Goudsche Courant, woensdag 3 mei 1933

fH Nationale concentratie van het J vakvereeniglng8l ven in Duitschland I MVe vakveieenigingen ondet Hitlei Uepigamsatie van 4iet HyköVerbond van de Uuitsche indubtiie Op weg na ii u beid plichti De eeist groep f VOOR SPOEDIG GEVRAAGD NET DAGMEISJE iieties en zelfstandig kunnende wei Iven V j V Adies Resentesseplantsoen 20 Geen ziel is troosteloos oolan zij Of mor een sterveling kan voelen liefde n verlruim en ot rjicr aan 10e aian lemana tu J i heksen gezoend u Verd als ik w v a dip kuren begryp Maar alle Lo l ien waien sUipelgek en zoo zijn de Dane Oünes ook 1 k zal p f en goeden dag iuer eens teru f komen om den jongen man op 2 weken ik heb nooit iemand ontmoet 6 niet zijn linkerhand zoo goed kon men haf Netheniiff voelde zich niet op JJ gemak Gesteld dat liaar oom spoedig Zr kwam hij was altijd vlug in het Jövoig geven aan een gril en hi zou aar hier vinden vóór ze no g sterk genoeg öm te vertrekken P t ook kosten zou ia moest weg an morgen of overmorgen De Squire Volstiekt eenige kennislteviiiK WEGENS STERFGEVAL ZAL DE ZAAK DER FIRMA L P HOOGENDIJK HOOGSTRAAT 24 VRIJDAGS MEI VAN 10 TOT 2 UUR GESLOTEN ZIJN Heden ontsliep onze lie e Man en Vader ISAAC WIESEHAAN in don ouderdom an 42 jaren B C WILSEHAAN HOOÖï NDIJK MirNTJF Rotteidam 1 Mei 19SS A enue Concordia 34b Wie wil In de omgeving van Gouda verkoopen De teraardebestellmg zal plaats heb ben Vrydag as op de begraafplaats Oud Kraiingen Vertrek üm het woonhuis te elf uur Di adverteere m onze HUIS AAN HUIS WEEKBLADEN T KOST WEINIG T GEEFT VEEL = Ui leii ntslie te Kotterd uii onze geliefde Schoonzoon Zwager en Oom ISAAC WIESEHAAN Voor Waddinxveen n den ouderdom van 42 jaar Gouda 7600 inwoners is het HET Weekblad voor Waddinxveen Verschont eiken VRIJDAG W HOOGENDIJK VAN VLAABDINGEN Drachten D M VAN DEN BROEK Voor Reeuwijk HOOGENDIJK Ds I K VAN DEN BEOEK en Kinderen 1 Mei IMS 4500 inwoners is het HET Met diep leedwezen geeft het ge aamenlyk personeel van de firma L P HOOGLNDIJK by deze kennia an het overlyden van hun hoog gedthten patroon de Heer I WIESEHAAN Gouda 1 Mei 1933 Weekblad voor Reeuwijk Verschqnt eiken WOENSDAG die de adverteerders de grootst mogeUjke puUiciteit verschaffen ze komen in elk huisi ezin tasf Adverteeien in deze bladen beteekent Uw afzet gebied vergrooten Uw geld uitzetten tegen hooge rente Geen enkele leclame geeft betere resultaten JSf Zend Uwe advertentien uiteilijk DINSDAG in aan het Bureau MARKT 31 GOUDA JEL 2745 UW hakken zoo gauw scheefgeloopen mJ9n rubberhakken uitglijden tan ha l Mivoudig ramad Ut ar veoftaaii op dat uw ichoonmakar uitsluitend BULLDOG hakken plaatst Zê zi n geweldig sterk en ooli slipping een gehein proced4 van d Weod MIIne fabriek Bovendien l de pri s i r voordeelig Wood Milne i Eiichl voor zoolmatariaal alliém m Uf f Wood Miht kubb Ud r Hakken LCT Of DE NAAM EN WEIGERT MINDERWAARDIGE NAMAAK Tweede Neder landsche RECLAMECONGRES Op 18 Mei fcomen n Carlton Hotel te Amsterdameen aantal vooraanstaande zokenlieden bijeen om van gedachten te v isselen over drie vraagstukken NIat Ifldan van hat Ga nootschap betalen f ó p r perioon ncluilaf proaadvieien lunch an Congreïvanlag Poit 0iro IÖ0385 Overheid en Reclame preadviseur J Westrlk Burgemeester van Borneveld Jteclome en Overheid preodviseur H G D Coppens Vice Voorzitter van het Genootschap voor Reclame Reclome Psychologie en Psychotechniek als hulp k middelen von Reclame preadviseur Prof Dr F Roels Hoogleeraar te Utrecht Het cadeoustelsel als vorm van Reclame pre adviseur C Th S van Gmk Secretaris Comiti t Beteugeling van het Codeaustelsel Deelneming aan dit Congres staat open ook voor niet teden van het Genootschap voor Reclame Besteedt één dag aan de oplossing van actueele problemen Meldt U aan als Congresdeelnemer bij het GENOOTSCHAP VOOR RECLAME N V Utrechtsche Hypotheekbank 8ervW 60 UTRKCHT Keizersgracht 28 34 Amsterdam C Telef 42428 Resarv 854 06 Pandbrieven f 64 000 000 DE BANK stelt beschikbaar 4 pandbrieven A Vermoeidheid Maagbezwaren Zenuwachtigheid Prikkelbaarheid Slapeloosheid Vergeetachtigheid Algemeene Zwakte verwm die klachten wordt weer gezond mei Hel ZraumurkoiiJ vo 1kI 24000 geneeshecren AUen erkennen Saoatogen zonder voorbehoud als een ideaal versterkend voedsel De Jledle Tlmm e edHWh Aan dl wonderbaarlijk sUrhendt werking van Sanatogen valt nut te twijfdm Wordt weer t i rk en upse k Wei Swetoien voor duizenden nderen doei 1 hri ook voor U doen Wuii Siniioien voedi de calko vu lichaam en acnuwen roet phoephor n nalkaiwii ufmtrilflM bMTwsMflea van fcraetat Sauuofen ie verknubaat ui mUe Apoiliekei W DrosJBicQ vtnal Fl I per bui f 500 en ƒ 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mi P R HO0KV Ff ALS gi U slap voelt en IusilIoob zoodat het teven meer een last dau een vreugde IS wendt U dan vol vertrouwen tot Sana togen Duizenden menschen hebben dat moeide gevoel gekend en hebben nieu w gezondheid en levenslust teruggekregen met Saoacogen Want Sanatogen versterkt de grond slagen van Uw gezondheid het voegt kracht toe aan de kracht die gij reeds bezit en maakt zoodoende dat gij U dóór en dóór gezond en gelukkig gaat voelen Dat Sanatogen U werkelijk gezonder en krachtiger maakt wordt bevestigd door de schnheliike verklaringen van oiet ounder dm leder heeft veel nut van De Goudsche Vraagbaak 1933 in elkan boekhandel k 40 et verkrijgbaar en bi de Uitgevers A Brinkman Zoon Markt 3t I828B Dondepdag 4JII IB83 eOlIDSGHË OlMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN HAASTKECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE STOLWU WADDINXVEEN ZEVEN HUIZEN en z ï BUSi Uit GowU n omstreken behoorende tot den beiorgkring 10 elke regel meet ft Van buiten Gooda en den beKonFkrUiH elke regel meer f tM AdvertantiSn In het laterdagnammor 21 rtla Liefdadigheld a4T rt itlfa de helft van jlUn piVi MEDEDEËUNGëiC 1 4 regels ƒ 2 elke regel meer 0 60 Op hooger LÜen en ingezonden mededeelmi on bQ coatraet tot zeer gereduceerdeo rs en randen worden berekend naar plaatsruimtekunnen worden ingezonden door tuBschenkomat van soliede Boekektenttebureoz en onze agenten en moeten daanivóór de plaatsing ajn ingekomen jtenefaide vaaf opname verzekerd te ti iL BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK NIEUWERKERK Ol DERKERK OUDEWATER lEEUWIJK SCHOONHOVEN Du bladver8chijnt da£tlijk8behalvtGpZon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zoadagablad jet kwartaal ƒ 2 90 per week 22 ceat overal wau de bezorging per tooper geidiiedt Pranco per poBt per kwartaal ƒ 3 16 met Zondagablad ƒ 8 0 Abonnementeo worden dagelqks aangenomen aan ons Bureau HARKT 31 frOUDA by ouse agenten en loopers den boekhandel eiNk ioatluntorm Onze bureaux zyn dagelijks geopend van Ef 6 uu Administratie en Kodaetie Telel tnterc 2746 Postrekening 48400 rerpen zullen speciale com ingesteld van het beginsel van den iBohlen van alle déze com ntterbchap bekLeedin onder de benoepiing vaH plaats i veiaptwoordelykneid voor zichl nemen ig yan een d ini ief plan woón congref ian de be Js byeèngeroepen worden bekraiMigei van deïii ukscommist in oêcoa Aniso ie iakeli tnér enJModÜlên g imissarta en votWl het Duitsche mdusttt en yfsleveiu met uvi de maatrei zyii vüoi jhet inlNJan ilden gi by ponder p n m de verbontjéii an t geiia ichtigd mt naam v lerlyke gebieden coif te feilen ¥ j Hl eerate groep Duitsche liongeliedefi die op 1 Januari 1934 0 jaér oud zyn jzullen de eerste groep Het toekomstige arbeidsdienstleger zal 350 00 personen tellen i r zal genoeg werk zyn voor deze dienstplichtigen Alleen voor werkzaamheden aan terreinen zal gedu rende tien jaren ten minste 8 nulUoen M wtrden beachikbaai gesteld BUrrENLANDSCH NIBÜWS DUITSGHLAND Uoogleeraren van wereldreputatie ontslagen Prof dr Schmidtmann m politie arrest Onder de professoren aan de Berl jnache en Keulsche umversiteit die door minister Rust zyn ontslagen bevinden zich mannen oet een wereldreputatie Hieronder laten wy de namen der hoogleeraren volgen Dr Chajes Fried triedmann dr Blu menthal dr Bimbaum dr Conrad Cohn dr Mittwoch di Pokorny dr Ritter dr Chur dr Manea dr Byk ilr Walther Nor den dl Pnngaheim dr Grosamann Voorts de docenten di Fr Baade dr Baloch dr Kurt Hanschel Walther Londe tTi dr Wolft Eisner allen te Berlyn Aan de umversiteit te Keulen werden met verlof gezonden prof dr Schmalenbach prof dr Schmidtmann die m poUtiearreat is gesteld prof dr Cohn Vossen prof dr Braunfels prof Lips prof Each prof Leyer Mensel Mautner en Levy De bekende hoogleeraar in het strafrecht Nieuwe leiders der vak ercemgingen De leider van het comité van actjt ter be chemung van den Dui schen arbeid dr ley heeft volgens het W B ïians b olKï dat de leider van do 7gn D nker3che vaïwéreemgingen Waitei Jchuniany vanna ul an de leidinj ovterneenit vani d gehoele AMemetne deiïtuche qew rk c s und 4ibekende A L G B vaü het iu tv en vöraond jfao chnatelyke vakveretj i mgen mlsbuitschland vaö de Wvp eem LiHt che arbeiderden aiiijptnlarei no j eenige ktemej vakvst b pden trm ovej de kabSÉn en ÈpMcieel tii g vanibovepgeJ4iemd v4 k h te berubfien Ki HeiM Bringi pefflning meester vM e v a vlflr Isaifl Mullei den tffer v d 4rb pc leiding ïver ariiere a a aa Hemhold Michow t van h t vafVtié en de ie in an gmglpers komt lA ndeij y n é gandaleidei van he comité Hn actf B alias t r Ley wyst ei voorts op dat ei vcrantwoordelyke elempntea V ei werkgevers de geweldige actie valfvereenigmgen hebben misbruikt öl U gaan tot verbreking van loonconti Ik uaaralhuw daarvooi aldus dr 1 VIJ8 ei nogmaals nadrukkelijk op da alle loontaneven onveranderd blgven totdat de zuivering van het Duit cbe rbeidersfront geheel is afgeloopen De verantwoordelyke leiders van de nationaal socialistische be dryfscellen moeten dergelyke handelingen onmiddellyk aan my rapporteeren Onder hnge onderhandelingen vap algemeenen aard en de afsluiting van looncontracten en tarieven z jn streng verboderf Deie geschieden alleen door het centrale conute van I aan de Heidelbergache universiteit dr RadI bruch is eveneens met verlof gezonden I Tot rector van de Berlynache universi I telt ib benoemd Ajpgen Fiacher hoogleeraar I in de antU opologie I M cnUgingawet voor Thuringen j I aangenomen j Defland jregcering mag wetten uit I I vaardigen ook zonder toestemming Men kan ntet mggan dat de regeenng Hitlei den moed en de voortvarendheid mist om met het verleden op radicale wyze te breken Nadat oy den eersten Mei het feest an den klabt t tryd werd vervangen lioor het teest an den eerbied voor den arbeid zyn e schreven het al oiidei lei ilüig van dl Ley den Men ziet hieruit dat het Marxisme m Duitschland thans van zyn laatste basis is beroofd doch uit de mededeelingen van dr Uy kan tevens worden opgemaakt dat de met Manastische vakvereenigingen e eneenb haar zelfstandigheid zullen moe t opgeven daar de vakbonden met lan flt groepsbelangen mogen dienen maar organisaties van het Duitsche volk moeten morden Het co igres heeft plaats m het vroegere Pniisische Heerenhuie en er zullen naast de vertegenwoordigers van alle vakvereeni gen aanwezig zyn president von Hin dt nburg de geheele Ruksregeering leden jier laiidsregeenngen het corps diplomati qae en de Wehrverbande Rykskanselier Hitler zal een pnncipieele uiteenzetting ge en van het geheele vragencomplex betref ttnde de arbeiders en ambtenaren en de itvereenigingen en haar inschakeling m het staatsjlTerband De verderj ai b d van t comité van actie van dr Ld zat gericht im op de verwerkelijking va de bedoeling van de Rykeregeenn j van ü i groote aantLiism ding van alle vakverb iden De omvang van deze taak ts daar m zoo reusach tig grootwnidat naaöt den ziiver orgainsd tonachen anbeid ook de eenleid op finail cieel gebied reikt moet worddi T in verband met hei gebeurde staat heVU D een uugenblik stil by de historie van cïeftTdgemeenen DuitaeBen vikvereeniginga bond üe A D O ü AUgi meine Deutsche Ge werkschaflöbund wtf tot f et tydatjp Wrtiirop deftiiationaal 4§cialistei zich vap Me regeeringömachl meïster maakten d kracbtigBtW Duitsthe jy akvereenigingsofpi m atie Uploochenbaar was hetT dat de A D Cr i B in de sociaal democratische party zyi politieke vertegenwoordiging vond en c is ook de voomaamate reden geweebt Mt de nationaal soaalisttn con sequent ii ht in streven om het Marxisme volledig uil te roeien zich met zoovee yver tegen den bond hebben gekeerd hen voorname ol in de ADC B speelden de gewezen miiuster Wissell en verder Grass ntann en I ipart De bond werd m lyi9 m het leven geroe pen op het vakvereenigingscongres te Neu renberg en had een voorgengstei in de comnussie vaai Duitsdie vakvereentgmgen di m 18i 0 werd gesticht door vakbonden aie nauwe betrekkingen onderhielden met ae Duitsche sociaal democratische party loen de Hitlenanen aan het bewmd kwamen bedroeg het ledental van den bond tcnnaaateby vier miUioen een aanzienlyk gfnnger aantal dan omstreeks 1918 toen de sterkte van de vrye vakvereenigingen op zeven millioen werd geschat Dit ih stellig een belangryke achteruitgang die met m de laatste plaats moet v orden toege schreven aan de propaganda actie Ier n tionaal socialistische bedryfacellenorga m satie En thana is de A D G B uap wicni actig ongetwyfeld belangryke socnFe wetten zyn te danken geheel n stuk verleden geworden Of liever gezegd de regeermg Hitler heeft den bond tot eén harer inst u menten gemaakt op het goede dat hem kenmerkte zal worden voortgearbeid en al wat bureaucratiach aan hem was M wcr den geëlimineerd In elk geval ia het ea overdryvmg wanneer thans gesproken wordt van de tweede etappe m de na onaal socialistische revolutie M van den landdag itrJeW g gT f de noötöjfp pefc M Een Wolft telegram uit Weimar meldt Iraat de landdag van Thuringen gister met U 3 meerderheid id atemmen der nat ao ali8tek en Duitsch nationalen tegen H f teipm n er sociaal emocr ten een machHjltigin swei heeft aangenonusi waarin boc li iald wordt dat de tegenwoordige regee W iing yan rhuringeti gemachtigd Jwordt aliefl Wte dtMifi wat zy mAiet belang van het land Hide ec rtomie den nationalen arbeid en de SciibeiÖei de algHmeene welvaart de jeUgd opv otjdipgi de Jvérzorging van kimateii en LjjAeteijaqHappen en de openEare veilgiheld en pLd ifUg acht Difllandsregeerïng ordt j daarom gcQi ötjürKf ook zbn fer medewerking vsh den aantMbg land wtettói uit te vaardigen n Dm wet èi kt In werkw op den dag lAaa atfkondigiiig hamcnvoe ing van dagbladen Dortmjiinder G ner Anzelgei en Bote Erde De Dortmunder GeneralAnzeiger deelt mede dat met ingang van heden het offi cieele orgaan der naüonaai socialistische party m Westfaien Rote Erde m de Dort n under General Anzeiger wordt opgenomen zoodat dit blad thans het officleele orgaan der nationaal socialistische party voor de gouw Westfalen 2uid wordt die I daarmee de besclitKfcmc krljK ovwt xm f I lootste drukkerijen van Europa Het R jksverbond van Ouitache Industrie in een verklaring van het Verbond van de Duitsche Industrie dat krachtens de machtiging welke de voorzitter dr Pritz Krupp von Bohlen und Halbach ter vereenvoudiging en reorganisatie van de industriebonden gekregen heeft deze zyn macht zal gebruiken om het oeconomisch gegeven m overeenstemming te brengen met het po litiek noodzakehjke De meuwe organisatie zal in overeenstemming gebracht worden Piet de politieke doeleinden van de ryksregeermg en zy zal tegelyk zoo rationeel en doeltrefend gevormd worden dat zy een krachtig instrument an de industrie kan yn binnen de lyst van den nationalen 30 tialen en algemeen oeconomischen weder opbouw Deze dubbele taak betreft met slechte den 1 leuwen opbouw an het Verbond van de Duitsche industrie maar ook den grootereii kring van kwesties an de beroepageleding van het oeconomische leven Voor deze en Zelfmoord van een burgemeester De burgemeester van de gemeente Hövol heeft zich door een revolverschot van het leven beroofd Hg waa in voortoopige hech t nia genomen doch weder in vryheid ge steld Terstond na zyn vrljlatmg heeft hij de daad begaan De weduwe van Kurt Eisner gearresteerd De Berliner Boersenkurier meldt uit St Georgen in het Zwarte Woud In het plaata jt Peterszell is Zondag de weduwe van den uit den Munchenschen radentyd bekenden MarxistiBchen leider Kurt Eisner gearreateerd Tegelykertyd werd een met de soc dem party m contact staand man in arrest gesteld Nobelpri iBwinnaar neemt ontslag Prof Fr Haber 1 tol tl Hal er lioogleeiaar in de ehe Hue leidei van de Mdeeling Phya diemie in liet Kftisei Wiihelni inslil uut m Berlijn h ft zijn ontslag ingediend Haber i en Jood Zyn bei Je ftSbiBtenteR piof Freundlich en Polyani had en hun I futtit rteda neeigelegd Weei verscheen die zondeitinge uitdiuk king p Joshuas gezicht Je bent te jong luijnheer Lomax dan dat je iemand als ik i n nog wat 7x udt kunnen leeren Hij hield np ke k weei naai den hangenden kop tn de tiil en lc leden en zijn raedell len wei l giooter dan zyn gekwetste trot en naijver Ik kan een beest zien tijden en letflon edajui laten wat zou kunnen helpent iny hij taagzinom voort Je kunt je ganggaan ofschoon ik vrep dat ze het nietlang mfer 7 al maken Grift s jua was al mt en hy stroopte zijn mouwen tot boven zyn ellebogen op Hy kmoldo nOHst de koe en begon zacht haa r ledematen en nig te betasten en al diesi lyd kaln eerde hy haar met zijn stem Het arme dier draaide haar kwynende oogen naar hem top groot en hulpzoekend kcktn p van onder t lantaamUcht en schenen etn vriend te heikennen Eindelijk hield Guff even op om adem te halen en vroeg toen om zout en paklmnen jenever en pei ermimt bloem en strorp t Was alles by de hand want Royd had reeds alle bftkende geneebmiddelpn bepi oetd Ik heb het allemaal al geprobeerd mompelde de oude loahua Wij zeggen notr met aterf maar ant woord Ie de ander terwijl hy het zout mtpn van de linnen zakken deed hiervaneen stetke oploRsing matfiktrf die hij zachttp den lUg vtin de roode koe legde t armer Royd had intusschen dp peper munt met jenever bloem en atroop U t een papje gemaakt en bracht t in een hoorn Wordt v volgd laten Vij ctn nam haar gaan kijkui Ai Grif f O ik ben lefhtB binnen gekomen om iets te icn en wilde juisf wepi terug gaan tuen je aan de deur klopte Toshuu uttim de laniaain up die al bian h nd o tafU klaai stond en aameii gingen naai den koestal Da koeien wsien geen van alle tp haar gemak t was ot ze wistpn dat ei ziekte m haai midden waa en keken bwde inonnon onder het voorbij gaan vpe Hot okenend aan In den aller laatfittn tal lag de roode koe luüpelons op hft stTOo Bij den hemel L is met liaar godaan 1 steunde Royd ik geloof niet te t een koe t 01 it ie boven is gekomen wanneei ze ei 7oo bij gelegen hteft met zogkoorts Och oph ze deed t alweer ao aardue toen ik haai twee drie minuten geleden verbet 7ijn ninart was enhti want hij hield van 7ijn koeten en deze waa zyn lieveling Gnff beschouwde het annp dier Haar kop lag roerloo op het stmo haai liDha ain schokte van pyn en angst 700 nu en dan slaakte ze een langen diepen zucht even zielig al een menacheJyke kieot om hulp Fen blik op de Oï iezette uiers en gezwollen tepels iwfls voldoende om Gnff met alleen omtient de oorzaak van de kwaal in te lich ten maar ook over fc stadium waarin hij de zieke aantrof O ze waa de beste ik had liever twee van de andere verloren dan haar zei Joa hua t Ia nooit te laat om te genezen viel de ander bruusk m Wil je t ml eena laten probeerenP M tianr solirik en een © ogenblik scheen i j iLh tot haar te willen wenden Toen Riiig hij SfliouderopJialend wep Wat ging t liem aau of üriff op een zoo zonderlinge wijze zyn huishouden verkoia Ie regelen Komaan jongens zei luj wy zijn voor ilfztn keer onzen man kwjjt en we moetieu t onfl maai met aantrekken liedenk dat ik nog een paai mijlen heb af t l rgen voor ik in Maj fdn tes Pn bert kan vinden en Ik l eH niet inter zoo jong a s vroeger Goedeoi naotit meisje je bent het liefste kpiiipliajuitje dat een man zich wenschen kan Vloek Ned O Bracken Clougd voor me zoodra je hem ziet want ik heb zoo n flauw idet dat Je hem dikwyle ontmoet Als de wind was hy gekomen en als da wind verdween hij weer zijn helpers met c meenemend Waar kan Ned zijn vioei Heet r nadat £ de tour gestoten had l p andere anhudde haar hoofd Zo dacht met atin den vluchteling maar aan den brutalen hepthoofdigen goediiartigen Squile die hsai liefde en een tehms had ge stilionken in lang vervlogen dagen O kon ik maar by hem terug keeren momjïeide zij HOÜfcPölUK XI Deg ie h r G iff kwam alechte met moeite vooruit doer de aneeu w De weg wae nat doch do doin zette toch nog niet sterk m en onder de papperige oppervlakte was dg sneeuw nog vaat onder d n voet tilj daoht niet a n deie oiigemskkHii maar aan de roode koe dit hein zoo noodig had FEUILLETON Ik heb 81 ai eel paar geied mompel de luj uiaiir faimei Royd heeft dat werk uit è bij de luuid gehad dan ik Ooor smart gelouterd door HAILIWELL U1CLIFFE Voi r Nederland herwerkt door J 1 WehseJink van RosBum Toen hy Windvfarm bereikt had ya iuj Joshua Royd op en neer loopen m de keu kui terwijl luj pen laatste atuk geboteid Lio d dati hy met beide handen vasÜiield verorberde 48 Wt mynhetr Loinax wat voert uhierheen nep hij terwiji hij etü stond eneen uitdrukking van groote vei wondering Nadruk verboden Men ze dal liij betooveid is untf f 11 iiin di6 wachters half boilh t jnj t veiliaal loofde en it belaclieUjk gevonden te worzijti geloof aan lx vennatunrlyke oorddg whaamd p zijn gelaat kwam Langzaam in denken lang aajii ej zeker in al zyn bewegingen was farmer Royd Hester vertelde me dat de roode dekoorts heeft en daarvooi kom ik Hm ögttWi zei hij luj 18 ei naar t scJiijnt wat orjrer aan toe dan iemand die Ha ha en jij dacht haai te zullen genezen als Joahua Royd t ni t zo i kunI en vervolgde de ander en uit den toon waarop hy t zei bletk dat hy zioh wel wat KPkwetst voelde Wel wel ik heb dik f wijh gehooid dat jo de goddelijke gave beiit oni te genezen en misHchien ie t zoo Hoe is t met haarP Goed goed Tk heb haai juist lej gegeVen om te zweeten en een beetje jenever met suikerstiroop t Waa merkiwaardig beide mannen de kwalen van de kOe te hooren bespreken en op te merken hoeveel gelykenis er tusschen beiden wm Beiden hadden diiv getaatauitdrukking van menschen die ï er omgang hebben met viervoetig dan met menseheUjk gezelschap beiden hadden den vasten en toch vTiendelijken trek van den dokter die zijn best doet in een moeilijk geval