Goudsche Courant, vrijdag 24 maart 1933

tfüillÜNiAJNmiCH NIEUWS DUITSCHLAND Professor Luuing gearresteerd Verdacht van hoogverraad Üe politie te Brunawük heeft ewi Marxististjie geneinie druklierg ontdekt en belanRTïj materiaal in beélag genomen pp grond vua üiC materiaal werd o a ook bjj jfiofes SU ar tiumng van de Technische Uoogesuiuoi huiszoeking gedaan Prof LUning is Uu HU oe verboden Deutsche Friedeiisgesvuat iut Er werden documenten hu hem gv uuen betreffende de ryksweer Onder vKiuwaiuDg van hoogverraad is de professor hivivp gearresteerd Verder werd een tandUivj ie urunswyk dr Levi zich noemende i tfvvttid in arrest gesteld U der van de c mDiuni t a gearreftteerd Te Kmbdtm Het Wolffbureau bericht mt Embden dat de politie gistermorgen den reeds lang gezovucen commuDistischen leider Gustaf Wfeiiöt in zyn womng gearresteerd iaTevens werden tien communistische teiderö en ambtenaren waaronder de volksleiders Jan de Vries en Wendt naar Berlijn geti nsporteerd Ze zullen worden ondergebittcnt in een concentratiekamp Arreateiie van 22 personeu Te Augsburg Naar Wolff uit Augsburg meldt zyn er tn uon Blgeloopen nacht weer 22 personen gt rr steerd iXAUe Culinaire wedstrqd t Mitean Oüfcn Toor eten en drinken in reatauranta Om den roe m aii de Milaansche keuken eii van de i ombardysche wynen op peil te houuen heeft men naar VjD meldt in JSiüuan oen wedstryd uitgescnreven waarrun alle exploitanten van restaurants kun n ii oeeioemen De wedstryd duurt van 20 Ayrii 20 November Gedurende dien tijd zut en de juryleden de verschillende restau ruuis incognito bezoeken na den maaltyd wüjjien cyfers gegeven niet alleen voor de s y en en dranken maar ook voor de zin viuieid van de keuken voor de inrichti iig der eetzalen voor de typisch MilaneeiAue hoedanigheden van een en ander voor de oeaiening voor den eventueelen tuin voor net uithanglwrd en voor verBchillendf j aiiuere elementen in dit bedryf Twaalf jaar tuchUiuisstraf tegen baakier Hintze geëischt Tegen den bankier Hintze die in Octobtr v n het vorige jaar een doodelyk schot huwt gelost op zyn vrouw de operazang ta Gertrud Bindemagelli eischte het Cj t nt aar Ministerie gisteren wegens dood8i g twaalf jaar tuchthuisstraf en tien jaar e i verlies EKCrELAÜD MinUter MacOooald over de Ontwapentnga confarcntie in het Lagerhuja heeft MacDonald een veraJaring afgelegd over zyn te Geneve Home en Parija gehouden besprekingen hü wees er op dat men er by hem op had aangedrongen am naar Geaiève te gaan daar alles er op wees dat er ernstig gevaar be tond voor eelt omniddetl ke instorting dei Ontwapeningsconferentie Hy legde den m uruk op de buitengewone moeilykheden welke met zulk een conferentie gepoard gaan Er moeten praktische plannen worden uitgewerkt doch met alle respect voor het oordeel der experts het laatste woord dient in deze aangelegenheden van politieken aard te zyn Wil het plan slagen dan moet het ontwapening en veiligheid tot effect hebben en rekening houden met de behoefttTi der verschillende naties De conferentlo kan echter niet eindeloos voortduren Wy hebben ons verbonden zoo zeide de Minister Duitschland rechtsgelijkheid te geven De tyd is voorby dat een of andere combinatie van mogendheden een Europeesche macht kan binden door verplichtingen welke deze nJet in overeenstemming acht met zljn eer en zyn zelfrespect Het moet volkomen duidelyk zyn dat de verplichtingen welke de Europeeache naties op zich kunnen nemen verplichtingen dienen te ziï n van eer en verantwoordelijkheid De Minister gaf daarop een uiteenzetting van Mussolini s plan VBREENIGDE STATEN Charles Mitchell venUcht van ontduiking van inkomstenbelasting De onlangs afgetreden president van de National City Bank of New York Charles E Mitchell ia gisteravond in zyn woning gearresteerd verdacht van ontduiking der inkomstenbelasting over het jaar ift29 voor een bedrag van 657 000 dollar Nadat Mitchell een borgstelüng stortte van 10 000 dollar werd hy voorloopig weer in vrijheid gesteld Mitchell had in 1929 een netto inkomen van 2 S23 405 dollar Verband tusschen dans en akohol edeliik en sociaal belang van hetvolk gaan verre u t boven het eco inomiach belaag Van het liedcjjfs I teven xegt de ramister De muuster van üinneniandsche jSaken jhr mr Gh J M lluys de Beerenbrouck heelt zyn memorie van antwoord uitgebracht op het voorloopig verslag van de l eiste Kamer over het ontwerp van wet tot wyaiging van de DrankWet Wy ontleenen er aan Up grond van het rapport van de commiiiSie mzake het danavraagstuk on op gi und van de ervarmgen van de inspectie voor de volksgezondheid die dat rapport ten volle bevestigen was de minister o er liiigü dat op dit stuk een ernstig moreel en Bociaal kwaad moet worden tegengegaan Hy was besloten een aanvulling van de Drankwet daarvoor te bevorderen Nadat dit plan vasten vorm had gekregen kwam de wenschelykheid van de an deie voorgestelde wyziifingen op Inderdaad ts verband gelegd tusschen alcohol en dans Dac verband is met een theoretisch uitvinasel maar is het moge haer herhaald worden blykens bovenbedoeld rapport en de schier dageiyksche enuiring i a de inspectie een droevige en gevtoarlyke werkelykheid in twee richtingen alco hoi en dans prikkelen onder zekere omstandigheden i onderling verband de dansender en doen remmeai van moraliteit wegvallen ue dans waarvoor vault vrouwen ten koste van de zedeiykheid worden geëxploiteerd wordt door zekere ve unning en verlofhuuders gebruikt om 4ot kroegbezoek en tol drinken te prikkelen Tegen het dansen op zichzelf heeft de rt geering geen bezwaren aangevoerd het wordt ook in het rapport der commissie op zichzelf niet veroordeeld De wetgever kan alleen met betrekking tot voor het publiek toegankelyke gelegenheden maatregelen nemen ter wering van gevaar Wat op particulier terrein voorvalt ligt zoolang het niet tot misdrijf ontaardt buiten zijjn bevoegdheid Evenwel zal wanneer het ontwerp wet zal zijn geworden worden toegezien dat wat particulier terrein wordt genoemd dat ook inderdaad is Bij algemeenen maatregel van bestuur zullen maatregelen voor het gtheeie land worden voorgeschreven Er 7al worden gecontroleerd dat die maatregelen goed worden nageleefd waar de naleving onvoldoende zou zyn zal verbetering moeten komen De minister kan niet beamen dat verschil tusschen de plaataeiyke aanvullende regelingen zal leiden tot verscherping van bdstaande tegenatellingeïi Waar zedelyk en sociaal gevaar van ernstig karakter gevveerd moet worden kan alleen met hen die den ernst daarvan niet beseffen een tegenstelling oirtataanj maar deze mogelijkheid mag geen aanleiding zyn om een absoluut uniforme regelig v or het geheele land te maken De wnstandigheden in de gemeenten vertoonen groote verschillen daardoor is de intensiteit van het gevaar cck verschillend Dit vordert vryheid voor den plaatselyken wetgever om boven het algemeen minimum uit te gaan naar gelang dat noodijj is Op dezen grond zou de minister overwegend bezwaar hebben tegen eei uniforme regeling Het is den minister ni t duidelyk op welken grond men meent dat de burgemeesters een zeer ver reikenden invloed zullen verkrijgen op de vryheid der ingezetenen hunner gemeenten Niemand die zich behoorlyk gedraagt zal van den burgemeester eenigen hinder ondervinden Alleen zy iie de perversiteit van dans en alcohol onder zekere omstandigheden zoeken zullen in het vinden daarvan beraoeiiykt worden Een grond voor grief kan dit toch niet zyn Met betrekking tot de vrees van schade oor het bedrijfsleven merkt de minister op dal het zedelyk en sociaal belang van het I volk dat beschermd moet worden verre uitgaat boven het hierbij betrokken econonusch belang Bedrür die bloeien of slaande blijven door het kwaad dat zoo krachtig mogelyk bestreden moet worden moeten veranderd worden of verdwijnen gre alU s wat het behoeft voor de Ryn SUieJdeverbuidiug Nu had by daartegen bueu oveiwegenU bciwuai Maai werd Jiel kajKial up die wijze geötiiUit gemaaki vour groulo Bcii pieu dou zou weldia aandrang worden geoetend uin Uu blui en datume lo m jverui n enuuing ie bieuyen Dtt nu is ooi Nederland niet noodi j iVluiiitL r heijmei eide dat èr nadr zijn nieeniUji tusBclien Ueiu on den ikcï Ifih man geen groot xeisolnl van maieht be btiua Keéds i vil vorig jiuii zijn g vouf de tjrt eteijng van dil oniK bevaien Beiuiep Ten aaumüu van de onbewiiakte overwogen merkto hy op dat er ook vele ongevallen voorkwnen op bewaakte ovei w en dit bQwijöt dat ta veel te loekeJoos wordt gereden Zouder steminuig is na enkele replieken lil begi ooting aaugettjomen eindelijk is ifl deze bijeenkomst liog da 1 T T bügrootmg aangesneden door déu neer Kranenburg v d die de zeïidlijdverdeeliug op het tapi t bracht lltj wees op den onbiüyken to tand door de be taande zendtijdwrdeeling ontstaan vvaaibij de A V K O is beediouwd als de omroöp der vrijzinnigen veikoinen ten onleehle want terwyl voor de V A K A de politiek de hoofdzaak is kat de A V R O de liberalen of vnjsiinnig delnocrateu niel toe om jKililieke tiesclKiuwingen Le Jiouden Immers de A V R O wil met de politiek nieta uit te staan hebben Voorts opperde de heer Kianenburg grieven legen de radiocenauur eti bepleitte hij een beroepeinalftutie Meer zon dan M rmul tn F k Neerslag vrywel aaruul liei li jn ed Meieoroiogisch Inautum te De Bilt publu eert eeu uveizidit van htl verlüit der wversgewüeldheid m Febnun Wij ontleenen eraan het volgende liet dooiweer dat tegen licl euide Vhd J aavari was lugoUéden et m h aaaTin keiijk 111 Febiuuri vooU tot den 9 vm l lijke tot W lijke wmdeii cnider den u lut d vun hoogen druk m liet 4 en y d piejsbieto in Jiet N W en N Dauina vwin de zieh een gebied van liuiigen luediJdiai lil Uet W eu d depte ieb btwogeo in tm X W muil Z Ü laiig ue uübtzyde w van Db wind woei overwt iid uu liet N ia W de vorst was aahvanktlyk van weinii btteekonis maar uam gt leidelyk toe voacij toen van den 19 af die wiiMliicJuing veiui deide en do wmd pieer van de iaumuj je Kw in an den 24 tut liet wmie der matiui htond luit weer ouder den in loed van lage luditdrukkang ten Z W van iUigeland de wiikd was O lijk de muiimuin iempetaiuiir slee te De Bilt eerst p den 27 en 28 weet oveii het vneepunt De gömiddelde windkraeht was m de eer sto dekade boven in de tweede benedea uonnaai Over de gelieele maniid Ijerekend hhö n lucJitveiplaatsing boven de iionimie viu 0 4 Jleaufüit uit het W N W jeiiiiddeid over de fc eJieele maand waren de oveidaglemperatuur het gemiddelde maximum en het gemiddfjjde minimuai mpee tiove lijk 0 3 O fi ejl J 2 gr boven iwmaal In de drie dtricaden waren de afwijkingtn leapeclievelijk 4 3 4 Ó 4 6 1 3 0 9 15 2 8 2 4 3 2 gr De hoogste tainpew tuur 12 9 gi werd waargeuomen te Maastriebti ii den 27 de laagste fla gr u tJeinert op deai 23 Het aantal varetdpgeai edroeg op d hoofdstations gemiddeld 12 tegen 12 uormaai Zy kwamen v oinamelijk voor in een aaneengesJotion roesks m de tweede heUt der maand te Groningen byv geen enkel VM M en dagelijks van li 28 Wo neerslag gemiddeld over bel gelieele land bedroeg 36 m M tegen 4C nonna i het aantül dagen met hcJiten neerslag w ver boven normaal in het noorden en het midden van het land wns de hoeveellieirf nonnoal lol lö pot daar benedien in ZuidLimburg normaal 20 w t beniwlen nonnaal eehüer m Zeeland Np JidJ jMbanl en Noordt imburg noi maal Itó 5foot daarboven Da sneeuw die cip verscWïW+m da ren der vorst peiimte viel dooide fveitiair sleelits Isiy aam weg Verspreide onweersbeiicJiten kwanien binnen van den 14 16 17 18 en 21 tiet aantal uren zonnesrlii op do Jiotrfdfïtntions bedroeg 96 tegien 68 normaal in de drie deknden respectievelijk 16 52 eu 28 Vijf provinciëniocht rond het IJaselmefr Op 25 26 27 en 28 Mei per ant of motwfiets De Veieenigmg vof reeiiKlelinjenverkeur te M embhk lieeft hel prl 2 an aa dig miuutiei geitomeu toL liet bevoiderwi va het toenome ovm den afsiuitüyk rond het IJsselmcfci Nu velen dit jaar er xakw da vornkeur aan zullen geven hun va ntie geheel of gedeeltehjk in ejgwi land door tó brengen vormt de toclit zooals dtjze is ont worpen een uitstapje dat om vele i edeo i uan te bevelen is Da heer J Tli W J Vennolen wcret lis an genownde Vereeniging voor Vr ndeUngenveikeer lieeft ui ren dezer da te Utrecht grftouden persconfei entie het otfi en ander over de te organiseeren Vyf Provineiento ht rond het IJsselmeei veit W Hoewel men deaen tocht het gefieele jiar kan maken heefi de Vereeniging voor Vivemdelingenverkeer m samenwerkmg vwi haar zusterorganisaties U AmHtterdanj Amersfoort en Zwolle voor de propaganda viei lagen vastgesteld n l 35 M a Hemelvaartsdag 26 27 en 28 Mei welke laatste dfl samenvalt met den v n ifdag van tiet dlcïiten van lief laat t gat in den dijk Ue tocht hedoeld voor autMnobilisten en mo orrijderb kaan in één dag onlen volbrftcJit het traject is niet meer dan mim 320 K M Wil men eoHler niet alleen rijden dodi ook lela 4en van de steden welke men poMaert de Veluwo het Oaaaterland de oude steden langs de Zuiderzee de nieuw gemeeni CTi den Wieringemieerpolder dan kan men m ook twee drie of vier dagen oier doen N aanmelding H de Vereeniging voor Vreem lehng eiiverki er te Medemhlik die gedurende deze vier dagen te Medemblik een tentoonstelling organiseert betrekking hebbwide op de Zuiderzee werken ontvangt men een wimpel mej dg MfdemhIJksche kleuren en ft controle boekje dat tt Me iemblik Enkhuizon Amsterdam Aniersfnort Zwolle en ergens aan de Fneftche 1 tifct waar de dijk begint mfoet worden y steoippid Volbrengt men den tocht en paöwert men bipnen vi r da en genoemde controle pohlen dan knjgt men een pi riufltte Men kan den tocht aanvangen niet Heen te Medemblik doch ook te Amel dam Amersfoort Zowwel en aan de Fri M he kuRt Woar men begint moet men e Ier ook eindigen Oe Vereemging voor Vieémdelmgenvwkee Q MedemWik heeft ieh voor deW toeht te voren verzekerd van de tnedeW kmg van den A N W B on de KNAC RAmO TBLEGRAFISCB WEBRlBBlCHt 24 Maart Hoogste stand 778 3 te Eiga Laagste stand 748 1 te Janmayen Verwac ting Matige tot zw kk Oostelijke tot Zuidelijke wind Helder tot licht bewolkt Droog weer Iets zachter overdag GEMENGDE BKKlCaT£N Wapens in beslag genomen 63 revolvers en 63 pakken patronen Üisleii vünd ztiuen eenige leeliereneuiB an de Ceutralo Kecherdjo op heli gueltjesjjk Ui te Kotlerdain een auto btaan met dno iiiuniien er by die be ig waien üenige doo eu uit de auto te ladeu Dq püliüemaiia n meenden dat zy tuer l doen hadden met een geval van smokkelen van ougebandciolli i ide luarganne en giej en duh m Bij onderatNek bleek dot de niargarine luijzen eeii gioote paitij wapenen bevatten niet minder dan 6 revolverb en 63 pakken L lk inhoudende 26 douhjeh met 25 etuk = par ttonen Wat de bedoeling is geweest met deze revolveifl staat noig met vaet Een dure perzik Aan de Coop Fruit en Üroenlenveiling te Naaldwijk is gisteren de eerste peiwk aantrevoerd Zij braoht 80 cent op Het S S Madeleine gezonken De 65 opvarenden gei ed Het Franat4ie s s Madeleino dat Woensdagavond op 53 gr 50 min Noorderbreedte en 3 TT SO min Oosterlengto aijnda orijreveer 70 mijlen ter Nomd westen van i ersehelling Ui nood verkeerde is gezonl en De bemanning best nde uit vijf n estip Jtopj en ie door liet bergingsvaartuig Holland gered Donderdagmiddag om ti eeks twaalf uur H het berirmgsvaarjuig Holland vun de ivederij Doek Jen met de 63 geredde va1 enden in de haven van Terpchelling aanffckor nen De geredden waren tengevolge van de doorgeetane v eimoeienisfen zeer vermoeid Zij werden mdergebraoht in hotel N waar dn eet i en maaltij l voor hen ieree i werd gemaakt IJp eersfe niachiniet van liet gfwoiikenschip gaf het volgende relaas van de ramp Uo Aladeleine toetwhoorende aan de reoderij I es Doris was op weg van Boulogne sur Mer naar Aalegund in Noorwegen Hetschip had een lading zout en steenkool en 200 ton watej aan boord i Woensdagavond omstreeks 10 imr begon het schip m de ruimen I en II plotseling I VHter te ntaken Op wblkg wijze het sotnp lek ie geworden weten wij niet De mogelijkheid bestaat dat wij ojt iets Kijn gesfooten doch zekerheid daaromtrent I e8tfla niet Onmiddellijk werdwi noodseinen gegeven laar het water in de luinien snot steeg Hoewel onmidctellijk de pompen in werking we en gesteld kwam tn ede mefr water in het schip Tegen half 12 was het bohip zoover geionken dat d bemanning die 66 koppen telt in de itxtcfingbooten moest gaan De zee waa vrij njstig hoewel er een tamelijke bries stond Tegan één uur in den nacht kwam h t bei inffsvaartuig Holland en heeft aljen uit d reddingbooflen overgenomen Nog vóór middernacht is de Madeleme gezonken De ehef mac iinial en ook dg andere opvarenden waren zeer soed Ik spheken over dé wijze waarop ij aan hoottf Vim rfe Holland warden ontV jg i en kj waren blij na do vermoeienisscïi van den na ht thans poed onder dak te zijn Dp geredden hebben behalve huir klecding nageno niet i kunnen redden Alles U met h t schip in zee onderg an maakt een belangrijk vroegere verzendingmogelijk en het is mede hieraan te danken dat deze voor de Nederlandache industriein het algemeen en voor Werkspoor in hetbijzonder zoo eervolle bestelling werd verkregen t TWEEDB KAMER Het kanaal Wemeldinffe Hansweerth De onlHiiiJke zendttidventeeling Bij de beliandoling van de Waterataat bc grooting dio gisteren in Je Eerste Kamer iLiifi de oide kwan is liet varkeer a vraagsttuk door versetiejdene sprftkerb behandeld Zoo weefl de heer me Haar c h oiet oor de eerste maal op de tonfiuirentiedie de spoorwegen va bet autoverku r ondervinden Het vra ohtautoverke r moest san bopei kingen worden onderworj en Wij voor on zouden het ten zeerste betreuren indien ook op dit terrein weer dp oooeurrentie aan banden werd gelegd Goedkoop vervoer is een vitaal belang voor ons reeds m zoü grcyfte economische moeilijkheden yerk orendg bedrijfsleven De h er Jansen rM hepleijte de inslcllinjr van een vervoersrajid Er mfjest spoedig een ordening komen Een belangrijk betoog vah ganaoh andejen aard werd door j rof de Savomm Lohman fc h gehouden Deze cpperdé bodenkingeai tegen verbret ding van het kanaal Wemeldinge Hanswcprt over zijn volle lengte Komt deae verbreding tot stand aldup prof Lohman dan heeft Bel BINNENLANa Steun aan de Vlasindustne Een wetsontwerp ingediend Ingediend is een wtsnnl wti p U t wijziving en verhocginij van HoitWetuk X ftjr Hijksbegï ooting voor 1933 liitkeerinpfn ifii behoeve van do i viH en do vet werkimr tiü v aa over len oogöt 1933 inn de Memorie vmi tofiivhliag in fiet volgende ontleend Htt IS DOOdzakeiyJv eitt uvle een iofttij en lasDf t in 1935 te verkrijgen hieivooBeen post tut te trpkken tot een maximum vtJt f M50 00C t n levens de roorwjiard n in i O ifdlijntn vattt te stellen waarop de Bteun v n ic vlaBtetit n de vlasbéweiking zaJ worden x erstaekt Om de werkverruiniing aooveel mogelijk bPvoTiieren ajn aan de toekenning van én J het water in ruime mate voWoet aan Y conceswe g stelde en ook overigens f stellen eischen j Het aantal werkloozen 17M Op Donderdag 28 Maart stonden ingeJ ttven aardewerkera 143 letterzetters j bouwvakken 403 houtbewerking 142 bew rking 11 kleedingsbewerking 82 JMtaalnijverheid 144 papierbnijiche 4 tex finduflttU 66 luikérwerken 61 d ar i HARKTBflItfOHTEN Botmot eriiif De LtteowKrder lMtamotMring is vastgeatcld op 47 c t pw KXl 1 Witte tand en Chlorodont I don fcteun voorwoardMi GarantJeregeling voor de KJppen en Eendenhouderg Tot em totaal bedrag van ƒ 5 miUïoen Een wetsontwerp ingediend Xngeditnd lo een voiboniweip tc t Hyi ih iAg en verhoogiug van hoofdstuk X der lüjkobegrooting voor 1933 garanüeregeling 1933 ten behoeve van de kippen en t eudeniiouderij Aiin de Memorie vuii TueJjcliting oulleeiien We het volgende De productie van eieien lö een oeer Mooruame taJi van bedrij en dy uitvoer ervan etn Uiterst belangrijke post op onze handelsbalanb De vooruitautJiten voor 1953 zijn voor de pluimveehouderij veiie van gunstig De uitvoering van de op den aangevraagden pobt steunejide maati egeten zal zoodanig 21JU dati de vooideeJen geheel en ai t n goede komen atui de pluimveehouders Op eiken Zaterdagavond zal een door den nu nisler aan ewezein cmacl tigda dien piijB vaetötellen welke waart chJjnlijk m de daarf p volgende week aan de pluimveelwmders gemiddeld netto zou kunnen worden uit betiuild indien geen steunmaatregel bestond Aon de l nnd van deze coneluaiea maakt de i eeringövert enwoordiger nog dienzeJfden iivond bekend of en zoo ja welk bedrag per 1 0 Btuka zal worden bijgepast bij de eieren die m de volgende week zullen worden geespoHeerd De eieiliaodel weet dan bij zijn uikoopan op Maandiügniorgen of voor de iodipende week een liedia wordt bijgepast js dan neen en bij de door lem te besteden prijAen wordt dasnnee rekening geiiouden Op de2sg wijze kan verkrenien woiden dat mdien dü gemiddelde prijH weiken depjuimveeJioudfcra wc 1933 knj en mmatens f 2 90 bedraagt de steunniastregeleji buiten werking kingblijven Indien de prijs hier berieden bUjft zou de regeling m werkmg treden en en prijs aanvullen Teneinde een regeling f tneffen welk © een behoorlijke kana van slagen biedt al de garantie moeten gelden tot e n bedrag van 5 nuUioen waamit zoover het noodig moeht blijken kan worden gepul Indien het buitenland den invoer on verbieden lfin zou ook deze maatregol bJeehtis Jtort n tijd helpen n zal de silnatie opnieuw onder fle oogen moeten worden gp7ien Werkspoor Dieselmotoren voor ïraq De Iraq Petroleum Company bouwt een duDbele pypleiding van haar olievelden in Oost Iraq naar twee havens aan de Middellaïidsche zee Dit enorme project waaraan een leger arbeiders gedurende jaren werkt i dient voor het varvoer van de ruwe olie naar de kust vanwaar zjj verst heept kap worden De pijpleiding ligt over het groothte deel van haar lengte in de woestijnen van Iraq en Transjordanië De olie wordt door de pypen geperst door gioote piunjerpompen Er zyn vyftien pompstations in elk waarvan drie pompen z n opgesteld Elke pomp wordt via een tandwiel overbrenging aangedreven door een dieselmotor De benoodigde vyf en veertig motoren werden na een openbare inschryving waaraan alle motorenfabrieken ter wereld hebben deelgenomen over drie firma s verdeeld Eén van deze drie is de Amsterdamsche fabriek Werkspoor N V by haar werden tv aaif dezer motoren besteld Van deze motoren wordt ongewoon vee geéischt Zy moeten hun werk doen dag en narht door iTi een klimaat waar binnen 24 uur de temperatuur wisselt van het vriespunt tot tropische hitte in een land waar de woestynstormen het fyne zand in alle g£ ten en spleten voeren op plaatsen ver van alle beschaving waar vrijwel geen contact met de buitenwereld bestaat en waar het technisch toezicht practisch ontbreekt Dat voor zulk een werk een Nederlandsche motor wordt uitverkoren is een grooto voldoening te meer daar de normale Werkspoormotor practisch ongewyzigd wordt gebruikt de eenige verandering is dat hü geheel gtofdiéht wordt gesloten en alle bewegende deelen onder druk worden gesmeerd De motor is met de hoofdpomp verbonden via een tandvdel overbrenging M een flexibele koppeling Deze laatste eveneens van Nederlandsch fabrikaat n l van Thomafisen te De Steeg verhindert schadelijke trillingen in het geheele sneiheidsgebied tusschen 200 en 330 omwentelingen per minuut De order wordt door Werkspoor uitgevoerd in samenwerking met Gebr Sfork Co N V te Hengelo Beide fabrieken hebben een practisch even groot deel van het werk maar de motoren worden geheel volgens Werkspoorteekeningeu beproefd vóór de verzending De samenwetti g met Stork aTAPSNffiUWS GOUDA 24 Maart 1938 UaMskour ter herdenkiiiK van het 4fl Eeuwfeest van Willem van Oranje Op Donderdag 30 Maart des avonds te g uur zal in de zaal 4üin tmiu aan de Boelekade een groote repetitie i aats vindm van alle medewerkende zangers en ujigeressen IJe vereenigïngen die gewoonlyk op den Donderdagavond liunne wekelyksche repetitiM hebben worden verzocht op dien avond dale te laten vervallen of een deel daarvan tj wijden aan de samenkomst in 3 unst niin Alleen ioor op gezette tijden gezamenHjk te zingen ia er kans een werkelijk engemble tot stand te brengen De jaarlükBche Em btoera collecte De jaariyksche Emmabloem oUecte zal gfchouden worden op Maandag 17 April a s Tweeden Paaschdag Hoewel het onnoodig iB deze collecte in de ntilddadigheid van het puMiek aan te bevelen dwingt de nood van der tyd tot een extra beroep op de tiefdadigheidszin an Gouda s inwoners De Vereeniging tot bestrijding der Tuberculose hteft in 193Ü ruim ƒ 9300 aan verpleeggeldën uitgegeven Daar dit jaar eer vermeerdering dan vermindering van dit bedrag te verwachten valt Is financieele steun voor dit mooie w rk dringend noodzakelijk Hun die aan het collecteeren wrillen medewerken wordt verzocht zich te wenden tot Ie damesbestuursleden mvr Van DantzigWelles Krugerlaan 127 mevr Rups Boon ILange Tiendeweg 54 mevr SchuttelaarBniynel Markt 24 of mej Peetera huisbezoekster Markt 26 Ook op het Consultatiebureau Oosthaven 60 worden aanmeldingen gaarne genoteerd Bach s Johannes PaMion ifl de Sint Janskerk De afd Gouda van de My tot bevordering der Toonkunst en het Gem koor Caedlia directeur de heer Henri Blokbergen zullen in de Sint nskerk op Vrydag 7 April te iiU uur ten gehoore brengen Bach s Johannes Passion het lijdensverhaal naar het E angelie van Johannes Solisten zyn Henriëtte van Breenien sopraan Lena de Jong alt Rees Smulders tenor Anton de Leeuw bas De heer Frits de Jong zal de orgelbegeleiding voor zijn rtkeiung nemen de heer Blokbergen de l iiuiobegeleiding Ben Mchtparty in het abattoir Donderdagmorgen had in de groote Hltchthal van het abattoir alhier een emstige twist plaats waarbij C v V aikier zich zoo driftig maakte dat hy ipkere A v d B uit Goijda met een slagersmes ernstige verwondingen toebracht In kuit en hals V d B die hevig bloedde i in het van Iterson Ziekenhuis opgenomenV zal zich voor den Officier van Justitie te Rotterdam te verantwoorden hebben Een aonrijdiag I Hedenmorgen omstreeks uur hat I cp den L Tiendeweg hoek Zeugstraat een I aanrijding plaats tusschen een luxe auto uit Keeuwijk en een aangespannen brik uit Polsbroek Het rechter achterspatbord van de auto werd beschadigd De schade is on I derling geregeld Ds H A Mindemtan t In den ouderdom van 76 jaar is te Ussc overleden Us 11 A Minderman predikant by de üerelonueerde Gemeente aldaar lis Minderman die op 6 Mei 1856 te hOravenhége werd geboren wa ook predikant by de Christ Gereformeerde kerk Gouda en vertrok in 1896 vandaar naar kotterdam w Sar hy tot 19U arbeidde In tlat jaai nam hy een beroep aan naar Granu lütiudB NoordAmenka waar hij 10 jaar t rt leei in Oct 1921 teniggekeerd werd I predikant by de Geret üeme ite t j I l iK siand sinda 4 Nov 1932 arbeidde Ds I Bundeiman te 1 1886 I De teraardebesteliiftg van het stoffelijl I l e 8chot aal Maandag plaats hebben te Lisse Te 2 uur zal in het kerkgebouw der tieref Gemeente aldaar o door Da G H Kersten Jid der Tweede Kamer het woord I worden gevoerd j Uitspraken Kantongerecht j istrafzittmg van Woensdag 22 Maart j Veroordeeld werden j Wegens ryden zouder rybewys J J T jti Gouda ƒ 5 subs 1 nmd tuchtschool Wegens met geld spelen op den open I baren weg p c van der L te Gouda be j risping Wegeui schoolverzuim N van R te ticuda ƒ ü subs 1 d h Wegens ryden op verboden weg J de G te Haastrecht ƒ l subs i d h Wegens rywiel rijden zonder licht M N te Waddinxveen ƒ 8 subs 1 d h Wegens te Gouda venten op den open fia n weg A van V te Gouda ƒ 1 subs jl d h I Wflgeng openbare dronkenschap L A Pe V tfl Reeuwijk S T J van V te Alphen f Rün en Tb van der L zonder bekende l noniHaats ieder ƒ ö aubs 2 d h e opmerkmgen geen aanleiding bestaat Ons drinkwater of Dr L E Goester komt in zijn rapf rt van het water der Qpüdsche W terleiJ ig Mij tot de conclusie dat er tot bijzon iadustrie 70 landbouw 81 pakhuisknechtsT schipperaknechts koetsiers en chauffeurs 291 kantoorpersoneel 34 huiselijke dien sten 16 fabrieksarbeiders 179 transportarbeiders 99 Totaal 1739 of 21 minder dan vorige week Agenda 24 29 Mrt Thalia Theatei Myn Leopold een dolamuswite film 24 27 Mrt Schouwburg Bioscoop De strafzaak van Ueldem een spannend en origineel fihnwerk 24 27 Mrt Kéunie BiMcoop 4ch wil nicht wissen wer du bist eerste sprekende film in dit theater 29 Mrt feestmatinée 21 Maart 8 u Bovenzaal öoc de Héunie Kamer 1 Buiiengewon Alg Vergadering van de aid Uouda van de Kolterdamsche Volksunivei siteit 2fl Maart 2H u Schoolgebouw Afflbachts school Promotie der leeriingen 25 Maart Rem Kerk 4 6 uur Repetitie Jeugdkerk 25 Maart 8 uur Zaal Kunstmin oc Ons ienoegen Feestavond van de Goudsche Hudvind Ws teo bate van het Plaatselijk Cl ihis comité 27 Maart Zaal Concoidia Gemengde Zang vereeniging Excelsior Repetities groot koor en kinderkoor 27 Maart 8 uur Hotel 4e Zalm Ledenvergadering Roeien Zeilvereen Gouda Maart SV uur Café Central Zeugstr Verg Bond van Marktkooplieden D K S Maart Gebouw Daniël 8 uur verbandcursua van het Ned Roode Kruis Maart 8 uur BI Kruis GJI B Medischecursus voor dames 7 8 uur Adspiranten Maart 8 uur Zaal Concordia Filmvertooning Ned Fabrikaat Maart 3 uur Hotel 4e Zalm Ver va Huisvrouwen afd Gouda Tentoonstellingvan handvnrkeiu 29 Maart zaal Kunstmin S uur Propagonda avond Chr Jongemannenvereeu Daniël 0 Maart 8 uur Zaal Klmstmin Repetit eMasaakoor Willem van Oranje herdenking Apotheken De apotheek van den heer P WeUer ouwe 136 is tot en met 24 Maart beneifen den daarojp volgenden nacht des avonds na 8 uur geopend des nèchta echter alleen voor recepten 11 U N UMiRKK ü$u5ËbaZ Gemeenteraad j De Kaad dezer gemeente Kwam gmterer i u openbare vergkuenng byeen onder voorzitterschap van Burgemeester liergman Na de gebruiketyke opening en üorJezen Utr notulen die onveranderd goedgekeuid raen werd overgegaan tot de behande it g der ingekomen stukken I ingekomen was eeu schryven van de Goudsche Waterleidmg My omtient het plaatsen van de z S waterputten De heeren de Bruin en Vleggeert betreuten het dat Üe ajfwerking zoo lan op zicii laat wachten i De heer Vleggeert doet het worstel dat d i putten óór 1 Juli a s klaar moeten zyn De heer de Jong stelt echter voor eerst ten conierentie met de vvaterl My af te vachten Aldub aangenomen I Hierna werd overgegaan tot het voorstel van den heer P H Vleggeert Inrichting tmtspanningslokaal voor de werkloozen Het verwondert de heer de Brum dat dergtlyke punten op de agenda geplaatst worden De heer Vleggeert antwoordt hierop dat er dan de meeste kans is dat het behandeld Mordt Het college van B en W vmdt een dergelyk lokaal niet noodzakelyk Het voorstel in stemming gebracht werd verworpen met alleen de stem van den heer Vleggeert voor Aan de orde wyziging Gemeentebegrooting 1932 het overschrijven van posten I De Voorzitter stelt voor deze posten die nog betaald moeten worden op de begroo mg van 1933 te bretigen Aldus besloten Hierna werden de verschillende posten die behoudens de goedkeuring der raadsleden van de begrooting 1933 geschrapt of vermmderd kunnen worden behandeld Van de rondvraag werd alleen door deTi Wr Vleggeert gebruik gemaakt die zün luisnoegen uitspreekt over het beleid van den heer v d Meuten inzake het afsnyden van de electriciteit Hy merkte op dat zyne inziens ook de administratie niet in orde is De Voorzitter zeide dat de heer v d Mpulen wat betreft het afsnyden van de electrititeit dit niet eigenhandig gedaan heeft tiy stelt voor deze zaak met de betrokken persoon te gaan bespreken waarmede de Raad accoord gaat Hierop sloot de voorzitter de vergadering waarna de raad overging in besloten zitting HAASTRECHT Wie volgt Donderdagmiddag reed de vrachtauto van den eierenhandelaar Kreek uit Hillegeraberg haby de landbouiA erswoning Het ParadyS an den Zuider IJsseldyk waarbij een 3000 gieren tot struif gingen Ook een paal van iiet bovengrondschelectrisch net moest het ntgeld n De auto was niet noemenswaard beschadigd en de bestuurder slaagde er in het vehikel zelf op den weg te brengen Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor ZWAMMERDAM Promotie Aan de Hoogere Handelsschool te R dam is gepromoveerd tot doctor in de handelswetenschap de heer F L van Muiswinkel geboren te Zwammerdam op proefschrift I e verzamelende graanhandel in de Ver enigde Staten van Amerika Canada en ArfenÜttiV u StsUlnim TOONEEL 4 op de verf van Bene FauchoiB m den Nieuwen Schouwburg Pas op de verX naar het r ransche Prenez garde a la pemiure van Kelie lauchois gisteravond m den Schouwburg alb laatste aboimementsvuorsteliuig dooi het holstadiuoneel ten tooneele gebracui IS een aanval op ef U zeiter soort kuiistnanUeluieu wien het o nverècmiUg laat ol een kuiibleiiaar talent heeit ot een geme is zoolang er voor hen niets ie veidienen valt iiiuar die terstond in actie komen ais die kMiistenaar beroemd is geworden Immers dan is er geld te verdienen en is er munt u t zyn werk te slaan In Pas op de veri la het de by zyn leven onüekenue schilder iviavrier die het slachtotier van de slechte metnode is geweest Mavner was een geiiu maai memand waarueerde zyn werk üy zyn leven hy slechts met moeite rondkomen men lachte hem uit ais hy een doeKje wude verRoopen men het den man liever van nonger omkomen dan hem een cent voor zyn werk te betalen In groote armoede atertt hjj Jaren later vestigt eeu kunstcriticus de aandacht op het werk van den overledene Zyn werK wordt plotseling als iets heel bijzonders gezocht en men biedt er enorme pryzen voor Dan komen de parasieten los VerschdIfcöde kunstkoopers haasten zich naar het dorpje waar de overledene woonde en trachten daar hun slag te slaan Zooais men ziet ligt eigenlyk aan dit stuk een zeer dramatisch gegeven ten grondslag De auteur voelde het tmuers hy maakte er een btyspel van om de neeien kunstkenners en kunstverkoopers Deiauhelyk te maken Het publiek heeft zich hierby goed geamuseerd in het bijzonder met Dr Gadann de dorpsgeneesheer die een doekje van den in ester in het kippenhok liet plaatsen omdat het asfalt stuk was Deze goedige dokter me later ook door de geldkoorts bezeten was noemde hen die zooveel geld gaven voor zoo n vuil geworden schilderstuk gekken Hij was heeiemaal niet kunstzinnig aangelegd deze dorpsdokter maar om geld te verdienen dakr voelde hij voor en hy wtrd daarby niet wermg gesteund door zyii onbenullige vrouw en een zijner dochters een onuitstaanbaar wicht De afldeie dochter noemde het minderwaardig gedoe evenids Ursula de oude dienstbode die uit piëteit jegens den overledene alle doeken had bewaard die Mavrier haar schonk Geen groote aanbiedingen kunnen de eenvoudige vrouw verleiden haar houding te doen veranderen Mevrouw i nny Heymans Snijders heeft de rol van Ursula met innige soberheid gespeeld John lilsensohn was de dorpsdokter Gadann die elke parfum verfoeide alleen van carbol hield Hoe deze gemoedelijke medicus opeens zoo n bedrieger twi worden is onbegrüpelyk Mien Duymaer van Twist was de weinig sympathieke vrouw van den esculaap Ceesje Öpeenhof de onuitstaanbare dochter Joeki Brt delet het andere dochtertje dat het minderwaardig geüoe van de familie verfoeide Jan van Les was een vatsche Piet Rienes een brave schilder Anton Roemer vervulde de rol van de eerlyke kunstkenner Het was een goede bezetting van een grappig stuk kAUiü N ltóUWS Programma vom heden Hilversum 5 30 Orgelspel 6 15 Concert door De Notenkrakers 7 Van leed en strijd van hoop en gelirtt in SovjetRus land XX De N £ P door i Blumberg 7 20 Concert door De Flierefluiters V PJ O 8 Oursus 8 30 Concert 9 Cursus 0 30 Concert 10 Nieuwsberichten lO lö Fragmenten en verbalen Spreker Ds E D Syelberg 10 45 Gramofoon V A R A 11 Gramofoon Huizen 5 30 30 Orgelconcert 6 30 7 Landbouwcrisis en crisissteun Desteun ten behoeve van de verbouwers vansuikerbieten Vraaggesprek met Dr P J H van Ginneken door Th Arte 7 7 10 Gramofoon 7 10 7 80 P Bromberg over Nederlandsche toegepaste kunst 7 46 8 20 Concert door het KJt O Orkest 8 20 8 45 Opvoering van Het Verleden 8 45 60 Nieuwsberichten 8 50 9 30 Vervolg Concert 9 30 9 50 Harp soli 9 50 10 15 Opvoering van Kewhtbankverslaggever 10 45 11 Vervolg Coa t U 11 06 Nieuwsberichten 11 05 12Xan3luiting met Café Restaurant Ht Ianija teTen Haag Kunst en sport via de Radio Matthiius Passion België Holland en de Zesdaagsche Vy lezen in de Radio Bode Ook dit jaar is de samenloop van omstandigheden weer zóó dat de uitvoeriiig van de Matthiius Passion voor zoovtïr vallende in de A V R O s tyd plaats vindt o het oogenblik waarop de Nederlandscb e en de Belgische voetballers elkaar bekampen in Antwerpen Geen van beide wel zeer in karakler uiteenloopende uitzendingen vrillen wy aan de luisteraars onthouden zoodat er aan den Minister van Waterstaat gevraagd is om een regeling goed te keuren waarby de A V R O den Zondagavond van den 9en April omruilt tegen den Zaterdagavond van de V A R A op 8 April De minieter heeft gunstig beschikt zoodat de traditioneele uitzending van de MatthSus Pasiion plaats vindt Zaterdagavond 8 April en de voetbal edstriid doorgaat op ZondaRmiddag 9 April Aang ezien door deze regeling de ooggetuigen toch gemobüiseerd worden voor Antwerpen ia het plan by ons gerypt om een herhaling te geven van de uitzending Van de fimde van de beroemde en klassieke zesdaagsche van Parijs Wy hebben dus het voornemen om op Maandag I D April des avonds tusschen 9 20 en 10 20 een ooggetuige verslag te geven int Parijs van de verrichtingen van de koppels op de Farys he wielerbaan De sterkste Europeesche renners zyn op de baan Nederlanders onder hen zyn Pijnenburg Wals Piet en Jan van Kempen KKRKNIKIAVS Prof G Wisse 60 jaar Vandaag viert prof G Wisse hoogleeraai aan de Theol school der Chr Geref Kerk te Apeldoorn zyn eUsten verjaardag Gerard Wisse zoo mogen we hier in t kort herinneren werd 24 Maart 1873 te Middelbuig geboren en studeerde aan de Theol School te Kampen In 1898 werd hy cuitdidaat en 11 Sept van dat jaar aanvaardde tiy het predikambt by de Geref Kerk yan Gouda Hy was achtereenvolgens cundidaat by de Geref Kerken van Amster damZuid Leiden Driebergen Kampen Lodegraven en Driebergen 2e maal J aar brak hij in 1921 met de Geref Koil n en gmg over tot de Chr Geref Kerk Hij werd predikant by de Chr Geref Kerk van Arnh 2m waar zyn iateren xollega prof J J V d Schuit hem bevestigde en verwisselde deze standplaats in 19115 met Utrecht In 192H benoemde de Gen Synode van de Chr Geref Kerk hem tot opvolger van wijlen docent A v d Heyden om de ambtelijke vakken de homilitiek en het klassiek en ki rklhtyn te doceeren Ds Wisse aanvaardde deze benoeming en deed 18 Sept 1928 2yn r iauguratie Dsj Wisse die vooral als tyd redenaar r am heeft gemaakt publiceerde meer dan 60 gttaciiriften speciaal op apologetisch gebied Duidelijke maar sombere taal iloEi Zendmgöbuieau giro 6074 vraagt ons ijlaats voor hel volgwide Dai wij den laatsten tyd p Larzamer zijn met benditen over den linaneieeten toesiaiid onzer Corporaties schryve men niet diutrtilan toe dat deze betej zou zijn dan tevoren wiint helaas is het tegendeel liet geval pe moeilijkheden worden bij deai dag giooti r ïerwiji wy verlpden jaar in de maand Maart ruim f 81 0Ü0 ontvingen zijn WIJ nu na 20 dagen gekomen op een bedrag van f 22 000 Als men bedenkt dat er per maanü ruim f 90 000 noo i gis en dat er op 1 Maart reede een achtersland was van 92 2W kan men begrijpen dat wy door te spreken van bij den da giooter wordende moeiljkheden werkelijk niet overdrijven Bovendien moeten wij m Maart de geldein hebban om in Indie in de volgende drie maanden liet werk te inanedereu Deze geldeij die reeds uitgezonden hadden moeteu worden zijn er bij lange na natuurlijk DiU ielfs met voüt een half kwartaal Deze eijferri spreken duidelijke maar sombere taal W i verliezen den moed niet wij liebben dikvVijlB van God ongedaehte verrassingen ontvangen wij willen ook niet meer dan noodjf IS over deze moeilijkheden spreken vandaar dtj beperking in de berichten er maar nu lederea dug d giro een teleurstblling brengt al zijn wy natuurlijk ook voor de nkele honderden guldens dankbaat IS de iwodzakelijklieid ons opgelegd deze 4lingen nog eens kort en klaar bekend Uilen In de hoop dat men op deze nuditne modedeeÜng een geestdriftig antwoord zal geven RECHTZAKEN Zaakwaarnemer en zyn helpers gearresteerd Wegens meineed in een echtfcheidingszaak In i ovember 1931 is voor de Haagsche Rechtbank een echtscheidingsprocedure beh mde waarby de vrouw op grond van beweet d overspel van haar man echtschei ding Vorderde Na getuigenverhoor is daarop de scheiding uitgesproken doch de man die het gestelde overspel beslist ontkende berustte daarin niet en diende een klacht by de politie in Na een nauwgezet onderzoek dat geruimen tijd in beslag nam is de politie tot de overtuiging gekomen dat in deze zaak inderdkad meineed was gepleegd Op grond hiervan is zy er de vorige week dan ook toe overgegaan om een drietal perso len die in de echtscheidingsprocedure als uigen waren opgetreden te arrebteeren als verdacht Van meineed Zy zijn Maandag j l in het Huis van Bewaring in sloten Voorts is in verband hiermede nog een vierde persoon gearresteerd als verdacht van medeplichtigheid Ook deze is inmiddels reedb in het Huis van Bewaring ingesloten Vervolgens heeft de politie de gescheiden vrouw eveneens gearresteerd Laatstgenoemde bevindt zich thans nog op het politiebureau in verzekerde bewaring Tenslotte heeft de politie termen gevonden om ook te arresteeren den zaakwaarnemer mr Z die by de echtscheidingsprocedure betrokken is geweest Ook deze bevindt zich sinds gisteren in verzekerde politiebewaringé De vraag of er nog meer personfen by deze zaak zyn betrokken is nog inl ooiderzoek SjPORT EN WEDSTRIJDEN ATHLETIEK Het 2S8te Bondsfeest van liet Kon Ned Gymnastiek Ver bond Ook in de laatste weken mocht de regelingscommiasie van het 25ate Bo dsfeest van hiet Koninklijk Nederlandsch Gymnastiekj Verbond een groot aantal deelnemers Bters Inschröven en ia het totaalaantal op het oogenhlik 5200 Waar in de Bondsvergadering Utsloten is om de inleggelden voor de wedstryden te halveeren en de werklooae deelnafnera van de verplichte feestkaart vry te stellen tot een maximi i v 10 van het aantal deelnemers wordt binnenkort i grootere k ft ame verwacht De Laatste Berichten UKAADLOUZE ülJËNSt De arrestatie van Dr Gereke Uijkscommiasarifi vour de Werkverschaffing Dr Gereke beschuldigd van verduistering van 1 miliioen mark BiEItLIJN 24 Maart Omtrent de redenen die hebben geleid tot de arrestatie van de KyksconunibsariB voor de werkverschaffing Dr tiereke wordt vernomen dat vicekuu Sflier von Papen gisteren bezoek ontving van oudminister von Keudell en oudmi msterialraad Scheller die hem mededeelden dat Gereke als bestuurslid van het Verbond van Duitsche landgemeenten sedert IftJ l een bedrag van in totaal 1 2OO 000 Mavk ou hebben verduisterd Von Papen deed hiervan onmiddellyl mededeeli ng aan den Kykskan seller wat direct tot arrestatie leidde BERUJN 24 Maart Van bevoegde zijdu v ofdt medegedeeld dat de arrestatie van dei Rijkscommissaria Gereke in geen enkel opzicht een politiek karakter draagt evenmin als de arrestatie van Severing en Uermes Deze arrestaties zyn gesciued op zuivei crimineele gronden aangezien de betrokk enen worden verdacht gelden van openbaro lichamen te hebben gebruikt voor particuliere doeleinden De conclusies die men heelL getrokken uit het feit dat Severing aan de stemming in den Ryksdag heeft deelgenomen ia dat hy weer in vrijheid in gesteld Severing is waarschijnlijk na aan de stemming te hebben deelgenomen weer gevankelyk weggevoerd Tot w n rijkscommissaria voor de Werkverschaffing ter vervanging van Dr Gereke is benoemd Ministral Rapp BEBSTJE KAMEH De P T T begrooting aangenomen DEN HAAG 24 Maart De lEerate Kamer heeft heden b t de P T T begrooting aangenomen Beurs van Amsterdam Wtó bLiiUEii liJA as Maart 24 MnpjtOHlcleel Londen B SO B 514 Berlyn 68 20 59 18 Panje 9 75i 9 76i Brussel 34 57 34 60 Zwitserland f 47 88 47 87 Weenen ƒ Kopenhagen 38 38 05 Htockholra 46 06 45 10 Osio 4 C0 43 6 Wew ïork a 48é a 47J iWoHtoieel Praag 7 38è 7 38 Madrid 31 Milaan 12 7B 18 76 l rolougafte 1 Beuraoverzicht De Amsierdujnseha loudsenmaikt wu hedenmiddag aoer lusteloiit De rede fx jlitler maakUa et n ouaangeiiamen mdrul vooral do uitlatingen ten uajizien von de aanpassing der suliuldeu op langen en koi ten termijn werden ongun slig opgenomen hetgeen een daling van de koersen der DuitHclifl obligaties tt n gevolge had Ook de aandeelenmarkt neigde tot reactie Unilavi rf kregen von aanbod te lijden Aku s prijihoudend Philips nauwelijks j rijBhoudenii Voor Kon Oüo was de beiangsteUing g iing De noteering brokkelde onder beut tijd af en slaat ruim 1 pet af Suikenvaavden gedrukt onder leiding van H V A s dif 2 pi t lager waren RubheTM weiden lelj lager afgedaan doch ïabaJtken waren goed van toon in verband met beruihten omtreiii goede kwaliteit der tabakken die de vol onde lïidiind verkoclit ziuUen vvorden Sclieopvaarten en Mijmvuardiui bleven op p 11 evenals de Amerik fonduen D N ed obligatiemarkt wa vast ADVERÏENÏIEN worden door ONS STOOMEN als VERNIEUWD Stoomerij Ververij Je Pelikaao GOUDA TdifMR 3086 Anno 1907