Goudsche Courant, woensdag 10 mei 1933

Deze zijn toen oü VemafelWiM i n bestlfürder mgestapt om m nZh f o don vervoeid Ondervvtg JZl inzittenden en de mannen op den Sn i ontstaan mei het gevolg dat ue a e S sier m de worsteling weid be rokk n BuVi m hei water lang = den weg en droevedood heet gevonden Vo r de politie is hel iweihjk mt te ken hoe de v htpa tij zich o evi eZ beid heeft toegedragea of Jsprake van wraak kan zijn N et vier inzittenden maa naar thaus oliikTn Td verslagene verkeerden onde deo UZ van drank en wal waai i wi ai ro p ais Ik zal je vermoorden of gooi 1twat r maai in wil li uu l meer uit te maken De politie li eft de sie v moord en ooic den vnend lie echter gauw het hozen pad heeft gekozen toen de zaak een eineUgo wending begon te nemen AanleidmE tol arrestaties heeft zij e Jiter ni t k umi en vin Naar men van bevoegde zijde meedeeldelelt men in ook over naar de meeninii at een doodgewone luzi uet uitsluitinsvan politieke tendenzeii oon aiak van hMongeluk is Het lijk toonde aclien e vefwondinRèr aan bet gelaat en is mede üm die leden od gezonden aan de klinieken Iiitus dien lieefldé politie getuigen opgernep van dezevech portij zoodat L ehoopt mag worcjendalhierdoor een juister inzicht in de mhIt niimtRfa n beteekenis voor het doorgaand verkeer zal inboeten en de hooge kopten verbonden aan een verkeereoplossing waarby de Ryn te Woerden zou worden gedempt zij afgearheiden nog van schoonheidaoverwegingen of oudheidakundige factoren een oplossing waarby eenrichtingverkeer door de Voorstraat en langs den Noordwal tot stand zal worden gebracht voorshands voor het verkeer zeer voldoende oordeelen te meer omdat hieraan slechts betrekkelyk gering kosten zijn verbonden vertrouwen Zóó groot was lol heden het succes van onze DamesAfdeeling dat wij elk seizoen met steeds meer vertrouwen inkoopen en ook in de aparte betere genres met gerustheid een zeer uitgebreide collectie durven brengen Voor dezen zomer bieden wij U in modieuze mantels complets cosluums en japonnen een waarlijk schitterende keuze uit de allernieuwste modellen Onze HoedenAf deeling toont U voorts bij elk toilet een éléganlen hoed Komt U eens kijken Ook in onze Dames en Meisjesatdeeling handhaven wij onzen ouden stelregel USCiEZOJSliUJN Buit e n verantwoordam khoid der Kedactiej De Bijzondere Neutrale School M de R Wanneer iemand na verbouwing zyn boterwinkel weer opent dan komt gr in de courant een advertentie en dan is de redactie vanzelfsprekend wel zoo vriendelijk om onder Stadsniwiws een berichtje op te nemen van den betrokken winkelier waarin de herboren zaak in zoo gunstig mogeiyk licht wordt gezet Een beetje overdriving nemen V Q dan graag op den koop toe We geiooven dan wel even dat nergens betere boter is te krygen dan daar Onwillekeurig dachten wy hienaan toen wy Zaterdagavond het bericht lazen betreflende de byzondere neutrale school Tot ons genoegen heeft U mynheer de Redacteur Maandag reeds dadetyk te kennen gegeven dat dit bericht niet afkomstig was van U Voor den ingewijde was dit duidelijk Veeit en dagen geleden toch by de Kamerverkiezingen gaf de toen verspreide courant Onder liberale vlag in een gloedvol betoog een schitterende verdediging van de openbare school Het zou dus dwaas zyn te veronderstellen dat er een of ander liberaal principe in het spel was bij degenen die meenen de voorkeur te moeten geven aan bijzonder neutraal onderwys Wie echt liberaal voelt zal juist om principieele redenen dit soort onderwijs den rug toekeeren zooals in de dagen van weleer De eemge diepere grond die aangevoerd wordt voor het in standhouden dezer school is het wisselend beleid in het gemeentebesTuur Met deze opmerking moest een bestuur dat l 9 3 zyii u l o school opheft en haar 1 9 33 weer opricht niet komen Wat de bijzondere neutrale school biedt is in de tien jaren van haar bestaan in geen enkel opzicht superieur gebleken aan wat op de openbare school gegeven wordt Hcusch de menschen die hun kinderen op ue openbare scholen hebben wenschen evengoed dat ze daar opgevoed worden in een aleer zooals ze die thuis gewoon zijn Mynheer de Redacteur wy danken U 001 de plaatsing Bet bestuur van het Ned Onderwyaers Genootschap Afd Gouda Gouda 9 Mei 33 Man en vrouw zijn één in hun lof over Zij crême Zy ig jnderdaad even onmisbaar voor de veraorginj van huid en teint der vrouw ala voor denman die op pijnloos spiegelgjad en onberispelijk scheren gesteld is In priizen van 2075 cent p i n n Hel Beste voor den Laagsten Prijs Een dokter uit Arnhetn do n een auto van zyn motorriiwlul geslingerd es gedood Gistermiddag omstreeks Imlffiwcf wilde te Ooslerbeek een dokter op ijn motorrijwiel van den Julianawek komende naar den Velj scheweg rijden fucu liij nj den Rijksweg loor een auto uU de liuhting Heukum Mfoid gegrepen Hij werd van zijn motorfiets geshngerl De dokter ni Oosferbeek kon slechts den dotMl coiwtateeren Naar wij vernemen imd de Uitoniobiliat bij hal paeseeren aan den doklei voorrsog moeten verleenen N a lie i omjebik heeft de auto geslopt doch wab titi iinii in snelle vaart doorgeredPn Een ernstige ziekte in onze dennen boBBchen Na Drente thana pok de Vehiwe Dit jaar lieeft ul U up oniuritlmieade wijze de dennenseiiotziekte in onze jonge hossclien verbreid Deze ziekte wordt veroorzaak door een zwam die in de naalden wockeit waardooi dtsy buim weiden en afvallen Op de alge allen naalden ontwikkelen zich de fructit icatie üiganen dlo het volgende jaar voor erdeie besmetting zorgen Zoolang de knt Ijen der demifn nog met gedood zijn komen in Mei do nieuwe naalden weer uit en word bel bosch dus weei yroen en kan het zidi heislellen mjar de geJieeJe beplanting Jieeft todi l üO aj mehjk uitejlijk en waaneer de ziekle ook volgenlie jaren aanhoudt n ze verloren oj wel ze ïvordt zoodanig verzwakt dat ze door in ecten denuenacheeider snmtkever wordt gedood ot aJUians sterk gehavend In Drente is de schotziekte ret ds eenigfljjren zo sterk verln eid dat de aanplantvan dennen oi Joor bedenkelijk weid loliet midden des lands kwam Ze elk voorjaarslechts matig voor in Noord Brabant enLimburg deed ze tot nu toe a er wi imgsdiaüe Wie tJiang dg Veluwe opgaat zal daarop veel plaatsen een btKlroevend verschijnsel waarnemen Bjj Arnlu ni Woeste Hoeve Beekbergen Laag Sgeien btioe Otlerloo en lloenderloo overal dorre roodbruine bossolien Het zijn vooral do jonge planten diti er hterk van te lijden liebben Ook m den Aciilerhoek hebben de jonge dennenuossehen ernstig te lijden Noordelijk van den stiaatweg ApeldoornAmersfoort scJiijnt de ziekte minder hevig te woeden dan meei zuidelijk De d bnnenziekte is ui de jonge beplantingen reeds lang bekend ok op de zaai en versiK efl bedden doodde ze m vroeger l in enkele weken niillioen jonge planten Do ji besproeiing met z g llordeaux eche pap kftllïmelk met kopeisulfaaf heeft m i daai de ziekte geheel onder de knie gekregen Ot dit sproeien ook in de beplauimgen practiach uitvoerbaar is en financieel t verdedigra staat te bezien In ieder geval wil de Nedt rlandsche H i euia aluchappij het iii overlen mei den Plantenaiektekundigen dienst beproeven Voor Iers goeds BERVOETS Heerenstraat Rotterdam gelukwensohen Hij iierliaalt daarin lioeaeer tuj getiüflen werd doOr de tiem len deel gevaUen ouderfaeheiding en doe groot genoegen ieee hem h eft versc jiatt Hij sppnekt eohter de hoop mt dat de openbare mee ning deae onderseheiding niet aJs uitsluitt nd voor zijn perso i vil hescliouwen maar als een bewijs vnn de groule aandaetn e door de vneoden vnn den vrede wordt geschonken aan de zaak waarvoor de door bem gelelde conferentie werkt De beer üenderiwm wijst ei opj dat dg op hem gelegde last van vera ntiwoordelijkbeid en 8r anning gedurende het laatste jaar van grooten omvang ie geweest Maar niiHirmate de maanden verstreken is hij steeds dieper doordrongen geworden van de overtuiging dat van het resultaat der onlwai eti ngseonferentie de geheele toekomst van de We=tersehe beschaving aflinnL t In dat verhand gevoelt hij zich ice lukkt g Ie kunnen ieggen dal ei hoopvolle teekenen zijn in Oenève die er op duiden dat indien alle vrienden van den vrede blijven vodrlgaan jegens him regeeringen uitdrukking te geven aan het bestaan Van een algcmeenen Völkéwil tot ontwapening do r geheel de wereld door de fonferentifi tliunn resultalt in succefavolle richtinjf kan worden bereikt Het besluit van den Minister van Defensie inzake ambtenaren der Artillerie inrichting aan de Hembrug De wethouder C de Dood S D A P en i het raadslid K Onrust S D A P te Oostj zaan hebben hun ontslag ingediend als lid an den raad der gemeente Beide heeren zijn werkzaam op de Artillerie Inrichtingen aa de Hembrug en zijn getroffen door het besluit vaTi den minister van Defensie waar by het aan het socialistisch dienstpersoneel verboden werd zitting te hebben in openbare bestuui 8lichamen of politieke organisaties Ala opvolgers van de afgetredenen komen op de lijst voor de heeren Jb Schuiteraaker € n G B M van der Up Eerstgenoemde zal echter zijn fu nctie niet kunnen aanvaarden aangezien hij eveneens werkzaam is op de Artillerie Inrichtingjen Een rundvee centrale ÏWe d e beperking van den rundveestapel ter hand zat nemen Alen lieimiu jt zicU de ludi rwle die de heer L Hurtiniann i i i nnürhcioinriiif 8aris voor ien steun aan U imikveeliouder onlangw iieeft gehouden n in welke hjj beett iZfmazm p de weufi lielijkhejt van heperking van den rundvee taiM l Hij sprak er van dal er z i wel 200 000 rundeion Muden moeten worden ajgt slft lit Dew re le wa Ilbeschouwen ala preludium op een maatregel die m voorberetdinf is tw d instelling van epn niiHJ f Lentrnle welke len beperking van ien rundvri stapel ter fiand zal lehben nemen De hedoelmg zou zijn den heer Knekmann dis regeertngweommissans en den In er S van Zwanenberg directeur van d X arkenscentrale als directeur van het nn uwe inBtiluut aan te stellen De Jodenvervrfging in Duitschland Kn de Mij tot Nut van t Algemeen Het hoofdbestuur van de MaatsehappÜ t t Nut van t Algemeen zal zoo wordt otis gemeld in de a s algemeene vergadering welke 7 Juni e k tal worden gehouden de volgende motie voorstellen 1 De Maatschappij tot Nut van t Algemeen naar jarenlange traditie levende in den i geest van humaniteit en verdraagzaamheid kt nnis genomen hebbende van de verschillende verklaringen door officieele personen in Duitschland welke in de afgeloopen maanden getuigenia hebben afgelegd van efn geesteshoudmg ten aanzien van het Joodsche ras welke strydig is met de eerste beginselen van die humaiuteit en die veruraagaaamheid spreekt haar diep leedwezen uit over dit verschijnsel 1 Met nadruk verklaart zü dat deze uitspraak alleen gebaseerd ia op de uitlatingen en handelingen van de regeering of haar vertegenwoordigers zelf en niet op geruchten betreffende vervolgingen die zij niet kan noch wil controleeren I De Maatschappü wekt het geheele Nederlandsche volk op om er voor te waken dat ooit een dergelijke geest van minach ting van een ras waaraan de wereld veel te danken heeft over ons kome Het algemeen comité tegen terreur en vervolging in Duitschland gevestigd te Amsterdam heeft in een perceel aan het Damrak een leegstaande winkelruimte een tentoonstelling ingericht van krantenknipselsf documenten en pi enten betreffende de vervolging van Joden en Marxisten in Duitschland Hieraan is in de uitstalkast ffn tentoonstelling verbonden van de z g j on Duitsche boeken waarvan op 12 Mei in I Duitschland alom een auto da fe gemaakt j zal worden De tentoonstelliïig ig gistermid dag geopend door de nvoorzitter van het J comité den heer B van Dam in tegenwoordigheid ö m van den wethouder voor On derwys en Kunstzaken den heer Boekman f Dat het bestuur van de Bijzondere Neutirale School de toetreding tot die school be pleit is duidelijk dat het N O G afd Goudavoor het openbaar onderwys opkomt iseveneens verklaarbaar maar daarom inbovenstaand betoog de inhoud van een verkiezingsorgaan wordt aangehaald waaraanhet bestuur der Neutrale School part nochdeel heeft gehad dat begrypen we niet Ditis hier niet op iiïn plaats RED L UCHTVAART Italiaansch eskader naar Chicago Maakt de reis via Amsterdam Naur wy vernenit n vertoeft öinda enkele dagen to a Gravenhagö de heer A A K aeuzadenari lui itvaurtattaühé bij do Italiaiansche embaasade Ie Berlijn Het bezoek van den heer öenzadenari houdt verband met een voorgenomen reis van 24 vliegluigeu der Italiaanache luehtmachl naar de Ver Staten van Noord Amerika waar zij deel zullen nemen aan de wereldlentooni teiling die te Chicago gehouden wordt Op hun doorreis naar Clueago zullen de ïtaliaaiische vliegtuigen in ons land landen Ttagen het einde dezer niaund oi in het begin tier volgende maiuid worden zij te Schelhngwoude bij Amsterdam Vfrwacht Ook op de terugreiö van Amerika naur Italië zullen de vliegtuigen Schellingwoude aandc en De Italiaansclié minister van Luchtvaart generaal BalLo zal de reis medemaken De heer Senzadenau is vergezeld vanden kap der Italiaansche ludlitmaeilit Babbi die Ie Amslerdam zul blijven ten einde een en ander te regelen Gistermiddag heeft de heer Senzadenari vin bezoek gebracht aan den chef van den marinestaf schoutbij iiuclit de Graaff Skarzynski vliegt met slappen hoed over Oceaan Afrika Brazilië in 9Vi uur Uit Buenos Aires wotdt d d 9 Mei aan Do Telegraaf gemeld De poging van den Poolschen vlieger kapitein Skarzynski om den Zuidelijken Atlanlisclien Oceaan over te vliegen is met succes bekroond Hkarzynski die gisteren U Smi Louis in enegal vlak boven Kaap Verdi aan de Westr Afnkaansehe kust was opgestegen bereikte na ca 194 uur vliegen veilig den anderen kant van den Atlantischen Oceaan en landde te 18 uur 30 Greenwiohtijd te Maceio aan de kust van Biazilië ten Zuiden van Pernambuco Het vliegtuig wJiarmede hij den tochtheeft volbradit is van het óénpersoonssporttype van Poolscho constructie metoen Wright Mayor motor van 135 P K Hijhad 760 lüer benzine aan boord voldoendevoor een vlucht van 30 urn Skarzynskidroeg een gehoon colbert eostuum metslappen hoed en had belialve eenige levensmiddelen waaronder extract vffin Afrikaansohe kolanooten eenige tabletten chocoladeen 2i liter water met sinaasappelaap ver jmengd geen bagage bij zich j Skarzynski werd in 1899 geboren en be RECHTZAKEN Bevestiging van het vonnis Jn een zaak te en den 33jarif en utobuK ondememer B B uit Gouda appellant van Ven vonnis van den kantonrechter alhier waarbij hij wegene overtrediUis van de Motor toren Kjjwielwet was veroordeeld tot ƒ 8 l Of fe of 2 dagen lje bU yns heeft het O M van de Rotterdam i bc rechUiftnk lievesticuiL geéiseiit RADIO TELEGRAFTSCn WEERMRICST 10 Mei Hoogste stand 770 6 fe Janmi en Laagste stand 753 8 t Hhn aji i nH k VShvacWjng Mee t mnuin vvr ffiijke tot noord weefelijke wind Zwaar cwolkt met tijdelijlfe opklaringen Waais hijjdijk nog rf gen of hagelbuien Weinig verandering m temperatuur MS p i5 ft Ml het ïiSnaCTlKmd tot ïftt Sna e leiden zeidéü Op ie Volgens de Eveiiing Standard heeft Jiosenberg gedurende het weekend BuckHiTstpwk bU Ascot bezocht waar Sir Henri laeUidbii woont De diplomatieke mede rk r vaft dit blad verneemt dat het hoofd el van Rosenberg s bezoek was de ontwafjfciungsvoorstellen te bespreken Binnenland H M de Koningin in den Haag teruggekeerd H B4 de Koningin is hedenmiddag van Het Loo op den Ruigenhoek teruggekeerd A invallen o den gulden pe materdamafïjw justitie draagt de poï t een diepgaand onderzoek op Naur WIJ verntiuieii lutjfl de OfficJer vitii Just t Amstvrdöiii afl i de lioofdbieUolijke ptili ie een diepgaafliJ iv rai ek opjfo draeeri in verband lyet in tien iaataten tijd opgedoken beriohten voigena welke door builenlaadsehe element+ n aanvallen worden ondei pom P de poeitio van onzen giUden ï en va e ug in den Usseldük tusschen NieuiM rk erk a d UmH en M oi drecht la verband met de plunnen tot dt n aanleg van een vaste brug in den IJsseldijk tuesciien Nieuwerkerk a d IJssèl aii Moordi eehi wordt vooi ge j teM tot heeren dijkyraaf en heemraden van defl Zuidplaspold r een brief van den volgenden infiou l te iicliten af Av onze Kamer heeft vernomen wordt dattf u verwogen om de niet meer functlfipn i rPntle ophafUbrug over lia sluis in den IJiseldijk tiissi lieii Nieuwerkerk a d IJisel en MoordrecJit te vervangen door ten viiste brug öp vrijweï dezelfde boogie boveni bat pchuti eil Nu het de eot aan de tegen woordige brug u tot f en ingnjpwiden maat r el dwingt worttl dus indien onze mlleljtangen juist iijn s treefd naar t eft maatr el die de belangen van het verkeei bet beat dient en nu d de kosten van onderhoud zooveel mogelijk beperkt Blijkbaar wordt naar uw oordeel tegen Ieze voordieelen van een vaste brug Itr plaat e met opgewogen door het lielang van de binnei vaart die uiteraard aan een beweegbare brug de voorkeur geeft Onze Kamer betreurt ieze keus omdat de aard van bet vervoer door dfe sluj in den iTaseldijk een beweegbare brug daardoor in dog meer dnn gowone male gewenach i doet ijn Vele schepen voeren imniere als deklast hooi en troo mede ten behoeve van de tuinders in den Zuidplaspold r en den Prins A lex n derpolder tus föhen den IJssel en den nieuwen weg van Rotterdam naar Gouda Naar neer matige Hchatling omvat djti vervoer jaarlijks meer lan 5 miUioen K G Nu de bestaande ophaalbruig sedert eenige maanden niet meer tuctlonneert lijden de schippera reeOs Rcbade doordat aij minder deklast kunnen laden en bovendien lnj het invaren geregeiffl nioelien wachtcai tot laag water Uit is zooveel te epger omdat slecbt word4 geseJiut van zonsopgang tol zonsondergang terwijl bet vervoer van hooi en atroo liet dnikst IS wanneer de dagen kort zijn Daardoor Kan bij en ongunstig tijdstip van laag water of bij noopdwefitenwind waardoor bet water sleobt weg valt soms in dagen niet worden gesciiut Ook bij niw weer kan men thans niet binnenkomen terwijl tiet dan voor de luis een onhoudbare lïgpJaatB is Ueze thans ondervon i n t e7iwaien zullen iiiteraaid worden bestendigd wanneer ip ttTigenwoordige tijdelijk niet beweegbare npfiaalbnig door een vaste brug op vnjwel dezelfde hoogte zal worden vervangen Of de ödiipperij zal daardoor blijven schade lijden of de vracht vonr hooi en stroo naar den polder aal op den duur stijgen tot hiitiadi van de tuinders Het belang dat het Jaiidverkeer bij deze oplos i beeft kan rjlet groot meer ijn nu de nieuwe verlEoernweg van Rotterdam naar Urmda weldra h beteekenis van den wesr over den dijk zeer zfti doen daJen Ais eenig wezenlijk voordeel van een va te brug lilijfl diin over de vermindering van de exploi atiekoHten een factor waarvan wij het belang niet ondecscbatten doch die naar ons oordeel toob niet op één lijn i If stellen met de l lt vende belemmering van het vervoer naar uw nolder van één der belangrijkst bedrijfsmiddelen vftn de tumid erij Wi veroorloven ont daarom een lieriiU Uwda besetiouwing van bet betrokken tJHJi innshpiigende overw wini e geven Mocht j tó ondank8 het aan se voerde niet tof een boweeglaaie hruir kunnen besluiion lan 70uden wij sitbaidiaTi in elk eval wiK Ji n adndnncren op vei lióoïinsr van de leeen Oordlge tooTvaartiliuoKfemet J 50 M on voor döo winter op ve t n lng van den ctiuttijdi zoo voor zon i j i ah r nt na zon nndergwig l ateler Tred prU aan Cflijk e t lpgjam van L e iiKwenn iirhtél Nair Mnleirhiiiï daarvan heeft de tieer HondersOii tol den voorzitter van de vert eniging een Miei genchtt teneinde zijn groote erkentelijkheid te Tsetbigen voor deze 11 Arthur Hcjoderson Een lelicitatietelegraitt van de Ver Ma l ipg voor Volkenbond en Vrede eih een antwoord van Henderson Het booldbebtuiii an de VeK i niL iiig 10 1 Vólkeiihond n Vji de liecfl in het feit lat d WHtelei r dcii rij dooi en Nederlander i ingef teld i i uoi I Mil niU Nederlandeis samentjectehl oMeg ordt toeu kt ml voldoendefianlfiding gevonden ot ib n bfpr Arttiui HPn lcr oD den voorzdter der unlwajjeRitigffonfeientie dv diii J i ir dezen i i aheeft gekregen zo s oe liir inu Volk nbondsdag Op IS Mei a s zal voor den Volkenbond aandacht worden gevraagd Juist na is steun noodig Telken jare wordt op l8 Mei zoo ook dit jaar m zooveel im gelijk geheet het land aandadit gevraagd vooi den Volkenbond Zulks ga t uit van de Vi eeniging voor Volkenbond en Vrede de typisahe Volkenbondevoteeniging m ons laiid die al £ zoodanig ook de Xederlaridfaone aideeling vormt van de te Brutebel geve ligde Troioii der Volkenl ondsv reenigiagen over gelieel de wereld Wal is zoo wordt menigmaal gevraagd de l edoeling van dözen Volkenbondsöag en Wiiarom lieoft deze op 18 Wei plaaffii dat De V olkenbondsdug heeft ten doel om zooveel mogelijk op een eii denaetfden da de a indacht te vestigen op den VolkeniKmd zijn beginselen zijn arbeid Want wel neenü de gemiddelde Nederlander van zichzelf aail dat liij op de liot e ib van df n Volkenbond n ontleenen velen daaraan het reoht dïzen Ie eritiseei en niaa r odtinige kennis is op den keper beucliouwd dikwerf niet in gfoote mate tianwezig Dat kan daarom niet vet wondereir omdaf er tuHst hen dgn Volkenbond in theorj e e m piaetijk een groot verschil i Dat iXuveral iMj De Volkenbondsgedarhl i een groot I ll een grootscli ide aal in de praetiji toeyopast kan zij niet andirs dan vdbr liet nog van den tijdgenoot alt hans mteenvaJIfp lil taJ van kleinef piactdstibe aangelegenheden Men ziet den Volkenimnd werken lioor do l Oomen ziet men dikwerf hét boseh liiet meer Vandaar entiek vandaar leleur telling vandaar sOms onlgooeheling die i egrijpelijk is Hlectits degenen die bet lioel van den Volkenbond in hett oi g liouden en die beseften Uat deze op de lientriUen jaren zoo niet op de eeuwen is ingeuteld vtel meer dan op cte jaren vallen met aan dersteÜjke ontgowheling of teleiir telling ten offer Op den Volken bondsdag nu wordt eeniiiaal in hel jaar aan liet Nederlandtiebe o k met medcwrking vaji seholeii pers i ook tal van kerken drie machten die ti zamen op de openbare meening een grooliHi invloed liebben duidelijk gemaakt wal de Volkenbond is en wat bij tot dusveiie l d Maar ook wat in de toekomst van t eni te verwaeUten is Kn ook waarin hij heeft gefaald en waarin de openbare nweinig iiem moet steunen Dat geschiedt oi d meest uiteenloopenile wijze het ue j liiedf in eiken kriuig die lftaivoor vatl iia bhjkt Op den 18 Mei gescJiiedt bet om duidelijk iri maken dal Nederland het laad van Muuo de Groot bij voorkeur i aangewezen iii ijUf krachten in dienst an den Volkenbond te stellen Bij dy bevordering van dl Volkenliondsgedaoh+ie vermogen o k kl uig landen meer dan dikwerf woidt aanücnoinen Door hun voorbeeld do r liuii umdrang en door de stem di ook de kleinen tp Oenève m hel kapittel liebben kunnen zij veel bereiken De datum van IBMei symboliseert den aanvang van een periode waarin voor Nederland een nieuwe ihtemaüooale taak bleejc weggelegd Op dien da luii UKh werd in 1899 te s Gi avenhage de erste Vredesconf eren tie geop u Over de lesultaten van jlezg en liaar opvolgster kan men oordeelen gelijk men wil één dmg kan men niet ontkennen dat dooi deze onferenties aan Den Haag en Nederland cn hizondere plaats in liet int ernationaal betitel werd aangewezen Want uit de eerste Vicdesconferentie kwam het Permanente Mof van Arbitrage voort teneinde dit te beibergen schonk Carnt ie zijn VredcHpak i dat thans nevens het Permanente Hof vüornoen d het Hof van n Volkenbond en de Academie voor Intentationaal Reoht bevat nog gezwegen van de schitterende en uiivangrijke l ibliotlieek dip aan het Vredt sjwileis is verbonden t n die zonder meer O nig in de wereld kan worden geheeten Ofik dit jaar zal op den 18 MeiVolken liondsdag aller aandacht worden gevraagd I nat men die aanda lil schenken pn bedenken dal al voldoet de Volkenbond oni ctwijfeld niet aan afle verwar btingen de t dcenoi t niet altijd de meest objectieve lieoordieplaar is Juist nu waur de Volken1 ond behoefte heeft aan steun inneriijk en uiterlijk juist nu waar teleurstelling velen ifh van hem doet afwenden juist nu dat ih hechtheid van zijn grondslag daardooi lil gevaar zou kunnen komen dient iiij gesteund Het JH te hopen dat velen dat doen juist nu GEMENGDE B ERICHTEN Ongeluk of mie daad7 Een koetsier verdronken in den Vaartachen Rijn RAIHO NIEUWS PrOKrsBima voor heden H i 1 V e r SU m B 80 Concert door de PilerefluiterB B V U 6 S0 Mevr Dr J C Proost Thoden van Velzen over De leegheid van het heelal II V A R A 7 Actueel allerlei uit de arbeiderabewegingi 7 16 Viool en Piano 7 68 S O S berichten 8 E Kupers over Vakbeweging pariement irifime en politieke partyen 8 20 Opvoering van 4 ven in dezen tijd 10 20 Nieuwsberichten 10 80 Orgelspel ll gramofoon Huizen 6 6 Kinderuurtje 6 6 30 Kang door een kinderkoor 6 30 7 Onderwó rfonds voor de Binnenvaart 7 16 7 30 Nieuwsberichten 7 30 8 De Middenstan Keil J7 jauge huurkoetsier uit UUreoht heeft in den nacht van Zondag op Maanda r icn tragis hen dood gevonden m len Vaartsrjien Rijn aJdair Achteraf blijkt dat misdaad niet geheel uitgesloten geacht moet worden cnidat de ma reeds dagen tevoren aan buren en vrienden verklaard had dat yiep hem na ir het leven stond Zoo gaat de mare dat hij op verzoek van en aantal studenten p den avond van den 298ten April met zijn rijtuigje p voorbijgangers zou zijn ingereden na dit aanvankelijk te hebben geweigei d welke voorbijgangers later bleken faeeisten tp zijn Snids dat oogenblik moet de koetsier geen lustig fiogenblik meer hebbed gekend Voortdurend voelde hij zich bedreigd en wanneer de verliaiCTi van omwonenden uiét zijn iwbben lal van fasdslen m uniform gedurende de liialste dagen rond zijn huis ge worvMi zoouat de m n besefierniintg zocht bij vrienden en daarna niet meer te bewegen moet 4ijn ut Ti cu luuiii ziin g eest in den avond zijn beroep uit te x oefenen der en onze Ned belastingwetten door A He nacht waarin f ef ongeluk of de inis r het Geref Evang laad geschiedde had hij tevoren met een Zangkoor Wijk II te Utrecht 9 9 8 j DrV vriend een eafé bezocht en daarna had hij J Westerveld over Autarkie 9 80J n vraehtje naar Hoog Laren üp den O Concert Viool Alt Viool Hoora eo terugweg kwamen beiden een groepje van P ano 10 30 10 40 Nieuwsberichten 10 40 li f f en waarvan enkelen onder 11 30 gramofoon den invloed van sterken drank verkeerdei M STADSNIEUWS GOUDA 10 Mei 1933 Drankwet Burgemeester en Wethouders van Gouda biengen ter openbare kennis dat op 6 Mei 1938 bij hen is ingekomen een verzoekschrift van C J Lafeber wonende te Gouda Graaf Florisweg no 40 om een verlof A iiigevolge de Drankwet voor de volgende lo Jitelt de benedenvóórlocaliteit van heli pèrte t Graaf FlorisWeg no 40 Binnen twee weken na de dagteekening dezer bekendmaking kan ieder tegen het verleenen van dit verlof schrift ijk bezwaren bij Burgemeester en Wethouders inbrengen Ëen wandeltocht van Virea Junioren A s Zondag gaan de Junioren van Virefa et Celeritas hun ïJe wandeltocht houdeii Wederom wordt om precies half tien vanaf de Kopschool vertrokken De tocht gaat ditmaal langs Zwarteweg Weth Yenteweg riatteweg Land van Stein en Voorwillens Voor de juniores boven de 14 jaar wordt het traject verlengji met door aan het einde der Weth Venteweg te putsen eil langs de Pias Elfhoeven over Reeuwyk en Korsedyk Land van ytein en Voorwillens gelijk metde andere groep het uitgangspunt te bereiken t Opdracht van werk Twee wielerbanen Het bouwen van beide wieterlianon te UoeUnchom en te AL n lt Il weik onder urchilei iiLiur van deii iK er Dirk Stuurimui II Gouda zullen woideu gebouwd zijn op gedragen aan den heer H K van Ueest uinnenier te Gouda Vergadering van den Polder filoemendaal In de vergadering van stemgerechtigde ingelanden van den polder Bloemendaal werd aan den heer A H Muller op zijn verzoek eervol ontslag verleend als secretaris Tot opvolger werd benoemd de heer G J Spruyt te Waddinxveen Besproken werd de gedeeltelijke openstelling van den Bloemendualsche weg voor autoverkeer Het bestuur deelde mede dat hierover onderhandelingen zullen worden gevoerd met den RijkswaterflEaat De rekening over 1932 verd vastgesteld met een totaal aan uitgaven van ƒ 17 502 23 en aa ontvangsten van ƒ 18 178 81 De egrojjting voor 1933 vermeldt een tot vak f 23 589 73 vorig jaar ƒ Bij de rondvraag besloot de vergadering den afgetreden secretaris een aandenken te gïven als blijk van waardeering voor de wijze waarop deze zijn werkzaamheden lieeft vervuld Ons drinkwater Het Mei onderzoek van het water der Goudache Maatschappy heeft uitgewezen dat de ontharding weder verder doorgevoerd is dan gewoonlijk Daar het water hierdoor nu eenigszins alkalisch is geworden verdient het aanbeveling de ontharding ifts minder te doen zyn Overigens voldoet hel water geheel aan de te stellen eischen Wedvlucht postduiven De postduivenvereeniging H Westen Meld Zondag een concours vanuit Vilvoorde Us 8 uur Aankomst eerste duif 9 25 11 laatste duif 11 03 08 De prijzen werden behaald als volgt W de Jong 1 3 8 10 16 32 W Naves 2 6 ISt 20 G Verblouw 4 13 18 24 J Key 5 28 D Kraaienbrink 7 14 M Lakerveld 8 29 A Harreman 11 26 31 33 J v d Weijde 12 25 34 W Luynenberg 16 17 K Prevoo 21 G Schouten 22 P Broekhuij2en 23 J H de Haan 27 P Koemans 30 Agenda 10 Mei 8i iiui Bovenzaal Het Ho Uaakbord Alfc Veig Vei tot luatandlioudin van liel ioudseh Muaiekkorpe 10 Mei 8 uur geb Daniël Cursus E H B O voor de dames 9nder leiding van Dr van Elk 17 Mei 8 uur geb Daniël Cursus E H B O onder leidingvan Dr vaJi Elk 2 4Mei 8 uur geb Daniël E H B O Examen 31 Mei g uur geb Daniël 3 maandelyksche jergadering E H B O MARKTBERICHTEN Kaasmarkt Woerden lO Mei BPOWT EN WDSTBtflDlW ATHLETIEK Berger naar Italië Zondag 14 Mei a s zal de Hollandaeiie sprintkiunpioen Chris Bertjor dielnemen aan de internationale wedstrijden van de ver gmg Gi lioin noreui e italic Hij W h meeten meti o m de Duitsohera fonath die Zondag i 1 Ie Milaan de 100 M n de tijd van 10 6 sec aflegde Borchmeyer V t en Buthe Preper Lei wijl ook de Itsr lawisehe sprmters Toelli en Ralvia i van f P zullen zijn UIT DEN OMTREK BOSKOOP j Diploma dro B u Huisman behaalde dezer da h t diploma als ttrom t vin de vak loolVoor drogisten te Kotterdam GOÜDKEAK n den veelvouder B alliiar werd Maan f i een rund verdronken m een iBn e dp iweide aangetroffen iel ïpr ia ni ebraoht i Wijze van werkverechaffinjr werd door j ® n in deze gemeente hout geIfflö i burgerlijk Armbestuur zal nu 3000 K G gehakt hout op het terrain De Kamtr van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en Ometreken Het varslag over 1932 De Kamer van Koophandel en fabrieken voor Gouda en Omstreken heeft over 19 het verslag van haar werkzaamheden in druk doen verschijnen waarin zooals te doen gebruikelijk is de nieuwjaarsrede vari den voorzitter op 25 Jan 1933 gehouden fen waarin een overzicht wordt gegeven van het afgeloopen jaar is opgenomen Behoudens de gewone werkzaamheden in eenige openbare en besloten vergaderingen velke meerendeelö reeds zyn gepubliceerd heeft de Kamer dit jaar medegewerkt aan de uitvoering der maatregelen tot contingenteering van divers artikelen by invoer ir Nederland Uet Handelsregister Uit de opgenomen statistiek van de werkzaamheden van het Handelarejfister blykt dat in 1932 voor de eerste maal zijn ingeschreven in het district der Kamer 139 handelszaken Ie kl a T 5 8 van de 2e kl a ƒ 15 5 van de 3e kl a ƒ 50 en 1 van de 4e kl a ƒ 100 in 1931 waren deze aantallen resp 129 8 1 2 Het totaal aantal ingeschrevenen bedroeg aan het emd Dec 1932 4219 tegenover 4056 op 31 Dec 1931 Gedurende 1932 werden 71 handelszaken opgeheven werden 2002 certificaten van oorsprong uitgereikt en 673 stukken gelegaliseerd Uit het Handelsregister werden 852 mondelinge en 362 schriftelijke inlichtingen verstrekt De Financiën De rekening over 1932 sluit met een totaal van ƒ 25 523 40 OUder de ontvangsten komen voor aan jaariyksche bydragen ƒ 14 100 34 aan eerste inschrijvingen ƒ 1095 83 aan afschriften en uitreksels 271 16 tot de uitgaven behooren Jaarweden personeel ƒ 8289 95 pensioenstorting personeel ƒ 1162 50 waarvan ƒ 627 60 wordt verhaald onderhoud van het gebouw ƒ 656 09 verwarming licht en water ƒ 306 60 onderhoud en aanschaffing inventaris ƒ 234 92 telefoon en telegrammen J 446 26 porti ƒ 873 63 uitgave jaarverslag ƒ 317 54 druk en bindwerk ƒ 239 52 kantoorbehoeften ƒ 243 31 tijdachriftenboek i erken ƒ 234 22 reis en ver blijf koste i ƒ 581 75 subsidies ƒ 1037 10 huishoudelyke uélgaven en algemeene onkosten ƒ 800 28 D rekening bluit met een batig saldo van ƒ 107 26 De gang van zaken in de bedryven Ken somber geluid Uit het overzicht van den gang van zaken in de voornaamste bedryven jn het district volgens de door die bedryven zelf verstrekte mededeelingen biykt dat alle bedryven den zwaren druk van dezen tyd ondervinden In de grof aardewerkindustrie was de toestand in 1932 allertreurigst de aardewerkindustrie was even slecht of nog slechter dan in 1931 de automobielhandel la slerk achteruitgegaan m omzet de vrachtautobedrijven werken met verlies alle autotiansportbedryven zitten aan den grond ook op het bankbedrijf is de stempel der slechte economische omstandigheden gedrukt Vermindering van omzetten in handel industrie en landbouw en een ongekende inzinking van de prijzen hebben op de bankomzetten een enorm nadeeligen invloed gehad Ook het effectenbedryf heeft sterk geleden In de beschuit koek en auikerwerkfabrieken is de gang van zaken eveneens slecht in de boomen en plantenhandel heeft de toestand in 1932 een zeer ongunstige wending genomen de toekomst in d t bedrijf is somberder dan ooit in het bouwbcdryf wm t Aveneena buitengeartjp yDngUnstig en als gevolg hiervan leden ook de dakpannen en steenfabrieken in sterke mate Van het drukkerybedryf is het vooral het grootbedryf dat het zwaar te verantwoorden heeft de middelmatige bedryven kunnen zich tot heden nog al staande houden hoewel de concurrentie zeer groot is Ook in de plateelbakkeryen in Gouda zoowel als in Schoonhoven is de toestand zeer ongunstig door het ontbreken of door sterke vermindering van den export en het terugloopen van den binnenlandschen omzet Voor de pijpenindustrie geldt hetzelfde ook daar exportbelemmeringen en gedaalde prijzen De Coöp Zuid Holl Eierenveiling heeft door een stijging der prezen en groote aanvoeren een behoorlijke winst kunnen maken waartoe veriaging der vrachten en zuinig beheer zeer veel hebben bijgedragen Er was een aanvoer in 1932 van 5 493 262 eieren tegen gemiddeld ƒ 3 15 per 100 tegenover 3 196 296 eieren in 1931 van gemiddeld ƒ 4 52 per 100 De uitkomsten van de pluimveehouderij waren in 1932 verre van goed voor 1933 zyn de vooruitzichten nog ongun stiger Ook in de goud en zUverindustrie in het district der Kamer heeft met veel moeite en zorgen te kampen gehad met het gevolg verliezen slechte uitkomsten en toenemende werkloosheid Als deze industrie op bescheidener voet zal kunnen blijven voortbestaan al men daarover tevredep mogen zyn Voor den kaashandel was 1932 wederom ongunstig de onverkochte voorraden van 1931 hebben belangrijke verliezen opgeleverd De export naar vele landen ondervond talrijke moeilijkheden De deviezenregeling en de verminderde koopkracht in Duitschland zyn belangrijke nadeelig wer kende factoren geweest Ook de concurrentie met landen die den gouden standaard hebben prijsgegeven heeft zich ernstig doen gevoelen j De meubelindustrie heeft veel te lyden van de verminderde koopkracht in Nederi land buitehlandsche concurrentie en overi productie In Waddinxveen is de toestand in deze industrie kritiek j In de vernis en verffabrieken was ook door verminderd afzetgebied inkrimping van personeel en werktijd noodzakelyk Ook de wasscheryen hebben door bezuiniging in ue huishoudens veel minder goed te verwerken gekregen Het gevolg daarvan is dat het prijspeil zeer is gedrukt Merkwaardigerwijs kan de Zeepnijverheid over 1932 niet ontevreden zyn voor wat betreft de handhaving var den omzet De verhouding tusschen kostprijs en opbrengst laat echter te wenschen over Dit vindt zyn oorzaak hierin dat het publiek en óe industrie een product verlangen van de beste kwaliteit tot een goedkoopen prija Voor de transportbedrijven te water het vervoer per schip en boot in vasten beurtdienst was 1932 nog ongunstiger dan het jaar te voren Wellicht zal het schip en de boot op den duur plaats moeten maken voor de auto Zooals men ziet de stemming van het gansche bedryfsleven staat in mineur SCHOONHOVEN De lyn Schoonhoven iouda Met een beroep op de totstandkoming van de lijn Gouda Schoonhoven hadden B efii W zich destyds tot den minister van waterstaat gewend betreffende de geldigheid van de algemeene abonnementskaarten Op den tramweg Gouda Schoonhoven De minister antwoordt nu dat in 1903 aan de Maatschappij tot exploitatie van Tramwegen concessie is verleend voor deze iyn voor een snelheid van ten hoogste 20 K M per uur Deze concessionaris kon den tramw niet voltooien de lijn is in den loop van hel jaar genaast en den aanleg vervolgens düor den staat voltooid die de exploitatie aan de staatsspoorwegen opdroeg De grootste snelheid werd op 35 K M per uur bepaald waardoor op de i spoorweg het Vereenvoudigd Locaalspoorweg Reglement 1902 van toepassing was Op den titel van dit reglement mag niet een beroep worden gedaan voor de bepaling van het karakter van dezen spoorweg Dit reglement diende enkel om de behoefte van verschillende tramwegen aan een grootere snelheid dan die van 20 K M te bevredigen De daaronder geran gschlkte spoorwegen behielden zuiver het karakter van versnelde tramwegen Ook het feit dat de tramweg met normaal spoorbreedte werd aangelegd doet aan zijn karakter niet af Ontkend moet worden aldus de minister dat in den loop van de jaren maatregelen zouden zjjn genomen om het karakter van den spoorweg te wyzigeB WOERDEN Plan voor Rijndemping Naar aanleiding van een bericht dat de A N W B en de K N A C zich met de voorloopige plannen voor de demping van den Rijn te Woerden konden vereenigen wordt medegedeeld dat dit bericht niet juist is Op een van de zijde van l t Rijncomité te Woerden gedaan verzoek hebben genoemde Vereenigingen medegedeeld dat gelet op de omstandigheid dat de traverse door Woerden onmiddellyk na het gereedkomen van den snelverkeeraweg van s Gravenhage naar Utrecht hetgeen binnen vier jaren kui warden verwacht aann erkeliljk aan der werkverachatling verkoopen Tevens nullen dan ook enige gertedschapiH n verkocht wordeift Door de familie Moleiiaur ts aan de geineente een mooie lioefijzertafel gesclionken die een plaats Jieeft gekregen in de Raadszaal Deze tafel is onder dankzegging door den Raad aanvaard Gouden huwelüksfeest Het echtpaar J Kool en N Burger alhier hoopt op 18 Mei a 3 zyn vijftigjarig huwelijksfeest te herdenken Dezer dage ia een aanvang gemaakt met de werkzaamheden voor de ophooging van den IJsseldyk Een auto met grond beladen geraakte reeds van den dijk Ook brengen deze werkzaamheden veel stagnatie in het verkeer mede HAASTRECHT Ongelukken en gros Het verkeer gestagneerd Dmsdagavond verzakte een melkantio van de zuiveltabrik Moordreeiit op den WestVlisterdijk nabij de z g Kwakel De wagen werd met behulp van den kraanwagen van den heer Van Vliet op den weg gebracht en bloek niet noemenswaai d beschudigd Woensdagmorgen onihtieeks half tien reed een luxe auto van den lieer Krontlioyli mt Bussum door Ie vèr uilhalen nabij de woning Het Paradijs van den ZuidenlJssel dijk de inzittenden kwamen er zonder letsel af de wag werd door den kraanwagen van den heer HuUenmn op den weggesleept hetgeen tot 12 uur duurde en waardoor he i veikeer herhaaldelijk gestagneerd werd Ook een tweetal Koninklijke auto s waarin gezeten H M de Koningin en H K H Prinses Juliana met gevolg moeeten eenigen tijd wachten aivoiWib er gelegenheid kon worden gemaakt vpor het paaseeren Juist wals deze auto weer op den weg igebracht toen de tijding kwam dat een auto waarin gezeten burgemeesler Oldenhof van LÖpik Jaarsveld en Willige Langeraik vermoedelijk door niet voldoende uithalen van een melkauto in de VJiat verzakt was m den slappen WeetrVlisterdijk De kraanwor gen van den hee Hulleman die zijn weik juiat beëindigd had ging hier onmiddellijk I op af en het gelukte spoedig den wagen weer op het goede apoor te brengen De Bchtde werd onderling geroeid gue zfin vfiej eiu Jigue zfjn yfiegopleidin in i 26 ie BydgoszeL In 1952 Volbraclit hij etn gi oote vliegtocht over Afrika met een afstand van 25 770 K M in een Poolsch vlie uig van het type V Z t Z Laatste Berichten DKAA1 LUUZK UlEiNbT Het geheete vermogen der Soc Üemocr Partü Uuitsohtand in beslag genomen UERLIJN lü Mei In verbajid met het onderzoek naar coriupUe beacliuldigingen tegen het soc dem iijksdagiid Leiparl en andere foe dem leiders is heden op bevel van de corraplJe afdeehng vim hel Pruiaifc ehü ministerie van JoStiÜe heit geheele veimogen der oc Dem Partij Dultsehlanu in liColag genomen Nadere mededeelingeu hiervan konden in verband m t liet onderzoek met woiden gedaan u vc Bchulv e van de S P D ia Mk het veriiogen van alle mèli de S P p in nauwo eibinding taand orgaïïisatlfe8 m beslag gcnonien o a vfltf de Reichètófeier zwartluud goud 1 De zaak tegen den AmsterdamschevF notarii véor den Hoogen Raad DEN HAAG 10 Mei De Hooge Raad zalnaar wij vernemen op Maandag 39 Mei behandelen do zaak tegen notaiis mr L IN Ie Anieterdain die dooi het Hof aldaar wegens valschiieid in geselirifte meei maien gepleegd IS veroordeeld Lot driëJnaAiiden gövdngenisstraf met aftrek Van 3e 7 lVenUeveheclitenis Een groote hoeveelheid opruiend en godstasterend drukwerk in beslag genomen DKN HAAG lU Mei In een perceel In if Tionipstraat te VGravenh age waaiin 1 = gevebUgd eeu brochuredepot van de Vvijg Socialisten ia liuiszoekiog verricht Eau i eer gioole hoevecliitild opiuiead en godslusteiend drukwerk weid aangetroffen u iieahig genomen Mr Je Vries de Haugsche wethouder lijdende aan trombose DlüN HAAG 10 Mci Naur wij veruemou I de Haagöcho wethouder De Mr de Vneu ii vouiuemeuti tim wanneer iij zich weer efannjöiim kan btiwegen een kuur to gaan doen m een badjriaata jo Xuiuiandie wixm eeu deliiutieve genezing kan worden verwac it TWEEDE KAMER De getoof brieven vau ie heeren Sneevtict ardjono en Alimia niet ingekomen DImN lt V U 10 Mei In de neuen geliou tlou vurgadeung van de liweede Kamer werden de ingekomen gelooid brie vtn uageziea on kgden dü uauwozigu tedcn du voorg 3ichreven Luden of beloiU n al Het bhjkt dat met ZJjn lugekomtiu de geloofsbrieven van de heeren bneevliet ïiai di Aio en A ii ni mi liy liet upmakc i van de UyininuUe voor Jiel voorziLleiaCliup weid gejcozen tot oi al oandiuaat Mr van üödiaik met Ö4 van de ö2 btemiuieii S blanco i eura van AÏnsierdam WiabJ iLh ut ii bi ii 9 Mei lü Mei Officieel 1 ondüu Ö 4H 8 39i Iturlijn 56 40 58 36 Parys 9 77 9 7B Brussel 34 53 34 65 Zwitseildud 47 92i 48 Üö Weeaeu lv enliagt n 37 60 37 3l titockholm 43 70 43 75 Oslo 42 80 42 7U Nöw York 2 15 2 12i NieUoffioieel Praag 7 41i 7 41 Madtid 21 36 21 3fi Milaan 13 07 13 1P Piolougatia iJ BenraoTerzieht lil de ochtenduren heersohte Ier bfluraö van Amsterdam een oveiwegend zwakkere steniimng De weekelraul van do Ned Bank waai uit blijkt dat de jcngbte aanval op de Melerlaudache gulden de positig van on7e centrale credietinstelling im geeneii deele heeft aangetast maakte dat degenen die vrees voor de waarde van het betaalmiddel hadden gekoesteid gerust gosteld waren en tot realisatie van het verworven aandeelenbezit overgingen De bteiuming woni evenwel ongunstig beïnvloed door de aleoht © uitvoercijfejs der ladioprodilcten en dg vordcto verlaging dei luwolie poljaen in de Ver Staten Later kreeg de watg de overhand De berichten dat Hoosffvelt bereid zou zijn een moratorium te verleenen voor Ie Op 15 Juni vervallende termijn der oorlogssehulden maakten een goeden indruk terwijl d mededeeling dat Dr Colyn no met is gealaa d in de vt rniing vameen pailenieutair kabinet een flauwe tend z voor btaataobligatiea tot gevolg had wmrvan de aandeelMimarkt idê terugslag widVrvond in den vonii van gTObfeip vraag De noteeringen liepen dan ooklalsremeen ap Hon Oho avanc erden Ij pet Philips lEDllkt 5 pet aan Cultuurwaarden gaven wenffins een avjin te iaanischouvi en H V A s stielden zich per saldo wee rl Oven 200 Ned Scheepvaart Unie vast na iets Imrere opening Ainerik fondsen weinig veranderd Nefterl obligatiemarkt verdeeld doch Itauw voor nieuwe schulden AD VERTE NTIEN STOOMEN van OVERJASSEN REGENJASSEN en MANTELS De allerbeste bewerkine STOOMERIJ EN VERVERIJ Gouda I De Pelikaan TELEFOON 30