der Stad Gouda Savonds ten 7 Uuren aan een beroerte en Borst quaal oud zynde 58 jaaren en maanden 4 Maart Door t overlyden van F G de Vrye is open gekomen het Sleutelbe waardersschap en is vergeeven met eenparigheyd van Stemme aan Mr D M Jongkind De Vrye was in zijn leven een van de twee sleutel bewaarders geweest van Stads Secreet den naam die men in dien tyd gaf aan het stedelijk archief Met dien naam Stadie Secreet wilde men aanduiden dat de stedelijke archieven geheim waren Alleen met de grootste moeite en dan nog door middel van kruiwagens kon men zich den toegang tot die archieven verschaffen Tegenwoordig staat men juiat op het omgekeerde standpunt Alle papieren die zich in het archief op de Oosthaven alhier bevinden kunnen door een ieder aldaar worden geraadpleegd Toch leeft die oude opvatting omtrent de archieven nog hier en daar voort en hoort men soms nog vsai archlefgeheim apre 1 ken 6 Maart Weeskamer Present alle affscheyd genomen van den anderen Pottje ƒ 3 14 2 meer en in 1867 de stad Gouda onder Rynland was gebracht begreep het bestu jr van Rijnland dat er aan het inbrengen van v ater door de volmolens een eind moest komen Het gevolg daarvan was dat op 29 Juni 1869 tusschen Gouda en Rynland inplaats van de overeenkomst van 8 Augustus 1630 een nieuw contract tot sWd kwam De werking van de volmolens door IJselwater hield Qp voor den kleinen volmolen met ultimo December 1869 en voor den gr oten met ultimo April 1872 Binnen een maand na het ophouden moeaten de Waterrader en door de zorg van het Gemeentebestuur worden weggenomen Aangezien de kleine volmolen zou blijven draaien en een andere gelegenheid tot het dry ven daarvan moest worden gemaakt en aangezien de stad voortaan veel minder pacht van den groeten volmolen zou genieten omdat deze kwam stil te staan werd aan Gouda een schadevergoeding van vyf en twintig duizend gulden toegekend Er kwamen nu duikers waarvan het onderhoud voor rekening van de stftd zou ziJn Zooals reeds in het vorige artikel is geleegd geschiedt het openen en slgjtai van de duikers overeenkomstig een refiement dat toen in 1869 is vastgesteld Volgem oude Gouwenaars is het sluiten van de volmolens de oorzaak geweest dat het water in de Goudsche grachten en zijlen in korten tyd merkbpr slechter werd en daardoor niet langer geschikt was om te drinken De stad zou toen hooge tonnen hebben aan geschaft die door daartoe aangesteld personeel voortdurend met goed drinkbaar water werden gevuld De kosten daaraan verbonden moeten volgens zeggen de afkoopsom van Rijnland aanzienlijk hebben overtroffen Ais het waar is is het een Kampenache geschiedenis In elk geval heeft de Goudsche waterleiding dje in 1883 in werking is gesteld aan het gebruik van die tonnen een eind gemaakt 15 Augustus verpachting van de asch vallende binnen Gouda in de Kamer van Heeren Burgermeesteren dempto Kerk hoven ten bywezen in het byzijn van fabrykmeester en toesiender directeur van gemeentewerken ingaande Primo December 1765 eyndigende Ultimo Nov 1675 Pagter HeiSlrik Marcelis Cornebs en Nicolaas Hartog Sjaars om 1150 gl Trekpenning 4 ducatons Het jaartal 1675 is een vergissing Dat gebruik om het ophalen van de aschen de vuilnis te verpachten is nog niet zooheel veel jaar verdwenen De meeste inwoneBS van Gouda herinneren zich ongetwijfeld nog den heer Ooms die als vuilisbaas onze stad van de asch en de vuilnisafhielp Een nauwkeurige beschouwing van de cijfers doet zien dat onze voorvaderen er geen bezwaar tegen hadden om iemand voor hetzelfde werk eenige malen te betalen Om te beginnen kregen de 22 vroedaehappen en de drie secretarissen ieder 4 gulden Maar onder die vroedschappen bevonden zich de 4 burgemeesters waarvan er 2 ieder nog eens 5 gulden kregen Die twee bevoorrechte burgervaders sleepten dus al vast elk gulden in de wacht Evenzoo begunstigd werden 2 Heeren vroedschappen 2 Heeren Scheepenen 2 Heeren fabrykmeesteren en Secretaris De man die het eigenlijke werk deed de thesaurier ontvanger werd naar verhouding het slechtst bedacht Maar zoo gaat het steeds in de wereld 7 January 1766 StiHe vroedschap demptis Stryen Vr e Dekker Moor Speelman Burch vide zie Lyst Subalterne Ampte lagere betrekkingen N B affgenomen weesmeester en Po 4itieraeesterschap om reden ik fabryck meester was In deze zitting werd van der Hoeve vantwee van zyn vier function ttieven Blijlt baar vonden zyn collega h S ziJn jeugd als vroedschap dik in debaantjes zat Afscheid doet pijn Het pottje pijn wel hebben verzacht diü 30 januari Ben ik gepresenteerd ge worden door Dr Willem van der Hoeve regeerend Burgermester Mr B de Moor van Immerzeel Oud Èurgermeester en Adjunct én Mr G van Brandwyck Heere van Bleskensgrave Pensionaris der Stad Gouda in de vergadering van Haar Edele Groot Mogenden en aldaar den Bed affgelegt in handen van den Wel EdelGestrengen Heer Raadpensionaris van Holland Stein Present Syn Door Lügtighe Hoogheyd en gedeputeerde van de Hollandse Steden 14 Maart verpachting van de groote volmolen in Burgermeesterskamer Ary de jong pachter voor 745 4 jaaren ingaande 1 Mey De Jong huurde den volmolen Jiu voor 180 gulden per jaar minder in dan bij het vorige contract de ongunst der tijden spiegelde zich ook af in de lagere pacht De historie van de beide volmolens zooals die in een vroeger artikel is medegedeeld was niet geheel volledig De volmolens waren vry om te malen behalve wanneer de Gouwe een xeker peil had bereikt Het gevolg daarvan was dat er in Rijnland steeds veel IJselwater kwam veel meer dan Dijkgraaf en Hoogheemraden goedvonden Nadat in 1856 het stoomgemaal aan de Fluweelen Singel was gesticht in verband met de droogmaking van de Haarlemmer 10 10 ƒ 10 10 ƒ 22 10 ƒ 172 10 Ontff4 ƒ 5 als fabrykmeeater dog sulks werd niet ontfangen als doch zulks werd pas ontvangen in 1766 dus voor memorie herinnering In deze zitting van de vroedschap deed de De borst van van der Hoeve zal wel van trots zyn gezwollen toen hij deze belangrijke gebeurtenis in zijn dagboek vereeuwigde Want dit was de eerste stap op den weg naar de hooge staatsbetrekkingen Nu kwam hy voor het eerst in de vergadering van de roemruchte Staten van Holland en zag hij de mannen die in de Republiek den scepter zwaaiden en ook daarbuiten hun invloed deden gelden En wat voor hem van belang was die groote mannen zagen ook hem Willem van der Hoeve al was hy van de Goudsche deputaüe ook nummer laatst het woord voel en mij bewust ben vajumiju macJit om het uit te spreken tot verheffingder uienschen dan ben ik meester vanmijzelf maar op die andere tijden ben ikzwak en onder dea invloed van een ander Griff lui terd met gediild en vriendelijkheid Zelfs de flauwe glimlach op zijn galaat getuigde daarvan want was dat nietde Gabriel Hir t dien hij zoo goed kende 11 et zijn ojwecJitheid zijn rotsvast geloof zijn sobere zakelijke manier van spr enever geheimzinnige en heilig ondenwerpen Ja op zijn eigen wij e was de godsdienstvan den predikant even verheven als debevroren wildernis die liem dezen nachtinsloot beide waren volkomen en geen vaèbeide wankelde Gisteren tegen de avondsoUemering repp mij een van deze geestvervoeringen üan vervolgde de ander Den ganschen dag was ik op de heide geweest biddende zoeki nde worstelend ojjdat ik de me aolien in Lmg Cra wier ziel sliep mocht wekken En toen de schemering daalde voeldo ik mij ik weet zelf niet hoe alle kracht ontvallen en ik zette mij neer op een gevallen boomstam en zac een visioen Ik was hier fé Loatwithens Gnff en jij rustte na den arbeid met de spade a Dat is waar zei de ander toen Gaeen oogenblik zwee Tk was juist met n van eon greppel klaar gekomen Nummer een was alty d een regeerend burgemeester Dan volgde in rang in de 18e eeuw had men overal laag by een oudburgeme 33tor Deze was maar adjunct of helper Vervolgens kwam de pensionaris en daarna k wam steeds als 2e adjunct een doodgewoon vroedschapslid gelooi dat tjabriel s leven bestierde en mooi aakteP Voor den eenrsten keer kon de rLxlikQnl eeen utrenge haastige ontkenop zijii eigen vraag want zooals hij duax zat in zijn zelfbewuste kracht met het heldere licht lu iijn gvijKe oogen leverde Gnff aelf niet het bewijs dat er iets goeds school in het geloi f dat hem vervuldeP Zij zaten een poosje zwijgend toen keek Gabriel Hirbt op van de turven Jongen je zult hier met lang alleenzijn Er kolnt een verandering in je leven En wie zal mijn een zaaJiiheid deelen vroeg Gntf met saicabtisclie verbazing Ik kan je niet anders izeggen dan dathet een vrouw zal rijn Gabriëf Gabriel Je hebt den laatsten tijd te veel met het vieesch geworsteld of te veel gepreekt of beide Ik heb al lang geleden met de vrouwen afgedaan gn je weet het Ik heb zooals je zegt te lang geworaleld vervolge de ander kalm en na langen strijd met den Tegenstander op de hemeltoppen ben ik gejieigd tot zwakheid tevervallen Gnff Tk voel me vreemd slaantegen vver de dingen vani deze wereld en ikzie slechts in een wereld aan gene zijde enhet is op zulke tijden dat de menschen zeggen dat ik gezichten zie ofschoon Godweet dat aulk een iacti ij niet aange een oiuvungiijk voorwerp want Griffiiam nu eii Uaii een warm bad na een dagm den reg i gearbeid te hebben stondnaast het vuur en dicliti daarbij was eenpnii vol havermttelpap In de kast bi dedeur was eiijk Gabnël al vermoed had tiet aaitlewtik dat de eenzame man noodigliad een paar theekoppen enkeje borden een mes en een vork Nergens was er eenige weelde te bespeureai hot was klaarbiijkelijk de woning van een man die zijntdhuiB daar buiten vond waar veen en Mirte de vloer van het liuis wuxen en het uitspujiael lieL dak vojmde en welks murenopgeworpen waren dooi de oosten on westeuwindtn door die uit het noorden enzuiden Neen als mon nu naar Gnff keek terwijl liij daar aat met over elkaar geslagen armen zijn lioof naar achteren geworpen zijn oogm zoo zeldzaam vervuldvan het uitspansel en do zon en de stormwolhen alsol tieze alle zich daarin weerspiegeiden dan was liet jemand duidelijk dat geen huis met handen gemaakt henilang gevangen zou kunneo houden Het ziOt er hier weL netjes uH üriff wi de predikant ofschoon het jin bevreemdt dat dat groote lichaam van jouliier huiïien kan hï iH zoo woinig in orde te houden dat het gemakkelijk gedaan is Het is hetwerk van Hester Royd dir gelijk de gewoontes van vrouwen is iiwnt coed vindt wat ik er Ran dm on daarom gt woonlijk tweemaal m de week zolf hier komt om opte ruimen Zij ïh hijna het eenige mensftielijke wezen dit ik xip Gabriel soms we3ten achterpen tenïij tk nniiT Wmdy Farm wan del 0111 een pijp te lookeaa met den oifden J oshua ning vinde tevei de üriJf Weer kwant de bezorgde uitdrukking op liet gelaat viin den predikant toen Hester s naam genoemd werd maar liij spraJt au nog niet over haar Na oonigt oogenblikiken zej hij Is het goed voor een mensdh alleen te zijn Do Hclirift zegt het tegendeel Griff Gnff xelto zijn gespierde borstkas uit kppk den ander in de oogen esi lachte Of het goed is herliaalde hij Zie ik er naar lilt jongeu alsof het mij kwaad doet Herinner jc je lioe ik hier den eersten keer kwam fen gebroken mnn zonder leven of hoop in het hart Kn ik wiet niet toen ik mij aan het work zetUe dat het uitspansel en de wind mij konden genezen ik moest liet ondervinden en nu ik zou de eenzaamheid verkiezen uit eigen vrijen wil als ik mijn leven optueuw moest beginnen Er is op de heid geen zelfbedrog Gahriél men bolioeft er zichzelf ook niet te kwellen elk oogenbllk heeft zijn eigen werk zijn eigen nooden werkt mee om het groote doel dat wij op deze wereld bereiken willen naderbij te hrenges Ik zeg je jongen er is hier nooit stilte of ppnaaamheid want da en niu ht hoort gij Gods weefgetouwen donderend aan hun awaren arbeid na m 16 ja ik ben er ni l zeker van of ep de duisternie inviel en stond stil om het nieti een zich mengen is in d€ ehe meM tf gemeten van het ffpzicht van een goed van den Booze Luister jongin DezejjeeSt dagwerk vervoeringen zijn geheel at lfiBiïd v die waarbij de gave van dfe Tongen over Wordt vervolgd mij kcwnt ala fen wervelwind swaarop ik f De ware Griïf shmrde naar bulten in het vuur van het oogenblik Hij sprak hij keek hij voelde dacht Gabriel Hirst als een man die de7i waren godsdienst heeft gevonden Rn twh boe kon dat Konden wmd en wm en boflem als een goede ruil beachouwd worden voor het geloof dat Griff in rfjn joairenfljaren had verloren het