Goudsche Courant, woensdag 3 mei 1933

B0 18285 NIEUWE PROTESTANTSCHE BcCRAFENIS ONDERNEMING FLUWEEUNSIN6E183 60UDATEL 3I65 BILIUKE TARIEVEN NETTE BEDIENING Poor omstandigheden ter ovemamf aangeboden een reeds eenige jaren bestaande zaak In Aardappelen Groenten Fruit en Kruldenlerswaren net paard en wagen Burgerbestaan Brieven onder no 15Ö3 Bureau GovdscheCourant Markt 31 10 H H Aannemers Maakt gebruik van de Bagrootings staten Gedetailleerde berekenmgslaat van onkotten voor Uwe mschijvingen Verkrijgbaai al of met met losse inlegveilenPrijs per vel fO cent 0 50 stuks 71 3 ceniper vel bij 100 stuks cent per vel Uitgave A BRINKMAN ZOON GOUDA komen volgens bet programma en zondervvryvingen verloopen dat geen enkel ongeluk te betreuren is geweesl Daarmedehebben de Diutsche arbenderi een voorbeeldvan discipline en aaneengesloten kracht gege en dat een unicum ts in de geschiedemb 1 V an de volksbewegmgen van alle naties De I Duitsche arbeiders en daarenboven het heele Duitsche volk hebben daarom recth op dank I voor deze geweldige prestatie Dank en erI keniung hebben eveneens diegenen verdiend die m weken langen opofferenden I arbeid den grooten dag voorbereid en geleid hebben Ook ni t vergeten mag wordwide voorbeeldige voorberetdmgsarbeid die de I Duitsche pers verricht heeft I De arbeiders en beambten van de ryksspoorwegen en van de Berlynsche Verkeer muut chappy hebben de hun gestelde taak het massa verkeer meester te biyven opvoorbeeldige wyze opgelost hn niet in deiQatste plaats hebben de S A S S en ill het byzonder de nat aoc bedryfscellen organisaties een vlotten loop van den heelen I dag gewaarboi d Ik betuig al myn mede I werkers die hebben bygedragen om den I eersten Mei tot een volledig succes te ma I ken mijn dank en erkenning De Westfalen m de Atlantiacke Oceaan geetatMiiMnL I Heden ib üè WesMalen van de DeuU I sell LutlhanÉ a wuder eenig officieel ver I l ton gestationeerd in de Atiaotiachen Oofraan Zooals wy gisteren berichtten aal bat w hip daai bUjvein tem beboeiva fan l n tiauD atlantiaehen vlie tUAnat BNGiELANl Lod Knehworth t TragÜKhe diHk Op Hendou by Londen heeft gisteravond do aiarmsirene gelooid Het 601e eacadnlle Hawker Hart bom inenwerpera was aan het oefenen root e n At Home van k s Zondag Tien vliegtuigen kwamen van groote hoogte omlaag gedoken zooals zy een koï nklijk saluut plegen te brengen of een aanval met bommen op een vyandeliSjk doel doen Tien vliegtuigen doken naar den grond maar negen richtten hun n us weer oj Eén sloeg te pletter met een vaart van naar schattmg 300 k m De bestuurder lord Knebwortb kwam om evenals de mecano Het vUegtmg vloog in brand Het duurde gtruimen tijd voor de brandweer het wrak kon naderen Lord Knebworth is 29 jaar oud coneerva tief lid van het Lagerhuis zoon en erfge naam van lord Lytton H j is begonnen a U amateurvheger maf r daarmede niet tevre den heeft hy een verbintenis by de luchtmacht aangegaan Het ongeluk is gebeurd t dfen8 het vallan oer duisternis Vermoedel heeft de vlieger zich m den afstand tot de aarde vergist Z jn moeder moest het tragische nieuW vernemen in de stalles van Oovent Garden Schoonmaak HANDEN 1 ruw rood oF bescha digd worden weer vlug gaaf en zacht met PUROr Dooi 30 an 60 et Bt Apoth en Drogisten ondanks haar zenuwaeJitigheid kon zP slecflitH den hunioiistischen kant van de zaak ï ien Zooals Inj altijd geweest wa ztKi was de oude quiie nog hard zonder na tie denken ovei wat hy er mtflapte gereed zioh een vte dooi het leven te hameren als t leven iiera weeiatond Het ver wonderde haar met dut lyn btemming ean oogenblik later meikbaai veranderde Wat wy hiei doen gaal u ni ta Aan bquire Daneholrae intwooftide Hester kor daat Wy welen nieta van iemand dlo Ned heet en u zult u lo verantwioorden hebben over deze inbraak midden in den naclit m j een andennans hui Ga weg mynheei Ik I heb vandaag genot dieigementen getioord I maar Ze jageii my geen sehrik aan Do oude Sqmre sloeg met de vlakke hand op zyn dyen forsch dyen nog ondanks 7yn jaren en plotseling werd zyn heele g Aicbt rood eni vïoolyk alsof de zon door de onweerawolken hetnhrak Hier joBgens v ie woont hier zeiden jelm ztei hy tot de wtkchtera l Mynheer Lomax mynheer de onge j Lomax van Marshcote Manor heette hlj in zijn goede dagenj i omax Lomax Dien 1 nmax zou ik I nog wel kennen lun e Gqd ja hy uf me een mep tusschen de oogeii m n hevigste I Lfevecht dat ik oott had en smeet me toenj in ten bremstruik Ik heb hem vroeger nu I en dan wel te eten j evraa d en nooit mcr I oon vroolyken jonden nan tafei geliod I Maar wat duivel doet hij hier alq hy heerP van Marebcotee Mnnoi ia en daar leii I pracht van een huis beeft WortH Tervolgd N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT Pandfarleveii f 64 000 000 Keservts f 1 760 854 06 DE BANK stelt beschikbaar a pandbrieven d lOO UI stukken van ƒ 1000 ƒ 500 en ƒ 100 De Directie Mr A J S VAN UER Mr P R HOORWEG Hoe werkt ASPIRIN Als kabels zorgvuldig door besdiermend w efsel omhuld doorkruisen de zenuwen ons lidiaam Elke beschadiging van de piiW isolate laag bijv door ean gevatte koude leidf tot een ontsteking en maak de zenuw bovendien zeer gevoelig zoodat hevige pijnen optreden Reeds de minste oi geringste beweging van de spieren in hel gebied der onvoldoende beschermde zenuw IS dan pijnlijk Aspirin tableHen zorgen voor een snelle verwijdering van de vergiften die deze ontsteking veroorzaken en oefenen bovendien een regelenden invloed uit op den bloedsomloop Snel verdwijnen de pijnen en de ontsteking geneest dientengevolge spoedig Alleen van een volkomen zuiver onsdiadolijk middel moogt GIJ een Ideale werking verwaditen Vrugt daarom ftoedi uitdrukkelijk Aspirin tableHen gemeriit met het Beyerkruis ASPIRIN S JS Ul iluir nd varkrijgbaar in d eranj bandbulij i v n n tabN 70 cti en oranj iakj i van 2 labl i 10 cth leder heeft veel nut van De Goudsche Vraagbaak 1933 In eiken boekhandel a 40 et verkrijgbaar en bij de Uitgevers A Brinkman Zoon Markt 31 fhans slechts f 18 75 deze prachtige cassette Zilmeta tafelzilver waarin 6 Tafellepela 6 Desaertlepels 6 Tafelvorken 6 Dcssectvotkcn 1 Soeplepel 1 Sauslepel I Groentelepel I Aardappellepel VLEIWRU DOOR EN D OOR KWALITATIEF AAN DE SPITS VOORDEELIG IN PRIJS NEDERLANDSen FABRIfWAT De waardevolle cassette wordt gratis bijgeleverd Zilmeta het door en door vlekvnje Gero metaal is bhjvcnd bestaojt tegen mosterd aztjn of wat voor scherps ook zljvctwit Qnvetsli baar Voor onbeperkten ti d ten volle gegarandeerd doet de Gerofabriek te Zeist de fabrikanten van het bekende Gero Zilver Welk een gemak voor de huisvrouw Geen moeizaam poetsen meer eventjes afspoelen en Zilmeta is als aieuwf Doch let op het garantiemerk fGEPto 2 ilH TA UI Wilt U vermageren Op welk aredeeite van het lichaam U ook wenscht zonder gymnastiek zonder dieet ronder geneeflmlddelen in te nemen zonder baden Uitsluitend uitwendig gebruik Hel resultaat is na den zesden dag zichtbaar SchiTift aan Mme COU NBRANDER Ovei toom 445b A dara die U gaarte GRATIS zonder eemge verplichting onder strikte geheimhouding alle noodige aanwijzingen en plima referenties za zenden Win Nieuwe Gezondheid en met SANATOGEK Overwin Kracht rikkel baarheid Slapeloosheid Algemeene wakte immers sterkt en voedt de cellen van het lichanm en bouwt deze op tot een krachtig lichaamsgestel Reeds na konen ujd Sanaiogen gebruik ïuh gi U n et atlecn l eier voelen f lei eèna op hoe Uw vermoeidheid verdwiini maar gij zuli er ook hcti T uitzien En de kosten ongeveer 15 cent per dag zijn onbeduidend uaiineer gi U daardoor weer hcerlik e nd ei krachtig voelt Uw Apotliekar ol DrefUt Saeatec vtnal I per biw NEGEN VAN DE TIEN LIJDEN m deze ujden aan overprikkeImg van het zenuwgestel in den een of anderen vorm zooals prikkelbaarheid vermoeidheid maag en darmstoorntssen enz Sanaiogen zal in al zulke gevallen uitkomsi brengen want iedere teug Sana togen voegt extra krach i toe aan Iicnaapi en ïenuwen Sanatogen Oe ac heden HU verfceept B n nl iuw boek D U legen ile ering van deze advertentie kunnen de lezers v d Goudacw Dwn Courant het nieuwe boek bekomen H t Nsdeplandsch SSO Copraspondenlleboek VOORBEELIXEN VOOR PA RTICULIER EN ZAKTNMAN DOOR H v d LAAN Van briefen advertenties aankondigingen verzoekschriften voor t pnve leven t ikelykp doeleinden 00R DEN PARTICULIER felicitatie en condolatiea bg geboorte verlovnW tuvelïik jubüea bevordering promotie VOOR DÏ N ZAKENMAN Aankondigingen en advertehtie bg vestiging oitbreidng verhuizing jtibilea brieven over inkoop offerten klachten personeel getmgSi hnften VELE TOELATINGEN AFKORTINGPN TITELS enj efil Afgehaald bijMti Nsderlandschcn VerzendboekKandel Gasthuismolenateeg 12 1 t verlengde van Paleisstraat Amsterdam ƒ Ü96 franco na noatwlsMt ƒ 11 ïop giro 124M0 72 Jaargang liiHiMdaB 8 Myi 188 eOIIMHË OVRANIL NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSl REKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPEU NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDIN XVEEN ZEVENHUIZEN en z Dit bladverschijnt dagelijks behalve opZon en Feestdagen ABONNLMLNTSPKIJS per kwartaal ƒ 2 5 per week 17 cent met Zondagablad jet kwartaal ƒ 2 90 per veek 22 cent overal wau de hezoigmg per looper s schiedt Franco per post per kwartaal ƒ 8 16 met Zondagi ad ƒ 3 0 Ahonnemfanten worden daKelyks aangenoaien aao ons Bureau MAKKT 31 OOÜUA m on £e inenten en looperii den boekhandel en de poatkaotor LUuze bureaux 2im dagel ka geopend van 9 6 uur Adminutratie en U ii cbe Telef nterc 14J PoHtrekeniny 48400 AJ V£RTSNT1£PRU8 Uit Goudft en onutnken behoor Dd tot dan besorgkring i regela ƒ X O Ike regel num 0 26 Van bulten Gouda en den bexorgkrtu i regels ƒ 1 elke i gel meer ƒ MA Aiivertentlin In het Zatwlagnommer SI kUg op den pr ia Liefdaaigbeids lT rtentUhi de helft van dra prfla IMGËZONDLN HLDËDEËUXGES 1 4 regeU f2M Ike legal meer ƒ 1 5ft Op ue o urpaguia 60 hooger Gewone advertentieo en ugezondea mededeelin cm bfj coutraa tot zeer gereduceerde l r 8 Groote lettaia en rwnden worden berekead naar pDwtamimte Advertentieo kunnen wonlen ingezonden door tuBscbenkonut van aoUede BoaiL handelaren A Teytentïebareiix en onu agejrt n en moeten daaga vóór de plaatsing an het Burea z n Ingekomen teneinde van t mame verxekerd te xHn I schouwen als een groote revolutionaire actie I der geheele bewegmg De reebten der DmtI wiie arbeiders biyven gewaarborgd De I spaargelden der arbeidersspaarders op de I arbetdersbank zyn veilig Eemge rekemn1 gen V an z g arbeidersleiders zuUgn worden I onderzocht en aJsiiyv de heer Ijoebe by de arbeiderabank een deposito van 3 nuliioen I 11 M heeft zal worden onderzocht waar I deze drie nuihoen vandaan komen De actiericht zith uitsluitend tegen de moderne vakbeweging en niet tegen de Chnstelyke I en neutrale vakbewegmg waarvan menverwacht dat zy aich zullen aanpassen aant het systeem der N S B O De Algemeen Duitsche akvereemgmgs I bond j Üe Algemeen Duitsche V kvereemgmgs j bond was tot aan de nationale verheffing i de grootste vakvereenigingsorgamsatie n j Duitschland l e bond stond op den grond slag der socialistische wereldbeschouwmgen vond in de sociaal democratische partyzyn politieke vertegenwoordiging De stichting vun den A D G B had in 1919 op het V akvereenigmgscongres te Neurenbergplaats Zyn voorganger was de commissievan de Duitsche vakvereemgingen die m 1890 m het leven geroepen werd Van deaangesloten vakvereemgingen waren de be langrykste het Duitsche Metaalarbeidersverbond met ongeveer 900 000 leden hetVerbond van Fabrieksarbeiders met ongeveer 4o0 000 leden ie Duitsche Bouwvakarbeidersbond de Duitsche lextielarbei jdersbond en de Duitsche Houtbewerkers 1 bond Van de arbeiders der openbare be jdryven waren ongeveer t 00 000 in den A 1 Ü G B georgamseerd Het totaal aantal leden werd aan het eind van de Marxis tische heerschappy in Duitschland op ruim 4 millioen geschat Kort na de revolutievan 1918 hadden de vrye vakvereenigmgen t miUioen leden In den laatsten t dwas et aantal leden tengevolge van hetoptreden der nat soc bedryfscellenorgam I j satie gaan verminderen j I Na den dag van den natwnalen arbeid Dank der regeenng I Met groote bevrediging en vreugde hééft naar Wolft oficieel meldt de ryksre geering ervaren dat de vienng van den j eeraten Mei m alle deelen van het land op een wyze verloopen ib die de wereld tot nu toe met heeft gezien De ryksregeenng oankt allen die aan de orgamsatie van d n dag van den nationalen arbeid hebben deel j genomen De dag is een nieuwe bevestiging gtbleken van wat Duitsche moed geest n discïplme vermogen £ en dankwoord van minister Goebbele De ryksnunister voor propaganda dr GoebbeJs heeft het v olgende dankwoord ge richt tot zyn helpers hy den feestdag van 1 den nationalen arbesd De feestdag van 1 den nationajen arbeid ligt achter ons De J grootste betooging van de wereld is zoo vol BUITENLANDSCH NlBUWS DUlTSCHLANb Actie tegen de moderne Takvereeni gingen I De gebouwen van de vakbiHMlen bezet 1 Het comité van actie tot bescherming vanden Duitschen arbeid onder leiding van denlieaident van den Pruisischen staatsraaddl Ley heeft gistermorgen m het geheele tyk alle gebouwen van moderne by den V D G B aangesloten vakbonden latenLezetten en alle leidende ptrsonen m het belang van de moderne valèeweging later arresteeren 1 Te Berlyn werd het vakftreemgmgahuisaan den Lngel Ufer door e afdeeluig van 90 SA heden bezet Voorfc werd het vak I Het be tuur der bedryfscefenorgamaaties j richtte een oproep tot de D it8che vakver eenigrngspers waarin o a Jwordt gezegd dat het nationaal sotialiame We leiding der 1 Duitbche vakbeweging aan ich heeft ge I tiokken en dat de leiding der moderne akbonden van den A D G B den A F jV hond door de leiders der SBO wordt overgenomen Hierdoor ia o de pers van deze organisatie onder leidi van de N S H O gekomen en zyn de vetentw oordelyke ledacteuren van deze tydscléiften wier ja j renlange arbeid heeft beweain dat zy nist 111 staat zyn een Duitsch dtbeidersblad m naUonalen en bocialistischem geest te lei den gearresteerd Een vïk door de 1 t ng van de A D G B mtgegeven tydachnften z jn verboden Zy hielden zich met be zjg met het welzyn der Dmtache arbeiders k asse doch met de propaganda van de marxistische klassenatrydidee De redactie I bureaux dezer organen worden bezet en gesloten Hetzelfde geldt voor de iflor de leidmg van den AF A bond uitgegeven A J A Zeitung De persdienst van de N S j B O ib met ingang van heden de centrale I der Duitsche vakvereemgingspers Een deel van het personeel der moderne vakbonden zal m staat worden gesteld zyn werk m dienst van de nat soe vakbeweging voort te zetten en de N S B O leiding zal er zorg voor dragen dat geen sabotage of lydelyk verzet dit werk in gevaar brengt De leider van de actie tegen de moderne Vctkbeweging dr Ley heeft voor vertegen woordigera der Duitsche pers een uiteenzet ting gegeven van de motieven tot deze attie 1 Hy verklaarde dat met deze actie de tweede phase van de Ehutsche verheffing was begonnen Men wilde voorkomen dat met ue nationale bewegmg hetzelfde zou ge beuren als in 1918 was gebeurd met de S P D en de partyen van Weimar De actie van vandaag aldus Ley is te be 0 a 8 Economische Conferentie jvans op een doudHebesUnd gestegen Fiansch vooi behoud aanvaai d Komt RooHCvelt naai Londen Ei is kans dat de president de conferentie eaX bewonen timisme in Ëngfelsche legeenngsknn en Ve 1 ransüie Begeeung heett te Washing rcntie moeten laten geven Wanneer daartoetDn lioen weten uat zy bereid is aan hel ook het vraagstuk der oorlogsschulden be ilooi de i btaten ter ttonomi che Wt hoort dan zal het dus luet noodig zyn vooireidtonfeientie voor te stellen tarieveiibe het probleem een speciale volmacht te vrabtand üeel te nemen indien daarin een gtn In kngelache regeenngsknngen wordtclausule met betrekking tot de beschermmg ei met aan getwyfeld dat wanneer Roosetegen de depreciatie van den dollar wordt veil eenmaal over de vereischte volmach ten beschikt hy deze tevens zal gebruiken om op 16 Juni uitstel van betaling toe te staan Hiy zou zoo neemt men aan anders naüvvelyks hebben goedgevonden dat de economische wereldconferentie te Londen due dagen voor den betalnigstermyn wordt geopend Te Londen bestaat de hoop dat de Londensche conferentie op precies i genomen Ddbr dit besluit i de kaïi up een douane bestand aanaenlyk gestegen doordat Amerika het iransche voorbehoud heeft aanvaai d dat dfcïelfde wyze als haar voorgangster te Lausanne kan begmnen Deze hoop heeft echter alleen betrekking op de betaling van 15 Juni Groote aandacht trekt te Londen ook het verband dat te Washington opnieuw i ge legd tusschen het De bladen te V ashington achten het zeei we mogelyk dat 1 resident Roosevelt aan ie Lconomibthe Wereldconferentie te Lon den zal deelnemen echter met als afgt vaardigde doch als genoodigde Adn dit berieht is terstond de mededeelmg toegvoegd dat door hel Witte 41uifi dit bericht wel zal worden tegengespro ken doch dat een der buitenlandsehe staatb lieden die m de vonge week den president t Wash ngton heeft bezocht hem dit plan m overweging heeft gegeven Roosevelt zou toen geantwoord hebben dat een reis naar Londen niet uitgesloten is indien de bin nenlandsche verhoudmgen in de Vereen Staten het toelieten President Roosevelt heeft den krantenniagnaat James Cox oud gouverneur van Ohio en candidaat vyor het Preaidentachap In zyn besprekingen met MacDonald en Hernot heeft gelyk men weet in verband met de ontwapemng ook het veiligheids probleem een groote rol gespeeld In Enge land twyfelt men vooral ainds Norman Davis te Geneve zyn bekende verklanng heeft afgelegd er niet aan dat de Amen kaansehe regeermg m beginsel zich bereid Zal verklaren een consultatief pact te slui ten Daar by den Amenkaansehen verkie zmgsstryd beide partyen de democraten en de republ kernen zich voor bovenbedoeld beginsel hebben uitgesproken staat den n euwen president de weg voor een practi che toepassing daarvan feitelyk volko men open De vraag ib alleen maar welke eibchen de president aan een dergelyk ge selienk zal verbinden en of hy het tegen woordige tydstip daarvoor geschikt zal ach ten Van beslissende beteekenit te dezer zake zal stellig de houdmg der mogendhe I den m Geneve zyn is deze houding van I dien aard dat belangryke vordenngen op I het gebied van de vredesofgamaatie kunI 1 en worden gemaakt dan aldus is men m l onden van oordeel zal de Amenkaansche regeermg met nalaten belangryke besluiten I an vèrstrekkenden aard te nemen in 1920 verzocht deel te willen uitmakeiMM gaanvan de Amerikaansche delegatie naar de econemuKhe conferentie Intubachen is de Britsche pere met zoo bijzonder goed gestemd over de door Mac j Donald bereikte resultaten in officeele kringen daarentegen is men zeer tóvreden j niet MacDanold s voorbereidend w k voor Hl nu het vraagatük der schul Mi binnen j nel kader van heel het economéche pro tieem en met vooraf zal worden lehandeld lie aangelegenheid zal dus deel luitmaken van het programma der econonlaehe we reldconferentie die te 1 onden woJlt gehou den Dat MacDonald van een dringende he h Tideling der zaak heeft afgezien betee kent een tngelsche concessie aan de Vfreenigde Staten Mai r ook Roosevelt heeft blyk gegeven van tegemoetkomend i d daar zijn ambtsvoorganger tot dusver fiteedw het standpunt had ingenomen dat tiet sehul denprobleem op de Londensche cmferentip met aan de orde mocht worden gesteld De tuHsehen de beide staatslieden over eengekomen procedure heeft het groote voordeel dat de positie van den president tegenover het congres erdoor wordt verge makkelykt Hy zal zich docffïhet congres eei onderhandel mgsvol macht voor alU Hesters armen ule klap neei Dit beteekent dne naan U u voor Ned mompeldcie gelaten Daar ging iets a zekerheid en krachuit van dit HoogUnda be meisje in spijvi het liobte trekken barer lippen Ze liad eerlijk gcstredej om liaar losban digenNed O Braeken Closgh te redden nu zt getaald had m haar pogmgen aanvaard 1 do Z43 den toestand met ten berusting die men zieh sletiita in tegenspoed eigen rrfliftkt Zeer zeker zouden de drig maanden ge an genisstraf een wyxifrmg biengïu in haai gpvoefens voor Ned Ue waehtera hadden lainisHchen den hoop turf neergehaald en een had een kaars gebracht die een flauw sciiynsel in deohoeken van de sohmir wierp Ze was leeg Breng hem naar buiten donderde deSnuini Voeten vooruit of t hoofd vooruitmaar breng hem naar hutten Ik heb al langeen woordje met Ned O Bracken ough tespreken Hy B er met mynhopt mompelde een ler achtcïKoeners De £ iqmre rukte on Ivandeloar van de tafel en hield haar aoo dat t kaarvet cq de roodbruine turf drupte totdat ook jhij zeker wae dat de but door hun prooi wr laten was Die man is een wezel raa£d kuireDoneholme Hier meisje ol zyn tooJWichUt zioh nu op Heetpr Jy vfcet meer vanrieoie zaak af En wi is die andere vrouw Wat duivel hebben jullie in dit tochtige I nest te maken I Mevrouw Netberdiff hield haar gelaat nog steedfl naar den haard gdteerd en zelfs iich zou veiioouen om te zien wat ei gaan ia was ZyzeU begreep er niet veel meer i van dan dat Heslei met een pogmg om de waarheid zoi weinig nw elyk geweld aan i t doen alle verdenking dat haar viiend hier was trachtte we te pt aten De wachters kekea fikaar aan Ze bedaeiiten dat Ned tü Gntl ongeveer van de e fde grootte waren en Hester s verhaal ditin een minder haastig oogenhlik nOg weltot bedMikingen aanleiding gegeven zouhebbai bracht hen nu m verwarring Wat voor den donder voerenjelui uit i klonk ineens do stem van dan bquire den ken juliie dat oude botten aJa de myne den nacht m dit ellendiire moeras kunnen door brengen Mevrouw Netherphft had zich naar den baapd gekeerd en toen de Squire den drwn pel betTed en vanöajiF de hut rondkeek zag hij slecht een vrouwengedaante te nietig om nog een blik waardig te zyn lu tetfenwoordigheid van Hester s recilte krachtige gestalte Hy ifl hier mei iniin heer antwoordde een van de mannen Fr is en hoekje waann zelfs en jontren ach zou kunnen verbergen Dat 19 warfr gromde de Sqmre die alle hoekjes met Aijn o gen rondapeurcfe Toen wierp hij een scherpen blik op Hester en op dat oogenblik vergat ze et til vrouwdijk waarnaar zij zoo eestreefd had Tnstmctmatig wendde zy baar hoofd naai de deur van dp turfsohuuT en Skuire Daneholme moes in zichzelf laohen Ri k daar binnen jelui gekken Uti hy terwijl hij naar de dewr wees len geregen Evenals Ned aUirokken ij lerug hij het zien van de beide vi ouwen Nu zei Hester Ze stoud rechtop lio ghai1ig en ongenankbour met do ban len m de zijde Wij oeken Ned O Biacken Cloug i bracht een der majinen er hijgend uit j Wat kan one dat sclielen Denk J lat twee alleenwoneii ie vrouwen jelui zje Icn helpen om hen te vmden Neen dat niet maar è och ziet u iwe zagen hem den weg m deze richtmg af Iooï en en toen hij aoi ongeveer hier kon zyn ging de deur van de liut p n iiet flio4it scheen naar buiten ch toen werd de deur weer gesloten j Dat klopt zei Heater bedsLÖrd ken e misschien ook mynh itr I iiiaa Dab aou ik denken romde ein van I de mannen Ik heb pens zes weken ni myn 1 bed gelegen na een kleine vnend9cha e 1 hjke cmtmoeting met mynheer l jmax j Welnu dit ia iijn hut hy heeft haar j pen oogenblik geleden terlaten want ik I bracht hem een bood liap van Windyfann I en nu is hy op weff om vadep te helpen I met een zieice koe 1 We hebben bom niet noodiK bromde de man die t eerst had esprcAe Tk aeg ook met dat jo dat wel hebt imaar je zag een deur open en dicht gaan 1 en t hoht naar bmten sohynen Ik neem 1 oog aan dat je een grooten man in de deu opening gemen hebt en dat was mynhe r Lomax dae op weg gtng naar Wmdyfaxm 1 Mevrouw U therdliff keek onafgebroken 1 naar de deur vol vreee dat de Squue ae t in de moiaal in in de kunst n spreken mets doen alles vraagstukken der economische wereldconfe FEUILLETON Door smart gelouterd door HAI 1 IWfcLL bUlCLIFPE V6or Nederland b werkt door J I WeeseJmk van Hossum J T Nadruk verboden Hisr iB luj Ik wO i t i een guinjt om hij hier IS riej een ware Hnoevendestem Naar bmncn jimgens en tk beloof iwllie dat hy len stukgeslagen hoofd krijgt hl Ik proeft inij 1 ij de deur voorbijte gaan Mevrouw Netlier iiff leuiuli terug tegen B muur hair eUMt wa loodsble k en en hand g ep iiuar haai liart Tm o jaren Waren voorly gegaan amds ïy het laat t Ie 8lpm tiad vernomen bittere jaren die de fltom haiir w er in lierinn riog braclit Vat IQ Godsnann deal I i hier vinnfwht Dat ie Stiuirè Düneholme zei Hester IJ heeft een tem als pen os als hy dnf IS en als je die eenh hebt gehoord ver et je Ze nooit iw i De ja htopzieneT hadden intussehen t eéfftai geklopt en nu nadat 7i geen antwoord hadden gtriitegen wierpen zij de deur opm en kwamen naar hmnen Daar wi an er vyf m hol geh pl en elk gelaat ek op dat van Ned want de wedloop had lang geduurd en van de mspannmir en de opwinding hadden hun eerlyke genohten Wftl eeuiga gelijkenis mei die van wilde die