Goudsche Courant, vrijdag 12 mei 1933

Londen 3 3S 8 41 Berlijn 66 27 68 30 Panja 8 78J 9 79 Brussel 34 66 34 64è Zwlteei land 48 04 48 04 Weenen Kopenhagen 57 35 37 44 Stookltülin 43 10 43 20 Oslo 42 70 42 M New York 2 U Nret oHlcieel Praag 7 41 7 41 Madrid 21 3 21 35 Müaan 13 10 13 07i Binnenland 1 J2 L é Sm niiiwiMMi lïffieJtoQ iriï vrièndschapsverdra n met u m mi napi M 3nf b r apqi i j w w T iiB M iiw S s Bitler t Duit c iUitd en Maasolüu s Italië Ëen vreeselyke les Wij ieafcn m Het Volk Terwyl in het fas ii tjö n Uuilbclüund ommunisten bociaal deniocraten en jodefl op de meesl barhaai Svhe wijae vervolgd Mogen kinderen snoepen Dit is voor velg ouders nog steeds een open vraag Toch is deze kwestie heel gemakkelijk op te lossen Als Uw kinderen weer vragen om iets lekkers geef ze dan de arigineele KING Pepermunt Waarom Omdat KING niet alleen een heerlijke smaak en geur bezit maar tevens door het edele natuurproduct waaruit het bereid is de eetlust opwekt KING Extra Strong Tj rgi IJli UürA ii tt lï neet geuit vrtid elb ook om aan een groot aantal minder gesttueerd d gelegemlieid te bieden de iwed liijden op de Rijswijkfache Wielerbaan te volgen liecit de DirecUo een jiopulaire rang mgeoteld Kt H db bij len volgenden gi ootep intern stayerwedfcinjd op Zondag a s 14 dezer knjgf bet publiek de gelegenheid tegen betaling van 0 75 tiicl bel het niiddeuterrehi lie betreden Be jekeis die van deze kaarten gebmik v nsclien te miüteu mouten eclrter op zyn laatst om kwai t voor twee huiMie biljetten aan de daarvoor bc temdo kassa up de wielerbajui genomen hebben daai na tien minuten voor twee niemand meer op het middenterrem wordt toegelaten De e niaati elen moeten genomen worden om een punktuvel begin dei wedstrijd mogelijk 1 maken en kan pas n begin der pauze de toegang tot het middenterrein wederom worden opengestehi Eerebetuiging voor den verongeluktes stayer Ceurremans op de RijawijkBChe Wielerbaan Vóór het vemjden der groote nitem stayerwedfctrijdeai i p de lïJjswijfceche Wielerbaan i p Zondag a s 14 dezer heefti de Directie l eipaald dat er een korte eerebetuiging voor den zoi jeugdig overleden stayei CeuTreman wordt gehouden Het gejicele stayorsveld aal yooi het begin van het motornummer ais bewijs van aandenJien aan den ovei ledene een eeiewHide 1 ijden Officieele training der deelnemers aan den Groeten Intern Stayerwedetrijd Van Zondag a s 14 dezer De DirecfJe der KijswijkacJie Wielerbaan heeft voorgeschreven dat alle binnen en biiiteiilandathe stayens welke aaji de grOv te mtern wedstrijd op Zondag a s i4 dezer deelnemen hun officieele training op de ba an zullen houden Vrijdag en Zaterdag s middag a s Wij geven dez modedeeling door naar aanleiding van de talrijke aanvragen die hiervoor bij de Directie ïiijn binnen gekomen baat hunne instemming önël de aprichimg l etuigden Als voorzilteï wend gekozen de vomzUeider Zwitsersülie Veieenlgiug de hücr 11 Rieünan tei wijl ids viee voorzitter wera gekozen de voorzitter van de Vereeniging oer Nederi Dagbladpeijj de heer S W ilenny De vergadering beliandeJde venjcJiilleadu beiangcijke kwesuea d © belangen van diiecVeureu en uiigevers raJtenüe De strijd tusschen BoUvia n Paraguay Lui 1 AZ 12 Mei Van otiicieele zijde werd gisteren verkiaaid dal Bolivia den auuvai vun Paiajjuoy niet met een officieele ouilogsverklaiiDg zal bcöltwooiden De legeeimg heeft echter de eéUtiale bond van llülivia vci jiouht iiaur hinmai 48 uur een bedrag van 14 milhoen Bolivianos of ongeveer 2 nuUioeu dollar te vei strekken ten behoeve van de nationale veidediging In legensteJiing tol het di Jr de rogeeimg van Paraguay verspieiddè beritilit deelt ae Büliviaansche rcgeenng medö dat de paraguayaonsche aanval werd afgeslagen met gioote verliezen vooi dè p ahvalleiti terwijl lioioviaanscitie artillerie de vijandelijk © stelling zoo goed als geheel lieefl Vei nield Ken compromisvoorstel van Henderson aan de vijf groote mogendheden GKNEVE 12 Mei De President van de Ontwapemngaconferentie Henderson heeft heden aan de Üuitsche delegatie medegedoeld dat hy een compromisvoorstel heeft gedaan aan de groote mogendheden over de principieele kwestie deï legereffectieven en het oorlogsmateriaal Naar verluidt zou men van Duitsche zyde het voorstel van Hf nderson aanvaardbaar ichten en zou men de verklaring van liuksmihiater von Blombei g als uitgangspunt van de verdere beBprefcingen willen aieh Dezer dagen zal een officieele Duitsche vcrkiarmg nt maals het puitsche standpunt toelichten TWEEDE KAlAfiB Prof Dr Anton van Giin herdacht D£N HAAG 12 Mei By de opening van de vergadering van heden hield de voorzitter een rede w i hy onder meer herdacht dir Kamerleden welke niet in de nieuwe Kamer zijn teruggekeerd en er o m de aandacht op vestigde dat het aantal vertegenv oordigde partijen van 11 tot 14 is gestegen Spr zeide voorts o m dat spaarzaamheid in woorden geen armoede van gedachtf a behoeft te beteekenen Vervolgens herdacht de voorzitter wylen Prof Dr Anton van Gijn die 7 jaar lid van de Kamer is gewast Een drietal moties betreffende de to latmg van Sardjono en de vrijlating van den heer Sneevliet kan de voorzitter thans niet aar de orde stellett Verschillende Kamercoranxissies werdenbeno Ad Beurs van Aniater4am WIÖÖKLUOEKÖEN 11 Mei 12 Mei Officieel Watawhap Lopik fay Ged Statenrh Srr dest tie provincie Utrecht I Het ongeveer 200 HA hap Lopik Lopikerkapel en T l brengt gn overtollig waL jf = van drie windmole f J t boezem door het stopnge n at fl erschap De Hooge BoLr 1 t tracht op den Hollandschen T bcmalen De capacileTvan l is gebleken nietTnder altê HAAÖTRKCHï Krnstig ongeluk Iilen vrachtauto van de iijstafette van den dyk getuimeld Woeusdagiiiiddag oimueeks viei uur ih ten vrachtauto van do Mij Eotafette waar öciiijnlijk dooidai de uliauffeup te groote sneliieid m de boc it luid nahij de bleekerij van Leeuwen van den dijk getuimeld en aan de slootkant omgeslagen Dg cliaulfeur de 30jaiige de Groote uit Utieoht kreeg een vrij eriietige hoofdvvonde en wei d met du aulo van den garagehoudei van Vliet naar Dr HtUtkenbej g ie Haastracht vervoerd Deze bevond zich echter jmsl m het Van Itreraou ZiekenhuiH aoodat de heer Van Vliet zijn patiênti flings daailu en vervoerde waar deze ter verpleging is opgenomen De auto wei d emsiig besdiadigd de cai Obherie weid vrijwel gekiaakt terwijl do inJioud overal verspreid lag O a bevonden zioh in den wagen oen aantal vaten teer waarvan enkele braken en hun lulioud aan de overige goederen meedeelden Onmiddellijk werd gezoi gd dat enkele andere vracht wageiib der Mij d goedeien konden overnemen Het verkeer langs den weg werd door rijksen gemeentepolitie bijgestaan door personeel van den Prov Waterstaat geregeld terwijl de verongelulite auto 11 den avond meli beliulp van een kraanwagt i van de Xalbot garage op den we is gei racht Vingers bwciiadigd ïijdena het z g liaasjo over tipringen is Uet zoontje van dan landbouwer Vr alhier op het solioolplein zomlanig op zijn hand gevallen dat twee vingers mt het hd vielen en de hand bloedend werd veriwon I Dr Hakkenberg heeft de vingers gezeti en de hand verbonden In verband met hel aan het hoofd der Üijz Ger lagere scliool alhier verleend ziekenveilof is door het bestuur der scliooi tot waai nemend hoofd benoemd de onderwijzer A Griffioen Aan de onderwijzeies mej Wientjes werd wegen a s huwelijk tegen 1 Augustus e k cel vol ontelag verleend Voor de vaoante betiekking hebben zich icedK ruim 100 hoUii itanlen aangemeld WADDINXVEEN Hoe langer hoe gekiwr Hier ter plaatse js opgericht een club van baarddragers welke zich ten doel stelt het j dragen van een baard te bevorderen De nieuwe dub maakt propaganda onder de volgende rijmende leuze Weg met scheermes zeep en kwast Want die zijn U slechts tot laat Laat de baard Uw kin omhullen l rfiat de haren lustig krullen In de ban de naakte kin De baard die g eeft het leven zin INGBZQNDm Buiten verantwoordamkheid der Redacüe Goudsch Vacaaüe Rinderfeeat Waarde Stadgenooten Het comité voor het Goudsch Vacantie Kinderfeest hoopt er ogik dit jaar weer voor tö zorgen dat = t 400 kinderen hun genoegens in de zomervacantie niet uitsluitend in da Goudsche straten ïullen behoeven te zoeken Verleden jaar hebben de kinderen een Viertal dagen doorgebracht in de omgeving van Huizen Voor dit jaar wordt het öf Huizen öf Hoek van Holland t Heele jaar door al heeft t comité de kinderen in de gelegenheid gesteld wekelijks voor hun reis te sparen Dit sparen gaat nog steeds door Ken aardig bedrag is al bijeengebracht Voor het ontbrekende doet het comité een dringend beroep op uw offervaardigheid Op 13 Mei wordt een straatcollecte gehouden ten hate van het Goudsch Vacantie Kmderfeest Wy verzoeken ü er toe mede te werken dat ons comité aan t eind van dien dag kan constateeren dat we enkel kind thuis behoeven te laten Wij vertrouwen dat Gouda er voor zorgen zal dat onze collectanten en collectrices a s Zaterdag aan t eind van den dag met zware bussen bij ons comité arriveeren Zij stellen zich dien daj uren achtereen beiangloos beschikbaar voor ons comité Stadgenooten werkt er toe mee dat het resultaat van hun arbeid hun de voldoening schenkt dat zy in belangrijke mate hebben bijgedragen tot het bereiken van ons doel Wie verleden jaar de kinderen heeft zien vertrekken of wie de blyde stoet zag terugkeeren die is zeker niet tevreden voprdat hij voor dit feest ook iets geofferd heeft Steunt ons mooie werk Namens het comité G V K L VERJAAL voorz D DULLEMOND secr N H MËULMAN penningm vv w i vjib ittumu voDi üe begrooting i o nwesi bai t ï 1954Aeeft de Nieuwe Kolteid Courant worden en iu iiet fascisti ch Ilalie couimu zaoh tot den Inlöi8t J van financiën ge JsH n sociaal democraien en burgerlijk opjKJsitioneelen m de gevangenisten gewor pen en naar de Uparische eilanden verI bannen worden sluit de communietiscshe logeeiing van Moscou vne dscJia pÉiveldra gen met Hitler s Duitaebland en Muasolmi s I ilaliè en wordt ie Moecou op ï Mei van het Duiteche gezantschap de faseiotische hafcenkrtftbvlag gelieu hen zonder dat zoo als in ai vïm Europ Ohche steden em vei w tedg voikgroeii igfe er eenigen aanstoot aan neemt In het Engeisehe j arleineiit woidt door conservatieven lil ralen en sot iatU dtnio craten ajierp gepi oteöleeru tegen de gruwieiijike oestondta die iU Duvtschland beerschen en wordt door den conservatieven audmmiater van huitenlandBüIie zaken Auöten Chamberlain daaruit de ct nclusi getrokken dat met het huidige Duitéchlan geen pacilistas iie overeenkomsten te slu ten zijn glivjet Rusland ec hter sluil heden voldoende te z n om l ZZ het waterschap Lopik Lopikert r M venhoven op een beh rl k peuTh J In het bgzonder de lager ïpiL me perceeien hehben h erCSrl waterbezwaar te Ijjden I verbain zf i r e van IJ Gebeurtenissen in dit jaar hebben echter aangetoond dat een proces van omstelling dei geesten is begonnen van welks doorwerking de beste verwachtingen voor de toekomst der A V R O mogen worden gekoesterd rechügde ingelanden van dat atetjtli In de Tweede Kamer kwam het KadioOraroep vraagstuk meer dan eens aan de eetrokken dat met het tadi DumëlZ h eW va l l TÏ I pen pa i Ws e overeenkomsten te sly l d rI J = e van het Kamer eenigen tjjd geleden m nolens te vervangen door een L T met een Aiwoliemotor van 6B Pr 1 woliemotor van 65 pr voorwaarde dat eene wyziging vaii w J ronder reglement voor het atZ stand zoude komen waarbij 1 b paald datdeomslag4nl ÏÏ landen van het waterschap steeds ƒ j H A iiooger zou zyn dan die van de ovJl perceeien P Bedoeld besluit werd door ons in hand gesteld van de Hoofdingenieur l Provincialen Waterstaat die r J Hg onderzoek te hebbed mUteror Hyze waarop verbetering van den besLnden toestand zou zyn te bereiken omSseerde het ingezonden besluit goedt kt ren Op grond van de door den Hoofri ingenieur uitgebrachte rapporten besS U de door het waterschap verlangde Tmentswtiziging te bevorderen en mL doze tot tand zou ziJn gekomen het bovengenoemde besluit tot stichting v n n hulpgemaal ingevolge artikel 154 ie y r et Algemeen Reglement voor de Watw i schappen goed te keuren j Tot toelichting van het ontwerp besluit lat wij U in verband met het bovenstaande aanbieden merken wij nog op dat de door i het waterschap verlangde wijziging van de w c vjwi net h amer d Boon over de totstaridkoming van hetzendtüdenbesluit en die van het KamerlidVnn n i w niuii ijiet zendtyden besluit en die van het Kamerlid fascisUscJie stalen zulke overi nnkomsten Van Di k ovpr de kwestie van den zender e v owc van oen zender bouw maar vooral op den avond van denD6 Berlijnecihe Vossieelie Zeitung di en December toen bg de behandeling vanzich onder fascistisch toeziclil heeft gestold j begrooting van P T T op voor velenhesdionwl het Duitsdi Rn si h vN lrm onverwachte wgs tal van Kamerleden hnnal een meuwen hovigeu slag voor e poI te rgdj eid nitsprfike over den omvang s l v het oommnm tne m Dmtscl land p itiek in de radio die daarinen et er het hewj dat ha Duil che Omroepvereeniging oni iuniame niet on Riissiache hulp he l j x j iioeft te rekenen Hel officieele Duil d e totstandkoming van het zendtylelegrammenbureau van Woiff noemt de J ibeslmt het sterkst bevoordeeld was geovereenkomstl een waarborg dat het eeono koste van de A V R O Deze beiniflf li verkeer tussc hen Duitsc hiajid en zorgdheid deed mting geven aan het verRusland datzirh zonder eenJge wrijving langen om de politiek uit den Omroep te v eren uxiufi eenige wnjving afwikkelt nog zal veibeteren De Russische officieele Izwe itjtt duidt de verdragen an Rufiland met Duitsohland en ItaJiè aan ds het bewijs dafi de Sovjet Hnie opreolit lief vestigen van vreedzame betrskkmgen weren De Minister van Waterstaat deed de toezegging dat hij zou beproeven een maatregel tot stand te brengen die zulks ttot op zekere hoogte zou bewerken Intusschen bleek dat de Minister ten aan zien van den Omroep naar Nederlandsch jIiidië door de Phohi geheel andere wegenhad ingeslagen dan die welke hü in 1930 ten aanzien van den Nederlandschen Om J gu wyziging Tan de roep had gekozen In dit gewii zigde stand n gjagheffing naar ons oordeel de instel pimt van Z E kon de A V R O met ander s bijzonderen omslag ten bebevroeden dan een onuitgesproken erken j bemalingskosten noodi n ng van Z h dat de ervarmg met de 2ou dit niet geschieden doch lou demaatregelen van 1930 ten aanzien van den door het waterschap voorgestelde kUswNederlandschen Omroep met tot navolgihg ij deeling met betrekking tot den algemeer oopten met betrekking tot den Omroep j ingevoerd dan zou dH raar Neder andschJndie j t bepaalde in artikel 51 Op haar verzoeken tot den bouw van een n j i eigen zender e q zenderaysteem kreeg de A V R O ook in 1932 geen bevredigend antwoord met de k pitslistisebe staten wenecht waarbij men blijkens dg practajk voivr kapifalistiflche staten die hef communisme te vuur en te zwaard verbolgen Tegelijkertijd twordt in Engeland en Amerika een econorniftohe boycot tegen het harhaarsc he Duitsehtand op touw gezet Het kan piet anders of deZe verpletterende feiten moeten een onwaaglijke leleür t telling een bittere ontgoocheling uitmaken voor het buiten RiiSRische communisme Het beteekenl dat Sovjet Rusland de ver volgde communisten in andere landen volkomen in den steek luat zioli vjm hun vreeseiijk lot niets hoer enaamd aantrekt en uitsljijfeftd zijn eigen Russische nationale belangen op het oog heeft Het heteekent l ef smadelijke en eerlooze emde van de mi Moscou geleide Communistisciie Tnteinafio nale Heil is gdieèl begrijpelijk waf het bolsjewistiaoh Ruslfcnd bij deze van fiJle gevoelsoverwegiggen vtin alle proletarische solidariteit gespeende politiek drijft Rusland verkeert in groote ewnomische iiioeihjkhevlen Het heeft er alle belang bij economisch veï er met he buitenland fe bevorderen Het kan geen buitenlandsche verwikkelmgen Iwbben Het ie norKigedwongen vredelievend Het is L edwongen zitb door Japan als oud vuil te laten beliaiuielen En Sovi6l RuaJand was nliiinier sentimenteel Het heeft met liet cherp aiHicomniunisti sche Turkije van KemaJ altijd al op len besten voet gaetaan Terwijl bet vroeger heel de communistiscbe wereld in beweging bracht met dttn kreet Handen H f van China laat het thans China door Japan vernederen en de eene Chineesclie provincie na de andere door i an in beslag nemen zonder te kikken Het Is alles door de omsl idigiiieden volkomen begrijpelijk MaarjhH heteekent liet einde vaii aj het comnmnistisch geblaaskank over het Heilige Rusland waaraan fiet buitenJandsohe communisme zijn kracht ontleende Het is de volledige hevestigltgvan wat onzerzijds altijd is betoogd Od t de Commintern ndets anders was dan een Rus iseh Pationaal staatswerktuig T en heli RussiscSie communisme nog aan een wereldrevolutie geloofde in Trotzki s tijd tia btte liet overal huitien Rusland communistische optitanden te verwekken die het in hei Rnssisdi l elang aditte Bekend U de wilde Duitsohe conimunistisf he opstand indor Max Holz Thans Iaat de Sovjet Unie haar buitenlandsche slaehloffers op de koelbloedtgste wijze zonder een vin te verroeren knevelen en uitmoorden Zij waagt zelf j geen protest als in het Britsche Lagerhuis Zij houdti zicJi ten eenenmale aizijdig van bel buiten landsche anti Hitler front De RuBPisohe dictatuur en de Duiffiche en ItalMans 4ie dictaturen vinden elkaar in Het jaaiverslag der A V R O Een krachtige positie der vereeniging en een Btjjgend ledental Nog geen eigen zender Dezer dagen ia verschenen het jaarver smg over 1932 der A V R O Wö ontleenen er het volgende aan Het jaar 1931 stond in de maatschappü reeds te boek ala een donker jaar Handel landbouw en industrie kwynden terwijl ook de positie van personeel in Overheids FINANCIEELE B fiRlCHTE Het discMito verhoogd Van lyi tot 31 2 De directie dei Nederhindi cho Bank belicht dat net wibaeldiscouto mei laigung van 12 Mei ih vaetgeateld op SJ pet het promessendisoonto op 4 pet de rente voor bcleenmg van effedien 4 pot die p goedi len 4 pet en die voor voorscJiotten in rekciLing oouiant eveneencip 4 pet Bij de vorige lenlewijaiguig die van 19 April 1932 werden deze noteeringen vastgesteld op respouticvelijlj 2i pet 3 pet 3 pet 3 pet en nogmaals 3 pet Cde lid van het Algemeen Reglement voor de Waterschappen eene wyziging in de atembevoegdheid van de eigenaren van het hooggelegen gedeelte van het waterschap tengevolge hebben welke wy niet gemotiveerd achten Orafscfarif In I en automoftiel lijdsWirifl ttei en we de volgende grafschriften aan Met een lucifer keek bij Of hij nog benzine had Kn hij Jiad nog Deze iitttpUatB Vati den man bewijst U dat Dat ééne zpentje ac htei d htuur Betaalde deze nian heel duur t üedaas van anti slippm t bloWien ond hij beW h lijk idioot Kr was geen enk lc band die iOipte u Itgl lil sül hieronder dood icen aulo inochti hem ooit passeeren Nu kan hij zelfs geen ïl k meer deren Hij nam mei vaart een binnenbocbt Hier ruBt wat men nc g vinden mocfit Hij kwam van recSits Maar met zijn reehl Heett men hem toch Hier neergelegd woord Het ledental Het aantal leden luistervinken bedroeg op 15 September 1932 tijdstip der jaarlijk§che § nauwkeurige telling 174 682 Door de Luistervinken werd in het Vereenigingsjaar 1932 aan de A V R O ter beschikking gesteld een bedrag van ƒ 725 173 75 Het is wellicht intereasant om ter verstrekking van een idee nopens den enormen omvang van het aantal Badiobode s dat jaarlijks wordt gedistribueerd mede Ie deelen dat dit in geheel 1932 beUep niet minder dan 13 200 000 exemplaren Ook in 1932 is gebleken dat reeds in de voorafgaande jaren duidelijk tot uiting kwam dat de Radiobode de hoeksteen is waarop het financieele gebouw van de A V R O rust De bijdragen der Luistervinken worden geheel aan de programma s en aan de bedrijfsvoering besteed terwijl een subsidie uit de baten van de Radiobode het tf kort aanvult De winst die gemaakt werd met de exploitatie van het officieel orgaan bedroeg in 1932 ƒ 552 540 46 De balans der A V R O per 31 December 1932 sluit met een eindbedrag van ƒ 2 004 618 16 waarop voorkomt de post kapitaal groot ƒ 1 707 281 96 Het in 1932 verzamelde cijfermateriaal betreffende de uitzendingen verschilt niet heel veel van de uitkomsten verkregen in 1931 Een toename der muziek met 1 eene gelijke vermindering van het aantal uren besteed aan lezingen van allerlei aard ziedaar het belangrijkste verschii In wezen echter is er tusschen de uitzendingen van dit jaar en die van de vorige jaren een groot onderscheid waar te nemen De A V R O heeft elk jaar kunnen wifzen op een telkens grooter wordend aantal hoogtepunten in haar omroep nimmer echter is het aantal der voor de A V R O microfoon gebrachte kunstenaars en ensembles met een buitengewoiw wereldrepiitatie zoo groot geweest als in 1932 Zondei overdrijving kunnen wij zeggen dat er nagenoeg geen week voorby ging waarin niet de een of andere ster het A V R O programma opluisterde Dit jaar werd 80 uur minder uitgetrokken voor gramofoonmuziek dan verleden jaar daar noodzakelijkerwijs een reductie moest plaats vinden als uitvloejsel van een overeenkomst met de gramofoonplatenimèorteurs Over 1932 werden in totaal gedraaid 10 099 platen tegen 10 545 in 1931 MARKTBBRICHTEN V Het Rüksbotermerk De Czidis Zmvel Centialo deelt möije dat voor de weer van 14 tot en met 20 Mei de jirys van het crisis botej merk op f 1 per K G 18 gesUild Laatste Berichten DKAAJJLOOZE ülKNi Een der leiders van de communisten in Sofia vermooriL Nog een moord yOFlA 12 Mei Uedenmoigeu vroeg in m een voorstad van Öofia een voormaiigo comiuunistwolie aigevaaidigde l elLko Napeloff een der vooinaamiite leiders derioomiiiunistihchü bewt iug m Bulgaiije door 3 jiersoneu overvalleu en gedood De daders vluchtten doch liuimer werden iatisr goarre teeiKl De geaiiesteeiden ontkenden echter aan den ovei val schuldig Ie zijn Het zijn Mueedoiüers die leeda eerder hebben deelgenomen aan leri oiifetiaelie acties van de Imko In den loop van den ochtend werden zij wedter in vrijheid gesteld Men K ht liet met uttgejJoten dat zij den moui d 111 opdiaoht van de Imzo hebben gepleegd Japeloff heeit versehuidene jaren in Sovjetliusland gcweikt en gold als een vertffouv i nsleider Gisteravond ia de voo zitter van de Macedonische emigiantenorganisatie Akanas Michiloff door onbekraiden oveivallen en eveneens met revolverschoten gedood De moord geschiedde in een donkere tiiial dicht bij het voornaiuuste plein deij ia i Het vvob bekend dat de vermoorde die n de Koinitadge beweging een rol speelde sympathiseerde met de Imzo Het is met uiigeslolen dat hij door comramiisten I veniioord doch de mogelijkheid is ook gioot dat dg daders z g protogerowisten mjn Het staat nog niet va t of dö moflird Prolongatie 2 Beutaoverzicht De stiemming waü op de Amsterdamache beuTfa heden prijsJloudend De discoutoverhooging van de Ned Bank werd ter beurze ids een vei der bewijs opgevat dat de gouden standiaard Imrdnekkig zql wierden veidedigd Toch was de invloed l iet bijster g root daar vensohillende ahdeiie fa cloren hun stempel op de markt drukten De ver Were stijging in Wallstreet bleef nie4 onder invloed Een stimulans L mg uit van de omvangrijk vraag naar H V A s die 4 pet aanti Okken op aankoopen van enkele particuliere bankinsfeilihgen De iliinder courante soorton lagen eveneens Vast Vmi de petroleum waarden waien Kon Olie maar weinig veranderd De dividend declaratie werd voor kennisgeving itangfeiionten Men geen RKCHTZAKÜN Overtreding Motor en Rüwielwet n een zaak van T B 59 jaar melkrijder te Ukkêikerk aj pe Iani van cun vonni6 vun den kantonreauei te Schotmiioven waarbij luj wegens een oveKredmg van do Motw en Rijwieiwet hij had op 6 Oct van het vorige jaar op den Tiendweg te i eKkerkerk een aanrijding veroorzaakt was verooïdeeld bjt een boete van fQ subs i dagen hwhlenis heeft de Rofterdamsche Reolitbank het vonnis vernietigd en opnieuw rechtdoende verdachte veroordeeld t 8 Bubs 2 dagen hechtenis Overtreding CriMBvarkengwet lu een uitgestelde zaak van A M O 35 J T veehouder te Capelie aiui den IJs sel Ppeliani van eu vonni van den kanton L wfl irbij hij wegen ertredmg der Criaisvarkenswet het in jn hezit hebben van 126 varkcl die met emeikt waren was veroii h eld tot welili gel ieken heeft de Rotterdamsche Rechtbank hel vomiis vernis f ediUioend verdachte ver oj Napeloff met den moord op Miohüoff in uitkeering van 6 pet veiwat ht verband staat en als een wraakneming Philips veibeterden 2 pet daa de divMeiid ihoct worden bescJiouwd uitkeering gunstig werd ipgeiiömen Unilevers goed van toon en stegen boven 99 Aku s bleven op peil Rubber vsst Am lerdam rubbers gtepen 1 pet Tabakken u oed prijuhoudend Scheepvaarten bleven op peil Amerik fondsen troklfen lichtelijk aan Duit sche obligaties flauw Ned Staatstondsen hadden een aarzelend verloop Oude Si uld prijshoudend RADIO TELEGRAFISCH WEERftERICHT 12 Mei Hoogste stand 766 te VardÜ Laagste stand 752 9 te Memelf VenwacJituig Metist zwakke noordelijke tf t westelijke wmd Half tot zwaar bewolkt Weinig ot geen regen later nog kans op regen ot onweersbuien Weinig verandering in temperatuur Hevige aardachoklttn in Griekenland i ATHENE 12 Mei In gehe l Nooi d Grie keniahd zyn wederom hevige aardschok ken waurgouomen Het centrum van de j 1 eving ligt nabij de reeds in het najaar van j 1932 zwaar geteiBtei d j stad Jerinos Int Federatie van dagbladdirecties DEN HAAG 12 Mei In de heden gehouden intern bijeenkomst van vertegezuwoor iiffcrs van vereenigingen van ddrecteuren Q ï uitgevers van dagbladen is braloten tot oprichtmg van een internationale teder lUe van div vereenigingen VersohUIende vereenigingen traden onmiddellijk tot deze federatie toe terwijl vereenigingen mt andere landen die verliindetd waren aanweziL te zijn hij voor SPOUT KN WKDSTIIUDIN VOETBAL Boek Boys Il lympia HL Ter gelegenheid van het behaalde kampioenschap 2e Idasse G V B van Boskoopsche Boys heeft deze vereeniging Olympia III uitgenoodigd een vriendschappelijkewedstryd te komen speien die Zondagmiddag 4 1S uur te Boskoop zal plaats vinden ZWEMMEN KampioeDBchappen Junioree afd Zuid BolUnd De kampioensdiapjien juniores der aid ZuidHolland van den Neder ondsohenZwembond zullen onder leiding der Goud sche Zwemclub in de Stedelijke Zwemmrichting alhier worden gehouden op Zondag 30 Juli a s Het piogramjoa wordt aangevuld met enkele nationale nummers ei hetslaat vast dat da arop o a zal uitkomen dejeugdige wereldrecordhoudster Willy den jOuden van de R D Z WIBLBEKNBN Populaire rong op de Rijswijkache Wieterbaan Daar zijdens het publiek veelvuldig de van Meeteren 9 30 Concert 10 00 Persbureau van het Vrgz Godad Persbir 10 06 Jaz Dias 10 16 Uzing over Brahms Spreker Herman Rjitters 10 46 gramo oonpla nconeert V A R A u oo Orgelspel door Cor Stegn 11 30 gramofoonmuziek Huizen 6 00 Spreker namens de Chr Boeren en Tuindersbond Dr Ir C Kooy te Voorschoten De nieuwe Koers 8 80 Het planten en verzorgen van DahUastekken door A J Herwig 7 00 Politieberich P sberichten Chr Persbureau 30 Literair halfuurtje 8 00 Concert door de Amsterdamache Orkertvereeniging 9 00 7 I oS VHecheJgWoloog 10 00 Vaz Dias 10 46 gramofoonplatenconcert RADIO NIEUWS Programma voor heden Hilversum V A R A 6 30 Concert 6 15 Orgelspel door Joh Jong op het V A R A Standaardorgeli 6 20 Herdenkingsstonde Pieter Jelles Troelstra Joh Jong orgel 7 20 De Flierefhüters o l v Jan van dei Horst 7 4B V A K A Kinderkoor De P oodborstjes 8 00 V P R O Cursus Waarin wg Vrgzinnig Protestanten verschillen BEZOEKT DE WIELERBAAN OOUDA Zaterdag 13 IWal s mldclaos A uur INTBRNATIONilLB WBDSTRIJDKN giWn m Tv h VT treken et de A V R O zichtbaar nader üTeral Is de arbeid thans zonder inciden T Meliilb H rant tot de vervulling van haaTffiminer x Hf f lan opgegeven idew h een fAl eeno 1 B y Ker b de marine dienst bizKen I die gedu de e y ZtZi ZZi T l Het beroep van uillenxlt den advocaat Spreker Mr F M Westerouen J fftimftftKt ftan de onwnjibaarheid aii het taitüwnötelael terwijl ook de MJtiale laaien u ueuw MiUen warden v fT agd De financieel toestand Een onderhoud met minister £ é Geer Het teiaort voor 1934 kan voorloopij op 122 mitlioen worden gerasmd Uaar men den laateten tijd iiieeniiaJen een tekort hoort ramtfn rom de begrooling A3J1 lipi lioofd vaii hel fterKverfJcliaffmg n lil l ijil ijü kyioiiiaalJe JU eiken voim i Jm jiu ülelt if iiiimat i oüs m 1953 t 3Ji Hi u 1Ü0 X0 kolomattJineibiijveu i bou fA jjeze iiiogelijkhfüd iua niet luisluitken Jn 111 oei lijkheden lea aatuiijn van d vex uiufUiig van loud zacb tot den ininiet ei van financiën gi f wend met de vraag of te dien aanzien reed met eefiige waari uliijniijkhtid een oijfer Itojf genoemd worden J Aan de door den Minister aan het blad verslj ekte inhcbtingen is bet volgende ont leend De Minister begon eraiu t © herinneren dat op de b rootinig van 1933 weigens de daUng der inkomsten aaiivaaicelijk een tekort moe t worden geiaaiiid van f 147 6 uillioen Dit tekort werd blijken de nuhioeneii nofa voor 125 5 inillicen gedekt Voor ƒ 53 5 nuUiuen door benpui mg i voor 54 iillioen duoi belastingverhoovring Op de tweede plaats staat de opleving l Ri den iia h opiieitxnéiw u de huur tLLen Ui de geuMjeiiWij üigetneden noodlotfound te veiheten U mueteu middelen hoachik baai geHtekJ wuideii voor den bouw 3n notMwoniugen 5 s eii voor iw fus m uitvoering 18 niiHiuen mt het reservofoudÉ Rond i tjllde w rken moeien natuurlijk voiioma I 22 miiiioen ongevei r hel liedrag van worden Daarond ii i het t poorwegtekoi i bleef dus ongedt kt Daar zoowel de besparingf als de beiaa liUpverho jgmg tijdens Je behandehug m de Kamer met f 3 millioen weed vennin wortieu Dap fondei behouron iiet Mitteliandkanaul en de rt ularif atie van de Oder Of het gebied van dün landbouw zijn de gioota modelijkhe len biJ vene na nog niöt uitgeput Xn verband iuermede staan de weikzftaniheden tot rt ufftriHalie der Dtutaciii rivieren Voorta worden in liet pro j ramma genoemd uiWiceidujg üter gemeentotyke bedrijven vernieuwing van de UïUlsetie koöpvaardijvioot wi l evurdejing v tn espoiT opdrachten aan de Dultsehe iiidua trie De basiisaende moodijklieden J iggen m 4 i fiiiujxciering De pliwiiJen van von l apen en Gereke Voldoen niet meer oAn te behoeften Men iX ititfeteij oad u zoeken of de uedieten in ali gevallen voldoende fjjn en of niet in 7£l rt nmte OAU de uitvoerderé vaji de wer oamheden voorgcjiotten of ten minste J tfucihteitC n verlwncl moeten worUen Da tijJteniinifjtiu van AiheMl heett reeds euiigvn t d geleden op del noodzakelijkheid gsiw ten om die noodige mitWelen voor ie werkvofftchaffmg dooieen 1 binnenlondache Iteninif te verknjjieii Dezelgedatlit e iwor t ia het plan naai voren getuaoiit Mao verwacht dat de opieg ing vim een i atioiiaje werkveraohsiffinB hla ening tot een bevredigend resultaat ml hn ok Iriioi ten verdere Uouwuiedieten verJtftOd worden Daarbij it hól ouJ uoodlg cxütiirecl i gedeiikteekeneu van het JJultödie verit den vun groult kua twdaid te readen Bijzonder belaflgjijJs zjjïi de werkverBi haffJngöinogelijkhtiden op het gebied vfui lift vtrkeerswe ten bij de rijk spoorwegen en dei uanJe van ft en Bij de uiihrwdhig tm de kanalen moet nten eenige voünsich iffheid betruchten Itet dh m uitvoering i mihioen derd st e het tekort tol f 6 milhoen = f 28 inijjioen Dekking voor dil leHtceieud tekort werd I gevonden door de indiening van het ontwerp op de omzetbelasting Dit ontwerp Zfiu een jaar opbrengst leveren van 60 millinen De inwerkingtjödjng werd gesteld op 1 Juh a s zoodat een bate viin f 30 milM en zou verkregen worden in 1933 Evenwel is dit ontweri door d oude Kamer niet ineer behandeld ook niet in de ectieiö zoodat tijdige tot t andkommg vrijft el uitgesloten seiiijnt Evenmin is nog in openbare behandeling 1 gekomen de reeds vroeger ingediende en in Hepteniber 1932 opnieuw door de regeefing 9 m de orde ge Lelde weeldevürtenngsbelastiiij De opbrengst daan an i geraamd op 10 mUiioen Deze 10 nullioen maken deel uit van de bovengenoemde f 54 nuliK en bejflbtiiïgverhooging VoortoopiK reBUltaet inbesla ocdem partiö Te Ber n op 99 a0f U5 K M be lajr gelegd V De oïtJcieele i rmaiac Ut perödlenat meldt nog over het iusulEaal dei actie geuoht L gen tiet vennogen der eoc denn paitij en ivJar nevenorgapisatieö liet volgendu Uij den x o igtrodieiist in BerJijn weid iHïiJijg üfclegd op 14 rekenmigen der b l D iwt ten gezamenlijk bediag van 16 863 51 iVi Ujj de Depositojtaaaen der AibeiterWdük werd p 75 909 59 il beslag gelegd In de km ba ö dêr organisaiieb aiirox bóalagi weid gelegd wei d aim buarj eld t 47f 25 M m ve Iigheid gebracht Ji t toh bedrag der in Berhjn in beslag Voarts ziju éé kanttoren der i x deiij orgamgaties van den Heichbbannei en de aoc dom Waden gesloten aan het lier oneel wöid verzocht om een nauwkeungeu invontuj is van de vermogennbentanddeeien Ovffr liet i esuitaati der ai tie welke niet jing tcfèn de verbruikscooperaitie en dê itikvereeni4ïingen ün de pirovimcüe wordt no gemoid dat t Krfujt de inboblagneraing vftD het vermogen der S P D zonder ecfijge moeilijkheden is tot sland gekomen Op tal Vian bankcon to tJ werd beslag geiegdj en o m ook op een gebouw der boc deni dat 300 000 M waard ih I Suhl werd beslag gelegd op het 6oe dein Wad de VoikswHle dat op een waarde van 60 000 M iwowtt geechat ming bÜ de Voor 1933 wordt iiet erisistelvort geraamd op f 96 millioen en het tekort i p den oorspronkelijkeii dienst van bet U eningfoiidiop f 41 millioeji Daar het saldo op 1 lanuai i 1933 nog bedroeg f 82 6 millioen zal h rti niet voldoende zijn om het criöiiitekort gelieel Ie dekken n zal hei bovendien Kijn noi iiiai beetemmmg in 1933 niet meer kunluiuvolgen zoodat het tekort op den oorspronkelijken dienst van iiet LceningfoiidB dit jaar ongedekt blijft Voor 1934 beteekenl ei n en ander het volgende Hef crisis tekort weder e ramen op f 95 miUioen zal naar den gen onen dienfif moeten worden overgebraolil indien men althans mei de sedert 1919 afgesloten reekr dier crisif leemne n wil heropenen waartegen groot beawaren bestian Voor het tekort op den oorspronkelijk dienst van het Leeningsfonds geldt deze formeele overweging niet Naar de bestaande wetgeving blijft dili tekort dat trouwens hl 1934 en volgende jaren wegens tot stand gekomen aflossingen zal dalen voor 1934 wordt liet geraamd p 31 8 milhoen ten laste van het fonda Oolc materieel is een overbrenging van het tekort naar den gewonen dienH hier niet in die mate nooazakehjk Indion het ten lasle van iiet fonds blijft zal dit hierop neerkomen dat de liquidatie der oorlogsh eningen ie ie inind er snel zal gaan dan aanvankelijk bedoeld ws De heffingen die na 1934 aaimierkeItjk hadden kunnen worïïen verlaagd zullen dan na dat jaar nog eeiiigen tijd op het bestaande pf il moeten woitlen gehandljaafd Dit is te betreuren maar bij het vrij vlug ge tempo waaijn dg liquida iie der oor ügsla f ten m ons land is opgezet desnoods te aanvaarden SPANJE Rust keert ireer Bevolutionnaire poging van twee kanten Üe Sjaansche republiek heeft voor dfe zooveelste maal een kort oogenblik in gevaar verkeert Ditmaal kwam de aanval van twee den van uiterat links en terst rechts monarchistiach in wezen is in de kiem gesmoord want nog vóór er iets kon geachieden 3iad de regeering de aana hter i o a generaal Goded gearresteerd eh meteen naar de Kanarische eilanden getrijïsporteerd Die van links heeft zich slejJïts ten deele kunnen ontplooien ifct Jieet doch de bewijzen hiervoor ön bjpeten dat de rechtsche en linksche a £ fcat n het volkomen eens waren om dit k fjr het regiime een doodelijken steek te g tn Het eenige dat hierop zou wijzen is dui de beide bewegingen inderdaad tegel ke ti diüouden losbreken De sodkHsten aan wier discipüne zelfs doc i tegenstanders halde wordt gebracht ha jdeii orjler gegeven krachtig weerstand te bh ep aan de ophitsingen van de syndiiali t4 ri De algemeene staking kon zich dientaflg volge niet verder ontwikkelen Te llttd djB het gewone leven vrywel normaal geweeet te Barcelona zijn enkele incidenten De bïaden wüzen er intusachen op dat deze nieuwe revolutionnaire actie het beft s heeft gelevérd dat de elementen die de reiJuWiek willen vernietigen nog niet af Met de crisialasten die aai de eigenlijke functie van het Leeningfonds 1914 genetd vreemd zijn staat de zaak geheel anders 7A zijn tijdelijk bij hef fonds ondorKebiacht wegens het daarin aanwezige saldo dat rooter was dan ter overbnnrglng van het tekort op den oorfpronkelijken dienst van het fonds toti 1943 noodig was Xu deze enfiislasten echter dloor oiiivajuf en duur het saldo overwoekerd hebben zal hun tijdelijke onderbrenging bij het fond niet kunnen worden verlengd en znlJen zij dus najir den gevwmen dienst moeten worden avergebradit De conclusie uit bef voorafgaande if dat liet telurt op den gemonen dienst voor 1934 naar de thene Ijeschik bai e gegevens en in de onderstelüne dat de vommelde belastingMiaatregelen föt s and komen kan geruamd woorden op 27 f 96 = 122 milhoon Het ooitBlag aan kapt ter zee Bruinamd Hü wilde zuil woord niet breken Zooalh men weet ia de kapt iei zec J T A J Bruinsnia eervol ontiieven van het commando over Hr Mh Java na r aanleiding van zijn slap optreden bij een op zijn sfJiip plaats gehad liebl nde f ienstw eigenng Ij v personeel m Overheids In Ba i dienst financieel opzicht achteruitging S enoegen genomen JUl Slt ok Van betiouwbare ijde voiiiam de Ind Cil dat kolonel Bruim ma eenigen tijd geleden ü fln de bemajfcninv van zijn oorloosbodem lieve gaf om iiaiksgewijs aan te tipden aan welk hevel gt en gebour werd t oireven D kotenel tet h de heananning in de pelegenheid zich te tiedeufcen Van dt e trelegenheid werd ehiuik sfeniaakt en oien later mankeerde dan oi niemand i jï het appèl ru VT an werd ook in het Omrocpbedrgf van de A V R O eevodd Toch heeft 19 12 i k j v f tt ue ji v n u gevoeld de p raonen dje kelijk dienst wn joch heeft 1932 eèn bedrijfsoverschot gc BTilen voor den Zeekrijesrand uetrojiken g 448 402 22 Dit besluit was voJgBig de Ind Ot Voorden g omroeptraagrtuk nl 5id ng om zi n ontslag in te j gj nobaar ging het laar 1982 voorbij Biuciu buiuis zuuuer II l X t Alles is Jahn doen üifri onderdrukt Z dringen bg de d enen da r hi zijn eenmiuil n If be zonder dat het d A V K O zichtbaar Mderlegeering op het nemen van scherpere oiannmg re en woon met wiWe breken j j j 4reg len aan Wml hel to i tOf 1fW V ï i aTADSNLEüWS oixle GOUDA 12 Mei 1933 Stedelijk Gymnasium Voor den nieuwen cursus van het Sted verstoren A i aonder bekende ftuon al d ttagen fteïthieujp Wegens overtreding an an 21 M enH R P V te Lopik f 5 subs 2 d Ii Wegens overtreding van art 22 M enGymnasium Gouda kunnen vanaf heden nder den invloed van stranen drankleerlingen worden ingeschreven Belangheb o l Sheid van hel verkeer In gevaarbenden verwijzen wg voor meerdere bijzon o Sf I van V te Gouderak f 15 subs derheden naar de betreffende advertentie om van de bevoegdheid lit nummer inotorrgtuigan Ui beatuicu voor den tgd an zes maanden Jeugdherberg De Waterhaan Wegens overtreding van art m Vieesoii te Sluipwijk keurmgswet bedorven vet iu yooiraad heb Met 1 Juni zal de reeds lang gekoesterde l Z ta Gouda 25 subs 4 d h wensch van alle trekkers en met het minst Wegens overtreding van it 36 Vleeschvan het bestuur de Goudscle jeugdherberg keurmgswet ongekeuid vleeseh in voor De Hanebalk in vervulling gegaw Dan V b f 1 Oo f b l zal namelyk De Hanenbalk die meer dan twee jaren onder de dakspanten van een W f openbaxe dronkensdiap J G 1 voormalige kazerne zoo goed zij kon aan j l f Cl f Middelburg W Ë te Amersfoorti C £ Zutphtfn en J de ü Ie Rotterdam allen f 5 fiubö 2 d h Wogens overtreding van art J I M en R R J B te Leentum f 0 60 subs 1 d h N Chr 1 te Gouda f 3 subs 1 d h Vrijgesproken ïr van der S te Gouda wegens overtreding van art 166ii Alg Pol Wrordening Waddiuxveen trekkers van diverse pluimage een onder dak heeft verschaft worden vervangen door I een romantisch aan een der mooiste plassengelegen en geheel tot jeugdherberg verbouwde typische Zuid Hol landache boer derij I De Reeuwijksche en Sluipwijkache plassen zijn een ideaal oord voor alle water en wandelsport Hiervan is bij de stichtng van Te water gereden Het 11 jarig meisje W wonende Gr Flo de nieuwe jeugdherberg terdege party ge trokken Zoowel langs de vele wegen door hedenmorgen op haar fiets het schilderachtig p assenland als te water 1 r Ui de Ridder van Catsweg toen zü schrok met kanos en wherri s ib zy te bereiken j 4 A 1 1 liQ e n voorhykomende motorfiets en als Voor zwemmen is zn bizonder gelegen daar twee eiland es in de nmidde i k m f == r bilheld gelegen mede tot het terreL van 1 = ff Tf A Waierhaan hooren Trekkers die er te I l te krggen zoodat zg er met miior aankomen vinden er evenals fietsers I P voor hun vervoermiddel een veilige berging Krijgen we een overdekte zwemmrichting Rondom het huis zijn grasvelden boomEen voorloopig comité opgericht gaarden bioemhut die het geheel een schil Naiir men weet zgn er dikvvijtS stemmen derachtig aanzien geven De wy de vergenpgcgaan voor hea aucliten vun een ovei zichten van het Hollandsche plassenland j dekte zwemimioliting naartoe leeda enkele onder de ruime blauwe hemel maken het fonimuaieö ztjn wcikzaam geweest lot tot een verkwikking van ieder stedeling leden echter zonder resull iat daai men De jeugdherberg a gelegen op drie kwar eeds vooi do hooge kosten tierugachnkle tier afstand van het station Gouda en twin Ook P Ie jaarvergadeijng der Qoudsclie tig minuten loopen van de Reeuwijksche Z cmolub weid telkemnale de vraag geslelü brug Daar zullen spoedig de fleurige hand I = best tiPP n deze iichüng wijzers van de Ned Jeugdherberg Centrale j l 8 ff den vermoeiden wandelaar den weg wgzen 7 l t T t S naar het idyllisch plekje dat hem voor één of meer nachten een eenvoudig maar vrien woord hteeds delijk onderdak bieden zal De Gohilto De Goudsche Handel Industrie en Land bou wtentoonfitelling Men deelt ons mede dat voor de GoudHche Handel Industrie en Landbouwtentoonstelling Gohlito welke van 24 Juni tot 2 Juli a s hier ter stede zal worden ge louden zeer eel belangstelling bestaat Verschillende fabrikanten waaronder de grootste in den lande hebben bereids hun medewerking toegezegd Ook de bekende Gtoudsche firma Radioiiiüustrie G de Raadt zal met een fraaie stand uitkomen en bovendien met haar oinroepversterkers de geluidsdistributie in de zalen en op de terreinen van de Sociëteit Ons Genoegen verzorgen Ook andere Goudsche firma s en instellingen deden bereids van hun belangstelling bii iken Van het achterterrein is een groot gedeelte gereserveerd voor de afdeeling landbouwi erktuigen en bedryven in werking tt rwijl een ander gedeelte zal worden herS hapen in een Oud Hoüandsch Marktplein geiijk bekend immer een zeer groote attractie voor tentoonstellingen Wat de exposanten betreft kan verder medegedeeld worden dat zich daarondei velen zullen bevinden die het devies gratis proeven in hun schild voeren zoodat behalve oog en oor ook de tong der bezoekers zal kimnen worden gestreeld Als bijzondere attractie zal aan elke lOde bczoek st er een fraai cadeau worden uitgereikt Het secretariaat der Gohilto is gevestigd Spul 143a den Haag Het aantal werklooz i Op Donderdag 11 Mei stonden als werkloos ingeschreven aardewerkers 123 letterzetters 34 bouwvakken 340 houtbewerkmg 104 lederbewerking 5 kleedingsbewerklng 18 metaalnijverheid 132 papierbranche 4 textielindustrie 51 auikerwerkers 52 Bigarenindustrie 79 landbouw 32 pakhuisknechts schippersknechts koetsiers en chauffeurs 259 kantoorpersoneel 35 huiselijke diensten 15 fabrieksarbeiders 172 transportarbeiders 95 Totaal 1549 Kant Higerecht Strafzittmg van 10 Mei 1933 Verooideeld weiden W genB overtreding van art 59 M en K R K J te Gouderak 2 subs 1 t I C de K te Reeuwijk f 2 subs 1 d h W cns ivertreding van iirt 461 W van S J H L te Gouda b ribping J J A S te Gouda en H G den R te Gouda beiden berispmg CM de B te Gouda ƒ 2 siAs 1 d B Wegens oveitreding Crisiazuivelwet WT te Gouda f 50 suIip 10 d h verbeufdvwklaring waren J M te Mo rdr ht fl bs 1 d h verb van iwaren H B tA Qouda 0 50 Hubs 1 1 I id Wegens overtreding Arbeidswet 1 Tli S te Gouda 2 X l subs 2 x 1 d h Wegens overtreding an de Wapenwet A van R te Gouda f lü subs 4 d h verbeurdverklaring wapen Wegens overtreding van art 6 M en R R Jinkemjde van den weg houden met motor iituig T W A de J Ie Gouda f 1 subs d h Naar aaideiddng van een conferentie met den leideider N V Sportfondsen te Amfalerdam welk Uehaam leeds in verschillende plaatsen m ons land overdekte awenuniichüngen exploiteert of ni aanbouw heeft lieefl zich Üians alhiei een voWoopig comité gevoinud bestaande uit mevr Bokii o veil Keizer en da iieeren L E Bicknese J Cden Boer en G H de Wilde dat zal trachten Lk komen tol tiiühting van een iilgemeen comité waardoor de plannen verder kunnen worden uitgewerkt en lol uii ifte van spaaraandeelen wat m andere plaatsen steeds met succes kon geschieden liVergaian Het water van de Zweminrichting De Commissie van loewcht op de Gemeentelijke Baden Zwemmiiditing verzoekt ons opname van het volgende Bij enkele awemmei s is naar aanleiding van liet verslag van de Gezondlieidscommissie de vraag gerezen of hei watei in de zwemmrichting wel genchikt was als zwemwaf ör W ie echter het verslag geheel en nauwkeurig leest ziet daaruit dat de GexondilieidscomnuBsie zegt dat het water m het bassm als betrouwbaar zwemwater gekwalificeerd kan worden Bovendien kaii de Commissie van Toezicht meedeeten dat l ij een bezoek dal professor W A P SolmfEner uit Amsterdiui aan de inrieliting bracht deze de chlcoicering voldoende achtte als steeds aandacht aan het toestel tijdens het inlaten van water vverd lieeteed Dit gebeurt steeds Natuurlijk ie een lange tijd van inwerking naar het oordeel der commissie ook het mee gowensehi en zou Zij tus een chlooreering bij de Volmolen verkiezen wati ook inderdaad is neadvibocrd doch van een onbetrouwbaar zijn van het wate is geen sprake En wat dg kwestie van het niet hys icuisch zijn van het water langaat Naai het oordeel van ter zake bevoegden is het water in de inrichting verre te verkiezen boven dat in andere inrichtingen ook die hier in de onttrek Toeristenclub Tot ons plezier De toeristenclub T O P organiseert Zondag a s een fietstocht naar Wassenaar Op Zondag 21 Mei wordt per luxe autobus een reis gemaakt naar Nymegen en omgeving Inbraak bü N V Gebr Uercksen In den nacht van Donderdag op Vrijdag hebben mbrekers een ongewenscht bezoek gebracht aan het kantoor van de N V Gehr Dercksen aan de Karnemelksloot zy wisten zich toegang te verschaffen tot de fabriek en zijn toen naar het kantoor gegaan waarby zii kans hebben gezien de kleine kas met een inhoud van ongeveer ƒ 6 mee te nemen De poUtie die een onderzoek instelde is de daders nog niet op het spoor Int Orde van Goede Tempelieren Open zitting De loge Per aspera ad Astra Gouda laL de I O G T houdt een open zitting op V oensdag 17 Mei te ti uur in het Blauwe Kiuis Als spreker zal optreden de heer J v d Horst uit Utrecht De byeenkomst zal worden opgeluisterd door muziek en zang Do toegang ia vry Agenda 17 Mei 8 uur afd Gouda van de Int Ord van Goede Tempelieren Open zitting overtreding van art 1 M en en art 27 M en R wet W 8 te w jk 2 X z 5 subs 2 X 2 d h aJ OE aohoolverzuim M J B e Wad tnxveen f 5 subs 1 d n Wegens overtreding vaji axt 426 W van in Btaat van dronkenschap de openbare 7 Mei 8 uur geb Daniël Curaus E H B O onder leiding van Dr van Elk 18 Mei 8 uïir Soc One Genoegen Tweede BridgeDrive 2 4Mei 8 uur geb Daniël E H B O Examen 81 Mei 8 uur geb Daniël 3 maandeiykBche vergadering E H3 0