Goudsche Courant, zaterdag 18 maart 1933

BHBHSB nifo 8 bons Wie kunnen wij daarmede blijdo maken Siïouden gaarne ontvangen Verkado 9 vetplflntenbona Droete s bons plaatjes Hoe heeti die vogelplaatjee Buasink o phifttjes Löver s bons Dobbelmann B platón Hitle a bons Noord Holland Liniienkastbons Leiipen a bons en plaatjes HET RIIILBÜEEAU ADVERTENTIEN Invoering der nieuwe Goederentarieven bU de Spoorweg en aa spoorman schrijft onB over de mvoe Jaieuwe goederentarieven bU de iSend gemaakt is zyn de nieuwe ÜtS die door de spoorwegen ITooïg steld door den Minister goed S a zullen ze 1 Mei a s worden in rïrieven zyn nog niet gedrukt en zul litreeks midden Apnl verschynen 1 tVer wéér een van d ks van ma t n die de spoorwegen in verband met mische toestand en auto Dese laatste maatregel de verlaging der goederentarleven ia een zeer ingrüpende en er zal heel wat meer vervoerd moeten worden om de zoo gedaalde vracht te compenseeren Voor den handel komt de verlaging neer op een groot voordeel dat in deze tyden van druk en steeda dalende pryzeu zeer welkom zal zyn Ten einde een goed begrip van de verlaging te kragen tgeven we hieronder een overzicht van de oude en nieuwe prüzen naar de voornaamste bestemmingen Wu iiI W K G 3 dI uw tS nur oeMn mi toestand en autoItSle genomen hebbai Pril o r lOg ll G Gouda aw J f Alk Alliiel I Urdam W P t p nlr M hcwningen l UMï S S Kaai lcin 4e war ien Utihn Hustnclll RotteKUnjI M il lil ht g ve rotuurli k na 1 Ijjiepen lUU K G Oud 36 46 60 24 24 88 19 28 60 69 16 60 29 66 28 67 12 60 3 90 6 2 7S 2 76 2 16 2 10 2 76 3 W 6 16 2 U 2 76 a j6 2 10 6 15 2 10 2 10 1 66 1 2 10 1 10 1 10 1 60 0 110 i ia 1 76 2 70 0 80 1 30 2 60 1 06 2 60 0 80 0 80 87 20 20 27 ti6 eo 19 31 48 13 28 60 46 60 l 46 60 10 60 14 ZwaK schüven op 8 7 9 12 14 16 1726 30 ia n op 16 WitlchUven op 20 24 31 33 86 87 39 42 B 48 49 C A IB Bantzinger Markt 18 Goudi Telefooiil 3298 De prijzen vooi Expresgofed dat met alle treinen ook fi treinen yervoei wordt zyn ongeveer 2 maj die oor siwgoed A Zweivera S Nieuwerkefk 2 12 uur Gouda 6 Voorwiyirta L 11 uur GroenewlBK 1 l OÜegraVou i Boek Bof i q N A 6 atolwijk f Wo en 3 T 5 lÉiïiot 9 V fNiouwifkark 3l oöp iveu 3 bllet Bosk Boys 4 JiMWi we r ierug na het bla n Bui 76 1 3Ü Aïföth en Drogisten porr Wpp ti ijJP OETBAL Df Z ndag 19 M j N V B leeling 1 kbuue Ihb s Oo j lotlwla Feilonoord H D V f ïetoo V8 V Blauw Wit Mi U H U A U O la klaasa K lltitcM E A C Woetden ttiKht PVC A pWC flilTOTum Victonar Qulck Afdeeung U Ie ki H6 taièeél D F O Sparta ïjutedsm Ajai Stonnvogel Den Hu V Ü C West Fnsia HilvWBum Hilversum Haarlem WItMamXeriee K F C 26 klaasa A 0 U O N A D O l Rott i laBi R F C N tunuB ItaHMg HVV St Hooger Jonnchem Ünitaa O D B it Ua a B Om hu vi oa voo Vaaalni VDL Qouda Uual S V VO V V VlMlèngen Fortuna Ov rmaaa Rotteidam Excölsioi Olyjnpift 3e Uwee A Dm Ha B M T D V C Hodagraven Bodegraven L F C AJphw Alphia Scheveiungan Riiiwijlt Rijswijk Laakkwartier 3e Jclasse C IWIêldiin Coal St VoUiarden Bottardam E D 8 HoUandiaan 8 leriliiin da Musschen G B V Hchiedam D H S Ooncondia 4e klasse C lotHrdam D D C B M V RoWerdara Cropewijk Sdioontioven OOHderak Gouder Moordrecht Haaarv la klaiw Sowla Qouda 2 Eioelsior 2 IWtndam O V V 2 A D O 2 Ueserve 2e klasse A fkiwUm H D V S 2 V 1 0 8 2 Belli BEO Z Olympia 2 Om Haag Quick 2 H V V 2 IbMm Se klaiH O l ln ht Kampong 2 0 BV 2 ClMolit Veloi J Bodegraven 2 l t Hercules J U V V 3 UpiMD Alphen 2 0 N A 2 AtdeeUug III Ie klaaae initan Vil eseBnBoh Boys l Moolm A B O V V P E O HnieloTubantia Sob et Vel Wspningen Wageningeai Go Ahead EoKjiedé Enschadé Horadea AfdeeUng IT la Uaaaa WMtricht M VV Bleijerheldo Idelbiirg Middelburg Willem II tarj LO N G A Eindlioven U A O B V V Atdealiiig T la Uuae AohlUee Alcldes Idea Priedaod Leeuwarden I VeendMB Velooitas taiwi Q V A V Be Quick SneekFrlaia O r B ie klaaae i rkerk 1 Zwenrer 1 gl 5 Bosk Boy 1 J J Haastrecht 1 11 ol 2 uurk c P il 1 O N A 3 2a kUaaa A V j Schooohoven 2 lert 2 12 uu 12 uur Il 2 12 uur j Aannemersl MaskI gebfuik van de Begrootings staten Éedetailleerde Iberekeningstaal van ffkoiten voor Uwe ioschijvinjen Verkrijgbaar al of niel roet lojse inlegvellen Prijs per vel lO cent bij 50 stuks TT cent per vel bij 100 stuks eent per vel Uitgave A BRINKMAN ZOON GOUDA Nieuwerkerk 4 bjiSw er 2 12 uur Am enitol 38ltówij i 4 fl Oouda 7 Oomdekt i l uur Ja thui D Gouda 6 Boak s 5J 3 uur Nieuwveen 3 Voorwaar i 2 Moordrecht Qr owi j Moercaf elle 2 W rden f4 Voilige en Economische IStt rbaak 3 24 V GEMEENTE GiJo Stortinji 2 52 eBibphaaldiensl rente OOUWE 2 0UDA WIBljltKNNEN De Motorelilb Leiden en Omatreken op bexoek Zondag 19 Maart brengt de Motorclub Leiden en Omstreken bü gunstig weer een bezoek aan Gouda de polders en doken in den omtrek De Goudsche Toer Club zal haar begeleiden Den leden van G T C wordt verzocht om 10 uur op de Markt aanwezig te zijn Da ZaadsagMlia ta Bredaa De voorlaatate Zesdaagscho van het wmterselioen 1932 33 is gisteravond in de Tahrhunderthalte te Breslau begonnen Alleen l arijs m begm April knjgt ui Europa nog een üesOaagsciie Hoewel Fiet van Kempen ditmaal met aan den start verschenen is is Nederland mot fijnenbutg Braspennmx en Wals uit stekend voor den dug gf komen Een Nederland koRiel werd ecJiter niet gevormd en elk der HoUanders rijdt met een Uuit seller Favoriet in Bn lau djn Wal en Tietz terwijl ook aan SchönBusohenha aan en l ijnenbmg Preuss een goede kans wordt gegeven Men acht Broccar M UuimbreHêre niet m staat hun Moveelsten Uuilaohen Zesdaagschen wedstnld t wmnen vooral al men m aanmerking neemt dat Qutmbretière nog lang met in S ea te U uur werd het l rtschot gelost nadat do koppels aan het I bUek waren vooigeatald en een 50 K M kopj lwad suijd v amateur a verreden tï waren aledhta euug bezoeker Onmidd m k werd oen scherp tempo in ge et J wist de eerste premie te wmnen To mMdMnaoht werd er een tlink gaog m ge houden ATHLBTIEK Uil hel T H O B kam i Op de veldloop van Gra f Willem II t Waasenaar had het T H O R lid W de Kreu wassenuar m V M veldloop waar irtrU kCi Xva Keder iz7 arsiMf No 8defini ch w t een pracMige pre t tie genoemd mag wor d l BUILBUREAU voor bon pl J rrB r nvetplantenb J Mie weuwjui te dr nw rw v rHouré lit Cactussenptaatjes Wjjfmneen S gtoIwijk 1 Uerkerk a Dilettant 9 2e Uaaie E IWarvai 2 WaddiDiveen 3 liecht a Boak Boys 2 rdm J GOTd rt 2 Jt A 5 e g r 4 u TflgeTiwoordig Is het omgekeerd het oplialen kost geld Het kan trouwens ook niet Tnoer op de oude manier er zou geen pachtor Un te vinden Tn één opzicht is dit jammer want indien het oude gebruik nog bestond zou onze wethouder van financiën heel wat minder moeite hebben gehad om zyn begrooting sluitend te maken Wordt vervolgd Müdruk verboden Dr Mr J SMIT Oe belastingen niet naar omhoog Da loonen niet naar omlagg Brieven uit de Hofstad MCXVIV Het aantal inwvnerg We kunnen niet nalaten weer eens een enkelo greep te doen uit de jaarcyfers over 1982 die dezer dagen gepubliceerd z n Daar zitten weer zulke merkwaardigheden in welke door de geleerden verklaard zouden moeten worden Natuurlyk is het aantal inwoner weer ZüPr ffe stegen met meer dan tien duizend Dot was ons al bekend Bedenkend hoe de tydsornqtandigheden zijn zou men verwachten een daling van het aantal gesloten huwelijken Inderdaad dat aantal is kleiner dan in 1931 maar nog niet meer dan 2 Verwacht zou worden een daling der geboürtecijfers Neen die zUn gestegen en met meer dan 3 Het aantal personen dat zich van elders hier vestigde bleef vrywe gelijk niet minder dan dertig duizend driehonderd Het aantal dat vertrok was een beetje grooter thans 23 450 tegen 23 260 in het vorig jaar Wanneer onder die twee groepen niet te veel dezelfde personen voorkomen dan zijn er In één jaar tljds niet minder dan 38 duizend nieuwe gezlch ten verschenen en zijn er 28 duizend verdwenen Uit die cijfers ziet men eens wat een vlottende bevolking de residentie wel heeft Het aantal inwoners is op een paar na thans 4G0 duizend geworden Het belangrijkste van de jaar statistiek lykt ons nog steeds de woning voorziening omdat diP onbegrypelyk en verbazingwekkend iP Er is het gansche jaar geklaagd ovel werkloosheid en met name in het bouwbedrijf Het cyfer was heel hoog zelfs Rn wat leeren nu de cijfers van den bouw der woningen In totaal zIjn er 5322 woningen in één jaar tijda bygekomen dat is ÜOO méér dan in 1931 Het aantal bestaat uit verachillende cyfers Er z n bijvoorbeeld 370 woningen verdwenen hetzy door verbouwing hetzg door slooping Er zó n er erhter door verbouwing voornamelijk door Splitsing van grootere huizen in méér dan i Cn woning 429 bügekomen Op 1 Januari was voor iedere 3 7 bewoners een woning gebschikbaar Dit cijfer is veel lager dan in 1913 Aangenomen wordt dat voor iedere 4 bewoners één woning noodig ia en volgens nauwkeurige berekening is dit cijfer nog te laag Maar als het inderdaad 4 is dan zijn er op dit oogenblik negen duizend woningen te veel Het is dus allerzonderlingat om te zeggen dat er werkloosheid in het bouwbedrijf bestaat Er is een geweldig overciompleet aan bouwvakarbeiders Uit pen andere statistiek blijkt dat in 1932 zich altijd nog 1500 werknemers arbeiJors boven de 18 jaar méér in den Haag gevestigd hebben dan er zyn vertrokken Niet minder dan ruim 6000 vestigden zich hier en 4500 vertrokken er Hieruit blykt dus dat de werkloosheid in onze stad in aan ienlijkp mate wordt bevorderd door den Schoonmaak t HANDEN 1 ruw rood of beschadigd worden weer vlug goof en zocht met PUROL Dooi 30 en 60 cf Bij Apoth en Drogisten Men moet den spiegel van het gewetenthkwijls afwisschen op straffe van zichwelven ei niet meer in te kunnen aanscho uwen ONS zaterdag feutlleto nT De lieveling der Ooden nit het En relsoh van ABONES OBCZV 57 De eerste paar dagen na zyn vertrek waren vreeseiyk vervelend voor my Myn patient die lastiff en lichtgeraakt was wilde iiiet hebben dat ik hem verliet en zelfs s nachts was ik gedwongen rust te nemen zoo goed en 2f o kwaad als het ging in een Ulftt ffprold aan den voet van zyn leerer stedr Ik 7uK weinig van prinses Nsit ak lt luaai Punb of t v t fea toen ik coit kunTt i fjdt kha iii dp tuinen van het paleis f ktc schv iV pn de veranda injir p h f pezicht Al ue ithoonhejd er ai wn11 uijn oogen veriisitnen het z ï er som 1 r uit ja erg r ir bepaald leelyk K dvn nacht die ols r op het Vt rtrec iW RuA y toen ik e n wandeling de l om wat frissche lucht te scheppen daar ik ten laatite mijn patiënt in ilaap gekregen had aag ik Maatkha in druk gesprek met T r iapen Dit voorspelde mij niets goeds Ik kon niet bogrypen waarom de koningin en da hoogepriester de nachtelyke uren moesten kiezen voor hun samenkomst Ik kon niet dichc genoeg bij hun komen om te hooren v at zij trek van werknemers hierheen Wanneer deze ar niet gekomen waren zou de aanwas der bevolking een paar duizend kleiner zyn geweest maar het aantal werkloozen eveneens Dat zou de gemeente zeer ten goede zijn gekomen Den Haag betaalt de werkloosheid die elders la untstaan i oor een aardig deel en de algemeene toestand wordt hier door dit feit ernstig gedrukt In drie jaar tyds hiebbpn zich hie ter stede precies 4600 arbeiilera méér gevestigd dan er vertrokken zynl Volgens de laatste opgaven waren er ongeveer 7000 werkloozen ingeschreven Men ziet dus dat het grobtste deel daarvan in drie Jaar tiJd door import is ontstaan Nog één cijfer ovSl ftdpt anders Het is wel het hevigste cijfer dat er in de statistiek te vinden is Het aantal vervoerde trampapsagiers is in één jaar tyd met tien millioen verminderd en van 57 millioen op 47 wijs in Nederland htWiPbst karakter van een zwiire belasting op vrijgezellen vrijgezelliniien en gehuwden zonder kinderen Maar dat heeft men knap gecamoufleerd HAGENAAR STADSNIEUWS GOUDA 18 Maart 1983 romité ter herdenking van het 4e eeuwfeest van Willem van Oranje Het comité ter herdenking van het ie eeuwfeest van Willem van Oyanje verzoekt ons te melden dat de repetitie van het Massakoor die plaats moest vinden op Donderdag 23 Maart e k tengevolge van de laatste abonnements voor stelling in den Schouwburg verzet is op Vrijdag 24 Maart ter zelfder ty d en plaats De nieuwe spoorbrug hü Nootdorp over den Rijksweg Den Haag Gouda MAAR Oe Levensstandaard WEL De reizigers op de Zuid Hollandsche Electrische hebben nadat ze in October naby Nootdorp op een omgelegde baan en via een gelijkvloersche kruisirig met de lijn Den Haag Gouda z jn gebracht op de tijdelijk verlaten baan in de laatste maanden een zware ijzeren brug zien verryzen een heel eind achter de landhoofden die daar ook dezen winter verrezen zyn lloagilirpi li Eiirm 2 1 3 3 1 p stuk Met den bouw van de brug kon niet gewacht worden tot de landhoofden gereed waren want dan zou de overbrugging over den nieuwen rijksweg Den Haag Gouda waarvoor dit kunstwerk in aanbouw zal dienen niet zoo tydig gereed kunnen zyn dat de oude liJn met den aanvang van den nieuwen zomerdienst weer in gebruik kan worden gesteld Gedurende den zomerdienst was toch de kruising a niveau der beide spoorlijnen niet mogelyk Het ligt in de bedoeling aan het einde van Maart de nieuwe spoorbrug in langsrichting te verschuiven zoodat ze boven de nieuwe landhoofden komt en daarop te laten zakken Daarna worden dan de sporen aangebracht en wordt de electrische bovenleiding gereed gemaakt zoodat 15 Mei het verkeer weer over de hooge baan zal kunnen geschieden Het werk wordt vanwege de Nederlandsohe Spoorwegen roor rijksrekening uitgevoerd i KmtfffKerecht Strafzitting van Woensdag 15 Maart Veroordeeld werden Wegene sctioolverzumi Ph K de GÖuda f 1 subs ld h H van T tó Gouderak 5 subs A d h Wegens rijden op verboden weg W van V te Uoudft f 3 fiubs ld h P van der W te lieeuwijk f 3 subs ld h A J te Witddinxveen f 4 siïbs 1 d h Wegens njwiel rijden zonder bei W A C van dei K te B Oravenhnge en J L deo B tp ld beiden f 1 50 Buhs 1 d h gedaald Ondanks de verhooging der tarieven is de totale opbrengst 362 duizend gulden minder dan in 1931 ledere commentaar is hierbij overbodig wy hebben dit punt herhaaldelijk besproken en dat fiasco voorspeld Het zai nog erger worden m 1933 en er is geen uitzicht op verbetering zoolang de leiding van dit bedryf zoo stumperig blijft als het nu is Eindelyk zal men wel tot maatregelen moeten overgaan maar het is de vraag of dan herstel nog wel mogelyk is Met den dag wordt het aantal auto s grooter en krygt de tram een stropje Ondanks kunstmatige tegenwerking van dit nieuwe bedryf zal het bloeien totdat de groei niet meer te houden is Zeven openbare scholen opgeheven Er zyn weer een zeven openbare scholen opgeheven als bezuinigingsmaatregel Hieruit blijkt toch maar op wat groote schaal het onderwijs is opgezet Trouwens er zou ook onder de bizondere scholen heel wat zyn op te ruimen omdat door combinatie het zelfde effect was te bereiken Er zyn er verschillende die maar voor een gedeelte bevolkt zyn en die gesticht werden hoewel uit niets eenige behoefte ervoor bleek Er is in dit opzicht altijd met geld gesmeten Als het voor het onderwys was kon alles was er altijd geld Wie het waagde zich er tegen te verzeten kreeg de vreeselljkste verwyten naar het hoofd Nu alles spaak loopt en men wel moet bezuinigen loeien er hog orkïmen tegen hen die bet wagen om hun flchemiende hand naar het heiligverklaarde onderwijs uit te steken Wijtenburg s prjia loiktikik A H A No 3 40 cent per 1 2 Pond A H A No 4 30 cent per i pond A H A No 5 25 ce t per V2 pond GOED en GOEDKOOP Wijtenburg s GEURIGE RIJPE MARYLAND 15 en 18 cent per z ons HEERENBAAI 22 et per Yz ons Het beste van het beste Wet ona overtreding van de Arbeidswet C K te Gouda 2x 3 subö 2 x 1 d h Woyrens openbare droiikensdiap D D ondcr bekende woonplaats f 5 subs 2 d h Wegens oveiti edmg art 118 e alg politieverordening Waddinxveen L van M f Waddinxveen f 0 50 subs 1 d h Wegens overtreding art lül alg polUleverordenintg Waddinxveen K van E te Waddinxveen f 1 anbs 1 d h Wegens auto zonder toezicht tatrai ataan te Gouda M E te Oudewater f 1 aubs 1 d h P M te Wageningen ƒ 1 sube 1 d h Wegens overtreding van ait 17 M en Er zyn al vele scholen opgeheven en er zullen er nog meer aan moeten gelooven Voor het verkrygen van een plaats als onderwijzer bestaat in afzienbaren tyd geen kans Het normale verloop wordt door de vrijkomende krachten aangevuld en zelfs de zoogenaamd losse krachten als invallers zyn niet meer noodig Het ware wel gewenscht dat men een i aan een grondige reorganisatie begon om voor goed de kosten te verminderen Een betere financieele regeling en een meer commercieele exploitatie lijn dringend noodig Het moet worden duidelijk gemaakt wat precies iedere school kost en wat de opbrengsten van de schoolgelden zijn Dan zal het publiek eindelijk ook eens gaan inzien hoe ontzettend duur hier te lande het onderwijs is Men heeft dat maar altyd verdoezeld De Staat alleen stort 23 r van al ayn inkomsten aan het onderwijs in geen ander land is dit zoo hoog In Frankrijk is het slechts 6 En bovendien dragen de gemeenten hier nog enorm by niet weinig ook Men doet alles in één pot en deelt daarvan uit Het onder zeiden wat ik zonder schaamte zou hebbeq gedaan maar ik kon zisn dat koningin Maatkha de handen voor het gezicht hield en dat Ur taaen haar iets beval Myn gee st die vervuld was met de gedachten aan myn afwezïgï n vriend 7ag hierin gevaar voor zy n veiligheid De boogepriester was zyn vyand danraan twijfelde ik niet en ik dacht dat iiy op Jf yverzucht der koningin trachtte werken Ik gevoelde my te hulpeloos om hem van eenig nut te kunnen zyn en deed do gelofte dat als ik eindelijk weer by hem zou zyn niets mij meer van hem zou scheiden Ten üotte was de zieke Pharaoh van dit moderne Kgypte slechts bijzaak voor mij Acht dagen na Hugh s vertrek kwam een bode met een brief voor my Beste oude Mark Den hemel zy dank dat ik u kan schrijven en dat deze brief u veilig zal bereiken Ik ben doodelijk vermoeid en verlaïig er naar u by mij te hebben om over eenige van mijn Wonderlyke ervaringen te spreken De stad Net amen is schilderachtig Zy ligt op de helling van heuvel en er is veel schoons te zien Ik zou gaarne nog eens myn bezoek er aan in uw gezelschap herhalen en u de schilderingen en het sny werk op de muren en pilaren der huizen laten zien die ik zoo mooi vind als maar iets wat we gezien hebben Het is een wonderlijk land Mark en zijn volk heeft geen van de geheimzinnige machten ver loren die Europa zoo lang hebben verbaasd Wil je me gelooven als ik zeg dat midden in de stad expresseiyk voor mÜ een paleis is gebouwd ja voor mü den lie veling der Goden en ik ben nog korter dan 1 een maand in het land En toch daar staat my n paleis van rose graniet met massieve pilaren en prachtig snijwerk en een beeld van Ra op het voorplein Alles gebouwd in minder dan een maand door honderd duizend werklieden die in groepen dag en nacht werkten De granietgroeven liggen even buiten de stad maar stel toch eens voor Mark en denk dan eens hoe lang men in Londen voor zoo iets noodig heeft Een onaangenaam gevoel geeft het echter dat al dit zware werk aan mtjn paleis door slaven is gedaar en dit volk zyn slaven zeer ruw behandelt Dat is de leelykste trek in hun karakter Zy zijn wreed en de vrouwen nog meer We hebben reeds een paar vobrbeelden daarvan gezien maar een ding heb ilk bygewoond zoo afschuwlijk dat het haast met geen woorden Is te beBchry ven Je Weet natuurlyk dat de Egyptenaren monogamisten zijn je hebt opgemerkt hoe hoog zy hun vrouwen houden als een gevolg daarvan zyn hun wetten tej n echtibreuk eenvoudig barbaarsch en in een opzicht ook afechuweiyk onrechtvaanlig want I het ia Ik zag gisteren een vrouw in de straten van Netamen Zy was blind de beide ooren waren afgesneden al de tanden waren uitgetrokken en eveneene het hoogdhaar tot aan den wortel Uit haar huis gedreven is zii gedwongen te leven van de liefdadigheid der voorbygangers en zy wordt van atraat tot straat verjaagd als een voor R R P R te Oouda f 5 subs 1 d h Wogens njden 0 verboden wfg 3 F L tü Siwseniioim f A subs 1 d li Wogüiis overtreding vun ai t 11 Locaalfipoor t n Tiamwegnet J D den A te Gouda 1 aubs 1 d Il Wegens ovei trcdjng voii WmkelslultingHwet P van der K te Gouda f 3 aubs 1 d il Wegens overtreding van de ïarwewet L C van Z te Hökendiorp 75 subs 10 d h We ön overtreding an de Jachtwet H H te Keeuwijk ƒ 3 buba 1 d h mat ver bourd verklaring van het geweer Wegens overtreding van art 22 M en K et W E te Aiwldoorn f 10 suba 2 d h FailUssement uitgesproken Do Hoelitbank te Rotterdam lieatt uitgesproken het faiUiseemont van P Bloot Kanaal Moordrecht Curator ia Mr M de Mol Herdenkingspofitzegels Ter gelegenheid van het vierde eeuwfeest van de geboorte van prina Willem van Oranje Jer geieganUöid vun Imt vienti ooüwfeeflt an do geboorte van prins Willen van Oranje zulèon gedureijde het iijdvak van 1 Aprii tol ól Ueoomber naast de gewone frankeer n eld van rijksweigif herdenkingsposlisse elB worden uitgegeven in de frankeoi waarden H 5 6 en lai cent Ug zegels zullen voorstellingen dragen i ntieond aan de lioixlenkmg te weton het wapen an den prins 7egp van li cent en de reproductie van portretten van den prini het portret van de gravure van Oolt 71US zegel van 5 cenl ciüt van de schilderij van Key hangende in het Maantsfuus te s Üravenhage zegel van 6 flenl Yolvilte l jlo llaas es 60 cent per stuÉÉ en liet portret te Kansel to eechrev aanAloro zegel van liJè eent Van 24 Apnl geboortedag van den prins tot 31 Mei zullen in deae waq en uitiiluitend de herdenkingsïwstzagel a worden verkocht tenzij uitdrukkelyit pegej svaB de gtiwone uitgllte wonlen verlanJa Van 1 tot 23 April en van 1 jIüïÏ tot 31 December worden de pnna WiOem van Oranjezegeis alleen verkocht mdien het publiek deze ttraagt Op do JierJlenkingtpostcftgeJs zijn de bepalingen van toepassms w t UcB gelden voor do gewone postzegels Zij zijn mede m het internationaal veriieer geldig Raadsels voor de Jeugd Oplossingen van de raadsels van vorige week 1 Wartena Norg Zalk Edam Ermelo Usse Ede Haam 2 Vlieger 3 Odyk 4 Gaat voorjaarsweer verstomt spyt 5 De sop is de kool niet waard De prijs viel by loting ten deel aan NEL KORF Markt 32 Gouda Nieuwe raadsels 1 Verborgen visschen Heeft Oom Jaap al in Geneve een hotel op het oog De oude heer heeft ongeveer een uur met ons gewandeld Jan zal Moeder met bloemen verrassen Wijtenburg s LICHTE PRUIM 11 et per 1 2 ons ZWARK PRUIM ongesausd 10 et per 1 2 ons Een lekker sappig pruimpje Vader heeft zelf Tom tweemaal verboden 2 beeld van de z onde en haar bestraffing Zy was veroordeeld wegens het zich toeëigenen van den echtgenoot van een ander Stel je voor beste Mark Zoo iets in de Europeesche maatschappy En de man die zich had laten toeeigenen ia een der atadsraden en staat in hooge achting hy ziet er goed uit en is zeer met zich zelf tevreden Ik gaf mijzelf de niet zeer groote voldoening hem in het gezicht te schoppen toen hy voor my knielde maar ik weet niet of hij vermoedde waarom hij dien schop ontving Het gaf inii echter eenige voldoening De bode zal uw antwoord mee terug brengen Maak het lang Mark beste kerel ik verlang er naar Ik geloof dat ik mÜ beter zou gevoelen als Ik je brief gelezen had Ik bewonder dit volk het is verrukkelijk eigenaardig Maaf toch heb ik geen eigenlyke symphatle ervoor jy wel en somtyds haat ik het Vooral wanneer ik met sommige zyner wetten kennis maak Ik zou wel eens willen weten welke duivel die vastgesteld heeft Geen menschenhersenen konden zulke verschrikkelükheden bedenken Wij zuilen dat alles moeten veranderen Jy en ik niet waar Je toegenegen Hugh Tankerville Die brief was geheel onvoldoende HÜ zei my niets omtrent hemzelf en ik geloof dat hij opzetteiyk had vermeden zelfe over zyn gezondheid iets mede te deelai Ik voldeed niet aan zyn wensch voor zoover ze betrof het schryven van een langen brief maar schreef alleen een paar woorden Beste vriend Vierentwintig xaa nadat Damrubriek Onder redactie fan de Damdob Gouda Secretaii de la Reylaan 14 lokaal dJ club Mnkt 49 Probleem No 881 JiijÊ3ijÊrm Zwalt sclfijf en up 3 7 10 12 14 18 27 Wit ichiiven op 21 24 2 29 32 33 41 42 i7 Oplossipg van Probleem No 877 Wit peelt 34 30 43 88 26 49 43 41 87 37 10 81 4 Oplossing van Swbleem No 878 Wit speelt 344 30 49 44 47 1 33 29 42 37 48 8i J C den Hoer Wzo GROENEBfDAAL 13 13 Teief 2012 kJun eerste i8 eeh uitroep Die men by vreugde uit Terwijl mun tweede n voorwerp pat rond is steeda aanduidt Wie kan er nu vlug zeggen Wat mün geheel wel iflTJËen beetje wil k je helpefa t Is een bekende viachl i Met p ben ik een lichaamsdeel vui n dier met b een vaartuig met al water met gr niet klein en met g ben ik aan elk gebouw te vinden 4 Op de beide kruiajesJünen komt ee plaats in Nederland E X X XX Ie ry een medeklinker 2e r een jongeiianaam 3e r j een onderdeel van een kleedjngatuk 4e ry een byeenkomst 5e r de plaafas Ce r een oneerl ke handeling 7e rij ben je zelf niet fi ry vele ï e ry een medeklinker 5 Wat maak je hieruit door omzetting van letters Je krijgt het dagelijks te zien aabec ddeghh Irsttu Oplossingen inzenden aan de Redactie un de Goudsche Courant Markt 31 Gooda je dezen per bode hebt ontvangen zal je me in je nieuwe paleis te Net amen zien Je toegenegen Mark Emmett Toen trachtte ik twee geschoren medische idioten aan t verstand te brengen wat ai te doen en wat zy te laten hadden met betrekking tot myn patiënt Zy zwoeren bü al hun goden dat de wyze raadsman volkomen zou worden gehoorzaamd Ik putte mijn geheel overigens zeer beperkt Egyptisch vocabülair uit om hen d t Tal op het haA te drukken en toen ging ik op audiëntie by myn jonge gastvrouw Ik vond haar op haar geliefkoosde plaats onder den zyden troonhemel te midden van een berg kussens Ik hoop dat ge my goed nieuws vi mijn bloedverwant brengt wiJze raadgever zei ze terwijl ze zich met een B Jj gen blik in haar oogen tot my richtte M scheen onlangs iets meer opgewekt Myn nieuws betreffende den heill B Pharaoh is niet erger prinses antwoordde ik Oy weet hoe ernstig zyn ziekte is en niet erger is wat hem betreft goM nieuws Niet van hem heb ik ditmaal aieew tyding Werdt verrelfd 6 J V WLAD VftOUWESTEEG M GRAAF V BLOISSTRAAT 68 Terrazzo Vloeren en GrenitoGooteteenen BLOEIENDE KAMERPLANTEN séhrüft de bekende tuinbouwk G D Duursma kunnen eens zoo lang nieuwe bloemen ontwikkelen wanneer U ze geregeld verzorgt m t PLANTENVOEDSEL NIEUW LEVEN Alle soorten Gebakje 7 cent per stuk Zoete en oute Krakelingen 20 en 22 cent per onê Prima Honingkoek 35 cent per stuk Siroopwafels 5 cent per stnk Amandelpers IS cent per roL Qebr Kamphuizen Wettig gedeponeerd Verrassende resultaten Per carton 35 et waarby een ex van de uitgave DE VEEZORGING DER KAMERPLANTEN als Pèilmen GUvia s Azalea s Begonia s enz enz ba ANTON COOPS Wilt U zelfScliiideren at DROGIST WUDSTK 31 GOUDA If X m 01 3 a A SAS = er 3 1 3 WIJ mil m MET GOEDKOOP TE LEVJjREN Ook in 1938 VOOR KLEEDING NAAR MAAT Prima stoffen en jvoerings vakkundige bewerking m Original Han el Ëbho 20 Pakklsttnhinrial MOLENWERF 16 VLAG I TaiUeur fl WESTHAVEN 61 1 GOED en GOEi KOOP ADRES iiMti P I IEPIITEI ihjdtietei ilana nfe 3fr VIERDE KADE 72 Nw tedeelte IV aatkleeding KOOPT SCHOENEN MET INGEBOUWDEN STEUN ZO OL Hollandsch fabiikaat Ze geven Uw voeten rust en doen U Kemakkelijk loopen Tevens VOORKOMT U daardoor platvoeten JAN VAN DAM KEIZERSTRAAT 62 45 aeuDA TELEPHOON 2376 VRAAGT STALEN PtlACHTWONINeEN TE KOOP of TE HUUR mil MiidiostitilswQiiingii waal van één met garage allen met vrvje achteraitgang en flinke vooren achtertuin Bevattende 5 kamers en bad Gelegen aan de Joubertstraat en aan de van Itersonlaan Te bevragen NIEUWVELD CoTurfmarkt 76 en Bothastraat 12 Telef 3007 Banketbakkerij ÖEBRS DE JONG en overheerlgk van smaak Isi eiken flacon S i 1 V i k r i n een rijkdom van Nieuw Haar Millioenen levende cictl v haarcellen zijn in n paar druppels SN vikrin werkzaam Zij zijn verkregen volgens het gepatenteerde procédé van Dr Weldner De roos verdwijnt de euk en haaruitvol houden op en nieuw gezond haar verichijnt reedi na 14 dogen Ook Uw inderen hebben t nöodig Silvikrin moakt de hoofdhuid vfüchWiaar en voedt de haarwortels Uw Drogist en Kapper verkaopen Silvikrin Gebakjes 7 cent Slagroomgebakjes 8 cent Crème au beurre gebakjes 6 cent per stuk I De grootste keuze VOOR DE SCHOONMAAK varto Sponsen Zeemleder Stoffers Schuiers Meubelborstels Kwasten Luiwagens vindt U bil ons Prima kwailteitori Laoe prllaian J H Krom Zn Ktraat 39 Wild Vraast xicht sending Ziet ons etalages De F J C LANGERAAB heeft alle Sihikrin artikelen in TOorra i en geeft U gaarne inlichtingen over de toepassing Het adres is U bekend Burg Martenssmgei 108 Telefoon 28S