Goudsche Courant, woensdag 19 april 1933

bare zittuigcai govras d wondt hoe het mot de onnexatio van Amnierstol staat goeft tiLl CoUoge i Ji antwoord Wi iijn niei ml TpoUabol en wnnetr h vraay steld wordt in oen onderoiisjt kiijtft men et ed8 het bee lieid Hel ColleR in U licn p ichtt volkMneu dihgont df onderi luidclm en v rk ren in n veTi fvonierd r idiuni Hot Colleife kMi op do Mngers luitillon dat deze leun ente waarviin on groot aantal tiuvoneis weik looR is al lieel aiKwdk in ton toestand moeit komen tp vpikeuipn nat n fïeJd i voor talarl M n Pii wvrkt lwu w meer l esi hikbaBr oudoii suju tjp blief eindigt me hot Pr ook aan i cdcputpe len om onverwijld do noodigo 8fa i l en te doen die er tot i idien dat luond r onderbreking te beginnen mtt dozt weck II met i ugwerkeiiA kracJit iteun aan in werkt lo iwen zal wor ft n tiit rok erd Vue adffitnul Jlhr 6 L SclM ror e rvol ntBUgIML Op ver ioek is met 30 April tti za lan Iiingen dienst tcrvol ontslaeon uit ieii a dii nst de vioe admirajii Ihr G I Sthort r Hr Me adjudant m buiiongöwomn daonel tiidti aankbetuijfing vooi ie door h m aan den landr hewoztii UmctJini v n ge ich tigc diensten Paydiopatftenwet goedgekeurd Door de Ëerate Kamer De Eerstt Kaniei bedt U l vv trif iiLwup houdende tijdelijke voorzieniux met betiiik kuig tot het Ua l escïukking vaii fe reigeeiiig fiteüen van porponen by wie tyden lieL begaan van É en suatbaar feit gebrek Een AinBt rdjimmer en lUn verlooflde ernstig gewond Viiwiiilaffiiuddn t u iirca kv itl vo i tvm liaaldü ten two iator bsstuuni dooi den tuti Jjev te Vnislt Mlaiii imt ton sJielJdi an Llitft flU KM i voui tiejii rijdLiid Do ln er h heeft een arm t btukon niej Pfeffn kfLiig till omntigt solmdelbitiUt Haar toestaiid ia aorgt lijk Btjdon zi n naai titt iiekenJiuis te Velp vtivtxMrd De auto uit l nschode bosluuid dooj dta IS jarifftn W d Lange u beytn len nooni t viogïii oo gt iiL 1 veruittld De beatuuixler eu dne inyitt ntten werdan L ewoud Wiakstiütkou van dt bnidt wagens iju in l esJug genomen ritABSNIKUWS GOUDA 19 April 1938 Dr gt Oranje jlet Comité ter hei enkmg van het 4de Eeuwfeest van de geboorte van Prms Wil lem van Oranje wekt de ingezetenen van Gouda op niet alleeiuvan de huizen morgen j nationale kleureff te laten wapperen jigiir Bich üok op dezen gedenkwaardigen jgg te tooien met Oranje Wiidingwamenkomst St Janakerk Pe vóórverkoop van kaarten bj de bttende boekhandelaars blyft mogelyk tot ponderdag Ü April a s des middags te 12 nur daania voor zooveel althana nog plaatsen beschikbaar te uur a avondb jan de Kerk ingang bu het koatershuis l ruia Hendrik verjaart rei feilegoiülieid van bn viijtuudag vuu 2 K 11 irin Hendrik wui n lieden uun iJe openbare gebouweji li v li fgeii ontplooid Een bij dti Vutsspaiiil ank uithangend ïlag iH dtH i Pn voi rbijsu Uendt auto van den stok gerukt waarna z i p stiaat lerethi kwam üo aulo n dm sneib wiii tloor iUboi eruiPta gebeurd wasInjichr ving voor klceding en schoeisel i voor werlclooien enz De i retteur van den Gemeeutelykei Dienst voor Arbeidsbenuddehng en Werk looaheidsverzekering maakt bekend dat m ue week van i tot Mei a s een uischrij ving zal worden gehouden voor de levermg van kleeding en schoeisel voor Maatschap pelgk Hulpbetoon en Oriaiacomite B be stemd om ui het tydvak Apnl 1983 Apn 1934 te IA orden uitgegeven aan ondersteun tJen en werkloozen De voorwaarden vooi deze mschryving en levering kunnen grati worden aanRt vraagd bu de Arbeidsbeurs De verkiezing van verHchillende collegea m de Ned Herv Kerk I e heer van Krimpen met herkozen als kerkvoogd Bv de gisteren gehouden verkiezmg van Kerkvoogden Notabelen en leden vaA de CommiHSie van Oppertoezicht m de Ned Herv kerk werden uitgebracht 313 stemmen Herkozen werden als kerkvoogd de iiee ren J K Begeer aftr f met 2 1 stemmen en W van Vliet Jtzn aftr met 241 stem men en gekozen werd de heer J van Elk met 137 stemmen Verder vareenigden leh op den heer C van Knmpen aftr 136 stemmen Berg man 3 stemmen en H M de Hlanque 3 st Herkozen zijn als Notabel de heeren Dr J van Woerden aftr met 237 stemmen J G de Weger aftr met 230 stemmen T D Boot aftr met 227 stspimen en D W Piersma aftr met 225 stemmen n de ontstane vacatures m dit college werden gekozen de heeren J Weaterhof met 184 stemmen en A Mlghout Jr met 175 stemmen Uitgebracht werden op de heeren Ir G F van der Want 84 stemmen Mi A A J Rijksen 82 stemmen J J Teeuwen 41 stemmen Boekamp 38 stemmen Van Uk 4 stemmen en K van Kegteren 2 stemmen Tot hd van de Oommissie an Oppertoe licht werden herkozen de heeren I Binnendijk aftr met 252 stemmen I Boer aftr met 228 stemmen G R Pel aftr met 253 stemmen H van Tongerloo aftr met 229 stemmen F Janssen met 170 stem men en T de Jong met 168 stemmen Uitgebracht werden op de heeren A Steensma lil steramen F de Jong 168 stemmen L Boon 90 stemmen D van Nieuwpoort 48 stemmen H der Boggende J8stemmen D van der Weyden 4 stemmen en J A van Elk 3 stemmen I Het 40 jang bestaan van de afd Goudavan de R K VolksbondDe afd Oouda van den R k Volksbondtiwdenkt op 27 28 29 en 30 Apn la a haar 40 jarig bestaan Het feest zal op Dcmderdag 27 April geopend worden met eeii Triduüm in de Parochiekerk van O L VrouH Hemelvaart aai den Kleiweg De oefeningen zullen worden geleid door Pate CaecihuB Peeters O M uit het Kloostetc Woerden Op Vrydag en Zaterdag 28 en 29 April zullen deze diensten worden her haald ondag worden m de morgendiensten m alle Parochiekerken H Missen voor de ledeP tT o erleden leden der afdeeling gehouden Na een H Mis m de Parochiekerk aan den Kleiweg Te U uur wordt een plechtige Hoogmis lil da Parochiekerk van O L Vrouwe He meivaart gehouden Des middags van 1 tot iïalf dne zal m het Bondsgebouw een re ceptie plaats hebben Van 5 tot half teven i er concert te s uur precies in de SchouwburgzAa v Concordia een ffroo te feestvergadenng Aan dezen feestavond werken mede de R K Zangvereemging St Caeciha onder leufang an Mej Annat y een RK strykje Amiciba onder Iftidiïig van den heer J v d HondeL Öe vroegere geestelyke adviseur van de iddeehng kapelaan W C C M van AJplien Wns te s Gravenhage zal de feestrede ötspreken de geeatelyke adviaeur Pater J C van der Zyde zal verschilleDde ju nlanssen huldigen Waar iroeger do vorknstingsstrijd gingvuil hnky tegtin reolits is nu die tiogenatelImg onigobogeu Dr KuyptJ stitjed tegen tie liberale partij maai zijn volgelingen zijnbejLK ld met da liberale geest Na u korte inleiding volgdg een beliaa deling an de voornaHmste punten an hot program dei CDU lJit oeiig besprak de sprekei d eiscH van ataalspenaioen waarbij iij vaststelde dat hiei wel van een reclit maar niet van een aalmoes gespioiieu moolLt worden In verband met de Jiiivooring der tiictirttte btlastingen zetttu de spreker iiei liriBielijk Darioeratisebe beginsel van belat ting naar dniagkraeht uiteen Het derdt punt was du steun aan den I au lbouw Wie zioh atvroeg waar dig steun bimi verwees spreker naar de uitspraak Van 1 rot Diepenhorst t ij de bebandetiiig van djo Ijotrekkebjke wetten in de fcorsUï Kamoi Hprekor gaf vele vooi beelden vsm do armoedt op biH platttilarid Hij noejndo dan Ook diaze steunniaatrugelen verkapte r nbsidif aan bet grtuidkajkitsai t n em h was mstellmg van t mmiHAies tot vnatatel ling van de pacht en van mmimumloonen x r de landarbeiders Salarisverlaging mag tei t plaats vinden als eJke andere mogehjkbi id uitgesloten m en dan m verleg met de oii5 anisatit waar bij men Mteeds voor oo en moet houden dat het tijdelijk is en do grondslag niet aang l ist mag worden Men gebruikt de ctihih voor het omlaag halen van iiet levenspeil m verband daar mt l verwees aprelter naar de bouwvak arbeiders en hot Nijvai dalsolJe telegram Do hftir Van Houte iM sprak daarna de felle bestrijding door de andere partijen v tie D 1 Waar doze van fftweld en efen sterken mon uitkomst Hierna was er gelegenheid I t döblat waurvan eon viertal persoot n gebruik maakten p waarbij de heer Van Houten noif eens uitvoerig dt ei dt van nfttionn i nthvapemn besprak 4 ae NED STAATLOTBRU 3ekia e re J jgv vv e Ugi p l Hoofe prijzen i m 16OT8 ƒ im m S lüOU 7336 mm 1 1000 ua nm i8 ij 1 400 ja7 0 ƒ iOO aOib 1441b 18791 i 100 41 62i ü UI7 Miic Pruzen van ƒ 45 S 60 116 isü 16 436 467 6J9 671 041 OhO 1174 u 12 Z lai 7 z Z lolS 1699 1800 1806 1859 1867 1674 St It 8 S Z UI een vleug van opUmiöiiie de produeUtv uitbreiden terwijl daarenUsgea de consmnp Ut verminderde ook ii onidal gioute Ion den als Rusland ürii soii Indie en Japan vour du West l uropeeacJie luüusuiecn alö utzetgebied verloieii gingen Het toenemtn dïü proteetionismo veelal door fel iiutionaiid lue geïnspireerd heelt mia lan l dat zou 1 e i op dun vrijen bunUel lu auugtiwetj n I den slagader atgeboudeu Nediorlaiidi kan 1 leihij uttt passief biijvou iiouiion Het zal moutui tiaüiten de international goedeiun uil wedtii UI liaio oudo bauoii te leiden Jaieiilang liebben de Vnjs Deuioeiaten m diL opzicht gesteund door da LibeiaUn de outlü wuarliedon van deji VnjhandeJsleer eikoudigd Maar de itxiii e be parlijeu wa Ten van piotactie met afkeeaig Mr Joekos tu ndB aieJi daarom zeei verheugd dat Dr oUjn in dit opaiolit vuil moening is voi antterd eu le untdekkuig tieoft gedaan dat dl bristelijke beginselen de bevordering vun den vrijen handel eisdien tn de iaatute maanden is ei ijen reac gekomen Da boerenbonden prediken autaikie JSedertand moet gelieej in betioeften vO C rzien G n betoog behoeft liet dat dit verhougmg van den levensslandaaxd met 7ieii tou brengen waardoor de uitvoermtjgelijkhoid van Nederiond a 7Xju snijden I el protesteerde spreker tegen d houding van den Vrijilieidsbond in deaa aangelegenlieid Ur liioroma Van Ka K art en d liberaal 1 ou wes hebben loh met ae Ikkerenoigonjaaties verbonden om het streven naar autaikie to staunau In do groote steden laat men vrijhandelagezinda candi daten het woord voeren terwijl ten plattelando liet protection isnifl wordt oangewok kt rd Zulk e n houdlm noemde spreker po liUek ontatsoeulijk Velen verwachten heil Van den sterken man diemet do mst regeel t Vooral de jongeitjn die aan de sot leteitatafel uitmaken hoe die fiterka man moet regeeren Of dit in werkehjkheid wel naar den zin van die heeren al zijn al iij enmaaJ de gcwensehte vuist voelen valt zeer ta betwijte len Dutatuur eischt ntjodzakehjk geweld Van met erkennen de vnjhtiden des volks De e immen zijn de essentalia van de deiiioeratie waarbij ieder vri xijii mttuing 16 198 433 687 8 163 407 504 771 834 AU 307 tbfl 507 63U 700 701 73d 6d0 lOöi 1161 117Ü x u iiM £ ly j IM 1967 2028 2032 063 2 66 2076 2080 2111 21J il47 2224 i263 2281 2Jtl2 2366 2378 im 2416 2423 24É4 2468 2464 2479 249r 2614 2648 2708 2722 2728 2753 2780 282 2870 28911 290J 2M1 2971 2984 3020 3077 092 ilOS 3116 il69 3192 311 3 J224 3232 J239 3286 329fi 3318 3396 3463 3618 3628 iöil 3660 1730 3766 3780 3810 3816 3815 iHiS 3860 J86a 3867 3897 WOi 3942 3948 o979 4O06 4029 4067 4081 4080 4098 4124 4137 41711 4178 4181 4180 4199 4265 428 4296 4314 4326 43o6 4JS8 4378 4391 442 I 4429 4453 448 4619 4633 4588 4686 469n 4666 4 00 4717 4724 4726 4760 4810 481 4821 4826 4837 4862 4883 4888 4914 4922 4978 4990 5044 6049 5066 6069 6108 5120 I 128 6224 1 227 S252 W92 5296 6316 5321 1139 6366 64Ü1 6416 S418 5419 6429 6463 1478 6607 6666 6667 6602 5644 6686 5699 I iiOS 8731 6733 5742 5803 6843 6876 5876 6B06 6943 6970 5977 6986 8049 6088 6111 6160 173 6210 62ii7 281 62 6321 6348 6374 6409 6416 6657 6C71 6604 6678 6762 6782 791 6870 6871 6928 69 iO 6934 6957 696 6992 089 7092 7116 7193 7215 7258 312 7368 7388 389 7423 7434 7460 747 I 499 7o02 541 699 7814 7634 7778 779S I SOO 806 811 781 7829 842 7867 788C I 7856 8008 8070 8085 8092 Ui 8154 817 8183 249 8273 8318 8326 8334 8364 8496 863 8 48 8649 8866 8671 8690 8 l 7 8766 879 2 S806 8809 8811 8860 8869 8948 8969 9066 9089139 91o0 9152 9169 9165 9160 9 20 9302 9337 9368 9367 93 8 9392 9399 1429 9503 9634 9653 9690 9658 706 766 9 92 9887 9906 9920 992 9986 10010 1001 10025 10050 10099 1015 010181 10200 10211 10214 10266 10292 103 ij 10364 10390 10421 10428 10437 10464 10467 10468 10479 10559 10570 105 10660 10652 10669 106 5 10820 10844 I0S62 108 0 10913 10975 10978 UOIB 1040 1105o 11083 11166 11172 1U84 11186 11194 11202 11214 11310 11391 11405 11408 11418 11488 11635 11686 11640 H666 11702 11747 U74S U751 11772 11778 11783 US16 ilS27 11830 11832 11887 11849 11911 11926 11971 12022 12047 1209 12162 12186 122212248 12245 12301 12302 12307 12312 123S4 12388 12389 12443 12461 12490 12492 12604 12616 XSi6 6 12670 12688 12608 12842 12669 12712 12716 12766 12758 12766 12822 1282 12S53 12866 12884 12949 12980 13076 18077 13108 13179 13190 13238 13243 13296 13S44 15348 13369 13387 13423 13446 13470 18496 l 634 18686 13667 13720 13777 13800 1S824 U841 13863 13866 18880 13944 13967 13999 14000 14025 14088 14098 14169 14232 1428 J4303 14337 1438 14406 14406 14416 14466 14478 1448 14488 14491 14548 14603 14673 U682 14726 14736 14742 14762 14770 14850 14928 14966 I49S9 14999 15033 16108 1511 1Ï140 15158 15186 I0I88 16216 16217 1524 1 lo246 15322 15323 15336 16417 15441 16441 15485 15611 15647 16666 16580 16696 15628 lo6 fl 16722 16733 15783 16796 15841 16852 1 874 15944 1596 1698S 16997 16022 16028 16126 16184 16188 16191 16192 16277 16338 16336 16347 16381 16397 16410 16489 16600 16549 18668 16569 16605 16607 16832 16671 18709 16722 16760 16828 16884 16886 16890 16948 16952 1 166 17236 17304 I73S7 17416 1744 017470 17481 17497 17514 1753S 17663 17689 17605 17620 17642 17777 17811 17840 17870 17871 17873 17891 17963 17991 1803 18064 18082 18111 18168 18173 18174 18186 18211 18246 18282 18290 18293 18314 18344 18428 18474 18480 18484 18498 IfeiS 186H 1 522 18636 18659 18669 18593 18594 18607 18614 18619 18628 18755 18786 18826 18861 l 18864 I8S73 18888 18903 18986 18990 18996 19004 19011 19085 19076 19101 19134 19166 19199 19209 19213 19241 19261 19274 19277 tl 28h 19296 19298 19344 19369 19360 19371 938r 426 19648 19682 19620 19672 19681 97i7 19766 19794 19809 19871 19918 1996S 19962 19970 19681 20029 20068 20073 20074 20075 BOO9 29090 20098 20119 20143 20162 20159 20167 20187 2O201 20241 2034 2O360 20199 30472 20477 20492 20613 20636 2071 20731 20766 20760 20839 20888 20804 2089S 20907 20924 Auto natu Rü wuk te water inaUtende yerttmnken Amstcfllaminer en zy verloofde zwaar gewond lit idttgavond i etn aulw iMstumd lo r B uit Utn Haiig logen d Uuiuiig van Ijrug langa den Viietwey U Rijswijk t Ldt U Na etmg getflinger wum d auto in sloot langs dan weg tcivtbl ui kant lde Il De i e iuuitlt i kon ïUtb uit deji auto tvTijden De mede in itUuidt H K t ven au uit Dtn Haag kon eeisU latei uit tien igen HtU ft ii gt tfokken Di B verleende iiiiaiddelUjk modiscJie liulp dof i üe leveus Bten blekm tt td g wektn to zijn Het lijl ifa naar de begtaaiplfuits tv i g i ratrfit J c auto wtrd i er kraanwaf en geliotit en is 11 inia m tx sla gtnomou Wtelruder doodgereden Auto reed met gedoofde lichten weg diblernaüil fi li ten omf v il mi JoeJijken atloi t plfwitb gtlutd op den Haar kn mei weg nabij Arnsterdniu Ur iiooglt I ar k bi uit briek Pati ia i i d etn 50 1 jiii e wieifijdar wonende J Went heii g Lii ö heeti g ln n dal tin auto itwani aanijdeo eveneens ui de richting van bloinrlijk D 3 wielrjjder werd aajigèreden tjji euiLI meters ineeg Blt urd llaania bleef tiijiKj en tLlwijl de auto hel l ht dooide entoorretd Het slacblotlei wtrd iioltogend of eno lULii en door den GOU uaa liet VViJJiel mma Gasthuih rvoerd Bij aankontó v aa iiij overledai a rtiiihu ixiam aan net w oord Hij i i Dogaan van een suatbaar feit gebrek hiodt mej Scbooh bloemon aan zpgt o a J ife ontwikkeling of ztektJ jke sloniu de l e bmtenwepRld moef imrkon Oat wij tvenllogena tx stond dt g pfivtlioDar ivsperantiaten r ook no ijn Na Mt eon HienwU mot 3 u stemmen aangenomoT gres UI 1929 te Amheni gï houden zijn we le eii atomtten de flociaai en snjziania tte m WederlarKl me meor bijten geweest niOLrat n Dg ergwlerint daarna v ar amonwerkuig daagd u t morgen uui waarin o a de maar un een Indlse ie begrooting aan 1 t nlc M ktmion I moet er t De Nederlandsefae jurylede op de Gentsche blbeniententoonstellmg Vfet de vooibeieidmg Ui plaat e van de Vcflerlandöf be afdeoliiig p it vijfjaarhjk che Geiiteclie Bloemententoonfttoliing nol kg 2S d zer officieel nordt gtiopeud is reeds oo i f ik tppesc iOteD dat alle op don geleiden datum klaaj zal Jjii Ook is de llJ t lei NederJancJüche jarvJeden vooi de Gent tilt Horalien al gereed Zij l eva volgens le N R Ct de volgende n naen U J Baatdse Aalsme r T G Bailego leiffen J IMaauw Boskoop il ïï V Bont huis den Haag dr W h ie Mol Aniater lam Oo t H den Ouden Btiakot p F i Dix Heemstede J Dijkhuis Boskoop H Hartlieb Aiiisteitlain f H Kauf fm uio m iterdam Htujo Koster Boskoop E H fvrelage Haarlem B ï emke Alphen a d Rijn G Lodder irtrwht C I M Miu MBg Aalsmeer ü Ruys De femt vfiaW H Th sJaeob Staverdeai la tanfs Naar len A J Steoierdiog D n Haag Willem las Valsmeer t V Val tar Deu Haa N van PoettfMi trfief van den ptivtopatbologlsthen dienst Wageninyen f H van traaten van Nes Boskoop jhr G F van Teffl van Qoidj xooid Zeist Töiri M j H van Waveren BennelnoGk C Thim Laatste Benchtem DUAAÜtüOZE JüUfliNöï De invoer van Russische waren in Engeland vertwden LONDi N 19 April De Mgelsche Koning heelt heden de wet waann de uivoer vttu Russische waren ui ingeland verboden iu onderteekend I e Kngelache ingenieurs uit de Sovjet l nie uitgewezen MOSKOli IJ April B J besluit vwi het Opperste Gerechtshof zyn de vrygesproiwn Uritsche Vicker employe s Monknuuse Nordwail Gusny en Gregone uit de bovjut Urne mtgewezen Zy moeten binnen arte dagen Moskou verlaten Deae termyn loopt 21 Apnl a a des avonds om 8 uur al l en NederlandBdi leerling madunut in Jidomei gearresteerd hMMLRlK 19 Apiu utiileiavund i e ii uiti Amsteiaam alkomstig Itiorluig nitLehmint der Ned bpoorwegeu op iiet spourwegauj placement tt Ij nuuenlt dooi b A mauuou van zijn mach me genaaid eu geairesieeia wegens liet vtirfepreiUeu van ccoumunotu fitiiegeaubniteu De leerUng luaobiAlalt 4 m vt zeii enda bewaiiog geaUiKL TWBËDË KAMMt Oa machtigingswet M£t 64 stemmen tegen 1 diu van den couuumust WijnJxüop wordai een vOoisLC van den Heuvel e s aangenomen om Ulaxit dn z g MacliütingsWet van den l raabouw le beliandeleu Prof blotemaker de Biuino n Mr Knot tenbelt vortiouwan dat bij Simendemoni in lut ontwerp nog eeuigt wijzigingen zuUon wolden aangebracht ter tegemoetkoming van bezwaren De heti ivt rsten kan Aieh niet varctnieeii mtït prijszeLtmi aangelegenheid Mr Cud kan met het üulwerp jr eegaaji ifiits beti alleen zal geiden vooi eenige arti keim Ue heei braat heeft geen AerUouweu in leze minister De hee Colijn vertrouwt dat het axneude ment v d Heuvel zal worden aangenomen VrUx Oemocr Bood I Redfl Tan Mr A Joekea over pff VrüZaDemoerateii at de Crisii Voor de Vrijz DemoeiatiMche Kiesvt ienii ing alhier heeft Mi A Joekes lid v nde Twtfide Kamer der Stalen Generaal ei iired gehouden over heti ondierwerp IjeVnjr Demotrraten en de eJiiis 1 In den aiinvang van aijn beloog af Mir loesken alF 7 jn meemnjr l i kennen d t iedere kiezer die de pobtieke ontwikkeling n de laatst maanden gevolgd beeft zijn ittm il wel Aol hfthl en ijejiaald Bii juiste vmirdeenng vaji d ïeitien kan de nehtmg vai rm die stem al worden uitgebracht met twijfelachtig zijn Iwt derde an tiet lantal endid aten lusten dat is ingediend roei t om dia t ehaitiging van tpu particulier biiangetje of van het najacen van een spk eiaal ideetje Dji ze partijen komen bij e atig pogen om ae belangen van het Nedt rUmdïtche volk te dienen niet in attnnterkmg Naast die balangenpartijtje dingt het Verhond van Nationaal Heiste naar den uiï8t van de kieosers In zijn radio rtïde heeft Gt I eraal Snijders het Nederlandsehe volk vn eroepen om het algemeen belang ye ditnen Maar juist over de DnUienns Mn de vaUahaMe Een rtUetje le Amaterdxm iui d WiUein de fwijgei Uejxjtnkinif ti uaii tieelr 0 fK een detuthenienL van üi njwiUtge Burgiarwaoht ea eeu afdeelïui an den VnjwjUigen I andatlonn uil Amhtei dam i tlifonomen Ueide waren in unJtoijn ün welden voorafgegaan dooy ti oninïelalftüdih Ue bui gerwHcliten tiaddeii Kleine Helen wanUeJstókJien bjj zi Ji mot i tren jioitr iiKiu yerder hadden de oUuierin en man 1 appen geen bewapening l e LaadatorBi was gelieel onbewapend Maandagavond u csLii halt negen Jiwain de extra treui uit Ittlll Ameterdarn aan en owïei tminge1 lul tiokkeö do Uoepen via he JJninrak naai liet Danipjeln Ue burgerwatlil begai ith langa I £ Voorburgwal naat lief tui ild Iwirtici aan het Singel Ineidentui deden Kil hierbij met voir Op het Uamplein tondt n hier en daar groepen eommuniBt ii lil zoodra de bnrgerwa etlt af ireoiarcll eirl vn lul den ii WiUigen andHt mi la tn 1 L0Ü t maken loote fioejKn joth na iiiinn n tn jongen iiepen voorop en naast It I HndFfomiem l e IntornationaJi wu d tzongin t en paar a ent n rtie nitdelie pji louden niets teiten deaeii lroei uil 1 htl n Op het Munïplein werd di altuatje lugtnd Verscheidem jioUtieniitnnen kwa I II Hp de omlitrirewle buaaux tr a i il l utu n in de VniBb lstraa werd de sabel tetmkkin Verarhiüende oliai ge volgden luie walden liertiaald loen mot hl ntn ffeo id wl rd De beïelting vajl het bun au f I Mfierplein kwam hij de Mmder lnat n II en joeg de dcmonatranten leruii Hl r kwini ook iiulp lan een fiolitieaiiito siAindn van liet hoofdbureau Ile i voijfdi 1 groej l andïit onners teiwljl de awfele ijinUn rte MuHleristiaat ble en ar niifj n zoodal 11 communisten geen irelegt err til er kni en de militairen in le hal n Feu TOIT d i lnemers liehoorendi tot en Jiari I r niLillg du ook niet valandel ui Ui irt tl riigkeerd i heeft eveneuis lai t nn r rii den onntthnten gehad Oponehoud un lai MoenIVk Oe veerbeoten kenden di drukte niet ua Hl 11 1 aan den Moerdijk liepil lu t met de Pawellen weer extra druji gehad ten nul I lautal m nedien uit Brabant Zeeland II Limburg zeer veel Belgen en taliijkeir hl hl n hebben met de Paasehdaw n nuilitapj jier auto of motorfiete naar Jit loemboHenvelden gemaakt en zoo ia atei lajuiidda ai do groote toeloop uin het 7uKJen mt begonnen Maar er iwarfti lok Ih4 1 wat bewoners van boven den Moerdijk lie lp de fpentiiagen ter inleiding lan iiel zomemeizfen een ultetapje van eei jiaar daj n naar het Zuiden wilden maken en ook p df n WiliemiKlorps n oever groi ide fiv ri wachtende wa ine Zaterdag ai tot n rVRpectabeie lengti en meer ÓAn een m lesten lutomobilisten een veer over wat l Kil omdat 1 booten vol waren Gisteren toiii alles weir tiuis toe nioeal werd het uft raurd nog erger De nj wachtend aulo s laii de zij le van den Moerdijk bestond tegen ileii avond uit vef over de 100 wagenu en i et oponWioud dat meai Juul voor tat men nen de beurt van overzetten was bedriwg gemidlejd andeilialf uur Be beide booten voeren af en aan bet afi eerst heel Iaat voor dat de rukt MugvO wi gchiiKi Joodsche vluchteïmgen V Eea Bonther verbaal oK gednr Je do Paas Jidagen zijn vol eadSijol 1aiideisblad n f veel Joodsche vluchtelingen uit Duiterfifand in Amstpr Jam aangekomou Het eomit voor loott stJie vluUitelingen beeft Aieli hun Jot aan UUW U ntw gespro viuuitelingen beeft au Ii hun Jot aanRoemenie en de he r P rokken want een groot antal hunner vCT Ifi i ad dringend hulp noüdig ii en der vluohtelingen ten oud man mt I rolsenkirt hen moeet onmiddellijk naar Jiet Vederlandsfhe Israelietiscb i nnnis wor WerkveiBcbaffing te Rotterdam Aanleg van boach en park atri bonlerard en grondwerken Rctds ccrdt r l ereikte den gemeenteraad lan Rotterdajii een vooratel van B en W Lot net in het leven roepen Rn een werk er chatfmg n 1 voor het doen vtsn ichten an het grondwerk voor dt Zuidtir Bo aaf plaats De gemeenteraad lietft dit voorstel naar liet colle ls ge olg daarvan heeft het college na f vasn welke werkzaamheden vooc di I i m aanmerking zoud n kunnen worden c1 acht Tien vM atJiillende objecten zijn den en daarvan is mededeelin ge la I aan don minwter tegelijk met eer n rttife om rijkssubsidie D objeeten ufi voor de miniPter bert ui ie gevonden lU Hio lit mt7i chij te stellen zijn tjc lol I b cj ijn onmiiB wor len vervoert daar tuj Jiehameijjk m sseer teobte tonditie verkeerde Hii kon l n Jit bet TOThaal van den ouden maji bleek lat hij te GelsenJcirchen was mnhandeld flij 18 voorzanger van een klenit gtmtenfe van orthodojce Poolscbe Jod n m aïnownde plaats veel Jerten deaer gemeente iiealttfin ds lang de Duit che nationaliteit ater lagavond zat d voorgangtr met tien meert ndeels bejaarde leden zijner gemeente het avondgebed U lezen m tOc ynagoge SS beden drongen bmnen en eist hl i wapen p die natuurlijk m de synaeoge niet aan weirig Waren l e intfnngers vroegen daarna papieren dif icM ook niet in bet cebedsI uis Ijevondtm Daarna zijn ie oude man nen meegenomen naar een S S gebouw Onderweg werden zij vw itdu end toege p nauwd en m bet huis moeriteii ij kniehui ingen rnakeai tot aaj uitgepul waren De voOTgangej protesteerde te en deze beban deling Het antwoord op dit profest werd gegeven met loksJaffem waarto men den f uden man op ft n scbumstaanden ladtler liad igei loen hij awh uitgeput van de ladder het glijden it hij met een gummistok geslagen tot bij txfwuHteJooB was 1 ater toen hij wafi bij rehomen moefit do vodrgan ter een verklaring teekenen dat nij geMi nadeel had ondervonden Hij kreeg nu de leutels van de synagoge Terug en dp H H liedten toonden ztPh of dat o r genhIlic zeer Meikwaardig wat dat gibteraiond een zeer groot aantal meest kolossale aulobUftaeir van Wiliemsdorp naar den Moerdijk moeeO worden Olergezet Bij liet lerliiu m legen 1 T esteide richting iwar n echtej zoc goed lis geen bu sen Bijna alle tul net Noorden komende wagens waren met goudgele iloem slingers getooid f p den Brebanleohen op pr was de file wachtende wagens af en Ine zi o lang dat Il auto s die zoo juist Hmkwamen zich nog v Wr het dorp Moerdijk ia de riJ moee len opstellen De mt de n tdng Rooeen laai komejule wageni moditen de Moerdijii he havenliade met prijden maar iii mo6bt n den weg naar Breda op gaan om dan bij bet bepn van tfe gememte bij de andere wagen aan to luiten Het ia hopai dat over de versnelde bi uggenbouw s Tiiot lang gesproken al wordi n 1 I MAHimiBaicirrEN KMBmarkt 19 Apnl Aangevoerd 240 parlojen PnJ am 1 kw m r m f 21 28 aa iiw m r m Beunoverzicht Het zakenverkeer op de Amsterdamschi beurs was onl eteekenend De stemming was ongedecideerd n de koersen vetschilden over iiet algemeen met veel by die van gisteren De grootste omzetten vonden plaats in Kon Olie die zich binnen nauwt grenzen bewogen doch ruimschoots op pei bleven Van de Ind fondsen gaven Undevers kleme omzetten te zien op ongeveer het vonge niveau Philips en Akus verwaar loosd Tabakken ruWwra en mynwaardei vtaren vi wel geheel veronachtzaamd Sui kerwaarden bleven op het peü van gisteren De beleggmgsmarkt had een kalm + Roideii tt vveik gesteld dat er m ar lOot V iden pewukt tegen gemiddeld C fxi uur j edurende 48 uim per wtt k b j V crauuu wegons reeen de t erste drit nif t v i goe fjworden tn de volgende n lu met 0 40 dU de dagelijkse he 1 r v erkverBtbafflng zal herustt n tderlards bL Hoittemafltfohappij le f II t n dat de daaruit voortvloeaande I door d gemeente worden gedfa en L eolkgt beeft gelTadit in dez vooi a dtn de wijzii ingen te verkrij en die tl idPessen van weritgevers en werkne bonden m de bouwbedrijven waren ge Chrwtelgk Democratische Unie Vergadering in Gebouw OanÜEl Woensdagav ond bprak v ot volle zaal op een vergadenng de lijstaanvoerder der D f van Houten Wa de getoruiiteijjke oj eniik ker direct het woord Hu betpreking van ie hu vorm en oonstateerde daydeze een christelijke is Xn herbaud daarmetJe h l fc iwj woonlen vanl Dr Ituvpei v i ii ue uuuwDtwrijvvii witren g tjBuieeuMj met Scftoonhoven en Bers i Vtó d drch daarin is bet met geslaagd Als zoo sehnjft de heer v Staal Het vonnis in de Vickera iaab Dt l nKt lachen veroordeeld tot ge V luiK nuMtraf f en it Hoogü C ereclitsho £ to Moskou iieeft iLt Vickersprocea het volgende vonnis Inluflachen ib na gelmudi u iverleg voor Jiet floen u tvoor n vaii de nnofto dpzior workeji iiii t ffonoo4n lL bonden ov rci nBteinniinjf vei kregen De met cU uitvoeiing lei werken ver iwhte koBUn uilen in totaal bedragen 1 c hngaische mgö nieui MacDonald is tol ur guvungemsstral veroordeeld Crrefct j wordt ruffesproken OuShpy Monkhüi t Ihorftton a Nortwol werden utt d fcto jöt Unie 1 954 500 wttnT uii iiaji lo iiii ii 7 1 woi deii 1 of lald 1 558 500 Vai Oit InHiriig zal het Jiijk tndien Kt ubHi iie t rc ntage naur k vti wfltlitini op 75 Bal wordtn b aald W 101887 restitueoun Vociq het üvfiliii unie xtrüann n De RuBsische be j l j t j Ji den Soegohoeschkm mevr Koetoso va a 1 jftm mil bn ft zal dek U Skulel Olykinow mevr Jastrebovn 1 tvoudoii iioeu woidien ngt beklaaBfden werden vpmnr 1 Vn Wiandb vragen B r n W niaditijnn ot het doön uitvoeren van deii aanleit van tH Boaih 011 Parkplon den unnle van de siwrtvelden m leo t otu nJiovenRChen ioidei den parkminlog jii Blijdorp tn de lutbre idiniT w r een bedroc noodig is van f 514 500 Dit p l ündenlajr en Vrijdag a s tt liouden zit tiiiR van don nuenteran Nederlandach Esperanto congres De beteekenis van Eaperanto De sterfdag van Zamenhof henUcht D NodeiliuidsiJii E s xrauti tieiiv rtt ni inj Le i st wito Kil ah Nu htoit op 15 Ifi on 17 Vpnl m lioUl 1 1 Europe 1 1 ntrecht hjir dne ha reoli onf rp gelion fTen Nadat de voiniKitler van e1 plaatselijk omité Ie tUrecht dg Imr 1 ifKtdefroy fcwi kort woon ge8FKt ki ii ifett Komt d ppoaident lan het coiigrtt dt lie i t Baas t Amsteidam aan het w oord iti o rtgt beklaaBfden werden veroor dt I tot gevangenis straffen van 4 tot XU ji m rtrenge isolatie Het bc ei tot in 1 enisneining der Engeibchen ia tot nu tn lOg niet opgeheven oigLiis een onder bencht zou Ihornton c Ills MacDonald tot gevangtnisatraf rdeeid n lai erder wordt medegedeeid aal 1 1 tij d i ngehche aaakgeiastigde een bf ck ittengen by den comnnseans voor hu 1 landache jtakea ten gunste van Mac L lid Hy ml de Sovjet regeenng verzoe1 1 vlacDoaaid vry te laten Il Moskou verklaart men dat de mild Jie J m het vonnis zoowel voor fc ngtlsche d üus tHche beklaagde een gevolg is van iir etappen der ijigelsche regeenng W Hij Besprekutgen te Londen liet tmgelaclie Kabinet heeft gisteren ondei voorzitterschap van Baldwin een bijeen ko ut gehouden waarbij de Engelach Rus 51 m betrekkingen aan de orde zyn ge e st Na afloop der zitting werd medege dev id dat voor de publicatie zftl kunnen V c den a iegd bir John Simon blyft tot na Kr oider te Londen jten emde steeds tei bc Jiikkmg te zyn Ihans IS T iKslaas g en met htf hmt nland gclukl universtPl karaAtea le knj geregelde annauwei ing ijH lopen dat d Re otk komen al Ve heer h Pragano uit BoekaroBt spiak iiïema ovar De onderMndmgen va hot Isperanto K de Tan den heer Praguio Tn ver Jcbillond landen jiet ik gereisd en iüo kunnen ondervmdtt rfat JiVperanto iXi goed is als bet lu Uieorv lijkl Hot functioneert perfect tn ieder hpreekt het op dezelfde manier Uit cigen ervaring kent spj ekcr dg l ten oguiykertgd werd jn het raznihterie van £ L tdnlandsche ken een bespreking ge to rd met de directeuren der MetroVic ke to De particuliere secretaris van den Ko DU heeft voot den aanvang een bezoek ge 1 1 sht aan het immstene waar hu een Ji i jdurig onderhoud heeft gehad met de be ut gde ambtenaren Of de Ëngeiache re ge ung gebruik al maken van de haar ge ge öJi volmachten om den invoer van Rufl4 chAgoederen te verbieden zal afhangen va ndXontwikkeling der gebeurtenissen t Mo kou t Uit Moskou wordt gemeld dat men ïdoHir Min mWning is dat het tegen de Èngf achan uitgesproken vonnis ongetw feld aa deidJi aal geven tot diplomatieke etappe i Of de Eïngelschen ter dood sullen wor dt I veroordeeld en later begenadigd of di reet tot vangenisstraf ziUlen worden ver o etd de politieke toestand tusachen Kn geland en Rusland zal naar de opvatting aT deje kringen nog gespann bltfven De UritBche regeenng heeft de Sov WK ertrg er van m kennis gesteld dat au de tf en den Russischen invoer naar Engeland ge Mmen maatregelen niet zal intrekken De Bntsche regpenng eischt de vrfkomeii rehibilitatie der Britat onderdanen wel ke volgens de m Engeland geldende opvatt rgen volkomen onschuldig zyn w gc uvit M4v Kutk ue juri j v luiv iHtiE uHiinia 7jjn m dJBche vertegenwoopdigers der firma uit Eaptranto gehouden i ede mt t den eeni Moskou zun tfiruggekeerti zal de M j een J mooiaten Holfandsehen Jn dien lnj GEMENGDE BRRlTBrwM Moskou zun tfiruggekeerti zal de M j een tvoerige verklara afleggen w d do Moskousche beschuldigingen weerlegd zul len worden kende Dames en heoreu leert Esperanto Do l eteplieni8 van Esperanto werd daar na uiteengezet door den htei J Th KumPii A Avxmds 14 de btrorfdaij an don tiditer dV Zamenhof 14 April 1917 pleohtig her dbt terwijl de heer Pragano ntig gespro BimienlandL over Keulen Een verklanng van de Vickers Md De Directie van de Metropolitam Vickers Limt deelt na het bekend worden van het vonnis te Moskou tegen 6 harer employe s mede dat zu noch aan de zg flchiüdbewuzen noch aan de z g bekentenissen der veroordeelden gelooft Zoodra de juri ver Keului ontiiagovslitend en miodag 7ijn gt JjLj la geuoiren i cmt dö jaaivergtdenngWln tic oderiftn toQlw vertenignip I FPN Harde not n ijn hierbij ovei he j Joopen hoofdbestuur bekraakt maar dit heeft n I noedig vvet Tstand geboitn er de vergade riiit heefl zieb dan ook me meerdorhei 1 j voor dit iïestuur get wnd Van de l alnjkt agendapunfen zullen vn slt hts do votr noaniste vermelden olÈt n den vo ruttei i edToeg liet ledental tp 1 Jan 19W 1640 I vong jaa f 1536 en thjtnt bedraagt dit 1715 j De ip eninar over 1932 fluit met etn totaal I odra aan uikonsten en uitgaven vaji t 6674 88 de begrooüng 1953 met het bedrog van f 5830 Beiden worden zondtr ho f delijke stemminggoeduekeurd Over het voor ttl van de afdtelni ï den Hang im het Nedt rlandsthe deel van bet oi aan Nodeir Innda Fsperanti to m de offuieele api lling Uit t i geven is door ItJ van prcHferw het wfxiid gevoerd Na Stcmniinff bleek dat de vergatlennir v6 r dit voj r8lei wa j aoodat m n Keen vtïrtonxondigd spelling meer zal toepassen Ammeratol m ii a l De gemttJite Amm lol zit finaroieel in h knei Zt beft ia ijK ent n p de Gemv nt tfondsbeiaötmg 200 op de pernoneple ttlHltmif en iB met i plrfkktnt eerstee notmde ojxenleiüieffing in de 3e klasse ge rwaarden voor bU verkrijgen van plaatst Bovendien kohl er bet olectriKeJi ilf Il 7nn dat iHeen workJoowï lidit 55 tent pei K W 1 cxlat Ammeratol in u eu kostwinner mo f n Dorado kan worden genoemd Ondanki n vun TLS7rt£ é£jl I Ei i T = j rii Ut 1 ifi i zof dat j I Zatejdag liet geniet nte Zr Kee lot a or het droeve verhaal d r rf ï e ziJOe noe Mn Jen t O J l e vlu IK r8onef I geen salaris het ft kunnen ooit van tn en de ruim 30 werllooze gezinnen e n fittun uitsreketrd itbben ge kre jen Al luf Ais trieste medede linpTi van den bui eiiieester van Ammer lol aan de Telegraaf Dit relaas heeft den beer K R v n Staal lid van de Prov Staten van md KoUaad aankiding ifogevrai een brief te achrijven aan Gedepaiteerden wtiann hij er aan bef innert sedert jarwi te hebben aangedron een op ann exatie der tiians iiOodlijdetHle in gemeente met Schoocdioven en Bergamba At V t dirtsel en uitiiiett voi iJHUiig bioelit Direct dooi ly eiiorn e k ijnt i Utiviimaiging iiuli ie 1 dooi onttrekking van dts piotiueUemid dtltn aan da noiuiaJ lakken an voortbrengmg die dooi Ie joilogsiiidiiatiiöen RAlllU NlfiUWS Programma voor ieden Hilversum 5 00 Nationale bederen ruO VPKO Jeugdhalfuur 6 00 Concert en gramofoonmuziek 7dU Belastingpraatje het bedrag voor uitkeemig aan de gemeenU n vastgesteld d f 64 6 p r Inwonwr Goedgekeurd werden eonige af en over je hrij vingen Vastgesteld werd het verhurtm van een werden veivoflgen Natiën oorlog g mg men 1 j gUNieuws 8 05 Concert y 00 Voordracht gemeentewoning aan W Verhoog door I ehx Timmermaais 9 20 Conlert en j By de rondvraag besprak de heet Doggramoloonmuziek llOÜ Nieuws 1110 terom do brug over do voorwetering waargrsmoioonmuziek t un een paA stangeA der leuning ijja iU H ui Een 6 00 Kinderuurtje 6 00 Uwng knapt Spr verzocht verbetering tuui ftI ryske poesye 6 Weekoverzicht 8 Oü len er anders ongelukken zuUep tbeujr i Zangavond 8 45 Lezmg 915 Concert en lezing iOJO Nieuws 1115 Gramofoon muziek De vooraitter zegd zulka toe waarna üe vergadering werd gesloten Uiï 1 EN OMTKËii Üi KiUi NWüUDt Onte plaati noot 1 W Both ia benoemd bu de Militaire Politie loet latfang van St April 0 8 GOUDiERAK Overtreding Drankwet üegea den verlofhouder R in deze gen eente ib door de gemeente en rijkveldw achter alhier procesverbaal opgemaakt wegens het in zyn verlofslocaliteit m voor raad hebben van sterken drank a VAblKLUJl Ëm mabloemcotlecte De opbrengst van de op den 2en Paasch dag cühier gehouden L mmabloemcollecte bedraagt f 17 10 VleeschkKimng Len In nood gedoode koe van den land bouwer P W v L alhier werd door de Vieeschkeunngsdienst voor de consumptie ongeschikt bevonden en onder politiotoe zieht begraven Maar een aanrijding Ondanks het zeer drukke verkeer op den uider IJsseld k gedurende de beide j Paaschdagen heeft j 1 Zondagmiddag slechts e en aanryding plaats gehad tusschen eer tweetal luxe auto i en hiervan was afkomstig uit Utrecht de andere uit Rot terdam Vermoedelyk haalden beide bestuurders niet voldoende uit de autos wer den slechts licht beschadigd en konden spoedig de reis vervolgen Kmstig motorongeluk Dmedagavond omstreeks half zeven reed Qe heer J Dt elahd alhier op zyu motorrg Een nb gebroken De alhier wonende K H in Benedenkerk kwam in z jn wonmg over een ptanK e vallen Daar de man veel p jn kreeg werd medische hulp Ingeroepen welke constatborUe dat een rib w a Kebrokeo afUttX ÜiA WJUU bLUUÜhSS VOETBAL S V 1 G V veteraaea A 2e Faaschdag speelde b S V I een wed j stryd tegen G ii V veteranen Het was e n 1 zeer prettig gespeelde wedstrijd waMdn de G S V ers zich nog van hun beste it deden kennen De rust ging in met iy 0 Kort na de hervatting maakte J4S V iiut eerste doelpunt gevolgd door de geiykma ker door G S V totdat de veteranen ae le diag namen met 2 1 Na eöi goed opgö zette aanval van S b V werd de stand we derora gelyk waarna G V de stand op voerde tot S waarmede het einde kwaui OORUiiöPONDfiNTIE Comité van Aetie voor de Openbare bchool Het ter plaatsmg aangeboden stuk kan lu den vorm waann het ia gesteld met wor dfen opgenomi n Tegen opname van den zakolyken inhuudIS geen beswaar HUl iiiM io ma u j v j j op den Zulde JJsseld k xii de buurt kan uiten n de voonntgriug k vn l BpleitGn schap Roozendaal toen liy door tot nog toe p de wijze en m tie uobtimg tie naur zijn luepning gtKd 18 In Itolie en in Diutsch tand bestaat praotisai igeon persvnjheaa meer an geen leeJit van ve reeniging en ver gudeiing Lr bestaat duer slechts de offi Utle waarheid Do e doinp rpolifiek gaat f epaord m Duitachland lUet een betzp tegen tl Toden Zij worden vttrbanneni vervolgt n geterroi iseerd Aij worden algadrongen an de plaatsen die wj op eerlijJie wijae doo hun söherp vei stand energie en toe wijtling hebben vei worven Wie di niet voelt ais ergelijk die mist elk b rip voor ree ht Geen laiKaame geen uaAiooaal BOcaalismfl m Nederland op eenigenr tóstand gevolgd door het Nationaal Herstel zooaJB dit door Generaal Snijdera ea l i Westerman wordt gepredikt Aanvankelijk had deats l eweging de 8 mpathie van deoi Vrijheidsbortd vooral omdat het ging om de democratie den hals om te diaiaieni locb toen Nationaal Herstel n eigen partij vormde was het met de vmpattue gedaan Ook de radioaJen van Imks zullen tiet NiKlerlandsche volk geen bed brengen Met len uitvoerige sciiüdonng van Rusaischo toestanden en v rv lten uit den laatsten t jd verduidelijkte sjweker dit nader Dat er nog vele maatseJiappehjke misstanden zijn erkennen ook de Vrijzinnig Democjaten vol mondij maar m vergelijking met de toestanden van 20 jaar t rug is er ontzaglijk veel verbeterd Dit leert dat we op den Wep van de geleidelijke hervonning moeten voortgaan Hoewel de VrijzmnigDemocra iten in bf neet steeds hebben gestaan tegen ovei de soeiaal democi aten was er in vragen van practische jx litiek dikiwiiK een basis X i aamenwerkmg Onderde reformistische pratitijken smeulde venwei het revolutio naire vuur De gevaarlijke klassenstnjdleei bleef de geloofsbelijdenis van den linker vleugel Onder invloed van Moskou begin nen dez Imksciiö elementen den fnverhaiwi Ie knjgien Hoewel de Vnjz Democraten in temmen met de kritiek op bet RegeenngH I eleid inzake de ItXMipobtflek hij de manne onopgehelderde oorzaak sbpte De heer D kwam daarby zoo ongelukkig te vallen dat hij zyn been brak en voorts nog verschil lende lichtere verwondingen opliep De luktoren Hakkenberg utt Haastrecht en Aerbeek uit Oudewater waren spoedig ter plaatse en verleenden eerste hulp de heer D werd ter plaatse op een ladder gelegd en vervolgens m de auto van de bode Groen V oorzichtig naar het Van Iterson Ziekenhuis te Gouda vervoerd waar hii ter verdere ver plegmg IS opgenomen STOLWUK Gemeenteraad In de vergadering van den Baad despr gemeente waren tegenwoordig met den burgemeester Baron van Hemert tot Dingshof alle leden Na opening worden de notulbn gelezen der vonge vergadering en onveranderd vastgesteld Ingekomen waren Een schreven van de Commissie tot uitzending van kinderen naar acantiekolonies om een subsidie groot ƒ 200 voor het uitzenden van een kind Daar het stuk te laat is ingekomen om m B en W te beharaielen stelt de voorzitter voor het in handen te stellen van iï en W voor prae advies De heer J Verdoold verzoekt directe be handeling aangezien de tyd voor uitzending leeils is vrastgesteld Aldus besloten Schryven bestuur Groene Kruis dat ook dit jaar geen gebruik behoeft gemaakt te worden van de toegezegde subsidie Beurs van Amsterdam Wlbhhi lvUbitab 19 April 18 April Officieel Londen BSO 8 SOM Berl ln 58 65 58 30 Parys 9 74 9 76 België 34 53 84 66 Zwtiserland 47 86 47 85 Weenen Kopenhagen 37 80 38 10 Stocklioim 44 90 45 Oslo 43 40 43 65 New Yorlt 2 46i4 2 39 Niet oifiaeel Madrid 21 12 4 2106 Itabé 12 71 12 67 Praag 7 87 Schryven vmi Ged Staten omtrent ver lioogmg der belastingen met het oog op de werkloosheid De voorzitter zegt dat belastmgverhoo emg met noodig is Hy stelt voor de post voor Burg Armbestuur te brengen op j 10 000 De heer J Verdoold zou liever een be l tuigverhoogmg willen zien aangezien later de belastingen aanmerkelyk verhoogd n met die 01 het optreden op den oom den moeten worden mr l o d i I W verdoold vii t beiaaün er Juist WIJ ais demooratcn zoo riep spreker uit moeten machtfoptreden van minder heden niet dulden Welke Regeering er ook komen ai vast htaat dat ïij ptm moeilijk taak yM hebbt bij het streven naar ver n eerilering van de mkomsten en vermindeiing van de uitgaven Bezuinigd zal er moe i n worden maar men diênt de beteekenis van de ver eJiillende staatsinstituten deug 1 ooging voor het oogenblik onnoodig De gemeente heeft nog een reserve van ƒ 27 000 zoodat men het nog een paar J ar zonder verhooging kan volhouden De heer Muis vraagt wat of met het schryven van Ged Staten wordt bedoeld De voorzitter Dit stuk is een unifonr bchryven aan alle gemeenten doch is met bindend wei vertiooging van de post Burg Armbestuur Aldus beslot n jtoedkeunng Ged Staten van de verord benoembaarheid van den gem veldwachter Ingekomen was verder een schryven van J V d VUst omtrent verwydermg van ue afvalput welke op zyn erf ligt B en W stellen voor hier m te gaan De heer Dogterom vraagt waar heen het water dan moet worden afgevoerd Dfe voorzitter zegt naar de sloot b Schakel De heer J Verdoold vraagt zich af of dit wel zoo hindeilyk is De voorzitter stelt voor het verzoek als nog aan te houden voor nader tvnderzoek I Aldus besloten Ingekomen was een verzoek van de Win keliersvereemging om de week voor Paacl n en de week voor Pinksteren de kappers toe t staan hunne zaken tot 10 uur geopend te hebben Goedgekeurd Schrijven MiiuBt r van Finaneibn dat delijk af te w en iWuinigin op onder WIJS zal niet mogen worden verkregen doii verdere opvoering van hel aantal leerlingen per kUm waardooi bet volksklpd reede geno iMuji erd ia maai dooi tegt gaan van let noMeloos riolittn van bijzondere s hollen lonaer dat evenwel de tjegmselen van a @ pacificatie o A maar m hel minsf worden aangetast AfMds 13 Apnl 8 uur Oeb Daniel Cursus F H R O leider Dr v Elk l ï Apnl Schaakbord 8 uur Nederi Rew vereenigmg lezing en film over Weenen en Budapest door Mr Osmga RADIO TELEGRAFISCH WEI RBERI 19 April Hoogste stand 777 6 te Thorshavm Laagste stand 752 7 te Memel Verwachting Zwakke tot matige Noordelïike tot Noordoostelijke wind Waar schynlyk nog sneeuw of hagelbmtjes Wei mg verandering in temperatuur Lichte vorst des nachts