Goudsche Courant, donderdag 13 april 1933

p w VERKIEZINGEN Propaganda materiaal als Coupanten Stpooibiljetten Plakkaten enz vervaard gen wij snel efi goedkoop Losse bladen ml het Dagboek oan een GouWenaar Ayez pitié de ce pauvre peuple WILLEM DE ZWIJQER Woensdag 12 Apni Vannacht heeft de slaap mij kariglijk bezocht Onrustig wentelde ik mij op de sponde telkens had ik even de oogen geloken of weh voer ik op en ontzet bette ik mij het klamme voorhoofd met koel verkwikkend water Vreemde beel den rezen voor mij op en één dier spook sels bleef mtj drukken tot op dit oogen blik Oisteravond bracht ik uren door in t fraaie woonvertrek der Longavitas Of het nu gekomen is door te veel sterke koffie geschonken door de edelgevormde maar straffe hand van Adelheid Lucas kloeke gade af door ons gesprek ik weet het met maar zeker is dat ik mij grootelijks heb opgewonden Het ging dan om precieselijk te wezen over de jongste raadszitting Ik prees met gloed het artistieke peil der S DAP dtfi blijk gaf zoo ingenomen te z jn met de kunstzinnige prestaties van die burgers die zich in tijden van verkiezingen wijden aan het heerlijk schilderwerk en die zich zelfs de moeite getroosten te u itle van hun idealen in t nachtelijk duister hun smaakvol werk te toonen op trottoir en blinde muur Ik voor tmj zie daarin een uitdrukking van eenvoudige volkskunst maar de kortzichtige Longa vita sprak van smerige klodderpariy en van vernielzucht die zwh uitvierde onder een idealistisch mom Nu valt er met Lucas met te pratAi in zoo n geval en ik bracht hef gesprek dus op een ander on erw erp ik begon over de Willem vfn Oranje herdenictng Helaas evengoed had ik die kunnen werpen op een smeulend vuur Ik was vergeten dat zekere partij een klein be drag geweigerd had voor de Willem de Zwijger herdenking Om kort te gaan ik was genoodzaakt haasttglijk huiswaarts te tijgen Verhit van emotie wierp ik mij te bed met op gemeld gevolg soelaas kon ik met vm den Tevergeefs nam ik kalmeerende druppelen tot mij het mocht met baten en toen ik in de morgenuren eindelijk meende tn te dommelen had ik den vol genden droom Voor mij rees een breede donkere figuur tegen de sombere gordijnen Een H artgèkleede gestalte met bonfomzoom den mantel en witkanten kraag waarop een puntbaard rustte die een bleek gelaöt omlijstte Schoone diepe oogen zagen mij aan en een langzame stem sprak Alles heb ik gegeven voor dit volk de rust van mijn huis de bezittingen van mijn geslacht weggevloeid in de duizen den grijphanden der onverschillige on handelbare huursoldaten fiet le en mijner broeders die vielen voor zijn vrijheid mijn eigen leven gaf ik duizendmaal voor dat een waanzinnige het nam op de wen teltrap in Delft Ik leidde dit volk naar zijn groote jaref temidden der starre kooplieden die marskramers der steden temidden van de hartstochten der Iteder lijke geuzen en den feilen haat der ijve raars vocht ik de lage landen vrij Waarlijk ondanks zichzehe heb ik dti volk gediend en liefgehad Zóó was mijn droom Willem van Oranje hl zou zijn volk herkennen als hij het thaw kon gade staan Dit uiunmer bMtaat lut twee Maden EERSTE BLAD M A A N D a o 2en I AASCHDAO al de GOUDbCUE COURANT NIET VEBbCHlJNIiN ELECTBISCHE DRUKKERIJ A BRINKMAN ZOON PASCHEN Paachen is het feest der herleving der nederopBtandig Na maanden van winter sctie doodschheid en koude begint m d koentozing van zachtere winden en g do ler limnesdmn het leven der natuur op meuw te ontwaken In de dood schynei de Ukken breken nieuwe knoppen m teergroen groeuel open en uit het nog dorre gras be Kiimen kieme bloetupjea aarzelend de hoofdjas omhoog te steken Aan vroege vruchtboomen kleuren de eerste bloesems lui overal i4 een nieuwe lucht van vochtige urda en ontluikend groen t II of wat straks aog dood leek n eu levea heeft gekregen en in de vreugde aan o t nieuwe leven z n kleurigste bloesems uitdryft btraks vouwen de groote bladen i ch glinaterehd groen open En u t het doode hout kleurt een wondere pracht van roen en bloesems Overal om ons schijnt Mn nieuw leven opengebloeid in jonge kleu rgheid en geur Maar ook in ons gaat een nieuw leven uch roeren Maandenlidtg hebben we rond Kezien m een nevelige of mistige of hard klare maar doodsche wereld hn onwilïe keung trokken we ona in ons zelven terug in onze warme huizen in het binnenste van eigen wezen Onze verlangens en onze er achtuigen sluimerden £ n het was of het leven zyn kleur en heerlykheid verloren bad Totdat een vreemde zachte wind langs fl atreek en we opkykend een nieuwen zonneschyn meenden te zien en een vreem de ntselmg meenden te hooren in het doo de hout Ln in ons hart begon ook plotse ling een nieuw leven zich te roeren Oude verwachtmgen herleefden weer en nieuwe verlangens stonden op En in de beloften vjn meuwe heerlykheid en nieuwe vrucht die rondom ona boomen en heesters en bloe aen fluisterden hoorden we ook de beloftf Van nieuwe vervulliog Het 18 met de vraag of die belofte altyd perwezenlykt zal worden De heerlijkheid der lente ib de belofte en het verlangen 44at die belofte in ons wekt De heerlijkhetd der lente is de opbloei van nieuw leven en wen e kracht ook in oms En van die her levmg Ib Paschen het symbooL aicltón 18 het feest der wederopstanding r herinneringdaan Jezus opstanding u t paf En deze opstandmg is het teeken de dood overwonnen ifl Door deze op TEL 2745 GOUDA Zlin de oorzMk van lustige kwalen en klachten zooals Vermoeidheid Maagbezwaren Zenuwachtigheid Prikkelbaarheid Slapeloosheid Vergeetachtigheid Algemeene Zwakte verwin die klachten wordt weer gezond i SANATOCEN Het Zctiuwaterkend voctbel 24000 geeeetheeren Allen erkennen Sanatogen zonder voorbehoud ali een ideaal venterkend voedsel Pf M tilmi TJmm u mM H Aan èU wondvrbeiaTlt sUrlundt uhng van Sanatogtn valt nut U twtjfcien Wordt w cr caioad ttmtk ti opl wtli Wti SaRtiofui voor dttfatandm ndarcn ook voer U 4om Wui Sui o an voed da i cnuivan niP phqjjphor mmflÊfiu mmm t t m t m rmm Iwedht iaat de wereld ti begeven maar blijf getrouw FSUILLETON Door smart gelouterd door HALUWEIX SUTCLIFFE Voor Nederland bowerkt dooi Weeselink van Koseum Nadruk verboden 00 gaat het wet zei hij ten elotte gJJ iji hu iich diep in zijn stoei neetalde ÏMixaim B vrouw moet morgen begraven tdm ea ik mag mijn belofte om daarbij genwoordig z jn niet breien Ik ifioet JtJ i i van de dagtaak Toch zelfB terwijl hy m elaap viel dacht j an dien eenizan en weg naar lraw ion f f bhjde om het werk dat hij had W it wegruimen der sneeuw wijl 1 daardoor etn vrouw fiad MVondMi op h M Enirrof Pa RENEMAN v d HEIJDEN Hebt medelïjdek met dit arme volk Ie Paaschdag Feestelijke Heropening RRAUNfiSCBE HOULAINJD DUITSCHLAIMD WEDSTRIJD ACHTBR MOTOREN DEDERICHS KHEWER BLEKEMOLEN HURTGEN OSZMELLA KL VAN NEK Ji JAN VAM S IPROTESTANTSCHE THALIA THEATER piesenteeit van WATERDAG tem WOENSDAG NETrE BEDIENING Groot Paaschprogramma Films eo Variété Als hoofdnummei de nieuwste lachfdm van de beroemde komieken STAN LAUREL en OLIVER HARDY Het leven is geen lollefje een uui van aanhoudende pret OP ONS TOONEEI een wei eldattractie 12 personen De gioote muzikale show Sohstenconcert Toonfilmschlagers door Voor 15 cent r 8 ons Werapermoppen I 2 ons Froufrouwafels 2 ons Demi Lune 2 ons 1 Choc Pinda s 2 onsj Citroenkransjes 2 ons f Vanille Nootjes 2 ons 1 Nice 2 ons Rumboonen I 2 ons Praline Eitjes IJ ons Nougat Eitjes Voor 10 cent 1 ons Caramejpralines IJ ons Toffee s 1 onsl Bitterkoekjes 5 Cocos f macrons 5 Olienoot1 reepen 4 Hopjesreepen IJ Ons Zangvogel ofl Conserfeitjes 3 gevulde f Eieren 5 Glacé Eieren Voor 5 c ent Fondant Marsepain Schuim en Marshmallow Eieren en Netjes I Paascheieren en Man1 den vanaf 3 et tot f 125 Denk aan de 2 Paasch 1 I cakes voor 35 cent en remiebon 1 1 Dr Swerkoff met zp 12 Solisten Amusant boprogramma Toegang voor lederen leeftqd Woensdag Matinee af dag 2 vooisteUingen 6 uur en half n en HouA is van Vnidag Couponboekjes kunnen hiervooi hun plaatsen bespreken tassa geopend Vnjdag en Zaterdag 12 2 uur Schouwburg Bioscoop Gouda Van Groot Variété on Filmprogranima Vi p Variété nummaps I I n aan dawependa Filmkliiohll I Als hoofdfilm vertoonen wu deze weA De sclrik van het garoizoeo EEN ONBEDAARLIJKE SOLDATENKLUCHT MET FELIX BRE88IIRT Luois Englisoh Adele Sandrook a a FELIX BRESSART als het oeidomme soldatentype is onverbeterluk Deze film liep 7 maanden achtaeen in het Primus Palast te Berlijn Veideï biengen wij tei gelegeiieid van het 20 jang tooneeljubileum van de ook in Gouda zo bekende revue en variété komiek JOOP VAN I EEUWEN het volgende Schitterende Variété Profframma OP ONS TOONEEL Joop van Leeuwen Sre ubiki f 5 t gelegenheid van z n 20 jaiit luoneeliubileum ziin nieuwste Jubileum Lachsalvo peitoile Gebruikt a morgens s middags en des ivonds een weimg van de van ouds beroemde geneeski achtige Wortelboer s Kruidan Q l è 2 Wortelboers Pillen Beter en goedkooper huismid Itlcn bestaan er nu eenmaal met Duizenden hebben er leed baat dooi gevonden en zu zul en uok U helpen De Wortelboei i lu uiden en Wortelboer s Pillon veidiyven gevatte koude griep influenza gal slflm koortsig leid vei stopping maag en loofdpiin wekken den eetlust op Jevoideren de spusvertenng re elen den stoelgang zuiveier iet bloed maag en ingewanden nz WortelNoers kruiden 60 cent per pakje jrWortelboei b Pillen 60 cent 3Bi doos due doezen ƒ 1 70 Overal verkrug baar Waar niet verkrygbaai dm dn eet van J iCOBA MARIA WORTELBOER OiidepeKela Postgiro 170 i9 Zending geschiedt fi ini o na oiit ingit V m het bedr g Mistep Williams IMusion ist Geheimzinnig BeideYaaschdagen douiloopende voorstellingen Mysterieus Goohelaai H The Violets Het mondaine danspaar Sehitte ende costumes Moderne en Aciobatische Dansen 11 n Manny en Carpw A t W U slap voelt en luetejoo zoodai h i leven meer een last dan een vreu de w wendt U dan vol vertrouweo tot Sana togen Duizenden mensdien hebben dat ver moeide gevoel gekend en hebben nieuwe gezondheid en levenslust teruggekregen met öanatogen Want Sanatogen verMerkt de grond alagen van Uw gezondheid het voegt kracht toe aan de kracht die g j reeds beat en ma kl zoodoende dat gij U dóór en dóór geiood n gelukkig gaat voelen I Dat Sanatogen U erkeü k gezonder a I Whnlteliike verklaringen van met nunder dm Z r it tZ ZI f P accordeon evenaien Waren het gioote succes in de Arena te Ro tterdam ÜE E J Rl remjm ES ONZE GROOTSCHE n i i J FILM vormen aldus een PAASCH VERRASSIN6SPR0BRAMMA WUHA ul Zy t i en toch Ciamt 7 i1 A rogiamma zal zelfs de Schouwbuig te klein bl ken U Vriidag en ZaterdaRavond één Voorstelling AANVANG 8 UUR Beide Paaschdagen drie voorsteUinren Aanrting J 30 6 uu en 8 30 mt loegang voo eiken leeftyd GratJ fletsensTalLg writ In 4mi VMtüriMM vwrtrtit kwal éa MlyviHIIw m Ü M iit f lid Ml t iwB n i n M M tovawknoM b vMdad op LEIDKN B HAARLEM en IJMIlItlFV terei e r f w T i Mi va öassenheim Lisse HiUegonx Bennebtoek Heemstede EOEREN WORDKN oM r Bel M aanbevelend TURFMARKTi L N POLDERVAART UJK J IARKT 1 TELIJP 2534 GOUDA 72s Jaargang Zaterdag itt April It88 KHinStM GOnUNT VOOR GOUDA EN OMSTREKEN GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP I JIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHÖÖnHOVÊn stÓlWUK WADDINXV N ZËvÊNHUIZEN enz Ditblad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per Icwartaid I2M per week 17 cent met Ztmdagablaii per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent t veral waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ S 16 met Zondagsblad 3 0 Aboimementen worden dagelqka aangenomen aan ons Bureau HARKT 31 GOUDA hy onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onxe bureaux zjjn dagelqks geopend van 9 6 uur Admmistratie en Redactie Telet latere 2746 Foitrekenüig 48400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omatretam bohoorende tot den bezorgkring 1 6 regels 13t elke regel meer ƒ O 26 Van buiten Gouda en d besorgkringi 1 6 regels ƒ 1 66 elke regd moer ƒ 0 80 AdïertMitUta in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prtJB Uefdadigheids advertestlim de helft van den prUs INGIiZONDtN MBDBDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ O 60 Op de voorpagina 60 hoogei Gewone advertentiën en ingezonden mededeelmgen b i contract tot ïeer gereduceerde urns Groote letters en randen worden berekend naar plaataruimte Advertentièn kunnen worden mgezonden door tusschenkomst van Bollede Boek bandelaren Advertentiebureui en onze agenten en tnoeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zgn ingekomen teneinde van opname verzekerd te ztin Deze Courant komt m veie duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 65Q0 ex standing is het verlossuigswerk ten be hoe e der mensthheid voltooid Ook uit het geopende gra m den hof van Jozef van Arimathea a de belofte van een nieuw leven verrezen Die belofte moeten we vast houden efn op dit belofte moeten we hou wen Uit den dood het leven Dat u de buüdachap van et Paaschfeest Zelfs uit het meest verdorvene het diepst verslagene het doodelykst gekrenkte kan meuw leven opbloeien walmeer we maar gelooven aan vertrouwen op de belofte van een nieuw leven Oe jonge ontuak ng an het meuwe leven raaiLt o a aller zin en on aliei hart met een vreemde tooverhand aan Maai er zyi er die zich m bitterneid ol wanhoop ai wen den y gelouven niet meei men meuwei b oei titii leven heelt alles om hen en mis schien ook hen stuk geslagen n wan hopjg verzet ot bitter zeiiverwyt zegt hun dat voor hen geen nieuwe lente en geen lueuw leven bloeit Maar het Paaschteest IS naast het feest der wederopstandmg ook het feest der verlossing Zelfs uit het schynbaar doode hout bloeit meuw leven Mo dood kan de wereld niet zyn of ook uit hem kun nieuw leven opbloeien Maa dan moet m hem de wil leven naar verlos smg uit zyn doodschheid Dan moet hy ge looven en vertrouwen en zyn verzet en bit terheid laten varen Niet m de koude van wintersche wanhoop en yzige bitterheid kan het meuwe leven opbloeien Len nieuwe wind moet over den akker van ons innerlyl leven waaien En de zon van het vertrou uend geloof moet er opmeuw gaan schynen Het was de eerste zoele lentewmd stree lend langs ons hoofd die ons deed opkyAki en deed zien hoe schoon opmeuw de wereld werd Het is eenzelfde zoele w nd weg strykend wat er aan bitterheid en wrok en wanhoop nog in ons h rt leefde die ons straks zal doen opkyken en doen zien hoe 1 ons hart meuwe bloesems van geloof en vertrouwen en verwachting zyn uit gespro ten Het 18 de ad n van het Paaschfeeat het feest der wederopstandmg en der ver lossmg uit zonde eV dood We m en stil zyn en eerb edig wiüen we dien adem over ons leven voelen luiveren Maar m die huivenng zullen wq dan ook de blydschap voelen om het meuwe leven en de nieuwe lente die uit den schynbaren dood van ons leven zoo glansryk is opgestaan Hr K COASETT£N en BUtKBANDEN HET LINGERIEHUIS KLEIWEG 54 D A V IJPERhN Brieven ut de Hofstad MCLXXill V M Paaschdagen Uere niensdien d u I un optimifime mee 1 en dat er etuige opieviog valt waar te nemen omdat ei i lei en doat eenige vei n indering an weiKluosI eid valt t © conata tl eren die waorsc ijnlijk nieta dan seizoen w fcöcimg als oorzaak lieeft De Duitscfae dienstbode Ji r woidt op dit oogeublik ook di uk ge polemiseerd over het vraagstuk van de IMiitöclie dienatbodc Ook hiei wU men Nederlandscah Fabrikaat den voorrang geven maat andeten betoogen met nadruk dat het DuitiMÜie i b ikaat veel betej eq goedkooper is Bovtiidien ia het oaniXHl van Nederlandsoho kraUiten veel klemer dan de aag lietgeeu m de tijden dei werklooalieid wei lieel zonderling ifl Veibohillend tiujsvrouwen hebben hun eifraeel gUgn WÉ W na WMmiCTaia ti m B voot de buitenlauddU e kractiten De bm I tn ondbcJie stellet hun eischen tt hoog en dit ia iiet ergste j zj zijn veel raindei bedreven m het we k dan de Duitsclie Nu IS er één oms t mdigheid diQ van veel belang is de bmteniandsohe is m den regel uit een ietwat begciiaaldeir milieu daui de Hoilandsche Wat m ona land maar even kan wil hoogei op wii ateliers of win kelB gaan dienen t n ziet neer op het gewone genre dienstmeibje Bovendien wil zy veei vr jen tijd hebben 1 tffat alle avonden uit en Zondags heelcn uil niete doen Voor m iernen diei at voelt l niete meer het genre dagn eiaje heeft zich mJtebieid door gebrek uin woonruimte i iii ia daarna zeer geliefd geworden omdal he veel aangenamer ih De Duitsdie daarentegen ia al heel bbj als Zie t goed he ft geen zorgen heeft voor onderdak en goed eten want dat is in eigen laiid heel wat minder Het belangrijk 4 te vcrat h l ia ecliter naar 1 et oordeel van elc luianioeders dat de Diutsclie beter k nnen werken en veel meer doorzicht by het werk toonan te bezitten Volfeena de laa ste opgave moeten er in ona gel eele land nog zestig duizend vreem Ie dienstmeisjes in ïienM zyn Dat is waar 1 jk gpcn klemig d Van die zestig dui zend zyn er zesduizend alleen in den Haag HAÜhNAAK Heb be ginl i et hot vmteraeizoen wee aardig op een eintl te ioopeii en wanneer i et weer wat mecweikt zoUea wij spoedig weer re htsomku it maken en onze schredt n naju de zeo iiclit eu Aller hoop is op ie beide 1 auËUidagen geveatiigd fcidieveniiigen is voor t n goed deel geieed om ons te ontvangen Hi t zal wel met ctnig pea t i i mme ziju dut men daai het beizoen aan vangt want de vooiuilfzluliLeu zyi aliesbe I alve klaar en De moed dient editor niet opgegeven te WO den want dan ii olie verloren Wed zal m t cel opl ef weer de leuze blyft in eigen land wolden aaiigehevtn en tooli al volg ie ledeieen dien wenk dan nog Is allee met geied Over het algemeen blijft let publiek nogal Ijskoud ondei die leuze zoo goed als ook de drang tot bevooi deelmg van Neder laudacj fabrikaat niet het gewenschle Ufect heeft Trouwens d e worflt nu wel met nationahs isohe tendenz lÜMjHaÉ Ml i en vergeet dan in het VOTTbygaan hoevele personen ten slotte bestaan moeten ai den imjwrt uit het buitenland Alle ban delshuizen en comii ibeionnaira die een bestaan vinden nx den handel van buitenland sehe artikelen die i er altijd een goed af zetgebied vonden worden nu maar dood bedaaid met we Itelooüheid bedreigd alsof z j ttn slecht so t menachen zijn die iets kwajids verrichten Het pubfiek trelit e zioh over het algo II een niet veel v n aan In één der grootei teden van ons land t leld een krant eenenquête bij de winkeDeis en toen bleek weidat nooit of Jioogot zeiden werd gevraagd of de aangeboden a tikelen wel van Wedl lands lien oorsprong waren Nederlandsch fabrikaatWe merken ei in den Haag ook niet veelvan Wel zetten de vmkeliera keurige reclai ebiljeftten voor hun raam waarop word aangespoord tol I et steunen van dfj natior ale industrie ar voor datzelfde raam iigt het vol van t uitenlandftche artikelen Men kan Het waarl jk een winkelier in deze I jden niet euvet rfuiden wanneer tiij ailes 1 i et wMk stelt o n zooveel mogelijk te verkoopen want he isct de kooptust is aan merkelijk pedaald ei H ft daten naAr veJen veraekeren lYouwene alle ellfers die over allen handel en bedrijf worden gegven wij 7Pn op voortdurende dalmg al zijn er an 1 Voor reclame alleen Zaterdag Zondag Laat e ns een proefwasch b hand l n bij Mod lwasscharij Fa J N VAN STRAATEN Gerookte Zalm uit het blik Van 35 voor 25 CENT per ons reuze fgn P G SCHARLEMAN Jr L 10e WEG 75 TELEF 3202 BIJNA DEN GEHEELEN DAG WARME BOKKING VBRKHIJGBAAR gevoel van beliagelykiieid alsof de Qod uit zijn vixiegere dagen wder op Zyn plaats Uroonde en wcei vertelde hy aichaelf zooala hy den vorigen avond ook had gedaan dat hy blyde was het zyne ertoe te kun nen bydxagen om de vrouw van luphraim een goedg begiafenis te geven daar zij de oortaak was geweest dat hy een Vrouw lij de mme van Wynyates had gevonden Te Ling Orag waar de hut van I raim yhaokleton vlok bij den ingesneeuwdf n weg lag was alles ieven en beweging zooals er in de dorpen alleen is wannsj grofenia of een trouwpartij ben Eptiraim s vrouw die eerbewijzen log te woohten v naar het graf dat leeds te Ti haar was gegraven was gedurende de laatste twaalf maanden lijdende geweest zij had fkfveten dat baai einde nabij nas en evenals zy haa lykwade van het fynste Imnen had gemaakt voordat zy voor goed aan het bed vverd gekluisterd boo had zij zich ook bezig geiiouden met heti maken van den ouden bessenwijn waarmede haiar hsgrftfrnifii moest worden gevierd de begrafenis ie O weea voorzichtig Deze heideveldenzyn verraderlyk en De sne iw s niet verradwlijk nu onderbrak hy haar met een opgeruimdenlach ie de zon komt door het venster ende sneeuw is hard als steen Wiit gij numet niij ontbjten en zal ik dan den oudenIrasti achter laten on over u te waken l rash weet dat hy my gered heeftzei de vrouw met eeji van haar teederoglimiaofijes veike zoo zelden om haar lippA apeeiden Oij moest eens zien wat eengroote verstandige blik er in zyn oogenkomfl ala h j mij moet bewokiön Er zijn maar wemig zlden die beterz n dan die van Irash eens zal hij leerenepreken en geheel een mensohelijk wezenzijn lachte Gnff terwhjl hy het oiitBytklaar tnaakte Een half uut later na zijn gast vaarwel te hebben gezegd en na een tweede waar ochuiwing van haar dab hij oj jajn hoede moegt zijn voor de verraderlijkheid vm de heide fc pte hij vluig over het bevroren I nd dat tusschen Lostwithcna a tJng Oimg Itf T Kijn hart had hij è n bij md r H0ÜFU81UK VIll Een begrafenis Orifl wa den voiigenden moi gen bytyds op wantte hegralenis van liiptuaim öhact leton H mJÊk zou httl vroeg plaata vinden Het was e lflmke wandeling heen en terug naar iiet kerkhof van Irawdon d © mannen konden bovendien niet op het land werken zoolang de sneeuw erop lag en het was beter dat allee achter defl rug was voordat de vroege soheniering Sviel 33 De zieke viouw was wajtiter toen CJriff na eerst de koeien gemd en te hebben terug kwam van de yskouïe bron vrelke het land van Lostwithenfl van water voor zag en waarm hy zioli iiad gewasschen tttchten ftog een beetje te elaipen Qy gaat uit vroeg zy terwyl zy zich verbaasde over 7yn fnach en krachtig voorkomen Ja ik heb een ouden bmyman beloofd zijn vrouw t helpen begraveii Zy nlde toen zij dacht aan de verBohrlk kingen van het met sneeaw bedekte land En gaat gy ver wegP vroeg zi gïFordt ▼ WTOlid toerat vijf myien naar Lmg Crag endan we r vijf myl i lujr lïHdoii wmt