Goudsche Courant, woensdag 3 mei 1933

tuige aehiitte het g wicht van lken bak op l2I kllogr m Üp ftn betieffende viaag n d ii pre dent antwoordde verjlachte B dat zy onj e eci 23 gulden vuor het lood hwdden out V angen Verdttthte van dar b zeide dat do vei leidnig heni te gioot uaa geworden Htt ten tin waurop tie bakken dtonden was niet afgcöloten en hy wildt wel teiih een lol hgca dug hebben Db president merkt op dat by veidach It weinig van achuldbesef te bespeuren waa Het OM v aargfenomen door Mi J B iloeffelnian heeft er op gpweztn dat deze diefstal met vri groott brutaliteit ia ge pl£ gd Verdachten hebben eenvoud g een handwigen gehuurd en hebbtn er de twee iter zwafe bakken opgeiadc i Ofsthoun B leedH etjrder oq d heelt gestolen cischte het O M ft kening houdend met het zeer gunstige reclasseenngerappürt dat er over him ia uitgebkomtn voor dezen verdachte een voorwaaideluke veroordeeling en v el tot een gevangenisstraf van ó maanden met r titutie van de helft van de chade aan de Kaarsenfabi ek Htt OM ieide gezien het weinige sdiuidbesef dat vun der h heeft getoonil ic vreezen dat deze verdachte bij een voor waurdelijke vpromdeeling den einst aii het feit met ou voelen en elaehte tegm ht ni een onvoorwaardelyke gevangenisstraf van 6 wtken De rechtbunk zal 16 dezer uitspraak doen De heler Vervolgens heeft zich te eiantwoorden gehad de 6l jarigü koopman A te Ctou d t ter zake van heling van het jood dat dfc beide verdachten uit de vorige zaak van de öttarme kaarsenfabriek hadden wegge nomen Verdachte gaf toe het lood te hebben ge k tht maar ontkende ten atel st te heb btn geweten dat de backen van diefstal af komstig waren De president wee verdachte op het on waarathijnlyke hiervan Hy kende B die het lood aan hem had verkocht en wist heel goed dat de een arme drommel was Verdüchte die in metalen doet had kunnen V ctt ii dat deze bakken van een fabriek al komtttig waren J B als getuige geboord vertelde dflt verdachte hem toen hy met het hwd bij hem kwam had gevraagd hde hy daaraan vvai gekomen Getuige had gezegd Dal Komt er niet op aan Deil volgenden dag op Zaterdagmorgen was B bij verdathte te tuggekomen en had da looden bakken voor hem in stukken gehakW B v as daar een t aar uur mee bezig geweest By die gelegenheid zou B aan DeTtaten G n ra i bueen ijH m ei e nigde vergaUering m he b I iin vun ije lAi t Kamei bijeeijgtroöijtu p iiterdag Jtii l u l i 1933 fles att iniddaeri l kwüil ou drit me i TiÉÉI Éil iiÉliiiiï iii aK ik 4 4L Overiieid n dans D nieuwe regeling treedt 1 Jum in wefl ing Kuchen vOof de lokalen Lil lul sjiiat ji liXU lö Li d Liiv il II Kuu Kfcliit u 27 Vyj 1 II iiitMJciiiig vdU ïliti ii wtiidt bepuH Ja 1 tft buiy iM eB 1 toLtjliiumiu L U l Utui cQ ip LüiX uoi Utl puïthek Ujt jiaakilijki localittüt lanuLii Loii ei gLi imuif i ct u vwlof A1 vcrktiKi JU de iii iiiüuiislit itl au zooiiinigi ItmftM iiiiS t mi tniihftp hteü Qittlun nidiïillliÓiÜtteaü v oiül t iui cm reUtb inlet KoiiiJiInBéKJt oj v itomtii vuui ciiïiften OfMiwjJrtv Uü Ji et vaaHgesleld vour itt gevoJikji it Jit V dunaui gtsüluedt m nén i nuei iMHikilfiteQ ol nuiiiooiiglieden wei Ke J nüWivii UJlaluUuwl oï iiï houfdzuak i U vm btei iJwbJlel loegujiielijke dansge J iLgenlj i t o t wotdtn t t lirml f diui lugn t pi i VkHle Min ioLalUeit o auii oon ieid moU ión uiMiatc lUO uuJtantw iieier beftlwigtjUi üw riumU wtlije aJs dinsvifl yWOjTUt gebriuJvl umg uiet gio lei ijü d8fl iMU vwrcio dttJi itr lutaie vtocr pp nvUilit e üe du ö Joti m ig met nieei tanapavut b tvule dau liij vitiitajiteiiwilers üot ih Uu ly ul 4nl i ie auiilioongiieid rnoet lur ndi Itji iij d Ual et jiUblJfk uaawoïiig H steedfc L ijoüriijk e lil ht eii van alle Imntten gotd i vcriteui ijji Lor wijt dtafm jet aajiSve zig mogui ijn vaBto of cr l iat6bare schotten hobennen Pdij nen of aQdeio afsdjeidiiigeu Iioogp dau i 25 M van den vlou gtnietai he i an IG 9al en deel aiaondtit U éiU lig van fUrMr gesclieiden u iiet UegenhedeJ voui j mttaqen en oor vrouwen aUondeiiijJï mo tui ainwezig ijn jjc toegaiig na u de tox ai legtrnheden vooi miumfn en vruuwen uoeten göheel geöclRidi ii aiju t trsont ïi üeitedgn oeiitlién jaar nio ïen gedurende den ijd dal ei üdanbL wjidt uf gelegeniieid icrt ifinscti v oldt egeVtn njet aanwozit ijn en P ènnun ftiogen aaawtyig yiju ge masiterdp persontn t peiöontn van vei dBciile zedeiJBif aie idi ai ji üdujjig vour icwn iduwfUijke pf jocnen mtt btUoor n du tol de beïiOeIei 4 üt imv lilmg nio ff u Efediireiiüe den danhtij 1 in It danB Ui iii nting Hitluiteüd wuliZAaiii rtoiden geslytd zu it t buffel fn dLii Vooïts hevaL J eli besföit regelen vo r lltt evaj dat btrt ianben tet ilticdt m Ptrt üf ni 6r woor ywt publK toegankelijke lodftli teit m öf aa h onghe ea wteHt piegtn tö Kooi i felUkp beipaJingen fconff het beglxut vervolfc aiB op ooi iieu geval dat iet daaa A gefli 2 tn dt n l ealut ii krin g in dancings en geUopiien wjor uiivoÉHnSen Ook hioc wordt our eiJ onen i öneden achttien jaar het gal tdt vtm en iiifudfijjarige geeiötlit Dit laatjitt IS niet bet geval met betreJtI inj tol livt dtinsen ui ui inndiiuig voor Laneonderwijfa Wel geldt cwik luer dt bepaUog dat ei ge n alcoiiolhoudende dran ken mogen worden verkocht of verstiekt an wie jongei dan aUittien jaar zijn HPt ianaen moet worden gt Ieid do i etn docr ten biirgenwPSrel ErcMiliikt geacht danb ieeraar Voorts 7im Kemge u gelen eeteld voor Jiet danfifljii nn een rf tauiunt ti uB het braikcTan de maaltijdtn diner dansaift n BoiJiM dan ant HiPiiiij im o ni bepaald lat gedurende den danbtijd in de loealitei len ais bezoekeis Iwhts inoi tn woJ Je tioe elaten degenen dj aan tie maaltijden deelnemen Verder bevat het besluit reeelen voor het evfll dat heij danBon slechti op enkele dagen an het jaar pUtgt te ge ehieden i j kslegenlieid van het tamavaJ de kemjie of er n ander volksfeest en len Biotte voor het trevsl d t lief dansen gti Huedt m em ojKn nnhoorigheid an een lonahted n één i 1 vorige rubrieken genoemd Van bepaalde in iie Kon J e liiit oi sei rniilp v otwaarden kan p srltiiftehjk vBi ek van tden vtKgiinnint of verioffionder ontheHuig woidön rpript nd dooi den inepec tcqr V m de volks e7ondhPid belast met de De Prinfmvira Voorj iars Blo mtnt ntoontteliing x Rott idk m Ö14 Moi 1933 Kadiorede van den Stegecrm sium muisariB deh heer L buckmAnn u r Ut n I üiOLu JU a V li O i lH ti tt rtJn iy i h Ji = imJpverlerfning aau i f i v e uudtiij fl limr L fiucknianii i i i n j Iiüud n ovu dt l ept I iii i 11 d II nu iviaglapul wuaiiu Jiij aileneiM uin i jI dö uol eoü uit vin Ne 1 lUni z lf athing de Ciibiftiuive wet iwn iiii diiU beaiitwooid liviit ÜL bmiienlaiidh ho bolöipiiJKen w l ke men bedoeld liad ijii lort ik tu o k tie veiwa iii uousumpue j eriaügen t ii lu ilusvei behouden Uaaiua ftülde hij de f viftag ui ei fc eo mjiidil a uni voui aeii bot een Uetogeieu uiell puj duu de lliaiin s eldendy tö vervieivBu Dez8 vioa bpuütwo i Lurk stelde spiPktii voüiop dal ei lu de Ldtiiiyid Ue laudbouvsiw ietd el iin iiiiind lo die üieaiit dat men op den wig waai op men uöi Umus bevindt kan bhjven ooit iian bi jjn ei oo veivülgde d lieei Buik maiin die met hü tetenwoddige bl eli W ten et non male bieken vvil fen Zi weufaelien dut hel nienggebod aftrebLiialt zal Hoidtn dat de iimrgaiine Hbiieken jwiei nomiale produLÜó II 65 XX 000 kg per jaai 1 eJrnagt welke piodm je dy afgelopen maan deiy zl h up tui niveah v m 52OCBO00 kg perl jaai tewüog ie nLinj öjitt id iulitn woiüen tjt 26 000000 kg en dat Jt binnen ian rei lie groi thandelpnjh vocn botei op 1 10 pej kg zal wolden vobltffeteld Men verwaülit Jan dat dé bevoikmg die nu 4Ü000Ü00 kg bol t pti jaar gebiuikt 26Ü0OO0O kg meti al tj biuiken men lukent op etn iwiJ van J800OO00 kg botor en houdi flan nog een lestant van 6Ü0ÜÜ0O kg üvei dat w J veidwijneh zal b V oiudit de Lousinnptie wel tot 72 000000 kg zal rttijgen lu aansluiting aajj de verlaging van de büterprjjzen t t f 110 in den gro tlianaei eljjk ötanudö met 1 30 in den kloinJian dal KOU dan do pnjt der mai inne die nu tibdchen 104 en 1 20 per kg ligt voor den verbruiker Op 0 85 gesteld kunnen worden v Gaarne eiken ik dut ei in dit plan nieeilan éen punt ih hetweJk niij b mpathiek ib De 40 pet menging ilie niAi nu heeft moet ook wijl het nundei oi rleehg is vv crhet OnsiB ïmvelfoBds dan menfihg met i5 pet £ oy spoedig mogelijk vtu vangerf vioidtón door em menginf met e n lager ikt eentage n aln ook liej lager j rcentageatgeeedalt k ui worden a ik ei geeh traanom laten Na den door het Hiaob vigeei ende nienggetKnd gesehajieji JxiestanU te Jiebben geBohetst kwam piekei M U behandelmg van het plan U t tep tflung van den rundveestapel In het stelsel van de Ejeineie piodu üe verdwijnen ca 200 OüU tuks vet al n v erjikapilaal is van n en dan f OUIOUO Blijven dm 300000 siuks vte ni de pioduotie en moet dt boer m veiband daarmede met de buterprijzen nam Ijeneden dan ver liest htj in éen jaar 1 ijdft op die koeien t 2CX flO00O Verkoopt J © hoer die koeien diMi ontvangt hl daaivoor f 20TOO00O bovendien voor zijii producten nog f 30 mil iioeu iiieei Uaarbij ih Aa Gusi uivel Cea ijrall KT dan zoker van die productie kviijt ie raken wat zij ip liet geval van de grootje fkTodiiche niet ih Zelfs al wordt de buinenlandflthe boteipijjt Jieel wat lagei esteld dan 1 60 i er kg is lieL verkleinen V au dt n vetBiapel vdoi den i oer een voor dep vopral indien men m lamnerking sche acers üiiz te koelen en gereed um met de eerste transporten naar de Primavera te vertrekken Het aardige muurtumtje üor het huiMB een juweeltje op zichzelf met zyn overvloed van kleuren en bloeiende rotsplanten bremsoorten bruine acers enz Ook op de Pnmavera zullen vele rotaplan ttn te bewonderen zyn Het geheele voorterrein IS aangelegd als een rotstuin met ten vyver iq t nudden De aanblik is verrassend We zyn er zeker van dat wie het voorterrein betréïdt door dezen aanleg die in hoofdzaak door den tuin architect Ab bing ib verzorgd met medewerking van de heeren H de Lange en HartUeb zal wordiii gdiolttai liet w een fteiiekg scliopping waarvoor wy thans reeds gaarne alle hulde brengen De achtergrond wordt gevormd door dennen en ander naaldhout waaitu jithcn pc n l eekje oulbpimgt dat uit vloeit m den mimen vijver welke omzoomd vvojdt door flagstonea paden Tusachen de mooie tngelsche rotssteenen komen de fon kelende kleurryke rotsplantjes prachtig en op naturlyke wyze uit Enkele hoogstani berken geven met hun lichtgroen loof een errabsend effect aan het geheel De oorsprong het natuurlykste gedeelte weid mgericht door den heer H den Ouden te Boskoop Vlak voor de hal is een aardig geestig Nog een paar dagen en de voorjoara bloemen tentoon stellin £ Primavera in de groote Nenyto hal te Kotterdam is gereed hare gasten te ontvangen Ër wordt hard gewerkt om op tyd gereed te z n maar men kan er van op aan dat Vrydagmorgen 11 uur wanneer de offitieele opemng door Minister Versthuer zal plaats hebben alles Ml de puntjes zal verzorgd ztjn en de bloe menpracht in volle schoonheid zak stralm We hebben gisteren by het bezoek dat wy dp uitnoodiging van het tentoonatelUn s comité aan de in wording zynde pnmaveru hebben gebracht een geweldige voonutgang in den aanleg in de haii zoowel als m den daarvoor aangelegden rotstmn kunnen con stateeren De vakken liggen gereed de houini voridm p cvuid met lurlniolni en inel graszoden gedekt kant en klaar om I lora s kinderen te ontvangen Twee maanden is men daai nu al druk in de weer om een grootsche schepping tot stand te brengen die groote bewondenng zal afdwingen Er zyn daar met minder dan 1400 M2 zand binnen geknud 600 baten turfmolm fyn ge maakt en opgebracht Verder zyn er 40Ü roede of wel 57600 stuks graszoden gelegd Bmten lagen er zelfs graszoden aan rollen ziwals dat in Engeland gebruik is In de kweekery New Gardens van de firma K Hartlieb aan den s Gravenweg zyn een zevental serres beschikbaar geste d i l oekje gemaakt De firma s Gebr Stam te oor de inzendingen voor de Prmiavera We boskoop en fa Haverman Klein Zwitaer land den Haag hebben daar een week end huisje met tumtje mgeïicht waarby zelfs het vyvertje met ontbreekt Be hal zal een imposanten mdruk geven Het voorste gedeelte wordt mgenomen or Aalsmeersche culturen waar hoofdzakelyk de bekende firma D Baardse een keur col lectie toont van Hortens s Begonia s Cj cl amen enz Links van den ingang komen de Boskoop sche culturen nieuwe Japanache Azalea s van de firma C B van Nea alsmede meuwe rhodo s van M Koster Zonen Acer dfe sectum en Azalea mollis enz van de firma Fehx D khuis te Boskoop De viji r m het midden wordt rondom geplant met de fiaalste bolgewassen als Cnniums Ins IjClies Darwin tulpen enz van de firma 1 ubbergen te Haarlem De Phylo eactussen van de firma Ballego ie Leiden met hun groote bloemen en ver cheidenheid van kleuren maken een prachtig effect De mdruk die we gisteren hebben gekregen is dat deze Pnmavera hare voorgang sters in schoonheid verer zal overtreffen De Rott Tram zal met het oog op het te h bben daar jilvast kunnen aanschouwen de trachtcoliecties die de kweekers met zoo veel inspamung en zorg hebben byeenge biacht om op deze expositie te toonen Voor het Kosarmm zyn hier de groote khmrozen in parasolvorm m bloei getrokken links en rechts van de paden staan de statige rozen overdekt met bloemtrossen in dg variëteiten Paul Scarlet Tausend Schon and Pink Dorothy Perkins Lady Gay en Lxelsa Wy zagen er klimrozen m zmlvorm tvvee meter hoog en m wHaiervorm altes overdekt met knoppen n bloemen De be k nde rozenkweeker Poulsen uit Kopenhagen zond eenige honderden van zyn meuw fite Polyantha rozen waarvan de Karen Foulsen met zyn helder roode gegolfde bloemblaadjes het meest de aandacht trek ken Voorts van de firma Kordea waaron det de nieuwe grootbloenuge struikroo Mahler ro met buitengewoon schoone roo de bloem die niet verblauwen en een verbeterde Hadley belooft te worden Verder de Johanna Tantan r wmkleung geel een kïuising tusachen Ophelia en Dorothy Per kins In andere kassen staan de bougainvillea s zwaar bejoden met lila bloemen te wachten tot het hun beurt wordt om voor het voetlicht te verachynen Kaar men ons mede deelde moet de kleur voorai door veel zon hcht nog intenser purper hla worden De aansluitende serre bevat uitalmtend Ixora s dwzenden planten m knop en tegen bloai met hun groote schermen zalm orange ge I Uui it l loenip Ps In do ruime oranjerie staan verscheidene exemplaren van stamro zen Rhododendions Azalea moUii Japan Op de vraag an den president waarom het lood in fatukken gehakt niüest worden zfide de verdai hte dat dt bakken zoo niet gewogen konden worden omdat de bascule düarvooT te klem was Getuige van dei S de andere verdacht p l de diefstalzaak zeide er alleen by ge cest te zyn toen het lood op het erf van den verdachte werd gebracht Hij wist overigens mets y n de zaak al Verdachte N deelde nog mede met de ge fieele transactie lechtH yl gulden verdiend tt hebben J Aiblaif getuige a decharge verklaaide ernomen te hebben dat de looden bakke i an een vis jclier uit Haastrecht waren Het OM Mr Hoeffelman da aan vei dachte N opzetheling subsidiair schuldheiing had ten laste gelegd achtte de opzet bewezen Alles het late uur van Am komst van het lood de alechtt geldelu p omstandigheden van B enz wijst er op i dat verdachte iN kon weten dat het lood V m dief tai afkomstig was Bo endien had h het hem ook nog gezegd Bezwarend oor de schuld van N is ook dat hy toen dt politie er hem om vroeg zyn opkoopers SPORT EN WBD9TRIJBWI VOBTBAU Uet Belgisch elftal gewyzigd Oesmedt op de middenvoorplaats ter vervanging van Capellen Naai WIJ vecnemen is in belr Bolgisolie elftal dat omlag 7 Slei u s te Ambtudai 1 tegen Nederland uitkomt nog op een be langrijke plaats gewyzi d hi verband met l et feit dat do miïlvoor Capellen van btan daatd Luik j 1 Zondotg met n vonn ble k te zijn 18 hij vervangen dooi Denmedt van l pcle bport Het merkwaardig teit doet zicli Uiaaa voor dat Desmedt die in het Belgische elftal dat op denzellden da te Hasselt tegen het Nederlandsclio B elftal uitkomt oji de midvoor piaats wa e gekozen thans in liet A team op de midvoor plaats zal spelen terwijl juist Capellen e Haaselt m het IVe lftal op die i laatn spcdt Vooils is m het Belgische li team nog een wyzigmg gekomen nl Van Catenbergh van de Umon Samt Ctllloise w op do retïhts 3innen pJatvLa opgesteld in de plaats van Deculot 58 67 C Walraven 3 J Bennifl 4 7 926 M I Dykmon 5 43 B de Waal 6 34 48 t Schouten 10 14 64 F IJaeelatein 11 V de Jong 12 J Everlmt 13 56 JBlonk 14 27 ÉS D Nieuwvöld IS 31 30 J de Jong 16 66 3 oveixluif C de Jong 17 18 21 W Houtman 19 29 36 46 61 G Hanimei 22 57 H Wie ei 23 4153 60 P Bunschoten 28 50 55 J Mikkers 30 42 ffi J van Io n 35 M Oroenendaal 37 40 59 68 l oveiduif W NetleBtem 3844 47 NN46 MA Holthmjzen 61 J Holthuijzen S4 F Stalemherg 62A Wiliemse 63 2 overduif gpnd 3 Mei 8 uur geb Damfel Cursus EHBO onder leiding van Dr Montagne 10 Mei 8 uur geb Daniel Cursus EHBO voor de dames onder leiding an Dr van Elk 7 Mej 8 uur geb Daniel Curaik EHBt onder leiding van Dr van Elk 2 4Mei 8 uur geb Daniél EHBO Women 31 Mei 8 uur geb Daniel S maandelyksehe vergadering E H3 O dringend nooJzaftelijk wae deze vergaderingvan Htt LX lege van B pn W op korten termijii Ie belei gen De feituatie is namefijk zoi dat er op Woensdag 10 Mei ten ifeld aanwezif ziu zjjn om de wekelijks ie uitkeenngen ann de werkeJooceai te doen wanneer de legi e nng er bij bleef om de uitkeering uil de geineen tot onds belasting niet aan ae gemeen ta te betalen Het is zonder niter ijmdehjk welk lunette gevolgen dil tou hebl n H ► n W hebben xich khiflil Jijkelijk op i tt sTiantfpunt gesteld dut ie uitk eringen aan U wpikeioffien in pil pval moeien plaat iiebben Vandaar dnn o k l t zij m de MaandagniorgcTi geliojjden npotyh ergade nng hun gedragslijn ten dc hebben be r aaid Het vea moeden li l alles ms voor de 1 hand dat gp allen bP hiUen nauw verband U V Desiuu reiielen voor tiet Mepule rcl SU n dat heti dan n slecht op enkele pmerkin en ver de glmeente an liet lair pla t e nl len 333 j Men WPi t dal bel jnit erdpn een lieele 1 iPtKa Van bp7uiniginj n ti i epn gtzanitnlijk l Pdra van f 69 784 iiin ii cpmeentabe Iriur m overwegilt Mlihn öe pvtn Ue i Ki fiin htett bovendMn n jg p veigaaii i c bevumiïingen m vetV and met de loo p ntU bPffio ing a iiitredrongeïi Aï deze yin icxgerhand gem lakte ojsmerkingen p dl met vt l moeite yiuitend gekn gen be WV UV j j croitintr vojj 19Ö3 mak ii de iaflJ van het akon jakeade de druikbe tt ding Tegen Uouwen van den vveigeiin y in ontheffiiiEr kan de Pizoeker t Q gemePntei u I v ru an ïem k eer binnenkoit ziil raad in sp pdvei 1 ad rimr bij nl omeji i ulIen hfflii flp len dl Jl LUCHTVAART AUe piloten der K L M nem entslae Ontevreden over gebrek aan medewerking der dtf tie Vreea voor onzekerheid van positie Uit Aoisterdam werd ons gisteravond gemeld De leden der Nederlandsehe Vereeoigmg vooi Verkeersvliegers waarvan alle piloten dei K L M op twee na lid zyn hebben hedenavond m haar vpiigadeung unaniem besloten met mgang vim 1 Juli as onlsiag Ie nemen als vlletiuigliealuurdera bij de KLM De motiveenng van het bealuit Uet besluit van dt vpikeersvlieger is ntet dan pa lang beraad en ampi lo bespiekingen zoowel met da directie als onder iing genomen Van do zijtte der piloten weid on lieti een en aiidci medegedeeld ovei de redenen die tot deze beslissing hebben geleid Het conflict w met in de eerste plaats een gevolg van de eoonomisohe ilmstandigheden waaronder de pitoten wer ken doch van deai algemeenen toettand van het badryf De vliegtuigbestuuiders en speciaal de Vereenigin van VerkeusV hogers hebben zich roo luidt de mota veering ernstig te beklagen over het gebrek aan medewetkang dat wordt betoond an de zijde der diractie van de K L M RADIO XTFinn S Programma voor heden Hilversum 5 30 Amsr etdamsphe holonorkest o 1 D Kiekens 6 30 Hadio Volksuniversiteit Holland Mevi Dr J c Proost Thoden sproeJtt over Dp leegheid van het Heelal 7 00 LP7ing J Oudegeeat 7 15 Brahmsex ncert m m v het Vrouwin koor Vox iubilans o i v F Ifytten boogaard P v d Heuvel en H Krelé hoorn E Lysen tentscji harp en L Mulder v d Weerdt piano 800 Herhaling S O 8 berichten 8O2 s vöhds na 9 uur hoorspel van W HoUaaèder m m v het V A R A toowc 1 o 1 v W v Capel len 9 30 Gromofoon 9 45 VARA orkest o l v H de Groot 10 30 Va Üias 10 45 VARA Kleinorkest o 1 v H de Groot 1115 12 00 Dfl Flienflui eif o I v T V d Horst Huizen 600 Orgeloon ert door van Dnoeohuizen 6 30 Atee tiuin 7 15 Nedt rl Chr Persbureau 7 30Giamotoon 7 45 Cau serie door A Stapelkamp 8 00 iuvangelisatie Somenkomst in de kerkzaal der Bapt Gemeente te Haarlem Sprekers Ds J v d Schors en Ds B Planting m v het Kerkkoor o 1 v T Timmer Ö 30 Vaz Dias Hierna Gramofoonpiatan 9 45 Amster damsth Salonorkest o 1 v D H Ph Kieken U OOk 11 30 Gramofoonplaten VVeigeill n V in beroei komen bij den mmistei Het 1 4 tretYdt m wttkin met mgang van 1 Ii i i f r afe op Zaandam G W i n a£ iad8uitkoenng ingehouden VVlj he W ft wteroi Iciuht dal do nn t jit j vUWi ftftjmPun i beding viin S0 10 l fiVit pur ut ie tfeneente iJab I wfiWf ioot I iiKfiitp Zaandam it iiij fli tóiu in i iid rlni v tn Ie ka Itii cmng mi hj Int liiik loopt Dfj lui jT Bt r h n tui nii n d t latli Ifit inhoikltn v ui de f 150 OOO ittfljjirt tt ii vo r J w rl eh v cn tin 111 M tjf Ol b n tl Ml iitn helj II B n i t LfiM MJ nkt P7ien om 11 tiuPttV igadtnnf tt iioiKbn m dm t en nioigew vfül ten 1 Mci daa U al i ij et J üien belan njkp ht luiten zulJen 11 itfjoedig te aan i n cm ntpra id wo I 11 me tegedeeltl iQ uanaluiüng op tiet bovenstaande ver swnl Vooiult an amiere zijde dat het I Prof Mr Dr C van VoIIe hov ii f De begrafenis op het kerkhof i te Oegatgeest I In illtn tpiivouf tf tt isteravond om slueks 7 um rp d bfij ittafplaate der iVed Horv iPiruenlp l tIopiip Kerkje e V5rst fpF t dij eraarrtot pj telling plaats ge 1 d van I rof Mr Di C vah Voliènhoven I pi sident turatoi dn I tidR lit Tm eiiiteit almnedc verhiinhne ambtaenoo iSji van eden 4 veiled ii booLlepiaar waren t ij de l egrafpnis aanwe i Nadat de kiPt in d i gi ut ve wa m er Ikten dankte d bioedei v wi den ovprledete niet een kort wo rd vooj de betoonde l edanesteüing beeld dat vuiiptenro fiouvo die 6ap t chl van iMn liandAJirift bad Jkkmid om hun mooie handticlinfl iju k Henn Ie Rég niei jeoi e Lecqmlf li Miiun c Hi tand Vier goedérenwagonfl ontspoord Spoorwegverki er te Sliedredit gisteravond geatromd ji i n tnd Kijn enkeh hond i lui j mplp iiiBtand vun h t htali n mi t ir l i viOT vvHftouFt vart em diunfli in k m n I de uit Kefltpyen ten ifavol van ittt nu i Beperking viin den Runctvleetapel u a A j j jIj j vujgLl unaii budtni mtt faaJv Ijüiotóft tè Wijden liggen Aiii voor pioiiiLiiy van i ruw oeder lïBn litnen van ié ruw Hij n gioothaodtvlpiijb ut hel biniienlimd van 125 011 een OApoitbedujf viui ü 55 Ircngt dt productie vaü 66 000 000 ki uiaar Ipn g olo mi hoen gulden miiidei p dun Ib piodiullie van VÜ K OOü I g bij fu bm ncniandBcliïfti piijfl van 110 onbekende otir aak lajJ geloopen De gPderBHleeWl wagon 1 wtnAen dwais ovei d bolde tqioien te HUiaii ioodat he f po rw srverkeui gelKi 1 weid gesttiisnjd On nuddelijk werdP maalregelen tnomen om de verlraging ypo geunj iiio elij k t doen ijn Ifliwijl i 6rsorieil uit Uordieiht en liedretlit met het pruiinlngswolk l € ion Men hoopte legpu middemnehf de via i onfi wePi in het goeft hjh r te h bhen gebiaoJit De reizigers uit de rnhtjngen Dordipoiit tn Omm liem moepton op 4e pooib ian de treint n verlnt n en ï h lie voel naar het station j even om viindoar I crsoonlijke ongpvallen deden zich met voor Pin wisBèt Hit de Ma doSL eijt vüu de o fen verheugthül iek r dat de dil entiale landbouw orgauiButies d v t Ie oiganisatief vim f Je hueien zeil nog tl ZIJ II betoogde bpreker v ei dei tweeooUttken waaWopi de piijo weike vooi do lotei v oi It ontvangtn uut hoi gei ia iu ii ditJi ofi akeii lö juifi do t verw lehten ro te pniductae van lutti in dit jaai Ik mtit met ot wè du wel geheel an deliipnd kunnen doen 1 m pam maanden geleden wanhoopte ik da n nog aan de vcihüdging an hèt nieny eueutagë tot 40 lK t 18 daar eeip bt vMjb vim Die verliöoging wa tu waagstuk een lutdt prong Pl 09ton komen vroe in het vooriaar koop tijdig eo pot SpPMlol Bij alle Drogisten rg rneT ii u k i J o ïiilT dit o goed ali Trekking van Woensdag i m Hooge pruzen i 20ÜÜÜ 12317 ƒ 1500 13518 ƒ 1000 4771 13785 ƒ 400 14486 ƒ 200 50U 6162 0466 11365 12651 14690 Prijzen van y 65 f 7 100 132 141 311 331 3oy dW 566 or 64 660 yi2 924 925 950 33 d04 5bl 838 227 448 729 961 254 450 738 Men Itoopte ervan un vcigrou ang vaniip t binneniindBthe bjjjLi ncibruik iretlöOOüO kg ifci weck Jo h viPtMle tegelijk dut de verhowgin v iii iut mengp ictJitage er vQlen die tot dusvei botei gebruiiititntoe zou brengen mniurgannL te gaan eteii DiL Vlees is tot hMtn tmgegï ond i eb pktuWel ie waai steeg li t iiiaiganneveiljimliook maar het ötljiij d a dit mo goed aJigtlitel ld toe te sthpjven aan het oplmuden I van Ie smükkeiarjj uit DuiUohJand als ge Jvolg van de daar inj evot ide eontuigenUe niig dti margan produftie Dat wa deH rele mopv aller fcen twitde is daL tte tx iwit van boter pfJi goefi handhaaft de xporUijïers Hjn Jiooger dan veileden jjiai fSoQ Ftn deide lö dat we hopen doiE ti etiale j ipffelingen altiianfe tijdelijk den xport nog tp veigro ten zoodat we 1 v epist op 1 257 Swh as ull be iot ve i 4e bpgiflnen mtt 543 l otei in de koelifeizeii p t laan t ÏO 11 0 1168 1168 1322 1348 1459 1481 pgcjnimd moeten f I69J 1719 r20 1809 1856 1892 1951 1948 Hoe zal men ét in clagui ie paar tioii lerdduizend koeifin dit betalen eai van do W Utf IJTOi 1 Ö 1998 2012 2031 2043 2126 163 2181 2220 j 2287 2803 2312 2351 2363 2374 2438 2451 f 2481 2512 2630 2684 2718 2 73 2946 2897 3U01 3035 3126 3306 3338 3340 3357 359 i4Ü9 3482 34 9 355 3i64 3o66 36H2 3830 3887 3893 3976 4035 4044 4052 4179 4208 4278 4333 434 4349 4393 4412 4477 4 63 4 72 4634 4676 46 7 4702 4764 4805 4858 4866 4890 41 51 4964 4966 4970 5028 5047 5179 0191 5260 5270 5271 5298 5351 5358 5403 5447 o530 5o3S 5625 öb ÏS 5668 5697 5721 5726 5746 5787 6827 5903 5950 5969 fcl07 6153 6208 6234 6286 6254 6367 6436 64 2 6521 6688 6771 6861 6882 6958 6959 7081 7Q85 7100 7105 7112 7122 7134 1S2 7237 7271 ff301 wolden tl krijï land Ie dóent Htl IS uit de fcringen vun den landbouw elf dat pn ftploBeüig van dif viaagj luk iB ourt elegd die om haar ttnvoiid gelijk ib te hlollpji met liet ei an t ilumbue Heet nze fiteun aan de zuivol en Ie varkejac l elt aldufa wöid gezetd aaf uit van liet beginsel daX het onbillijk ie den roii sunient groot cïisiewuiHt te doen bebaiPn lUt dg armoede van den liot r Vandaar de herfingen op boter mai urint andere vet j it n en varkensvletach Op cli bf m tl k vuiwej één Uitzondeiing uenlaiiite j Tundxlepsoh dat lO den loothandel v el oedltooper ia daft voor den oorlog fi liPt 081 at i 37 7271 301 344 7362 7449 7594 7615 au pn I 7039 7644 7668 7694 7723 7740 7865 7867 leffmr van b v 10 et jxr pond vefhoogd 905 7921 949 8001 8086 8196 8300 83ó8 B0 werd gevtaagd uu met bilhjk dat iiB gro Phand al iije door middel van pp m van bv lO et p r pond vt ► erliMen te Iftëen op den verkoop het vleoeeh der Uit de markt te nomPii melkkRpien De d pbrentrsl van de Itpffint p tWYp vette rundwen voo werd benj ferd zon volstaan om het verlies op één melkkoe te dekken ein m een jaar fjjda 1 Tiipn dan van de aalt af terwijl men waru iihijnlijk tevai dj gelPcenlteid u inn en te bewpfpen dat men t ji I fttferen rn üp onder vppslajwl overhoudt 8890 8898 8984 9069 9106 9171 9178 9179 9194 9261 9824 982 9863 938 9404 9623 9698 9600 9645 9676 969o 9717 9764 9780 9 96 9851 985a 9892 9899 9984 10046 10068 10117 10109 1012i 10446 10470 10544 10660 10686 10621 10 30 10667 10719 107O3 10771 0S26 10846 10898 10919 1092b 10996 11186 1130 11162 11211 11213 11226 112W U2o9 1272 11289 1129 1 11299 11332 11346 11396 1 447 11466 11508 11588 11675 11699 11791 11820 11840 Ï1889 11967 11968 11991 12088 2062 12139 12168 12196 12818 12864 12414 2440 12483 12491 12622 1262 1 12632 12660 12904 12962 13016 18063 U148 13200 13225 13297 13306 13J16 13882 18392 13417 13476 08MBNRDB BBRICHTRN Vérmek lot Trijlsting van Sneevllet ZQn Kamerplichten roepen Hij liet getecIit hof te Amsterdam iieeft iui lojoo iooio löaoa iaö ia4l Vii tH r Benno J Stokvis mineiis rjn cliënt 18484 13607 13612 13663 18697 13619 13671 Sncevlwt die wegen opruiine door de 13790 13928 18889 18864 13888 14011 1404f 1 lechtbank te Amsferdoni weid veroordeeld 14133 14148 14177 14231 14280 14290 14357 tol 5 maanden gevantenisatJ af met atlrek 14362 14452 14449 14464 14483 14612 14641 der preieoticv heUit nis n die lan dit 14715 14755 14859 149113 14949 14968 16020 vonnis UI liooger beroep ie o aaii n ver mg ingedioi i rp tiet feit da ui f I de op 86 April gehouden verkieïingen tot lid der Tweede Kaniei is gtkozen en 711 h nu gedrongen voelt zijn piK htoti nis Ka nierlid It veivullen wordt wplkp heffing aan de nsis uiv l j S375 838A 400 8414 84 8449 849S 8523 entrale wordt Ifgodragen t t dekkm van 85tfo 858 611 8636 8638 8646 8651 8740 te I 16089 15138 1627l 76236 lïl 16270 1627i I P U Plwopers H 6343 15373 16382 15411 15424 16426 16640 I verlepen In J 1F 7i 1I B17 IKUOC I oor coro Eo n on aalimerkintr MPlYif ndfl A t uBrHnz hf nnnlt = iiuugci ntiroep ie i vS JTi m 5 l r f r at ii im ii utll lm llm r n r 2 i s no i o de op 6 April gehouden verki ngen l l ll f f l f f e rder is veroordeeld eischte het O M een Opmiende lectuur m de kazerne In verhchillende paviijt tn r infante ri6ka7erne ie VenIo is irisleraWnd bij I e avondappèl opruieode 1p tuur gevondtn Tn verband hiermede hebben de yii itairp aut riteiten i pn enletig ondeiz k int estsld en zekeren O uit Den Haag diPnwfphchltLP van het 2e reg intantr n aaiiü houden in in vv ïekerde bewann KPüitekl Ho BchrÖven sdirUvers Slepht meestal eggtn de voi amtiaaiP van autoicratcn Xte j lurnaliat Oiarensoi ippf onlan b een enqueti hierovpi g iou den en ir tkama ppu boek over uit e geven Ci nimcnf ifs étrivent Vo r grafoio gen s dit ook van belang De meefttepohnj vers hebben ttn allendnr sletht handschrift Dit bleek ook onlangs wrer hij pp i verkmi pmg te I nrtpn De inujiiiecnpt n van Ie beroemde Charlotte Bronle wartn ui muht j inerï1 1 vtn i de uifrfjtver tri Itken gpflthrt I ven met de punt van een naald Alle let ter lijkTi op een iwiinim n de croote io fllplleis ziin nis puntjes Het Sfhnft van Dickin wu o kit in Ipt bot I jjna onmogelijk tP ontcijtoifn wa p al om het nog erger te innken gebruik te hij 1 lauw inkt p pipiM van de elfde kleur Balzae fioxlzaakte zijn uit revtr opi 4 1 ni en tijd Jjn ofgen rusl t t Pveii na leauiK van sleohfs enkple rcgtlen vnn jjn manna nipt Lord Byron was j eiio nl aakt yijn uit evei te helpen om zijn hieroglvphen ttt ont ijferen iVidou Hujciev de bproemclsl der Ijpgelschp modern stlirijvers heeft en afschuwelijk Iiaiwlgehrift dat hij ojy en amtn m HPhrijfkunst m de laagste klan feper Lagere School een nul zon knjgen 16468 16499 16561 16564 16590 16891 16601 g ang tral van 2 maanden 16865 16930 17007 17008 17027 10773 17198 verdedigtr van den verdachte Dr Mr 17207 17255 17267 17365 17422 17423 174 4 t oorspronkelyk zelf ook niet 17520 17588 17622 17630 17654 1765B 17724 onschuld van den verdachte te heb17841 17869 17902 17926 17935 17955 17966 K Verdachte N had hem echter 18012 18259 18287 18362 18373 18378 18439 tere puflten oo weten te verklaren 18454 18588 18663 18703 1874 18860 18865 r van overtmgd ifl gewordeïi dat 18890 1891=i 18952 18991 19007 19191 19279 uitgaat 19280 19299 19333 19351 19383 19439 19515 verdediger zette dit uitvoerig uiteen heden Pleiter kan geen waarde htchten aan dl verklaringen van B en meent dat deie tr een duivelsch genoegen in schept om gedachtig aan het gezegde mee gevangen mee gehangen N te doen veroordeelen Pleiter verwierp dat het bewys van de opzetheling zou zyn geleverd Hy was bovendien ook van meemng dat tr van schuld heling geen sprake was Pleiter verzocht dan ook vryspraak en drong voor het geal de rechtbank de overtuigmg mocht heb 19679 19683 J9684 19686 19734 19819 19881 bovendien van zyn 16e tot zyn ol 1Ö890 19904 19924 19950 19968 20008 20O17 J l et ak geweest i nooit met üe 20018 20101 20179 20186 20208 20216 20244 e aanraking geweest en heeft aitya 20254 20264 20266 20287 20288 20402 04S7 als een betiouwbaar man bekend gestaan 0449 20494 20540 20644 20555 20586 20601 H slachtoffer te worden van 20618 20619 20671 20691 0749 20764 20781 gelukkige samenloop van omstandig 20872 20888 20917 20980 P j RECHTZAKEN I Hechtbank te Rotterdam Strafzitting Diefstal m vereenigmg Gistermorgen hebben voor de Rotterd Uechtbank terecht gpstaan de 19 jarige zak kenstopper J B en de 18 jarige werkman 1 J van der 9 beiden te Gouda terzake r f TT V Z lh I dat zb op il De ember van het vorige jaar L 7 t T Tf Ti t tezamen en m vereenl ng twee looden bak chuldhelmg hee t pMs gj ne Koninklyke Mederlandache Stéarlnefabriek te Gopda f Beide verdachten bekenden het tenlaste gelegde J B verklaarde dat 7y samen een handwagen hadden gehuurd en de bakken die buiten het terrein van de fabnek ston I den op den wagen hadden geladen en ver vrtlgena hadden getransporteerd naar het trf vqn A V die het lood van hen had ge kocht voordeel op een vporwaardelyke veroordeelitog aan Na re en dupliek kreeg tenslotte verdkchte gelegenheid iets te zeggen HU maakte daarvan gebrmk om zich bij d woorden van den verdediger aan te aluiten De behandelmg werd daarna gesloten en de mtapraak be paald op 16 Md a ARKTBE TCHTFN Kaasmarkt Woerden Aangevoeld 286 partijen Pn f ener i hi p o k i e K Stuurman opzichter bfl de u rru rurn Kr rfin tfatniirlnk LZw i t anne kaarpenfabriek deelde mede dat 3 Me Aangevoeld 286 partijen Pn zim natimrlijk uitzonderingen Bijvoor ée looden bakken waren weggenomen G en Ie kw m i m 24 26 aVkw m rm r 20 23 Handel matig ken hadden gestolen die toebehoorden aan if J u JZ tr i n dichte diens goeden naam tn het germge J STADSNIEUWS ÖUL DA ï Mei 1935 Ventvergunningen Een adres van de V Sterk door Eendracht jjij liuuL in do laadövergaidtiing van 30 Januoii jt um advies m haudcn van 11 eli W gisteld adios vun 18 Januari jl lieeft dl Joudache Veninigiiig van kltm tiundelarcii lu uaidappekii gioenU n tu luit bteik dooi Eendiaeht Lot den Kaud l t t veizutk goiioht zoodunigt voctrbcJuiftpn vu t Ie hielltn dat vooi liet vTntpu tUxr iiielstudfeenoüUn dagvei umimgen zuUen Hjdig ijn waai vooi U 50 pey veigunnmg noet vvuiden betaald en vueit daaibij velyLJiilieiidc nioLieven aan ip gioiid waaivan oaur hau meemng dei clijke voursi lixilten alleszins te reehlvaat du en J zoowel in liel belang van de gemttntt alt in dat vafl huor leden B en W zijn het met deao motieven met ffiOB Bij aiïfckel 83 der Algemeeiie PoJltievaror ilening dezei gameepte zijn in lieli belang oimihare oido eenigt bepalingen vaet Bffteid welke het venten in dtze genitent door ptisonen die geen in deze igeuitente gpvestigdv winkelzaak bc iUen verbiedt M o ZIJ uii U m bet bezit ziji van een loor B en W afgegeven v ntvciKunning ütJ £ lergunningen woiden namens B en W af regeveii op int iwlitiebiiiputi m een rtchl van 0 60 woidt kractitens de betickkelijke helasUng vera rdening alu lege ijeheven van Ikg verKuimnm welke wiiiM verHtiekt Dp tedaclde van gemeld ahikei heeft aan tuikeli k de m i ning d tn postvatten dat lj de vrijstellingtn aU in vooi kooplieden Ig eisfii la üjetiteld dat 7ij ipjl in deze ge inetnte gevtstigde winkel aak bezitten na luadpli iniï van li gpscliipdenia van liei irtikPl dat4 ni t mileu is jrewijzigd hobicn H pn W aan de betiokkpn administratie nwdeitedeeld dat de 1 mlpipietatt naar liun meenuig niel juist was docii dat alle jitTFOiien dit m de gemient gppci winkel zaak iiehben voor litt vonten vet gmining noodii hebben Hiemmk kvvomen B en W tevens k gtmoet aan éen dii bezwaren van adiessantt Aanvankelijk meenden B en W nipt vcidet te moirin eaan Vo af jnfte van dagvcrgunninzen konden naar de ineennig van B en W eeu gronden worden onlleend aan d Htiekkmg van amikei 8Ï vtKiuoenid dat uitsluitend iq het belang Ier oi tnl art orde in lift levm iR eioepen Wel iipbben ij bepaald tld dp duur der verj nnningai vpisthillpml kaïi ijn naar srelung warden afgegeven aan de gpre eldp ïantoiH dan wel aan die venters die BleplllJ voor Mn enkele kier in niet reëel matig him waien m de t tnippnle venten Nadeie nverwpgin heefl B en W doen be palen dat da ventveigunningen aan de rege niat it m deze genipi tP ventende per honen knnntn wnirden afgegeven voor den duui van een möJmd Voi i andeie venters blijven do dagvertfunninpen of d vtrgun innjen vo r een aaneengeaitjten peiiode viraann dagelliki van tie veri unnms wordt Rehriiik gemaakt voorj psfhrevm Dp dpzp vviize geiTRöld aihten zij de nit voering van artikel H dtr AlïPmtpne Ptn 4 iteveroidening m overeenht mmmg met ite bedoelimr ven dil ariikeï m toelaaiijaaf t zipn uit h I oogpunt vnn dp helastine V elRPving Reroepschrift weigering bouwvergunning aan ioh Verweij Het in tt vei ddeniiir v in 10 Apid j 1 om advies in handea van B en W gesteld beroeptichiiït kraeÜtons di Wonuiifwel van dan iuir a J van Wmgtrtlcn ptredend rittjiiens den hei r Joh Dp besfreden beseliikking houdt afwijzing an de gevraagde bonvvverirunntng üi om ilatlut im pdiend plan tot itl boiiw n van etti bakkeiij aan de iN uueistrant op een terrein ae itei ho i erti 1 i oenendaal no 2 26 in strijd is metlul l epaa d bij arti Rel 38 dei Bouw en WoniUGveroidening welk irtikel do geheelc bebouwing van een terrein verbiedt Votn tlispensatie als bedoeki m dg 6e alinea van dat artikel at hten B en W gpen termen aanwezig terwijl Op gpond van de Woningwet de vei gim nR vo r dip ho iw nipt kan worden ver leund Gou he Vereen voor Genees Heel en Verloekundige hulp Algemeene vergadering De Goudsche Vereemgmg voor Genees HeeL en Verloskundige hulp hield gister ond m Het Blauwe Kruis haar algemeene vergadering De voorzitter de heer Joh Mulder sprak Wi kort welkomstwoord en wydde verder er waardeerende woorden aan het werk fiiden persoon van wylen dr Hoffman Dr Hofiman zeide spr was een arts die de JJWideta begreep en die alles deed voor t onds wat mogelyk was Hy was een meest meegaande menschen Voor wat hy gedaan heeft maakt h i aan PJaak op onzen hartelyken dank De notulen van de vonge vergadennt jerden goedgekeurd evenals de reeds eer f door ons gepubliceerde jaarverslag van Sfcretans en penningmeester De heeren Joh Mulder en D v d Vooren erden by acclamatie tot bestuursleden fcrkozen de rondvraag deed de voorzitter mede ngen over de werklooze leden Allerlei pogingen zyn aangewend om te trachten e i en ander te doen m het belang van de cden welke door den nood der tjden ge awongen waren als lid te bedanken Tot neöen ib het bestuur nog met geslaagd een zoodanige oplossing te vinden dat die leden or het fonds behouden konden hieven Pogmgen om voor werklooze leden in a enwerkmg m de andere f ondaen en onder controle van den gemeentelyken dienst voor Jlaatsehappelijk Hulpbetoon een bedrag te voimen waaruit hulp zou kumien worden verleend hadden niet het minste succes hivenmin men er m geslaagd de doktoren specialisten en apothekers te bewegen I toi een satarisverminderlng van b c t l unest is ook het verbod van den mi luhtei aiidtiüii leun dan d weikloozeu uitkeermg te geven Len der leden wüde overgaan tot het op jrchten van een eigen apotheek I De voorzitter was van meemng dat ditmei mogetyk Is j Verschillende vragen en opmerkingenwerden verdei nog behandeld i 9 Zaterdagavondmarkt dai WIJ vei emen zal de Zale daijavond Markt ateidug a o b Vki te ii uui ten t stadiiuizo otficieel geopend woideJi Verkoop tabatetartikelen I door mUdel van automaten I Verboden voor jeugdige personefi In velband met een mtspuialv un d n Hotsen Haad inzake de vuikoop v m Labak 11 Biguixtten door iiuddel van automaten r tbUcu U en W den Uaad vooi dt alge 11 eeiie politieveroidening van deze genietn i aan te vullen met het volgende ariikfl Het lö uun xjerhonen lipiadcji vijflp i JU en v 01 boden gebruik te maken van ii ifaien biga elttu ot tabak iautomaat inbraak in de Wielerbaan liMi W K ib aangifte gedaan bij Ie p lilie dut m den uaclit van tindag op wieleibuan aan de BodegraaJsolie btiaatweg 1 eui itmieiömattuaöl ib iiiedegvnomen IJüLT de politiö vvoidt een oudei jjek ingeateld £ en aanr ding tiibtetmorgen had op de Gi Iloiisweg 01 i dr van Bloisstraat een T anujdmgplaair tusseiicu ecu luxe uiuto bestuuidd i J O K tn een viatiitauto bPötiuiddo 1 D V wonende te Leeisuin Do lujteauto wilde de Ci v Bloisetraat mnjden IliwijI de vrachtauto de cnJiting K van dttwtg leed hen aaiuijding wae iiiel te Kikom n en de luxe auto vwrd daaidoorook btschnligd Len onderzoek wmdt dooi tie pollll vmfcefltdd I Wleeehaan t Ut Ke aU idani ih tp 42 jarigen kclUj 1 jveileleii de hp i 1 Wlesehaan dutcttui van de til ma 1 P Hoogendijk albiei üe ttrauidebtateiünt van het stoffelyk uvpi P iot al plaits hebben te Itotterdani p I l ci iauipliat8 Oud Kralinigen op De kaaazendugen met eonient voor Duitachlandpv De Kamtïi va i koophandel fflNjj bneken vooi louda 11 i mstreken heeft mh tele rafistU tol hi t Cnsm uivelbureau te h tiiaveniiage glvvecd met verzoek het dajir fi en te vvilldn Uiden dati zendmtgen kaa i niet tonaept naat DiutötJiiand in de tot komst ook uvtl liet grensetatiooi Kalden lutlun nio n ur verzonden Inans gescine it dit slechte over de grena 1 laatsen Wtenei en iunmentdi hetgeen vooi dt verzendcih meerdere kosten aan raciit Pd met itJi brengt Ook de Kamer vm Ktopliandel te Venlo Ueefl aieJi met ttn gelijk vpi7oetv i f t vooimeld Bureau c wend Die Oder KcJne de Réunie BJMooop De iuéunio 1 lOütoop zal vauai Vrijdag avonl veiloontn te nieuwste operette film Uit odei keme met Gita Alpar m Majt Hansen in de hooidrolien De inuzick voor deze film is van tHto Mian kv d 1 git van Cari Pioelicli Ver van Vryz HervormdeiL Ledenvergadering Maanidaiiia oiid heeft de a£d Gouda van de Ver vnn Vnjz Hei vormden haar jaarvtrgadeiin gciwuden In zijn openmgbwooid zeide Mr A A J I ykstn dat momenteel onderliaDdelingen worden gevoerd ovei het aanstellen van en godsdituM onderwijzeies Dezg ouderwi zen zuu dun ook godsdienBtonderwys vtn te Oudewater i n Boskoop Het 3 irver=lag van den secretaris werd oedgtkeuTd evtn oi bet verslag van den pinni igineisttr Het iuintul leden i wat tcruggttof pt n hei aantal bezoekers van de L dsdiönstoefenmgift Blenil cvenw l tot te V ledenheid De heeren C van Knmpen F C A Lau eman tn Hi J Kijksui werden bij ticplamatie tot beutuuisleden herkozen dekozen weiden mevr Braak en mejuffr s nel bpstuur lid van de VCJB lot aftrevajirdi den naai do iwovmciale viraadrut op 17 Mei a I s Giuven lioif tl honden werdt n geko en mevrouw Hl a ik n de liter van Hutteni Plaatsver VHiigti 1 lp liPir hngelbretiil Bij de behandelinir van den besphnjvmga blief VOOI fle picvmciale veiyiiderlng gaf d vo ifitter un toeiiehtimg op de reoj ar lil aMcv rstUUn Een geanimeerde rondvraag bealoot deze LH I I PM hte vprcadeiinf Wedvlucht postduiven aldumnvendngmg Het Westen liiil oiuljA Pt 1 toneours vanuit 3t Katndjne Do piij en wpiduii belianld als volfd r SihouUn 1 31 W Inijuenbuit 2 27 W 36 Aï Ukeavejd 3 4 19 26 W de Jong 5 7 9 12 24 29 P Pievoo 6 8 B Ü A Itarreman 10 15 18 20 21 34 P KopmanH 11 17 G Verblauw 13 22 32 l BropKhuyzen 14 16 J v dd Weijde 2 W Naves 28 T Keij 35 Dt postdinvpnveieenigmg t Centnur huid onde jl en wedvluehf vanuit St Kathplijne Wavre 108 K M ï os 9 45 uut FPiate duif 111910 laatste duif 1144 40 De pnjaen weiden behaald als vï P Tom 1 25 H N Koievoajr 3 8 20 Üt uU iflkoKrtKi Sa iJ j tm over het idgelo peu jaai genoten zijn ij zeei wel tevreden batioudeiiti enkely jonguien ah naar het iiizitJit der vereemgmg vooi vm k eifivlieg ib onvoldoend vvorden ge alin eerd De püottjii Hctiten liet üPtuöZinh on biUijk dat op hmi utkomeu lu vtuband meii de tijdsoinstandiglieden uoimaJe kortuigeu woideii t eipa t hau amlere kweatife w het leliter dut UI ven koil Dijdt bobtek Laitijkü veriagiugeu van liet zuiver inkomen hephen plaata geliad eu wel op zou vti sttinten de en willekeurige wijzt dat Uj de pUoten onmst 18 gerezesn en u onzekeiJieid is ebtbtuau ovei hetgeen de dag vuu mqucn zal bioiiigen ilians dreigen lueuwt ktjriingen daartogenuvei fltaat jaen uevenredige ver houging der arbeid pie ttatie ié van do piloten Laatste Berichten Nederland en de Ureenwieht Oe regeling van den zoMert d De ilaugöclie Kaïuei van KoOphtuldci en labrieken tieett ecu lüiph aan deti Minis lei van Binenlundöche ZiUteii geridWIj waar UI dui ilmiBter wordt verzocliL om me liei ug op dt hieraan verboudien vertteèPsbelan fccii wel te willen bevoideien in d eersio plaat de tut standkoniing van een regeling waardoor Nederland zicü bij den Green wiehtijd zal aansluiten en dat voortp do zomertijd woido geregeld op dezetid wyzo alb du gebciiiedt m da nabnuiataten die den jieeuwiciitijd hebben en wel met m athtnemmg van do zelfde tijdstippen van aanvang en einde De economwche conferentlo te Londen De uitnoodigingen verzonden ULNLVL 3 Mei Do accitfaiin genentai van dui Vülkenbomt bir tUü Diununoud heeft aan atie leden van den Volkenbonu en ook aan de ataUin tic gvtn lid 4ijn een iiitnoüdiging gezonden tot bijwoning van da door dt oiganisatiucioinmiBBio op lil Juni a ö 3 moigena Le elt uui vaétgesU ldQ opening van dg economiselie vvejeldconlereune te Londen In een begeleidend elinjven deelt J oeeraaiis generaal mede dat de vertegenwooiKtiger der Ver Ötaton Noimon Davtó dadölyk na Oq opening dier tonlerantio een opwekking wil nclit ea tot de deelaeui£nau icgeciint en om terstond dooi oudeiiing ovQtlcg een lanevenrwapenbtileland te alui ten vi Oi welks duur de regcerui en tiiali vetplitliten geen nieuwu tarieven iü te voeren of bestaande tarieven belangi k te verboogen geen nieuwe beiemmenngeo ol boletselen vooi den Jiandei to verordenen en op geen enkele wjyze de nationale pro dutten te steuhen ten koste van de produe lie m het bmtienland Vooiia zuuden de regetiingen zach verplu titÉm geen diieotu ot loduecte subsidieB te vaileenen voor dt uilbitidmg van deoi mdustneelen uitvoer noch op eenigerlei wijzo dumpmgsmaatregeieii tg Demeo De Kanuwverkieaingen Reed 58 der gekoxenen hebben hun beauKuiing aangenomf DENH AAG 3 Mei Naar vvij vornemen fwaren er hftdenmiddag om 3 uur bij Iwt Jantraal Ötembüieau reetifl van 68 diür geküzoiien bericht IngekouLCm dat zy hiui bonoeming tot lid tier Tweede Kamer aan nemen fot dusver heeft alleen Jhr Beeiaerts van Blokland baricht gezonden dat hlj zijn benoeinmg met zal aiuivaajxlen RAÏMGÜTËLfi AFÏSCH WEËBfERIC T 3 Mei Veiwaohting Meest zuvi ooateUjke tot zuidelijjke of zuid weatolijke windj Meest half töt zwaar bewolkt Wemig of geen regen in het noorden m bet zuiden meer kans op iBgen of onweer Aanvankelijk warmer Beurs van Amaterdam WIShELKüERSEJM Londen Berlijn lanjs Brussel Zwitserlaa Weenan Kopenhagen Htocliholm Oslo New York Ei Mei 3 Mei Officieel 8 833 57 S7 68 919 an 3VI M6e lam 4801 37 23 ï7at 4310 4310 42 65 43 60 317 3 ia Modnd Milaan Praag NietN fficieel 2130 2135 12 84 19 00 7 41 7 41 Beunoveriicht De Amstterdamsche fondsenmarkt spreid d iKdenmiddog een vajite Btemnung ten totn In hoever de vrtts voor mflatie ook in ons land de ki opdust aanwakkerde is n oeilijk na te gaan want m legenstelling U li de etfeelenbeurs w w de tendeJia op Ie wibftelmaikt vooi de vooruBi ste wi lekoeihen Uauw Ponden die bedenmoi en tot 8 38 waien gestegen daaldtji wier tot 8 32 dollars waren lager evenals Franspiie en BelgiSfhe francs Ook dt oblt aüeniarkh waa vnj goed De oude NesMïttn taate whulden waren pryahondender Vi nal In discho leeningen Alleen dé nieuwfi hul den wareni een fractie lager Ken Ohe ont moetten groote vraag voot Paniwhe lekenmg tn dientengevolge nimi pet varl el i den De Amerikaan sche sooiten waren tuier in verband met de ongunaUge iienebten mt do Amenk petrol emiunduatn Plü hps monteerden ongeveei 6 pet in verhoud met bet aanhouden dei gpjiichton dal len kapitaals terugbetalmg zou zijn tö ver wttphten Aku s namwelyks prynhoudend Rubbers en Suikerwaarden goed gediS poneerd H V A s stegen tot 193 mstietdam lubbers tot 70 Tabakken verki erden In reactie ScUoepvaBrten stil tei w Amenk fondsen vraag mitmoettpn en hooger noteerden Duitsche obligaties zwak dani geruchten cipculeeren dat de Juni coupon met zal worden betaald