Goudsche Courant, woensdag 17 mei 1933

64 89 96 110 143 154 179 191 276 422 449 462 681 685 600 612 621 766 776 792 796 813 820 869 862 878 967 993 1015 1036 1047 1131 1169 1217 1287 1242 1318 1396 1462 146S 1562 1667 1586 1636 1672 1718 1726 1743 1813 1977 1979 2089 2120 2135 2140 2207 Ue politiek nationale problemen zyn de J gjjmi l rg Martenssmgel 30 naar Zuilen Zw v luilefc g 2Ö W ffo viïig f van C Ketelstr 3 naar s Gravenhage Pei zerweg 52 C Ë Reinders van l6 ugerlaan 4 naar s Graveahage Thomsonlaan 21 A I M Hübner van Krygerlaan 45 naar s Gra I vonhage Breitnerlaan 11 ji Bos van Broekweg 6 naar Berkenwoude B 110 J Vogel van Broekweg 6 naar Berkenwoude I B 110 J A W en F H A Wolff van an BM gen IJOzendoompark 19 naar I Amersfoort Pens St Louis H Piening an oZutmanstr 44 naar Vleuten Groot zand 29e W Dürrer van Zeugstraat 7 naar Rotterdam Hartmansstr 19a J F Schintz an Heg plantsoen 17 naar Bodegraven j Kerkstraat 23 J v Wyngaarden van Markt 25 naar Alphen a d R n Vinken bturt I De collecte voor het Goudsch Vacantie Kinderfeest De ten bate van het Goudsch Vacantie Kinderfeest gehouden collecte heeft ƒ 301 26 opgebracht i Het ontslag van een gemeente werkman t De Ned Bond van Personeel in Over Beider Belang e ir9ei0rfeïk èhtt r ft ifer BehHW 1 f thans met de provincie tot overeenstemmuig gtkomen omtrent den aankoop hunner perceelen gelegen aan den nieuwen weg langi oe Gouwe alhier zulks in Verband met de wegvörbflterlng ter plaatse Spoedig zal een aanvang worden gen aakt met het lamoveeren der gebouwen alsmeile inet de stichting van een nieuw gebouw ten behoeve van de Melkcentrale iL n treurig ongeluk Dinsdagmorgen heett er m l aag Boskoop een tia iisch ongeval plaats gehad De 14 jarige boomkweekersleerling Jasper Verzyden in uienst by den heer C K V Leeuwen alhier en wonende te Waddinxveen ia in een onoj gemerkt oogenblik al fietsende van het tumpad in de sloot gereden Vanaf de woning van den heer v d Kraats had men eenig gespartel in de sloot waargenomen en dadelijk toog men op QPdtrzoei uit Men ging op de bewuste plaats dreggen met het droevig resultaat dat de knaap levenloos werd opgehaald ïiA tiTRl tJH l Auto ongeluk Hoe Is het mogelijk zal men zich afvragen doch Dinsdagmorgen is een van de talrijke vrachtwagens der vieeschconserventabriek uit Borculo die hier dagelyks paaSiteren naby de wonmg het Paradys van oen d jk gestort n heeft daarbij een paa van het telefoonnet vernield De telefoonen telegraafdienst was dus geruimen tijd gestoord De wagen was geladen met 260Ü K G vleesch en op weg naar Rotterdam Met behulp van den kraanwagen van den heer Eegdemun alhier is het vehikel op den uyk gebracht en het bleek by onderzoek iiiaar w eimg beschadigd te zyn De inzittenden kregen geen letsel Dit is m lü dagen tyd het 9e auto ongeluk op de smalle wegen in deze gemeente en in korten tijd h t vierde dat naby de woning het Paranys plaats heeft Er sneuvelden daar achtereenvolgens een auto geladen met vibch een auto geladen met eieren een luxe auto en thans een met vleeachcon serven traat Bureau van N d V r wb Huk vrouwen met een inzending uit De Nederland ae Botterdatnschp Uoyd de K L M 651 het hoofdbestuur der P T T verleenen verder hun medewerking Op de tentoonstelling is voorts een Indisch huia te zien vervaardigd onder toezicht van Ir J F v Hoytema dat op ware grootte is uitgevoerd en een copie 19 van een huis te Batavia Boeatan exposeert Indische kunstvoorwerpen terwijl het Kol Instituut te AmEterdam een Indische keuken laat zien Een volledig beeld van het stadshuis in Soerabaja wordt gegeven door het verkleinde model hiervan dat is afgestaan door de familie Goudsmit Het geheel verlichte huia niet het erf en de bygeijouwen maakt een aardig effect en vooral de details verdienen de aandacht Vrydag 19 Mei zai door de leden van de Goudsche afdeeling een bezoek aan deze zter bijzondere tentoonstelling worden gebracht Het vertrek is bepaald op 9 28 Nederlandgche Christen Vrouwenbond Algemeene vergadering In Wi de algemeene vergadering gehouden Ned Christen Vrouwenbond 62e NED L STA VTSLOTEBIJ 5e klasse Trekking van Woensdag 17 Mei Hooge prijzen ƒ 15M 13303 j 1000 1879 3207 9143 17121 17175 17728 ƒ 400 8771 17838 ƒ 200 1184 2216 3469 11644 18988 1S086 19928 ƒ 100 4840 5196 6244 7682 7976 107 i9 14586 1600S Prijzen van ƒ 70 493 546 674 667 923 930 1331 1447 1496 1623 1663 1684 1823 1S46 2212 2349 2483 2487 2627 2664 2970 3030 3283 3295 1407 3514 3673 3677 3615 3787 3867 4144 4231 4362 4390 4418 4426 4565 46119 4813 4 96 5006 6096 6122 6153 5484 5518 5821 6S92 6906 5987 6018 6132 6610 6668 6922 6982 7162 7228 7803 7459 7511 7689 7833 8021 8124 8283 8310 8656 8669 8754 8848 9076 9612 9643 9628 9664 9667 9692 9768 S76 10035 10064 10256 10342 10414 10625 10671 10699 10916 10988 11018 11123 11144 11264 11276 11307 11318 11664 11716 11741 11766 11799 11808 11961 1213S 12142 18463 12464 12486 12617 12772 12774 12781 12964 13111 18166 13853 18517 13661 13880 13927 14052 14140 14187 14194 14382 14630 16126 16261 16337 13348 16423 16583 15882 16904 15939 16049 16212 16266 16519 16671 17066 17077 17163 17448 17466 17560 18014 18062 18091 18187 18324 18374 18434 18486 18818 18892 18908 19062 19229 19377 19455 19610 20O04 20170 20172 20S10 20460 20485 20866 20974 Nieten ageningen wórdt heden en morgen heidsdien t heeft een adres gezonden aan neene vergadering gehouden van de ien Raad waarin wordt bericht dat de Bond ld 1 b B en W bezwaren heeft mgebracht De belangstelling voor deze vergadering tegen het door hen aan den gemeeate arbei der J Petegen verleend ontslag omdat genoemde werkman wab aangesteld op proef voor vaate aanstellmg overeenkomstig art 3e lid van het reglement voor de werk ook vanuit Gouda groot Hedenmorgen vertrokken r s een tients dames naar Wageniiigen to ywoiiing van het huishoudelijk gedeelte derjvergadering terwijl morgen nog een vijfan twintig tal deeli emsters volgen zullen Ëerate Volkaconcert in het Houtmansplantsoen Op Zondag 21 Mei des n m te 4 uur geeft j het Stedelijk Orkest dir de heer Joh Fabriaan het eerste concert in het Houtmaïisplantsoen Het programma luidt als volgt GaUant Serbia Marche A Letter vOuverture Le Moulin au Rocher C G Keisiger Immer oder Nimmer Wals E Waldteufel a Türkischer March A Mozart b La Fete de St Cecile F G Sweinaberg Faiitaisic Sur l Opera Mignon A Thomas Kaveewee March J Maas No 2 eerste uitvoering Wedvlucht poetduiven De postduivenvereen De Zwaluw hield Zondag 14 Mei een wedvlucht met oude duiven uit Noyon Frankrijk Afstand 296 K M Aankomst eerste duif 1 29 22 laatste duif 8 35 47 De pryzen werden behaald als volgt Rapis 1 2 12 13 J Radix è 18 C v n Groningen 4 9 W J Jansen 5 J Murk Ü 7 28 G Verwaal 8 G Syl lO 20 22 J v Groningen 11 F Leys 14 15 J v d Meer Iti 17 G Hey 21 Loo der bevolking Vertrokken C Uijnhart van Pretoriapleiii 12 naar Zeist Steinlaan 83boven V ti J v d Toom van Hoogstraat S naar sGravenhage Scheïikweg 10 M A J Robijn van Kamemelksloot 55 naar s Gravehhage VondeUtraat 72 A L v d Berg van Zwarteweg 13 naar s Gravenhage iiobbemastraat 72 H L H en L A i l Wortman van IJssellaan 16 naar Eindhirven bgoorwegboekhandei E Barre van Gf Florisweg 73 naar Sudbollenhagen Dl KI Wensveen van Achter Willens 17 naar Ueeuwijk Weth Venteweg H 149 P de Wegei van Boge 25 naar Utrecht Poortstraat ö D v d Neut van Krugerlaan 141 naar Waddinxveen Bod straatweg 85 C jn Bekkum v n N Beetsstraat 15 naar RteuwUk Weth Venteweg H 81 H P van Wijngaarden van Kleiweg 77 naar Haastrecht Breedeweg C 144 J Codee van B Martensaingel 90 naar Waddinxveen Joord Dwarsweg H L Pateer van Oosthaven 53 naar Arnhem Da Costaatr 1 H Dekker van Steijnkade 29 naar Doorn Bennekomweg 2 M Boaaman van v Bergen IJzendoornpark 7 naar Oberhauaen Sackstr 33 J Bomer van Turf singel 49 naar Woerden Voorstraat 48 C W de Korte van Bockenbergstr 25 naar s Gravenhage Leuvenschestr 60 H Veen van St Joaephstr 78 naar Leiden Fr v Mierisstraat 35 W Heusdens van Crabethstr ö naar Haastrecht Hoogstraat C 89 C van Dijk van Westhaven 66 naar Barwoutwaarder Bekenes 136 K H v d Berge van Veerstat 11 naar Nijmegen Hindestraat 74 A A Bruijnel valf leiweg 14 naar lieden in dienst der gemeente Gouda en dat uit artikel aan B en W slechts in geval de proef niet slaagt ae bevoegdheid verleent den betrokken werkman te ontfllaan Waar het ontslag wordt verleend om beiuiuigingsredenen en in het geheel geen velband 1 gelegd tusschen het ontslag en dt prestaties van Petegen terwyl de aanstelling bovendien het vooruitzicht opende dat op de tydelyke een vaste zou volgen indien de proef met genoemden werkman OU slagen Adressant verzoekt den Raad te beslxüten dat het aan Van Petegen verleende ontslag ten onrechte is gegeven ingebroken bij de Kunataardewerkfabritk v d Want en Rarras Kenige dagen geleden is des nachts ingebroken in de kunstaardewerkfabriek der firma v d Want en Barras op de Ouathaven De daders zijn vermoedelijk in de Noodgod teeg over de schutting geklommen Daar hebben zij de brandkast geforceerd vvaaruit eeii bedrag van ƒ 62 50 werd ontvreemd De politie stelt een onderzoek in Ue Goudsche Reddingsbrigade De Goudsche Reddingsbrigade houdt in de Stedelijke Zweminrichting eiken Maandagavond van 7 tot 8 uur oefeningen voor heeren en lederen Woensdagavond van 7 tot 8 uur voor dames leden De levering van laarzen voor de Werkverschaffing Naar aanleiding van het ingezonden stuk gisteren van de firma s Van Tongerloo en Htiogenbosch betreffende de levering van laarzen voor de werkversohaffmg werdt onze aandacht er op gevestigd dat in 4e mededeeling door B en W aan den Raad gedaan ook wordt vermeld waarom de Directeur van den Gemeentelyken Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Werkloosheidsvoorziening niet meerdere winjceliefs m dè gelegenheid heeft gesteld voor deze levering in te schrijven In diens rapport aan B en W geeft deze d recteur de volgende redenen aan welke wij hier laten volgen In de eerste plaats wist ik niet met zekerheid hoeveel paren er moesten zijn zoodat ik moest vragen verschillende maten in magazijn te nemen Daarvoor moest ik een vertrouwd adres nemen Voorts was de tyd te kort om inschrijving te houden met behoorlijke keur op prijzen en kwaliteit De ondervinding bij vorige levering van schoenwerk opgedaan heeft my er van weerhouden om zonder de keur een proef te nemen met meer winkeliers De gekozen winkelier was bij de inschryving voor het schoeisel voor comité B van het plaatselijk nationaal crisiscomité na keur op prijs enTCwaiiteit n aasunerking gekomen voor de leverantie van de werkmansschoenen Het lag daarom voor de hand dat ik voor de waterlaarzen eveneens naar dezen winkelier ging genda 17 Mei 7 u Café Harmonie Bovenzaal Alg Ledenvergadering van de afd Gouda van de HoU My van Landbouw 17 Mei 8 uur afd Gouda van de Int Orde van Goede Tempelieren Open jiittlng 7 Mei 8 uur gub Daniël Guraus E H B O onder leiduig van Dr van Elk 1 Mei 8 uur Soc Ons Genoegen Tweedf BridgeDrive 2268 2365 2435 2646 2688 2691 2726 2763 2916 2927 2929 2931 3061 3155 3231 3266 3276 3301 3362 3400 3439 3457 3510 3555 3567 3594 3631 3 644 3683 3740 3843 3891 Sis95 3909 3938 3978 4042 4161 4163 4221 4232 4270 4277 4299 4328 4330 4331 4397 4430 4488 4530 4587 4673 4746 4784 4793 4817 4929 4953 5040 6058 5073 5093 5095 5195 5352 5371 5390 5426 5465 5488 5519 5522 5527 5618 5652 5703 5740 5749 5817 5939 5964 5968 5984 6057 6076 6083 6147 6205 6215 6290 6297 6311 6442 6522 6549 6834 685S 6862 6901 6946 6981 6985 7035 7103 72W 7280 7366 7403 7406 7448 7469 7485 7497 7508 7509 7533 7546 7604 7661 7699 7743 7764 7795 7806 7818 7860 7902 7953 7978 H037 8072 8084 8108 8157 8213 8225 8226 8227 8239 8292 8305 833 8349 8376 8492 8545 8548 8881 8893 8905 8981 8996 9037 9085 9157 9182 9205 9218 9240 9243 9304 9380 9402 9418 9426 9452 9539 9610 9619 9625 9649 9699 9764 9776 9841 9869 9868 9881 9886 9914 9943 9977 10045 10068 10081 10084 10122 10153 10196 10225 10338 10341 10360 10370 10433 10463 10491 10495 105O7 10584 10587 10642 10649 10664 10715 10719 10737 10746 10765 10790 10874 10885 10918 10938 10967 11019 11022 11036 11C53 ni05 11108 11143 11174 11189 11257 U300 11322 11410 11420 11438 11484 11506 11513 11517 11761 11878 11948 12018 12045 2t 49 12120 12144 12187 f2206 12217 12244 12261 12240 12399 12406 12500 12603 12632 12556 12610 12662 12678 12702 12777 12796 12839 12849 13026 13043 13064 13250 13284 13301 13394 13403 13514 13520 13595 13612 13627 13628 13634 13666 13695 13748 13759 13770 13831 13945 13958 14023 14036 14080 14094 14223 14268 14307 14325 J4410 14426 14484 14547 14554 14600 14605 14631 14635 14646 14668 14675 14683 14800 14817 li821 1 14838 14855 14953 15059 15096 15121 15125 15184 15285 15292 15374 15739 1674 5756 15767 15813 16835 15864 15916 15930 16056 16204 16242 16273 16316 16338 16351 16361 16388 16399 16404 16434 16446 16547 16587 16643 16665 16696 16727 16762 16814 16903 16906 16908 16982 17000 17043 17195 17211 17251 17254 17282 17287 17298 17483 17535 KE 64 2 17558 17600 17602 17661 17699 17703 V793 17802 17876 17939 179 4 18023 18027 1 54 18162 18223 18224 18263 18318 184U 1S4 iB501 18540 18S52 18577 18581 18610 1868 1 83 18752 18874 18867 18884 18900 18969 18993 19066 19095 19140 19146 19170 19215 19221 19310 19504 19561 19573 19684 19603 19617 19623 1975 19757 19878 19969 19971 19985 20030 20168 20194 20245 20314 20334 20378 20404 20428 20432 20471 20478 i 20491 20515 20588 20644 20800 20811 20826 20834 20849 20842 20870 20986 UÜLlilZ AKtiS Ue moord in de Scheveningsche BoBchje Naar wij vernemen zal de Haagsche Rechtbank op Dinsdag 3U Mei a s behandelen de strafzaak tegen den 25 jarigen kleermakei N J R thans gedetineerd m het Uuia van Bewaring tei zake van moord gelieegd in den avond van 8 Januari j l op de it2jarige juffrouw C L B in de Schevemngsche Boschjea Gelijk men zich heriniHTt heeft de dader zich na het plegen van hei misdrijf bij de politie aangemeld Als verdediger zal optreden Mr J H G BeltUl Ue diefstal bü de Kaarsenfabriek De Rotterdamache Rechtbank heeft veroordeeld J B 19 jaar zakkenatopper en L J van det S beiden te Gouda wegens diefstal verdachten hadden tezamen en in vereeniging twee looden bakken gestolen van de Jvoninklyke Nederiandsche Stéarinefabri ek te Gouda beiden tot 2 maanden gevangenifcatraf echter voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar en schadevergoeding viii het gestolene A N 50 jaar koopman te Gouda terzake van heling in de vorige zaak tot een boete vLin f ÓO subs 25 dagen hechtenis Het uitlokken van meineed De 44 jarige A den U uit Boskoop is bij verstek door de rechtbank veroordeeld tol 1 jaar gevangenisstraf wegens het uitlokken van meineed Na verzet heeft de rechtbank gisteren dit vonnis bekrachtigd nAKKTUKUlCHTKJS Kaasmarkt Woerden 17 Mei Aangevoeld 509 partijen Prijzen le kW m rm li 29 ae kw m 1 nt f 22 25 zware f SI Handel traag Laatste Berichten DUAAÜLOOZE UIENST Groote rede van Rijkskanselier Hitler in den Duitschen Rijksdag GelMkRerechtigdheid voor allen BERLdJN 17 iMei De Ryksdag is hedenmiddag bijeengekomen Onder doodache stilte begeeft Hitler zich naar het spreekgtttoelte en neemt het woord AfgetfaaïÜigden mannen en vrouwen vanden Duitschen Rijksdag Namend de Rijksregeering heb ik Rijkadiigpresident Goring verzocht den Dultt ijhen Rijksdag byeen te roepen om m dit forum onze houding te bepalen ten opzidite van eenige kwesties die thans niet slechts ons volk doch de geheele wereld in beroering brengen De zoo bekende problemen zijn van zoo groote beteekenis dat van hun gelukkige oplossing niet alleen de politieke vrede doch ook de economische redd ng van allen a ankelijk is Als ik daarbij voor de Duitsche Regeering den wensch uitspreek de behandeling ervan te onttrekken aan elke atmosfeer van hartstoch dan gebeurt zulks niet in de laatste plaats in het ons allen beheelfechende bewustzijn dat de crisis van dezen tijd haar diepste oorsprong slechts te danken heeft aan de hartstochten die aan het ei nde van den oorlog het verband het inzicht en de rechtvaardigheid der volken vertroebelde want alle door de crisis verzaakttf problemen vulden hun oorzaak in de fouten van het vredesverdrag dat dft belan kste en beslissende problemen v or de toekomsi niet duidelijk en verstandig wist op te lossen noch de economische en zelfs de juridische aanspraken en eischen deV volken op te los sen op een wijze dié tegen de critiek van I den tüd bestand w A B M Do magala van Kleiweg 14 naar Waddinxveen Bod straatweg 28 C de Bruijn aan boord Meijnkade naar Leiden Ugpl Lange gracht W van Ringelesteijn van F W Reitzstraat 47 naar Krimpen a d IJssel Zuideratraat 3 A E Ballering van IJssellaan 138 naar Schoonhoven Molenstraat 24 N Hanse van Krugerlaan 34 naar Breukelen Nijenrode Amsterdamache straatweg 170 A Boer van L Tiendeweg 10 naar s Gravenhage Daendelsstraat 17 H J Keijzer van Turfmarkt 22 naar s Gravenhage Sportlaan 80 P G Pannevis van Turfsingel 70 i aar Alphen a d Rijn v Boetselaerstr 32 de BruiJn van Walvisstr 19b naar Wadeen Bod straatweg 103 Th H de van Burif Martensaingel 82 naar Bod straatweg 25 M W y I Dwarsstr 7 naar Rotterdam C Beersmansatr 74b J Post van Boomg str 77 naar Hoogeveen Willeraskade 81 W Kroias van R v Cataweg 45 naar Rotterdam Bergstraat 54 A J Mandemaker geh m W Spel van Gr v Bloisstraat 92 naar Rotterdam Diergaardekade 13 C M Vermolen van Kanaalstraat woonkeet naar Zeist Dold weg 123 F C V W ngaarden van Boomgaardatr 1 naar Dordrecht Albert CuijpsJngel 222 C S v d Graaf van Krugeriaan 10 naar DoKlrecHt Albert Cai slngel 222 M L t gevolg dat 1 legen den ijtond werd geslingerd De nran liep eei eehedelbreuk op tengevolge waarvan hij spoedig oveileed L was gehuwd dottfi had geen kinderen TJit bet politioneel onderzoek ia vastt komen te staan dat den ehau feur geen schuld treft en het ongeval aan eigen onvoorzichtigheid ta te wijtipn OnKeregeldheden in Ensclwdé Een mraimiBtiwh raadslid loopt een pak slaas op Naar aanleiding van door de U S l verppreidp pamfletten waarin geproteeteerd werd tegen het facsiame hebben tei Knached gÏBteren ongeregeldheden plaats j ehad Hoewel door de politie uitgebreide maatregelen genomen waren is het den gidieelen avond in de stad zeer rumoerlig geweesTi Voortdurend moesten t iiargea uitgevoem worden en gedeelten van straten afeezet worden IJoor de menigte werd met st Pnen naar de politde gegooid Een perFwwn werd hierbij op heet rdaad l etrapt en ia gearresteAd Bij de woningen van leöen van de S B schoolde het publiek herbaalde malen tezamen en werden zelfs rul ten ingegooid zoodat de poJitie ook hier handelend moeal optrertein HIj de chaises ï ijn een aantal personen gewond en tnoeaten dewn zich onder geneeakpndige behandeling stellen Drie pei aonen zijn gearresteerd Ml UtüN OiWlttKK ALPHEN a d RUN Bnrgemeester Lovink neemt ontslag Naar wij vernemen heeft Dr J J Lovink in verband met zijn verkiezing tot lid der Tweede Kamer tegen 31 Aug a s ontslag aangevraagd als burgemeestjïr van Alphen a d Rijïi Dr Lovink zal zich te den Haag vestigen BOHKOOP Doodelijk verkeersongeval Gistermiddag is op den Stekerweg onder de gemeente Alphen a d Rijn een 5 jarig meisje C Burggraaf wonende te Boskoop die bij de familie aldaar logeerde door efcn auto overreden Het meisje kwam plotseling uit een steeg aanloopen en werd hoewel de bestuurder van de auto J van Dijk uit Amersfoort alle moeite deed om een aafii ding te voorkomen doQj het spatiwrd van de auto gegrepen en over den weg geslingerd gerdMet een gebroken arm en een hersenschudding werd het kind naar haar woonplaats vervoerd In den loop van den avond ie het overleden T dinxv Jong Waddinxveen BruijnikS Kr IS met opgetielderd waarom bij deze fcom had rennaakt ajin i n in in die hfin t etrej keji ii onbekend was i rwi l xijn vongo aecretana die vele jaren in zijn dienst waö geweest m zijn testament met was genoemd Kldley lieett meer dan 8 mUhoen iiMiaea nagelaten Nog laad eiftctitiger verd iieti gevaJ toen then ontdekte dal Wetn lem een dubbelleven bad geteld Hoewel ijn eigen luiniüemeende dat bij oiigelr iuwd was wa hijQl ttflit jaar tnouwd en bieJd liij met zijnvrouw ondw een aaderen naam verblijl m en hotel loen kwaia de onwiettkinif van de geiieiiiie stalen deur die bandig gecamoufleerd was Ue politie noeml aan dat Hidley niets van dien unweltagen drankvoorraad acbter zijn kantoor w t maar dat Weiosi Pin met du dranksaiwkkelftarh lu Jict complet was ji liet ge ejme vertiek vond men een gpe Jcrenlift Vöor het transport van den smokkelwaar Werden aoo vraagt ijien zieh af Moencb eif Hnstein vermoord omdat zij teveel wi En Itoe kwara Ridle y er toe 150 OOU t Ulrf fian JfiatML wioewKk te vermakend KuÜBy leeide alA een figuur uil een roman van Dlc iena m ijn sombere kelders ijiJyk een mengaard de dollars tellende die hij inde aan buur v xir ijn krotwoningen Hij stond bflkend ah eon hardvoctitig huisheer Men ziet het en gflval de pen van een WaUai e of een pT enhietm wanrdig Binnenland THANS VORMING VAN EEN ê CRISÏS KABINET Nieuwe opdracht aan Dr H Colijn Vormine van een parlementair kabinet niet gelukt Ü M de Koningin he t gisteren dr ulöiv Minister van Staat ontvangen die Me lfd W f dat hij niet geslaagd was in het tin n van een parlementair kabinet V ervvIgens heeft Hare Majesteit de heetei jbr mr I e Geer en mr Aalberse vooriitlen vWi de Christelijk Historische en KownMh Katholieke Kamerfracties ontvaoï n iïa ma heeft M M aan dr Colijn een uifluwe ftpdracht verstrekt thans tot rorin mg van ton ttsis Kabinet Dr Colijn h t aU gebruikelük ver mvM die opdraclt in beraad te mogen houdtn I Afgevaardigden jnttar d Arbeidsconferentie j Begin Juni in Geneve j t Kou b lun sijn tot le ien in do aEv Jirdii lng van Nedvtland naar de zeventieady inleMiatitmnie Aibeid conftirentie die bejjin 6 Juni te Geneve ib bijeengeroepen lieooomd tQt atge aarüigde dei NeilerlandaoiiG regeer ng levens voorzitter der afvaarUigiog piot mr l J M Aalbeid lid van Ie I veed Kaniei voorzitter van den Hoog n Haad van i ïid tot afgevaardigde der Nederlandse he re eeting nir A M JoekuSj lid vah de Twee i itmner tot afevaardigde Vertegenwooriligrtldtj de Nederlandsehe werkgevers mr 1 W J ti Corl van der I indfen secretaris der afdeeting Nederland der intemationaie Hgam8alte van induetiieele werkgevers ai enfcen secretaris an iiet Verbond van Ne lerlnndsehe werkaevers loegavoegd lid van den raad van beheer ran iet internationaal irbeidöbureüu lot afgevaardigde vertegenwoordigende de Nedreland the arbeiders E iupers vooraitter van l et NederlandscJi Verbond van Vakvereenigingen lid van de fweïde Kam r TechniBch © raadslieden van de regeetings tfeevaui digden ïiiju I 3 Burger inapecitnir vfln den arbeid dt E Moresco oudV ie j president van de iiRoad van Nede landschlndie nifj mr G J Stenberg referendaris bij het departement van e o aomJBclie zaken en armeid t evens eGretar lis der afgiiuu dig ng ir R A Ver iv ij dii iem van den rijkiïdi nnt der werklooslieidsVerzekerlng ep AFbeidttbemiddeling Technische raadslieden vaai den afgevaardigdig vour de iwerkgeveth zijn mr E H liies liop Boele secretaiiB van de direeUe Bp d N V Maatschappij iot Exploitatie aii LiDiburgsolie Sleenkoieiimijnen enaattid branj Naaeaumijnen te Heerlen O P Eveiein ehei van de sociaal economi iöhe afdeeling van de N V Philips Gloeiliihpetlïabri k l Eindhoven Teclunisdie raad li Hl m van den afgevajird gdij voor dtó arbeiders zijn H Anhlink tdêtariH vtMi iict Cbrislelijk Nationaal Vakvtjhond en pennjngmeefcter van bet Tni iiationaal Christelijk Vakverbond lid ah de Tweede Kamer dr H B Bei ghuys algetneen secretaris van de Kedei landpcbe vakeéiitralo P J S Serrarens V e8tuuröJid an het R K Werkliedenverbond en sepretariR van liet Internationaal Clirisleüjk Va erbond lid va i 6e Eerate Kamer eeii Artteidersweet l iJLing van dm Partijraad dei S D A P Zaterdag on Zondag vei gaderde te AmJittidaöi de Hanijrajid vtm de H D A P Aan Jo oTde wftf o a de bespffeking van de doorbet Partijcongres naar d n airtijraad verwewn beliandeling van de ArbeyfSfc eer Het onderw Ö nveid inceleid door Zwerlbro pro Vliegen lonira Na junpelt hevpre ing veieenigde ile PiitUjniad yi h xtit t cèn voorst dat de ot rKiiitin vaïi oen ar eid er3We r öf den htfym aim n ulb bebtn nUe organiöatie die kennelijk bedoelen dei laal9 van eun ajl eidtisweiT in Ie nemea els ontoeUifttbaar ottideeldc de Partijraadvöibond aan deze uitspraak de venvaiphtjjig dat niet alle krac ht zou worden geijverdlüOgde aanneming van bet initdatiefvoor it l Aibajda streikkende om te komen tot 1 a v rbod van alle gewapende ooJ péen Voqruit Leeitfttgco Zuid Bolland Plaimcii voor verdere conversietraiiBftcties Gedep Htatan van Zuid Holland via en van Prov Staten algemeens mac htiging om geldleenmgen aan te gaaji ten btdioevj van eonveraie Onl ngh is een in 193a of omen 5 jKt ieeniagaerie geconverteerd Gezien zienden huidigen renle ndamd achteni Getl Htaten het noixizakeUjk indien mogelijk eveaieens over te gaan tot conversie van de overige 5 pet rente dragende seriea welke op ondtiiliandache bclmidbeken tenia zijn upgen ïien Indien de geldgeveiti niet bereid mochten worden bevond i den rentevoet dezer leeningen ie verlagen tüi het peweuKcht zijn tot ajloafiing daarvan over te gaan in vwelk geval lei De Tribune bevat bet volgende bericht l artijgenoiot Almim FiaHiradjirdja heeft aan de pattijJeidmg van de C P H meegedeeld dat hij in verband met de uieufte belangrijke opdrocbt welke hij van zijn partij de CP I beeft ontvangen vooiloopig niet m öHaat zal zijn Uel Kamerhdiiiaatsciiüp te vervullen Hij wenwii te bedanken als lid teu behoeve van den derden Inlandaclien i aiididaat op de lijet der C P H den h eer Rooatani Effendi De h eer Roestfun Efteudie dig hier te lande aanwezig ih zal als vertegenwoordiger van de Inlandscbe arbeiders in de Tweede Kamer ziiting nemen Het nieuwe communistische Kamerlid Roestwn Effendi Nu vulgena niAJüedeeliag van cummuuiotisehe zijdö de tit er Aliuiui t rawiiadirdja lil veiüaiKl met ii bmttailundi ehe updraelit geen zitting iol nemen m de Tw ede Kamer en zijn opvolger op de C Pil bjbt de heer süialkei met ui uanmerting wcnsclit te komen 1 de beer Hoeslam hiteudi üü aangewezen plaatfc ver vanger geworden TefiAjjl de Indonesiërs haidjunu en AUmin Javanen zijn ie deze derde eaudidaatder lommuni teu Malelier Hij id IA Mtói 1903 te 1 j dang op de Wentkust van cjuniatia geboreai nl zoon van den reUaeteur der Maleifathe courant ik nta IJaial ian üeKkweeköcbool te t ort de Kok m de i adangatlJie Bovenlanden iü liij voor oiweiiwijzer apgeleid Voligeni de l ibune zou bij daar reedt bekend hebben gefctaan als de roode leerhug Hetzelfde blad wibt mede te dee len dat hij ten benoeming uIjs waarnemend t öliooUwüfd met zou hebben wUlen aanvaarden omdat bij den indiiik bad dat bet debedofling wah Jïeni ver uiL d buurt te voe len in een moerassige streek Hierna b hem de bevoegdheid ontnomen onv bij betgouvüjnemtTitbOudBiwijs werkzaam te zijnen bij ia t jen een eigen stboul tegoiiuen Hij zou een tajdlang in den gemeenteraadvan Padaug hebben gezeten eun niededeeImg van het eoiiimunistlidehe blad welkeWIJ op bet oogenbhk niet coutroleeren kuumjn Wel welen wij dat hij livenaJs zijnvadef de jounialihtiek Iteett beoefend endaar iedere Maleier dicht nemen wij vande Tribune gaarn aau dati iiij tal van revolutionnaife dichtwerken en ook dito tooneelalukkeu beott gemaaJit die in bepaaldebevolkmgtiknngen waardeering vonden envan overheidswege verboden weiden ZijnveibiijE ter Westkust van bumatra ie doorwen en ander blijkbaar allengs onhoudbaargewoitlen en li j ia najir Nederland getiokken waar hij Veldra een leidende positieinnam in de Perkimijuenail Indonesia Tfy i onover de refonnatorisclie politiek van Mohamed Hatta vertegenfwoordlgde hij aetlevolutJonnaire element en na bel vertrejtimai Indie van eorstgenoenide is KoestamEffendi voorzitter van de P I geworden Hij kwam mede m deze kwaliteit yerl inaajirakmg met d Liga tegen koionialö onderdrukking de Koode Hulp actit en der tijke van Moskou uit geleide bewegingenen neigde meer en meer nivar het oomniuniame in 1938 at liijnt hij tot do ConimuliistiEche Partij Holland te zijnvtoegetredeni U m October van hetzelfde jaa heeft hijde Perkimpoenan Indonesia vaarwel ge egd VoivL de partij is hij een tijdlang in Duitaaliland werkzaam igeweebl Hier te lande ih hij geregeld opgetreden m arbeiderdr vergaderingen waar hij de Indieloe van Mederlapdleuzen deed hooien en de revolulionnaire airbeidns van Nederland opwekte uiji voor hun lndoue8iöclie kdmeraden te trijden f Dtt heer KofJBtani Etfendi beWirt niet tot de in le ti at ionaal georienteerde Tn lone8iér8 in de commuiiisüscbe pai lij zAöals Öema oen Tan Malatika Almiin e n anderen die aan de Oostersüie universiteit te Moskou bun opleiding en afncbting voor de revolutifliftieering van 0Rtei scbe maatscJ iappijen ontvmgein doelt deze Humatraan lean rmjer beschouwd wórden als revolutionnair Indonesisch rationalist die dcor de omstandigheden in verbinding met bet communisme IS getreden Mén mu dan ook tïunnen verwac hten dat bij in de Kamer vooral een Indonesia Merdilta een onafhankelijk indié zal bepleiten en het voor de e tjeeDi nationaLiBtiHche beweifing m Indië ü opnemen Bond van jonge liberalen J mc libera program Hp hoofdliCBtuui van den Bond van jonge Iiljeialen heeft het vjolgende jong iiberiat prt ram vastgesteld 1 Een regcpiing die waiirbjk tegeert 2 Een kiactitig parlement j lat zub uitsluit nd doot het algemeen an laat leiden Jf fieKnc bij de wet van de inslehng van uekozen deakundieeneoUegef die den wet Ver van advies dienen 3 Indié en Nederland één 4 VriUtenloolrid internatirfnafc uchtepraak meer poBtaeke toenadering J ussehen de EuropeescliiB nwgendheden 5 rnternatjonale ontwapening verl 0d van pftrticulier r wapen fabricage 6 Vrijhandel ook nu Directe overheidssteun alleen vOor overigens leventtvatbare bedrijven en mits zonder schade vo or heli algemeen AHereersC m Indië eigen belang open denr poUtlek 7 Doelt effende bezuiniging op de overheid exptoitaiie alleen indieai het algemeen belang hel vordert en ui Iuitend op wmmercieele basis 8 Klassenvrede Geregeld contact tassehen werkgever en werkneniCT in hun onderneming vergrooüng van het belang dor werknenier s in de ontwikkeling van de productie 9 Perscwmlijk vermogen voor allen aangevuld door premievrij staatspensioen 10 Gee tehjk vrijheid o r allen veu raagzaaraheid erkenning van de waarde van het godsdienstig leven inet uitschakeling van alle dwangziek clericahaine 11 Verbetering van de huwelijkswetgeving 12 Grootfct mogelijke ontpJooung van de individueele gaven bij het onderwijs 13 Concentratie van alle vrijzinnigen in t en lande 14 Veeitig urige aibeidsweek met evenredige loonsverlaging bij Iaarv X r vatbaie bHirijven 15 Versnelde uittvoenng van groote werken mits oeconomiecb ver anïwo 4d 16 Bijzonder zorti voor jeugdige v erk oo7 en SpPO f n komen vroeg in het voorjaar koop tijdi £ n pot SprutOl Bij atie Urogisten Pachtverlaging met 50 H M de Koningin u eit tuui liaar paelilers in de omgeving van het Uddelermeer ooen weten dat zij gezien de ongunstige Ujlsomstandigbedon ue pi ijzen haxer lan cJenjen aldaai met 50 JKI te tilagen De NederUndsche Bank Evenals vorig jaar ge n dividend Naar bet l ersbure iu Vaz Uia verneemt zullen directie esi commibsansBCii vd n de Nederlandsche Bank op de algemeene vergadering van aandeeliwiKierfa voorstellen evenals vorig jaar over het afgelooi en bofkjaar geen dividend uit te keeren De militaire belangenvereeniging ReorganlBstie van Ons Bt lang WiJ lezen in bet l ii UagblaJi Xtiiigevolye van het it i inland ivguifii der legciing betreüeude de uuiu aire belangen en veieenigingen hebiien verschalend luihtuaie vereenigingen iiaal ouituten en iuuii urgauiöatie moeten herzien Undei deze militaire veivenigmgen neemt de Iftudelijk veix cnigiug van oiideioElictelen On Belang de belangüjkste plaalb in zoowel voot wat betrell het ledental hGi grootst deel der onderoflicieten der Kon Landmacht ia hd dezei vereeuiging als om de vele lUötelliügen di deze veieenigmg beziii Door den uuiatregel van den uiuiibter van defensie iiitMj teii van deze vüieenigiiig o a de burgerlioofdbostuurs Icden aftreden waaronder de president der vereenigmg het oud Kamailid W Wijk die gedurende 36 jaren de leidnig ha d m Üiis Helang Wij vernemen dat deoer dagen bedoelde bui gei hoofdbestiiUrsleden hun functie teibesclukking hebben geetebl Heti hoofdbestuur van Ou Belang beeft hierc de navolgende heeien benoemd in de Inerna te veimelden ftinctieb D F Brandwjjk pireaidenl J jPiadariet vice vooraiU ter M van Olöt aeoWtaris peuningmi cbter Da heer Brandwijk wonende te Zeist iö = rgeantniajoor instructeur bij de lucbtaojlartiUerie tg utrecht en maakt reeüs gedulende 16 jaren deel uil van het lioofdbehtuur De iieer van Gist te Haarlem is adj onderofflcier adininistrateui van een militair magazijn te HagrLem terwijl de heer Piederiet te Nijmegen in garnizoen i aJb adjudantmstruetfeur bij de infanterie Ten ölotte vernamen wij nog dat de ver cenigmg Ona Belang op 10 en 11 Juni a a e Utrecht in algemeene vergadering bijven al koiiien tot oonstitutioneering van den nieuw geschapen ttjeatand in de vereeniging tengevolge van de ifïinifeterieele maatregelen ilizake militaire bonden De uitvoer van spek gemonopoliieerd Geheel in handen van de Varkenscentraie De Nederl Varkenacentiale meldt De uitvoer van spek zal niet inM ang van Maandag 22 Mei door de Nederland che arkenscentrale geschieden Van dien datum af zaJ de uitvoer door anderen dan de Necterlandsehe VarkenscenIraJe defhaive verbodeu zjjn Personen die liewend zijn geweest spek t exporteeren of or export te zouten worden m Verband Inermede uitgenoodigd ziuli biet de NederUindaclie Varkenficentrak in verbinding te titellen onder opgave van de werkzaamheden welko ten aanzien van dezen export Hoor tien verricht zijn GEMENGDE BERICHTEN Drie kiiKlenn verdronken By het pootje baden aan het strand te Workam Gislfinniddag om één uur ïijn te Workum line kinderea verdronken Zij wai en nabij IilH straiKj in een geui tussciien ef nooJti l aan het pootje baden toen een van Iten liet zevenjarige zoontje van den veeliouder r Uijkstia die zicni te ver liad gewaagd jilotseliiig in de diepte vei dween l e twee andere kinderen de zesjarige O en de zevenjarige C de Jong twee lilffoertjes deden pogingen om liet knaapje te r e lden docli geraakten daarbij ongelukkigenwijs V ook in liet diejje gedeelte Alle drie jongens kwamen om het leven De lijkjes zijn opge liaald Door een vrachtaato gegrepen Na het Terlaten van een autobus fitsteravond omstreeks z£b uur Ijeeft even liuiteii Heeiien op den Valkenburgerwfiig een tioi delijk ongeval plaats gehad Op dat oogenblik sUpte uit de bu die naar Heerlen ging de 65 jange café ien er L die in het Kunderveld een calé heeft L liep achter de hus om terwijl uit dg richting Heer 1 len juist een vrachtautd k ani aanrijden r werd nog gewaarschuwd door een vooriiijganger maar schijnt het niet geiioord te hebben zoodat hij doorliep Hij keek bovendien nog even om Op datl momeat liep hij tegen de vrachtauto op met het N er woidt gemeld dat op hfttoög ibtik van het ontstaan dei relLeijea juist de gemeenteraad bijeen wae In de Itaadszaai noonie men drie geweer of revolyerschotien knallen De bmigemeeater droeg liet voorzitterschap over aan den looc burgemeeater en begaf zieh naar het tooneel van den etrijd Na afhandeling van de ptmten der o nda werd de vergadering gesloten Er werd met geantwoord op een interpeüalie van een oommuni tisch raadslid die schriftetijkp vragen had ingediend omtrent een vorige door de fascisten belegde vergadering aangezien de vo4 rzitter niet aanweaig wah Toen ook kortten de verslaggevers eens txiolghoogte gaan nemen Er bleek heel veel volk op de been te jüjn nu en dan een vluciilende Iroep en eenige knallende reyolvei ecboten Het s h ij nf t vejiwel dat de t emoedeien angzamerliand wat bedaarder worden allhans om ons ov er half elf was de mat grootendeels teruggekeerd Alleen in de buitenwijken werd de assiPtentrie van dg politie gevraagd omdat gr met steenen werd geitooid Naar wij vemeanen liep het communistischo raadslid na ailoop vfen de raadsverKsdeiing in ée Havemstraat een pak alqag op KX M LuchtreiaKidB 1933 In ufwij kmg van vorige jaren is de LuchU reisgifij van bet 14e lienstjaar der K L M vei sehenen in den vonn van een volledig handboekje waarin rn ijnaast geïllustreerde beseihrijvingen van wSTTderdeelen Van het K M bednjf de volledige inlichtingen over le binnen en buitenlandselio luohtliinen en alle tarievn voor hel vervoer van persrfïnen goederne en post aontpelt Afzonderlijke boofdstukJten zijn njewijtl aan do Inchtvloot de vliegvelden dg Indiëroute rondvluchten en den Juchtpostdienst De dieflistregeling van 1 Mer 31 Aueustui bevindt zioh loe achterin eji kan dus bij den amvang van den herfst wintier en voi rjaarMlienet telkens vervangïSi worden E en alphabet adio bladwijzei veigemakkei ii kt bet gebruik Ëdelkarpers in het IJsBcImeer Tienduizend éénjarige dieren uitgezet De Nederlandsf ie Heidfniuataehappij Uodit 111 overleg met den njksdienat yoor uitvoering der Zuiderzeeateunwet tiendui£uid £ eenjange karpers mlgeae op iiet KamIjeizand m bet IJaaelmeer dit ib van de uiterste punt van de Kamspol oi het Kamjjereiland af De ontploffing te Rotterdam De oorzaak Over 4e oorzaak van de eers te ontplof fing bij de Kon l harmaceutiedte Fabrieken ig Rotterdam welke onmlddeHijk door den ï4waren brand is gevolgd vernemen wij het volgende iTi den kelder van li pand waa de expeditiekneoht Tuinman bezig meii het vergieK ten van twee liter ttiier uit een SOJitejflescli Sn een kleinere in de groote fleac bleef tiaju na een hoeveelheid van circa 20 IiI t over Toen luj deie flestji weer neerzette sprong zij atuk Vermoedelijk heeft er al len barat in gezeten De eÜier vloeide ovai den grond eax vei vhu htigde iwl I i kelder staat ach term en kaj hei welke waarschijnlijk des morgens nog heeft gobrand voor het vemiet n an afral Vermoedelijk heeft m deze kachel nog wat vuui nagesnieuld en dit het fl den vervludiI ligden ether tot ontploffing gebJ fu lit De kierren van Tuinman vaXten vlam e hij een kameraad die niö hem in deq kelder wan vluehtten naar boven De keWeruitgang is vlak bij een tieteenrek en vlucshteiingen raajtten in hun verftarnn erst nog in dit liek bekneld voordat u naar buiten konden leainen vrijwel lijk nieti I et overuse vluchtende personeel het moment van de ontjMotfing i eed juist owi baikfiets langs het i and De fiot werd onigeworpea en de jongen die er op Vat ia tegen den munr van d i Wiltenisbrug gesmeten I e bentuurder van een m de on diddiellijke nabijheid rijdende auto voelde tjii wagen ipeens wat zijwaarts zwenkenHij remde t J e macht Dadelijk daarnaheeft hij een paar gewonden in zijn auto u epliials 11 naar het ziekenhuis aan den Cooleingel vei voerd ATHLETIEIL Berger niet naar Italië Van de Italianen is bericht binnengekomen dat er geen gelden aanwezig zijn om de buitenlandsche deelnemers reis en verbiijfkoaten tg vergoeden zoodat de aan den heer Berger gedane uitnoodiging is teruggenomen terwyl de commissie voor de 3e Maaarych Sprint mededeelde dat de uitnoodjging op een misverstand berustte zoodat I onze landgenoot aan geen dezer wedstrijden zal deelnemen WANDELEN Nationale eendaagsche afstawtemarschen De nationale eendaagsche afstandsmatschen welke op 11 Juni a s door de Hftagsche wandelsportvereeniging De Vierdaag H he in de omatreken van den Haag Rgor ganiseerd zullen worden staan in het mid delpunt van de belangstelling van wande l d Nederland Vele vereenigingen schreven reeds in zoodqt om de extra prijs voor k grootste groep een zware strijd gestre den zal worden De Zwaluw De Goudsche Renneravereeniging D Zwaluw hield Zondag een achjfervolgingsen een koppelwedstrüd op de Wielerbaan De uitslag vari den achtervolgiTigswedstr d was 1 C V d Wiel 2 W Reinders D 1 uurs koppelwedstryd om een wisselbeker werd gewonnen door het koppel WagemanaC V d Wiel met l Spunten op 2 ronden 2 V d Sloot W de Wit 10 jmnten op 3 ronden 3 Reinders P de Wit 9 pimteo Er werd gemiddeld 36 K M per uur gereden op wegmateiUsL JL fls gOUDA 17 Mei 1933 Hinderwet nirgcmeeater en Wethouders brengen jlgemeeiie h eumt uat up de ijecretarifc Visie is gei€gd een verzoek met bijlagen rt vaji der Kroel om vergunnnig tot oprichten en m werking brengen van KunstaardewerktabrieK én plaatsing Knn van een oven in het perceel gelegen Kuwehaveii no 334 kadastraal bekend tjeb no 1281 ttvan de Is V Bataalsche Import Maat btppÜ te s ravenhage om vergunning T het verplaataen en wijzigen uer bestaanbenzinepompmatallatie in op het per gelegen Aluordrechtsche Tiendeweg i üoudkade kadastraal bekend sectie l 1363 Op Dinsdag 30 Mei f 33 des namiddags U 2 ure zal op het Raadhuis gelegenheid n urn bezwaren tegen de gevraagde ver Kiniiuig 111 te brengen gedurende drie Xgen voor d en dag aan op de Secretarie jjChritturen worden kennis genomen t en K t Vereeniging K H Ii U Ue KK Veveeni ing K U B Ü eeft m tft üoniiggebüuw haar tweede vergadering jehüutleri welke m hoofdzaak werd besteed uil het bespreken en vaststellen van de ituten en huishoudelijk leglement Ueslo ter werd aan devereeniging den naam tit Juftiines de Deo t geven Het definitief iKfctuuï werd als votgt samengebteiü A f L iurier voorzitter L l Brink Oom Ketelstraat 48 secretaris j van Leeuwen penningmeester C van Dijk commissaris het materiaal li v d Poll 2de vooirtter 1 van Kersbergen 2de secretaris I van Asten 2e penningmeester Geestelijk adviseur is pater J H C v d Zyde O I M medisch adviaeiir dr A J Kettler De voorzitter deelde mede dat het aanlul leden reeds tot 51 is gestegen e dat de rate cursus zal lyn op Vrijdag 19 dezer s avonds 8 uur in het Bondsgebouw Jubileum A Kuizinga Hootd van de Joh Cafvünachool Maandag is op eenjg zins feestelijke wijze het feit herdacht dat de heer A Kuizinga toofd der Joh Calvynschool te Gouda vuor 25 jaar zyn loopbaan als onderwyzer by iet Chi onderwijs begon s Middags waren alle leerlingen met het peraoneel en het bestuur m het gym naatieklokaal vereenigd Hl het binnenkomen werd den jubilaris door de kinderen toegezongen Ps 134 3 waarna de heer D van Wijk na voorgegaan te ïijn iH het gebed den heer Kuizinga toesprak in hem namens de leerlingen zijn gelukwenachen aanbood met dit feit Na eenigt waardeerende woorden over den arbeid dl de toewyding voor de school bood hij numenb de kmderen een stoffelijk Wük van v üardeering aan waarna mevrouw K een b jematuk unt ing De heer K dankte voor de gesproken wmrden en de cadeaux Hierna werd het samenzyn door den heer MuylwyK met dankzegging gestoten en werden de kinderen onthaald Des avonda had een herdenkiog glaats met de ouders en de leden der Vereeniging Na opening door den voorzitter werd de heer K toegesproken hem werd dank getetcht voor de ijver en werkkracht die Ijy m iouda had betoond en waardoor de school ïiog steeds in bloei toeneemt Namens heitiiur en personeel werd een rooktafel met lookstei aangeboden Nadat eenige leerlingen der U l O afdeeling onder leiding an der heer v Wijk een paar liederen hadden irezongen sprak eerst de l nspect ur van het UO de heer H de Blouw woorden van naardeering voor het werk van den jubilaris Vervolgens voerden nog het woord de beer B Rietveld namens de leden die den heer K als blyk van symip athie een lamp aanbood en de heer L Sprik namens het ptraoneel die de gevoelens van dank en aardeering vertolkte Ds ten Brink complimenteerde namens der Raad der Geref Kerk en de heer J v Wingerden namens de Geref Mannanverepniging De hper SA J Harthoom onderwijzer aan de school vergastte de aanwezigen op een paar humoristische schetsen Door zang van een kwartet it het perwneel gevormd en door muziek werd voor gepaste af i iBseling gezorgd Ten slotte sprak de heer K woorden van k tot de ouders be stuur personeel en tllen die medegewerkt hadden om hem m dag tot een onvergetelijke te maken D ten Brink eindigde met dankzegging Ned Vet Van Huisvrouwen Een excuraie naar de tentoonstelling georgana wi door de Haagache afdeeling 1 het Kurhaua te Scbevenin gen I e afd a Gravenhage van de Ned V rMuiging van Huievrouwen houdt zoo nu en dan gedurende enkele dagen een demonstra tie of kleine tentoonstelling van verschillende meuwe artikelen welke op huishoude gebied i n den handel worden gebracht Vo i t eerst is van deze gewoonte liet vo e jaar afgewekert maar nu kwam ee len tyd geleden by het bestuur een verifaek VM het Haagsche Crisiacomité in om medewerking en dat was aanleiding dat besloten rd ondanks de moeilyke tijdsomstandigJ i dit jaar toch een tentoonstelling te den en zelfs op eenigszins grootere J Ml Zoo jfi gisteravond in het Kurhaua ilcheveningen een tentoonstelling ge welke tot en met Zondag 21 Mei aal WH De opbrengst van deze tentoonstel Wmt ten goede aan het Haagsche Cri Jnïté en aan het Indisch Crisiscomité hniahoudelijk gebied biedt de ten rt lling groote verscheidenheid daar Vomt het Irfktituut van het Cen Sedert eeuwen hebben de EuropeescheStaten en de vatsLellmg hunner gren etizich ontwikkeld volgens opvattingen d euitsluitend op het gebied van het ataatskundige denken bogea Door het heilzame adorbroken van h et nationaliteitsbeginsel inden loop van de vorige eeuw worden doordal geen rekening werd gehouden met deze niiïuwe idealen staten die op a uere wy e W stand waren gekomen in talryüe conl lJcten gewikkeld Na alloop van den grooteu oorlog bestond er geen hoogere tua oor een werkelijke vredesconferentie Uatimet een duidelyae erkenmng van deae iwtfcn op flieuwe wyze t uropeesche staten tescneppen waaröy dii beginsel in zoo grootuiogeiytoe mate op rechtvaardige vwjze in uepractyK zou wonien gebracht Hoe duideiyker door een dergelgke regeling de voiksgrenzen met de staatkundige grenzen samenvielen hoe meer een groot aaot rtöekomstige mogelykheden mt de wereld ïöuworden geruund Deze territoriale nieuwe indeeling v Luropa rekening houdend met de werkel ke vulksgrenzen zou historisch de oplo siitg zyn geweest die met het oog op de toekomst zoowel van de overwinnaars als v n de overwonnenen misschien niet gttheel vergeets hadden doen zyn aung6 ien ny u wereld de basis van een werkeiyke duurzame vtede zou hebben gebracht in wer lykheid besloot men echter tot oploss ingt n die den kiem van meuwe conflioten rvt u droegen m hun gebrek aan logica ea goeden wji GelJjkgerechtigdiieid geeisdit lUtler zette zyn redevoering vended voort en betoogde met klem dat Ihutschland gtjiykgerecbtigheid zal blyven e ohen Na de redevoering van den Rukskanselier werd het volgende voorstel dat door ue Nationaal SociaUsten de DuitachNatitnia len het Centrum en de Beiersche Voisaparty was ingediend met algemeene stimxmen aangenomen De Duitsch Ryksdag als vejtegenwoordiger van het Duitsche volk keurt de vérklaring van de Byksregeering goed en stuit zieh in deze voor het leven der natie besWaaende kwestie van gelijkgerechtigdheid voor het Duitsche volk gesloten achter de Rgksregeering Ook de aociaal democraten stemden voor dit vooistelj Nadat het Duitachland üed en het Horat Wesaellied was gezongen werd de Kyksdi f verdaagd Ue Uirectie vaa de K L M en de piloten Do ji dü Duectie van de K L M w aü veikeeisvlieaer aangesteld de DuitBClier bielbetolüyn terwijl de beer Pleaman naar Panja 10 verUokken voor liet enga eeren vuil Frauüdiei luioten Naat auuieiding van de benoeming van Sielbersieyii heelt de Ver v VerkeeravlieJa erBteeu vergadeiing gehouden Umeinda de tioudiny der veikeersvlict ers in deze z ak le bepalen De aLemuiuig ter varg ulering viüA van ditui aard dat oersl 19 overwogon oiu naniem tu weiijtren de diênatrtin voort te zetten ala bodoolde Duitaeliai niel onVdrwijtd wüidt ontslagen Daar inmiddels is gebiakeu dat weyicht nog oveieenetemming met du Directie tu bereiken is heeft dö vüix tiniging h o ar besluit aan ehoyden Nadai veinemeu wij dat Evert van Dijk dio geen l d jr Vereenigjng voor VerkeergvUegera is in ieder eval woigert te vliegen zoolang de Duitsche Siedbersteyu mot is ontslagen daar hy van oordeel is dat ilAt zi eer ala Ne4erlaiider te na komt om ta zumen met Duitscliera in dit bij uitutek n ationulo bedrijf ta vliegen Beurs van Amsterdam WlriSELKüKKöKN 16 Mei 17 Mol Olhdeel Londen aj9 8 40 üerliiu 57 15 67 70 Parijs Biiuiael 9 79 9 76 34 66 Zwitfiarlluul 48 02 4S S Weenen Koptühatffla HtA kliolm 57 4S ao 37 40 43 11 Oslo 42 66 Nem York 2 13 2 16 NietofUoisel Praag Madrid 7 1 21 35 7 41 21 36 Milaan n m 12 90 Beunoverzidit De boddsyhap van preiiident Roosevelt werd door de Aniaterdamsche eüect nbeur goed jgenomen doch zonder b aald onthouaiaeme te ontketenen teirwljl ook dfl vaster houodng van WulUtireet vo r kennia evintr werd aangenomen In do ochtend uren wa s de tendenz leta zwakker als gevolg vau de verlaginsj der benzint rijzen m Engeland die voor de intern petroleuminflikt ernstige eonsequenties kan hebben Het mislukken van de poging van Dr Colijn toti vmniing van een parlementair kabinet oefonde een ongunatigeu invloed uit Later werd de grondslag van de markt opi ewekter daar n o v i waohte dat ifcler a rede gematigder zal zijn dan verwacbti werd Do handel was van bepeikten ofiiVinir alIfcn m Kon Olie ging het waÜ tlrukker too Na drie procent lager inaet trad eon licht herstel in Akn a en Philips iels betar Ford en Unilev er8 nauwelijks prij houdemd Siukerwaapden lagen iets vaster H V A a ivanecerden ruim 1 jwt Rubbt rs oöd van loon Amsterdam lubbers trokken lichtelijk aiin Tabakken bleven op peil Scheepvaart windeelen verwwarloosd Amerik fondaan iinn den vasten kant doch met igerinfte ve riaties RADlO TBLKGRAHSrH WEIIRBFRICWT 17 MeL Verwachting Zwakke tot matige imnd Aanvankelijk nit oostelijke richtingen Half tot zwaar bewolkt Weinig of geen regen Iets zaehter