Goudsche Courant, woensdag 17 mei 1933

o 18297 Gebruikt s morgens s middags en deS avonds een weinig van de van ouds beioemde geneeskrachtige Wortelboer s Kruiden of I è 2 Wortelboers Pillen Beter en goedkoopei huismiddelen bestaan ei nu eenmaal niet Duizenden hebben ei reeds baat dooi gevonden en zu zul cn ook U helpen De Wortelboei st Kiuiden en Woitelboer s Pillen veidryven govatte koude griep influenza gal sl m ikoortsigheid verstopping maag en hootdpnn wekken den eetlust op bevorderen de spy svei tering re eelen den stoelgang zuiveren het bloed maag en ingewanden enz Woitelboer s krulden 60 cent pei jiakje Vyoitelboei s Pillen 60 cent per doos drie doozen ƒ WO Overal verkrug baar Waar niet verltripgbaai dan direct van JACOBA MARIA WORTELBOER Oudepekela Postgiro 17039 Zending geschiedt franco na ontvangst van het bedrag V Het is HET VOORDEELlGST rel nfpientie tot ie iiitaat te brengen ► De proep ia o a gene lil aan den Duilr selien Kijkapreiident ori Hindenhurg aan Koning George van hn Jand ann den Jranschen président j obrun pp lan dfii KupRi chen vooraitte i an het presidium an de Sovjets Katinin In dezo noodschap zegt piesidertl Kooeehelt Mijn olk verwathl van inij als hoofd zaj Het is HET EEfNVOÜDIGST Het is HEJi GEMAKKEUJKST wanneer U m meerdere bladenadvertentien hebt te plaatsen hetzuhier of welk blad ook m binnen ofbuitenland dat U deVpgaaf daarvan toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAU VAN DE GOUDbCHE COLRANT Markt 31 Gouda Tel 2745 V zqt dan i i eens klaar en deplaatsing gesdiiedt naar wensch entot dezelfde pryzen ala door de bladen direct wordt berekend Gen V Reciama Keizerigr 2834 Amitardain C GEVRAAGD Rekening Courant Boekhoudster Brieven met referentiên aan GEBR DËRCKSEN jGp SS n Nieuwe Gezondheid en Kracht geregeld Sanatogen gebruik omdat Sanatogen her ichaam vanuit de kern weer opbouwt Begin i iog vandaag Sarïatogen Jjruiken De uitgave ia geflng a daartegenover stelt de betere gezond heif at jeugdige gevoeï waarvan giJ weer spoedig zult gemeten Ga nog heden naar Uw Apotheker ol Drogist ÏIij verkoopt Sanatogen vaW F1 I per bus Zi enit Yioe uiiBiek nd Sanatogen In de ge aeeskundige ujdachrjftou beoordeeld wordt SIEUWE gezondheid en krackt J komen niet vJnzeU Gij moet aan Uw lichaam Juist diegronèlstonen to oeren ifhosphorys en gecon centfeerH m lkeiwit waaruitgfezond i heid en kracht worden opgebouwd n dat kunt ge met Sanatogen Sanalogen iternoo inderdaad shel en zeker de ktacntgH en verbetert de Ipemeene gezon3heid Teekenen als stapeloosheid gebrek aan eedust pnki eltaaAeid spoedige vermaW id enz verdwijnen weldra bijeen m PI MIDICAL TIMf S M Pt LAH Ef I edial no al in m wr nfiaiscH tijdschriftje Jn da sahM 1 vu a £ catn v nril IKun n wi ifA sundlg ohila bag llpan i n man V na mei Sin lc wn aan aoac mUM loadtanl Borand an kiK da iwikfta inufl hf nrd aflaa wiarda rf Sinaloa l alt i r 0 Heden overleed na eene kortston dige ziekte in den ouderdom an 80 jftar onze gfeliefde Zuster en Tante M vrouw da Wad uw eeBNEiiiMiiifinüBWE WELTER t Eerder Weduwe van den Heer a BEGEER s Gravenhage G F VAN VEEN W ILTEK Amsterdam A VAN VEEN TH VAN VFEN VAN DÈ POI I sGravenhage N VERMAAT VAN WEN C A VERMAAT Gouda J MEETEB VAN VEEN E D MEETBR en kind Groningen h J ZIEI STRA K ZIBLSTRA VAN DEK WEIDF en kinderen B Gravenhage 16 Mei 1933 Suezkade 56 De teraardebesteljmg zai plaats hebben DMiderdag 1 Mei 1983 te twaalfuur op de Begrg plaats Oud Eik enDumen Vertrek van het sterfhuis Oude Schevemngacheweg 23 tt half twaalf 48 NIEUWE PRCTESTANTSCHE BtCRAFENISOMDERHEMING C P V WELZENIS FiüWEElEKSINeU GOIIDATEL 3165 blllUKE TARIEVEN KETIt BEWENING het faillissement van JOS MADFR retogra f vroeger wonende te Gouda thans Ie Reewmk is door het verhindcnd worden der eenlge uitdeehngslljst geëindigd De Curator Mr H P C M DE WITT WIJNEN BIEDT ICH AAN NET BUIlïfiMEISJE hl 19 uai met alle huish weikz op de loo e liefst in klein gezm v g g v Bjjj en fi onder TJo 1745 Buie i GoWPe Courant Markt 31 Net Chr Meisje ZOtiKT BETREKKING alschulp in de huishoudmg Bi ondei No 1742 Bur GouflscheCourant Markt 31 N V Kirninkiqka Sttarint Kaarsinfabrlek aouaa Jaarlijlische Algemeene Vergadering van Aandeelhouders op VRIJDAG 2 JUNI 1933 ta 2 uui lies middags ten kantore drf Ven noDtschap Buurtje 1 Gouda De Agenda de Notulpn dei vouge Algemeene Veigadenng van Aandeel hqiders de Balans en Wmst en Vei lièsrekening ovei 1932 atemede de in Alt 37 dei Statuten bedoelde stukken ligger v n 19 Mei a s af voor de Aandeelhouders tei inzage ten kantoie dei Vcnnootsc hap Ingevolge Art 28 dei Statuten moeten eigenaars van Aandeden aan Toondei om toegang tot de Algemeene Veigadeimgie hebben deze Aan deelen vooi 2T Mei as tegen re u de poneeren ten kantore dei Vennoo schap te Xiouda Kof bui de heeien R Mees ZooncKte Rotterdam of hi de Rottei damscHe Bankva 6niging N V te Amsterdam NV KomnlSlke StearineKafljsenfabnek Gouda DE COMMISSARISSEN SANGUlN9St Aanbevolen tegen elapeloosheiii gfbrek aan kracht en energie gedu lig vermoeidheid lualielQoeheid n moedelooslieid zenuwhoofdpyn rfe iirrk an eetlust pun In de maiig pun m den rug en de ledden kortom alle verschijnselen van Bloedarmoede en Zenuwzwakte Priis p fl ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 ƒ 21 ITe erkrugen b Ajioljiekers en t Drogisten VAN DAM 4 Co De Riemetstraat 2c 4 Den Hafg NÖDBBLANDSCH FABW iAAt P WELVAART Vroeger zei rt en dat de man die twee korenaren liet gloeien waar er voordien slechts één was welvaart bracht In deze tijden is het niet de productie maar de verkoop waar het om gaat Goede reclame verdubbejt den verIcoop verruimt de werkgelegenheid en brengt meer qeld aan t rollen Een GEBO jJsfcast verzekeit U voor een goeda droge koeling Uwei Consump ƒ lewaren an is tavens pen sieraad m Uw Iftedriif eer groote keuze m modellen vo i t n eli rs m fnne Vl eschwaien Zuivelpro ducte IagerB enz Vei vaardiging in etgen fabriek Sdierj concJiieeiende prazen Alléén bil GEBR faoUvTER WintiKlmstal eeringen 9p alk gabiad Lange Baanstraat 37 Tel 13€5Ó Rotterdam Hoe werkt ASPIRIN In d gewriditen worden dikwifb schat elijke stoffen afgezet wanneer de regelmah e doorsirooming met fcloed ook van de kleinste vaten door koude vo dit of plotselinge sterke afkoeling gestoord wordt hievigo pijn bij Ike beweging Jiangezien Aok de zenuwen aangedaan zijn i ts het gtvolg m 1 als rHisuma bekend teV S ds gij V T zond I Asplrln4abletten oefenen een egelendhn invloed uH op d bloedsomloop n zorgeif voor ften kradiïage doorstrooming m bloed wêadal de vergiften worden weggespoeld en uit gesdiel pn Asptnn tabletten still n ovendien de pijnen All n vm Mn volkomen zuiver onschadelijk mfddel moogl GIJ een ueale werking verwaditen Vraagt daarom steeds uHdrukkJlIJk Akplrin tableffen gemerkt m t het Bayorkruls ASPIRIN JS Uttfluttahd vsrkrijgbaar l de oranle J andbuli u vt MtabLloaum itanlwékin vin 3 tabi kTo o Adverteert in dit Biad 72 Jaarganfi Woensdag 17 Mei 1988 mmm mMm NIEUWS EN ADVERTENTIEBIXd VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BEJIKENWOUDE ODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUD WATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STQLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN en z Dit bladverschijnt dagelijks behalve opZon en Feestdagen ABONN MËNTSPRIJI per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondafsblad k er kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waur de besorging per looper geschiedt Franco per post pei kwartaal 3 16 met ZoodagabUd ƒ 8 80 AbonnemeDteo worden dageldkB aangenomen aan ona Bureau MAAKT Sl GOUDA b ouEe ugeute en loopers den boekhandel en de poatiLantoroL Onse bureaux jojn dagel ks geopend van 9 6 uur Adnunistratie en Redactie Telel Interc 2745 Postrekening 48400 ADV£BTÏ34TIB3 RUS Uit Gouda en omatreken behoorende tot dan besorgloüig i 6 regels ƒ 1 20 elke regel mew ft 26 Van Inuten Gouda en den bezorgkrlnfi i 6 i gelfl 1 66 elke zegel m er ÈM Advertentiin in bet ZaterdagnomnMc S tt bttalag op den p tia UefdadiglMida adTertentliD de helft van den pr a INGËZUNDëN MËDEDEEUNGEK 1 4 regele S2J6 eUw regel meer A 6a Op ie foorpagma 50 hooger Gewone advertentien en uigezooden mededeelinf on bU contract tot xeer gvreduceerden ii a Groote letters en randen worden berekend naar pUataroimte W Advertentien kunnen worden ingezonden door tüsachenkonut van aoUede Boekhandelaren Advertentiebureux en ome agenten en moeten daaga vóór de pia r wg Ran het Bureau zgn ingekomen teneinde van opname verxekerd te n Een berpep van President Roosevelt op donaties De PieMdent diingt ei op aan dat terstond maatiegelen nullen worden enomeiit om uit den econoinischen chaos te etaken wapeuinjïsver niindering Vooi het eïuk der menschheid een tweede gevolgd bezet met S A heden Aan beide zyden van dezen stoet liep bo veiidien nog een colonne S A heden die ook den stoet sloten De politie auto s kooiden slechts zeer langzaam tusschen de Ij 1 l mpniL t doyiii leji Den gelicelen weg lang werd naar e arrestanten ge st hreeuwd en klonken kreten als Verra der Ook werd overal het bekende Duit sche Muldershedje gezongen een toespe hng op tiet begin van Reramele s carrière als molenaarsknecht en op het feit dat Remmele als presiderft van Baden het zm gen van dit lied toen zuiks aan het einde van zijn regeermgsperiode herhaaidetijk op beleedigeTide wyze door de nog met aan OL macht zijnde nazi s werd gezongen ha 1 verboden Vóór het gebouw van den land dag het staatamimsterie en het voormalige vakvertenigingshuis werd eemge malen ten kort halt gemaakt Ook speelden jn trweg op verschillende plaat en muziek cQj psen liet mulderslied De belangstelling van het publiek was zoo groot dat het tram en autoverkeer gestaakt moest worden Op verschillende plaatsen werd mt de n enigte Kood front geroepen In de meest gevallen werden degenen die dezen uitroep slaakten terstond betrapt gear resteerd en op de i weede S A auto meege voerd De ombouw van hot economisch leven Muller economisch leider van htt arbeidslront aan het hoofd van dt organisatie der verbrui kscuope raties Ut löiüüi van liöl UuiUiclu arbeidotiout dr Lej heeft een tUgd over de reofganiaatie dtr veihruiks tooperataes Daai in w ordt goaefd Htt Duitsthe arbeioeiront beeft heden de lei ding V au de vei bruikstooiieratiea oveige onieu ito vertegen woord igtai leiders van t CrjIHaemkaufsgeseilfathaft deutatber iv on suiaveidme te Hamburg n van liet Reidis 1 aud deuttacher Konsumvereuio te Keu hebben zicli onvoorwaardelijk onder den tig en Oefmitiel niet aartvalspact eiuiten Zij moeten pleclitig do v rphchtmgen bevestigen welke ZIJ op zich h 4 beii genomen ooi de beperking e vermindering vantiunne bewapeningen mita deze verpUchtingen getrouv worden viervuld dooralle Jtaflen ondei ttel nflaTB ledei voor iüi do verklaring afleggen geen I öwapendg macht van welken aard ook ver haargrenzen te zenden Het gezoiKie verstand toont dat vorderingen kunnen wtjrden geremd en definitief worden tegengeliouden wannepr een ot an lore sterke natne weigert 7ioh oprecht Tan te Hluiton bij deze mefenschappelijke po gingtn om een polifÏÉkeit en economiscihen vrtrte te waaiborgen in Genève en in Ion deji In zulke gevallen zal de geciviliwuxle v ereid yïlke beid © vonnen van vred na treeft wetcai waar de verantwo ordelijk lieid voor een mislukking ligt l efddent Hoosevlet beaiuit met e n drmgëtnn rzoek dat geen staat een dei gelijke vorantwoor delijklieid op zitJi laadt en diat alle bij dez groote conferentie betiokken stjaten bun oo litïeke doejpmden in piaktijk zullen bi en gen l hl B Ie eenige weg lot d n politieken onomiachen yrede de dan ooit tóvoian dan blijkt duidelijk fJat dezfe van tweeërlei aard iijn 1 De openlijkOuOf vprluipti wensdi van geormgen liun ebitden te vergrootfii ten door de vereeniging verleende volraaditedQ overgedragen aan den HwttKlen voorzitter den nat socialist di Janecte Ueze heeit een nieuw bestuur gevormd uit nat sociar listen en op voorstel van het nieuwe presidium ia dr Krumphaar tot eerft pre iident van de vereemging benoemd President ïtooseveJt lieett aan da hoofden van do regppnngen van de staten die deel neiaen aan dip ronferentu van Qenèvt t n landen een dnngendi n oproep ge ondan lo ontwvperimg en econpmische we koste aJi t en nabuurataat k t eJo f dat slechtB eü kleine rainder I aid Van regeerilugen of volken ziiljt een loei nastreeft ï Da antest van eeniA staten wonr een t innen ruk k van vrt ttmde tioepen Ik geloof dat de fverprontp nieeidierhen der voikeii zioh verplicht gévoell buiten porige i ewapemngen 1 handtiav en om dat Zij mnvaJIen tegen zirli vreezen en niet De poUtio te Bremen dctjt moe dat tiot nu tot voor een totaal bedrag van B85 000 It M luui vermo n der soc dem paxtij in beelag is genomen De kranitenbureaaix en het partijhuifa blijven bezet dooi poHlie eo S A VERËENIGDE STATBN Di strijd der boeren m Wisconain ner regeerins dal ik inij Inl n wendt en omdat ij zelf willen aan alien door uw l eniiddelinf t 1 het volk an uw lan 1 Deze hoop bestaat bieim dat de vrede door practise Up jmtwnjxfclngsniftntregejpii moge woiden verzekerd 3h tat wij allen onzen geni iiai pelijkLn strijd zullen aanbinden ifPR den ooonomisolien thaoft ie dipn Tinde heitben ie naties twte groote we feldcon teren lie hijeengifïiep n Hel geluk ie welvairl en zf lf het leven lfl § mannen vrouwen en kintfcren welke de gebeele weï ld beA n n ip natiw ver honden niet de besliRsinsen welkt uw regppring ii de na te loekoniff zal nem n De verbetienne dei social toe8tan l i dfc handhavmff deï individueele humanitaire rechten op de eist hen der sociale gereeh tigheid hangen van do beslLssingeii af Ue eeonomBclie wereldconferentie smU spoedig Tnjeenkomen en srtaf tof beslisem bc iB een reohtviardiginig voor deaeq angat Moderne aanvalswapenen zijn leelgevaarlijker dan moderne verdedigii wa penen H Indion alle naties zouden kunnen overenkoraPn de wapenen wQlkP otn aucce njkpn aanvty mogelijk maken af ife ohat fen dan zullen de grenzen en de onatliankelijkheid van iedere natie weer veiligworöen Het einddoel d r conferentie moet zijn de volkomen elimmeptlng van alle aanvals wapenen Het directe doel ib een aanzien lijko vermindenng vm eenigi ezer wapenen en da aifsohafting van vele ai tlero JJe AmerikaanHche repeermg elooft dat liet program oor de directe vermindering der aahvalrtwapenen w£6irover thwis m benfve worftt gejipTokeai slecht ten De melkstakmg der boeren in den staat Wisconsin wordt met onvermmderde hevig bejd voortgezet Uit Milwaukee wordt ge meld dat een groote groep boereij er gJ te itn wederom m geslaagd ia een melktranspor te overvallen ondanks de aterkP 1 olitie bescherming Owen Young cht de Ver Staten verant woordeiy k Voor tie internationale valuta en bankmoeilijkheden iüITENLANPSC g NIE UWS DUITSCBLAND AIh tn het oude Rome Upenbare ovenbrcinKing van een aantal politieke gevangenen Het leek een publieke ver maJïeltikheid De oud sbaatspresid t van Bilden en oud miniater dr A Bemmeia die dezer dagen u l Hamburg waar hy president van de Duitscbe Inkoop Coöperatie wa op ver zoek wan de Badensche regeenngVin arrest naar ftarlsruhe ifa overgebracht alsmede de oud regeenngsraad fatenz de oud staatsraad en rijksdagafgevaardigde iWarum de ra a n ttui van het sociaal democratisthe dagblad dfc lArlsruhe Volkafreund Grunebaum de üad pohtiecomnustoans turrer en ver bestuurders van den Reichsbanner en De bekende econoom Owen Young lieeft m een rede verklaard dat de Vereenigde Staten verantwoordöüjk moeten worden gesteld voor het feit dat dt monetaire en bankatelseis der wereld met inbegrip vatt het Amenkaaiiiïche zijn verwoest en de m ternatiouale handel is verlamd Dit allea ia vcrigesne Uwen ïoung te wijten aan AmerUift omdal het er op ï ft staan dat do oorlogsscliulden irw goud zouden worden betaald en met m goederen gen moeten IvOmen JXe wereld kan niet sten stap betiopkent ip den weg naar onj iijftr wachten oi beraa lslaginffen welke Geheimzinnige moor op m pjonair Verborgen vwtrek achter zijn woning dfetdeVt einddoel Wij geleoven met dat de vöoige st elde stappen ver genoeg aan Nietteminfere tic moei donr d stiahiMseenng der juiejil de Amerikaanwhe regeermgr devaluta do k de Ite Tijding va i dVi wereW L hans vo rgeeteJde m uillregelen toe n zaJtiandel m door internntioiialo niflatregelen wil haar invloed aanwenden om verderetot vpilioogmgv iPt prij pnnivWn orde étappegewijKo vorderingen 14 bfi eiken opscheppen in plaatiH van den hUifligeV chno bet ijebied van ontwapening ij niopt in bet kor gezeefd nalionlüe prfl Fr 7ijn duidelijk uit ediukt drie stap granima h voor het economisdie her tXl aan pen waarover men het bij de huidige bevuilen jlomr een wijs en wel verwogen in sprekin gen eens zal moeten woi denlernalionaal nptreden Dg onl wapenmgsronforentit duuM reeds nifcr dap pen jaar en heeft tot nu tOe i og gpen bevredigend hc luUen kunnMi nemen VerBcliiliende jj annen ijii nog gtvaarlijk met eJItander in stnjd ti l i cfc plich taatbaro iftaultafrn fot stuJid tt brer ni ioor gemeensfbappelijk oprwien Kieinzi li Fe hinderpaJeii en ledodingen moeten woi den ip rijde got c lioven i en zelfzucb igo rveiwinnmg moet tvenetns jtiden ot fen nederlaag De eiecb van een ouur2am n vrede vom onze geneiatie in i er deel der wereld IS het penige doel dat nze bwte kraclitep waard is Wanneer ivij vragen jtelke de oorzaken zqn voor de b0Hip penjpg weJkp ondanks de r eds liine alP ïend celiomlen zijn l e con ink n de o Pyjnomischen ieidei van het Duitstlie ar LeidBfront Muller gepUiatwt i J neemt oül de leiding van de afzoaderlykt ver bruikscooperatias op ititii De toekomstige orgauisatio v t de verbruikstoopefatiet zal lit volgt gesclueden Beide groote njksbou len worden toL één rij sbond verteiiigd waSidoor m het beht ci belujigiijk bezui nigd zaJ worden In eginflel Ani met iiitur i t iifi organisaties gesttimd worden maar de Itider Muller heelt volmaciit oui leideis vuur de districflken plaatselijke vereeuigm i Mt te benoemen Votjilt kiijgt Mullei ttu ijf kleine kamer v in ndv pa naast iioh Bovtndien zal uit de atamdeilijke voreeni gmgtu nog een groott kamir gevoimd wor den Dt voorzitter van de Vereiii d utstber citungsverlener dr Knunj liaai tie Bealijn pn do tweed voorzittiei dr Nevem Dumonl hebben hun functies neeigelegd eu de hun IJzeren iront in B n en leiders van de Badensche SPD z gistermorgen in een 4 1 en pbhtie auto van de m h k Westen an K irlsruhe gelegen gevangems naar het po lit e presld m m het centrum der stad overgebracht om vandaar naar het cop centratiekamp m de voormalige str Win richting Kialiau te worden vervoerd Het overbrengen der gevangenen was van tevqren bekend gemaakt en een groote menigte had zich voor de gevangems en Ungs den weg die het transport zou vol gtn verzameld Toen de gearresteerden veiithenen werd er luid gefloten ge scbreeuwd geloeid en gescholden Op de efiste pohtieauto een groote open itagen Eaten de gevangenen met ontbloot hoofd en onder sterke bewaking De wagen weri vooraf gegaan door een S S colonne die den tt eg vr maakte Deze auto werd doori 1 Heti direct doen van den perRt n defi liilieven stap in dez ricbtmg zooaJ = wordt voorgesteld het plan K i onald Het vSdcrijgen van overeenstenlfiiinig betreffende d datftm w liet verdere op ifeden tot het doen van 1 3 t i overeenstemnung ovei te ÖerGiken i hit gdtlnrendo den tijd van den tcrsteil en de volgende stappen g enmatie haar l ewar penmg zal verhoogt n boven de baar bij vertiiag toegekende terkte Maai da vrede P weield moet iet aPerd 7ijn gedurendt de goheele ontwape nipgsperiode ik stel daarom een vierde hlap voor en wel paraJleit met een volkomen afhankelijk van de nakcmnng van deze dne Woensdag aldua liet Handelsblad w tl de 88jniige iwivflurd Kidley ttu ex tntri ir iiiiUioiinair doodgeelagcu gevonden m een votjiitigen kelder dien hij ais iijn kantoor te New ïork bezigde Doti een toeval vond dt politie Zaterdag aoidtr ijn keWorkan tooi tn daarvan door ten gebeimt dour geaoheiden ton vei borgen kamer bij drank smokkelaaiB in gebruik om hun voorraden op te slaan Bij het lijt van den millionnair lag dat d l Zijn sec taxis Wemstein du doodgofcthottn was Diefstal was blijkbaar met d dnjtveti geweest want èr was aieïs va waartle mtegcnomen De politie had al hot vermoeden dat er le getielmzinnigs ach ter tlezen dubbelen mooi 1 stak toen zij ynl dekte dat de kogel waaidoor Weinstein gedood weid uit hetzelfde wapen kwam dat gebezigd was oi dtn voiigen seoietari van Kidiey Moencli te dooden dio twet ja ir geleden oindci p etrféa dez lldt omsian digheden in dezen kemti werd vermoird voorstellen en ondei vooibehoud dci been de tragedie M den wereldoorlog ei n staande verdragen grootere asl vorij n vot r Ie volkt n p ar H Atateri det weitld inooten nm plech iwee maanden na Moenth t do tl hal Kitlley teïï ieuw teslaiiient gemaakt aai lij hij ong er SÖOOüü gulden van ztjii ver mogen aan Wemstem vermaakte waniitti III de ertiatcr eerst overl ed ornAn vo Off hebt vYfffTügen ten goedt en elkepolsttlag van uw bestaan doet de verplicfi aangroeien om die veiini gen aan w wenden laun totn zt It tn aijw wil getrouwd oi6 I aiir hij wilde niet dat iij zich langerplaagde mtt die gedachte Daarom ging luj I niet i lA 11 maakte Kan het welkomvan Tl ash die om lum ht en kioop te n 1 eni ofMipron blaffend jankend en biommeud alles iireeii adem gqbruik om haaial e leiden Hij VI aagt me om hem te prijaen voor ijn goefl waken vannaoht zei Grif f laehendiiWtl jongen kom Je behoeft me ni op eettn omdat ik teruig gekomen b n en pjj jili hl hebt gedaan Als het m Trash afgehangen had iuiM had the troopei hoe heet hij o wcoh ons beiden kunnen vermooidon Teiw ijl ik me afvroeg waaiom die tlikke ro de dïïupnatte man deihiut bmntyikiwam n nog edacht dat we lu ieder geval den hajlden om ons te Iies ljii rmen besnuf fi sli liein ttn paar maaj en begon zijn staarli to kWispeleU vtnnui id kind totn Oidf binnenkw un Dp upwimling van den naolif i eiouw en verUu n en di lieiiimeimg aaiir i oegere dagen lip de komst van d i Squire liad op evvel t waien gevoed door doodelijke wWtte airdepreeaie Ze was op en gelmrêdmaai wig ei uit of ze nergens beter wa dan in bed L lit blt vannacht bezoek geffad hooril Gifff terwijl h het water van zijn ja ftcbudtle Ja Weet u ik h er deii gelietk i tijd ver li gge denken t heeft me weer tik verhalen vtxir den geest gebracht die ot m aan I ontbiji placht nee te brSngen öl Mj e nachts met de jaditopzieners p uit gtwtest waS In die dagen da ht ik iitt liat ikzelf no eens z o n acène mee OU lualtcn en onbekend blijven Hester scheen geheel ni t jiWifdi 1 on i hi Neds v njwijning die aehliefgreenvoudii fj genoeg wai l V Zty deukt 11 Dat b in ledei geval 11 III i 3 i me Meeft hij u vert d i il il I eii n Ie tiiif cbiiur veijjoi en Ireb 1 i er na t n korte stiitt bij of h lio 11 IJ petn belfing ni er stelde ni ijn na hlilijke vlittht eji er heelemaal niet iienwö4 n ng naar w s hoe hij zoo plobje iing bad kunnen vordwijnrai Ja ei Griff laclliend eii dat noch de kuire noih ten van zijn helpers er aangedacsht hftft dat en turfschuur meestaltwee deuien heeft Ne litanapte juist doorde buitendeur t en ze de turven weghaalden I Aha das net ctii Areek v fts J ed Daar is i eé h hoekje waar Jeli mm kunt stoppen of hij vindt een midora om er zicb uit draaien Hij is groo r draaier dan ik ooit gezien heb dat iioet ik van Jiem eggau Nti mijnheer Lomax ik denk da J u Giliint Hnd l ent haar te zien en ik geloif iLie UI 111 btelltn zou ik haast denken Maat HtHter intorebseert me e is zoo pitttig om naai te kijken zoo mooi t steik en zelfbewust Ik denk dat zy no il lialf van ttn nnn zal kiuuwi houden FEUILLETON Door smart gelouterd door J HALLÏWELL SÜTCLIF FEVoor Nederland bejprerkt doorT P Wesselihk van SoflBum 5 Nasdruk vMbodea Maar d blik waarmede Gtitf haar aan ök ai j uHti dat Hester er bönroefd vin weid Danroni sdiuddle zij haar oofd in vK fiulpi iddelen om ti BX ge rl itftn én haar traneriT to Nu dan meeten wa niaai hopen dat Ned baai Vinnen a Ze zou wat goeds vun hem kunnen maken on haar hart ifi noj vuj zoji ik 700 zeggen mk u tondtn iiaar niet teq dienste Wiai hebt u kern gezien vroeg ze zou lat ij u ook gemist het ft ï veel btiangstelljng Het koKÜe Heetet htèl wat Hij Mam recht op Wiudyranu Aan en d ir p vjuler en mfci bij den haard ïitten nadat w de lojjlt gered hadden en 3 vertelde ons xijd wedervartn eft gaf me ooodflthap mte dat jo de gyste weken naar hem i dioeft uit te lyflwn Hij ts Wyetfilai gegaan tot de zaak wat uit Oed za Zijn Sonsun iiRUhtben ienken altiftl dftt j e noodig hebt Waarom óu ik naar Ned f Böriien © lougb uitkijken lu daf koyit hem wè t zei Gnff t Wtertd dat 7ijn liAst wenseh de e h ïwd te aien voor Heeter een nacht Hl vLit 1de hiai hoe Nod ontsnapt was wVloen alle bonden met Ned Inder zooveel te zeg RLU tn even n idat zij gesproken had ver I aiiflde ze er ndi ver pvaarom ze zich zoo iKwdelc H plaagde Ze liad tpji gevoel als tn Ifini yeslagen diei dat ziriizelf bfjt om p andeje pijn t verluhten ia Gnff giflltyniek van dien storm m haar t khmnenste matPr gmg bedajrd nam binnen i u groette mevrouw Netherchff Hester iX Vtïïgde lieni luqt integend ze bond h ar varen op t t pph losse wrong keek n eens naar de hu en gïng toen op w na Wm dvfarm ld geef e f P gelegenheid fluisterde zo met een snik Mevrouw ethercliff i Uaehte als g x da ld k i h nooit lemaifd gezien menscli hond lie nut van Ncd hield Hoe staat hH met Hester vroeg me rou NefJierüift Ik heb hen beiden dézen natht ii Kie geslagon en ofstdioon er wel t lUge ve rstamihoading tuswhen hen scbeen t l ebtaan fn Hestor dadelijk klaar stond om hem helpen leek het tocji of er lets liapeMe 7ij keek bein nu juisti met aan fitwof Ze oovpel van hem hield r En u zag dit allee gedurende dien nachtelijken ftivai vroeg Gnff met eemge V erwondering Onze zintuigen zijn scherper ne een fczieble raiBsclnen dat We klemighedai Lif dat hij een sthuilplaats gezooht had opWiiidyfanii tn van plan waa zuh een tijdJnn rustig Ie houden waarbij hij rekendeop de eigenBchai xnn den Squirg m eensnef te vertreteïi Mevrouw Netlieicliff ladite zaciit esHl mopt oom oed kennen zei zijzijn aijiivaltert van vvOQde zijn haast onverdragelijk maar wanneer lïi jirilet Ut kalmtekomt dan zou hij Ii idp handen aan zijnvijand wiHen geven Alleen hij i metaltijd zoo er zijn dongen die hij ncwitk ve weven Gn fïf vermoedde dat z aam de 1 elèedi gmg jffleh die ij den uire had aange Meviouw NeUiercliff hoewel jonger in jaitn dan iiij k tk hem medelijdend aan aUtE luj het was die besthenïiing nood ig 1 iid t Was de blik waarmee vrouwen di n stiat zijn helder te zien de munntn aan n n lie mtt de vingerwijzingen van de m d kunnen waarnemen Gobrtken dooi snait en 7Hkt6 als zij waa kennend idle 1 itterheden wt gelegd vooi dengene die ijn htirtftocht volgt was de e vrouw toch nog in = taat een lief lesi oman te t peuren Il lY IjionkoLwegen er van te volgen Mfear t V rlelii Gnff mets van tie hem onbeken l Ijk vjn Hpsttrs gevoelens noch vtr kUirl j hen vungen starentjtn Uik dicii z m lo K eu van bet flieisje gt itn hid totn dt eigenaar van Lostwitht ns mrtMktJiaai stjond En de kop i ered vro ze tl n slotteir I 11 tui spot Dooi ten wondei We hadden l ar bijna verloren i Éfclieen me zoo v+cemd tot htb ik cter n r Hester ezegd dut u door sneeuw eaJifiattigheid gihg jwst tm een boer i8 jn vee te hftlpen Wordt vervolgd