Goudsche Courant, maandag 3 april 1933

VERKIEZINGENI Propaganda materiaal als Couranten Strooibiljetten Plal l aten enz vervaardigen wij snel en goedkoop Antislipping Geweldig sterk Bij Uw schoeivnakar opl tt nl Hij moet U Bulldog hakken zettan ELECTRISCHE DRUKKERIJ A BRINKMAN ZOON Cr betraar een enami vencM Ih kwaliteit tuitchen de eene nibberhak n de andere eftchoon cHt op h t oog onmogetiik te beoerdeeten b Moor wilt U dat het venchil In prlfi tusichen minderwaardige rubber tn de echt 8ULLD0G hak slechti enkele e nten per paar bedraagt V aarom zoudtU dan riikteren rubberhokken te keepen die 2 A 3 mooi ie vlug versleten zllnt GOUDA Bij Uw schoenmaker opletten Hij moet U BULLDOG hakken WOOD MILNE BUI OC HAKKEN VtAAOrvOïMieOlMAIiUAAl MO KHFI WOOt MMt tUUH Utn De GROOTE of St JANSKERK de trots van Gouda Wi hebften de beschikltinÉ gekregen over een kleinen voorraad PRACHTIGE LITHO S van D J VAN VREUMINGEN van het Kerkioterieur der St Janskerk in vroeger tijd j Zoolang de voorraad strekt zijn exemplaren te heko men a f 2 50 aan het Bureau Goudsche Courant Markt 31 I Onze koloAmen staan slechts open vooi advertenties op het emed an Geneesmiddelen en Geneeswyzen waartegen Oom missla v n ConipOis S n brnmyumrmn basiaa NANAERSSKN J g fiyi IF rtenties op het MM aartegen bq de H SI H DENHAAG H Veczunelt de met Oeipoiuiea Tanre gckupt uit de djku ttD onzer cartoiu dt hebben wiarde CESPONNEN WARWE ciiiik i i II ohjdsehap T hu ni van zoon heve grootjipul 11 Undmiiii was Griff wiei p bek open en guig het goed on tcrhou r pal op Xoen hij luor d n laatsten keet angs was g gaaii bloeide er staimozen 1 madeliefjcH en waren dt kleine giasjver n groen aan beidfe Aijnden van liQt keurig on erhoudeu pa nuar nu wai hel pad zelf ei sneeuw bedokl un lonj s den randen ew fcc d lag de Bn euw ven iio £ al de ven i i banken Uleen de OMw van den pi dikant iie eens de knapI jrpta Rotberbon van do Mill wa ge aU I oi gewLkt uit 8 a J ij leek wat awaaider nu ij daar Pï d klink van de deur m de hand stond SHREDDED WHEAT geeft een smakelyke pap waarvan kinderen houden The Shredded What C Ltd AgeandapT Nedcriud L AodneMCjIUdiowegj Aiii lun o Tefcfo iii53ij fill I fmiiiriii Op welk gedeelte van het lichaam U ook weiischt ZONDER baden dlMt ol geneesmiddelen Uitwendig n onschadelijk Resultaat na 6en d ig zwhtbaai Viaasrt giatis aanwyzmï n eniefeienties aan Msvi COLENRRANDER Sveitoom 445b Amsteidam W H H Aannemersl Maakt gebruik van e Begrootings staten Gedetailleerde berekeningstaat van onkoiten voor Uwe mschijvingen Verkrijgbaar al of niet met losse inlegvellenFnjs per vel 10 cent bi 50 stuks y Va cent per vel bi 100 stuks S cent per vel Uitgave A BRINKMAN ZOON Gebruikt 3 moigens s middags en des avonds een weinig van de van ouds beioemde geneeski dchtige Wortelboer s Kruidan of I a 2 Wortelboers Pillen Betel en jfoedkoopei huibmid delen bestian ei nu eenmaal met Duizenden hebben ei leedj baat dooi gevonden en zd zul en ook U helpen De Woitelboei s Ki uiden en Woitelboei s Pillen verdryven gevatte koude giiep influenza gal blym kooitsig heid veiitopping maag en hoofdpyn wekken den eetlust op bewoideien de spysvertenng ie ffelen den stoelgang zuiverei het bloed fnaag en ingewanden enz Woitelboei s kruiden 60 cent pei pakje Wortelboei s Pillen 60 cent per doos drie doozen ƒ 1 70 Overal verkiijg baai Waai niet veikrijgbaai dan dn eet van JACOBA MARIA WORTELBOER Oudepekela Postgiro 17039 Zending geschiedt fianco na ontvangst van het bediag GOUDA MARKT 31 TEL 2745 N V Utrechtsche Hypotheekbank UTWBCHT Pandbrieven f 64 000 000 Jïëservis f 1 760 864 06 DE BANK stelt besLhikbaar a i o pandbrieven d IOO UI stukken van ƒ 1000 ƒ 00 en ƒ 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG StfiüdS Wittfl tftndfilt aangenaaiA ü te kttnncti mMeilcelMt 2121II ÜmI 2S2Z21ZZ reeds meer dan IB Jaren tandpaaU tmtmiÊKiKÊÊmmmÊltKKÊÊÊÊÊÊ m KH Cblorodont gebruiken en dat deie ons nooit heift Mearceeteldl W ij Mbbea eedi ritle tenden i een eangenamen smaab in des Maé Mede oveaS vij eek liBda lane Oüorodont snondvater gebruiken BoTmtdlei werdt door eue g efceete tuUlle altem sebniik feaaakt ran Cblorodont tandenboratel Ï r kJ O Ohndobe Tr Twlengt aUeen de echte Cfalorodort tandpasta met rood witlauwe gtrantiaetrook tabe U eent en 60 centl ÜTeral rerkrljgbaar Tegen toezendiDg nu ieee Bdvertentie ostTengt U koateleoi een Droettube vto Leo Werke Sreiden BUkeatoor AiMMrdua SUdbowIerttede U WAT SMAAKT DAT LEKKER ZOO N KOP VAN NELLE S PAKJES KOFFIE GROENMERK VAN 40 CENTS PER HALFPONDSPAK heen 1 M 18261 72 Jaargang BBB Diw d B P l g fiOBMiHE mum NIEUWS E N advertentieblad voor GOUDA EN OMSTREKEN E pd V nïiS J BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWbKKt KK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWLFK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Di t bladverschiint dagelijlt s behalve opZon cn FeestdaÉen ABONNEMENTSPRUS pet kwarUuU ƒ 2 26 per week 17 cent met Z dwsblad er kwartiwl ƒ 2 9 per week 22 cent overel wau de bezorging per looser mSüe Fnnco per post per kwartaal ƒ S 16 met Zondagablad ƒ 8 80 r m r Abonnementen worden dageljjke aangenomHi a n one Bureau HARKT 81 OOUDA lat ome agenten en loopera den bMUumdel en de postlumtoraii Onze bureaui tijn dageUJka geopend van 6 uur Admmutratie en Redactie Telel latere 2746 Poatrekening 4MaO AOVEBTENTIEPBUSt Uit Gouda en omatiekeav beluorenda tot den baiorgkring 1 6 regela ƒ 1 60 elke ngel meer ƒ OL26 Van boiten Gouda en den beaorgkiingi 1 6 regel 1Ü6 elke legal meer ftM AdvertentUn In het Zatardagnummai 21 bttalag op den a UefudlglMlda adTertentUn da baUt van dan trtji INGEZONDEN HBDEDBBUNGEK 1 4 regeU ƒ 2 26 elke regel meer ƒ O 60 Op ae foorpagma 60 booger nJt r ji fl ingezonden mededeelinifon bg contract tot zeer gereduceerdeT pr ja Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte internationale sa e nwerking Advertentien kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van floliede Boek bandelaren Advertentiebureux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau z jn ingekomen teneinde Tan opname verzekerd te z b seraehip van blajwl gedoopt door een doali ter van iKliniraal von beheer met den naam Admiraal von Scheer EGYPTE Ii n noodlottig ongeval i en officier en een soldaat om het leven gekomen hen officier van het Egjptische leger en een soldaat beiden behoorend tol de grens bewaking zyn zoo verneemt Keuter overleden aan de gevolgen van een noodlottig ongeluk met den auto waarm zij het Ita haanache kroonprmselyk echtpaar op pe i tocht naar Wadi Natrun vergezelden De auto waarin de officier met twee lol daten was gezeten en die den komnklykefi auto met den Italiaansche kroonprins en de kroonpnntaetj vooruitreed stuitte onverwactit op een zandheuvel slipte en sloeg omver De dne inzittenden werden naar het zie kenhuia vervoerd vwaar de officier en een der manschappen kort daarop zyn over leden BUFTENLANDSCH NIEUWS bezit ifi van pen vnsuni vwr hel buitenland VERtENIGÖE STATEN Het nieuwe Ameiikaansche marine luchtschip Aki on veion elukt Het nieuwe Amenkaansche n annelucht lip Akron is tengevolge van een hevigesneeuwstorm aan de kust van New Yerseynabu het Bamegat hchtschip oi gcveer 150 K M ten noordep van New York m hetwater neergekomen Het Duitsche tanktehip Ph ebus had i olgens een eer tt radiobcriclil vai ie uit 7 koppen bestaande be manning v n het luchtschip de eerst oïii cier en 3 andere leden der bemanning gered Nader semt de Phoebus dat het Ame rikaansche luchtschip nog steeds drijvende IS Het radiogram zegt Wy red len talrykt leden der bemanning kunnen eehter met il Ie redden Het luchththip had deelgenomen lan de marine manoeuvres en bevond zich up den terugweg naar I akehurst toen het door den storm werd overvallen i Het luchtschip werd op 8 AijgiHtu 1 31 door Mevr Hoover gedoopt De eerste proef vlucht kon pas eenige weken later worden gemaakt aangezien d binneninrichting op S Augustus nog niet geheel gereed was De lengte van het luchtschip is 785 voet dus langer dan de Graf Zeppelin De inhoud IS echter byna 2 maal zoo groot Het luchtschip deed dienst als moeder schip voor vliegtuigen Hedenmorgen zijn alle tot het Atlantische eskader behoorende AmerikaanaChe luchtBtrydkrachten naar de lhi R van den ramp vertrokken Een dertigurige werkweek JJi üomir ibsie VOOI arbeidfaweaticb van hel Vmciikbi ujo Jie Huis van Afgevaardig den licpft een bui engeweK n weteoiitweip goedgekeurd betielloude de weikweek va u 30 uren iwaardooi de Het wetsontwerp zou twee jaar lang van kriKhl zijn Hiaai er w i een uitzondenag worden gemaakt voor vteeach en oudere conseivifi en voer um bederf onderhevige artikelen DÜITSCHLAND hen visumdwang voor alle DuiUcbers Voor reizen m het buitenland Dooi de Duitsche nnnist cr van binnen huidsehe zaken u sm vtroideiiing mtge vaardigd betreffende djj invoel mg van een algemeen visuindwajig vout alli Duitttcheii iip zich naaf hel builenUni willen be geven I De verplicliting om voor een rois naar tjet buitenland fen vjsom Ie halwi is leeds m werkmg getreden n 1 in den afgeloopeii nacht te 12 uur oodal van dat uui elke Jjuitsoho ondeidaan nog slechte n ur ht t buitenland kan gajii woDiieer luj in het De economiache weieldconfeientie I idnsche Kabinetsraad over de plaimen van MusBolini en MacDonald Hei visum wowtt kosteloos verstrekt door de Zateidag hol ben u I uijn l ipukuigtn pLaa t gelipd tii BCluii U ion tUi FranuLlie regeoring en den nmbus adtiu tie Roue cit Jouveni l lendzijÜH tón l ngtlsdijii aan basfladcui tt Parijs ajntderaijds ijetieffonde liet Italia insche pact De EngeJBche dmba siutejir het ft dtn Frtuibohen miniflter vaji biut nluJidBchf zu kfn een aide niénioire ineiliandigd waar 111 de Engelödie legoenng tlüft eens Imai Btandpunt in dez aanHekgenUBid mteen zet Giateien i in de nn nifet rraa l de7 e icweetie aun de ordg kon n tvtnaJu de voorbereiding van dp üi oiionim hc warold conferentie Üaainn bia lit Paul Boueour rapport m over döii staat van de ondt rhandolingen o er litt Mei mOKendiliLdenvtidi ig De kabinetsrajul btalool op de Ualiaanbch Itrit Botie voüistLllen ti antwootdeq mot een memoiandum dat den vo1ü nden iiiuust i raad waatHoInjnhjk vandaag t r goedkeu nng looigeliRd zal wordtn Volgens iiiluhtingen dio Le leutp heeft verkregen alduh Rt uti i üiou hft ïian lie mnmoi anchun dat dooi deii miuipier raad w aaiigtkondig f l e t an uit ten mdi vidueel plwi dat vorsclnlt van le Italiaan scha voïr ite iftn zoowel ift an de Brit che unendemeiUi u nnijir lat iranechc jilaii 20U echtir Mieei geinspiieerrl ajn op dp Rritsciie nf weriwn Hd 7 ou oorfitellun lot imeiHtiet ontwerp uit t bieid binnen del Jtadei on den Voltienbond wiiardoor Ie belangen van anderL iiK gfaidbeden besdicmirt ftordftn Üe Iransclie TOgeenn zou Engeland rm preclseenng van 7ijn plannen vragen en Italië pvene iif ov r de vooigestolde revisie Ier verdragen waarvan ait 19 van het Vol t enbondspatL I k incMfeJijkheid voorziet Volge h lp r telsior zal lp Fransclit re fptnn zich do r vijf gt i bijpunten laten leiden 7ij 1 = V in meening dat 1 et voordeehger iH gebnuk te maken van de vereohillende moeehjkbedeji welke de 7ij wenseJit do inog lijklmd vaji eeniKTliPftaienwg van Umt dil tn 1 te ij nch1 het gewtnadit de vredesverVft cn nan t pim l den legtn oordieen t e4an i b jifieii het kader van art 19 van liot VoJÉeiibond pi t voordat deaeKWe tie vyïwerp zou kunii n vvOTden vaninternational ineeningsverBoliillen Üi wenecht aan din vQoravon derepononi n w lelcfrsonfeunti met de roote huropeesdie mogendliPdien te dpre ken over fmancleele en etonomiaclie kwes ties 5 7i itt van mcenmg dot litt ondeiliavi plan de uverige l iiroi eeBLlie mogend lieden ip geen enkele wij zal benadteien He verluidt dat de iianBchi regttring oor MuSBolini H voorstel eigenlijk met vcU Herriot dt geweien iiiiruateT president thans voorzitter van de eoiiimisaie voor bm tfnlandaehe i aken uil de t rauw lie Xamei kan zicii er jieelemaal n t med vereeiugen ilet Lnig goode dat hij in liet plan ziet ip het feit dat Jiet de mogelijkheid biedt ten Linde maktai aan tiet genwoortlige sya teem lut aanstuurt op een oalitie ut eheii Uuit eJüand m Italië Herriot guit er buitIflugewotn logen U keei dat vier siaLeii ich gereiJthgd achten wijftigim tn aan te brengen in He kaart van impu en v ui de wereld i zou iets derg k bttllig uil Jwpoii op een meuwcn oorlog De oud iiuniöter president btAiitiwtrtowk laer liel untv apeuingsplan van MacDonald ooalö men weet bevat dit pJan X k een passage die zich Ije ig iioudl met iiet vi lag fttuk d i veiligheid dezg zin ede vindt lltrrio Jae fl niela te beteekent n d uir MacDonald t n aanzien van de kwestie dtr veiligJieid i 1 niela maar djm o k niet aan de verplicht ingen van Locarno toevoegt lunuddels kan mei orden geloudiend dat het alandpuul ten opzichte van MucDonaiü i ontwapeiiingsplan nog wel ten letoje welwillendoi ie dan legenovei de direeto rmmge Jaeiite Het wordt n I nog Htop 1 = beschouwd als een ernstigen grondslag voor gedaeht enwisiieimgen Onvoldoende wordt de in et plan voorziene ontroJe geacht iBAr zi sleolilp i en toq zal plaats vmden 1 fanknjk zot wordt betoogd moet aanetn len op een permanente controle en denk heeld dat in Irankrljk den lajitsteu tijd hOf langer hoe meer aaniiangcr wint Verlies van reebten voor vluchtelingen Zij hebben zich vr mlhg buiten de vulkagemeetuchap gesteld olt enö Ue na so pciaditiiht lö imn in It kringen m Dtutisejiland ci veroutwaar litgd M 1 dal bepaalde peiounen di e m de luutwle 14 juien liouge functies I ekleed lieb iien t ianJ iiet land vraten hebben en htf II Duitsdliland verdiende geld m he bui tenlaud ijerteivu Oveiwogtn oidt om ui bijiondeie govul liiu ten aanzien van ua ei liet buitenland tvluelile personen maatregelen te nemen vaardooi tteze hun reolitcn verHeze i Dit zou vooral voor aaubtenaien geleien uifc iiotaiitasen enz omdat zij iich door hun vlucht naai hel buitenland bmneniand Untslag van rijksperaoneel op g nH van revolutionaire gezmdheid Het muderne ACOP vergader naar aanleiding van de door hel georganiseerd overleg aanvaardt bepaling Het moderne comité lei beliuiitging vaa Ie ilgpmeeru elangen van overbcidni erflo nul A C O I la Viijdug ti m tt dam ni veigadeimg bijeer gtweett llilvoeiige besprekiüfeen weiden evow i er het IQ de Rijks Centrale Cotmnsfiji ü0i Geoiganiseciu Overleg behandelde Re getiintsevoorfctol t l mvoegmg in hei Algemeen Rijk ambtenarenret leaiitnt van een nieuw artikel hetwelk naai de lesccrin meent dt mogeiijkheid z u jjwnen om aaii iijksambtenaien eeivol ontslag te verlcenen op grond van rev olutiounaire geiindheid en wegens hefi hduiaatschap van of hei verleeiicn van steim of mede weiking aan een vm ecniging waai van d nimiater pzesid nt m hebben verklaard dat zij doeleinden na tiei ft ot middelen tauwendt welke de in wendige oide of dè veiligheid van deti ti ai kunnen ehaden of m fcevaar brengen Möt veibazHig en ontsl emming nam lul comité keimiH van het feit dat de t entraU cfliumi Die m meerderheid met dit nieuwe aitikcl aeco ui ging Dit aiuikel nl tocb naar de mecnmg van hel A G O P niet al leen do rt htsiïCtöilao vnn de njk anibU naicn p lo toe bUiroeven 7ett n maar ik naar letter on eeest een ernstige inbreuk ndiouden op giondwettelijk gewoaiborüd rechten Het comité zal met de veitiouweufainun nen van ijn groepcui iijkspeisonee 1 van daug voigaderen om hen ver do onlstan hituatie m te lie ten en te beraadFlagen over het veider optreden van d mganun ties Herstel K kadaggebouw l e instructie in de brandatichtmgs zaak nog met geëindigd Len Woltttelegjam mt lül dal de rechter jiiiimösans di belast is uut da iuéüucIi inzake den Rijksdagbrand toegestaan heett I it met het herstel van hel gebouw Vioiüt cgonüen i it h eralel gcset iedt ondei toe uht daar het mogelijk m dat dan nieuwe cjioreu ontidokt woroeo De lUbtructie m löze zaak is nog bMfeOs met gesloten Nog vijl l evelen tot j evangenhcmding lU verhand met de biandslubling iijn uitge vaardigd n 1 tegen Van der Lubbe legen icii vioegereu oommuni siibehen Rijkedagaf gevaaidigde lorglei en üiie Hulgoarseiie communihU n legen icadeie personen op wie verdenking rust ijn slechtfa beveien tot arrest uitgevaardigd vooi liun eigen vei ligheid I e behandelmg van het piwes zal te iferlijn of te Leipzig plaat hebben Het staat V ast dat lo zittingen opeubaaf iutien zijn opdat tegoaover dt gehecle wcicJd de bchuldvraag d Uidelijk gemaakt iai kunnen worden Volgens btncliLen uid Londen zijn de on der handelingen tusfcclien MacDttfiaJd en Normnji Uavis met eig eu tesiol gdwecl ep is het twijfelaUitlg oE de onferontie nog vo r 15 Juni den dag waarop Ie volgende I etaimgsterntijn der oorlOgöscïlmJcl n a in Ameiika al moeten plaate hebben byeeii zal kcinen Men npomt aan dal de opening der confeientje nieL vtMïl 1 luli as mogelijk zal 7ijn In dtt geval zal de mogelijk heid van ein bezoek van MaeDonaid oao Koopevelt opnieuw worden ovei wogen tewaterlating va den nieuwen iHiitsehen kruuer De haven i an Wilhelnibl aten wab Zater lag feestelijk versieid tei wijl alle fachepen waren gej avoi8eerïl m vpr Mid met de te waleilatmg van net nieuwe pan isei spiiip 7ooft h to vei wachten wafa bod deze oeie iiionie onder het nieuwt leginie een f tstelijk karakter In de ooldhaven lagen de kmiaer Leipzig qU Lmdan cn de nieuw bit pantserkruiser Deutisohlanrt che door Ie hijBchen van de oorlogsvlag plechtig m d Duiteihe vloot zou worden ojigenomen De feestelijkheid werd bijgewoond dcKi Rijkbweer SAR bS en StaliUielratioepen lo r ille nationale organisaties tn Olden huig in dooi de sciiooljeugd uïl Wühelme liafen eh omliggende plaatsen Je 12 uur precies hop het nieuwst e pant eltjk elk van binnen gesteld is oo oordeelt hu uitw endin feuilletonT Door smart gelouterd to n halliwell sutclifff Voor Nederland bewerkt door J P Wessehnk van Rossum 24 Nadruk verbodMi Of dil ooeenl lik lievond liij zieh halver ege hel djrj I mg Ciag en hael hij het ifi gevonden lal luj cht e n giijt 8tig huis mol n koung n tuin vooi aan de straat aarm nut Mie uw bedektt ou öenregcü hulst en zilveil erk stonden Hiei woond de predikant abriel Hirst die kant terwijl hij J max kiachtig de hand scliudde ik zag hel awiie beest op d stoep staan iilleii en viocg mij af wauiom gp iiem daar m die kt uiiö bidt aeJitenrelaten Het gebeurt met vaak dat ik je J geet he oude jongen momi elde Gilff teiwijl hij zieh bukte om het nuge vil van hetdier te streelen Ik geloof Gabnèl dat het vveeizien m uw vrouw alle aiwlere gedaohten vi 1 d tef 3 IS nog even knap en lief als toenge dicht lat alle Mm h oIgip haar u wi den ontrooven N pn maar u hebt aliijd honig op uw t ng gehad lachte Gieti Gij zii veranderd en toch zijt ge nog dezelfde Maai Gahriei keek ajn vrouy met ewi opiet hte bewondering ftan die Tnenwfcnd kon ontgaan Zij lijkt op een too ult onzwi tuin Gnff zei hij np eenvoudige prnstJee wi 7e Ia tuft wiflt wat er bedoeld werd met I u geui an een roos in onzen tuin Hoe kort zijn eigtn h iwehjkslt vpji ook vvaii gpwppst hij lad de heprlijkbeut en 1 t volle genoten en nu kv un terwijl Ihi n n flen predik mt en Greta kptk pint Ine vörweldigend het voel in hem i lil hem ipt9 ontbrak Mijn eieen viouw is dood en ik henij l u oudt viiend zei hiJ loen Wordt vervolgd itton en haai handen voor den vuurgloed hield Ik ben uit het zuiden zooals gij u Hit herinneren en o de winter duurt hier XK lang Ja hij IS lang th misBchien houd iker mmder van dui Gisteren zijt gij aliesbelialve lui geweest naar Gabuel mij veileld heeft Hij ei dat gij de spade tweemaal heen en weerzwaaidet tegen bij eenH en luj is iKWhgeen sukkel onveffichiUi welk werk iiljaanpakt O dat deed ik maar om mijn geduld te bewaren Werk is voedsel en ctrank voor mij fn deze dagen Hij zweeg even stil n lachte toen een rustigen vroc lijken IncJi terwnl hij de oogen vin ijn kameraadje zocht Herinnert gij u nog hoe gij eens in Hazel Dene op een blok pijnbocmhout hebtgezeten vroeg bij Dat is minstens bcs jaargeleden en toch lijkt het niet langei dangisteren 4jiij halt pooiijes gebaad m iiettwekje en ik kwam aan den oevpi en gij at met dó voetni ondei u denkende datIk het niet wiat J en vuurroodt blos bedekte Greta b gelaat ij herinnerde bet zicli opk en tevens hoe een kramp 7ij had gehad in haal voe ten toen zij ten laatste den indringei was kwijt geraakt Gabiiel had dien dog twist mcf u M i zij beaehroomd Voor de eerste en de laatste maal Plotseling werd iiaai i elaat bleek O wat wat flat een vreeselljke nacht Hij kwam i IJ niij aan den molen jicrinneiti gij het u vadoi wa van huis en veitelde inij dat hij niet u gevochten had cij den hoek bij de bteengroeve en hoe hij u in de 1 waiten jwcl naar benedci had geworpen 1 n lï ging met bem naai uw buis 11 gtj waart gezond en wel dank zij den doorn ötiiuik die daar op den bodem der steen gpteve groeide ha de vTeugde daar ver maakte mij Tiiek en deed mij rillen de vreugde dat er geen bloed aan Jabnels huiden kleefde Gntt B oogen waren nu sombei Met pods groüter kracht kwamen de verv logen jaren weei bij hem terug met iuin zon lubt en hun stormen en hun laatst e dagen van duifaternifl die hem on nu en eeuiwi van allo kameraadschap nipl menschen scheidden Was het slecht of goed dat ik dienna hl niet stieif zei hij meer tiot ziehzeJtlan tot Greta ü schaam u zoolets Ie denken of Ie 2L eii gij die sterk ijt m veel viork hebf en den lust om It werken Oij hebt gelijk zei luj i ustig Ik zoudeze vijt jaar niet hebben willen missenvoor alles vi at het leven rtn 7ou kunnenph enken Fr volgde een stilte dit verbroken werd door het openen vai een deui en het stam jen van Hier is uw hond Griff lei de predi I tiiilf W9I mijnheer Lomax dat fl et eurt niet aak dat ik u hier zip i aij hartelijk jCn het ia net iet voor u 7u k en dag uit U kiezen om u einddijk uw viienden eens h herinneren U komt toeh binnen Zekei als de vloer van uw gan er tegen kan Uij waait altijd bang voor mijn voeten mevrouw Hirst ajb ik na over ten sluk natte n vet ngrond te zijn gegaan uw vader kwam opzoökpo e wp r get hna erd wtrd tu sehon de Hij volgde haar naar bmnen veibaa d ver zichzelf dat hij zoo gauw en gemak kelijk den haHscjhei tsenden vriendschappeInken to n had hei vonden dio altijd tu Bcfieii htm en Greta had geheerbcht Fn aij van haar kont heiinnerdt zich dat deze giwite Ifreedgeschouderde man wiens gelaat ZIJ op den eersten blik nauwelijks had hei kend eens ais een goori viiend haar n tok den man diön zi lielhad had bijgestaan Ik al biood en kanB voor u halen et 7 j toen hij Moh had nef rgeaet in den grooten stoel bij den ho ird m de ontvangkamer U uit na zoon waiKtelmg wei hongirhebben Zij ing naar de deur en bracht spoedig nn blad met foebthooien naar binnen en zette dat naast zijn elleboog neci dit aiiea lefd ZIJ met dip levallige zorg voor het ge mak van een man waardoor ij zich ook in do lagen die vooibij waren had onderb liefden lui zal het 001 weer dooien P vroeg aij tocwijl zg op een laag voeteübankje ging t K