Goudsche Courant, dinsdag 18 april 1933

M 18272 Tot herdenking van het vférde eeuwfetBt an de geboorte van l rinn Willem van Oraiijti zyn ip den Tweeden Paatichdag van deze lentemaand vele tienduizenden Nederlanders uit Noord en Zuid uit Oo t en West m Delft byeengekonien Ook uit het lanu U Vlaanderen zUn er 2000 naar de Prinsenktud getrokken om zich te sciiaren in dm groote mansademcnatratie tot liuldiging lan de nagedachtenis van den ïrooten Zwygei die in ons volk heeft willen wekken liet geloot in saamhoorigheid en volks emeen chap een ideaal dat nog niet ii it rwenenlijkt Het stille Delft heeft by menschenheugenis nog nimmer zulk een enthouBiasfe massale betoogrng binnen zjjn muren zien gebturen zoovele tienduizenden natiooaaJ Het Nationale dundoek woei uit tal van Iniiun en het Oranje blanje bleu wisselde dat hier en daar af De nationale hymnen halden dooi de straten Terwijl de opstelling van alte deelnemers ptuits had liet de Delftsche beiaardier vari hoogen torentrans der Nieuwe kerk de vaderiandsche zangen over de stad klinken lis een juichkreet over dp machtige ge snrtwis van dezen dag die door de bron w stem van den zwaren Bourdon klok der kerk werd ingeluid De plechtige hukte in de Nieuwe Kerk Tejen half één kwamen de talryke genwdigden de Nieuwe Kerk reede binnen groote kerk die in restauratie ie fitBB slechts voor de helft in gebruik Welcrs waren alle beschikbare plaatsen ingeTiomeii wt r de aanwezigen waren vele bekende Peïsoonlykheden uit den lande uit weten appel jke diwrwe maatschappelijke en politieke krijigen Uit Gouda mefkten we op Bargemee en Mevrouw Gaarlandt eftx meerdere Ms hem alleen aelukkië die het leven mkkis volbracht heeft door HilLIWELL SUTCLIFPE r Nederland bewerkt door J f Wesselink van HosBum Nadruk verboden iel wa goed wijn mot kraolitigen l il ft üclt in da laatste ilafm van ar ïiekte was liet haar een firouat gewt efit tenken dat Epiiraim au al 1 et aou f 6hoeven ie si dajnen als rauwklagew kwamen ele m drinken I M die dag gekomen De hsnden in hadden klaar gemaakt Ine gerouvfon onder ifc lijkwa moar flesch uan fleBch naast de liSl n in krakelingen die op het Iblad opgehoopt lagen j n familieleden zwermden rond n terwijl iedere nieuw aangekome kM iL Pfring om c rst even naar loud 1 P Mlim i on groote raw in elkaar i j gebruikt om bij vloiJijk Inlt weder bacliS biui T ihidf barrnpaarden waren voor Beer Ir f P ea de wind scjieen an Z 1 llM IJsn Ptioftan l ïr Piijntiaer Lomax ontbrpekt nog a W 1 b Ze Paasclidag Feestelijke Heropening WIELERBAAN RIJSWII Krewer Giorgettj Tholiembeek Blekemolen Snoi DUITSCHLAND HOLLAND HOLLAND Belangrijke AMflTEüRSWEDSTRIJDEN v WELZeNES Veerkade 2a Sigarenmaflazijn WOLF Théresli DEN HAAG KLailt achter groote Motoren om den GROOTEN PAASCHPRIJS AANVANG 2 UUR Voorverkoop van kaarten bij P VERBOOM Hobbemastraat 159 L JONFEJANS Groonmarkt 31 H kennis de AJ gemaakt Prima COLIBRI CRÈME iets bijzonders per doos 15 en fproote doos 35 centll J C LANGERAAR Gedipl Drogist Aao de Stemgerechtigde Lidraateu Wü lievelen U gaarne aan op DINSDAG 18 dezer tussclien 10 en 4 uui n de St Janskerk te stemmen Je Maintiendrai KERKVOOGDEN De wapenspreuk van het Huia van Oranje een nobele wapenspreuk een waardig motto voor ieder die de verantwoordelijklieid op zich neemt voor het geluk en den welstand van anderen Die verantwoordelijkheid rust zwaar op de schouders van den enkeling wanneei het betreft de zorg voor vrouw en kinderen Roept daarvoor de hulp in van een SPAARBANK die reeds meer dan eeuw bewezen heeft te beseffen wat verantwoordeiyklieid beteekent Vraa rt volledige inlichtingen omtrent onze wijze van t eheer Daaruit zal U blijken dat ons bedrijf geheel gebaseerd is op het motto C van Krimpen NOTABELEN WESTHAVEN 61 iWr A A J Rijl sen Ir G F van der Want r OPPERTOBZICHT raairt naar STALEN Prima bewerking en tocli sclierpe prijzen L Binnendijl G R Pel A Steensma L Boon Mooi el Itelijk leerlje Nelidii hmÉm h m I Mje omdat het zoo leklier is WIJDSTRAAT 7 SsLAGROOMGEBAKJES 8 cent Kiesvereeniging Kerkelijk Helieer en Ver van Vrjjz Hervormden In ÏWAAIJ ÜUK tijds leveren wij U Goed nieuws voor Heeren Rookersl Wij geven U 11 Sigaren voor 1 kwartje en 7 Sigaren met 1 ons Criaistabak Toor 1 kwartje Voor kwaliteit wordt geheel ingestaan Alleen bij R VEERMAN Turfmarkt 56 Vior lil liii 8iiiiB Sigaremirlieii SPANERA 10 12 13 GOODWILL 8 10 12 GOUDEN STANDAARD 5 6 7 3 WHITE ASH 8 10 12 r X NDRES 8 10 HAVANA H V et is liet adres Ffi 0 G V Vreumingen WIJDSTRAAT 20 TELEF 3217 k zal handhaven Spaart bil de Nutsspaarbank t QOUOA OOSTHAVEN 13 alle REPARAÏIEN aan Bedden en Matrassen Slaap niet langer op een MATRAS die door veel gebruik plat en slap is geworden Zoekt U een mooi Sohoentje 7 Ga dan de etalage eens zien bij K Laat J L B uw Matras weer in orde maken maar laat het nu doen Nu kunnen wij U goed en vlug bedienen later moeten wij U misschien teleurstellen Onze prijzen voor hel OPMAKEN VA MATRASSEN zijn belangrijk lager dan waar ook terwijl wy V als steeds prima vakwerk garandeeren Bel ons even op WiJ halen onmiddellijk uw Matras op en brengen hem zbo noodig denzelfden dag weer kant en klaar thuis Bij eventueele bijvulling verwerken wij uitsluitend PRIMA ONVERMENGDE KAPOK ÜAN VAN DAM In de KEIZERSTRAAT te GOUDA Wat niet geëtaleerd is en dat ztjn ook nog vele soorten vindt U zeker binnen Ga n beitj mei de mode mee Heenen f L BRÜNS Turfmarkt hoek Gonwe Te uxjordi Itunt üop heerenmode bicd hist nieNs mode meedoen In alle pryien Is er ruime lieuie bij Vrijzinnig Democratische Bond Afdefeling GOUDA Met de PAASCH DAGEN naar de SPEELTUIN DE KLEINE BETUWE DINSDAG 18 APRIL 1933 des avonds 8 15 UUR sprMkt Mr A bij mooi weer alles in bloei M JOEKES Lid 4fg de Tweede Kamer der Staten Generaal in de Groote Zaal van de Sociëteit DE REUNIE aan de OOSTHAVEN Onderwerp De Vrijzinnig Democraten en de Crisis TOEGANG VRIJ dEBAT VRIJ Stemt 0 i 26 April a s No Ivan Ll st 19 Mr H f MARCHANTI Op ZONDAG 23 APRIL zal de bekende vlieger de Weledelgeb Heer SCHMIDT CRANS Chef van de Nat Luchtvaartschool te Rotterdam met zijn vliegtuig de BLOEIENDE BETUWE BEZOEKEN en onze nieuwe attractie DE VLIEGBAAN komen bezichtigen Zie volgende week nadere mededeelingen Heeft ü al gekozen wat U voor de a a Feestdagen op de boteriiam neemt 7 Ik heb voor U DE FIJNSTE SMEERWORST BERLINER LEVERWORST LEVEBKAAS GETRÜFP LEVEKKAAS SINAASAPPEL JAM 40 et p nacoh Aanbevelend A J OPSTELTEN Teleph 8082 Gerastigd sedert 1005 De ondernemer W KOMPIER TEL 19 HAASTRECHT fa H P VAN WIJNGAARDEN KLEIWEG 77 OVIKAL verwijdert overtoUige haren onmiddellijk per dubb plaatje 40 et BERKEN HAARDROOGPOEDER 45 et per bus Mooi haar in 3 minuten BALT A DE JONG Oosthaven 29 GOUDA GOUDA TEL 3315 Permanent Wave f 7 50 ONDULEEREN 60 et KNIPPEN 40 et MANICURE 75 et VAKKUNDIGE BEDIENING 5 CABINBS Ic KLAS AFWERKING Schoenmakerij DE WERKMAN HEEREN ZOLEN EN HAKKEN tUO DAMES ZOLEN EN HAKKEN 1 10 Houtgepend met garaniué Probeert U het ook is Mnmaal U zult beslist tevreden ttja D OLDENBURG LANGB TIENDEWEG 17 GOUDA Voor goede SCHOENREPARATIÈ schoeSmakehij H V d POOL raam 107 109 Wenseht ge een Modern Slaapkamer AffleuWement Vraagt prijsopgaaf zonder verplichting Zie de etalage B BELONJE Lange Groenendaal 98 GOUDA MEUBELMAKERIJ STOFFEERDERIJ 1 I 78 Jaargang lOInsdag 18 Jlpi il 1983 OOIIMIHË COIIAIVT SbÜ t 1 ADVERTfeNTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN SlFTJWERKERK oKSï n rrSa BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit bladverechijnt dagelijks behalve opZo n en Feestdagen ABONNBMENTSPRUS pei kwartaal ƒ 2 26 ner week n n ia ui kwartaal 2 80 per w k 22 t cJr Z V J Zf l franco per poat per kwartaal ƒ 8 16 met ZondagaiJad Sm es ueat Abonnemtnten worden dagelijkj aangenomen aan ona Bureau HARKT SI OOÜDA eij ome agenten en loopera den boekhandel en de poatkantorm AOVEBTENTIEPBUSi Uit Gouda an omatnken behooienda tot des buorgkring 1 6 cegela ƒ 1 JO elke regel meat a 2e Van buiten Goud en des twiorgkrlsgi 1 regela ƒ 1 66 elke regel meer ftM AdvertentUn In bet Zatardagnmnisar 21 ft bjtslag op des prüa Uefdadlgheida advartantlin da haUt yan das prUa INGEZONDEN MEDEDEELINGE 1 4 regela ƒ 2 26 elke regel meer f OM Op ae roorpaguut 60 kooger prTA Llf t r n r r Ö XTTtT Adverteatiën kunnen worden ingezonden door tosschenkonut van loUede Boekhandelareo Advevtentiebureiu en oase agenten en moeten daagi vóór de plantsin an het Bureau züu ingekomen teneinde van opname verzekerd te x n Oe Nationale Voikshulde ter herdenking van het Vierde Eeuwfeest van de gebQorte van Willem van Oranje ynde opofferen Ea aan liet einde van diezelfde Apologie So ghy dan bevindt mijne heeren of te het Ulieden so dunckt t at on afwescn ofte oock onse dood Ulieden iet dienen kan wy ajjn bere ydt Ulieden gehoorsaem te wesen 8endt on slechts henen ende ghebiedt ons tot aen l eynde der weerett te gaen ende wy suilt 1 t ghewillighUck doen Siet daer is oock on s hooft over t welcke gheen Vorst noch Potentaet maaht en heeft dan ghy alleene doet daermede wat ulieden belieft tot uwe weivaert ende tot onderhoudinghe an den iilghemeynen staet t n ongeveer uit dieiizelfden tyd het woord Het gantsche huys van Nassau is geheelyck ttn dienste van deese laaiden ende gheen Waar het ging om de eenheid zag hy dan ook geen Koomachen of Protestanten maar N dertanderSj die het onverdraaglijk juk hadden at t werpen De vrijheid van zijn vaderland zooals hij hihryft is de vnjheid voor allen De Spaan the last benauwt met alleen die van de Ivtligie zyn Maar daarom moet er dan ook ïyn gewetensvryheid Breedheid van blik kerunerkt de leider De Prins heeft die in wel ruime mate bezeten En zelfa dan wanneer men hem hierom verdacht wilde maken men denke aan Petnis Datheens houding ttteft hy niet toe De tolerantie werd voor hem een kwestie an begiïisel Moge het ontstaan wellicht uil nuttigheidsoverwegingen zijn af te leidt n later verdwynen deze zeer zeker Deze tolerantie gedachte die wy niet ziei alh zyn persoonlyk eigendom alsof hy daarin zijn tyd verre vooruit was heeft het Volk vdn de Zeventien Provinaën niet verstaan Kn ook niet aanvaard De Pacificatie an Gent heeft niet gebracht wat de Prins zielsgraag wilde Verdeeldheid is gebleven ondanks de kraclitige roep tot eenheid Nederland heeft met geluisterd Nederland schynt ölechts tg kunnen leven by party chap en particularisme Laat Oranje ons leeren dflt de volkseenheid boven de belangen van de groep uitgaat Dit beduidt niet dat de Prins wilde komen tot een godsdienst boven geloofsverdeeldheid Ook wie niet die gelijkgestemdheid bezit die m i noodig 18 om deze dingen te verstaan zal moeten toestemmen dat de Prins althans in t laatst van zyn leven n ernstig Calvinist sch geloovige is God heeft hem het leed niet bespaard K n juist door dat leed is zjjn levenshouding een andere geworden In een brief aan de ongelukkige Aima van Saksen heet het Ik ben besloten mij m de hand cles Almachtigen Gods over te geven opdat Hij mij brenge waarheen zijn welgevallen rny leidt Zoo zie ik wel dat ik dit leven ifi nood en arbeid m oet doorbrengen waarmede ik weltevreden ben omdat het alzoo heel zonder reserve geven Wat hy zich eenmaal heeft voorgesteld zal hy niet loslaten Doorzettingsvermogen straalt uit deze figuur Scherp is zyn blik maar trouw en open I Zyn deze beloften verwezeniykt Men j hteft hem genoemd sluw en berekenend I d jiiomaat van het zuiverste water En wie j iif zich in het teven van den Prina veij diept zal ontkennen da hij in dfen moeilijken f trijd die hij te strijden had vaak wegen is gegaan waaraan hy in zijn jonge jarch niet zou hebben kunnen denken Deze erkennmg neemt niet weg dat de grondtiekken van zyn karakter meer dan zyn hooge geboorte hem gemaakt hebben tot eiii leider die zyn hem opgedragen taak niet loslaat maar die volbrengt ondank teleurstelling en verraad ondanks verar ming en verguizing ondanks het niet begiepen worden door hen voor wie hy alles af Neen niet hy een genie ui de machiavellistische jiluwheid waarmede hy perso en gebeurtenissen beheerscht tot inhet dubbelzinnige toe maar wel is hij eet genie wanneej men althans hier dit woorc nsg gebruiken in de onbïïiitzuchtigheid wiiarmee hy zyn leiderschap bevestigde Oranje heeft ïijn leiding mogen geven gezien als dieftöt aan de Nederlandsche Gev esten H j de vreemdeling van afkomst beeft zich één gewetCTi met degenen diehem waren toevertrouwd Ën die eenheidwae voor hem geen leu hmaar werkelijkheid Om die eenheid te iie Brken heeft hy zichzelf en het zijne ja zichzelf en de zynen Regeven Hij wist dat hij stond in dienst van de anderen Ik breng u in herinnering ijn woorden d Ondersaten en z jn met vjin God gesehatwn tot behoef van den Prince om hem m alles wat hy beveelt weder het godJelick oft ongoddeück recht cft onrecht is önderdanigh te wesen en als slaven te iienen maar den Prince om d ondersaten wile aonder dewelcke hy geen Prince en is lm deselve met recht ende redenen te regtren Een man die aldus ipreekt omdat hij zoo zyn verhouding ziet tot hen aan wie hij leiding moet geven 13 sterk om ook in dagen waarin men hem Riet begrijpt ja zelfs verwenscht het ideaal vast te houden Ik denk nu aan t voorjaar van 1583 waarin zijn huwelijk valt met Louise de Coligny en men hem koud en k l bi jegent aan de houding van de Staten flie nu niet de meest tegemoetkomende kan genoemd worden om het zacht uit tp drukken Alsof hij in de Apologie enkele jaren te voren niet ge zegd had so langh als hel Gode believen sal maar een droppel bloets ofte eenen pfnningh slechts van onse goeden ja maer een wei ngh verstandts neerstigheit gheloofs ende aensiens ons te laten cverblyven wij willen dat selve noch tot uwen dienste geeme besteden toeeyg henen i den Almachtige bahaagt leden der t ommisaie voor Oranje e andere openbare Feesten Ook verschillende bur gemtesterfi uit omliggende gemeenten wareu tegenwoordig Nadat Ds J J ytam den kansel had bekiommen zette het orgel het dankgebed Dankt dankt nu allen God in Toen de orgeltonen verstorven warenï sprak Ds Stam de volgende herdenkingsrede uit Aederiamlers Bede Ds J J Stam Waimeer wy hier m deze oude stad dtluatate woonplaats van den Prma op dezf e rbiedwaardige plek by zyn gral samen l men om te gedenken zuilen wy ons beV usl moeten zyn vaai drieërlei Allereerst deze voikshulde aan de naged ichteiiib van Vader Willem kan en mag ten feeatelyke zijn Afgezien van het feit dat de zware tijden die wy beleven di met verdragen moet t ons allen toch wel tct diep nadenken stemmen dat wy aU Nederlandsch volk nog steeds niet ten volle ae idealen van de Prins hebben kunnen I it en dat is het tweede waarop ik nadiuk leg dwingt ona in deze ure tot ootmoed Cïeeïi uitbundigheid maar Aanvaarden wy die toon dan ia os in de ucrde plaats duidelyk dat ons hier zijn ons allen verplichtingen oplegt Verplichting ym wanneer de herdenking van wat de Zwyger voor ons voIK beteekent ons w iarlyk ernst is te willen leven in het be set van saamhoongheid en solidariteit waarin wy elkander hebben te dienen immers dit is het groote voorbeeld dat Prins Willem als leider ons gegeven heeft I n voorbeeld dat nu meer dan ooit mis hien tot ons spreekt Gij kunt van my niet verwachten dat ik i i den korten tyd daarvoor nu gegeven zijn beteekenis als leider kan uiteenzetten Slechts enkele trekken van dit beeld moge ik meer naar voren brengen Wie het jeugdportret in Ca sel dat gevoonlijk toegeschreven wordt aan Moro aandachtig beschouwt zal daarin zien een jciige man die weet wat hy wil Fyn va i teekening is deze edele vol van ingehouden kracht Geen man van het oogenblik di zich zal laten meesleepen door anderen maar efn man van volkomen beheerachtheid Eén die eigen oordeel heeft Voorzichtig tal hij zyn weg gaan Maar als It moet zich ge Nog sterker treedt dit aan den dag in zjjn antwoord aan Sonoy üy schryft oris üat n en U zoude laten weten of wg oock mef ocnigen groten machtigen Fotentaet in vasten verbande staen Waerop wg met laten en willen ulieden voor antwoorde t geven dat aleer wij ooit dese sake ea de beaohermenisse der Christenen ende andere verdrukten in dese landen aangevangen hebben wy metten alderopporaten Potentaet der Potentaten alsulken vasten verbunt hebben gemaekt dat wij geheel versoJtert sijn dat wjj en alle degenen die vasteiyck daarop betrouwen aoor sijn geweldige en I n achtige hand ten lesten noch ontset eullen worden Wie Oranje a werk losmaaltt van zyn geloof in God doet hem onrecht eze man iJS leider omdat Jiy zich daartoe geroepen weet Under het gpziclitapunt der eeuwigheid heeft hy gearbeid E zoo IS zjjn werk gebruikt geworden Zijn idealen zyn met verwezenlykt Maar iets erv n leeft ontegenzeggelijk in onb volk Dat crng land een toevluchtsoord geworden is voor da velen die vervolgd werden om hun geloof dat wy ons lanu iietitwii kunnen openhouden voor alle veruruklen au erjaagdetif is mede voortzetting van Iwt T erk van den leider den prina v oi Uranj Wjj danken God voor wat h ib U8 i Vader des Vaderlands on gat en wiilvF aanvaarden da voortzetting van zyn wboid in de richting die hii ons gewezen hMitt r rstond na het uitspreken van dooe red zong de bantonzanger Bram van der Sup het Neertant en Oranje waarna de c mniissie voor de herdenking zich naar het in de kerk aanwezige praalgraf van den Grooten Zwijger begaf om daar een iauifi neder te leggen Daarop zongen alle mny ezigen van het Wilhelmiut Mijn schilt ende betr wM Syt ghy o Godt mijn Heer waarmede deze plechtigheid eindigde De Volkshuldie op de Markt Op het Marktplein en aanliggende straten stonden de tienduizenden deelnemers in volgorde met vaandels en banieren geschaard toen de oud commandant van hot veldleger generaal Snyders het podium voor het Stadhuis betrad Het plein bood een fleurigen veelkleuriger aanblik aan Zoodra was de nimmer oud wordende kraBse oudcommandant op het podium verschenen of alle geroezemoes verstomde Plots hierer allen uit volle borst het Wilhelmus aan waarna generaal Snyders met luide forsohe slem aanving Rede Z E Generaal C J Sneden Medeburgers Willem van Oranje Vader des Vaderlands Onder dezen eerenaam hééft hij in onze geesten en harten geleeFd sedert onze schooljaren toen hy als edele en grootsche tuin die diup infje ortelde schuwheid welke ipli juist dan van hem meester maiiht alsliij er het mihst op verdatdil is Oni dezei eden en El hraim Shackleton had een ongewoiw fijngevoeligheid aan den dag gelegd toen bij dit raadde was Griff buiten cehleven waar h j tegen de paarden inhun eigen taai sprok en probeerde huti den scherpen geesel van den wmd iiiH meer opü eiumidheid to doen verdragen Eindelijk werd de doodkist miai l enedt n ebractit en op do slede gt plaatst Het geheele dorp Lins Crag was dajir dien doig aanwezig en ook volk van Mavshcotes en Cranshftw en Iwce aan twee ntimen zij hun jïlafttaen in vhter heli ruwe voertuV it de vTouw van EfJiraim nanr het kerkliof ging hrengien Me moest in een eerbied iti langzamen aê oen bevroren pad van vijf mijlen afleggen en de wind die den spof met hen dreef belies koud over de bevroren siieouw Tooh onttrok niemand iCh aan dezen eenvoiidigen plii ht awakke meisjf t n ziekelijke mannen waren hier en ais jA hoeatten deden zij den menschWi elooven dat zij snikten uit vrees dat iemand zou gissen wat deze koude tocht hun kostte O droevig iwas het en ongelooftijk naai oestig de JeveiKtón spelende inet den dood die eenigen Van hen bijna oven ai ht napierde als de doodg vrouw op de i i0i ic de zonnige heldeir koude hemel da on jevoelige hier en daar rose getintö sneeuw Langzaam passeerden zij Scart op Water en klommeai naar boven tot zij het einde van den weg hadden bea ikt welken Ephraim en zijn vrienden in d meeuw iiaddcu jjegraven Zij moi sten de lede ïer ei n voet of viür hoog oi tillcn tot l oven de bovenste fcneeuwlf a g en toen vervolgden ZIJ hun weg over de vwbtindend witte vlakte totdttt ZIJ den Gevaarlijken Hoek voorbij waren en de grenslijn voliplen tot aan Lani a hirp e paanlen lU Uil nu to rustig waren fieweoat konden niet lunger den seheriien wind verduren die hun het lieete bloed in de aderen prikkelde den koetsier ten spijt ondanjfs het chsddi giof iende jtad dat l on met den ondergimg bedreigde 7ielten zij zich in galop de t lede met hnflr itille vrac il gleed botsende van den eenen kant viin den w naar dan anderen en ontsteltenis stond dnideliik op ieders frelaat Ie lezen De steile weg jiiuir de Herders herberg bracht hen echter eindelijk tot staan en de koetsier kon hen nu tot bedaren brenjjen De rouwklagerh vervolgden opnieuw al worstelende den akeligen tocht Door Wyecollar gingen zij met zijn herinnering aan den RijdMiden Jonker en aijn oude hol bedolyen onder de neouw fus lehen de niet noeuAv bedekte muren door en langs de kille graslanden tnt dat zij ten slottf hun doel haöden bereikt Het graf was gereed de höidvol bevroren ftardfl werd neergeworpen op de kist en de vrouwen weenden luid i toen lieten zij haar achter in haar kille rust en was het kerkhof ledig vp een tloodgraver ns die boven zijn spade stond te zweeten en allen voelden zich opg JucJit toen zij zich voortbewogen naar de dorpsherberg bevrijd als zij waren van d i last dien zij achter haddai gelaten Ehr ie t bij eeü b p afanie dat den itio Hl van een man öheel in de schoenen doet zinken en hem daarna oplieft tot en iuclitliaftigbeid waartegen hij kan vechten onder ze te overwinnen Aan den rand van liet graf had dit volk de smart i Vfir het Er waren maar weinigen heter dan zij Ephraim zei zijn buuminn terwijl liij Attn hloedrooden drank t gen het licht hield Ja maar weinigen zei Epdiraim mei het voorkomen jfan iemand die zichzelf een groot man weet in de ïpon nn het publiek Zij had iiatuurlij een tong maaiwelke vrouw heeft die niet Ja een tongzoo lang alB een klos i aren lind zij en zijwas niet gewoon die te sparen Wordt vcTTolgEd loofd lnt hij hier bijtijds m ijn om met cns mede te Joopcn FEUILLETON Door smart gelouterd 34 Het Iijkt weJ of hij bang if voor goed h idevolk wierp een buurmlui liier tussiiliau in Wat den man sdieel kan ik mefz tfen maar htj lijkt veei op een dollenhond dia zich keert tegen dengone vanwien hl eene gehoiKlen hoeft i n naar hemliijt Bij het Heiligfe Hart hij was de mooi te knuaj dien ik ooit geZien heb netgt lijk of hij stroopte of vorht of oen vyfvoudiVe liindeaTiis nam voordat hij m iDOCiljjkheden kwam W 1 hij kan een padj tianteoren als Ie beste zei Epliraina en hij weet m depuntjes hoe men oen afvoersloot moet graven i n gofvlen grond kan makwi van dorreiieide En waararhtoff onderbrak hij zichzelf lerwijl bij door het M nsf r keek hijsiajit daarg inda bij de slede te wachten enpraat tegen de paarden alsof het zijn bloedeigen broeders waren Het kan be fl zijn dat hij tegenwoordig niet ai ia wei lioudtvan liuismusschen en hij heeft het lijk reed gezien Dus ziiUent wij maar opbreken vrienden of wij zuilen meer duistemie l n daglicht krijgen Griff kon werkelijk den moed met vinden om naar binnen te gaan Het gev van Itameraadsohap van een oogenblik leften had hem verlaten en hij deinsde er voor tPiTjg aifl iemand die banp is voor zijn pigen verwildenng om riif t zijn tnedeDiensehen in aanraking te komen Komeraadschap wae goed en interen had hij haar welkom griieeten maar geen men ch kan eeduröMie jaren alleen en van de w reld sfgewwlerd leren en t rh 0Bf Bapp n I