Goudsche Courant, donderdag 20 april 1933

V Nel OiiMiJsji f GEVRAAGD Adre TURF MARKT 71 BIEDT ZICH AAN met Mei eeo Meisje in 22 jaar voor dag en nacht als l ulp in de huishouding P G W ROENEVELD Moercapelle egen s omstandigheden üen Slagerij om Ke een e STOLWUK BiLmiie huurwaai de en jrerinee overneming van inventaris Brieven onder No 1377 Bur Goudsche Courant Markt 31 Gouda Gem APELDOORN Mm laoÉHlsjer r iet 2000 M2 Bosch voor ƒ 1000 Br lett M DIXON s Boekhandel ipeldoom REUNIE HO I827B Vrijdag 21 ApHI 1933 72 Jaargang Va pond Petit Beurra of Likeurboonen 2 oni Rumboonen of Wellington V l on Choe Pastilles of ChM RoomcarunalS H ie iS ctntt buleeéU onvenchillig waaraan fcaft voor lOoenis 2 on Zandwafel 2 OM Sinaasappef en Citroanfondant 2 ons Rozijneneoco i 2 ons Koffieboonao 2 ons Pindawafels of 2 ons IKndapralinas virjiri gêit Dankt aan IS Gebruikt s morgens s middags en des avonds een weinig van de van ouds beroemde geneeskrachtige Worteiboer s Kruiden of i a 2 Worteiboer s Pillen Beter en goedkooper huismiddelen bestaan er nu eenmaal met Duizenden hebben er reoda baat door gevonden en zij zullen ook U helpen Dé Worteiboer s Ki uiden en Worteiboer s Pillen verdrijven gevatte koude griep mfluenza gal slijm koortsigheid verstopping maag en lioofdpijn wekken den eetlust op bevorderen de spijsvertering regelen den stoelgang zuiveren het bloed maag en ingewanden enz Worteiboer s kruiden 60 cent per pakje Worteiboer s Pillen 60 cent per doos drie doozen ƒ 1 70 Overal verkrijgbaar Waar niet verkrijgbaar dan direct van JACOBA MARIA WORTELBOER Oudepekela Postgiro 17039 Zending geschiedt franco na ontvangst van het bedrag iletis HET VOORDEELIGST iietia HET EENVOUDIGST Metis HET GEMAKKELIJKST wanneer U in meerdere bladen dvertentiën hebt te plaatsen hetzij ier of welk blad ook in binnen of uitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het Welwillendheid is het keitmeik der ÜS Sste beschaving FEUILLETON 7 Door smart aelouterd door HALLIWELL SUTCLIFFE Voor Nederland bewerkt door I P Wesselink van Eosauro Nadruk verboden Wel ik zou u stevig en veilig vnsthou meiöie en nooit zal ei een geeSt van d ii Jonker of den duivel tussohen u en mij komen e smait de rum en de nachtluclit maak n Ephraim willoos Jïij wist aieh zelf een U6 en zijn hart aat Ie lang ondei zorgen Kebog6n geweent verhief zich weder en te zijn rechi Dit was het uur van Hy o th Nap en di wist zij heel wel t de vrouwen der heide vertelden elkan menig verhaal als het manvolk w van de huwelijken die er ontstaan aren hij begrafeniaplechtighedera Als Griff 70 BON 2 21 i PERDAG 22 APRIL ONTVANGT ü VAN 0E GOUD SCHE COURANT Markt 31 Gouda Tel 2745 I zöt dan in eens klaar en dei itatsinz geschiedt naar wensch enot dezelfde pnjzen als door de bladen direct wordt berekend f L X if VRIJDAG 21 t m MAANDAG 24 APRIL E k tel t FUmklucht met e prachlcreatie n de doUenrovermoedijen en heerlüke brutalen FRITS SCHULZ en een succesrol voor de charmante MARIA PAUDLER in Einer Frau musz man alles verzeihn Muriék IPr Mir Pokend PH f K J Schlager PIJGEN THIEI K Piima uitgebreid voorprogramma Toegang elke leeftüd Vanvang Vrfldag en Maandag 8 nur IH n GratU fietMnatalling Houders van Couponboekjes e Diploma v r Vr d g plaatsbesprelten dnngeiid aanbevolen 12 2 uur WOENSDAG 2 UUR MATINEE voor eiken leeftijd met speciaal hiei voor gekozen hoofdfilm 1 ISohouwliura Bioscoop Gouda Na ons overweldigend Paaschprogramma gaan wtj voort metonze WONDERSERIEü Van VRIJDAG 21 APRIL af vertoonen wü het verbluffende filmwerk van FRANK BUCK Breng ze levend mee II Ue meest natuurgetrouwe ilderniafilm met ten top gevoerde adembenemende sensaties rana n iMvand m i IS geen Onderwereld film geJï sensaUoneele gevechts f orl gsproductie ze toont geen gruwelen door raenschen verzonnen Z brengt een dramade natuur zelve een drama dat zich geheel in de wildernis afspeelt De natuur s ruw afgruselyk onbarmhartig wreed niet te vermurwen GEVEtHÏElN TU SSOHEN 1 E REUZEN MR WILDERNISIN WWtlvELUKHlElD VOOR VW OOGENI A s de ïoningstvge en de zwarte panter hun strgd strUde is dat de r Z r iMg de wereld bestaatlü In het gevecht tusschen tijger en python de reuzetislang breekt de eeuwig haat tus schen reptiel en vienoetor zich baan Een kuHdVTr K wortt overmeesterd door een krokodil DeLmnle f = J W familie Deze momenten waann ook nog een Krokodil door een python wordt aan gei allen vormen o m de hoogtepunten van deze wonderlöke film D tNK ZIJ FRANK BUCK I S HET MYSTERIE DER WILDERNIS GEEN MYSTERIE MEERÜll l lMTJ nJ J iio opgenomen f RANK BUCKVS VERKLARENDE TEKST IS II ZUIVER NEDBRLANDSCH NAGESYNCHRONISBERD DEZj IS DIJS HOLLANDSCH SPREKEND TOEGANG VOOR ELKEN LEEFTIJD EXTRA VERZORGD VOORPROGRAMMA GOEDKOOPE PRIJZEN Verwacht LILIAN HARVEY in EEN BLONDE DROOM THALIA THEATER vertoont van VRIJDAG t e m WOENSDAG de beroemde filmactrice OITA ALPAR bijgenaamd de Hongaarsche naehtegaal welke vorige week Zondag met zooveel succes optrad voor de radio Avro in de geestige Operettefilm Gita entdeckt ihr Herz waarin zij U wederom laat genieten van haar mooie zang en schitterend spel bijgestaan door de sympathieke OUSTAV FRöHLICH aarmede zij tevens op den dag van de première van deze film in R rlijn in het huwelijk trad 0N8 VOORPROGRAMMA I S BUITENGEWOON VERZORGD en biedt U Journaals TeekenfUm Komische 2 acter TOEGANG VOOR lEDF REN LEEFTIJD Bespreek Uw plaatsen voor VrijdagaWd Cassa geopend Vrijdag van 12 tot 2 uur Telefoon 2104 van 2 tot 5 30 detelilrn k stellen Van dag tot dag wordt de behoefte daaraan m elke zaak grooter rlnehTriT t oe meer het de aanLaat ons Uw drukwerk verzorgen beS g r DRUKKERU A BRINKMAN ZOON RUMBOONEN on voo as cl Choooladehuis RECC S Hoogstpaat 13 GOUDA Bedriegelijke namaak wordt in den handel gebracht van d alom bekende BULLDOG hok Hetverschil in prijs bedraagt slechts nkelo centen per paar doch het verschil in kwaliteit Is ongelooflijk groot En daarbij nog Bulldog li anti slipping een geheim procédé van de Wood Miino fabriek ter DUS OP DEN NAAM WOOD MILNE HAKKEN Bij Uw schoenmaker opletten Hij moet U BULLDOG hakken HMOI VOO JOOLAUIItUAt Hf I KHlt WOOO JtUIMt XMIHIHM N V Utrechtsche Hypotheekbank UTR ECHT andbrimn fJ4 1 760 864 05 K HA NK lelt besc hikbaai o pandbrleven d 100 In stukken van ƒ 1000 ƒ 500 en ƒ 100 De Directie M A J S VAN LIER Mr 1 R HOOUWE VAN MELLE VOOR ekTHEE won In émn VMrmhMaf varrleht é9 naluvrllllw vmt ém Mllng van de dagtaak NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWQUDE BODEGRAVEN BOSKOOP ÖOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE N IEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER R EEUWIJK SCHO OVEN STOLWUK WADDINXYEEN ZEVENHUIZEN enz Dit bladvefschijnt daÊelijksbehalve opZon enFeestdaêen lUVËRTËNTiËPBUS Uit Gouda en onutxaken bab prends tot den besorgkrins ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal f 25 per week 17 cent met Zondagsblad l r kwartaal ƒ 2 90 per week 2Ü cent overal waw de bezorging per looper geschiedt franco per post per kwartaal ƒ 8 16 met ZondügitUad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelyka aangenomen aan ons bureau HARKT 81 GOUDA bü onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoraa Onze bureaux ï jn dagei ks geopend van 9 6 uur Administratie en itedactie Telef Interc 2746 Foatrekening 484Q0 j regels ƒ 1 30 elke regel me ƒ Ol2Ë Van bulten Gouda en den becargkrljagi i 6 regela JiJab elke regel meer ƒ a AdvartentlVn in het ZatardagnomnMT 21 tt i jalag op den trüa Liefdadigheida adveitentiAn da halft van dan pr a mOEZüNDEN MEDËDEEUNGËK 1 4 regels f2M elke regel meer ƒ 0 60 Op ie uorpagiua 60 hoogex Gewone advertentiëij en jigezonden mededeeiinG on bt cootract tot zeer gereduceerden rüs Groote letten en randen worden berekend naar plaatsruimte den bloemen gebracht en onder de geschenken bevinden iich vele schilderijen boeken en tal van kussens en ander handwerk van tallooze Duitsche vrouwen Ook te Obersalzberg bij Berchtesgaden zijn groote hoeveelheden post ontvangen Alle Munehensche bladen wijden aan Hitler groote artikelen Van de vele ontvangen felicitatietele giammen noemt men o a een telegram van öen Duitschen Officiersbond Deze dankt Hitler in het bijzonder voor de te Potsdam gesproken woorden De arrestatie te Oberaalzberg De politie te Mündien deelt mede dat dearrestatie van een zekeren Orlowski dievolgens sommige bladen een aanslag hadwillen plegen op den Rykskanseüer heeftuitgewezen dat Orlowski inderdaad eenS A man is die op een eenigszins eigenaardige wijze een gratieverzoek voor eenovertreding bij den Rijkskanselier wilde indienen doch die in t geheel geen geweldin den zin had ENGEllAND Vliegtuig met pai agiers in zee gestort Woensdagavoifd schijnt zich by heteiland Anglesey een geheimzinnig vliegongeval te hebben voorgedaan dat tot nogtoe niet is opgehelderd Negen personenhebben gezien dat een uit de richting vanIerland komende groote eendekker die doortwee andere machines vooraf werd gegaan in zee stortte Een reddingboot voer uit enzocht geruimén tijd de zee af echt r zonderhet minste spoor van een vliegtuig te vinden I Na informatie te Dublin gelooft men dat het verdwenen vliegtuig een toestel was oat met bruiloftgasten van een bruiloft te Dublin naar Engeland terugkeerde DENKMARKEN De grootste brug van EuropaGisteren zijn de onderhandelingen tusschen de betrokken Deensche instanties en ae Engelsche fii ma Dorman Long en Co voor den bouw van de grootste brug van Europa van Falster naar Seeland geëindigd tn heden is het contract onderteekend Denemarken neemt bij een Engelsche bankgroep een leening vaïi een millioen pond sterling op tegen een koera van 94 en een rentevoet van 4 die in dertig jaar tijd nioet worden afgelost Het overige gedeelte der bouwkosten van 15 7 millioen kronen tip een totaal bedrag van 40 millioen kronen wordt verstrekt door de Deensche taatsspoorwegen Den rentedienat en de amortisatie der staatsleening wil men dekken uit de opbrengst van een nieuwe benzinebelasting ten bedrage van één ore per liter BINNENLAND Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomat van Bollede Boek handelaren Advei tentiebureux en onze agenten en mooted daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn iiigekomen tenemde van opname verzekerd te zttn king vrij komt liegen den iftisten prijs van f 0 0025 per K G aan de veehouders zou moeten worden teruggeJev d Gebleken is dat dit voorsclirift niet steeds aansiuit op de m de practijk bestaande verlioudingen doordat b v meerdere fabneken de ondermelk gi atis aan de veehou tera plegen terug te levieren de ondermelk voorzoover benoodigüvoor de kaasbereidmg van de luelkleveranciers terug koopen de ondermelk aan de meikleveranciersgewoon ajjn terug te leveren tegen pnjzen hooger dan f 0 0025 als vorenbetk eid b v 3 4 oE 1 cent per K G In verband hiermede is tlians bepaald ad 1 Het gratis tenigleveren vin ondermelk wordt toegestaan mits de betrokken fabrieken gewoon vmren zulks te doen en deze bereid en in staat zijn op cenigerlei wijze liet daardoor optredend gemis aan ovortuigingsmatenaal aan te vullen iid 2 en 3 Dat voor teruggeJeverde ondermeik een pnjs van temnmste 0 25 per 100 K ü in rekening zal worden gebractit iin voorts l dat do gel enlieid voor de beperking zal worden gegevem met bepaaldelijk voor do bekende i eriode van dne maanden maar zoo noodig ook voor bepaa de maandtai van deze periodo zulks ojKlat de Koeling zich zoo goed mogelijk aanpast aan de in de practijk voorkomende verhoudingen 2 dat aan alle ondermelk welke door de deelnemende tssdrijven aan dg meikleveranciers wordt teniggeieverd dus niet slechts het gedssUt ti Hn aAV W IfflnT tiel eparking vrijkomt zal moeten worden loo ovoegd de voorgeschi ven hoeveelheid phenolphtüJeineopiossing De termijn voor aangifte tot deelneming aan de hierboven bedoelde regeling is in verband met eon en ander verlengd tot 26 April a s l e tentoonstelling van Voeding en Hygiëne De tentoonst Ollmg Voeding en Hygiëne ia heden geopend in het R A I gebouw te Auisterdam Er wordt nog druk getimmerd en geschilderd maar toch kan men zich een beeidi vormea wat er de eerstvolgende tien dolden te zien zal zijn Bi den ingang rechts hebben we de slagers vakschool Het vleesohwarenl edrij £ aal daar m volle werking zijn 1 aanschouwen zooala de tegenwoordige tijd dat eiseht Hier is ook een collectieve inzending van klager en een aantal exposimteai die ar ikelen levei en t etrekking liebbende op dit bedrijf Van de slagers komen we via de Gemeentegasfabrieken dic ovens en geysers in alle soorten laten zien bij de bakkers Hier een volledige bakkery onder Igidmg van de be cndö Bukkerspatroonsvereenigmg De VooiZQTg Een complete bakkersoven gestookt met olie wegende 20 000 K G is uit fluitend voor deze tentoonstelling gebouwd By deze afdeeling sluafcen zich aan de espoöanten m bakkery ai tikelen Achter in de zaal wordt de hygieniselie afdeelmig ingericht waarbij zich aaniiluit die van wild en gevogelte Hier is ook een stand Van Je Anisterdaniöahe Huishoudschool die zidi ditmaal hoofdzakehjlf zal bezig houdrai met het gereedmaken van der schotels De vereenigmg O R N LS Kippenbouders richt een oud en een nieiuw kippenhok in en ter opluistering zal er een volière 7 tjn met verschillende soorten pluimvee Vooraan links in do zaal is de vischafdee kustprovincie nog meer isol 1 geschied door Japans XoordMandsjoeryc P Men hoe langer hoe meer den dagen van den Russischen spoorweg weldra geteld j schynt Japan al is dit bevestigd reeds onderhi lipn koopprijs te hebben injKleid Terecht merkt de KölnisAa Zeitung op dat wanneer tegelijkertijd lapansche troepen van de hoogten van de i Grooten Muur Zuidwaarts de vlakte der provincie Tsjiii binnendringen de grensplfatsen bezetten in de eerste plaats de beloBgryke havenplaats Tsjingwangtau en Bovendien zelfs Japansche bombardementsvfiegtuigen zijn verschenen boven Toengtsjm dat niet ver van Peiping Peking derhaye is gelegen dan is dit alles moeilijk te yereenigen met de verklaringen die Japai tot nog toe heeft afgelegd en die hieyop neerkomen dat zyn doeleinden zich niet verder uitstrekken daïi Mandsjoerüe en de daarbij behoorende provincie Jehol Het moge desnoods juist j jn dat het er riet aan denkt Noord China permanent iii te lijven bij het veroverde MMidsjoerysche gebied maar niettemin versterkt het op deze wijze zijn druk op de regeering te Nanking om deze ertoe te nopen elk verzet op te geven en te gaan onderhandelen op den grondslag van den status quo hetgeen neer zou komen op de capitulatie van China Aangezien de Volkenbond ondanks het feit dat hy een nieuwe beifiiidde ingscommissie heeft ingesteld een volkomen lljd7ame houding aan neemt en ook geen der groote mogendheden eraan denkt Japan moeilijkheden in den weg te leggen dient er rekening mee te worden gehouden dat Japans politiek binnen korter of langer tyd met succes zal worden bekroond buitenl andsch nieuws ÜUITSCHLAND Hitler s verjaardag Gevierd met een luister als eertydfe de keizerlijke vierdagen Men heeft gisteren Hitlers verjaardag met een luister gevierd als eertyds de keizerlykè erjaardagen De morgen bego nen met een parade voor het Pruisische ministerie van Binnenland che Zakeni IJntei dcn Linden Ondanks het regenachtige weer tiok deze parade een groote menigte Om aiht uuï precies klonk de militaire marschmuziek onder de Brandenburg Poort en tiokken de troepen langs het balkon waaf de politiecommandant Wecke de parade in üugenschouw nam onder de tonen van het Duitschland en het Horst Wessel4ied Ondanks een sneeuwstorm trok ook te Münehen de militaire muziek reeds vroeg door de straten en werden reeds om half acht op drie pleinen militaire concerten gegeven Overal in de stad is gevlagd a Morgens werd een groote betooging in de Feldherrenhalte gehouden terwyl s avonds Kchemm de Beiersche minister van OnderAÏJR een groote gedenkrede hield Het oficieele Nation aal socialistische party correspondentieorgaan deelt mede dat pcdert dagen in de Rijkskanselarij manden vol met felicitatietarieven telegrammen en pakketten met geschenken liggen Voortdurend wor Een nieuwe valuta voor Amerika éigAande finaiitieele volmachten voor Uoosevelt WaUstreet opzij gezet i e veiovennigszucht der Japanners Steeds meer gebied van China wordt ingepalmd Tusachen President Roosevelt en de leiders van het congres zou zoo wordt uic Washington gemeld in beginsel overeenstemming zijn bereikt over de uitwerking van de wettelyke maatregeieri welke iri den vorm zouden worden gegoten van een amendement op het wetsontwerp tot staun aan de boeren Jioosevelt zou door deze maatregelen gemachtigd worden een geCbHtroleerde inflatie te bewerkatelligen In officieele kringen wordt er de nadruk op gelegd dat Roosevelt geenszins van plan il het land te overstroomen met papiergeid doch enkel een herstel van een normaal prijsniveau wenscht De bedoelde wettelijke maatregelen der regeering bevatten een bepaling waarbij machtiging wordt verleend tot uitgifte van nieuVyapiergeld ten beloope van 3 milliard De regeering vertoont zoo zegt Reuter weinig neiging om aan dem aandrang uit Ket ccaigres tot vrije aanmunting van zilver toe te geven Volgens mededeelingen in d pei3 zullen in de wetten welke voortvloeien uil Roosevelt s moTietaire programma enkele vooraieningen nopens het zilver voorkomen doch er zou een vaste grens blijven voor het gebruik van zilver voor monetaire doeleinden Naar de New York Times bericht ziJn de vwtrstanders van vrye aanmunting van zilver overtuigd dat het algemeene programma der regeering den zilverprys met ten minste 50 cents zal doen stijgen Ëen verklaring van secrfltarig van staat Huil De Amerikaaiibche secretarn van ritaa Huil heeft de opvatting tegengesproken dat het loslaten door de Vereenigde Ütatcn an den gouden standaard invloed zou heb Op de a it interiiationale onderhandelingen üy verklaarde dat de toestand o het oogenblik met voldoende opgehelderd w om voorspellingen te kunnen wagen Om deze reden kan ook niet gezegd worden V elke vonn tenslotte voor de liquidatie van dt oorlogschulden zal gevonden worden in leaer geval streeft de Amerikaansche regeering er naar dat alle valuta s die m oen wereldhandel een rol spelen spoedig Seatabiiiseerd zullen worden Op het Witte Huis wordt medegedeeld Qöt Roosevelt en de min van de schatkist de leider der Democratische fractie se 3tor Robinson een wet sontwerp uitwerken d den president tot uitgifte van bankI pier moet machtigen dat gedeeltelyk door goud gedeeltelijk door zilver gedekt zou worden Een 4n den wilde drukken van ongedekt papiergeld wordt afgewezen Het tiontwerp is echter nog niet definitief Mage8teId daar nog onderzocht moet onlen of de grondwet een dergelijke machtiging toestaat In toonaangevende kringen slaat men met ïdheid gade wat ei in Amerika ge ai dt Men ontveinst zich hier niet dat Piankryk aan een druk zal blootgesteld ien om ook den Franschen franc aan amputatie te onderwerpen Het ant oord dat de hooge Kransche instanties dit op het oogenblik hier te laade de leiding bobben kunnen geven op dergelijke voorstellen is een beslist neen Weliswaar ontveinst men zich hier niet dat de Fransche txport weer nieuwe mot iiijkhed ti z j i ondervinden maar andcrzyds bestaat èr nog l tijd hoop dat de iiieuwe politiek constellulie meer naar rechts georiënteerd eer krachtige deflatie zal doorzetten in de begiooting in de iconen en de prijzen van levensonderhoud In elk geval hebben de gouverneur en de regenten van de Bank van Frankrijk de laatste maanden zoo dikviyls hun onverdeeld vasthouden aan den goudfranc uitgesproken dat er een ware omwenteling van hoog personeel zou moeten plaints hebben alvorens mej hier een arderen koers insloeg Tegenover bimetalisme staat men eveneens hier zeer afwijzend Wat de verplichte gouddekking van 40 pet betreft deze zou eventueel na internationale besprekingen omlaag kunnen worden gebracht omdat de hooge Fransche insianties in deze kwestie hun schepen niet achter zich verbrand hebben Aan boord van de ïie de France waa het bericht vffn het loslaten van den gou den standaard yoor Herriot een groote verrassing De Fransche deskundigen die Herriot naar Washington vergezellen verklaren dat de situatie volkomen veranderd is en dat de besprekingen te Washington thans op een geheel artdere basis komen te staan Frankryk zal zich thans slechts tot de t ak van waarnemen bepalen De Times verneemt van boord van de Berengaria waarmede de Britsche eerste Minister op weg is naar Amerika dat MacDonald en de Engelsche delegatie het loslaten van den gouden standaard door Amerika beschouweji ais een nieuwe reden v or de vervroegde bijeenroeping van de economische wereldconferentie Sinds Japan den Volkenbond den rug heeft toegekeerd schynt de bezorgdheid dergenen die de vrees uitten dat genoemde ÜostAziatische staat zyn veroveringd1 olitiek nog ongebreidelder dan tot dusver voort zou zetten te worden bewaarheid Beperking kaasproductie Een nieuwe regeling van de Crins Zuivel Centrale pc Unsis Zuivej Ceatrnle brengt het volj cn ii ondoi ili indachl vnn belanghebbonden Gebleken it dat de legeling met betrekKulg ot beperking van de kaasproductie ooals deze d d 51 Maarl on 7 April 1933 word gepubliceord ten aanzien van bepaalde zuivelfabneken bo waren oplevert tien güvoli e van het feit dat m eerder befloeldd rfljolmg weM bepanld dat de ondermelk wflko tengevolso van de hedooldo beper Den laatsten tyd heeft het in twee richtingen een nieuw offensief ingezet In hft Noorden draagt dit meer een diplomatiekpohtiek karakter door het storen van het luorgaaiide verkeer op den OostChinee schen spoorweg door de aanhouding van sovjet Russische apoorwegarabtenaren en door het bezit van spoorwegmateriaal tot etn twistpunt te maken tracht Japan klaarbiijkelijk een conflict uit te lokken waarvan het doel is den spoorweg geheel in eigen bezit te krygen al wordt teneinde de wereld te verblinden de door Japan geschapen en geprotegeerde staat Mandsjoekwo belast met het opknappen van di + karweitje Daar noemde spoorweg de beste en kortste verbinding tusschen Moskou en Wladiwostok vormt zou het overgaan ervaar in Japansch bezit de sovjet Russische aan te drukken tlij kon ondanks den wind en de koiKfe haar warmte voelen Hy weiletde een ootronhlik en gmg toen op ziin eigenaardige norsche wyze voort Als ZIJ sterk en knap zyn zijn zij dikwyls luht van geha lte zei hy alsof hy over een doodgewone zajik do bf mestiinc of den of st sprak t Ptty kroop nog dichter tegen hem aan I ll op de een ot andere manier kreeg hy ïi ii arm om haar middel Hen ik knap en flunk Epliraim zt i mj Ja beide piigent happein hebt gi meisje En er is niemand die mij hchtainnig kan noemen Eptiraim dacht een oogenblik over den toestand na en trachtte haar dan plotseling in een peweldige omheJzing te omvatten Maar Betity o th Nab had het jagersinstinct ler heuvel bewoners en wilde nog een pooeja met hem spelen Neen maari z ei zij maar druktetoch zyn arm noen maar ik daohf datgy u behoorlijker zoudt gedragen Zij legden een mijl in stilte af ïoed eten en goed drinken en de warmte van een daar way gewoc t om luet sehouwsp J jiiKle f sl ian zou liij irejilimlacht liebben met den kiilnien diepen glimlacüi van het begrijpen en tot zichzelf gezegd hebben dat d wcreld altijd hetzelfde is bij ontgin iiing bij het fokkim van vee bij die verwarde mPHPchehjkft zeden hy leven en dood droefheid qf blijdsdiap altijd gaan heeraf nifl en hiiwelyk hand aan hand Hot kan zijn dal Belty th Nab dim avond ziehzeivp overtrof Haar oogenbiik was gekomen dat dei dverwinning of der nederlaag en zij maakte er een zoo goed mogelijk gebruik van Een poosje hield zij ich nog stil en dan terwijl ij ov r de poeienge sneeuw liejien voorbij de deur van de Herders herberg sprak zij njet die warme za ht ettem welke elke man gaarne hoort op een avond meti maanlicht Zij waa era goede vrouw voor u Epbraim zei Betty o th Nab Ja zeker Ik pil er nooit meer een vinden zooals zij was Betty was met ontmoettigd maar spreidde geduldig haar net voor hem uit Zi v as zoo oplettend en goed Ik zou nooit een man kunnen verzorgen zooals zij knap meisje naast zich hadden Ephraim het hoofd doen verhezen Hij wist wel wat hij gaarne wou ze en doch kon geen woorden nden waarmede hij dit kon dden totdat Betty o tli Nab hem te hulp kwam Ephraim zei zij juiat toen zij denvoet van den Scartop Rise bereikten Ja meid Gij hebt dtie kmdeien Wie moet voor Ze zorgen terwijl gij aan t zaaien bent en gedurende den hooioogat Wet igij meisje zei Ephraim en hijbleef op de door de maan blanwachtig gekleurde eneeuw staan en nam haar met eenonweerstaanbare kracht in zijn aimen Ik heb u altijd den besten man gevonden dien ik ooit gezien heb zei Betty o th Nab Gnff had ondertiusschen bij dg deur van Wmdyfarm pa hter Royd en de anderen goeden nacht gewenscht en waa vertrokken om de drie mijlen naar Lostwithens af te leggen En hij dacht met een ongewoon licht hart dat een vrouw hem daar wachtte om hem watóom t © heeten Wordt vervolgd het u liiett jKKlaan Hij diuktt haar arm ii et buitengewone tccderheid O ja dat zoudt 2ij wel meisje Ik kunh t aan uw t teni liooren Stemmen zijn wind Kphraim en zijhad het ti ed l ij u Ik 7 e u dat myn hartmy pyn dee d als ik zag hoe zwak zij wasen ho gij op di kinderen mosflt paasen lerwyl z het bed moest houden Het isoin treung ding Ephi aim een ziekelijkevrouw te hebben Wel zei hy met plotselinge verlichtingen als deed hij eeii bekenbenm het wasHonis hard Maar dan wij willen soms tevpcl Ken man kan geen vrouw verlangen die tegelijkertiid knap is en sterk en goed Het lijkt wel alsof de Voorzieningheidhierby de hand iii het pcl lieeft als devrouw knap is 7ooals ik er eenige ken Hij hield even op met spreken en drukte lumr aiTn nog vaster tegen zieh aan Wel h hiaim Üoeie genade watmaakt my dat aan liet riiien Zij wees naar de doodsche door de maan l eschenen heide en maakte van éB gelegenheid gebruik om zioh opnieuw tegen hem