Goudsche Courant, dinsdag 28 maart 1933

l ontMBi 8 49 8M llerlijn 6914 saio l arlj 9 76i 9 76J brusai U1 J4S9 Zwitaeiiand 47S7J 47 99 Wei Uen Kopeutifl i m iim Cltotilioln 4510 44 9 1 omo 43 46 43 4i New Yurk 24 i 24 Nie sa iueal l iaa 738 738 Madrid 21 li Milaan 12 76 i2 76 trt de iiiilnu Inii van mt K I iLkt van het uitlokken van mcineta hen iei aaugtUoudeuen de werkstei J D httit reeds een bekenieuis aigelofed atLTiiag zjjn de beidt iaa hte veiaue iiteiL mï K Z en do vrouw van d n pen 1 jqIjuudti v K i den ütlicier van lustitit vjeiig leid ioai WIJ vernemen z p ul i a iU n lil nei Uuis van btwarmg lug ioien behalve mevr i geb A die na een verboer do i It reutiler comnussujiB op vnje voe kn ifi getiteld l redikant veroordeeld J en maand gevangemastraf mzake de anonieme rnietachrgvcry Jlit msleidainHttie Oei et ni Jioi heell ui lest gewezen m de aoak m den Uiuleiüwijli üien pitKlikaut die vei laeüt v fX X n iet selirtjveii van tmoniem £ briefkaai ten 111 E beleedigenden inlioud Met Hot aehtto Ixivve n dat de piedikant de sehujver is vdu die m tly aag aardinj genoemde buei kaai ten gericht aan djtn directeur vun fXe fitiehUng Zaudbtrgen te Itojgtand bij Vmeiefooit tn aan een inspw teui van poli lie in toatstgeuoemd © plaats en heeft on dei vernietiging van het vonnis Itr btieeJithtiie Kechtbank waaibij verdacjik tf t een maand gevajL uusstira wh vaooitieeld den pie likaut wegens ee iwudigt öeietui Ting tn btleediging van een lunbtenaai ia lunctit opnieuw veioordeeld tot een miuuuJ gev angeuiöStrai NiËuwaT ns en L Peno wu n Ii rd lUit T7 leeren J C den Boe LangL r v Van Schagen en G bütz t t it 3 f dienste benoemd Ua versciullend ar l en dra o gekoard teiwji tn sroot an Si san de pol x muuieue wrd n i iianHaT Hierna waa aaii d orde tl b= uu ve Ii eb4 Koen penn ngi e kr 1 altrad en aiet Herkteabaai J ioitn m T W de Dood Koenen An bteixlani Uf heei o mitz IwctUx B teiari i u ten ma herkiosbaat in z n piJ eid gek n dr Aolfl Kottord m in Z vfttatuieie6n üa werd a Hiu Otoningea gekozen 1 i mnm ai toiwjl m oiozwide Imitut de He tl tloüin weid titakoaoi Ue altredende iWeii van dn lalmucli Oommlsaie jde dteren A b irk J Uoorn en mej U Klapwijk c rden er KoBen lol lul en plaatst ei vMiscnd Ud laj iiotesu en AibHia n ti e heikoiiu de liecieu do iie on A J liiaani on mevr s w d Uood Koenea allen altredend In de tacatures c Min ura Jr en J L den Uoei itenlen gtkozen de mem Ue toorztlnr uani met enkck liarleljjks tvoorden üsdioid van mmi 1 iiebelu Koem die JiWr lang haar ki cliUn aan liet mrk nn den Uond liad gegeven L o voorzittei bracM ook aan de andei utaieOeiide ledin de dank au de voiMd lng ovei Mesloten werd Ie volgende ver gadtiing wederom tn Ltredit te liouden an 14 Juni 1930 taalsWad no Vs in oc gemeenten Waddinxveen Reeuwyk Boskoop en Alphen aan der Kyn zullen worden onteigend de perceelen aangeduid m de grondteekemngen welke ingevolge artike 12 der onteigeningswet op de secretarieën van genoenuie gemeenten ter inzage van eeai ieder hebben gelegen UpenSire vergadering van de Herv ieref Staai part Spreker D WrHekea Ue Hen Geref Staatsparty houdt ten cpenbajTe vergadering op Woensdag 29 Maart in de bovenzaal hoUandia aan de Markt alhier Als spreker zal optreden Ds W illekes uit fapyk die tot onderwerp heeft g kozen Zyn wy misdadigers Lr is jfe Ifegenheid tot het stellen van vragen Voor meerdere byzonderheden raadplege men de betreffende advertentie Hotel restaurant Welgelegen wordt gesloopt ilcl l kende liotel restaaianl Wcigelt É cii op de bpooistraai gaat v ixlwynen Htt land woixit gesloopt en lieereniiuiz n idieu el vo i in de plaalö Komen A WlUerK t lil dea vuücidom van 76 jaul is ie dezer Ivdv üvtiiedui dg bctr A Wiliels die lulm 48 jaai by liet openbaal ondei wijs Ie dezer oUKie WLikzaain wus 4 jaal wub hy uii 11 en ttazeitde hi hooi v ei bonden op 66I mauii i eïtijd w rd by gepensionueerd Het slachtoffer van de vechtparty m het Abattoir u i4Hbtt ind van dv n óö jaiigtn al vlUti A V d 11 die Uondordag by ttn vetlitluitij p jiet gemtenklyk abattoii met ten t les in buik en tiaJs vverd gestoken ii goed Ut geiuclite n dat hel hlatiitiotf i iveiieden v u yn 1 lijken dus onjuist Burgerl ke Stand GEBOHtN 26 Maart Johanna d van H van Hees en C J den Haag Bilderdyk straat 16 Aagje d van J Hofstede en G van dën End Varkenmarkt 16 Arie van A P M Lafeber en M C Muys Ussellaan 88 OVEBJibDbN 26 Maart AntOTUus Wil Itts 76 j Aftoita ils iS Maart Thalia Theater Myn I eo pold iS Maart Gebouw Damei 8 uur verbandtur sus van het Ned Roode Kruis 29 Maart 8 uur Jlollandia Markt Open l bare vergadering Hen Gelef Staatsparty Spreker Ds Willekes 29 Maart 8 uur BI Kruis O ItB Medische cursus voor oames 7 8 uur Adapiranten Maart 8 uur Zaal Contordia Filmvertooning Ned Fa kaat Maart 3 uur Hotel de Zalm Ver vanHuisvrouwen afd Gouda Tontoon leflmgvan handwerken Maart 8 uur Zaal Kunstmin Hepct t eMasaakoor Willem van Oranje herden king 30 Maart 8 Tlur Hotel de ZaJm Leden vergadering Hoode Kruis il Maart 8 4 uur Bern Kerk Gemeenteavond voor do leden Lezing van Mevr c ramerSchaap 1 AprU 8 uur Soc Ons Genoegen aal Kunstmin groote feestavond Utile Dujci Apotheken l iqotlj I van den lieir 1 A Dec Westhaven is tot en met 31 Maart benfr vtn den daarop volgenden nadit savooda na a uur geopeiil dea naeht achter alleen VOOI recepten ÏÏï IH ih rt iH il i h k iii l i tttn AM IRINhflphWs TERSTOND GEVRAAGD een NET MEISJE zelfstandig kunnenae wei ken en koken vooi halve dagen Adres ALB RENZENBRINR lamingsti uit 13 ADVERTKNTIEN GÖÜD 28 Maart 1983 1 Koel en ZeilvereetHging ouda j I Ledenvergadering I isteravW vergaderde de Roet en Zei I reenipi e O = e Zalm I dm leulin van haar voorzitter den heer I jjit het jaarverslag va tien ectet4 ja T I u ki O 1 = 1 S 1 der ver E aiil8 gunstig was te noen en jE Mettsgen de sombere tyden kan de II ert ugmg h vertrouwen het a s seizoen j I itpmoet gaan I Ue doer den penmngmeester ingediende I bslans en verlies en vvinstrekenmg o e I net algeloop jaar werden goedgekeurd j I lemul in de roei en zeilcommissie werden I I taoemd de heeren L Bickne e en Chr den I Hwl roeien N Meyer en A t Co yn j I Mededeeling w erü nog gedaan aii de I voorgenomen inwendige verbouwing van het I cubgebouw waardoor naar de eistheiï des I Hè ingerichte kleedgelegenheden iu len Mrden verkregen Met een op vekkend wooird stoot de voor otter deze zeer geanimeerde vergader ng iwlxsteding valt 1iet onderhoud der dyken m de KmnpenerwaartL Het leveren van onderhoudsgrind üykgraaf en Hoogheemraden van de kt mpenerwaard hebben heden in Hotel de alm aanbesteed Beetek no l het gewoon onderhoud der djken bestaande m het maken van stjen glooiingen het aanhalen van beloopen als mede het maken van 465 M lengte dyks tihoogmg onder de gem Gouderak in J perc Bestek no het levere n van 4 100 Mdonderhoudsgrind volgens monster voorbantn btl den Fabr Landmeter te Stolwykerïlius Goudal op de velschillende esttfcrgplaatsen in de Knmpenerwaard in 9 perceelenDe uitslag van bovenstaande aanbcstedin 3 als volgtVan Bestek I Perceel I J van Rysbergeli bliedrecht ƒ 3686 B Gouwen Krimpen a d Ussel jf 27 0 Joh de Vos Ammerstol ƒ 2696 ï HarUn idem ƒ 2668 Oom Cz idem ƒ 2620 Oebr Heuvelnian Knmpen a d IJjael ƒ i648 f Stlgtel Ammerstol 2S6 Ooms Jz idem ƒ 2 2 Aan den laagste n in chrij ef gegundPefceel HJ vj Rijsbergen SUedrecht ƒ 429 Ooms Cz Ammers tol 2 0 1 SUgter dem ƒ 27 8 tebr Heuvelman Krimpen ft d 1 IJsiel ƒ 2666 Ooms Jz Ammerstol ƒ 2228 1 Aan den laagsten inechryvei gegund 1 Perceel 111 br de Jager süedrecht ƒ 22 29 t Zanen Cz Ammerstol f 18 826 1 P de Waard idem ƒ 13 660 W Ooms Cz idem ƒ 12840 Joh de Vos idem ƒ 12768 V Harten idem kl828 A de Man idem ƒ 1011 P de Stigter Idem ƒ 996 Aan den laagstfh inaChryier gegundBestek No 2 Perceel 1 D Versloot Bodegraven ƒ 68 2 dezelfde ƒ 69 3 C V Vliet Ouderlterlt a d Ussel ƒ 78 1 4 H Speksntjder Ouilerkerk 1 a d Ussel ƒ oJ 1 5 dezelfde ƒ 149 1 6 dezelfde ƒ 54 7 dezelfde ƒ 167 8 dezelfde ƒ 219 9 dezelfde ƒ 197 Openbare verkoopiag gehouden door Nolsns Mr H C J M trankeii De mtalag van de giateijen door Notans Jl H t J M Franken gehouden open bare verkooping s als volgt Een woonhuis met turn staande en ge Sen aan den Bleekerssingel no 26 ver j kocht aan den heir A Boonstoppel te VI ad iiiixveen voor ƒ eO80 en Het huis met schuur land en water aan d Noordkade en de Polders Vettcubroek en sOravenkoop te Reeuwyk aan de hee en Joh van der btar te Reeuwijk L Groo Worst te Bodegraven en Nic Koster te Seeuwijk gczamenltjk voor ƒ 660 Ben brandje dat spoedig gebluKllt i Hedennatht omstreeks 12 uur zagen do akers K en aan de Rdamsche Dyk l m de keuken by dm tumder J V een rn van brand was ontstaan Onmiddel W begaven zy z ch daarheen wekten de weners the tusüg lagen te slapen en met reende krachten gelukte het hun den I jrmd te blusschen Ue oorzaak bleek te zyn de bewoner een petrolenrotoestel had ftsagestoken en daarop een groote pan wa r voor de wasch had gezet Het petroleum 0 d dicht by het raam en door de ite zyn de gordynen van het keuken n in aanraknig met het stel gekomen en and geraakt De schade i genng en rdt door verzekenng gedekt Inapectie Lager OnderwtJs ue Inspecteur an het I O verzoekt ons r de aandacht te brengen dat hy mor geeti spreekuur kan houden f Mnleg ran den weg Gonda fcrtoo B Kon j j jj j j betMBllli voor de verbetering an de Oo t lt ke G r v wMaBoskoop flouweslius ten alganee d ter uitvoeitog i de wet Met diep leedwezen geven wu t hierby kfflinib dat na een langdurig doch geduldig gedragen lyden nog onverwachts zacht en kalnii g oveiledan mi i iflï n eiiefde Mart tflKW zorfisame Vader Behuwdvader örouï der Behuwdbroeder en Oom THUS Nisits Biiiiigyi m den ouderdom van ruim 7 jaren Mede namens verdere familie Wed T BINNENDIJK DE WOI PIJ E ï d VEIDEN BINNENDIJK P J M V d VELDEN Rotterdam 26 Maart 1988 Vhetstraat lic De teraardebestelhng zal plaats heb ben Dinsdag as op de Algem Be grdafplaats Croosw k Vertrek vanaf het sterfhuis om 2 uur safgggsfflsss twa al I nln iu 1 o u J U5 u vvjJineti ut belioikene i A aut m e u iKi h t t behaal lu L biijii l ci0 tiJ itjegel Irekl i 1 tii i m i lil d mixte tuhWJien il kusitn w li l oji deu blaat iiU gevolj ijn van net on üomtmen van ten studie dt dijüjh c uouun van den sLUUtul Hij vindt zjjn vu deuigini in d ongunötit lijdooiiüiiandirf uedtQ vvetkö net hajk dwrn t U a uitba uj OOK uoor vLrmeeidermg van mkomfci n lïcperken Alü ivvt eOe maatrcgei vsoidt vouigtst lu voinoogmg van net cuilagcj eld lui f MJ na vfciiOüp van n a voor elku biuditriuiung w ijt paion aunial jaien sinud dt bt dukktnt voor het eetbt werd mgi ïciiieven vvejk aaJitdl jaren den uoimaleu ituoiedum ooi Bltit waaun ctii biuüUi kau leidui toL üwt Lxamen waaiaau unel eiiect 10 yeibondtn JJe uiautiegel beougl ceu piikkLl m liei kv n te loejKJi öiu de stuaie m ecu onut i iioiuiaie onxstajiuign en pnasendcn ttjd üuui te vo bruigea lltt biiiijn mtt ouuU iijK dal iiij ai langer siudttu zonder daait ot dooi bijzondere om tanüigliüdtn t e ijn gedvvongtii Uienooi etn vetnoogde bij aiage betaalt üok luervan 10 buliolve mis hi liien te voiinmdeiing van Uai aajital sbudenieu ten tmauta el o lueel te ti watüitn dal m de gyvvijzigdt ujdacmstau digtuxieu u rË li lvaai igui viudt kil kunnen zitli eclitti gevallen voordoen waarin de Lotpautiiig van üt eii uiaa tiegtl to een onbUiijklieid aou Kiden Ie aeimtJi valt tutibij aan etii laugtuiige iiek ft liet vtiriUiten vaii miltlanen dientt Daarom woiüL m het untfttjp dg inOoeilijkheJd gcfjpeud lu bijzuudtit gevulhn lei beooidee Ung van den miniutei van du Ijttalmg van de voorgestelde vunouging van titt tollegt gtiid vooi een ol imer jaien diapeniaau tt verieenen Examengeld leu doide vpurdt vooigeiileid alstiiaJdng van de bepahng dat in geval van afwijzuxg Vüor do ttriste iieilialing van een exaineu ttn betaling van cxamengiki wordt gtvoi derd Van deaen maatiegel mag uam u e mmisittr meent vtrwotht worden dat da htudtnwn iicli na dogclijkei vooibeieiding VOOI ttn ejtameu auUen oi gevtn dan Uianb m sommige gevallen bchijnt te gescüieden Lea bekcrting van de btudie zal niervan BüuiUjdö lieb gevolg kunnui aijn Bovendien zal ueao maaUegel nj zckei vennmdeimg van het aantal taamena tt n gevolge heb ban dit moet van groote beieekeius gtaont warden nu vele Jioogleeraien dooi Jitt gre st aantal examens 2waar belast zijn üok luer zuilen zicli bijzondeie gevaUen kunnen voordoen woaiin tiiet billijk is dat ludieiu een candidaat is afgiewezen voor de eerste herhaling van het eiamen geen beUtUng wordt gevord id len slottiö woidt voorgesteld do mogelijk lieid te ojjenen vooi onderwijsbecoodigd lieden die lan btudenten vvoiden veistrtkt van hen betaling te vcrdeien Verkrijging der bevoegdheid van arte enz Wyziging van de wet van 1878 ingediend is een wetsontwerp £ it wjjzi Winkelhuls GEVRAAGD Stand Kiaf WMaikt Dubb Buurt Sneven ondei no 1073 BulGoudsche Toui mt Maikt 31 Gouda 10 Aan de Reeuwiiksche jia4enTE HUUR gevraagd m t recht vankoop een STROOK GRONd geschikt om er een houten weekend woning op te plaatsen Moet per auto te bereiken zun Blieven met opgava van i H M LANGENBERG Groote Markt 5 Rotteidam 16 SpPO t n komen vroeg m het voorjaar koop tijdig een pot dpPUtOl Bij alle Drogisten RADIO NUSÜWS Programma voor heden Ill 1V e r 3 u m 5 30 Jeugdhalfuur Jie 1 schen 111 den Bubel 22e voordracht Petrus Spreker Ds B J Aria AVRO 6 40 Concert door het Omroep Orkest 6 40 üi R M £ ykel over Het as zwem I seizoen en de ziekte van Weil 7 7 30 Piano duetten 7 30 8 Engelsche les voor beginners 8 Oö Nieuwsberichten 8 0 b 10 Gramofoon 81l e40 Verkiezmgs ha fuur voor de S DA P 8 40 10 Concert door t Ensemble Ruaaia en Ltedjea aan Jffli vleugel door Pau Ostra 10 10 50 Opvoering van Justitia tweede bedr f 10 50 12 Kovacs I ajos en zyn Orkest 11 4 110 NieuwBbenchten Huizen 6 30 Concert door de K R O Boys 6 30 6 60 i sperantocursus 6 60 7 Gramofoon 7 20 Pater J Cavadino S J over Karl Marx 7 20 7 30 Gramofoon 7 45 8 Verbopdskwarttertje 8 9 30 Ly densmeditatie uit de Katlledraal te Roer mond 9 30 9 35 Nieuwsbenchten 9 86ld 30 Concert door het K K O Orkest 10 30 1035 Nieuwsberichten 10 3ü 10 55 Lie deren recital 10 55 11 0 Vervolg Concert X Wormpoede rs genaamd Fermitan werken BETER lian alle andeie woriïimiddelen en mogen met xeUjk gesteld wolden met wormkoekjes bonbons toien ties enz daai tl deze middelen met die kracht bezitten die ei van vei wacht wordt Woi mpoedeï genaamd F pmitaii bezitten een bnzondeie vinding mke samenstelling en verdui ven zeker Spoel made maag en andeie ingewandswormen zoowel bu volwassenen als bij kindeien WORMPOEDERS genaamd FERMITAN kosten 85 cent per doos 3 doozen ƒ 2 40 Overal veikrijgbaar of direct van iitibi Mirii Wortilkiir OUDE PEKELA PoBtglro 17039 Fermitan wordt door de Nederlandsche Wet beschermd Woi mpoeders met voorzien van het woord FERMITAN worden als namaak beschouwd Men wachte zich dus voor namaak Veemarkt Rotterdam I u l Vduserotid 167 piardea F71 maguü i untLti en iCw tt lundcmi 6 j Vütti kalveren 1732 aueluoie lialvereo bl giafrkalveren 16 schapen it Uuiimei ftj B biggen b bokken of goiteii H overioopers i lijzen Koeien Ie kw 29 Aj k i Ai£A £ 3e kW U 15 Oasen Ib kw M aS ia ktt 19 21 3e kw 14 16 lUei en ie kw J 22 2ö kw 17 18 3t kW 13 16 Veite kalveun k kw 4 50 l Ijw Ü Je I v éii ia Uakjvocitn 1Ö0 215 KuJikoeien 11 i btitren 40 350 Pinken ƒ ÖO ÖÖ irHHkaJVoitii 45 a rzcii t öO l Ö W erkpBafdOu lOO 230 MaUilpaaiden 90 lao Hitltn f 40 90 Pokkalv ren 7 14 Maclilkalverui 5 Biggen 5 10 üig gen p week 0 40 0 80 Dt aan oei van volte lo itn ei o seii Aa io 1 gix handel tam lijk piij en gelijk itan die van gisUaen feji t est beent tjiog 1 eent l oven noteonng biiwen taaWShjkf aanvoer ilauwe handil onveranderde prijzen Vett kolveien grooU aanvoei Uan del Xa biter doeh prijaeii wts iagar Jlsd enkel keilt kalt ging tot cent boven noi etimg Op de magere maiki wa de aaa oei vöji melk en kaükoeten tlink handel tajutkjk üO ijoed pnjshoudend long vee luimo aanvoel tamelyke liaudel voor l m vaarzen Dezeltt pnjaen gemakkeJijk t beflingtji Nuchtere lok ui laehtkalveren eei gioote aanvoer vooi den dood iets vlug ger voor het leven stroel pnjaeo bleven ongeveei gelijk De aanvoej vau jraskalve1 u wBf klem handel met v ug tci vnjl W prijzen op dezelfde ii J te bleven De oao vtwr van weikpaarden en wifc tamelijk Tiim handel teer sliroet pryzeu tilationau Biggen kleine aanvoei tamelijke handel pnjzen iels stijver De a uivoei vaa soüa pin wa j niet groot de handel tHmehjk pnj 7 n als gisteren Kaasmarkt Bodegraven i atuuit Aangevoerd B6 wagcu leaamen 3707 ntuks Prijzen Ie rt m i ai 1 f 26 26 50 ert ra 1 m l 24 Handel motig JWiT rg i vjijg T gBJj L Beun van Amsterdam WISSELKOERSEN tJJIitil 6 cent per atuk Pondanteieren Schuim ieren Manepain eieren Marshmallow eieren Netjes met 6 eitjes Geglao uikereieren 5 voor 10 cent Gov eieren 3 v 10 et Zangvogel en conserteitjea li ons 10 cent PaaschcroquetalOo ons Nougat eit es 1 èons 1 1 Pral eitjes 2 ons ISuitatgi Chocolade neteitjes jmIsv 2 ons voor 2S c I 2 cakes 35 e aiif 11 30 12 Gramofoon Sf tMtr KN wmsrRUDKM ftOAFBAL iwrweni I Per Gouw 1 i 3 Ter Gouw kampioen Door met i l van ÉJpecwern te winn r n uede door dat iiekvogels van het Zui tleni 111 vtrlooi is i O ongeslagen kam piutn geworden Zonder zells maar 1 verlies I uut on mei nog 3 vredttrijden vooi de boeg 11 liet kampioenschap ai binnen Voorwaar en mwie piestaiio van on e Couwenoars Over dt we ünjd bet volgende ï I t laat sportief uitvaüen en Sl erwera dame haar ckil tie leidmiï te geven 1 0 lak vooi rust vv et nicj da Moiret gelijk tomaten 1 i Ais er ongeveer weer 10 mumten gespeeld In 1 bet mej Kouws dig 1 C de leiding hezorgl 1 i J och het is van korten duur want direct daarop inoskt een dei Spei wers Bpelers ex it l van Daarna is het AdJ v Ktede die met een mooi sclierp sohut 1 ü opnieuw de leidmg geeft i 3 De I O vflfdedigiug etaat pal en hoewel de aanval nog vtiseiniiendü mooie kansen krijifi komt er I I do stand geen verandenng mp r en islutmief hot kamptoenschap tm feil jCworden Ter fiouw Il Sdiieaam U 1 1 let Ie twaalftal heeft be thuis me tot een overwmniiig Kunnen hien en Üo wed strijd op jcli if stoiui op ii niet t tio g pen WANDBLSPORTEen avondtochtIn de Zondag j 1 gehouden ledenvergader rg van de Wandelsportvereemging Gouda 18 besloten niet alleen tochten op Zondagmorgen te orgamseeren maar ook opandere tyden daar verschillende personen me anders graag mede zonden gaan dit nu om pnncipiecle of andere redenen moeten I laten Voor diegenen tn t byzonder en na ituurlijk ook voor de anderen wordt Woens dagavond een tocht georganiseerd Ti x tceht waarvan de route op den avond zelfbekend gemaakt zal worden zal ongeveer 1 y duren een korte rust inbegrepen I De stort vmdt plaats om 7 uur op de Kamemelksloot by de Kopschool Daar het s avonds soms nog fnsch kwi z jn i8 het aan te bevelen een wollen pullovpr of tiaimngspak aan te trekken Voor kleedgeIrgenheid is gezorgd ZWEMMBN Jaarvergodenng van den Zwembond D organiHtie is met m leden Toontitt fun Jn het Jaarbeursgebouw t t trecht werd Ijateren de jaarlykache algfM ïne veigadering gahonOien van d iT Noderian hchesi Zwembond De voorzitter dg heer C h KeUenbaolï memoTft rde do groote bloei van den Bc die et 600 ledwi was vooruUgegaaa Nadat de overigen l d n Br W E Mee BoiiicMu 1 een weisoniwerp lot wjjzi auto m de flank gegrepen en letterhjki ing en aanvuliiiig van de we van £ ö Ue lialveerd De motoi wtrd do or de tiaineember 1878 houdende tacu h m i i ember 1878 houdende regeling der vofr vaarden tot veiknjging dei bervoegdbeidvan artd tandatts apothcJter vroedvrouwen ui otilekersbediende i Het ontwerp hotlt aUereerst de strekking i£n aanzien van het tlieoieüscii tn tiet j praetiBcai tandheelkundig examen het Uieo j letisch en het practisch examen m de ver loakunde en het examen voor apoUiekeib 1 lissibtent at tü aohatien de bepaling dat in gevat van alwijzing voor de otrste herka Iing geen I etaluiig van examengeld woidt i L evorcierd Vooita beoogt het ontwerp liet examengeld vooi het Uieoretffich en practiach tandheelkundig examen van vljttiB op ffaUy gulden te brengen HERV OEREF STAATSPARTIJ Vfdeelinig GOUD 4 en OMSTREKEN Openbare Vergadering op WOENSDAG 29 MAART in de bovenzaal van Hollandia Markt 40 des avonds 8 uur Spreker Ds WILLEKBS van Spijk Ondei werp ZIJN WIJ MISDADIGERS Gelegenheid vooi A R en C H tot vragen stellen l t Mie Heivoimden zoowel mannen als vi ouwen wekken w i op tfozebelangiiike veigadeiing bu te wonen ï TOEGANG VRIJ figj Ul f ÜBN OMIRKK BBfUmNWOLDl I Openbare vergadering I In het cafe van den heer D de Bruyn A nier had Donderdagavond een vergadering j j laats van den ryheidsbond aid Berke i 1 3ude Na openmg der ergadering trad j i li spreker op den heer 11 Crroenewout die j m een gloedvolle rede de beginseien e het program der Lib larty uiteenzette Het veiheugde spr alhier uitgenoodigd tp zyn aangezien hy eenigen tyd geleden by eei 1 rede van den heer A Ëraat had geüebat j tterd waarby hem slechts korten tyd was I gegeven om te antwoorden fapr betreur t 1 he dat zooveel kleme partyen thans een poging wagen om nog meer versmppeiinfr 1 te krygen hy hoopt op een sterke Isationa e I party waardooi gezag en orde zullen wur 1 den gehandhaafd tot heil van het land dat reeds zooveel zorgen heeft en nog meer ral krygen wanneer de toestahd nn t spoedipverbetert bpr spoorde aan tot eenheid n atemming voor de liberale beginselen V n ie gelegenheid tot debat werd geen gebru k gemaakt hen vraag van den heer J de j Groot Jacz werd door den heei Groenewo it teer bevredigend beantvvoord BOSKOOP I Verandenngen aan buuen en kabehiet i I In verband met de verruinvrng der Gouwe i moet het bmzen en kabelnet der gemeentebedryven worden gewyzigd en uitgebreid hen m overleg met den directeur der be t ryven gemsakte rekemng wyat uit dat ee i som van ƒ 12 000 toereikend zal zyn voor deze werken Gedeputeerde Staten hebben zich bereid verklaard aan de ge meente een bedrag van ƒ li ÖOO te betaten l onder voorwaarde dat dit bedrag als een I maximum moet worden beschouwd Indien I later blblc dat de werkelu kosten minI der hebben bedragen moet het verschil tus schen die kosten en de som van ƒ 12 000 i aan de provmcie worden gerestitueerdB en W ateU igt den raad voor zich metdeze r gehng te vereemgen 1 Ttidel k opzichter B en W stellen den raad voor te besluiI tf a tot t delyke aanstelimg van een opzich ter voor toencht by de verbouwing van de De memeedzsak Db verdachten naar bet Huis van fievonng overgebracht in de afgeloopen week zijn door de Haag h iie politie ter besokikkmg van de Justitie sresteld vgf personen betrokken bjj ten mei li edzaak Hel betrof een eehtstheulmg fpro edure welke m het laatat van 1951 voor U liaag ohe Rechtbank is gevooiïf Iiscli loa was do vrouw van den pensionhouder 1 uJt de Javastraat m den Haag di tegen aai man een klacht had ingediend op Krond van door hem gepield overspel Zi j l ad iith daartoe m veibmding gesteld met I den zaakwaarnemer en ex adVocaati mr K Z aan liet Hpu die verschillende onder iWekingen terzake verrichtte In November m51 diende da zaak voor den rechtei I Us getuigen versclianen de 42 jange koopman M K uit de Boheldestraat de 52 jon ue buffetjuffrouw C A K uit de Oiiftsttraat n de jarige werkster J D w xl van J de H eveneens wonöide m de Scheldetraat Allen legden ondei tide vooi den penaionhouder zeer beawarende veiklarmgen I df met als gevolg dat do eisch werd toegeI i ezen en het huwelijk op grond van ovei pel door den man gepleegd do r echliiotiei ding ontbonden werd verklaard i De pensionhouder berustte in deze uil iprak niet Oeruimeu tijdl ir hos g tratht t tn nnadenweg t vinden en toen dit nut i frelukte diende hij m het eind van 19J2 tegen de getuigen een acdmft lijke iklaclit vppgenf meineed in De politie kreeg de j aak m onderzoek en arresteerde da drie cetuigen die hij haar als ongunstig bekend tonden O m bleek haar dat enkele dagen voordoi het echtschedding roces zou plaats i litbben oen der hoofdgetuigen een juf frouw die verklaren zou dat d i en8ion houder mei haar overspel ha t gepleegd plotseling was afgevoerd en vervangen door d buffetjuffrouw Óe prostitu C A K toorts iB g lekea dat de dna getuigen voor het afie pen vaa hun verfclani Wi gezamealyk een bedrag van ƒ 560 hadden ontvangen Vervolgens werd ook de vrouw van den pensionhouder I geb Ü gearr teerd terwijl de poatl zes dagen nadat de dne getuigflo m bewaring waren gesteld GEMENGDE BERICHTEN Verkiezingspropaganda te Zaandun Niet de politie controleert maar de propagandisten Een schilder die met varen kmi Men meldt uit Zaandam aan de KCt Ie Zaïmdam is htt vei boden retiamebii leiten p andermans eigendom ie plakken loch woidt er m dit opzicht mt de vei i iezmgen in het zicht zijn meei dan een maal tegen dit verbod gezondigd De poJitie kon er met voel aan doen om dat de propagandistwi poelen mizeticn en gewaarschuwd worden zoodra ei politic komt opetagen Deze heeft nu den maatregel genonw n om overal waar wedeirochtelfjk biljetten yijn opeeplakt floze terstond te veiwijaeren legen dezen maaüegel aijii de plakkers in verzet gekomen bij den bui meester die thans bepaald hoeft dat het verbod v an plakken blijft gehandhaafd maar dat wan neer de biljetten eenmaal opgeplakt zijn rta poJitBe e niet meer majr verwijderen fhans worden de politiemannen door pio pagandieten gevolgd om U rontrofeeren ot T biijotten eventueel worden verwijderd Ie Zaandam hejïoort het ervenals op veJe andere plaatsen tot de liefhebhei ijen van VERKIEZINGENI akers lirilongaluj 1 Bennovcrziclit ton fetdlt markt Btemmin Aarzelend KfeU eerder aan den godmkt D kant Ittt aken rkei r op de mriteidamsdi beuta was beden van Beer kleaoe afmetm gen en gedorende een gioot ged Ue van di heurstijd wa vari liandel zoo oed aJc nieu tt bemerken Ue lieurslieden hielden zidi m hooWzaak beiig meti Itet toejuienen van diverse bezoekcra van de ijalenj terwill voorts de uitreiking van tiwee jijwteen doo f Nord State sisrarettenfabriekpn aller be tongstellmj hok Ua aflatre wa Toa gering lat in Kon i elts mets omging In la bakken in oude Ueli a ging lals om dia verigen eeniga procenten moesten pnjflneven Kubbers waren gwtieel veronaoht aajnd Ind foiideen werden op kleine rjctiaal verhandeld öndevere zetten een Halende beweging verd r voort l hllijj M rif na lager te ztjn IngeMt onder beurstijd i b seiiele punten tn Huik rwaarden itadv len en bepatkte markt MVA golden eerdei lata laffer Ri vimvitiLrtiïn waren ver Propaganda materiaa a s Couranten Strcoibilj et Bn Plakkaten enz vervaard gen wij snel en goe c 1 Oop ELECTRISCHE DRUKKERIJ A BRINKMAN zlüN RADICTBLSORAFISCH WESRBBBICBT II 28 Maart H Ifoogsfe in hf 768 6 te JamiojPP Laagste stand 742 te Vestmanoer Verwachting Zwakke tot matige Teranderlyke mnd Later uit westelijke rfchtange Toenemerule bewolking Weinig osf gwen regen Iets kouder overdsf eerdei leta lager Soheepvaarten waren ver onachtoaamd Ue beleggingamorkt ftad een talm toot komen Het tioerapall onderging geen noemenswaardige veruidcrüigv GOUDA TEL 2746 MARKT 31 lit ban de momenteel tejfen de Umtscha 5 j jiiL ouiwLKKtucle propttganOa met aii is itft vii xterg ïüüotie vaji ie tijuoiis den V tuoouüK gi vooiue opmUiiii ac mipa iit A uirt ab uuüitoUio giawei BiiiW n aji al yuiiaiMi ihUtaiiuniiËn sprakan um woruit I tuio tjuap tuMfia van lumeaioJcau ÜHBMS 1 ie u ueu ooren uoe abnuiU a za pjwpai uu tt I iitbt BergisiftreQ i eirioonli J gis I Tu IJ itiuU vaiimoigeu Jezua vaii Uu cutci iujKe mibiian delingen vuarvaa ae ui iJieitecueidl en Wua tiU stachtr li iKi iJjtt gewoidtju en vanuuUdag liuut u J www üteiöM uj Ua iijfeBda n tJJig ziui tjy net h ux der natiouaio revo 1 c uiU avimg n van uilceunifeii uju vuor i Awinui dttJi vftlt ii u aeKei u bwueuren i u u tc nooit 1 1 m do gi üclui denm e u u ciimiijig UüL alaiiU tteK umi u zouül d l uia jtiu uiugeii UaarlJij vourJ w uu4U d i jijiju m tnng geiiu t h L van de bua i üt jwvno aja pimQ van liet UiuthUit voiU jml ufrtjeiiitt tyjeiimacliUgiieden hlecJUs m L ibtiEL wv g gevallen en dan ucig m be ai UjK zauiuui voim ijji vcioig liontui Vvut la Joaen betrelt a axt ik aietuts ieg E n uat iiun propagauaisteu iij net but maud tiiui iuolbgenooleu lu iJuiU cii I uiu vitii dienst bcwijzea doui liet veiBpret x ii van onjmste beuUiteu ovei Jodeuver ü giiiKeu loiterittgeu m ix vooraan lauuu Juodaih baakici vexklaardti ttgen u r euD Amerikaanach collega Wij be taiiaeo voor uimeagmg ml liet buitenland v ij L ujliK ie Joden zijn uons genoeg om uu ijiit te liedpen inderdaad ax tocJi eik b jtiier nioeton toegeven dat men bij i t u wuuuüung dooi Bexiiju m elke svaat üuk tuuuu nog Joden ontmoet aimen zoowel ait vi uuL gekleedeu dm vreeazaani Jiun weg aan aondet dat teniaaU hun een haar ireuKt ion zetrate betieurd Von euratli liet uat met aUeen de bouievar ie docii 00k fiauen van groot pjeatigo ziob vwr d iae lovugajida leeiwlMi mMISKMl AWU l e verldeviDg voor de SweeA Kamer 3 Apnl nummeruif der listen De voorzitter van bet Centraal bteniIjUii uu voor de Uuyt heelt naar wa in Het olk 1 d buiigemouiLtua en bnej g k volgeoa het blad de sanwijzinLj tua 1032 vut i iiexpi Jualüe duflen zoo heet het ia dü cir ulaira beliooreu j €en opt whten te oruen toegestaan dan die met d Menng vjn die dagen veiband houden Ik denk iaerbi cian UU vujaaidagen van leden van hot Aonuiikli k Huis nationale feest en hei nknigadagou reg4 ringHjubilea voraWiijke I trsueken bijsondeie güd MiieQ tiga keetda Voorts drüigt de mmister er bij de bur gtmeeeterB rp aan dat aij zieh zullen afvra geü of de aanviogCTB van een optocht vol Uüonden waaiborg bieden dat redelijker wi 6ï op do nakoming van de gestelde vooa waaraan kan worden gerekend Ue mmiötai aclit het woQBeheüjk dat allo deeüiemers vaaeLQ kentteken ijn vooizien dat tijdens j feu optocht geen dinkwerktn verspreid voorden dat de overheid van t voren ken UL9 neemt van de te houden toespraken eu £ Do bijzx ndere oandaclit wotdt geve figd op epreckkoren üok hieivan aal de m Uoud van tevoren moeten zijn goedgekeuid c cnttek die zij mliotuien moet in be lioorhjken voim gegeven worden Pakbetpotitwet ££ n weUTOorstel tot wyzJgmg ingtidiend ib een wetaontwerp tot wtjzi ijuig van dö fftkketpoetwet Kiachteni art 5 vau deze wet wordt voor het verloren gaan t het in ongereed raken van pakketten vaarvoii de uaarde nie 13 aangegeven ot vooi dd aan den inhoud daarvan toegoI flchto bcliade geen hoogore vergoediag uXeent dan f 2 60 per kiloijrani of gedtcite an o j K ti JJezu vergo edtng staat sedert goruimen tyd met meer m de juiste verhouding tot de waardo dier goederen Verhoogiiig van 11 bedrag vrordt daarom nootiig geapht Kekenin t houdende met de tot dusver ops tdanc ervaring en met dsa bediagen wttkf m dit opzicht uv andeie landen zijn vnat tcld acht dte minififei een verliooging van et ma waum bedia toti 10 gulden per lujogiam waarmede na r raming oen ver I ictrderinif itoj het bedrag der jaarlijks uit i kfdpn eMa deloossteliini ïcn van f lOIx jcinoeid zal lHh voor het tegenttoord o oidoende Wijziging der Hooger Ond wtiswet crhooging van collegegeld tot ƒ 400 na en zeker aantal studiejaren De vrijstelling van betahng vervelt OBder bepaalde omstandigheden IrigwJlwid IS een vtetsontweip tot wi 7 i iit en J Bljmg dei Hoog r Onderwijs V tt Mtlii ontwerp strekt tot mfvoerini v m L uvtitrnkümatige vo r teilen welke dn ominifafaie Weïter in haar raRjort Ui owr ising geeft en ten doel heet bik W on van het hooger ondwwija te vemieoi eieii Collegegelden In da eerflte piaate wordt voorgesteld op hcffmg van de vnjfitolling van betalmg van nlle ei etd nadat dit viermsal is b aald de commmiibton p al nehösrjhoorstttnen vtrkuzm jSU laine t actulde en oer de liweedö maal in dit jaar liieeft men de scfioortileeo van de fabriek van de ïuraa Albert Hem ola object gekoaen Juist was de achiider bezig aan het bij werken van de laatat e letters toen de poJitifl len tooüeelö verscheen Hij wist eoliter nof juist met ton achmlje ovei de Zaan weg to voien niettegenafaande d politiu hem otn revolversohot aüiteraa heelt gezonden Kort daarna ontdekte de poliUö tar hoog tf V an het Lyceum een nat spoor dat leidde naar de bakkeuj Ons HetaJio aan de UootenmaKarsatraat Daar w ird tte schildei die K r ontdaan was aaogetrolfesi bed met natte kleei en mt te trekken Hij bekende zjcii aan een en andei te htbben Bohuldig gemaakt legen den ïiO jangen jongeman ia proceeverbaal opgemaakt Brand te Bemmei Uuuend kuikens verbrand Zateidagavouu i vermo lUijtt teiifeevu e van küitöluiunji biaiiu uiiiBtaan lU at jLhuui van den landbouwer r Dcikaen tt tttuimet i fe botidenj van den heer W ik fttn lö uuddtu m het dorp gttt en zco la grout gevaui bestond dat de biaiid op de LU de oing£tviug gelegen ni t ii t gedekte loeiderijen zou oveiaiaan Uuoi üU lueti tig optiedeiji van de biandweti werd dit vooiKomen De scUuttr biandd ethtti at In de s huur was een elecliische bi oedm htaliatie opgesteld vielJt veimoedelijk da oorzaak vaz den brand gewee t is Kuuii ouuend kuikeua kwamen m de stammen cm De Lhiule wordt door vtr kering dekt De Soc mocratiKhe Arbeiderapers De 1 akke orgaan der O 1 meldt dut Itet be tuui dei ÖUAl hel aaji dil bc tuui en aan de oommiesaiishei dei N V de libeie erspeis toegeaondtn vfislag van den dneeteur dei NV den lu ei ï C van der Veen aan de oontrole t an den accoun tant wegerili heelt ondemoipen Dq ntei W egerilf heeft toen een rappoit iamengcJsteid dat zeer dinstigu bezwaien mJxield tej i het rapport v an det een en waiuin dooi den lieer Wegeim weid vobtgesteld dat iet op vele punten veel ie gun hüg IS voorgesteld Do heei aii der Veen heelt daartegen eprotesteeixl en med edetld dat Uij de Cïonsequentiit zou trekken omdat bet be stuur dea S D A 1 achter ijii lug om liel rapport van het bednjf dat dooi den daec toui IS uitgebraciit zouder zijn medeweteai dooi een accountant had lat i onderaotken Kij meent daaruit da tonclusie t moei en maken dat de kwestig van vertiouwen ih gesteld Als liet bestuur der h D A 1 tn d laad van conunissarissen hun goedkeuiiiig aan het verslag van den diiecleui outhou len wordt nogmaals veizÊkerd dat de p daaruit d consequenties zal tiekkcn ben vrachtauto do r don irein gegrepen lil geheel venOeld He chauffeur levaugevaarluk gewond iisteravond is op d n onbe voakun ovei weg bij Hemö een ractitautü viin de fuma W uu Wijhe bestuurd door den beer J y uit Wierden door den snelUem die om 6 43 uit Zwolle vertrekt gegrepen ind medagesleurd De trein stopte zoo spoedig mogelijk De liaulteui woa levensgevaarlijk ewond Hi th naar het U K ziekenhuis te Kaalte vei oerd RECHTZAKEN Daai de rijksweg ter plaatse mei d i ioti baan een vnj sdherpe hoek voimt weid de auto m de flank gegrepen en letterlijk te door de gemeente gekochtih UL 0 school aan de Z jde Met die werkiaamheden zal waarschynlyk 1 Juni as worden begon en 1 zy zullen vermoedelyk m pltn 2 maand 1 kunnen worden voltooid De indiensttre mg f 1 moet omstreeks l Apnl geschieden I Voor werkloozexuorg 1 I Bk £ 11 W stellest den raad voor het an I 1 tai opcenten op de hooldaom der gemegate 1 jfortdsbelastmg voor het jaar i 9SA i9iA tt bepalen op W en uit de vemieuwings 1 fondsen van de waterleiding en gasfab lek I tan de gemeente ten bate van den di nat 1 as resp ƒ 6W0 en ƒ 5000 te doen mt II keeren 1 Deze maatregelesi zyn noocLg m verband I net de groote uitgaven aan werkloo en I steun welke een belaftgryke o erschrydmg I an het geraamde bedrog voor het loopende uifnstjaar zullen veroorzaken Het voor het I 1 eerste kv artaal mtgetrokken bedrag ati I ƒ 26 000 is reeds met ƒ 5520 overschre en j Verwacht wordt dat m totaal ƒ 11000 aar rieerdere uitgaven voortvloeiende utt der 1 werkloozenzorg zal moeten worden get ekt lAatste berichten UKAAOLOU Ë DiËNSr I Een vxeemde geschiedenis I I met de btahlhelm in Biunswuk 1 marxistische organisaties I UKLNsWUK 26 Viatuf liedennocb te II è uiii iieeft de Hüwi wijk he Ministoi van I liinnfflilimdsiht aken bekend gemaakt I lat hti Ie plaatselijke groepen van den K ke 1I bauiei u HOC dem partij tot de btaiill elm I wtien vHTgeguan Op grond aai hel f it 1I uat deze U uns overwegend Marxistuiclie I oiganismie eeti gevoai zou opleveren was j I tut plieiiing van dt gelieele bUihLht im met I 11 zijn neveii jrgaiiisatie lu Urun wyk bc t I loten I De btahlhelm m Urunsw ik ontbonde I er chiUende StaUltelmannen en j I leden van de R lBibanler m arrefit gesteld liHlïsaWIJK 2ö auil Sei ehJlteale I leden van de fetalilhelm lu UrmiHWijk die I Livan worden vtrdactlit i K de oi gaiusatiea j I in hum groep U h ben pgtnonun aiju j I liedenmuJit m atiesl gesteiu 1 I Uo gansüie BtalUhelm groei vicul ont 1 bonden beweerd wordt d el geen pnemmg in roixle oiguuiëatie m vu band van le btiUUlie lni lietrt plaats geliud VS ei nebben tieJi dergelijke orgamsatieb naat bel bu leau van Ie talillielni be ewu lu veizotlii en m Imt velband op t nennn Dil ih niel t iö hied en men meent aal men het d 1 SUUilheUn niet ten k ade mag duiden dat dit veizock bij lien ia ingokomeu l i is i een t sprake van aamenweikiug van Ie IJruna j wijkueho ïtalühelm met loodti git pen logen de l igeenug en m het bij XMMlti te en den KijkHkauHelier BRU W1JK 28 Maart De voouittei Van de Duitsch natioaalen lu ItrunsAMjk n I de prebidionb van de Laodyoigaiusaiie i N 1 m Bruiidwijk hebben m vu band iiet de geleurtfenisBeu in de i afgeloopen nacht v erkloard dat de Diutadi ftt Volkspartij ein üge bedenkingen tegen Vl beurde 1 ett JVaai de ü am MiiJtag meldt h ctl de eerulfi bondeieidei van de StaJilhemi ItijkKminister Heite het onderzoeifc van de gebeurtenissen in Brunswyk zeil lei hand genomen Nog hedenochtend heelt hij een beI zoek gebiaUit aan den Kljksmmiale van I Binnenlandse he Zaken Goring Nog heden 1 is een otIicit el veilcLarmg van de bonds I leiding dei btahlhUm te veiwaditen 1 De politie publlceeit on communiqu I waarin bet volgende Wordt medegedeeld I la het restaurant Meyerkemke in Negen I born weiden 34 leden van de Rijkebanier I ijeaireaU Li Zij veiklaarden bij hmi verI ho i dal ii de actie vau nm organisatie I wilden vooriietten ondar de vlag vsn de j StatiUielm oni daardoor hun rtoel te bhjVen j nastreven üm zich aan onderzoekingen te I nllrekken sloten m zioh bij de Stalilheliu I aan I Ue leider der laadsorganiaatie van de 1 Stshlhelm m Brunswijk m arrest gesteld I Massa arrestatie BRUJMSWUK iü Maart Heden it ook de j liider der landsorgajmaati van Brunswyk van de Stohlhelm Schrader uit Wolffénbut I tel m arrest gesteld evenzoo de leider I Nowack I Een later bericht meldt dat m totaal 150I Marxisten en 200 Stahlhelm heden zyn ge I arresteerd j Dr Gereke mt zyn functie ontheven BERLIJN 28 Maart Offieiet l wordt lue lcg ieetd De K jkBpre8l ient tteeft met m 2 mg van gl te en Dr Gereke lutt 7yn f uie lip van Kijk50ommi ean6 van ite Werkvcr haJting ontheven Joodsche winkels en groote warenhuizen m Dultsehland gesloten Te Essen Duisburg en andere stede i in bet Bgngebied en ook in ander deelen van Duitachland zyn vanmorgen de warenhmzen eenheidspryzenmagazynen en andere Jood Hche zaken gesloten Te Wittenburg stelden SJi heden posten op voor de Joodsche winkels om het publiek het koopen tg beletten Ook hier werden de Joodsche winkelg toen gesloten Prins Hendnk naar de Wiermgermeerpolder Pnns Hendrik is voornemens een bezoek te brengen aan de Zuiderzeewerken en de afslmtdyk en de Wienngermeerpolder er zal daarby geleid woïdfin door den DirGeneraal der Zuiderzeewerken ir de Blocq an Kuffeler Verporde d wegena moprd op een mttsje m het Haagsehe BockH DEN HAAG 2H Maart Wagens pogm Ut moord 32 Dee i gepield op etn meisje n het Hoagsche boseh heeft de Haagsche Rechtbank heden den verdachte j C v T veffoordceld tot 5 jaar gevangenis straf met ter beschikking stelling van de I Regeering teneinde te worden verpleegd