Goudsche Courant, vrijdag 12 mei 1933

Geboren WOUTER MARIE Zoon van A DEN BOER en A M DEN BOER Gebruikt s morgens s middags en des avonds een weinig van de van ouds beroemde geneeskrachtige Wortelboer s Kruiden of I è 2 Wortelboer s Pillen Beter en goedkooper huismiddelen bestaan er nu eenmaal niet Duizenden hebben er reeds baat door gevonden en ziJ zullen ook U helpen De Wortelboer s Ki uiden en Wortelboer s Pillen verdrijven gevatte koude griep influenza gal slijm koortsigheid verstopping maag en hoofdpün wekken den eetlust op bevorderen de spijsvertering regelen den stoelgang zuiveren het bloed maag en ingewanden enz Wortelboer s kruiden 60 cent per pakje Wortelboer s Pillen 60 cent per doos drie doozen ƒ 1 70 Overal verkrijgbaar Waar niet verkrijgbaai dan direct van JACOBA MARIA WORTELBOER Oudepekela Postgiro 17039 Zending geschiedt franco niï ontvangst van het bedrag VAN DER MAREL Gouda 12 Mei 1933 Krusrerlaan 24 Stedelijk Gymnasium Goud a laiijille vaD LeerliDieD voor den nieuwen curaus kan vanaf heden geschieden schiiftelijlt o mondelinK bü den rector Westhaven 52 Gouda T el 2583 Argemeene Vergadering van Aandeelhouders van de N V Machipefabriek de Hollandsche IJssel vJi DE JONGH Co te OUDEWATER op VRIJDAG 26 MEI 1933 s morgens 11 uur ten kantore der Vennoot schap te Oudewater De punten van behandeling liggen ten Itantore der Vennootschap voor aandeelhouders ter inzage Houders van aandeelen aan toonder worden er aan herinnerd dat zij ingevolge Art 31 der Statuten alleen ter vergadering kunnen verschijnen indien zij minstens 5 dagen vóór den datum der vergadering hunne aandeelen ten kantore der Vennootschap hebben gedeponeerd DE COMMISSARISSEN ee MtO niet ove é re dad o Will II vermagereii Op welk gedeelte van het lichaam U ook wenscht ZONDER baden dieet of geneesmiddelen Uitwendig en onschadelijk Resultaat na Ben dag zichtbaar Vraagt gratis aanwijzingen en referenties aan Mevr COLENBRANDER Overtoom 445b Amsterdam W EERSTE BLAD De kwado zijde der organisatie D zer dagen kon men in de bladen lezen dat op een boerencongres in de Vereenigde Staten is bealoten tot eene nationale boerenstaking Deze zal hierin bestaan dat de boeren met hun producten van de markten in de steden wegblijven teneinde üaardoor een priJBstÜging van hun waren te kunnen afdwingen Db N Rott Crt bericht dat dit besluit werd genomen met algemeene stemmen en onder een daverende geestdrift van de aanwezige afgevaardigden De leider van het congres kreeg speciale volmachten voor het leiden van de staking die zal voortduren loolang het bestuur geen ander parool uitgeeft Het is de bedoeling dat de boeren in alle deelen van het land zullen weigeren ook maar iets van hun producten te verkoopen of enig ding wat niet strikt noodig js te koopen ten einde aan toonen dat de welvaart der Vereenigde SJaten gebaseerd ië op de mogelijkheid voor de boeren om huJti producten met winst te verkoopen De tidR ff al gsMoerd wvrdaii cwdeAMdOiilMM Koopt niets verkoopt niets blyft thuis Tot zoover het bericht uit Amerika Wij kunnen de juistheid ervan uit den aard der laak niet beoordeelen Maar juist of onjuist ia het toch merkwaardig genoeg om er even bü stil te BtaaD Men kan wel zeggen iat onze tijd staat in het teeken der organisatie speciaal ook als middel om tot grootere welvaart te komen Bij de beoordeeling van de waarde en de rechtvaardigheid van het gebruik van dit middel moet echter wel worden onderBchsiden tusschen tweeëerlei streven naar welvaart B nsdeels bestaat dit streven uit eenstrijd van de mens hheid tegen de natuur uit den drang om met zoo weinig mogelyk moeit de natuurkrachten datgene te doenvoortbrengen waaraan de menschheid behoefte heeft De eenling kan in dezen niet eel Vandaar dat de menschen al spoedig kwamen tot organisatie tot samenwerkjng Door samenwerking ontstond verdeeling a arbeid Deze verdeeling van arbeid ontleedde ten slotte het productieproces in eenzeker aantal eenvoudige handgrepen waardoor de weg werd geëffend voor het gebruik van machine en het verveelvuldlgenv n het resultaat van den menschelykenarbeid Deze vorm van organisatie In dienst van net streven naar welvaart is een zegen Voor dp menschheid geweest Wy klagen wel over overproductie en o ver het werkloos maken der arbeiders door het gebruik van machi ifis maar zouden raar opkyken wanneer Geeii Bedriif of Oflderneming kan het zonder goed drukwerk stellen Van dag tot dag wordt de behoefte daaraan in elke zaak grooter Hoe meer zorg er aan besteed wordt hoe meer het de aandacht trekt van ieder die het in handen krijgt Goed dnakwerk is voor elke zaak een introductie die niet moet worden onderschat Laat ons Uw drukwerk verzorgen Wij leveren prima werk en daarbij goedkoop Onze prijzen zijn belangrijk lager DRUKKEÉIJ A BRINKMAN ZOON GOUDA Een GEBO Ijskast verzekert U voor een goeda droge koeling Uwer Conaumptiewaren en is tevens een sieraad in Uw bedrijf Zeer groote keuie in modellen voor WinkeUars in fjine Vleeschwaren Zuivelproducten Slagers enz Vervaardiging in eigen fabriek Scherp ooncurreerende prijzen Jtnt hakken zoo gouw scheefgeloopen en rubberhokken uitgliiden Esn kaal Mnvoudig fmwSk Ut ar voortaan op dat uw tchoanmakw uitsluitend BUUDOG hakken plaal L Ze zijn geweldig iterk en oirti tlippina een geheia proeedi van de Weed Miine fabriek Bovendien it de prijs zeer voordeedg Eiscfcf voor zoo maferiao oNMm kut chf Wood MiJiM RujUmt Uét Wood Milne i l Hakken LET Ofi DE NAAM EN WEIGERT MINDERWAARDIGE NAMAAK K HOOGSTRAAT 5 ROTTERDAM MAG DE DUIF AMSTERDAM DEN HAAG ARNHEM SANGUINOSE Aanbevolen tegen Bjapeloosheid gebrek aan kracht en energie gedurige vermoeidheid lusteloosheid en moedeloosheid zenuwhoofdpjijn ge brek aan eetlust pijn in de maag Pijn in den rug en de lenden kortom alle verschijnselen van Bloedarmoede en Zenuwzwakte PrUs p fl f 2 6 fl f ll 12 il ƒ 21 Te verkrijgen bij Apothekers en ürogisten VAN DAM Co De Eiemerstraat 2c 4 Den Haag NEDERLANDSen FABRIKAAT Adverteert in dit Blad Alléén bij GEBR BOUTER WInkelInstallesrIngen op elk gcbiad Lange Baanstraat 37 Tel 13650 Rotterdam Schouwburg Bioscoop Gouda Van VRIJDAG 12 MEI af Een streef door de rekeoioo TK fdröllen 7 TONI VAN BIJCK IEINZ RÜHMANN PLOCKINA VON PLATEN HERMANN SPEEL MANNS tevën van Ln Lve pr i = d verhaal uit het U Sn tuiste Mk n H T t H t geeft tusscherdl ertXalr dTn tTtÖ Heinz Riihmann f P e wielerbaan Iedere sportliefhebber moet dit bijzondere filmwerk komen zienüü Extra verzorgd voorprogramma Toegang voor eiken leeftijd Populane pryzen d i = Populair prjjzenü leder heeft nut van De Goudsche Vraagbaak 1933 In eiken boekhandel è 40 et verkrijgbaar en bij de Uitgevers A Brinkman Zoon Markt 31 RO I81B4 72 Jaargang Zaterdag 13 Mai 1933 mmm rnwn NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Sfi t n o BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE IJIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Ditblad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdaèen ADVEBTENTIEPRUS Uit Gouda en omstreken beïoorvnds tot den bezorgMng L i regels ƒ 1 80 elke regel meer ƒ D 26 Van buiten Gouda en den beiorgkringl 1 6 regels ƒ 1 66 elke regel meer ƒ 0 80 AdvertentiBn in het Zaterdagnommer 20 beslag op clen pi s Uefdadigheida advertentiën de helft van dén pr js ABONNBMBNTSPWJS pet kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal 2 9 per week 22 cent overal waar de bexorgin per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 8 16 met Zondagsblad ƒ S 80 Abonnementen worden dageiyks aangenomen aan ons Bureau MAilKT 31 GOUDA by onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zijn dageUJks geopend van 9 6 uur Administratie en Bedactie Telef latere 2745 Peitrekeslsg 484M INGEZONDEN MEDEDBELINGENi 1 4 regels ƒ 2i6 elke regel meer ƒ 0 60 Op de Tootpagina 60 heoger Gewone adïertenUën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerdenprijs Groote letters en raiden worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen werden ingezonden door tuaschenkomst van soliede Boeübandelaren AdvertentieWureoi en onze agenten en moeten daap vóto de plaatsing aan het Bureau zijn ingekersen teneinde van opname verzekerd te zlJn Deze Courant komt in vel e duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 6500 ex dt machine weer uit de productie verdween en in onze zoo talryk geworden behoeften door handwerk moest worden voorzien Er is intusachen ook een andere w ze waarop de organisatie zich in dienst stelt van het streven naar welvaart Zy betreft de verdeeling van het maatschappelijk inkomen De oud Iiberale leer stelde zich op het standpunt dat deze vorm van organisatie uit den booze was Ieder moest genoegen nemen met wat de maatschappij door middel van de vrije concurrentie hem of haar ala belooning voor de aan de maatschappij bewezen diensten toekende Tegen dit beginsel der vrije concurrentie is men later in opstand gekomen Men gaf aan haar de schuld van de ellende waarin de arbeidersbevolking in de eerste helft der 19e eeuw verkeerde Organisatie der arbeiders zou daarin verbetering brengen Het loon zou niet langer bepaald worden door de vrije concurrentie maar door de machtsverhoudingen tusschen werkgevers en werknemers Nu zullen wjj niet zeggen dat door de organisatie der arbeiders geen misstanden zijn weggenomen Men heeft loen men eenmaal den smaak van de organisatie beet had het daarbij echter niet gelaten Met het gevolg dat een toestand is ontstaan waarby de sterk georganiseerde groepen de minder aierl geotfgMdihftrde vadtMM resultaat van hun arbeid berooven dikwijls met behulp van overheid en volksvertegenwoordiging En hieraan is voor een groot deel toe te schrijven de ellende waarin over haast de geheele wereld de boerenstand is komen te verkeeren De Amerikaansche boeren waarvan hierboven sprake is zien flit blijkbaar zeer goed in Mocht de boerenstand er in slagen zich nationaal en internationaal even sterk te organiseeren als sommige groepen van industrieele arbeiders dan zou dit ongetwijfeld eene groote verandering teweeg brengen Zelfs indien de boeren niet verder gingen dan een belooning voor hun arbeid te eischen die in eene redelijke verhouding staat tot de belooning van andere soorten van arbeid dan zou toch de levensstandaard in de steden belangrijk moeten dalen Het zou dan blijken dat de vooruitgang in dezen n i den oorlog grootendeels verkregen is door het tekort doen der landbouwende bevolking Het gevaar is echter niet denkbeeldig dat de boeren in dezelfde fout vervallen als waarin verschillende groepen van arbeiders zijn vervallen en hunne macht gaan gebruiken om meer te krijgen dan hun toekomt En zy staan in dit opzicht sterk daar zij over de levensmiddelen beschikken Het zou wel eens kunnen zyn dat de groepen die thans den lof der organisatie zingen er dan geheel anders over gingen denken Hoe dit echter ook zij wat men daar in Amerika doet is merkwaarig en waarschuwend tevens Dit nummer bestaat uit twee bladen plotselmg overgaande m dit licht zaaltje kwam een gevoel van kunst bekoring tot ons hr heerschte een gespannen stilte aller aandacht was by het werk gespannen ii en twmtigtal heeren oud en Jong een tiental dames alle jong was liier aan den arbeid W at een spanning op aller gelaat een keurveld van atudie voor hem die de fysionomie als object heeft Lr wordt telkens een half uur gewerkt en udn een kwartier gerust Stipt op tyd gaat het In de pauze heerscht een gezellige drukte van praten lachen debatteeren en theedrmken Merkwaardig was hoe onmiddellyk na hervattmg allen weer in die felle spanning van hun werk waren Er wordt hier veel geleerd en menig bekend schilder zal zich de studia uren m deze club altyd dankbaar herinneren Ieder werkt hier naar eigen lust en de beide bestuursleden Bodaan en Witjes zorgen dat de gelegenheid daartoe zoo gunstig mogelyk is VVy kunnen niet zeggen ga ook eens kijken want het is te begrijpen dat dit ontoelaatbaar is accepteert u dan van hem wien aiit voorrecht te beurt viel binnen deze gowyde muren te mogen treden deze korte beschrijving èn de verzekering dat hier eqn goed en mooi werk wordt verricht ten bate van de schilderkunst en ten gerieve van hen die deze kunst als een deel in hun leven liartelijk genegen zijn Nu wü toch in deze sfeer zijn stippen wy even het feit aan dat H M de Koningin als Weriww M van Pulchri Studio deelneemt aan de tentoonstelling van werk der leden Het Komnklijk stuk heeft iets parts in deze expositie het geeft een nietalle daagsch onderwerp n l een maan belicht hoekje in een Zwitaersch hoog landschap Er zit iets van oud Fransche romantiek van Watleau bijvoorbeeld in De kleur is mystiek en teer de visie haast iets melancho lisch Wij zijn zoo licht geneigd in werk als dit de ziel van den maker weerspiegeld te ach t n en wy laten het op ons inwerken om te ervaren welken indruk hel op ons achterlaat Te meer doen wij dit nu dit schilder stuk uit handen van een vorstin komt omtrent wier individueele gevoelens wjj uiteraard niet veel weten Daarom zegt dit stuk ons meer omdat wr er dieper in willen doordringen Het is een rede tot verheuging dat H M zich 200 nauw bij de schilders aansluit Het voorbeeld dat zy geeft moge ook Haar regeeringspersonen tot navolging dwingen Nog altijd is Kunst stiefkind by regeeringsbemoeij ng al staat het woord in de titulatuur van één der ministers De bureaucratie kan zich zelf nog niet overwinnen om bereid te zyn de kunst ter wille te zijn HAGENAAR Laait eens een preefwasch behandelen bij Modelwasscherij Fa J H VAN STRAATEN Brieven uit de Hofstad MCLXXVII De üaagBche Kunstkring Een enkele maal valt een journalist wel het voorrecht ten deel dat hij ergens wordt toegelaten waar voor ieder ander buitenstaander de dei altijd gesloten blijft Hij is dan middelaar tusschen publiek en hetgeen daar achter die deuren geschiedt Hij kan er van vertellen zoodat het niet noodig is zelf te gaan kijken Zoo viel ons verleden week het genoegen te beurt een kijkje te mogen nemen in het nieuwe clubhuis van de Haïigsche Schetsclub terwijl de daar beoefende kunst het modeUteekenen werd beoefend Deze club bestaat reeds dertig jaar en heeft ten doel zoowel beroepaachilders als hun die naast hun eigen beroep zich aangetrokken gevoelen tot de edele teeken en schilderkunst de gelegenheid te verschaffen zich te biyven oefenen in het zoo moeilijke maar tevens zoo leerzame zoo noodzakelijke als interessante teekenen naar het levend model Tweeirlei wordt praktiich daarbü tevens bereikt In de eerste plaara de efficiency Het is vrij kostbaar voor een schilder om zelf modellen te laten poseeren en door coöperatie worden die kosten zeer gering In de tweede plaats is er een geregelde gelegenheid want twee avonden per week a zomers één avond is de club geopend Ontegenzeggelijk heeft het collectief teekenen iets animeerends het brengt ook weer eens gelijk gestemde geesten by elkaar Deze club huisde vroeger in een oud lokaal dat veel bezWiflren had Thans is er een nieuw gevonden Op een afgelegen binnenplaats achter één der eerste straten van den Haag ligt het De padvinders hebben er hun asyl gehad zü hebben het tot den laatsten draad uitgewoond Toen kon de Schetsclub het huren en de rappe handen der clubleden zelf hebben de cavalje herschapen in een keurig koket home voor de kunst Aan de lichtifetinte wanden hangt een keurcollectie van werk der leden mitsgaders diverse teekeningen en foto s die herinneringen aan episades van het clubIfven bevatten Zonneklaar licht heerscht in Ie zaal Op een podium zit of staat of ligt het model en in een halven cirkel twee drie rijen achter elkaar staan of zitten de tee cenaars en teekenaarsters Uit het duister van het binnenplaatjes Losse bladen uit het Dagboek van een Gouwtnaar JJe verschijnselen van de mudc zijn als zoovele iiitmi en die een periode vergezellen Èn karakteriseeren Proj HUIB LUNS DE GESTOOMDE MAKREELEN zyn nu fijn en vet ZIE ETALAGE P G SCHARLEMAN Jr LANGE TIENDEWEG 78 Telef 3202 Verwacht Dinsdag de eerste NIEUWE en GROENE HARING Heden nog zeer fijne KOELHUISHARING in voorraad lar genaderd onder het verhaal van den jonker maai niemand had het tot nu toe opgemerkt Lieve hemel Dat komt van t onheilige spotten e mijn geweten is nu ook juistmet ax heeleraoal gerust meende d © man die reeds sinds lang had voorgesteld ap tebreken Wel dan zullen we over prettiger dingen praten zei Ned O Bracken Clough opgefrisoht door een tweede glas rum t Is al zoo lang geleden dat ik bijiuUiö eeweest ben vrienden en ik heb beboette om jidlie te hooren De vrouw vanWilde Harry ging naar de oudg lui jsei je op Rushfell House En t ging daar verkeerd met haar alb ik jioed begrepen heb Aha zei de jonker terwijl hij naar demuur ging alsof hij een steunpunt zocht Wat er precies gebeurd is kan ik je metvertellen maar dienslnieisjeB moeten gepraat hebben en ook de knechts en zookwam het uit dat z haar slediter behandelden dan een hond Da in dag uit washet t zelfde voor allw werd aij uitgemaakt tot zij ten laatftte wegvluchtte zooals zij vroeger van Wilde Harry deed als I hij het wat al te ix nt maakte Ik hoorde het verhaal van een kneaht uit RuehfellHouse Hall John den psalmdiobter zoonis We hem noemen omdat hij zooveel psalii cn zingt om dan ouden menschen pleizier ie doen en hij vertelde me dat hij juist de gani door liep toen er een rumoer van btemmen uit de kamer rechte weerklonk hij stond stil om te luisteren hy meende Le houren dat ze d weduw © van Wilde Harry verweten dat zij haar man van de trappen gesmeten had De weduwe van haar eigen zoon en dan zóó tot haar te tipreken Ik ben een rujwe vent maar het stuit me teg n de borst dat ze zjooiets konden doen Ned zag ineene het tafereel te loatwilhens voor zif4i en de vrouw dig men aaar oen schuilplaats had gegeven t Leek of hij de stukken van een lenkaart in handen had en onbewust bezig was zp jn elkaar te passen En toen vroeg hij O toen liet ze haar drift van de Daneiholme s den vTijen teugel en verteJde zehuQ meer waarheden dan ze ooit in hunleven gehoord hebben en daamas toen erniemand in de buurt was die haar zien en stierf daur op de wijae als ik je straks verteld heb De landjonker had al zijn onstuimigheid Wi bestierven het allen haast van schrik hoe ruw en roekeloos we andera ook waren ging hij voort Wild Harry die heteene oogenblik zijn ziel inzette en t volgend moment tnet verpletterden chedel aan on ze voeten lag Ik aeg je jongens geen van onawas nuchter toen hij naar buiten liep maartoen hij gevallen was was er geen dronkennian meer onder ons t Leek wel een oordeel en langen tijd daarna heb ik zoo soberrn eenvoudig geleeJd ais Gabriel Hirst uwoverdreven predikant van Ling Crag Ned En toen die lange lajd voorbij vas viel de grijze Iterel bij dten haard in toendeed je t in galop geloof ik ftn den verloren tijd in te halen Weer ging er een schaterlach op ditmaal niet alleen onderbroken door den wind maar door een bl semstraal en een tlinken donderslag Het onweer eerst zwak en vèr adhter de heuvels in de verte was Wyecol Öe grootste vijand van het recht is het voorrecht Vrijdati 13 Mei Mijn oom de oprechte Kwatijkman de vuder van imjn nee Judocus tiians aomialie houdende te Waddinxveen omtrent een bloedverwant wiens karakter het ZIJ zeei in vertrouwen medegedeeid mij FEnULETON ln den ban de naakte kin De baard die geeft het leven zin Door smart gelouterd kon wikkelde ze haar kind goed in nam het in de armen eu ging reoht toe recht aan het veen m Dat was dagen geleden topn die ontzettende sneeuwbui viel en een kleinp jongen di haar de hoogte op had ïien loopen bijna onkenbaar m de sneeuwvlokken rende vot an t naar zijn moeder en chreeuwde dat hij een spook gezJMi had Ze moet nu wel gestorven zijn de arme vrouw zij en het jongske en ik deak dat bet haar met spijten zal uit haar ellende verlost te zijn door HALLIWELL SUTCLIFPE Voor Nederland bewerkt door J P Wesselink van Kossum Nadruk verboden Tw e zebsen rolden up tafel en Wilde laJTy Êprong op en smeet de beke en 11 wat liij in zijn handen krijgen kon P de brandende blokken en daarna holde nij de kaïnai uit met iHs duivelachtigs in g ii t en wij vlogen allen nsAr de Wr om Ie zien wat er gebeuren zou Wè JKMi het ePTder ten we wensditen want J2 w kwam hein halverfwege de trap Wordt vervolgd i nioel met liaar kind op den arm en Ude Harry rende naar bovöi met iets ddadigs in zijn oopen bij trachtte het ie te gnjpen en viel plot eJing a hler hij brak zijn nek onder aan d twp