Goudsche Courant, donderdag 4 mei 1933

HO 19287 Minister MacDonald heeft gisteren in het Britache Lagerhuis een verklaring ge 1 geven over zy n reis naar de Vereenigde I ülaten I Na een uïteenaetting te hebben gegeven 1 van verschillende bekende details betref i funde de Economiyche Wereidcunferentie aeide MacUonaW Het was ons doet door vtutrouwelijke besprekingen te weten te ko men hoe de vooruitzichten vüor een samen 1 werking waren en met om tot een definitie 1 accoord te komen Beiden waren wy van I oordeel dat onxe resp landen met volkomen j rye handen aan de spoedig byeenkomende i conferentie zullen deelnemen Het resultaat 1 van deze gedachten wisseling en van het onderzoek der problemen is bemoedigend MacDonald wees er op dat hij van de golegenheid gebruik maakte om den pre I sident een overzicht te geven van de byzon derheden der Britsche politiek betreffende i de ontwapening Het resultaat der bespre j kingen was dat wij zoo zeide MacDonald er van doordrongen zijn dat wy op het j zelfde standpunt staan hetgeen reeds tot l uitmg is gekomen m de doeltreffende sa menwerking der Britsch Amerikaansche ge i delegeerden om het ontwerp conventie hetwelk op het oogenblik by de Ontwapeningsconferentie te Geneve in behandeling is te ondersteunen De médedeelmg van President Roosevelt dat het zijn vaste plan is om niet neutraal te bleven als een land de vrede in gevaar zou willen brengen noemde MacDonald v un historische beteekenis Wormpoedeps genaamd ifFepmitan werken BETEU dun alle andere worramiddelen en mogen niet gelijk gesteld worden met wormkoekjes bonbons torentjes enz daar al deze middelen niet die kracht bezitten die er van verwacht wordt Wormpoedeis genaamd MFarmitan bezitten een bijzondere vindingrijke samenstelling en verdrijven zeker Spoel made maag en andere ingewandswormen zoowel bü volwassenen als bij kinderen WORMPOEDERS genaamd FERMITAN kosten 85 cent per doos 3 doozen ƒ 2 40 Overal verkrijgbaar of direct van lacDJii MirJa Wiftilüier OUDE PEKELA Postgiro 17039 fermitan wordt door de Kederlandsche Wet beschermd Wormpoeders niet voorzien van het woord FERMITAN worden als namaak beschouwd Men wachte zich dus voor namaak in de vergadering van de ontwapeningsconferentie te Geneve zyn de laatste dagen vooral moeilykheden ontstaan met betrekking tot de Duitsche politietroepen die volgens de vertegenwoordigers van talryke staten voor een deel een militair karaltter dragen weshalve zy bjj de bepaling van de Hterkte der effectieveTi die aan de verschillende staten worden toegestaan moeten worden meegerekend Het valt te begrijpen dat dit niet naar den zin was der Duitschers daar de commissie voor de effectieven heeft uitgemaakt dat 34000 man der Duitsche politietroepen op één lijn mpt soldaten kunnen worden gesteld Daar in MacDonald s ontwapenmgsontwerp is bepaald dat Duitschland in totaal de beschikking mag hebben over een leger van 200 000 man zou het officieele Duitsche leger niet grooter mogen zyn dan 166 U0Ü man en aangezien de Duitsche rijksweer 100 000 man sterk is zou de Duitsche legeruitbreiding slechts fiti OOO man mogen bedragen Daar de Duitsche vertegenwoordiger H H Aannemersl Maakt gebruik van de Begrootings staten Gedetailleerde berekeningslaal van onkosten voor Uwe inscbijvingen Verkrijgbaar al of niet met losse inlegvellen Prijs per vel 10 cent bij SO stuks 7Vè centper vel bij lOÜ stuks cent per vel Uitgave A BRiNKMAN ZOON GOUDA Het licht is voor de rechtvaardigen gezaaid en vroolijkheid voor de oprechten van hart FEUILLÊT0K7 Ooor smart gelouterd door V HALLIWELL SUTCLIFFE Voor Nederland bawerkt door J 1 Wesaelink van Kossum y Nadruk verboden Wu beete meid kom mompelde ünff zaohtijes houd nu je kop een beetje op en vertrouw op den vnend m nood L Scheen alsof hij door de kracht van ij ympathie en vrieüüielykhioid nieuw leven m het dier braclit want het deed een POgmg en toen nog een een weinig kracii iger als antwoord op den druk op liaar fn ten slotte gelukte t haar zich een lig op te ruJiten Ze Jiet ürïff haar OHMid open maken de tong op zij drukken n ze gaf geen geluid toen Uy den hoorn in haar bek biatJit on den inlioud ervan er 1 uitgoot Haar ot tm waren Blöèhts op h m gevestiird alfw f ze zeegen wilde dat M hnlpeioos m zijn handen wa en hem vertrouwde Beide mannen ttonden in aiwaohting en nu was de gelijkenis tusfwhen het jonge en he i oude yeziolit nog treilfender dan te voren Oplett aid angftig vol spanning waren bei4e g dchten en het lantaarnlioU deed trekken tegen de donkere schaduw nog ROTTERDAMSCHE WIELERBAAN Groote Internationale K0PPËLWED8TRIJD vulgens zesdagen reglement over 100 K M op ZONDAG 7 MEI a s middags 2 uur Aan den start o a da gMote koppels Schön Buschenhagen Braspenninx Klaas v Nek Sr Funda Maidor Buysse Billet Raes Alexander Van der Ruit Slaats Van Pers Kisters Cilgnet etc Sl r Uw huis met een Ets een moderne of een mooi Schilderstul In onz nisuwe zaak KLEIWËQ S hebben wij oen groote sorteeririK JOH BAUER per 2 ons Paleisbanket Chocol Pinda s Choo Nic Nac Pinda Oublies Wie 5 cenls besteedt onverschillig waaraan kan voor 10 cents verkrijgen 2 ons Zandwafels Pindapralines Rozijnencaco s SinaasappelenCitroenfondant Pindawafels of KofrieboonenDenkt aan premie bon N V Utrechtsche Hypotheekbank UTWCHT Pandbrleven f 64 000 000 Keservts f 1 760 86 4 06 DE BANK stelt beschikbaar 4 pandbrleven d 100 in stukken van ƒ 1000 ƒ 500 en f 100 De Directie Mr A J S VAN LIJSR Mr P Ri HOOHWE BON Hat Nadaplandsch BO Coppaapondantlabeak yOOK l 4IlTlcri lKlt N ZAKKNMAN UOOitU v dLAAN lTk Snter r tuwemi iöb 7 fl ER Wicltaties en condolaties bü geboorte verloving tu eluk jubilea bevordermg promotie verjaardagen festiviteiten liefdesverklarinS ge n verzoekschriften brieven van en aa vi r niVOOR UKN ZAKKNMAN Aankondigingen en advertenties bn vestiging uitbrei sSt n We 7r Z getuig VELK TOELICHTINGEN AFKORTINGEN TITELS enz en ToRen inlevering van deze advertentie kunnen nt het nieuwe boek bekomen de lezers v d Goudsche Ban niauwif boek Thalia Theater presenteert van VRIJDAG t e m WOENSDAG de nieuwst film van den beroemden regisseur ERNST LUBITSCH De Firma idam en Eva TROUBLE IM PARADISE met in de hoofdrollen de bekende Paramount artistcn MIKIAM HOPKINS KAY FRANCIS HERBERT MARSHAL Een geestige film Schitterende monteering Eeft blijspel naar het tooneelstuk De Eeriyke vinder Extra verzorgd bijprogramnia Sound news Hollaitdsch nieuws screensong en een dolkomische 2 acter TOEGANG BOVEN 18 JAAR Plaatsbespreken voor Vrijdag aanbevolen Cassa Vrijdag geopend van 12 2 uur REUNIE GOUDA TELEF 2027 Vanaf VRIJDAG t m MAANDAG 8 MEI HT Cltla Alpar EN Wtr Max Hansen DIE ODER KEINE IN ONS BIJPROGRAMMA o a aV Ssöka Sxakall jU in EEN DAG DIRECTEUR TOEGANG VOOK lEDEREN LEEFTIJD mH Schouwburg Bioscoop Gouda Van VRIJDAG MEI al brengen wij Da gpoole fllmsansatle van 1838 Ik ben een vluchteling de ontzettende avonturen van een dwangarbeider naar den opzienIn de hoofdro RT E BURNS PAUL MUNI i Ugestaan door een keur van vooraanstaande Amerikaansche nit m t u Ji mactrices en filmacteurs Zoo n prachtige cassette met Zilmeta tafelzilver voor j6 personen Zihncca het dcxir en door vlekvnje Gerometaal dat blijvend bestand is tegen azijn mosterd of wat voor scherpe stoffen ook zilverwit onverslijtbaar Dus geen moeizaam poetsen meer evcnt cs afspoelen maar en Zilmeta it als nieuw Bovenstaande cassette met tafelzilver compleet voor 6 personen f 28 de waardevolle cassette inbegrepen Otoch let op het gedep garantiemerk i p i rk f een dwnn T de atgi üselijke kwellingen vaneen dwangarbeider zijn vucht en het venjmHten der groote Nederland sche Dagbladen schreef iAoxio Vjr St af en toe zoo dat het bijna ondragelijk wordt en dat men nauweloks kan blijven zitten En ten slotte het slot Met beste wat ik ooit aan een Amerikaansche film zag f aangrijpende film Per on s 10 et Casino bonbons DEZE WEEK p half pond 22 et SaifHTP ® TOEGANG BOVEN 18 JAAR I OPUI AIRP PKiiyK ans 3 30 6 uur en 8 30 LLAIRE PRIJZEN GRATIS FIETSENSTALLING leder heeft veel nut van VLEIWRIJ DOOR EN DOOR mrm De Goudsche Vraagbaak 1933 lll t liHtIi KWALITATIEF AAN DE SPITS VOORDEEUG IN PRIJS NEDERLAND5CH FABRIKAAT Hoogstraat 13 zi CHOCOIADEHUS In ellcen boel handel è 40 et verltrijgbaar en bij de Uitgevers A Brinkman Zoon Marlet 31 72 Jaapgang im Vfljdag 6 Mei 1838 fiOlIMBË COUMXT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN x f o Sf T BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MÓERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENkUIZEN enz Dit bladverschijnt daÉelijksbehalve opZon enFeestdagi en IDVERTENTIEPRUSt Uit Gouda en omatraken tbehoorenda tot dan bezorgkrütf I 6 regela 1 80 elke regel nuw ƒ 0 26 Van IAlit n Gouda den bexorgkriniti 1 fi regela ƒ 1 65 elke regal jatm ƒ 0 80 Advertantlin in hat Zatardagnnnunar 2V lOalag op den yrtjs Liefdadighen 4dv rt ntiXn da halft van dan pr la jer kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cant overal wair d beiorging p r looier guSedtFranco per po t per kwartaal ƒ 8 16 met ZondugiUad tsSo7 ïmc Abonnementen worden dageUjka aangenomen awi on Bureau HABKT 1 GOUDA btj me agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onie burea 4in dagel jk geopend van 9 uur Adminiatratie en KeJacüe ïelrimterc 2746 Poatrekening 48400 = i nu INGEZONDEN UEDEDHEUNGKK 1 4 regela ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 60 Opie foorpagina 60 liooger Gewone adverteutiën en ingezonden mededeelingon bt contract tot aeer gereduceerde priJB Groote lettera en randen worden berekend naar plaataruimta Advertentiën kunnen worden ingezonden doot tuaschenkomst van aoUede BoekiiandeUren Advei tentieburetix en onse agenten en moeten daags vóór de plaataing aan bet Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd t z n stort worden De aanwending van de middelen zal door een eere comité geregeld worden dat bestaat uit de volgende personen Walther Schumann Fntz Thyasen dr Kmil Georg von Staiïss VEREENIGJde STATEN De noodtoestand der farmers Hulpraaat regelen in Minnesota Oproerige actie in lowa iJu üuveintjui vaii doai blaat Minnesota het zware oorlogstuig en de uniformiaeering der legerorganisaties alle moeite bleef vruchteloos Dé Britsche gpdelegetrde Kden is het geweest die met Masaigli en Nadomy ten slotte tot een vergelijk Sb gekomen Althans door hem js een complwnis voorstel ingediend Goedgevonden werd dat ieder land boven het vastgesteld aantal effectieven nog voor ten hoogste tien procent van dit aantal aan gemilitaris rde politie zal mogen bezitten zonder dM deze politietroepen in mindering van het jgeoorloofde aantal effectieven zullen geDi4cht worden De Italiaansche gedelegeerde verklaarde het nieuwe compromis jbtikel te willen aanvaarden ofschoon Ital in het geheel geen gemilitariseerde poUtieJbezit Ede stelde nog voqr dat binnen twee jaren 80 pet bmnen er jaren 75 pet en binnen vyf jaren 100 pCt van de noodzakelyk geworden vermindenng van het legerpersoneel zal moeten zyn verwezenlijkt Voor landen die zooals Duitschland een grooter aantal effectieven zouaen mogen bezitten dan zy thans hebben zou de geleideiyKe vermeerdering van het aantal in dezelfde mate van geleidel ykheid moeten Worden toegestaan De Europeesche vastelundataten die beroepftegera bezitten zooals de Hykbweer zouden deze eveneens langs soortgelijken wel van geleidelykheid door soldaten met kor n diensttyd moeten vervangen Op verzoek van den Duitschen gedelegeerde Nadoiny erden de beraadslagingen over deze belangrijke overgangsbepalingen tot morgen uitgesteld BUlTENLANDyHl iKüWSr tHAH RUK Laat Hitler mei rust Zeer merwaardig artikel van Hervé Onder het opschrift Laat Hitler met rust keert Hervé zich in de Victoire tegen de aanvallen in de Fransche pers op Adolf Hitler en de nationaal socialistische beweging in Duitschland Hy schrijft o a Het spreekt vanzelf dat de communisten en collectivisten woedend op Hitler zijn Hun Duitsche geloofsgenooten wilden een marxistische revolutie in Duitschland ten uitvoer brengen Hitler heeft ze overhoop geloopen en het hun onmogelyk gemaakt schade aan te richten Met zeldzame gematigdheid doet men met hen hetzelfde wat zy met de anderen wilden doen Als bewijs behoeft men slechts de nationale revolutie die zonder bloedvergieten is algeloopen met de bloedige marxistische revolutie in liusiand te vergelyken Het zou te begrijpen zijn wanneer de burgerlijke Fransche pers met het oog op den tegenwoordigen toestand in Duitschland de voorloopige onderbreking der ontwapeningsbesprekingen zou eischen Haar vreugde over de zoogenaanlde leegte en naïviteit van Hitler s Minister MacDonald over zijn reis naar Washington Ue ontwapeningsconferentie te Geneve Een compromis inzakeVutie Ken succes voor de Britsche gedelegeerde troepen Nadoiny zich met klem tegen een dergeiyke regelmg bleef verzetten hebben de Kngelsclien die met graag hun ontwerp zagen duikelen zich met de Duitsche delegatie in verbinding gesteld De talryke particuliere besprekingen die naar aanleiding van de kwestie der Schutzpolizei zyn gehouden hebben tenslotte tot een g untitig resultaat geleid daar zoowel l rankrjjk Duitschland als Engeland er zjch mee konden vereenigen dat de moeilykheden zouden wordeai opgelost door een algemeene verhooging van tien procent der effectieven die MacDonald aanvankelyk aan de hand had gedaan Voor Duitschland zou dit dus beteekenen dat het behalve 2UU 0ÜÜ soldaten nog 20 000 gemilitariseerde politietroepen op de been mag honden zoodat lil het geheel van de Duitsche effectieven slechts 34 000 20 000 14 000 man behoeven te worden afgetrokken Inmiddels zyn dezer dagen nieuwe moeilykheden gerezen daar Duitschland de nifornuseering der legertypen zoo nadfrukj kelyk mogelyk heeft vtrworpen Dit ia voor i Cie Kngeiachen die te vergeefs hebben geI tracht Duitschland van dit standpunt al I te brengen een te grooter teleurstelling daar de unificatie der Europeesche legerüigaiusatiea Juiat als éen der hoekateenen an het Engelsche ontwapeningsconcept NMjrdt beschouwd zoodat dit door de Duitüche weigering van één zyner belangrijkste elementen wordt beroofd De Duittchers gaven als hun opvatting te kennen dat het vraagstuk der unificatie nog niet ryp waa voor een decisie waarom zy aan de hand deden de aangelegenheid voor nader onderzoek te verwyzen naar de perma it iite ontwapeningscommissie Voor Henderson detf voorzitter zat er toen mets anders op dan de kwestie voorshands maar swn de agenda af te voeren Wat de Duitschers verlangen is een z g gemengd leger d w z een leger waarvfen weiis waar de militie den grondslag vormt maar dat tevens een beroepskefn moet bevatten Vooral de Pranschen en Éelgen maar ook de Engelschen wilden hiervan niets weten daar h i een beroepsleger uit den aard der zaak een aanvallend element in zich bergt terwijl een mllltiekger meer een defensief karakter draagt Het denkbeeld van een gemengd leger werd dan ook met allen nadruk van de hand gewezen Maar hoezeer er ook bij Duitschland op werd aangedrongen de rüksweer te vervangen door een legerinrichting op den grondslag van een korten dienattyd temeer daar er een innig verband bestaat tusachen de geleidelijke vernietiging van naar uit St Taul ge UloyiX Olson heelt iui ldi wordt een iiwratoiium uigekondigd iwaaibij dertig tot it betaling wordt t tig dagen uitatel van iul voor alle gisteren viirvailende aElossin en i p liypoüieken op bo T lerijein en laudtüuwbedrijvcn De gou maatregel overgegaan iilende ahenffl rappordat ernstig onlu3 ien u indien man tot vexjen zou overgaan verneur 13 bot dezen nadat iu van versol ten had ontvangen te vreezen zouden £ i Kooping van boerder economisch program dat hy in zyn rede op 1 Mei heeft uiteengezet is echter werkelyk te sterjï Men moet Hitler op het gebied der binnenlandsche politiek eiiidelyk met rust Idten De een zoowel als de ander is naast den Duitschen dictator slechta een kleine jongen Al ontbreekt het hem misschien nog aan ervaring hij heeft toch vuur in het hart moed in de ziel en een wonderbaariyk begrip voor het lyden en de vernedering van zyn volk Zijn rede op 1 Mei is van een DUITSCHLAND j Een stichting voor elachtofers Uit 1 Q Mars in kwa wotdt gemeld dut op bevel van dien gouverneur Clydie Her ing en generaal MutHhew Tinley een zeer van den arbeid Een oproep van Adolf Hitler voidt ingebteld naar gestreng on lerzoiek de boeren onlusten ia den t taat iowa van verleden week waai den rechter OharlCfc Soldaten van de nt tionale gaxde stellen huis no huis een onoierzoek in om vluchtelingen die hij deze lynKilipogingen betrokken waren te arresteeren In totaal wertiai zestig boeren gearretjtee rd die naar Sioux City zijn overgibrachtL Het staat nog met ast of zy voor een gewone recditbank oE voor dfen krijgsraad zullen terecht staan De arweoogBt in 1933 Het internationale landbouwinstiiiuut te Kom © deelt mede dif t volgens de statistieken van het inatituJiti de taarwe ooget 1933 in de Vereenigde Staten d kleinste zat zijn die bij het instituut is geregistreerd De totale tarwe oogst zal 334 millioen bushel bedragen oï nog tjanaienlijk minder dan i reeds zeer sclfralL oogst van 1952 De wtiersonistamdigtieden zijn ooik voor het winterkoren aeer ongunstig gaweeet Het instituut verwjiciit m Europa ecliter een zeer gunsti en og8t die belangrylï tiooger zal zïju daa ce oogst van de laatste jaren fF LIë Na Lübeck Napels Onregelmatig hedra bjy serologiach instituut I Het serotherapeutisch instituut te Napels is gesloten en de directeur alsmede een tweetal doktoren die belast waren met het bereiden van sera zijn in arrest gesteld Hykskanaeher Adolf Hitler heeft de volgende proclamatie uitgevaardigd Een ge iienkwaardige dag is voorby de eerste bij o a werd Biadley te lynclien teestdag van den nationalen arbeid DooiI een nimmer overtroffen betooging heeft hetf Duitsche volk zich tot eenng van den DuitI bchen arbeid uitgesproken in heel Duitscti land 18 deze wonderlijke bekentenis doordemonstraties geuit Maar deze historischedag mag niet voorbijgaan zonder dat aan verband met ernstige dood ten gevolge voorvallen welke den len gehad van kinde ren die met een serum tegen diphtherie behandeld zyn Tien kinderen zijn overleütn Uit het onderzoïk is gebleken dat serum by abuis ver hoeveelheden van dit mengd zyn met andeje sera tengevolge waarvan de noodlottige werking is opgetreden ae elementaire gevoelsuiting van het volk i ook een blyvende uitdrukkmg wordt gej geven dooi een materieete daad Zeven Duitsche mijnwerkers behoorende tot den stand wien het lot van den zwaarsten arbeid is toegevallen zyn den avond voor den eersten Méi het slachtoffer van een naar huis riepen zoemen albof ze iiem me gedaan hebt zei Joshua pa een oogemblik van stUfce Je zoudt je vader kunnen zijn O kende je hemP zei Gnff Je vaxler kennen Ken ik mijn eigen gezicht Hy was zoo goed voor mi zoo goed toen ik m moeilijklieden zat en ik heb gelimld ais een kind toen hij stierf O je weet niet hoe je vadier was Niemand kende hem behalve enkelen die oud genoeg zijn om zidi hem uit zijn jeugd te herinneren Vele geölacshten lang zijn er beete Lomaxeu op Marsliootea Manor geweest maar je vader spajide de kroon Griff nlde even bij de herinnering aan dat oude geelacht Hij herinnerde ich zijn vader nog beet als een vroolijken kameraad die hem als knaap had leeren paardrijden visschen en sdiieten en steeds aan iedereen de waarheid vertellen zijn famüi rotshad goede gronden Sinds jaren had hij er zieh e p a gewend niet meer aan die dingen te denken ea zijn gedachten meer te heipalen toti den landbouw eii atgene wat het bednjf van een landman meebrengt Wat deed hij hier in deze woestenij vroeg hij zich af Wachtten hem geen pliol ten op de iplaats die hem reeds al dese jaren noodig had Zijn gedlacèteo keerden terug naar het oude Manor House dalï nu verwaarloosd werd naar den tuin waar zijn moedetr lavendel dubbele madeliefjes en stokrozen gekweekt had en violen en de prachtige London Pride hij herinnerde zich het geld dat jaar op jaar rentelooe liggen bleef terwijl zijn armere buren wachtten op zijn uitgaven Zeker zijn plaats wa daar Hij kon bij na de bijeoi in de bloemen hooren sterker uitkomen Heel langzaam aan kwamen kleine druppoltijes op de bruine huid toeai brak t zweet m volte stroomen uit de natuur deed haar werk en ze deed het goed terwijl hel v el kalmer gesteun van ie kOe beweej dat het vocJit de pyn uitdreel zooals de boereu van Ling Crag het noemen Ik zal eens zien of ik er niet een hap van t een of ander in kan krijgen zei Griff opeens H j wist dat koeien wanoeer ze ziek zijn kieskeuriger zijn dan eenig ander ziek wezen en eleilits met zeer geduldig probeeren kon hi te weten komen welk voedsel de roode ttxt eten zou lokken Eerst probeerde iiij het met een mondvol goed hooi maar ze wilde het niet aanraken toen met een papje viui wanne zemelen zoet gemaakt met een lepel siroop Ze keek er naar met letB van belangstelling snoof er even aan zooala een vei wend meisje zou doen en ten slotte begon ï ij er van te eten Toen ze klaar was en hem een dankbaren blik uit haar groote oopeii toegezonden had begon hij weer haar leden en uiers te strijden Opnieuw hielp de nuluur en weer kwam tl zweet op haar huid en t parelde er op als de dauw f P de vettige herfstbladen van de bwberis Nou jij spaart je zelf ook nieti riep Joshua Hoyd die hem met klimmend bewondering gadesloeg En inderdaad gutstehem het zweet even hard van het hoofd als zijn patdënt want hij wreef haar leden met verdubbeldetn ijver en dit werk is vermoeiend Nu kind mompelde hij ten slotte Je Deze teedere nieuwe stemming maakte echter spoedig plaate voor een andere Hij lieirinneide zich een lander dmg leta dat t heele verleden ovi schaduwde en hem bulten den kring bande van de mannen die steeda trouw waiei geweest aan de etip besnt nu ver genoeg om je zelt een beetje op te beuren Daar Zie je Joshua za kan haar kop opbeuren zondei dat zaj er bij geholpen wordt van den naam Lomax Hij herinnepoe zich weer de boete die liij zich had opgelegd de boete die hem langzaam aan liot een rustig genot was geworden t Brengt mij altijd in de wai wan qeer ik aan je denk mijnlieer Lomaot zei Joshua plotseling alsof hij iets van de gedachten van den ander gelezen had Je vertelt me da1j je een soort oase gemaakt hebT daarginds waar je kimt zaaien oogstenen beesten weiden maar ik heb nooit tijdgevonden om t zelï te gaan zien Laat meje handani eens bekijken mijn jong n Griff stak een paar verweerdte harde handen uit die alleen door hun letigte en smalheid zijn geboorte verrieden en de oude boer keek hem met een ernstlgen stil onderzoekenden blik aan Ja zei Joshua Royd ten slotte ik heb al een heelem tijd geleefd en veel vreemde dingen gezien maar nooit zaïg of hoorde ijfietlB als dit Hoog is hoog en laag is lattigen handen van een edelman zijn inei ctschikt om Bdhop of spade te hanteeven Aarde is aaide laciite Griff enyvrjlégof laat zullen we itT allen wepr t Aêrug keeren 1 r Dg roode als wilde ze de zorg en moeite voor haar behoud gedaan beloonen scheen steeds gevoeliger voor waO van Gritf uitging en sterkte en hoop aan alle stomme dieren gaf d roode lag er niet langer zoo hulpeloos by maar lag nu op liet stroo also i mcih voor een goede naoiitrust voorbereidde ze at zeer goedwillig een tweede uwial zemelen en daarna dekte Griff haar met wollen dekens toe t Zou onvergeeflijk geweest zijn als we haar hadden verloren zei hij zich meteen zucht van voldoening uitstrekkend Zevördro het ferm Joshua en ze zal er weldoorheen komen Ze is er al doorheen Ik iaat me han gen als ik weet hoe je dat gedaan hebt want ik heb noodt nooit in al deze jar een dier zien opkomen wanneer tyficheens had neergelegd om te ste i flarlntusftchen t is een zwiar karw geweesti mijnheer Lomax en nu we baot gerust eenoogenblik alleen kunnen laten kom nu metme naar binnen en laten we een slokjerum nemen l T olgd Griff die daar niet afkeorig van was volgde Royd naar binnen en wierp zich in een stoel bijn den haord Uitgeput als hij was deden de warmte en die jrezellieheid van de kamer hem weldadig aan toen stak hij zijn lange pijp aan en rookte zooals aleohts zulke lamtzame eerlijke menschen en pijp kunnen rooken t Is mooi van je dat je aooveel voor