Goudsche Courant, dinsdag 28 maart 1933

n0 I82S7 Woansdag 28 MaaPt 1983 7I Jaargang Trokken om ta trachten die vruojg op tt beider en tegenover berloHten waannTiet ui brand feerakeu van een detr motoien als do ooi iaak wordt geuoeuia sta n uidere die v ol 1 oudui iKt de benzinetanks jjn ontploft totn liet Loeaiel wa gevallen en dat tiet K at doama in brand geraakt ia De Britsthe radiodienet da il o lU nog 1 edL dat 3 puotzakken ongcw kouden ge jndii iyu on door de pljiataflijke auton t ten m lewaiing zijn genomen Namen der alachtoffers l v klUve den n laüa van den pUo l Lelou a dQ radiodicuai nog die van de nn leie it 1 u dex bemaiimnt n 1 b J Muba fen V i rïiown Do vol enée uamen van voi u ï lukle ptofcagiers worden opgegeven do i 1 II iiitvi t A Uibdiu da beer on lit i liiiilk mej iorrestei ihompson lil j o s dö ht t 1 Bowlftiid miasch eii iir J Am Kowlaiid en da hebren Dearaen Kiiefctinder HowtaU Ihompeon ea Voki Legenstr i bg beweringen over de oorzaak Oiit LUt dè ooiiaak vau liet vliesgtaigon ijtluk laat men nog volkonen in het duis tci Vitn verume It dat d moiioien gewei gt i t liebt on en dat het den jpilool niet SfeU kt IS Je zwaie inaciiuie in glijvludit op dui jjioitd te bieni eii iïij de htviga botaibe It eu Je aaide mo en de btaizmetanlcs n i rand zyu gei aal l He toestel stond al tii mi oiiü iddellijl nada het op den giond wdü teiettit gekomen in vlammen I OU nadei Keuter tlegram maldfc dat lietleuzenvlutjluig gemuimd City of Liverpool 0 iwl Oeen Duitschers verongelukt Oiidei 1 pns a iers bevonden nch v l Kcns dit telagiani viei dajntei volgens d 1 ndtu uigetwonnen inUolitingen zijn V iiiui Ki ia luoffeis ngeiBiJTien ea d vijttitude een Belg zoodat zioh ui tegwpitliing lot do toiötü i ericnten geen Umtc lieca in het vliegtuig b vond n De dienat BTu btl Londen vice v sa V iinnede ihans lit dioevigö ongeluk gflh urd m wordt door Ie Imperial Atrwttysgevlogen met dne eu viermotorige machi 1 111 11 n luiiing p en dienst KeulenItrui el vico vtisa De loutc tussohen d B 1 ijtjie tn do Britst lie iioofdstnd gaat ver I ymj ni tn Hn dair naar hPt eindpunt r ydon NOj wordt ijtmekl dat op het oogenhlUt U Ie explosie plaats 1 a d twee personen an min en een viouw oveilwcrd sprongen II tt piettei viekn l t waren 7 ods Uter I ffti lektn li lli hip on en It marco II t Brown üt oveiige dertien pvarendtn u m vtrkooid onder h t vr jjtvpl vSikomen I vtrbrande toestel De Kylisleiding der N S D A P publi etert etn proclamatie aan alle partyorga iisatiea naar aaiüeniing dn de ampagnt m het buitenland tcgui de nolging van Joden m DuttsgMaml In de mleiding der pi otlamatui wordl geconstateerd dat het Dmtsehe olk na een H jarige binnenlandbche verdeeldheid zijn otandö kUsse beroeps en i nif 8 oneete eibchiileu pol tiek heeft o erwonnen een vtrheffing heeft doorgevoerd welke het Marxibtisth joudsthe spook bliksemsne ttn einde bereidde In Jdmmeiiyke lafheid hebben de Joodsch MarxiBtig he bonden hun mathtspoaitie ontiUMnd Slech i aan d In de protïamatie wordt ten slotte aan bevolen dat ledei plaatselijke groep direct pctie comité al vormen voor de practiMhe planmatige doorvoering van den boy öt an joodsche zaken dokters en advocaten Hi w H indelijk klaar en bracht do melk naai iipt ii elkhui toen ging dtitt weei terug nttar de kut tak 7yn pyp a ui en v cht totren zijn vermDPidkeiö Nn en dan Itek litj niur het led en zag iiet gelyknia tjg op en ntti gaan van i i n gezondt atteni kalm Hy vroede ich nf zoo weinig war hy zi h elf mpes1 i na da afmatting vni don waien nrlwid en de kwelling van on t ewone knrts oehten of dezg gast met d n of andere WHt e Viouw kon zyn Pbi ren mt ie veenlanden en de mopTRssen tITn nch leid tnssehen sterke mannen en het itrk tat sterkp ra innen noodie hel bon l e stieek was vol van haar oude legenden zy moodfr hal e aan hem overgediagt n intt het eioof in Bargueht en de Kydend l andjcnkei van Wyeeolkir en no nianrkorr ele en h d He pi Hoyd hun cwuni lehuwd voor do Sne uwviouWen Hy viix ich af of hij Int sla hU ffer vvae woi I n van een dier spookveiftthljningen TtTwyl ijn vermoeide hersenen 21 h if pynigden net oud bijgelotl viol 7i n iin N p zyn f oist en spoedig sliepen ky t n lra h n de stille vrouw op bet be l d n diep i hiuimer dor vei moeidiheid llo dii vonden pen paai um lunf m ten Inap maar do hond vtien s ge50lue leni = e n ett iiTi nniur n ol mysterie wa al IJi UI riff tiiidL nu en dnn al van piit ellnLen cil rik I lef zi n kop op en iniikte iy Ie hcrtnneimff Tin H een f mdete onde sane kwelling Wordt vervolgd Wte den ladi van ijn gelaat verbant VLrdnjft de zonneschijn van zijn pad FEUILLETON Door smart gelouterd door HAinWfcLL SUrCLIFFE Voor Nederland btjwerkt door J H We= Plink van KosBum 19 Nadruk verboden Zoo beieikto iiy den langen hougen beu vttlrug waar de sneeuw nauwtlykri z a duim ik lag en darfir bleef hij sta in en kgde het lykja van het kind ueei Oödei de tneeuw was liel v i n zatJit en inina vvaini ondanks de et heiper wordende WT t apot dig had hy het giafje gegraven kind tr in gelegd tn het weer bedekt wet het moeder veen Daarna luatte bij ui keek naar de snel ondeigaande nia n ntuir de sterren die da een na de andei tieldei werden nu het grooter li kt p bet punt Btond uisoheid te nemen Welk tn ontvettend enzamo wocsteny wüieen Zq deze heide die voortaan het t liuis zou iyn van het i eatoiven kind ou de moeder die inds sliep niet p bem mpen om wat hy dezen nacht deed tg als berouw overviel hem toen hy zag bOe dg rand der maan de verre aneeuwvel den aanraakte tn hy nep overluid tob de iside die jn vriaidin en ajn vijandin Weea goad Vwr d i kleinen jongen Van meisjes van mijn ieellijd zoo rond da Iwinlig lioor ik zoo diltwljis dat ze elgenlijit niels liebben om aan Ie ireklten Worden ze maar gevraagd voor een doodgewone visite dan is Leiden ai in last omdat er eigeniijk geen fatsoenlijke jurk is Als ik m n dag begin weet ik dat er vijf stuks voor me klaar liangen waar ik uit kan zoeken Dan kan ik van iwee daagsclie stofjaponnelfes I een of i ander kiezen Ga ik Zaterdags of Zondagsmiddags bijv op visite dan heb ik om t ns deftig te zeggen m n zijden teagown en blijft I bij n loopje dan heb ik evengoed m n sportief wandeltoiietje En voor de bioscoop of zoo heb ik naluurlijk n zijden avondjapon Ja ik zal s avonds in n wollen jurk uitgaan Ik denk er niet over ik kan veel te fijn meedoen Kinderen dat gevoel dat ja uit ie eigen japonnen kunt uitzoeken dal Is n verrukkelijk gevoel en als je I niet kent dan missen jelui veel En waarom eigenlijk ik weel zeker dal jelui hel ook kunt mits je i mei je japonnen maar verstandiger aanlegt Ik heb mijn systeem van moeder aigekeken die elke maand wal voor haar japonnen op zij legt en regelmatig ns bij C A binnenwipt om er voortdurend het nieuwste snufje op den kop te likken Je zult I misschien niet gelooven maar m n vriendin die geheel voor zichzelf moet zorgen doel I al nel ais wij Natuurlijk kun je zien dal moeder meer en zij minder voor haar japonnen besteedt dan ik maar zij heelt evengoed haar vijf stuks En als jelui nu toch meent dat je het zeil niet kunt dan kan ik je alleen maar zeggen dal je ergens je japonnen zeker veel te duur betaalt en er geen notie van hebt hoe goed en voor hoe weinig geld je bij C A klaar komt BRENNINKMEYER m mm mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOPJ GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit bladverschijnt daÉclijkbbthaheopZon enFeestdaÉen ABONNLMLNTSPRUlï per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad MF kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal wau de bezorging per looper geschiedt franco per post per kwartaal ƒ 816 met ZondagsUad fZM AboDnemËiiten worden dageljjks aaogenoiuen aan ons Bureau MARKT SI OOUDA üü oaee agenten en loopers den boekhandel en de postkantorfio Onze bureau z n dagelijks geopend van 9 uur Administratie en BeOaeUe TelefLatere 2746 Postrekening 48i00 ADV£BT£NT1£PRUS Uit Gouda e onutreken b h Mr KU tot du bezorgkring 1 6 regels 1 0 elke regel meer ƒ 0 26 Van boltan Oonda en dan bemgkringi 1 6 regels ƒ 165 elke regel meer fêM Advertantiiii In bat Zatardiignwnmsr SI ii alag op den pr a Ll fdadigheida dv rt xüin da hdft van d prtfa INGEZONDEN HEDËDEËUNGEa 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer D50 p ae oorpagina 60 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelmf on bQ contract tot zeer gereduceerde prgs Groote letters en randeu worden berekfnd naar plaatamimte H Advertentiën kunnen wonien mgezonden door tusschenkomat van soliede Boekhandelaren Advevtentiebureux en ome agenten en moeten daags vóór de plaatsingsan het Bureau z n ingekomen teneinde van opname verzekerd te xj Nationaalsocialistische boycot van de Joden in Duitschland Inweikinfitieding van de boycot op Zaterdag 1 ApnJ EU pi ogi ampunten vooi een attie uitsluitend gelicht tegen het Duitsche Jodendom kdyk het is den na i alen boycot te voe zen als af v eerma tfegel ter besch rm ng An den Duit chen arieid De comités vaölactie moeten wonltn pgericht tot in de I einste boeren dorpen t n einde m het biéinder op het platte Umd de Joodsche haijïelaara te treffen tnncipieel moet er eeds den nadruk op v orden gelegd dat heè gaal om een on op gearongen afv eermaaèregel De boycot moe kiachtig voorden ingezet Daarom moeten Ihans Ue voorberei Oende werkzaamhedej i orden verricht Er gaan instructies af ni r de fa A en ö s om van het oogenbhk a l den boycot af door p sten dt bevolking te waarschuwen bm uen te gaan m Joodtlthe zaken Het begin vdn den boycot zal plakkaten en door Ie pers door strooiWIjetten e d worden bekend gemaakt De bt eot begint Zaterdag t Apnl om tien uur v m precies Hy zal worden gevoeid tot i4fe partyleuimg bpvelen zal de actie te stakeif J De comitt s va actie moeten dii ect tienduizenden maasaVergaderingen beleggtn t n e nde t ia htt klemhte dorp den eisch te propageeren dat een rtlatiéf aantal Jodtn m alle beroepen kan worden te erkge8teld Ten ein e de Btootkiacht der Ltie te vtrhoogen wordt deze eisch voor lüupig tot drie gebieden beperkt a het bezoek aaa Duitsche m ddelbare lil hooge bcholen b het beroep van arts L het beroep van advocaat 10 De comité a v actie hebben verder tot taak er voor te j reen dat iedere DuitHclïer welke op een aïidere wijze in re a tii met het buitenland staat deze benut om m faneven telegrammen en telefoonge sprekken de waarheid te verspreiden dat in Duitschlaiyi orde en rust heerscht dat het Duitsche volk mets liever wenscht dan m vrede z n arbeid te verrichten tn In V I ede met de rest van de wereld te leven en dat hy den stryd tege de Joodsche gruwel hetze slechts U De comités van actie zyn er verant soordelyk voo dat deze geheele stryd vol ti okken wordt in volkomen rust en zeer gioote discipline Krenkt ook in het ver volg geen Jood een haar Wy rekenen met deze hetze af eenvoudig door het besl s ftnde gewicht van deze maatregelen C iHiaaiiïii ka h ft in k bcit vodrwaai Jen pliata gehad De puua ditp ondei den indruk zijntte van dt n invloed rtèi i cono iiiijclie riöis p bet zakenlLvm ui dt iiOlouifi luitt taJiijke no i gpiecligeetd flie m ten lupiKjtt böbtemd voc i koning Ailjen tn den minister van kok men gullen woi len byeengehradit iiilt programma punten De Nationaal hoctaliBtisthe Korrespon ii nz publiceert behalve de proclamatie n it partyloidmg der N S D A p de ü gende U programma punten voor de al tt eercampagne tegen de campagne m het buitenlaiid in verband met dé vervolging V an Joden in Duitschland 1 In iedere plaatselyke groep tn orga nivatie geleding der N S D A P iftoeten direct actie tomt 3 worden gevormd vooi de pract sche planmatige doorvoering van ten boycot van Joodsche aken Jood the piodiacten Joodsche artsen en Joodsche ad vocaten De comité a van actie zyn er ver antwoordehjk voor dat de boycot geen on schuldigen treft doch dea te krachtigei de faciiuldigen 2 De comitta van actie zyn verantwoor delyk voor de hoogste bescherming vim Ule buitenlanderb zonder aaiuiwi an hun con feafeie hun ooi sprong ot ras De bojcot is ten zuivere afweeniiaatrtgel vvelke uit lu lend gericht ts tegen het Duitsche jodtn dom De comtte a van actie moeten directdoor propaganda en toelichting den boycotpopulanseeren Pnncipe Geen Duitacherkoopt nog bg een Jood of laat zich doorhem en ayn stroemannen waren aanpryzLn De boycot moet algemeen zyn Hy zaldoor het geheele volk uoiden gedragen fnmoet het Jodendom op zyn gevoeligsteplaats treffen In dubieuze gevallen moet van eenboycot van zulke zaken worden afgezientot door het centrale comitc te Muncheiieen andere bepaalde istruttie zal volgenVoorzittei van het centrale comitt is partygenoot Streichei De comité s van actie controleerenstherp de kranten ten emde na te gaanm hoeverre zy deelnemen aan den verduidelyksveldtocht van het Duit che volktegen de Joodsche gruwel hetKe Doenklanten zulks met of slechts m beperktemate dan moeten zy oogenblikkelyk vervvyderd worden i t huizen waar Duitscherswonen eeii Dufiache man en geen DuitBche zaak zal m zulke kranten mogen adverteeren Zy moeten terugvallen m eentpenlyke verachting geschreven te zynvoor de Joodache rasgenooten doch metvooi het Duitsche volk De comités van actie iftoeten tezamenlï et de bedrij f scellenorganisaties der party prt jaganda maken voor den Duitschen aibeid en daarmede de Duitsche arbeiders mde bedryven brengen tn de arbeiders inhet bizondei duidelyk maken hoe noodza U piins ea üe punhi t e nden zien man m dö Oottelijk IroMncio en zullen k nog en koit bciotk brengen aan t egaii la i n uit deze Ji ngUfitlu kolonia ki trtQ Ij dan met ten viiegtiuig van Ie imperial All ways ovet iigypte naar huropa teiug iJel prinselijke echtpiar woidt oiusüecks lat iien te Brussel teinigvuviaclil Een vhegt amp b i Dixmuiden Biitsch vetkeeisvUegtuiK verongehikt yftien inzittenden gedood t t uuidüii ib bij Uixniuiden i tii U t vUL luig i tii diitmolorigt macüHu vtiji dtj imptuaj liii liet ttHStttjl Devonden zicii cie beeVuui du ei n tiixgetüciuuan i lu mcchaniueii eea iiKlij tel sialist en l i pubHagieis Hy hc De Impeiial BUITENI aNPSCH NIEUWS BBLGIE De reis v n pr Leopold en prinses Attrid Terugkeer per vliegtuig over B gypte l iins Ttopoli tn pi hk Utiid vin Bet u iliQ ik edb drie iimiiinleii in de Belgiselia Kongokoloiue verblyven nullen naar de V R Ct verniLtmt bimien enkele logen ie ttTUgrew cndei nemen Hun tocht loar üi verongelukte pilo t van tiet vliogUiig keet Lcleu Van de pasbagiers die allen ge dood zajn vvaien er 8 van Engelfei l e 3 v in üuitstiie en 1 van Belgische nationaliteit Ut I eniivnning 3 man teik I p t ond uit fngelschen H t paiket uit tuinew is op d plaats van Jl lamp aangokomea 1 t bet Instellen van n ü ndtrzoek beskiimligen van de InipenU Airways ijn naar do plaats van liet ongeluk ver piOt p 7ijn knie en spiak lot hem oo oul iy kon Want Trash verlingde nu do jas van zyn nutater weer diens rug belekte en levecd gezond vleesch omsloot nu de vrees oot Uetondoorgrondelyke vorfr ky was naar zijn avondeten m de pyp kwam dat wist hy na met vón den luaultyd en dat bracht hem in groott er legenlieid Waa 18 ei jongen £ luife1 ercie n i Je uit nt eens leeren praten maai wat bedoel Ja nu riasli gmg met een ewegin die voor geen verkeeide uitloging Ik bad het heel en al vergeten Iraahzei inj en nu je ht t mij in lïeiinnonngbrengt voel ik ook wat een hongei ik heb I it de kist die ais huinhond en provi tiokast dienst deed nam hy een brood on een oi maakt stuk hotei dal Heatei elk we k voor hem kajnde en need vooi ick zelf en voir Trasli een sncdi 1 rash kiee j aJlyd boter op zijn brocKj want hy was Ie makker van ÜnIf een die re ht had op voet van geiykheid beh ndekl te worden Daarna wachbten zy t tdat d havermoef pap gerpod was Trash za p zyn achter poioten een oor opgeatoken een bewijs van zijn oplettendheid De hond werd zeer em slig toen hy zag dat hy en zyn meester dioii avond slechts de heUt vun hun geiwono rantsoen zouden knjgen Zr zal het straka nóodig hebben oude jongen zei Oriff naar de stille gedaante op d armö kl in ii gij yt ket bed wijzende Uj H o t ik hr kwam gctn antwocid vetaUanbaar voor lci theJyke ooren maat m bet hait van üiiff sprak een stem even duidelijk lüs tie beelden die hij kort geleden m iret turf V uur had gezien En hij wl t lat hy foed ehandetd had t Was ml ttüiien ook een sitiii die tot heb halt van den hond sprak want vol tlydstliap litt ky zyn stieui over do onbe iiouwde vlakte klinken en by sprong om zyn nieealer keen alsof het tn feestdag ivia De maan zonk snel w reeds liad de wittp rand van de heide een sluk atgesneden van kaai blauwacklig ronde scliyf i ed8 sokenen de sterren aan den oostehj ken hemel schitterend cii iieidei en de stil t e van de m sneeuw gekulde lundtn was even ontzagwekkend als bet uur moet zjn vvaarup de Dag des Oordeels aanbieekt Gritf iitak zyn schop in liet pas gemaakle laf om de plaats te merken toeji liep ky langs den htuveJru en ïvei de atefenen om heining en ging naar bened B m de geurige warmte die de turven in n hu verspreid den Dö vrouw sli no juist zooats hij liaar had verlaten en Gnf stapelde nieuwe brandstof op het vuui Hoe müe hy ook was hiJ begon het nu te voelen hy was vast besloten dien nacht nieli te slapen kon zyn diensten elk oogenblik noodig heben en als h ij eens in slaap viel don ou er lat wtst hy heel wat kracht noodig aijn om hem te wekkeo Hy nam zijn pyp en stopt ze langaoaju frash kwam naar hem toe iagde Wa v o Irask zei niets nu i mam at yn pap evenals Onft het d d met een eethist via iraan met viel te twijfelen foen pas iieiinnerle fomax zuli dat zyn weik voor den nacht niet vooihij w41h 1 o ongewone pwindin van den dag ie begeerte rni zoclang a ui het enetuwopruimen mee te loon ale nog ten man naast hem zn ti de iuniiunning wilde gelio aten kod ucmaakt dat hy iatier Uiuia vias sHkomen dan zyn bedoeling wag geweest het vinden van de vrouw liad zyn geest vervuld met een nieu we 1 eJangsteiling dip al het andere klein had doen 8 hynen en nu vèr na imdder nacht herinnerde hy ziek dat 7yn koeien met gemolken woiren In een oogenblik wOh hy p n de deur van de hut mt na m onderzoekonden klik op de slapende ouw a hebben gewor l n hy stok h tvgif v t nair den koi htal gevolgd als ecS eiiaduw door IVaeh l n werkelyk het vee ww er ongelukkig aan toe de eeno koe na de andere kreunde van pyn toen riff binnenkwam looh deetl het goed de uitdiukkui in haar oogen te zien toen zy haar glan7ende koppen naar hem keerden die groote bruinp o gen van la koeien leken zoo vrouwehjk ze driikten Jyden en ameek i uiü en to h o k vertiou wen m den meester die haar aoo lang on verzorgd hatl gelaten in den meester die nu kwaon om haar te verzorgen Hoe moe hy ook waa Gnif molk even vaaidig en vlug alp anders want zelh Joshua Koyd gmds op Wmdy Farm had geen zachter hart als hij met liet vee omgtng dan de heer van Loetwithena 1