Goudsche Courant, dinsdag 28 maart 1933

MtBt 71 Jaargang tem MOERCAPELLE enz ten De om rrelniatjgh ien 7Jjn door tli ir reke bega in bij de afrekening van vofn uivei politieke en verltiezingsdoeteindieii bestemde gelden dit uiete ti nialten hebben mot het Verband Met dJgemeene sleanmen werden tot oofr ittct van het Veibond de oud Ministerial rat Viliellen en tot lid van het d a lijkftcii lieHtuui ond minj8ter Voii Ktudoll gekomen diü belden Inj do rijksresjet ring aangiftt V n jtrekes oveitrethng lia lden gedaan Groote actie tegen de Joden Dreigement van het nationaal soaalistisch persbureau ben Woiribeiielit ml Mnndhen deelt ntaJc iat volgena do naUonaat socialiatiiBülie Far Il ikorieBpoadeiw da nationaal sotialiatisdlw party den str d om het propageeren van d I uit 11 ten Hl het buitenland van joodscho tiiiitlianrlelingfn legen u t aau zou hoJrerp mogelyk zal o0 zetten jemeld wuidl dat rt ds heden maatn e len gtaiomon ull i worden tot het orgam meeren van ten geweldige boycott acLieteigen fie Jood elie zaken in Duitsch land ala AnhHO rd p de boycott Iwdroigingen van het intiernalion lie jodcndoni terrr weik bry CO fe Rej eenng zich niet al ver pt£ei legeliikeitijd zal een retisathtitr proimgan dabewegmg op touw gtiatf worden ten t indL het intern il tionaio jodendom in iicadimwche leiopptn on penbare msteüint en Ie noi i U i dan aolit milliotn mens lien ijn werk loos in Duitschland en geproletaus ejtth In telleotueelon in dp nationaal BCKioJistn cti partij Uilen oi k veile hondeiKlduizenden Niettemin heeft hel üuitsehe volk lotit laten dat duiaende JoiidetUe jj ca a n ocadeniistlie beroepen werkzaam waren liet 7yn diezelfde Joodsehe a Mdomiti u d erste plaat ffie thans al dank daai voii op vvaarlyk öchoajiilelowe wi leu enf vel preiden steeds nog volgen do l ai teikoi i sepondenz len omde zich tjegen leze beweging i weien wordt nu fle eisdi gesteld om d fod n in Duifaciiland aan de liaogescholen en in lo i erocx en van advocaat en doktn lp hts in d plfdi verhoudiiij Utc te laten üs tiun totaal aantal p dt gelie ia DuÏÏ sdic bevolking uitmaakt De tegenaiiji mott dojr middel vui bijzonrteu umté s van a tiP gevoerd worden DtjikIooi worfil misschien juist deze Joodftcn internationil I aiittamparfie legen üuifeelilaiKl naat aiin leidmg van een revolutie waaiin het Joflendoni gi en Uaa gekrenkt wei d v ewn detd in een rtfda lanig gewensclit KiidpJiji maken van de verhoudingen tu chtn Uet Duitfiche fltaat v ik en deinen dia vooi d hen tiegcstnn g istvri liPi l fn juist h rip liPl tien Minister vwi Neurath loochent de juistheid der vel gruwelverhalen Dt Berlijn I e chef eüiresponil nl vwi Dü Jupaii3Lht kioünraud Iitclt giöteicn ciLfinitief besloten tot goedkeuring van Jie btBluit tot uittreding uit den Volkenbond De Japanfiche minister vai Buitenland sthe aken Oesjida heeft giatennorgen een u tvoerig telegram gezonden aan het secre tiiriaat van den Volkenbond te Gene e wuann hij dt redenen uitetniet die Japan dwingCT uil den Volkenbond te treden Het Japansche nunisttrii in Marine 1 i ft nogmaals ined gedeeid daV het uittieden an Japan uit den Volkenbond geen ijziging brengt in üe uitoefening der nundaten o er de voormalige Duitschc ko lemen in den Stillen Oceaan Ken UuHs Bihe verklunntj Joeienet de Rui sische ambassadeur tt fokio heelt een rklanng afgelegd aan frtegen oordlgLrh mui de Japansche pUb aaijn hij oa hit Mjlgtndc naar oit i btachl Betrekkingen m goede nabuur thap tubtlien de Sovjet lepubheU en Japan De houding vaii wnteieiv 7icli Ijoven hem sloten n in I iaatsle hartsto htlooz overgave aan zyn 1 7ag liy zyn geheele veiflerg Ifvwn dif n dag aan zich voorhll gaan hy ng lie met vaag mani duiOelyk alsof do bpelcl ii hem aansta irden mt tte roodeloeiende tu ven Zoo Itoud zoo koud nooit zal tl juinen dit kunnen doorlevtn hooidö hy k vrouw op hel bed fluisteren iiiff atond op nam het kmd in ijii lm l erarii on gteep de apadt die naast d dem ttond Mot iiPt veilerten had hy alg daan en hy had werk dat vrtor d n o tendwtoncl cedaan n oest zijn Irash huild en drukte zkIi legen yn i et nen toen hy de deur pende Terug jongen wy liebt eii j min lig fluisterde Gnff Maar de hond die meestal si mfseli f 10 rzaam was deed vanavond of hy li level niet hoorde Hy was hang ühtn t 1 lyvcn onder de geesten hij vei lanj de najir 1 e7igheid nu de iedniheid uUc vns huk kinifen in zyn gppst had gpwelit Tn Inaion sloop Inj door de halfjreopende dun r 1 I acht jankend zijn veronisthuldigingf uit GriR had bet liirt niet hem teru t zuïden Man tn liond ingen ïiw uend vt i liakonde ctiiedivv totdat i l kil 1 reikten dft 1 un vvaikzjini y n 1 I vende onih iiide 1 1 k oi I i i n i i I ia Hij wat uk van ikii lUil vin li Ij bovenlien lis 1 hij n v d el liinkeu tit 7ieh genom n to h i in r ff n i mH veerkriehtigeu atap Wordt vervolgd Haide tijden zijn oede tijdin om hard te werken Door smart gelouterd door HAÏIIWELL SUaCLIFi E üor Nederland bgwerkt door I P Wesselmk van ItOBsum 8 Nadruk verboden T dyk zonder iqIi bewoist lio zijn waarom hij het deed trok hij ayn laa uit en bedekte er het dood kindje me Ie dat öP den giond lag Ik ben oo koud zoo koud preveldt de viouw De jongen zoJ zeker stervpii OGod en ik heb nieth dan hem Griff bleef haar handen en voetjen wrij ven en toen zy zaeh emdehjk m bed oprichtte eu londkeek met gi oobe verschrikte Ti liep litj naar den haard nam do P i met melk er af en ctionk met vast Iwuid een heker ui Unnk op zei hij Zy nam het als een Kind en dronk met deine teugjes eerat pijnlijk toen met beffeerige slokken Zoodra de kiv es leeg waP hield aij ham met een stille beweghig op IJ Vulde hem opnwaiw en weer dronk wj ereUg Het was als het grai fluisterde ay O Mt wa het graf zélt en de dood was wit wt even wit als do engelen moeiten zajn aar dit ia het licht vwi het vuur en d NIEUWE PROTESTAMTSCHE BEGRAFENISONDERNEMING ir ssanto lllmwark VERTOONINO van h l Inta L H i ffik i=1f = FlüWE ltN5IN6EL83 60UDATEl 3l65 BIUUKETMVCN NETTE BEDIÜIING Door do loclit van kMm m Batavia op Donderdag 30 Maart DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND biengen ter kGiini aan Injfelanden dat de veiHezmnen van Hoofdingelanden en Foofdintreland plaatbveivangeis zullen plaats hebben op DONDERDAG 6 APRIL a s m de distncten op de plaatsen en uien bieeder bi i aanplak biljetten bekend gemaakt PIJNACKER Dvjkgiaaf J SLAGTER Secretaris das avonda 8 uur In KKunatmln in t oauacria van dan K l M sazaa voardar BKEKMAN BnlF aprllxan I 1 f O 7 I O eo Zli ainplikblljattinl N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT Pandbrieven f 64 000 000 Reservas f I 76Q 854 05 DE BANK stelt beschikbaar W opmppedeps pandlirleven A lOO in stukken van ƒ 1000 ƒ 5O0 t en ƒ 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG genaamd L yiFermitan werken BETER dan alle andeie wormmiddelen en mogen niet gelnk gesteld worden met woiTOkoekjes bonbons toien tjes enz daar al deze middelen met die kracht bezitten die ei van verwadit wordt Wormpoeder genaamd iiFarmilan Venamelt de borden met Geaponneü Tarwe geknipt uit de zljkulten onzer cartoni sii hebben viardB bezitten een b i zondere vinding ruke samenstelling en verdm ven zeker Spoel made maag en andere ingewandswormen zoowel by volwaasenen als bu kinderen WORMPOEDERS genaamd FERMITAN kosten 85 cent per doos 3 doezen ƒ 2 40 CESPONNEN TARWE Overal verkr gbaar of direct van Jicslia Mirii Wortellisir OUDE PEKELA Postgiro 17039 Fermitan wordt door de Nederlandsche Wet beschermd SHREDDED WHEATi geeft een smakelyke pap waarvan kinderen houden Wormpoedeis met voorzien van het woord FERMITAN worden als namaak beschouwd Men waéhte zich dus voor namaak The Shredded Wheat Cy Ltd Agentschap v Nederland L Aadnesse Rsdioweg3 Aimtetdam o Tde boD 53136 Spi Oaf an komen vroeg m het voonaar koop tijdi £ een pot SpmitOl Bij alle Drogisten WAT SMAAKT DAT LEKKER ZOO N KOP VAN NELLE S PAKJES KOFFIE GROENMERK VAN 40 CENTS PER HALFPONDSPAK I De GROOTE of St JANSKERK de trots van Gouda Wij hebben de beschikking gekregen over een kleinen voorraad PRACHTIGE LITHO S van D J VAN VREUMINGEN van het Kerkinterieur der St Janskerk in vroeger tijd Zoolang de voorriad strekt zijn exemplaren te beko men a f 2 50 aan het Bureau Goudsche Courant Markt 31 Wie wil in de omgeving ff van Gouda verkoopen Voor Waddinxveen I Die adverteere in onze HUIS AAN HUIS WEEKBLADEN B T KOST WEINIG T GEEFT VEELl = 7600 inwoneis is het HET Weekblad voor Waddinxveen Verschijnt eiken VRIJDAG Voor Reeuwijk 4500 inwoners is het HET Weekblad Voor Reeuwijk Versehvmt eiken WOENSDAG die de adverteerders de grootst mogeltike pubhciteit verBthaffen ze komen in elk huisgezin Itj Adveiteeien in deze bladen beteekent Uw afzetgebied vergrooten Uw geld uitzetten tegen hooge rente Geen enkele leclame geeft betere resultaten m Zend Uwe advertentien uiter k a s DINSDAG ta aan het Bureau Bedriegelijke namaak lUUDOG hakken w fid n httitï wA4 noMmaakt é mM kat Mrschil oUcMi door óêtt immm kan oiidanch ld ii HM mC mchll bwlraagt IccMonktVi c Rt n doch na anlg dogan reedt bemerkt men het enorme verschil In kwaliteit loot U dus geen onbekend merk ooih proten alsziindennetzoog Waarschuwing Ook het echts Wood MlliM rubberieder kan nooif vervangen worden door de a wone soorten pfaotrubber Het Seefi U de grootite besparing i absoluut antlilipping en minstens S maal sterker 4a leder Let op het ronde itempel en den naami Wood Nilne er aULLDOG tiakkan Ae l nJiii iii ilii edi i MARKT 31 GOUDA TEL 2745 BInsdag 28 Maart ISSS BERGAMBACHT GOUMIHE CaCRMT BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT NIEUWERKERK OUDERKERK nimfTwlTj v i T r X haasikkcht MUüKDKECHT MOERCAPE CJtiVbKK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN Dit bladverschijnt ia tlijk bth alvtopZon enFeestdagen ADVEBTENTIBPRUS Uit Gonda onttrek behoorend tot den buorgkrhw ASONNEMLNTSPBIJS P kwartwl ƒ 2 25 per week 17 cent met Z nd bl i jer kWBrtwil ƒ 2 90 per week 22 cent overal wau de beïorgimj per looper xeKhS l r Dtü per po t per kwartwl ƒ 816 met ZondngAlnd ƒ 8 Jo esciiledt VliuiinembiitLn wurUün liageHiks aengenomen un ons Bureau MARKT 81 OOUDA 0 1 uuze genten en loopers den boekhandel en de postktntoran Unie buieaui n dagelijks geopend van 9 a uur Admüuatraüe en ae la üe Teleli nterc ji745 Pcistrekemny 4ti400 1 6 Mgela ƒ elke regel meer ƒ LM Advertentie in h t Zetardigmumn M Ing op den pr s Liefdadlgheid advertentttn de hdft van dw L Jt o O Th ï 0 or r o TSt r= xrsn ïï s t Advertentien kunnen worden ingezonden door tusachenkomat van soUede Boek iandeUren AdvehTtentiebureox en oii e agenten en moeten daags vóór de plaatsing tan het Bureau z jn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zUd Japan uit den Volkenbond lüiUO vci wei pt het ontwapenirtgsplaii van Ma Donald De ontwapemngs tüflteieiitie tot Z t Apnl eidaagd Nadolny eischt werkelijke geUikfaeid en heiziening dei vfedesveidiagen wereld thans vertuigd is van het feit dat het algemeen gevoel van onveilighed voor namelyk het gevolg is van den toestand die door de vredesverdiagen i geschapen n dat m de handhaving an dezen toestand ten groot gevaar schuilt Hy hoopte echter dal ook andere staatslieden deze denkbeel dtn zouden deeit n en erkennen dat het onmogeiyk is uropa weer op te bouwen zonder rechten n vrtijheid aan Duitschland en andere ontwapende staten toe te kennen Nadolnv ia het met MacDonald eens dat i en met slechts mag ontvangeri doch ook moet geven maar dit slaat dan met op I uitschland Want Duithchland heeft reed gegeven en het heeft reeds tien jaar gele dm ontwapeid Thans moeten de andere landen de beloofde tegenprestatie leveren Duitschland heeft echtei volgens Nadolnv niet alleen de ontwapening uitgevoerd maai heeft meei gedaan door met al zyn klachten te werken aan de organisatie van den vrede Nog geduiende deze conferentie heeft hy zich bereid erklaaid medi t oen aan een plechtige verklaring om af te zien van ge weidmaatre gelen als instrument van nationale politiek order is Duitsch land bereid de uitbreiding van het pact van laryij dat door het Britsche ontwerp wordt voorgeatelü te aanvaarden Hiermede heeft i uitschland Duithehland heeft dit alleïi n et a eei gedaan ten emde de ontwapening van de andere staten mogetj t maken doch even alh MacDonald eiscnt Duitschland ontvva pemng in het belang van den vrede len slotte verklaarde de Duitache gede legeerde dat men aan geen staat een mil tair systeem moet opleggen d t met beant vvoordt aan de byzondere omstandigheden V an dezen staat Nadolny meent dat men het zonder ai te groott Hierna sptaken nog de gedelegeerden van Chili Brazilië Afganistan Litauen en Ierland die allen het nut van het Entsclif p an onderstreepten Ten slotte kwam de loolsche gedelegeerde Raczynski aan het woord voor den tweeden keer Hy was e eneens bereid het Britsche ontwerp als basis der discussie te nemen doch verder becritiseerde hy het grootste deel van het Bntache plan bir John beantwoordde de voornaamste sprekers Daarna zyn de debatten kot 2 i April verdaagd heden wordt bezig gehouden dan dat het u denken aan de mogelykheid van etn oorlog tegen Japan Ook militaire autoti tïiten hadden hem verklaard dat een oorlog nUenkbaar wa s l e algemeene tommmsie dei Ontwape miigsconferentie heeft gisteren twee bijeen l msten gehouden dit aan het ontwape nt igsplan an MacDonald waren gewijd In d ochtendvergadenng hebben veVtegen woordigers an Spanje Britsch lndie Pei zi en Portugal hpn warme m temming n et de hoofdlijnen van het Britsche ont werpj onvent e uitgespioken eii zich by de Sovjet Kuüsiache critiek Natuuilyk had de bovjet gedekgeerde op VI rschillende onderdeelen eemge critiek uit Il brengen Htj weTischte dat ook voor i e lil de kolomen dienst doende troepen de al g meene regeimg van den korten diensttyd ou gelden en kon ach niet eenvoudig met een erkenmng zonder meer van de vlootcon f rentie van VVaehington en Londen ver etnigen Hy was het eens raet de directe cntiek die ook door de Skandinavistht lan ccn geoefend vva op het toestaan van uit onderingen voor afgelegen streken van het algemeen verbod van luchtbombardemenl en vereemgde zich eveneens met den vvenach uii Turkye dat ook dt militaire bepalingen van het vredesverdrag van I ausanne door de Ontwapeningsconventie zouden worden Ufeeschaft en hy had ten alottt eemge wen Echen omtrent de vaststelling voor Sovjet Rusland van het cyfer der effectieven Het betoog fan BUlTENr ANDSCH NIEUWS 0UITS6BLANB an der Lubbe niet voor een bijzondere Rechtbank Hy zal vour het Stoatsgerechte y hof te recht staan Naar Wolfl uit Beilyn bericht wordt in ciband met de maatregelen van president Keirl ovei de instelling van byzonderi tcchtbanken m I ruisen medegedeeld dat 0 ze rechtbanktn alle misdaden straffen dit de veroidemngen tot bescherming van Itt Duitsche volk en betieffende aanvallen p leden van regeeringen worden genoemd Dt verordening betreffende de byzonderr lichtoanken houdt een beperking in dat dl bivoigdhtid van het S taatsgerechtshof en van de Obeilandsgerichte met zal I oiden aangetast Dit slaat bovenal op de waardere gevallen van hoogverraad waar n de vervolging voortaan in handen van htl Staatagerechthhof liggen al terwy J et staatsgeiLchtsh t reeds door de veror dening vaT 18 Maart gemachtigd werd kleine zaken betrellendt hoogverraad aan het landsgerecht ter behandeling te geven Daar het by de brandstichting in den lyksdag gaat om een zeer zwaren aanslag p het Duitsche volk zullen Van der Lubbe n zyn mede daders voor de hoogverraads kamer van het Slaatagerechtshof terecht staan maar met voor en byzondere rsc t bank lenslotte wordt nog bekend gemaakt dat let verhoor over het stichten an den biand zyi voortgang heeft en al in afzienbiren tyd geemdigd zal zyn Dan eerst blyken voor welk misdryf de dader officieel zal orden aangeklaagd Eteschuldiging tegen Dr Gereke Verbond van I ruissJthe landsgemeen ten met benadeeld Het HU geheek fmanoucle beheti van het Verbond en apecianl de ka met liiar vw r lamelijkmtck bijdragen der loden heetoinit inkomsten en uitgaven zijn don twee 1 lor het bestuur aangewezen coniinissuledin en door eon beéerU at oiintant rt gphiiatlg geex utroleerci ji ppiii oniegeJ matifeheid is Inert y mei fcdfcnstateerd De Uuitotht Landgenieenten iwOidwi door de onieLcImntigJiodtn van li erek a belKtr tan ook eveumtu benadteld ais do kat vaniiet Verl ond van Pruisisclie Landsgettieen ill ijl hoek van de iiuf eii slup uk t onius ligo óogen nu en dan hulpeloos jankemk Hij i8t wat ginds ondei de jaa van zijn raeeatyör lag en d © vTi es vooi wat dood ie deed zijn nuge vacht overeind njzen HeU lev en I kon hy bei njpon imar de dood was en k ü mysterie dat kwnn van ianden waar een schapen waien noch J onijnen noeh ratten atn den witterkant en daoiom was de warme hut kond vooi Irasii wiena zin vöoi het spookoeJitige stiieipei was dan die ftn t en nienech njn kan En nog altyd zat Griff naast i n slapen de ifast en vroe zieh if wat hij het best zou kunnen doon als 7ij wakker werd Haar eeiste vraag zou naar het kind zijn en Üfd wist öf zy met weer in you sloilen ala 7ii hot dooie lichaampje zasr Wat zou hij doen l lotselmg werd het hom chiidelijk wat hl doen moest tn toch s firok hij er vooi terug HIj stond op van zijn plaats naast hPt hed tick 7yn jas vnn het kind en 2in vo r den hsiiti satiten net het kmd op 7i n kniefn liet scheen liem toe dat hjj eldns lieter tot ren hesluit kou kunnen komen fa ik moet het doen ai Inj eindelijk Beter ih het haar de helft van de smart te sparen het doet er ni t 1 te wat hafir wflnscli ook mocht zijn Maar ïnj stond mei dadïlij p wint tensklaps waren rieze laatste jaren van zwa len arbeid weggevaaifd en hij i etrtr w+ i= i tn do dflgen welker herinnering hij he proefd had uit zyn geheugen to bannen Hij was altyd een man gpweesf riip oven 1ni deiyk met den geest als met de oo en tp en de eenzaamheid had zijn verbeeltiingni verscherpt Ben voor een verrezen de oude Il ntekn weei cnn 7ijn g st duidelijk geit kend cJi taijtlmar nis I hei die n ylen Vel glinsteider ondei de voiPtij e maan Met het kleine gestoxvtn kmd op zyn kuiten had hy met lan lang geleden precies oo gezeten in zyn beroofd hms en zyn eigen gestoivei jongen gtkoeslerd en had hy toen mot vele luait lemlp iirihi lang de ki et omlwiuak m zijn ooi laten klin ken ity was uitgetrokken om zijn vyanl te oeken en had liem gevonden leeds hm ten het 1 e reik van den iiait Duidofyk tot in do laatfal bijaondeihedm zaïr hij dat toe nee op dien ombpren weg van ludwortli loen liad er ei venals nu dikke sneeuw ge legen op heide en heirwt en hy had zyn vyand gevonden met een leege drankflescii iti zyn rechteitiand on op zyn s lant Jag de uitdrukking vim hen die len ckwxt in cte bineuw gestorven zyn Hop klein seheen hem zyn hait vannacht Hij had zoo lang geleefd met de grootsohe nafiuurkiachten om uh hten lat hij den v ensch om te liaten met langei Onff staarde in het tjuifwuir en he t tafo 1 veianfiea flo Het elaal ijnei viouw kwam hem voor den geest prUft üa en ver trouwen wekkend K k het ijelaat 7ijnpr moeder keek hem aan de trouwe kanieraa i moeder die nooit een ynei wens lien on heviedigd lief t ok de klaine drc n van tie Mill zag hy in yn verUeiding en hij li i innerde zi h hun ontmoeting aan de nvier op een 2omermorg n en de krankzinnige jaloezie van GabriSi Himt Het was of de FEUILLETON zvidifc n Int haai rOf te tinslige a en Met schrik kwam hij lot n hzelf en legde pnieuw turf en hout op den haar I Daaiiia lildö hij do roerlooze edaante vin hef bed hy tilde haar met ongewone ï ehtheid etreek de dekens glad Ic de haar weer neer en d ikte haai toe D 1 ut waa warm want de dikke laag sneeuw op het dak en tegen de muren bood dezelfk beschenuing ais ton wollen jas toch wilde hij niets nalaten wrat de warmte groof er kon maken Zy werd niet wakker 7y prevelde zelfs niet in haar alaap toen hi haar weer neer legdö en de dekehs tot haar km oiptrok en toen hy hij haar bed at in zag hoe het leven + rugkeetdö op haar bleek g laat en de ademhaling ruBÜg png wiat hy dat hij weer een overwinnu op de hei te had behaald OndetlUHC en lag Trash lQaengedok n