Goudsche Courant, zaterdag 18 maart 1933

7I Jaargang lil Amstetil NaaiinacliiiiBiiaDiltl v h A LEWENSTEIN Kleiweg 88 Gouda Schoenmakerij H V d POOL Raam 107109 Gouda De economische verhoudingen in de wereld als geheel vloeien niet organisch voort uit die in de afzonderlyke landen maar z staan er ook niet noodzakelijkerwijze mee ia tesenatelling Beide vullen elkaar over o weer aan en de economische woreldtoestond is dus het complex van alle economiiche relaties tusschen de verschillende landeib Er bestaat derhalve geen economisch wereldbelang dat niet ondergeschikt gemaakt moet worden aan de economische belangen van elk land en volk op zichielf Het spreekt echter vanzelf dat de wederlüdsche aanvulling in het materieel en cttltureel opzicht welke voortvloeit uit de internationale economische relaties van belang is voor elk volk afzonderlek £ n de tegenwoordig veel gebruikte leus yan de autirlde is even onjuist en eenzydig kU de BiBch dat men zich zal voegen in het comliex van de internationale economische veriMudiiigen Het feit dat dit laatste in steeds iterke mate plaats vindt maakt de afzonderlijke volkeren m economisch opzicht tot Of lekere fïoogte afhankelük van vreemde iüTloeden die voor elke volkswelvaart een uuQt gevaar kunnen opleveren Autarkie doet daarentegen tusschen de verschillende luidea een zoo groot verschil in den econobiIk stahdaard ontstaan dat daaruit wter gevaren moeten voortkomen van cultu elen en politieken aard Het j8 juist gezien dat de jongere groote mogendheden hun vooraanstaande cultureele tuaitie van het oogenblik voor een groot u te danken hebben aan de ontwikkeling u de moderne mdustne ïoch geldt voor ien oQtwikkeling de stelling dat niemand r er verkuopen kan dan hy koopt Wanneer i ajieis va i den buitenlandschen handel tilt schijnen tegen te spreken omdat tijdelyk de invoer of de uitvoer een overschot awwijat dan komt dit alleen daardoor dat internationale credietverhoudmgen het Md omsluieren en tydelijk verschuiven Een voorbeeld uit de economische geschiedenia van den laataten tijd is byv dat Engeland in het midden van den vorigen eeuw ï n buitenlandsche koopers voor zyn in ini trieelen export vond omdat het niet r als tegenprestatie voor dezelfde aarde artikelen van hen kon of wilde nemen in dezen tyd begint de periode de z g kapitaal beleggingen in het buiJ iwiild w ï men gaf de industrieele pro Mten aooals rails spoorwagens locomotieven fabrieksmachines en technische uit ing n aan het buitenland af op crediet bracht in het buitenland eigen induatriën wt ontwikkeling terwyl men tenslotte in den ScliMiilDUfi iiluriii KAAS KAAS Velvet Kilo kaAsjes 65 c p s Volvet jonge kaas 35 c p p Volvette oude kaas vanaf 30 e p p Lcidsche kaas 20 c p p Delft B Roem 60 c p p bij P G TEEKfiNS Gouwe 55 Gouda Kaashandel in t groot en klein Tel 2102 10 Eet goed Brood II Eet het Beste Wordt overal in de stad aan huis bezorgd Meermalen beltroond op VakwedstrUden Beleefd aanbevelend H Brouwer de Koning SPIERINGSTRAAT lü GOUDA Men kan niet allen helpen zeei de HljorU e jn helpt nieman d FEUILLETON Door smart gelouterd door HALLIWELL SUTCLIFFE Voor Nederland bewerkt door J i Weeflelink vaa Kossum Nadruk verboden iT f f je amien uit en je glimlocJi enofschoon ik de Voorden niet kon hoovan oi tü danken voor je leven eenzaamheid Toen wend het uitspansel leti i ï nde sneeuwvlokken daalkeejt 1 i dikker werden Toen wdehlTn o n gestalte vroj H P ï gestalte van een ïe it r hoofd bedekt hield on voorbij o i r i Wal h ont onneu land totdat fMioon zkr ï t omkeerde om haar t liet idaioe7 dikker toen trok dat ik j iit werd wakker en zag ind dn W en een kou Rökompn Nu de sneeuw öfe zekJl J 8 0 n nu zal do vrouw olkwlT iet wiat of Ogwust i wachtte en omdat ik mij m i er e ie in gevaar idelijkT H ö ö J tfl wo hedenavond waar ohu i je raad te gevKi 11 TBLEF 3 3I6 SEIZOEN 1933 GEZ VAN DANTZIG MODES en CONFECTIE WILLEM SCHULD v h FLUXSCHbENH NDEL WIJDSTRAAT 19 GOUDA TEL 2486 voor Dames ALTIJD HET BESTE ALTIJD HET NIEUWSTE Heeron GEDIPL PEDICURE VEll K en ECONOMISCH Goodycar banden verzekeren U doof hoa Bpeciaal geconitnieefd loopvlak de groot t mogelMI veiligheid op leder wegdek Het extra elastische Supertwiit koordcarcas geeft Goodyear banden langereo levensdoiir Dit tezamen verklaart dat over de gebeele wereld meer auto i op Goodyearbaodea xi den don op een tg ander merk Neem geen risico maar TIMCO KINDERSCHOENEN FIMTUR KtNDERSCHOENEN ROBINSON JONGENSSCHOENEN J L HULLEMAN GOUDA KLEIWEG 20 TELEFOON 2850 Official Ford Dealer HK W LAATSTE DAa g MAANDAG 20 MAART A S BEGINT DE TREKKING DER NED STAATSLOTERIJ Wederom voorhanden h 99 i2f llÖf l i 20 WITTE STAD SPAARBONNEN OVERAL VERKRIJGBAAR Hoofdagent J DE WEGER Telef S256 NIEUWE MARKT 17 H W VAN DEN BOSCH DAMES EN HEERENKLEEDING NAAR MAAT HOOGE GOUWE 9 GOUDA Hj BLAUWE DRUIVEN PERZIKEN POMPELMOES TAFELFEREN TAFELAPPELEN MANDARIJNEN SINAASAPPELEN CITROENEN BANANEN TOMATEN NIEUWE VIJGEN DOOSJES TUNISDADELS STUDENTENHAVBB DOFFE KASTANJES VRUCHTEN IN GLAS EN BLIK DiverM oorten NOTEN De Goudsche Fruithandel PIrma W cl A Rlalvald LANOB TiBNOBWEO 27 H H Timme en Meubelrr n s VOOR HET MACHINAAL KLAARMAKEN VAN ALLE VOOR KOMENDE TIMMER EN MEUBELWERKEN is het AANGEWEZEN ADRES NIEUWVELD Co TURFMARKT 76 TELEFOON 3007 Meest moderne machinale inrichting hier ter stede Hierbij berichten wij de Opening van het SEIZOEN met een groote COLLECTIECOSTUMES MANTELS COMPLETS ROKKEN BLOUSES HOEDEN enz Hoewel wij weer zeer APARTE MODELLEN brengen geen seriegoed zijn onze prijzen zoo laag gesteld dat een bezoek aan onze Zaak U beslist voldoening zal geven Mantels en Costumes naar maat onder beslist deskundige leiding HOOGSTRAAT 9 11 GQUDA TEU2375 c J J Deal ei Official KLEIWEG 20 TELEF 2850 Dé nieuwe Fordson Truck Vrachtauto voor zware diensten heeft de bewondering van alle autolienners Verhoogd diaagvermogen daardoor voordeeliger 50 Leverbaai met 4 en 8 cyl motor Nu wordt het ll d om zaaien apoot Boon n Radl s Splnaxl Dunaal VRAAOT ONZU PRIJSCOURANT IMoola eollaoila BloaniKaacl RaVia Kunalmaal Tulnatokhan J H Krom Zoon Wijdstraat OPENING ZOMERSEIZOEN ZATERDAG 18 MAART OPENEN WIJ HET VOORJAARS EN ZOMERSEIZOEN 1933 U vindt bü ons een groote keuze DAMES en MEISJESHOEDEN in het betere zoowel als goedkoopere genre in kleine en groote maten Beleefd aanbevelend L A EDELMAN WIJDSTRAAT 12 voorh M L KINT VAN DAM I Voor LIPS Brandkasten en Slotenfabriek M V IJzaphandal P ROMD Pk Oouda SCHOONMAAK 1 83 S S LS STOOM WASCH EN STRIJKINRICHTING N G ROEST v h Gm Etmi Fluweelensingel 68 Gouda Telef 2497 Depot Prinses JjnUanastrailt Adverteert in dit Blad SPECIALE AANBIEDING VI IF BOEKEN MET PREMIE Van f 14 voor f 10 Dr J RUTGERS HET MYSTERIE DER VOORTPLANTING Di vraagstuk schijnbaar eenvoudig is zoo ingewikkeld het hangt zoo innig samen met ons fijnste zicleleven enmet onze eerste levensvoorwaarden de vraag grijpt zoozeer in op elk gebied dal een oppervlakkige behandeling nooit in staat zal zijn ons de juiste oplossing te verschaffen daarvoor is een volledige behandeling van de kwestie noodig welke in dit standaardwerk gegeven w ordt Gebonden in linnen prachtbandf PRIJS ƒ 4 50 TSTF DUMpSEY DE HYGIENE DER VROUW IN iffiZONDE EN ZIEKE DAGEN Het toepassen der voorschriften van de hygiëne waartegen zelfs in beschaafde kringen nog zoo dikwijls wordt nezondigd wordt hier met klem en overtuiging aanbevolen en dat reeds is voldoende om de lezing van dit boek met genoegen aan te bevelen Het is voorzien van een uitlegbaar model in kleurendruk van het vrouwelijk lichaam P RIJS GEBO N DEN ƒ 3 7 5 Dr EMILE BOULANGim HANDBOEK VOOR GEHUWDEN Populaire verhandeling over den man en de vrouw met uitslaande platen in kleurendruk en 76 illusfrafies tusschen den tekst pRijs GEBONDEN ƒ 3 Dr H BATENBURG BOEK VOOR VERLOOFDEN EN JONGGEHUWDEN Nuttige raadgevingen Ernstige waarschuwingen Belangrijke voorschriften Geneeskundige bemerkingen Practische Wenken enz 68e tot 75e duizendtal Opnieuw bewerkt en geïll met 19 anatomische afbeeldingen en extra bijlage voor jonge moeders PRIJS ƒ 1 25 Dr J VAN DER VUURST DE VRIES Speciaal Arts voor Ziekten der Urinewegen en Sexologie te Amsterdam GEVAREN VOOR JONGE MANNEN EN HOE DAARAAN TE ONTKOMEN Prijs ƒ 1 26 Bovenstaand vijf boeken bieden wij aan voor den prijs n ƒ IC in verzegeld pakket betaalbaar in maandelijksche termijnen van ƒ 1 of meer naar verkiezing ledere kooper ontvangt bovendien een premieboek getiteld LIEFDE EN ZONDE Zedenroman door W WötFLING Gebonden in linnen prachtband Het is een boek dat hoewel niets verbloemend toch een nobelen indruk wekt door een zedelijken ernst waarmede alle op zich zelf afschuwelijke gebeurtenissen zijn verhaald Spoediie bratelling v n deze buitengewone aanbieding is gewenscht De complete serie en premieboek worden direct na ontvangst van onderstaand bestelbiljet toegezonden door N V G E B R G R A A U W s Uitg Mvj en Boekhandel te AMSTERDAM Singel 80 Telefoon 46460 PostG iro No 7 0310 BESTELBILJET Boekhandel te Amsterdam Singel 80 te Ondergeteekende wenscht van N V GEER GRAAUW s Uitg Mij ontvangen Naam Woonplaats S v p duidelijk aangeven welk bedrag per maand betaald zal worden DE VIJF BOEKEN EN PRBMIE BOEK LIFDE EN ZONDEvolgens aanbieding in de GOUDSCHE COURANT va n 20 Maart 1933 voor den prijs van ƒ 10 en te betalen in maandcli kschc termijnen van ƒ I824B MaandaB 80 Maapt 1983 mimm goumivt NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR 001 7 5 OMSTREKEN rT w RKS SKRK n lTnpwA n l BOSKOOP boUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPEIXE NgUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN a Di tbladverschiin t d afeeliiksbtha lvt op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartwl ƒ 2 26 pe week 17 cent met ZoadusbUd r kwartaal ƒ ï 9 per week 22 cent overal w r da bezoixing pei loollei miiditedt Pnnco per post per kvrartul S U met ZoBd giUad S 8a Abennemeiiten worden daKeUJka aangenomen aan ons Bureau HABKT il GOUDA bjf onn agenten en loo rs den boekhandel en de postkantoraa Onze bureaux zijn dageiyka geopend van 4 uur Adnüniitratie n llftiactie Telel aterc 2M6 Postrekening 8400 ABVEETENTlEPRUSi Uit Gouda m omitnken bahooreada tot dan beiorgkring 1 6 regels ƒ 1 80 elke regel meet f DM Van buiten Gouda en den beiorgkrlng T AdvarteiitUii in bot Zatardagnunmur 2t bSsiag op den prijs lieldadJghelda adïartaiitan da baUt van dan prja IMGEZONDEN MEDEÜISEUNGEK 1 1 regeU ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 60 Ooae foorpagina 60 booger co mmi m uji Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusachenkomst van soliede BoekbandeUren Advevtentiebareox en onse agenten en moeten daags vóór de plaataias aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekeixl te n ond r den indruk Van de Amerikaansche fmtmcieel crifais meer bereidwiLUgheid toont voor de stabüisatje van het pond dan 2 jiiaandcii geleden Engelsch ultimatum aan Rusland Het conflict over de Vickers employé s wordt steeds scherper De UiUaüie legvuung üveiweegt om nofe ai ze wcjiik een sdierp ultimatum tie zenJeu iian de Bu saisehe legeering m vefbanct mei de gevaiigenJiou iiiig van Eugelsche emiiloyé s dei Metiopolitan Vickers maatr stJiappy die van sabotage der Buasiftclie inauötiie weiden besühuldigd De onderhandelingen ovei de veriiieuwing au het Engaiscli Kusaibclie haiidelbveiidrag zijn plütbehng aigebroken en nullen niet lieu at wolden voiordat Kusland aan üngelrina volkomen voldoenmg zal hebben gegeven m de kl veatie van deiie employés Verder verluidt liet dat de EngelacUe umbassaueur te Moskou voomemena ia zich te wenden tot het corps diplomatique aJïlatu om aiduö een soort eenheidilront van EuroptescJio naties tegen het optteüeoi van üe Kuaaiaehe regeeung te verkrijgen In Engelstiha kringen iioudt iben vol dai ei van sabotage geen sprake ia maar dat de te joii lag met de durbineH aan de Dniepkoölroidam luerover is Uet conflict ont taan geheel te wijten 13 aan iiet ondeugdelijk fabrikaat der Rusaische maohmes DVITfiCSLAND Dl Luther ambaasadeur te Washington De afgetreden president van de Duitscht rykabank dr Luther is benoemd tot Duitsch ambasaadeui te Washington De Amerikaanache regeering heeft haar goedkeuring aan deze benoeming gehecht Volgens een W B bericht heeft deze benoeming van den onderteekeuaar van het pact Locamo in de Ver Staten een uitstekenden indruk gemaakt en kalmeerend gewerkt op de gemoederen die verontrust waren pver den gespannen poUtieken toestand in Europa Groote corruptie te Keulen Zeven wethouders geschorst Het gemeentebestuur van Xeulen deelt mede dat reeds by het eerste onderzoek van algevaardigde Schaller groote corruptie is bewezen Min ster Goehring heeft opperburgemeestfer dr liiesen tot staatscommissaris benoemd en hem vérgaande volmachten verstrekt Op grond van de rapporten van den commissaris van on rzoek Schaller heeft de opperburgemeescer zich genoopt gezien nog gisteravond 7 wethouders op staande voet in hun functie te schorsen en nieuwe commissoriale W uuJers te benoemen Alle nieuwbenoemde commissoriale wethouders hebhen zich bereid verklaard voor den duur van hun werkzaamheden hun functie ala een eerebaantje te beschouwen zonder eenige verplichting voor de atad Autarki an Wereldhandal door Dr JHUALMAIt SOHACHT President van de Keichsbank te Berlijn Een vredesplan van Mussolini Samenwerking tusschen Fi ankrijk öuitschland Italië en Engeland Een viermoffendheden conferentie Home te begeven te n einde besprekingen te voeren over het plan van iviuasolim By geIt genJieid van Daladier s aanwezigheid te Kome zal getracht worden overeenstemiiijng tufaschen Italië en Frankryk te bereiken over de vlootkwestie Naar verklaard wordt stemt Mussolini s plan op een aantal punten overeen met dat van MacDonald Deze laatste heeft zyn voldoening uitgesproken over de goede resultaten welke te Eome zyn bereikt Na de besprekingen had ter eere van de Engelsche gasteri in het Palazzo Venezia een diner plaats Daarna heeft men opnieuw geconfereerd vandaag zou een vaststelling van een vlootbouwprogram voor een bepaald aantal jaren ter sprake worden gebracht Zondagmorgen zyn MacDonald en sir Jol Simon door den koning op het Quirinaal ontvangen Deze bood den Britschen gasten een noenmaal aan waaraan bovendien werd deelgenomen door Mussolini den oimerstaatssecretaris van Buitenlandsche Zaken Suvich den Britschen gezant en hoogwaardigheidsbekleeders van het Itafiitansche f inifiter MacDonald n air John Simon door den paus ontvangen Zondag werden MacDonald en sir John Simon door paus Pius XI in particuliere audiëiftie ontvangen Het bezoek duurde ongeveer een half uur luop der jaren nieuwe artikelen of waren van andere soort in betaling aannam ala rente en aflossmg voor de oorapronkelyke btieggingen Deze gang van zaken heeft zich meermalen en iii verschillende richtingen acriiaald tfearby maakt het geen verschil uit of zulke beleggingen plaats hebben gehad door rechtstreeksche oprichting van eigen ondernemingen in het buitenland of dat de financieele omweg van leeningen of t ankoop van aandeelen is gekozen Zooaia hlykt uit de geschiedems is het rtsultaat van dit alles dat men tydelyken eii economischen voorsprong kan verkrygen op de minder ontwikkelde landen met alle daaraan verbonden voordeelen m de eerste plaats een t hoogere beschaving en een grootere macht in de internationale politt k maar dat men nooit de rest van de wereld op een lager economisch peil kan houden zonder zelf gevaar te luopen voor een economische en technische stagnatie Men kan dus niet op den duur de eigen welvaart blijven vergrooten wanneer men niet ook de anderen tot grootere welvaart en economische ontwikkelig laat komen ja tiem zeUs daarby helpt Men zou meenen dat deze opvattingen moesten voeren tot een voortdurende economische samenwerking tusschen de volkeren Inplaatb daarvan zien wy diplomatie en politieke machthebbers steeds opnieuw trachten de natuurlyke kansen en mogelykheden welke een aangrenzend land bezit en zou kunnen en willen ontwikkelen met alle middelen neer te drukken Tegen dit streven kan men zich slechts op twee manieren te weer stellen ten eerste door een groote weerbaarheid en de vaste wü daarvan gebruik te maken om op beBlissende momenten het bestaan en de levenakan6on van het volk te verdedigen en in de tweede plaats door steeds opnieuw aan te tüonen dat het eigen belang hand in hand gaat met dat van den buurman Wanneer wy ons hier beperken tdt het aaji uiden van den laatstgenoemden weg dan zullen wy de wereld die overal hooge tariefmuren optrekt tegen de Duitache producten niet slechts door woorden doch door daden moeten toonen dat wy in Duitschland nog over e in groote macht beschikken en dat het geringschatten daarvan zich op het buitenland zelf wreekt Die macht is de koopkracht van een volk met groote cultureele behoeften een volk van zeventig miHioen Zooals men weet heeft Minister MacDonald vergezeld van Sir John Simun enn bezoek gebracht aan Italië om niJt den taliaanschen dictator Mussolini van gcf achten te wisselen over een politiek pact beoogende samenwerking tusschen de vier Westersche mogendheden Na een conferentie tusschen MacDonald en den Duce is gisteren het volgende communique verstrekt Het hoofd der Itallaansche regeering heeft Zaterdag van zes uur tot half a t h avonds in het Palazzo Venezia en Zondag van half drie tot vier uttr s namiddags in do Britsche ambassade met den Britschen premier MacDonald en den minister van Buitenlandsche Zaken sir John Simon besprekingen gevoerd Na een uitvoerige en zeer grondige gedachten wisseling © ver den algemeenen toestand werd by deze laesprekingen beraadslaagd over een plan tot bereiking van overeenstemming over de voornaamste politieV ke vraagstukken welk plan door het hoofd der Itaiiaansche regeering was voorbereid en dat ten doet heeft samenwerking tusschen de vier West Europeesche mogendheden tot stand te brengen ten einde in den geest van het Kellogg pact en de verklaring in zake het niet beugen van geweld voor Europa en de geheele wereld éen lange buitenlajNDSch nieuws ENG ELANU Neville Chamberlain voor behoud van de protectie Zelfs al zou de heele wereld zich tot den vryen handel bekeeren In een rede te Birmingham heeft Neville Cnamberlain de minister van fmancien bij een bespreking van de tarieven gezegd dat Engeland by de protectie blyven zal Wy kunnen met terugkeeren tot den vryeu handel zei hy zelfs al zou de heele wereld tlien aanvaarden omdat wy daarmee onverinydelyk den levensstandaard zouden verwoesten die wy langzaam en moeizaam hebben opgebouwd en die ons tot een noodzakelykheid is geworden Naar stabiliaatie van het pcmdr Geoigd Bonpet de Franscliö Minister a n Finaiifieu jiteft uiet de Enjpeibciie imnisters van iinnntien en Handel 1e London beapiekingen gevoerd over het fmBULieelii progiaiii d ti econoniL JCiie jvereldooiiferentie By deze miniatiaibesprekuigen Lebben de Franschen in zooverre een essentieel aucceB kunnen boeken dati Engeiand tlians Dit plan van Mussolini draagt naar vert luidt den titel Een politiek pact van en tente en samenwerking tusschen de vier Westersche mogendheden Het bestaat uit acht èk negen artikelen Met de vier Westersche mogendheden zyn uiteraard Engeland Irankryk Duitschland en Italië bedoeld De tekst leg de geheele politieke toekomst van Europa vast en erkent alle bestaande verdragsverplichtingen opnieuw met inbegrip van het verdrag van Locarno zonder dat Engeland nieuwe verplichtingen worden opgelegd Voorts wordt een bestand voor den duur van vijSïfaar voorgesteld In een der artikelen wordt bepaald dat de vredesverdragen slechts herzien kunnen worden door tusschenkomst van den Volkenbond Deze bepaling ia ingelaacht met het oog op Frankryk De onderteekening van het verdrag zal naar de meening van Mussolini een opklaruig teweeg brengen in de politieke atmosfeer van Europa en het welslagen der economische wereldconferentie waarborgen Het ontwerp voor het plan was zoowel den Franschen ambassadeur De Jouvenel als den Duitschen ambassadeur von Hasaelt getoond Naar verluidt zullen de Duitsche rykskanselier Hitler en de Fransche premier Daladier uitgenoodigd worden zich naar ik weet het Dan zullen wij werk hebben Om hemte troosten heb ik beloofd dat ala de wegen versperd waren ik de mannen vanl ing Crag bijeen zow loepen en wy de vijt mylen die domweg lang is voor hen Bct j on 70uden maken Gufl s oogen stiraalden lirave jongen i riep hy Dat is werk dat niij aaiibtaat de heide bevechten Hf hen je man Gabriel als je mJj no dig hebt Arii e Ephraim vervolgde de predikant Herinner je je nog hoe hy er over in hft nauw zat iwie hij kiezen zou het meiaje iliU nu i heengegaan of Betliy op de Nfth Gnff taclite want deze hofmakerij was ciiA en algemeen bekende reden tot vrooli kheid geweest over de geheele heide Nu Belty is de ziekte te boven gekomen Als ik my niet vergia zai üpiiraim haiir beiden beproeven voordat hij klaar ia Diar daari Je maakt dat iemand zijn tongmaar l jit gimn jongen en het is onbetamelijk grappen te maken ala men over eendoiide spreekt Gowlen nacht Gnff ik benmoe en heb shiap Ja dan daar op het bed liggen het is inw maar wurm Gabriel Ik niet Ik zal hier oi mijn stóel bhjven Als antwoord nam Griff hem bij den firm niPt di0 vreemde dwingende macht tot hevelen die iiem al van jongsaf een zeker iverwirht had gegeven op den taaien Gabriel Hirst Ik zal mij beet redden wï Lomax Ikheb geleerd oweral te slapen Wordt vervolgd iiifnatJi zijn eigen getuigschrift op het gelaat droeg Het waren deze intieme bijzonderheden van menaclien die hem al jaren lang bekend waren en nu half vergeten onder den arbeid en de lange sciieiding welke het gebubbel van Gabriel dien avond zöO welkom d iod Zyn aan zijn gastlieer Er waa een eluid liefelijk en krachtig ala een westenwmd in die praten over menach en meisje en kind op het oogenblik scheen hot Gnff vrpoiiid toe dat hij oo lang afgezonderd geleefd kon hebben Daar is do armo Ephraim Shackleton zfi Gabriel een nieuw apoor volgend j iij heelt zijn vrouw verloreji en betreurt haar aleof liij haar hetor behandeld had toen zij nog leefde Wel hy is volgaarne bereid haar wenschen te vervullen nu zij in haar doodskleed ligt en op haar begrafenis waclit Zij stierf giateriiiorgen Grift en s avonds toen ik thuiskwam om te bekomen van dat viBioeji waarvan ik je heb verteld kwam Ephraim bij mij Het sneeuwt zei hij en het laatste wat mijn vrouw tegen mij gezegd heeft is dit dat zij goed on veilig hegraven moest worden op het kerkhof van Trawdon en ik heb het beloofd met de laatste woorden die tusachen ona gewisseld zyn Hij maakt zich ongerust dat do sneeuw te dik zou vallen en de wegen zou versperren op den da van de bagrafeinis Daar had hij reden voor viel Griff in ernstig knikkend Je zult morgen niet thuis Komen GabriéJ overmorgen ia het mogelijk maar deze sneeuwval Is de hevigste dien we gedurendejaren op Ling Crag Moor beleefd hebben ITc heb hem zien komen en uii sachien indien je dien noodig hebt Gnff was geen pcepticua als geeat n of viaioeoen in het spel iwaren het bloed van zijn vader vloeide in hem hijgeloovig bloed en hij had bovendien vreemde dingen gezien en geoord gedurende deze lange jaren van genieenzfunen omgang met de natuur Tot h kon hij niet andiera dan glimlachen fivpr den ernat van Gabriel want ti scheen ongelooflijk dat een vrouw ooit weer eonig det l zou hebben in het leven dat hy voor zichzelf had uitgehouwen Een vrouw modt toch altijd gezochtworden zei hy eindelijk Zij komen niet aan ie deuren kloppen van eenaame hutten Gabriel ohi te vertellen dat zij geroepenzijn om don gewonen gang van zaken teverstoren Zy komen of zij worden gatocfit datligt m Uoda hand zei de predikant En Griff toen ik hier aankwMi vani lang zoo geheel vervuld van het tiaioen en Hester den koosnal zag ingaan alsof zij hier hij je thuia waa wel toen maakte ik my bezorgd voor je jongen Heater Royd mag dit zijn en dat maar zij is geen vrouw voor jou Weer laciif Lomax Deze vriend van hem roerde zoo trouwharüg een snaar aan dto nooit voor Griffe oor getrild had Kom Gabriel Heater kun je in olk geval uit je gedachten zetten riep hij Watzou een kleine peuter Ie aeggen hiehbentegen een door stormen geteislertfen ouderen man ala ik P Maar Gabriel Bdhudde het hoofd hij hwinnerde zich den blüc waarvan do btleekenis met te mlBkeoneo WM welken net meisje Kinds m den koestal op Gnff had Rewoi en En toen zijn gaetlieer do pan iiiijt haveimeol opnam en die op de gloeiende turf plaatste en er zachtjes in begon te rwren met de achulniejöaan stond het geIfiftt van den predikant nog even bezorgd Beter to wacliten op een geechiktevrouw dan het eerste het beate meisje tanemen dat zidi komt aanbieden zei hij Het best is do zekerheid zooals ik dieliob dat ik mijn maat gevonden heb doLoatwiUiens Heide deelt bed en tafel metmij Gabnèl ik heb een andere vrouwnooidig Zij zetten zioh weldra neer voor de havPrmeelpap Trash kreeg zijn derde de l en Gritf mengde voor zieli om de kroon op het feest te zetten een glas rum en wat0r Dit laatste was een ongewone uitapatting waartoe hij gekomen waa door het zien van een bevriend gelaat en door het spreken over don ouden tijd waartoe zi overgegaan waren Gabnèl Hirst vergat zijn visioenen zijn twijfelingen ook zijn hart werd verwarmd voor merngp vriendelijke hennniOrlng uit het verledeai en hij vertelde wjn kameraad hoe het de verschillende kenniaeen in de wereld waa geijaan Want hoe verapreid de hoeven en gdhuchten ook walen die Maralicotea en Ijng Crag omgaven de liewonera kenden elkaar van hun gere4 elde aamenkomaten op de markt evengoed aJfl in de kerk of de herberg alsof zij edt te van een groot gezin waren Indien Betty op de Nab kieapijn had dan wist het kerspel het en grootere kwesties van liefde v n haat van tragedie en comedie waren evoiigood aan het heidevolk bekend als elf