Goudsche Courant, vrijdag 12 mei 1933

Jaargang Vrijdag 12 Wei 1933 18293 wil In de omgeving Gouda verkoopeh Wie van eODMHE Die adverteere in onze HUIS AAN HUIS WEEKBLADEN J T KOST WEINIG T GEEFT VEEL = Voor Waddinxveen KIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR 8ERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP G HIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOO 7600 initoners is het HET Ij Weekblad voor Waddinxveen Versc iünt eiken VRIJDAG Voor Reeuwijk 4500 inwoners is het HET Weekblad voor keeuwijk Verschuilt eiken WOENSDAG de grootst mogelüke publiciteit zou vragen wat zij bereid zouden zijn op den weg naar ontwapening te doen indien Duitschland zeide i Wü zullep niet ontwapenen en zullen geen verdrag sluiten zooal gij wenscht wij zullen onzen eigëii weg volgen Ik denk zeide Hailsham dat het te veel gt ergd zou zyn van de gematigdheid en het geduld van het Fransche volk o a wanneer men het onder deze omstandigheden den raad wilde geven om eenigerlei conventies die een groote mate van ontwapening meebrengen Vervolgens sprekend over de Fransche veiligheidsvooratellen zeide Hailsham dat de Engelsche v oorstellen een reëele poging behelzen oiji aan deze veiligheidsbehoefte tegemoet te komen Wij wenschen echter vooral geen valach gevoel van veiligheid te geven door verplichtingen op ons te nemen die wij op het oogenblik niet in staat zijn om na te komen Eindelijk verklaarde Haiélham dat het niet t Engelsche standpunt in dat de Duitsche rechtsgelijkheid kan w rden bereikt half door herbewapening vah Duitschland en half door ontwapening der andere mogendheden E n crisisstemming te Geneve I Geen accoord over de opheffing der Duitsche Rijksweer Nog geenerlei j toenadeiiivg inaake de umformiseering van de leger inrichtingen verkregen Üj dft ontwapeningsconferentie te Genè j 13 men tot nog toe nog niet tot overeenstemmJng gekomen over de opheffing der üüitsche iiyksweer Dit heeft tot gevolg dst er in de kringen der Ontwapeningscontcrentie een zenuwachtige crisisstemming jigarscht die haar hoogtepunt heeft bereikt loen de gedelegeerden van de groote vijf Duitschland Engeland Frankrijk Italië en de Vereemgde Staten valt Amerika gistermiddag urenlang met Henderson bijeen walen om de strydvraag van de uniformiseevog der legermrichtingen op het Europee che vasteland of wel de opheffing der tqkaweer want hierom ga t het nogmaals onder Ikaar te bespreken Detstemming was reeds zeer verscherpt doordat het Geneef che bureau van de Duitflche liga voor den Volkenbond de verwhillende volkenbondsjournalisten verrast httd met een scherp artikel van Von Neurath over de Duitsche pojitiek ter OntwapeDingsconferentie Natuuffyk bleef t artikel ook aMi de delegaties niet onbekend Algemeen maakte het een zeer ongunstigen mdnik daar Von Neurath zyn scherpste terwijten in dit artikel in het bijzonder tegenover de Fransche politiek ter Ontwapeningsconferentie juist op een oogenblik liet bekend maken dat moeilyke particuliere onderhandelingen aan den gang zjjn Later bleek dat Von Neurath aan het tydstip der publicatie van het artikel geheel MiBchuldig was Het was ongeveer veertien i digen geleden op verzoek van de Duitsche Üga or den Volkenbond reeds geschreven en het was eén fout van het Geneefsche bureau der liga dat dit artikel juist op dit cntieke oogenblik werd openbaar gemaakt er aldus tot verscherping der stemming bijdroeg Na afloop van de besprekingen van gisteravond werden verschillende gedelegeerden door talryke aanwezige journalisten met vragen vol spanning bestormd Men kwam evenwel niets te weten allen deden leer geheimzinnig maar uit alles bleek wel dal de besprekingen nog geenerlei toenadering hadden gebracht Zelfs Henderson wiens optimisme tot dusver onverwoestbaar was heeft moeten erkennen dat de besprekingen den toestand Verre van verbeterd hadden Gisteravond 9 uur zouden de onderhandelingen tusschen de groote vijf in tegenwoor ligheid van Henderson hervat worden De Franschen schijnen daarbij het voorste te willen doen dat vandahg het Bureau en Zateidag de algemeene commissie zal bijeenkomen waar dan uit een openbaar debat de verantwoordelijkheid voor het niet slagen d Goudsck BUITËNI ANPSCH NIEUWS DUITSCHLAND Boeken op den brandstapel Demonstratie tegen den on Duitschen geest Als inleiding tot de openbare boekverbranding die als aangekondigd gistera ond op de Opernplatz te Berlyn plaats vond hield de meuwe hoog raar voor de politieke paedagogie prrosBor Alfred Baumler een college over wetenschap universiteit en staat Voor het begm van het college marcheerde een studentenorganisatie met swastika vaandel binnen De meeste studenten in de stampvolle gehoorzaal waren in S A uniform meldde het W B Na het college verzamelden de bruingehtmde studenten zich op den Hegelplatz Vanwaar zij in gesloten gelederen met fakkelb en muziek naar het Berlijnsche studentenhuis marcheerden Daar stond een groote taiissa publiek De leider van den nationaalsocialistischen Duitschen söl entenbond Hippler hield een korte toespraak en daarna zetten de wagens met tot den vuurdood gedoemde boeken zich in beweging vergezeld door de studenten Onder de Brandenburger Tor door ging het Unter der Linden naar de Opernplatz Om U uur kwamen de eerste groepen studenten daar aan Zij marciieerden lang s den brandstapel die daar opgericht was en wierpen hun fakkels erop zoodat de stapel vlam vatte De wagens met boeken werden ontladen en de studenten die zich in ryen hadden opgesteld gaven de boeken zoo aan elkaar over van de wagens gelijke tijdon zijn er vreemde dingen te Eushfell House gebeurd t Sqliijnt dat ec iets duivels in Wyeeoliar Deno aan het spoken ie Vieenido dingen daaf nep Ned Wel de oudie families die daar wonen zijn even zedig als kwaker bij een b rafenis Ja maar heette hun zoon ook niet Wilde Harry die zooals je je zult herinneren de nicht van Squire Daneholmetrouwde Ik herinner me Wilde Harry hij is een beetje in de vw getelilieid geraakt zei Oe ander met een droog lachje Nu je wet t trp wat voor manier hijstierf hij viel van de trap toen hjj teveel gedronken had En de vrouw ging bijde oude menschen op Ruahtell Honae inwonen De jonker hield even op eu dronk zijn opgewondenheid nam hand over hand toe God zg was een goedi sdiepsel vanvleeach en bloed schetterde hij Wilde Harry joeg haar den duivel op het lijf wilde haar met aJle geweld meesleepen naar plaateen waar gedobbeld werd of waar üanengeveohten gehouden werden en wildehaar in ona gezelschap brengen juistomdat ze ons haatte met hem n den h oclenduivelschen boel soms als hij nog watverder ovei de stivep ging dan oudere trachtte hij den baby te haieni om hem teleeren drinken en vloeken en dan verteldeihij hem dat hij moesl opgroeien tot eenman gelijk zijn vader wa Ik heb vaak geprobeerd zijn vrouw te troosten want hetspeet me voor haar Een ruwe tdtbarstin g van gelaoli onder NIEUWE PROTESTANTSCHE B£CRAFENISONDERNEMING FLUWUIEH SIN6EL 63 GOUDA TE13I65 BlUUICETARItVEN NETTC BEDIENING Iet is HET VOORDEELIGST Het is HET EENVOUDIGST Het is HET GEMAKKELIJKST wanneer U in meerdere bladenadvertentiën hebt te plaatsen hetzjKier of welk blad ook in binnen obuitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAU VAN DE GOUDSCHE COURANT IVIarkt 31 Gouda Tel 2745 o züt dan in eens klaar en deplaatsing geschiedt naar wensch entot dezelfde pryzen als door de bladen direct wordt berekend 35 cent p half pond Botar oublies Boter bistjeB Boter toilgen Beter spritsjea Boter janhagel BotercokesSSc p st Van Hollandsche boter HoUandsche bloem Hollandscl e eieren Hollandsche suiker Matgouden luxe trommel bevattende de S bovengenoemde soorten slechts 50 c Denkt aan premiebon I SANGUINOSE Aanbevolen tegen slapelooslu irï gebrek aan kracht en energie gedurige vermoeidheid lustelQoaheid n moedeloosheid zeniiwhoofdpijn gebrek aan eetlust pijn in de maag piJn in den rug en de lenden kortom alle verschünselen van Bloedarmoede en Zenuwzwakte Prgs p fl ƒ 2 6 fl ƒ ll 12 fl ƒ 21 Te verkrijgen by Apothekers en Drogisten VAN DAM Co Da Riemerstraat 2c 4 Den Haag Uililullsnd verkrijgbaar In d oran andbulilM van 3Q labl 711 H en oranjtiaki i van 3 tabl i tO cti S Uo y Voor 10 ets ons fantasie Oublie of 1 ons Reco blokjes Champagne Boenen 3 ops voor 25 ets Eikenblaadjes f n koekje 4 ons voor 25 ets metBOHvoorCADE U Hoogstraat 13 CHOCOIADEHMS NEDERLANDSen FABRIKAAT Schouwburg Bioscoop Gouda Van VRIJDAÜ 12 MEI af Een streep door de rekening een spannende en toch vroolijke film uit het leven van een wielrenner In de hoofdrollen TONI VAN EIJCK HEINZ RUHMANN FLOCKINA VON PLATEN HERMANN SPEELMANNS Een Streep door de Rekening schetst U een spannend verhaal uit het leven van een stayer een wielrenner achter groote motoren Het geeft U een juiste kijk op de intriges welke er voor groote wedstryden tusschen de deelnemers plaats vinden en tot slot ziet U een titanen strijd met motorgangmaking op de wielerbaan Heinz Rühmann zorgt er bovendien voor dat er bij deze interessante film hartelijk kan worden gelachen ledere sportliefhebber moet dit bijzondere filmwerk komen zien 11 H Extra verzorgd vooi progi ammaI I Toegang voor eiken leeftijd I Populaire prijzen Populaire prijzen Thalia Theater presenteert van VRI IDAG t e m WOENSDAG het meesterwerk der Ameriliaansche filmindustrie de Metro Goldw vn Mayer film DEGROOTE PARADE thans als GELUIDSFILM regie KING VIDOR Hoofdrollen JOHN GILBERT RENEE ADORRE KARL DANE Machtiger en Grootscher film tegen den oorlog zal nimmer worden gemaakt Als soundfilm ontroert dit kunstwerk U meer dan de stille editie Ga deze film beslist nog eens zien TOEGANG BOVEN 14 JAAR Bespreek uw plaatsen voor Vi ijdagavond Cassa Vrijdag van 12 2 uur Nieuwe Gezondheid enllCracht JIEUWE gezondheid en krachi geregeld Sanatogen gebruik omdatkomen niet vanzelf Gij moetf Sanatogen het lichaam vanuit eaan Uw lichaam juist die ondstoffen kern weer opbouwt toevoeren phosphorus en gecon i Begin nog vandaag Sanatogen te gecentreerd melkeiwitwaaruitgezond i bruiken De uitgave is gering als gijheid en kracht worden opgebouwd ijdaartegenavensteh de betere gezondEn dat kunt ge met Sanatogen 4 heid dat jeugicÜge gevoel waarvan gijSanatogen verhoogt inderdaad snel weer spoedig zult genieten Ga nogen zeker de krachten en verbetert de i heden naar Uw Apotheker of Drogist algcmeene gezondheid Teekenen als Hij verkoopt Sanatogen vanaf F1 1 slapeloosheid gebrek aan eetlust 1 per bus prikkelbaarheid spoedige vermoeid i 3 h üUsiekonct Sanaiogen u de go o d enz verdwijnen weldra bij een j neeskundiie tiidschrittenOteoordeold wordt IN DS MÏOICAL nMES m M LANCCT i IN HIT NiDISCH TliDSCH FT In d g l l lil r luur o eoh t bagrijpon iljn e i m i Wilt U vermageren Op welk gedeelte van het liehaam U ook wenscht zonder gymnastiek zonder dijet londer geneesmiddelen in te nemen zonder baden Uitsluitend uitwendig gebruik HeÉ resultaat is na den zesden dag zichtbaar Schryïft aan Mme COLENBRANDER Overtoom 44öb A dara die U gaarte GEATIS zonder eenige verplichting onder strikte geheimhouding alle noodige aanwijzingen en prhna referenties zal zenden die de adverteerders veriichaffen ze komen in elk huisgezin beteekent Uw afzetuitzetten tegen hooge i Adverteeren in deze bladen gebied vergrooten Uw geld rente Geen enkele reclame geeft betere resultaten Iti Zend Uwc advertentiën uiieriyk DINSDAG aan het Bureau MARKT 31 JOUDA TEL 2745 n niauw boek Dr IÜ Tegen inlevering van deze advertentie kunnen de lezers r lLT ïfifit het nieuwe boek bekomen Het Nedeplandech 2BO Coppeepondentlebeeii VOORBEELDEN VOOR PARTICULIER EN ZAKEN ttA DOOR H v d LAAN Vtm brieven advertenties aankondigingen verzoekschriften voor t privé leven en tkelüke doeleinden VOOH DEN PARÏICIJLIEH felicitaties en condolaties bü geboorte verloving iuwelyk jubilea bevordering promotie verjaardagen festiviteiten liefdesverklaringenen huwelijksaanzoeken informaties verzoekschriften brieven van en aan vereenigingen VOOR DEN ZAKENMAN Aankondigingen en advertenties bij vestiging uilbreiduig verhuizing jubilea brieven over inkoop offierten klachten personeel getuig s hriften VELE TOELICHTINGEN AFKORTINGEN TITELS enz enz Afgehaald bij den Nederlandschen Verzendboekhandel Gasthuismolensteeg 12 in t verlengde van de Paleisstraat Amsterdam ƒ 0 96 franco na postwissel ƒ 1 10 of op giro 124280 70 wordl In dan voormiddag vorrfeht aalior boval da naluuriljka voer da veading MMlbaariqiia baslanddaalan hal gaaH gaxandhald van de dagtaak lO l ci Tweede Neder landsche RECLAMECONGRES NUt Udtn van h l G nootichap balalan f ö pcr p r oon incluikf fH flMdvivun lunch tn CongrMvsrtlag PmK Biro 160385 Op 18 Mei komen In Carlton Hotel te Amsterdam een aantal vooraanstaande zakenlieden bijeen om yan gedachten te wisselen over drie vraagstukken Overheid en Reclame preadvisour J Weitrik Burgemeester von Barneveld Reclame en Overheid preadviseur H G D Coppens VIceVoorzitter van het Genootschap vcur Reclame Prof Reclame Psychologte en Psychotechniek als hulomiddelen van Reclame preadvJseuri Dr F Roels Hoogleeraor te Utrecht Het cadeousteisel als vorm van Reclame pre adviseur C Th S van Gink Secretaris Comité t Beteugeling van het Cadeousteisel Deelneming aan dit Congres staat open ook voor niet leden van het Genootschap voor Reclame Besteedt één dag aan de oplossing van actueele problemen Meldt U aan als Congresdeelnemer bij het GENOOTSCHAP VOOR RECLAME Keizersgracht 28 34 Amsterdam C Telef 42428 Dit bladverschijnt dagelijks behalve opZon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad lier kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal watr de bezorging per looper geschiedt franco per post per kwarjaaj ƒ 8 16 met ZondagsUad ƒ 8 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 fiOUDA by onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onie bureaux zün dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie en Kedactie Teleï latere 2746 Postrekening 48400 worden vastgesteld Vermoedelijk zullen echter de iingelschen de Amerikanen en de Italianen nog wel met bereid zyn het geschil over de legerinrichtmgen op een breuk der conferentie te doen uitloopen waartegen de Franschen echter niet langer meer schijnen op te zien Het zou zeker verwondtrlyk zijn mdien besluiten van zoo tragiöthen aard door gedelegeerden zouden worden genomen die ten slotte toch slechts bij al hun bekwaamheden tweederangsperso nen zijn voordat eerst nog de verantwoordflijke mimsters een nieuwe reddingspoging zouden ondernomen hebben V D meldde gisteravond nog uit Geneve De door president Henderson bijeengeroepen zitting der vertegenwoordigers van de vyf groote mogendheden droeg een streng vertrouwelijk karakter Om half acht werd i byeenkomst onderbroken tot negen uur De geheele internationale pers volgt deze voor het verdere lot der ontwapeningsconferentie beslissende bespreking met de grootste spanning daar volgens het algemeene oordeel thans het lot der oiïtwapelungsconferentie en in verband hiermede zeer vergaande politieke kwesties op het Kpel staan Het woord voerend in het Hoogerhuis over de ontwapening heeft de Engelfache mmister van Oorlog Hailsham gisteren gtzegd dat indien Duitschland met de Engelsohe voorstellen voor zich weigeren zou ïian de besprekingen deel te nemen of de cntwapeningsconferentie verlaten moest het t aanbod zou verwerpen gedaan ten gevolge van de Engelsche belofte aan Duitschland en daardoor de geheele verantwoordelijkheid op zich zou laden voor de eventueele gevolgen dier afwijzing Wij hopen nog zeide hij dat Duitschland zal aannemen hetgeen ons voorkomt een redelijker houding te zyn Indien Duitschland de conferentie verlaat zou het gedrag dat de andere mogendheden mochten volgen een punt vormen van de meest ernstige overweging I Sprekend zonder overleg met mijn collega s en dus zuiver individueel meen ik dat het juridische gevolg zyn zou dat Duitschland dan gebonden zou zijn door de bepalingen van het Verdrag van Versailles en dat elke poging om zich weer te bewapenen een overtreding van dit verdrag zoti zijn en de sancties die in het verdrag voorzien in werking zou doen treden I Het zou dan zeer moeilijk zijn voor de buren van Duitschland om een belangrijke mate van ontwapening te aanvaarden Ik betwijfe of de andere mogendheden spe aal die welke aan Duitschland grenzen de verantwoordelijkheid voor het met slagen caal aie weise aan i u der Ontwapeningsconferentie zal moeten het redelyk zouden vinden dat men haar Indien nieuwsfiieiijilieni zich op t rns dingen richt dan noemt men haar wetensd rang FEUILLETON Door smart gelouterd door HALLIWELL SUTCLIFFE Voor Nederland bewerkt door J P Wesselink van RoBBum $ S Nadruk verboden Plotseling brak Ned O llrackui Clon h in wn Mhaterlich mti iOyn angst was voorbij WMit hij kende ieder van deze rumoermakttB Dit iwaren mu juist de kameraden die in Wyecoüar ging zoeken Dft JBannen di © te veel in beslag geno O werden door hun wedstnjd oon net Wdeian van te deur op te merkeai keken PltW geluid vaji Ned s schaterlach om Wel dat ifl Ned nep een van hen at duivel waarom ben je niet eerder gektoien man al onze hanen zijn dood Geen wedstrijd ol de overwinnaar stierf aan zijn vonden je hebt een gevecht gemist zooala t nog nooit m mijn leven gozjen heb Ik zou vroeger gekomen zijn als fk het geweten had zet de nieuw aangekomene opmftuw vroolijk lacheaid En ik wild wei i ik het df weten had ti zou me heel wat i 8t bespaard hebl Gn Hoe dan zoo Wel Ik ben er nooit dol op om Wye hoorde rezen mya haren te berge Ik dacait dat een van dig naar den lulvet rijdeoKle Ounliffes Op wjn bezitting was terug gekeerd De man die hem het eerst gegroet had een schrale langbeenige landjonker die vieemd gezelschap koos klopte hem op den rug en sohonk hem toen een glas uit een van de flesscJien in t Was éen ideo van mdj zei hij metaekeren trots We hebben ons lang genoegdoor deze geesten van de Cunliffes omverlaten rijden en ik heb er een e d op gödaandiat wij hen dat eena en vooi al af zoudenleeren Konden we beter doen dan onzekemphanen hier brengen en en wedstrijdhouden in dezelfde kamer waar de oudezondaar stierf t Was ook hier dat de andere Squire zijn vi ouw vermoord heeft en waar Neen neen jïrikkel hen nieU om er uitte koman zeiden é anderen t Is sleohttwisten met iffeesten en nn we klaar zijn laten we nu naar een minder aondige plaats gaan Een minder zondi je plaat zou jouniet lang houden Ralph zei de landjonker Als jelui den moed voelfi zinken jongens schenk dan nog eens in er is likerur sionoeff om not f pns i ond tg gaan Bij alle heiligen waarvan ik ooit gehoord heb riep Ned O Braeken Clough t ïs goed dat we met een troepje zijn want ik beken da t ik hier zonder gezelschap geen minuut langer aou blijven Je ïoudt wel gewen l ralken aan gees ben er nomt dol op om Wye J ud S WveooJ n GOUDA EN 0MSTREKEN HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz tüVEUTENTIEPRUS Uit Gouda n omfltxeken behoorend t t den bezorgkrin I regels 1 0 elke regel meet fi 25 Van buiten Qonda en den bezorgkrlngi 1 6 regela ƒ 1 65 elke regel meer Sfl AdvertentUto in het ZaUrdagnummer U iJsUg op den tüü Uefdadigheidf edverteniUn de beUlt van den piÜB INGEZONDEN MEDEDEEUNGEK 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 68 Op ie oorpagina 60 hooger GewOne advertentiën en ingezonden mededeeliniïon bji contract tot zeer gereduceerdeo yxÜH Groote letters en randen worden berekpad naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden doot tusscbenkomst van oliede Boek bandelaren Advevtentiebureox en onte agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen teneinde van opname verzekerd te sUn naar den brandstapel Onder het gejubel van de menigte werden te 11 20 de eerste boeken der meer dan 2 000 werken die op den brandstapel als symbolische handeling geofferd zouden worden in de vlammen gegooid Bi het vu ur werden toespraken gehouden door ütudenten en ook door den Ryksnjinister voor Propaganda GÖbbfels Deze zeide dat tbans een tijdperk van overdreven jiiodsch intellect ten einde was Deze revolutie onderscheidt zich principieel van de itvolutie van 1918 Toen was het materialisme doorgebroken en waren 14 jaar smaad tn onwaardigheid over het volk gekomen De revolutie van 1933 is van onder opgekotijcn in den besten zm van het woord De wii van de Duitsche jeugd is tot de uitvoeringskracht van het Duitsche volk geworden De nieuwe wereldbeschouwing zal geen gebied onaangeraakt laten Wanneer gy thans dezen geestelijken afval in de vlammen werpt moet gy ook den plicht op u nemen in de plaats daarvan een werkelijk Duitschen geest te laten verschijnen Ik y u dan ook verzoeken in deze vlammen nietlftteen het symbool van den onder gang maar ook dat van den opgang te erkennen Göbbels eindigde met een driewerf Heil op Adolf Hitler waarna het HorstWessel hed werd gezongen zal hij het ItaliWsche recht van pers bestuueeren I Kyksminister Goebbels heeft een wet aanI gekondïgd ter bescherming van nationale sjmbolen Men hoopt aldus Wolff dat het bestaan van een dergelijke wet reeds voldoende aanleiding zal zyn voor de menschen om eenige terughouding te betrachten by l un gedragingen Er zal niets verboÜen V orden maar er komt een wettelijke mogelijkheid om excesserf tegen te gaan door de politie Schuldigen zullen met strafrechtelijk vervolgd worden maar de reclameobjec n worden in beslag genomen Deze wet is gericht tegen alle zaken waarbij misbruik van nationale symbolen wordt gemaakt of voor profanatie daarvan Zoo b v ook het op onwaardige wyze zingen van gewilde liederen De politie zal uitmaken tot hoever de menschen met het gebruik van nationale sjnnbolen kunnen gaan voordat van misbruik spralte is GoebbelB aan het werk Bescherming van nationale symbolen bestrijding van Kitsch Studiereis naar Italië Minister Dr Goebbels zal weer naar Rome gj an zooals wy gemeld hebben Hy heeft vëlkïaard dat zijn relg ten doel heeft pereoonlyke betrekkingen met de Italiaansche regeerings en party autoriteiten aan te knoopen en om vriendschappelijke banden die hy reeds geruimen tijd onderhoudt met een reeks persoonlijkheden in de Italiaansche politiek te bevestigen By dit algemeene doel van zyn reis naar Rome komen cok nog de bijzondere taken die verband houden met zyn werk in het rykskabinet Zoo zal hy zich met de opheldering van allerlei pnncipieele qüaesties in Rome beïighdUden Ook enkele cultureele maatregelen moeten worden genomen Ook koestert hij he t plan verscheidene maatregelen voor geeste lyke toenadering der beide naties te treffen Ook zal hy zyn verblyf in Italië benutten voor studiedoeleinden byzondere belangstelling heeft hü voor de fascistische partij haar propaganda en haar verhouding ti t den staat Goebbels verklaarde voorts dat hy waarschijnlijk 27 Mei zal vertrekken en vüf dagen in Italië blijvon Hy zal onderhandelen over een uitwisseling van Duitsche en Haljaansche operaopvoeringen en de Italiaansche filmind strie bestudeeren Voorts De voortereiding van het door minister Goebbels Wfigekondigde wetsontwerp ter bestrijding van de nationale Kitsch d w z van wansmakelijke reclame met vooraanstaande figuren uit de nat soc beweging iB thans zoover gevorder dat het ontwerp binnenkort aan het rykskabinet kan worden voorgelegd Begin volgende week zal de wet dus Waarschyniyk gepubliceerd worden Voor de bestrijding van deze kitsch zullen speciale instanties worden ingericht daar het ministerie voor de Propaganda den laatsten tyd overstelpt wordt met verzoeken van fabrikanten en handelaren die producten met naUonale reclame aan den minister willen voorleggen en met protesten van het publiek tegen dergelijke reclame Een werkverschaffingsplan van Seldte Kosten VA milliard Mjirk Werk voor 700 000 arbeiders gedurende één jaar Het i ondBorgaiin van de organisatie Stahlkyim meldt dat de njksminister van Arbeid Seldte nog ui den ooi van diti jaar zijnde het een te jajir vaji Hiüei vierjaienplan de werkverachaffing op energieke wijze ter hand zal nemen Voor liet te werk stelien von 7ÜO Ü00 arbeiders godurendift een j ur zal een bedrag van omsti eeks 1500 millioon mai k iiiooddg aijn De beslissende moeilijkheden bij een werkveisdmffing op zulk een schaol zyn in de kwestie del financiering gelegen Minister S4 ldte hci4t er in dit veiband reeds eenigen tijd geleden op gewezen dat de beuoodigde nnddelCn met behulp van een bmnenlandöche leeuing moeten worden bijeeiigebrainht Aan dit denkbeeld wordt in het thana door hem opgestelde program vastgehouden Verder wil dg minister nagaan of een algemeene verkorting van den arbeidstijd I niog elijk is ïevens zal een einde woixien brak hem en de jonker l eantwOördde dat met een sentimenteei gebaarT En ol dien tijd huilde do wind liuiten huiveringwekkend aWf hij zich met dezen losbandigen troep onderhield en luisterde naai het verhaal waarnaar ook zij luisterden Ik trachtte Jaaar te tiioosten gelijk ikzei stevig gebouwde vrouwen zijn in denregel meer naar mijn smaak en zi wasklein maar bij mijn ziel ik heb nooiteen gelaat gezien dat t hare evenaarde Ik iwaehtte dus mijn tijd af en die kwam iteen Wilde Harry haar op een avond dwong jbij ons binneni tp komen Vervloekt Jij hent de vrouw des huizes kun je niet beleefd tegen mijn gasten zijn zei hij met een belachelijk vertoon van waardigheid dat hij zoo nu en dan ten toon apreidde Ze werd dien nai ht driftig greep het horrelglas dat hij in zijn hand hield en wierp het uit t raam Dat is t wat de vrouw des huizes tie zeggen heoft zei ze Walde Haxry hief zijn hand op om zijn vrouw te slann maar ik kwam tussdhenbeiidle en smeet hem tussohen dg flesschen en de kaarten die over do tafel verfcpreid lagiem en ik lepde mijn ajrm om haar heen en bracht haar de kamer uit Je bent croed voor me zei ze je bent de eerslie die hier in huis komt en goed voor me is Ze hield ine voor heter dan ik was en ik boog mp over haar heen om haar te kussen en wel jongens ik zie nog liever den Jagenden Pquire en alle duivels bij elkaar dan Wilde Harry s vrouw toen haar oogen vuur schoten Ik liet mijn atm vallen en zij vloog de trap op Je bent de alechtste van allen zei ze je bent een leugenaar en een bedriegeir Enhoe een slecht menseh ik ook was ik dachlina en voelde een soort van schaamte Weer volgde een uitbarsting van gelach en weer loeide de wind buiten Ned O Braeken Oiough voelde iets von zijn onböhagelijkheid teruig komen ofschoon het wnderlingG verhaal hem boeide Kom man je hebt te diep ini t glaasjegekeken als jè praat van schaamte vieleen reeds gi ijzende snaak in Katten enmuizen zullen eprdei met elkaar bniilofthouden dan dat jij j seha mt Nu in ieder geval ik heb het gedaan en trtroe of drie dagen later gebeurdie triets dat me hceleanaal ontnuchterde Wezaten op een avond te dobbelen cji WildeHorry was erger dronken dan ik hem ooitte voren gexien had Hij had de laatstemaanden voortdurend verloren en nu bleefhem alleen een soort boerderijtje in Trawdon ver dat hij no kon verkwanselenHij verloor het toen zette hij zijn hon anen paaiden in hij verloor toen zijnvrouw hij verloor haar aan Nick Duiveissohande zooals zijn bijnaam was Toen wou Wilde Harry een laatste kans beproevenen zeide dat hij zijn ziel inzette Geen van ops daehtk er over zoo n onwaardig spel tespelen toen zette hij de dObbelsteenenvoorzich op tafel en noodigde den Duivel uitmet hem aan te zitten Eerst gooide hijvooT zichzelf cpn twee en drie en toenschuddfj hij den anderen beker waarbij hijheweeide dat J duivel zelf gooide Wordt veTTolgd