Goudsche Courant, zaterdag 6 mei 1933

l82Se 72 Jaapganf Het Beste VOOR DEN Laagsleh Prijs Er valt niet aan te twijfelen dat leeren In hun kleeding tegenwoordig meer verfijning en prima werk verlangen voor minder geld Welnu onze costuums golden reeds als bijzonder voordeelig toen de prijzen nog twee maal zoo hoog waren En diezelfde kwaliteit maar dan in de allernieuwste dessins leveren wij thans voor onderstaande prijzen Dal is BervoetsVoordeel I Fantasie Colbert Costuums moderne modellen nieuwste kamgaren tricoline tornproolsloffen prima afwerking en pasvorm van 7 90 TOT 42 Blauwe ColbertCosluums in vischgraal en uni kamgaren sloffen prima afwerking en uitstekende pasvorm van K jiijklmiU ie verkrijgen HiUer zou never een utiieuung utu van üe legeiH vjaii de KnlenLe don dat de Du l i lie legeraj gro tor zouden worden Een heraening van Jiet vexUrag hoopt hij elour vreeditama d rUandelingea to verkrijgen Het denkbeeld van overzeeeche ulitbceiding van Duitechland hebben aij opge eo Ons lol zoo sprak de rijkskanaeU ïi w laet vorl onden uiet zeehavens of kolonièo maar met onze Uoatelijkq grenzen ü er de bmnenlandsche poliüek vejkUar de HiUer dab de groote lortuinen ro 0 t n veidwrijnfu Oni contUctten bT chen jarbaid en kapitaal te vermijden moeten eorporar ties volgens het Itaiioansohe lajumuaM Hysteem worden opgericht fKANKaUK I Uerriots terugkeer uit AnerlksL Hü is zeer roldaan over de onttsüipt m de bereikte resutlaten j Zaterdag ia Herriot van z n reid naar de Ver Staten te Havre gearriveerdj vitAv hij door de miniaters Paul Bonco4i tm Chautemps en door een geéstdriftigje me nigte werd begroet Tevoren had hi j tot de journalisten verklaard die aan boord van een le jpbdo de 11e de France waren tegemoet i geviiren dat h een maximum aan luterst nauwkeurige iulichtmgen en dossier meobrengt Hij voegde er awn toe dat prMidest Roosevelt hem een ontroerend © ontjrangst heeft bereid Het Fransche volk dl nt te weten dat niemand het gunstiger gcund iA zyn dan Rooaevelt die met een buitengewone scherpzinnigheid en heldterfteid werkt aan de oplossing der enorme moeilijkheden welke de Ver Staten bestormen Herriot meende dat zijn reis alle i resultaten heeft opgeleverd die men er ijedeiykerwys van kan verwachten De medewerking welke Amerika zal verleenen mui de organisatie der internationale vell igheiddoor een prijsgeven zijner neutraliteit ingeval van een substantieele ontwaiemioeen de aanwijzing voor den aanvaller betefrkent een normen stap vooruit voor d laêk des vredes Roosevelt stelde m in staatbij elke gelegenheid vryuit te Bpraken enmijn gedachten ten volle te uiten Ik hebzoo goed mogelijk de belangen vai ip nItnd verdedigd VEREËNIGDE STATBN Peggy McMath tenig Door de ontvoefders losgelalw Reuter meldt mt Harwich Maajiaciute tts dat de bende die Dhisdag 1 1 da 10jarige Margiiret McMath ontwerdiB het kind aan haar oudere hebben terugge von 8 75 TOT 48 Fantasie Demi s In speciale Voorjaarsstoffen moderne dessins nieuwste modellen van 6 90 TOT 38 REGENJASSEN vanaf 2 60 GOEDE JONGENSKLEEDING Is sinds meer dan een kwart eeuw een specialiteit van Bervoels Wij brengen hierin een onovertroffen collectie V ongekend lage prijzen M or iets goeds Bervoets Heerensfraat Rotterdam HEDEN ONTVANBEN een groote sorteering IliBileraiile s en IrlawiiliD in luxe uitvoering STERK VERLAAGDE PRIJZEN igiiD lekÉkkefl enSiloDiiils Willem Schuld v h FLUX Schoenhandel WIJDSTRAAT 19 GOUDA Aï dt handen bezig het vee te verzorgen verlangende naar den dooi die zijn ékkersweer viij zou maken voor t oog bllhkf crde hij terug naar zijn eigen Bt bd en zaïf den foestand met de oogen van Sqolre Daneholme en hij gaf er zich reken 8C liapvan wat een ontmoeting tuseched denouden man en zijn niclit moeet beteejfenen Ned O Bracken Clough echter ih taniet De boer had zijn beier opnieiiw govuld en Ned schonk zija volle oapdaohtaan hel helder roode vocht Waagde de Squire t dow aoo ili Bkken muur heen te kijken zei Farmer Royd Ik achtte hem er best toe m stalab onimij voor een goede drie maanden in te rekenen daar herinnerde ik raij plotieling mijnheer I max dat ik laag geleiden u geholpen heb om uw turven op te stapelen Er was een soort vaju deur herinneMe ikme dia van de turfschuur op t eitf uitkomt waar u uw brtuidatof mt de vPadltkaï dadelijk binnen kunt brengen aonder door de hut te gaan Zoodra ik be Toe van welken kant d wind woei voelde ik naarden grendel om de deur te openen choof hem stillotjes open en Ik slooï naar l uiten zoo genoegehjk ais een rat m een berg geraten trok de deup achttr me d cht Daar is een spreekwoord van een brbkende kruik Ned viel de boer in m ar jegaat meer te water dan ik nog vaa nkruUi gehoord heb I Wontt vttTftli e De Nieuwste j Zomerdracht Sportief Licht Sterk JV in verschillende maten en pryzen ZIE ONZE ETALAGE RIJWIEL SPORTHANDEL H DE GRUIL LANGE TIENDEWEG 61 Telefoon 3328 Fa C VAN TONGERLGO GROENENDAAL 4 TELEFOON 2685 Smak ll k Itookan en St JAN SIGAAR of een pöp geurige zachte MARYLAND TABAK van D G van Vreumingen WIJDSTRAAT 20 TEL 3217 VALENCU I CITROEN GRENADINE SINAASAPPEL FRAMBOZEN ANANAS REINE CLAUDE waarbü deze week geheel GRATIS EEN MOOIE GEKLEURDE STRANDBAL Liiii Siroop 40 ct per flesch per 1 2 pond Agarvruchten 15 ets Reclame bonbons 19 Gevulde IJsbonbons 18 Lilliput dmps 17 Amandel gries 15 Vruchten gries 18 per i pond Gemengde biskwie IB ets 6 soorten in een blik per blik ± 3 pond 69 per 1 4 pond Cream Gammels 22yj ct Amandelboonen 22 Ananas 12 sohüven ineenblik 18 VOOR BILLIJKE SCHOENREPARATIEPRIJZEN naar SCHOENMAKERIJ H V d POOL RAAM 107 109 PINDA S per pond 7 4 ets Verplaatst van SPOORSTRAAT 35 oaar KLEIWEG 101 ifaaiil Italia TMr GOUDA S GOEDKOOPSTE MAGAZIJN VAN RIJWIELEN BANDEN ONDERDEELEN GEREEDSCHAP IJZERWAREN enz enz A BROER Kleiweg lOI STEEDS GOEDKOOPER H bl U da nieuwe A TWEKA BADPAKKEN 7 al gezien ZUIVER WOL 1 50 2 25 3 50 4 50 WOLLEN KINDERPAKKEN vanaf 75 et Het LIngepiehuis Klelt ireg54 D A van Yperen Telefoon XBSV I Waar wilt U voor ff 2 50 per lot I TE AMSTERDA B een eigen huis bezitten BANSTRAAT 1 b h Concertgebouw TE ARNHEM TE S GRAVENHAGE TE MAASTRICHT TE AMSTERDAM TE S GRAVENHAGE Wilt o Veiperweg 99 V Beuningenstr 24 b d Schev Boschjes Statensingel 176 176a Galileiplantsoen 74 Riouwstraat 61 b d Schev Bosehjes voop f 2 ao per lot een der PRACHTIGB AUTO a ZBS 5PERS 4 CYLINDER FORD SEDAN DE LUXE Koopt of boston Ion lolon tk I a BO van de Zoo BoM v Lotorl on voor DK dOODSCHB IMVALIOK Zoo mooi DMizond ppl xón Iedere loterq 24 000 loten V Loton a t X ao m VERKRIJGBAAR TE GOUDA by Mevrouw POLAK Markt 25 Mevrouw LEEFSMA Krugerlaan 4 en Mevrouw MOGENDORFF Krugerlaan 45 Ook zijn loten verkru g baar bü de fa GOMPERS Wijdstraat 17 en in de Sigai enmagazynen van de fiima A H J WIJTENBURG Wijdstraat 48 P G VAN DER JAGT Hoogstraat 15 en G BAKKER Spoorstraat 1 LOTEN WORDEN NA ONTVANGST VAN GELD OOK TOEGEZONDEN DOOR DE JOODSCHE INVALIDE Nw ACHTEKGR 98 AMSTERDAM POSTGIRO 10260 Goedg door den Min v Just d d 16 Nov 1932 No 944 PRIJSVERLAGING Javarijst vae 18 nn 13 cf 16 nn 10 cl 12 nn 8 cf Voor kwaliteit en laagste prijs naar Fa G N SCHÜTTELmm MAIKT ZOÜTMANSITmT WALIflSSmilT TEL 3251 TEL 3222 TEL 3307 T V T t Vt fioimsGHË mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPEI4LE STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN nz ADVËBTENTIEPBUSi It Goods m mnrtivkn behwnud tot dn buorgkrliik i 6 regels iiJ t elke regel me r ftM Van faoitea Gooda n ómx beaargkri i lft regels l elke regel amt ƒ ft M AdTertMitiln In het ZntanUgnnmiiMi M tt slag op den pii liefdadlgbelds adTertenttfn de helft van dn prflt I INOEZONDEN UEDEDEEUKGEK 1 4 regels f2M elke regel meer fift lOy ae roorpagina 60 kooger Gewone advertenüën en Fugezo den mededeelini on b cootract tot zeer gereduceerden prtjs Groote letten en randen worden berekend naar plaat mimtB Advertentiën kunnen worden Ingezonden dooi tosschenkomat v ioUede Boekhanttolareu AdTertentiebaieax en onie agenten en moeten daaga v66r de plaatatng san het Bureau x Jn Ingekomen teneinde van opname Teraekerd to sljtk BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN Dit bladverschijnt dagelijks behalve opZon en Feestdagen V ABONNËMËNTSPRUS per kwartvü ƒ 2 26 per week 17 cent met ZondagsblMl ver kwartaal 2 9f per week 22 cent overal wau de bezorginc per tooper geschiedt rnmeo per post per kwartaal ƒ 8 16 met ZoadJigaUad f SM AboimemeDteo worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau HARKT il OOUDA by onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux n dagelljka geopend van 6 nor Administratie en Batiaetie Telef tDterc 2746 Poatrekening 48400 door in dien zin aan de politieke organisatie van het Duitsche volk van staat en maatschappij mede te werkien De centrumteiding roept allen die haar politieke doelstellingen erkennen tot sunenwerking opDe Duitsche centrumpartij strijdt in de ijen van het nationale eenheidsfromt oor Duitschlands eer en daardoor voor Duitschtands rechtsgelijkheid onder de volken voor recht en gerechtigheid en voor een gt lj kige toekomst van ons volk Enorint vtrscbvIdMhtlil liginnintlili Een radiorede van President Roosevelt Verlaging der oorlogsschuWcn Een twee jaren plan Verkorting van den werktijd Dr Brtining gekozen tot leider van het Centrum Keorganiaatie van de partij week zal wyden aan de opstelling van een tweeJaren pian ter reorganisatie van de Amerikaanacbe Indu trie opdat dezu weer eun belaixgrijke roi zal kuimen speh n in het proces van het Economisch h rstel Vandaag zal de democratische Senator van Ne York Robert Wagner een ontwerp inleveren waarbij een vorm van controle op de nationale industrie wordt i ngesteld teneinde de productie te stabiliseeren en verstillende concurrentie te vermyden en voorts tot het scheppen van werkgelegenheid voor een grooter aantal arbeiders door vcimindfcnng van de n werktijd alsmede verhouging van de huidige lage loonen Onafhankelijk hiervan werken de 5enatcren La Folette Cutting en Contigan aan een wetsontwerp inzake uitvoering van openbare werken waarvoor een bedrag van 51 millioen dollar gevoteerd zal moeten worden Men verwacht dat zy het wetsontwerp nog deze week zullen indienen Brüning Centrumleider Opvolger vajt prelaat Kaas Üe Düitsehe centrumparty heeft als opvolger van prelaat Kaas na beraadslagingen die Vrijdag en Zaterdag te Berlijn j laata vonden in n gemeenschappelijke vergadering van de centrumfractie van den Rijksdag dje van den Pruisischen Landdag eu van het leidende partgbestuur den vroegeren Rgkskanselier dr Heinrich Brüning gekozen tot leider van de centrumpartij De leden van de lagere party instanties zullen hun functies ter beschikking van den nieuwen leider stellen Deze zal dan uit zichzelf beschikken over een eventueele wisseling in de bezetting der partij functies Dr Briining was by deze verkiezing aanwezig Hy nam onder levendige bijvalsbetuigingen van de vergadering zijn benoeming met woorden van dank aan gericht tot zijn voorganger prelaat dr Kaas en den waamemenden voorzitter Joos De leden van da centrumfractie van den Rijksdag en van den Pruisischen Landdag gaven spontaan uiting aan hun bereidwilligheid om den nieuwen leider hun mandaten ter bes hikking te stellen Tenslotte werd met plgemeene stemmen een motie aangenomen waarin o a gezegd wordt Het centrum erkent onvoorwaardelijk de vrijheid van de zedelijke persoonlijkheid die verwij erd is van ongebonden zelfverheerlijking en die zich voor God te verantwoorden weetï en het centrum ziet in de natuur en openbaring neergelegde zedelijke Oldening en onvoorwaardelijke verplichte norm Van deze grondslagen uit werkt het centi um voor het welzyn van alle volksgroepen ia mogelijk om den arbeidsdienst ook ind n winter in ta fatellen on wel vooj jonge ipersonen die ervaring bij den vrijwiUigen arl eid8dLenst hebben opgedaan 1 Het tweede halïjaar aou dan eind Mei ingaan Men denkt er over het onderbrengen van da aabaidf iienfltplichtigen aldus te regelen dat zij niet van hun gewone woonplaa a verwijderd zijn Na de oproeiping worden de jongelieden aan een mediach onderzoek onderworpen slechts zij die aiek of zwak bevonden vrorden zullen worden vnjgeateld De arbeidsdienstidiclitigen zullen De opdracht voor de eerste 300 000 uniformen 18 reeds uitgegeven Hugenbergs wankele poBitie Htl stelt de portefeuille quaestie Onitient de berichten m de bladen dat liet PiTiisische ministerie van landbouw zal worden bezet door den rijkilandbouwpresident WiUikens verneemt de Deutsche A van D nat zijde dati daarvan nog niets naders bekend 1 Hugenbertr en de Duitacti nationalen hebben aan de op 30 Januari gevormde regeering slechts meegewerkt omdat Hugenberg dan de geheele eoonomiache politiek van het njk en van Praisen in handen zou krijgen Dat Hugenbeig wanneer aan deze overeenkomatj met wOiTdt vastg ouden uit de rijksre eering zal treden valt wel niet te betwijfelen en dit des te eerder omdat do Vele beriohten uit het rijk over onkamöraadschappelijke achterstelling van Duitschnationalen zijn positie zeer bemoeilijkten F n onderlioud van Sir John Foster Frase met AdoK Hitler üe Daily Telegraph publiceert een onderhoud dat Sir John Fostej Fraeer de bekende Engelaolie publicist gehad Heeft met rijkskansehei Hitler Fraaer vroeg den rijkakauselier of de golf van militarisme die ovei geheel Üuitsehland gaat een voorbereiding beteekende voor een nieuwen oorlog waarop Hitler antwoordde dat niemandl dig den vorigen oorlog heeft meegemaakt nog een dergelijke ervaringw wil opdoen Al de discipline dient slechts wn de Duilfidhe jeugd tri redden van de moedeloosheid dig zij gedurende de laatste veertien jaar g voeld hebben Toen Fraaer over li t verdrag van VerHnillfs sprak gaf Hitler ten antwoord dat daS de oorsprong is van alle moeilijkheden Het ia een morede achleruitzetting van het Duitsche volk waarvan dit feich bevrijden wil niet door een grooter leger maai door BUÏTENLANDSCH NIEUWS DUITSCHLAND Bankier te Dusseldorf gearresteerd De bankier Engels die eenige dagen geleden uit de bankiersfirma C G Trinkaus waarbij ook de Deutsche Bank und Dsconto Gesellechaft betrokken is trad is gisteren gearresteerd in verband met het proces tegen den oud burgemeester van Dusseldorf dr Lehr die van passieve corruptie en verduistering wordt beschuldigd Dr Obcrfohren pleegt zelfmoord Oud fractieteider der Xhiitech nationalen De vroegere Duitsch Nationale Rijksdagafgevaardigde Dr Oberfohren heeft Zonuagmiddag in zijn woning te Kjel zelfmoord president Roosevelt heeft gisteravcmd zijn langverwachte radio rede guhouden over den economischen toestand van Araertka en het program van opbouw der Regeering Hu gaf een overzicht van den cataitrofalen toestand van drie maanden geleden en verklaarde dat de hem tot nog tot verleende volmachten geheel in overeenstemming met de gronüwet waren Hij was niet voornemens het Congres ook maar van etaig recht te berooven Itoosevelt besprak de tot nog toe ten uit oer gebrachte en de reed s ontworpen wetgeving Hy waar schuwde voor herhaling van het verkeerde inzicht dat productie en consumptie tot in het oneindige koTulen De anti trustwet zou gedeelteiyk opgeheven dienen te worden om uniforme productie oorwaarden te scheppen Dr Oberfohren schijnt zich een conflict met Hugenberg dat onlangs heeft geleid tot i ijn aftreden als fractievoorzitter en RijkaOaglid zeer te hebben aangetrokken en iterk te hebben geleden onder de scherpe aanvallen welke in de pers op hem werden gericht Hij heeft zelfs een tydiang in een sanatorium vertoefd Enkele dagen geleden is hij echter weer in zijn woning teruggekeerd waar bjy thans en hMjt au zijn leven neeft gemaakt Emat E Oberfohren was doctor in de staatswetenschappen en werd 15 Maart 1 8I in Dümpteïi by Mülheiiy geboren Hy studeerde aan verschillende univeraite ten behaalde zyn leeraarsdiploma en promoveerde in 1914 Hij publiceerde een aantal studies over economische vraagstukken en verscheiden politieke brochures In den Rijksdag heeft hy speciale aandacht gew d iiart onderwüs eu belastingkwesties Hi was een felle bestrijder van de regeeringen Hermann Muller en Brüning en een groot voorstander van het Harzburg front nvet dien verstande dat hy geen overwicht der nationaal socialisten wenschte Dit bleek o a uit zyn protest tegen den nat aoc premier van Oldenburg Rover die een feilen aanval op de Duitsch nationalen had gedaan Bqzonderheden over den Arbeidsdienst De opdracht voor 300 000 unifor men is reeds uitgegeven flet W B Iierulit ait Berlijn dat van bevoegde zijde wordt medegedeeUl dat het i crste halve jaar vuï dten arbeidadienst wuarsehijnlijk 1 De e ni er zal ingaan Het Roosevelt verdedigde de handhaving van het gouduitvoerverbod en noemde het voornaamste doel der Regeering de stijging van de pryzen der grondstoffen om den schuldenaren de terugbetaling van hun schulden mogelijk te maken tegen dezelfde dollarwaarde als waarin de schulden toen zi eerden aangegaan waren uitgedrukt I aialfl Hiel de iiiri ieülftridB lie piolilomes waaraan de Regeering onverdeeld haar aandacht zal schenken loopen de problemen der buitenlandsche politiek De positie van Amerika ia oaiverbrekelijk verbonden met de ontwikkeling van de rest van de wereld cn een ingrijpende verbetering der Amerikaansche verhoudingen hangt af van de opbloei van de wereldwelva rt De te Washington gevoerde besprekingen bdden ten doel dg bewapening te beperken de tarieven te verlagen de valuta te stabiliSeeren en het vertrouwen tusschen de naties te herstellen De toekomst der wereld eischt dat de Fconomische conferentie te Londen een succeg wordt Ten alotte verklaarde Roosevelt dat hij als President en ook het Congres het Amerikaansche volk grooten dank verschuldigd w n voor de houding die het tot nog toe iad aangenomen Alles zal worden gedaan om het daarin uitgedrukte vertrouwen te rechtvaardigen Men had een goed begin gemaakt en Roosevelt was voornemens in leie richting verder te gaan Naar aanleiding van Roosevelts radio rede wtrdt medegedeeld at Roosevelt zich deze pogen boo8 te worden op iemand ala Ned O Bracken Clough Nu toen veitelde ik iioe t met möstond en Hester flinke deern als ze ie herinnerd i zicli ineens het turfhok en stopteiiw daarin Ze atapelde de turven vooraanl ootr op en was juist klaar toen de ja iitopKtentM s aan de deur klopten De vrouwen hebben t altijd maar goed met je voor jongen zei Farmer Royd weinig denkende dat hij zich in komendedagen die woorden zou herinneren en debitfeie waarheid er van zou leeren kennen Ja en t is vreemd maar wanneer ik me terug Irek komen ze juist vooruit t Ia nu eenmaal niet anders Vrouwen zijn om een kromme draaibank gedraaid gelijk Carpenter Joo zegt en men kan nooit van e voren weten hoe ze zich zullen kronkeion Zooala ik vertelde je hebt goede rum Joshua en ik heb sneeuw of geen sneeuw menig zweetjo verloren zooals ik dan eide ik veratopte me in uw turfschuur mijnheer Lomax en ik rekende me zoo veilig als bij moetler thuis maar toen Hester de kerels al langzaam aan in een betere stemming gebracht had trad de oude ft uire binnen keek om zioh heen en beval de menschen in het turfhok te kijken Weer bewooig Griff aieh in een stoel Tot nu toe scheen het hem natuurlijk en onvermijdelijk dat hij de vrouw zou onderhouden die hij in de sneeuw gevonden had maar nu hij zich herinnerde dat ze de nicht was van denzelfdeji ouden Squire die zijti hut met zoo weinig plichtplegingen bezocht had kwamen nieuwe gedacJiten in hem op Hij was niet langer de man van Een ding deed me ethtier lachen zoolang ik er tenimnbte adem voor had en dat was lat Ie Squire er wel genoeg van hebbeiï zou voor we een inij verder waren Hij is al een zestiger en sommigen beweren dat zijn hpieren slapper worden Zwakker Al wat ik wet ia dat ik rende tot mijn hart sdif en te btirhten de eenc mijl na de andere er ik kpn noch den a iuire nocJi zijn hPlpera kwijt taken Ik wiet dai de Squire er was want ik liocide hem nu en dan brullen Ja hij kan brullen aai Farmer Roydlunpzaam en nadenkend Hij kendy eengewillig oor atui Nod O Bracken Clough want zektre voorvallen uit zijn eigen jeugdhad hij nog niet vergeten Ik wist hekemaal niet meer wolken weg ik genomenj Uftd ging Ned voort na opnieuw een grooten stdk uiti zijn glas genomen te hebhen maaJ ten slotte zag ik een soort van bergje dfll boven Lostwilhens uitateekti en dat ik kend Ik glipte langs den rand wnnt ik wist wie daar woonde en opende de deur van uw hut Griff spffong op Hij had daar een vrouw achtergelaten een trotsclie fijne vrouw en ondanks hemzelf groeide zijn toorn bij de gedachte aan dezen nachl lijken inval Ging je naar binnen vroeg hij Daar kunt u op aan en ik vomj daar Hester en een vreemde dame Ik was meerverschrikt dan zij Ik dacht een flinkemannengestalte daar binnen te jtien en ikhen gelijk heel Ling Crag weet erg verlegen voor meisjes Griff lonk terug in zijn stoel en stak zijD pijp oïmieuw un t Was vargesfs om t Ja voor u er te Btijt voor werd antwoDidde Ned di oc gjeB Wat raij betiefd ik zal met eerder atijt worden denk ik voor de tijd daar iw dat doodgra vei Thewlia zijn werk aan mij verricht flntusschen begon t te dwien zooals u weet maar ik had Il er op gezet om te gaan en dua ging ik niaiir geen an de anderen durfde t nuaan Zoo zei ik U t mezelf jo zult alleenzijn Ned jongen maar de te meer zal ei voor je fnverstihieUSi Ik bloup er op af 2jcx 4 ied ais jk kon tol ik in Alderworth Wood terMit kwam ik zag hier en daar eenfuaan ja mijnheer Lomax u weet wel hoe moUig ae er tegen dg lucht uitzien en ik schoot eeni prftchtkoppel Je hebt er ons todh geen voor lÉfeavondeten mee gebracht üe ik gekscheer Ib Farmer Boyd k had er geen lijd voor want juisbtoen ik dacht dat ik genoeg had hoonleiK een Jinrdfe atem als van een buldc vlakhij mijn elleboog en o hemel daar warenme Squiie Daneholme en vijf dikke ja topffiieners t Schijnt dat ons complot uitgelekt ia want men ziet heden ten dageden Hquire alleen wanneer er iets af Jerekenen v lt Heb je gevochten Ned vroeg Lomai langzaam Neen mijn goeda man ik wil welvechten één tegen één of één t r n twee maar vijf is me te machWg Zoo gauw ikkon wierp ik mijn geweeir en tasch in desneeuw en voortvloog ik aoo hard als ikkon Ik hoop nooit meer zoo n ren te marken mijlen en mijlen door d sneeuw diebovenop nog zaeht was Gedenk dat een nijdig 004 een kwaad tiing is Door smart gelouterd dooir HALLIWELL BUTCLIFFE Voor Nederland beiwerkt door J t Weeselink van Uossum Sï Nadruk verboden Daar daur bromde Joshua den beker liden elleboog van den nieuw aangeko neerzettend Het zal nog eens slecht ie aflo n Ned O Braoken Clough wker alb twi e maal twee vier is Wat luivel tisb jy nu waer uitRjevoeid Wel b n Ned nadat hij een grooten lok van tien sterken dlrank ginomm had ak if deze we hadden afgesproken de looi inviel nog eens een nachte Jken stiwj jtocht te maken Fazanten zajn ai mak na d vorst wat niemand ksn weten dan u mijnheer Lomax jachtopiLieners zijn moeilijker uit hun te krijgen Daarom beeloten we er wrtftS partij van U maken een ouder ie zooala in uw goeden tijd en wel door do bosBohen die de vlakte be W Alderworth bedlekken Phineaa Fear mm Nat Kershuw van Ragstonea Syke Z Haigh o tha Eagle waren er bij de h mel weet wie nog meer en we Wö elkaar te Slithwy Ford ontmoeten Ik heb J8 daar ook aoo nu eo dan ont mompelde Gril