Goudsche Courant, maandag 22 mei 1933

Bezoekt de Rotterdamsche Diergaarde Hemelvaartsdag en 2den Pinksterdag Entree 50 cent PRACHTVOLLE COLLECTIE DIEREN Jonge Leeuwen Jonge Jaguars Jonge Kameel Rhenoceros Kolibriesenz Zeldzame tropische Visschen Plantenserres Bloeiende Rhododendi ons en Azalea in den tuin RONDRITTEN IN DEN T UIN Ot HTEND EN NAMIDDAGCONCERT Wilt U vermageren op welk ijedeelte van het liohaam V ook wenscht zonder gymnastiek ronder di8 t zonder ffeneesmiddeleii in te nemen zonder baden Uitaluitend uitwendig gebrvik Het resultaat is na den zesden dag zichtbaar Schrgft aan Mme COLENBEANDER Overtoom 446b A dam die U gaarce GRATIS onder eenige verplichting onder strikte Teheimhouding alle noodige aanwijzingen en piima referenties zal zenden SANGUINOSE Aanbevolen tegen slapeloosheid gebrek aan kracht en energie gedurige vermoeidlieid lusteloosheid o moedeloosheid zenuwhoofdpijn gebrek aan eetlust pi n In de maag PÜn in den rug en de lenden kortom alle verschünselen van Bloedarnnoede en Zenuwzwakte Pros p fl f 2 8 fl ƒ 11 i 12 fl ƒ 21 Te verkrijgen bg Apothekers en Drogisten VAN DAM ft Co De Riemeratraat 2c 4 Den Haag NEDERLANDSen FABRIKAAT Vtrloofd NEL VAN ROSSUM en H A HUPKES med cand ben Haag Laan v Meerdervoort 158 Gouda Gouwe 21 Ontvangdag Zaterdag 3 Juni van 31 2 5 uur nieuwe protestantsche becrafenisonderheming CP vahWELZENIS FtUWEElEH5IH6El83 60U0ATtl 3165 EMIIUKE TARIEVEN NETTE BEÜIENING N V UJM en GECATINEFA liRIEK DELFT te DELFT vraagt voor den verkoop van hai e artikelen LIJM GELATINE PUDDING POEDER goiil ingivoerde Agent voor het district GOUDA en Omstreken Aanbiedingen met volledige inlichtingen aan bovenstaand adres TE KOOP GEVRAAGD direct van eigenaar etn blikje hvizen Boelckade of Korte Akkeren Geen nieuwbouw Br lett I 86 Adv Bur Uokin 81 Amsterdam 7000 GId la Hypotheek GEVRAAGD op pracht modem huis op een dei mooiste standen van Gouda Brieven onder No 1869 Bureau Goudsche Courant Markt 31 Gouda Aaibesteëilg j Op WOENSDAG 31 Mei a s des v m 11 uur zal in Café Rest Het Schaakbord te GOUDA voor rekening van den Heei L van Zevenhoven publiek worden aanbesteed Het bouwen van een Vfoonhuis Benedcnwoning mei Showroom 2 Etagewoningen en een Garage groot 20 50 bij 27 30 M met verdieping Bestek en teekeningen vei ki gtaaar vanaf 22 Mei a f 12 ÖÜ per stel rest ƒ 10 hij den Arehitect DIRK STUURMAN Bui Martenssingel 81 Gouda MTopinpoeders g enaaind Fepinitan werken BETER dan alle andere wormmiddelen en mogen niet gelflk gesteld worden met wormkoekjes bonbons torentjes enz daar a deze middelen niet die kracht bezitten die er van verwacht wordt Wormpoeder genaamd rarmilan bezitten een bijzondere vindingrijke samenstelling en verdrijven zeker Spoel made maag en andere ingewandswormen zoowel bü volwassenen als bij kinderen WORMPOEDERS genaamd FERMITAN kosten 85 cent per doos 3 doozen ƒ 2 40 Overal verkrijgbaar of direct van lacolii Mirii llsrtilliir OUDE PEKELA Postgiro 17039 Fermitan wordt door de Nederlandsche Wet beschermd Cbr St lboenenCkMd Wonnpoeders niet voorzien van het woord FERMITAN worden als namaak beschouwd Men wachte zich dus voor namaak Een GEBO Ijskast Wie wil in de omgeving van Gouda verkoopen I Die adverteere in onze HUIS AAN HUIS WEEKBLADEN BT T KOST WEINIG T GEEFT VEEL = verzekert U voor een goede droge koeling Uwer Consumptiewaren en is tctvens een sieraad in Uw bedrijf Zeer gi oote keuze in modellen voor Winkeliers in fijne Vleeschwaren Zuivelproducten Slagers enz Vervaardiging in eigen fabriek Saherp concurreerende prijzen 7600 inwoners is het HET Weekblad voor Waddinxveen Verschijnt eiken VRIJDAG Voor Waddinxveen Voor Reeuwijk 4500 inwoners is het HET Alléén bij GEBR BOUTER WInkeIJnstalleeringen op elk gabled Lange Baanstraat 37 Tel 13650 Rotterdam Weekblad voor Reeuwijk Verschijnt eiken WOENSDAG die de adverteerders de grootst mogelijke publiciteit verschaffen ze komen in élk huisgezin I ®= Adverteeren in deze bladen beteekent Uw afzetgebied vergrooten Uw geld uitzetten tegen hooge rente Geen enkele reclame geeft betere resultaten Kf Zend Uwe advertentiën uiterlijk DINSDAG in aan het Bureau MARKT 31 GOUDA TEL 2745 VEREENIGING VOOR FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING Inllchtlngenbladen Tarieven en Voorwaarden eninlichlingen omtrent bet FONDS VOOR LIJKVERBRANDING op schrifieiijke aanvrage kosteloos 24 verkrijgbaar bij de afd secretaresse Gouwe 73 Gouda wordt In éam voomUtrng vwrieM Mkar beval d Mluurlltke aor tt u milw bMlanddaalem hal aaoN van de dagtaak H H Aannemersl Maakt gebruik van de Begrootingsstaten Gedetailleerde berekeningstaat van onkosten voor Uwe inschijvingen Verkrijgbaar al of niet met loase inlegvellen Prijs per vel 10 cent bij SO stuks yi cenl per vel bij 100 stuks S cent per vet Uitgave A BRINKMAN ZOON GOUDA WELVAART Vroeger zei men dat de man die twee korenaren liet groeien waar er voordien slechts één was welvaart bracht In deze tijden is het niet de productie maar de verkoop waar het om gaat ENOEI SUCCES hebben wij met den verkoop van ons PRIMA onder deskundig toezicht samengesteld EBNDRACHT s OCHTENDVOER EENDRACHT s OPFOKVOER en EBNDRACHT s GEMENGD KIPPENVOER Bedist concnrreerende prUzen eilp o EiRiraiNf WuMlnmn Oan V Raclama Kaiiersgr 28 34 Amtlardam C Goede reclame verdubbelt den verkoop verruimt de werkgelegenheid en brengt meer geld aan t rollen 19 18881 78 Jaarganiii Dinsdag 28 i i 1888 mmm mmm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVERTElNTIËPRUSi Uit Goada en omstreken behoorenda u t dan bezorgkring i 6 regels ƒ 1 80 elke regel meer ƒ 25 Van buiten Gouda en den bezorgkringi 1 6 regels fl elke regel meer f M AdvertentUfa in het Zatsrdagnummar 2 $ Sb afslag op den prtfs liefdadigheids advArtsnlUD de hslft van dm prfls GEZONDEN MEDEDEELINGÊK 1 4 regels ƒ 2J ö elke regel meer ƒ 0 50 Op ie oorpagiua 50 hooger Gewone advertentiëD en üvezonden mededeelingon b contract tot zeer gereduceerde pi a Groote letten en randen worden berekend naar plaatamimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertantieboreox en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zDn Dit bladverschijnt daéclijksbehalvtopZon en Feestdagen ABONNËMENTSPHUS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad iwr kwartaal f2M per week 22 caat overal wnir de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 met ZondttgaUad ƒ 8 0 Abonnementen worden dageUjks aangenomen aan ons Bureau MAHKT SI GOUDA by onze agenten en loopers den boekhandel en de jiostksntoruL Onze bureaux zi n dageUjks geopend van 9 6 uur Administratie en fiedactie Telet Interc 2745 Postrekening 48400 de vier groote mogendheden de herziening der verdragen en de ontwapeiüng De herziening der verdragen zal in principe slechts mogelyk zyn binnen 6et kader van den Volkenbond Volgens de Jiaily Telegraph wordt duidelijk uitgesprokw dat de kleinere atateoii geen politieke oplossingen in den vorm van een dictatuur te vreezen zullen hibbeJi Het principe dat de Duitache gelykgerechtigdheid op het gebied der bewapenina geleidelijk en in overeenstemming met d andere drie mogendheden verwezenlykt zW worden is volgens de Times eveneens handhaafd De nadere bijzonderheden betreïfende de ontwapening worden echter aam Genève overgelaten Volgens den Komeinschen correspondent an de Times stelt men zich van de onderteekening van het pact het volgende voor i De samenwerking tu schen de vier groote mogendheden zal een splitsing van Europa in twee kampen met tegengestelde belangen voorkomen a De samenwerking der vier groote mogendheden zal een geruststellenden invloed p de klemere staten hebben De politieke ontspanning zal een gunhl ige uitwerking hebbe op den economiyehen toestand en daard r de taak der Economische VVereldconf rentie vergemakkelijken Men lïoopt dat het pact Duitschlandeen gevoel van moreele bevrediging en tegelijkertijd Frankrijk het geloof van nên nieuwen veiligheidswaarborg zal geven lBU ITËNLANP30i NIBUWÏC BfiLGië Alice Nahon f De ook in Nederland en Zuid Afrika zeer bekende Vlaamsche dichteres Alice Nahon is Zondagmiddag op 27 jarigen ieeftyd aan de gevolgen van een langdurige slepende ziekte overleden Haar leven is er een geweest van veel toewijding en lijden Op 17jarigen Ieeftyd was zij reeds verpleegster in een ziekenhuis van haar geboortestad Antwerpen Na twee jaar werd zij echter zwaar ziek en moest in een aanatorium in de Kempen worden opgenomen waar zij zes jaar is gebleven en eenige van hdar innigste gedichtjoH heeft geschreben Later steeds hopende op genezing verbleef zy achtereenvolgens in Zwitserland in ZuidFrankrijk in Nederland en toen weer in Vlaanderen zonder het zoo vurig gewenschte herstel te vinden DUITSCHLAND In beslag genomen boeken Vijfhonderd duizend kilo Sedert de regeering Hitley aan het bewind is heeft de golitie krachtens de noodverordening van dén rijkspresident ter bescherming van volk en staat en tegen verraad aan het Duitsche volk in bibliotheken bofckwi nk els drukkerijen eii bij particulieren beslag gelegd op alle boeken tijdschriften en ander drukwerk afkomstig van niarxisten en communisten De commissaris van politie in Berlijn by wien de leiding van dat onderzoek berust heeft meldt het Berl Tageblatt dezer dagen aan vertegenwoordigers van de pers laten zien wat en hoeveel de politie in be slag heeft genomen Te beginnen met de boeken de werken van Marx Engels Extra reclame voor dtn Hemelvaartsdag Als U op HEMELVAARTSDAG uitgaat een wandeling gaat maken ol gaat toeren h t2u per fiets of per auto in elk geval zult U ter verhooging van Uw genoegen een füne versnapering meenemen WÜ hebben voor U gereed liggen 5 Gevulde koeken van 35 voor 25 cent 5 Zandgebakjes van 35 voor 25cent 5 Moscovihche gebakjes van 30 voor 25 cent of gesorteerd 5 stuks voor 25 cent stuks van onze heerlijke Jockey VruchtenrolIen v Qf lekkere Jockey Pepermuntrollen Komt U eens zien GEBR DKRCKSBN N V MacDonald 8 plan door da Ver Staten aanvaard Een ontwapeningspleidooi van Noiman Davis Een waarschuwing aan het adres van Duitschland en Frankrijk Het pact vati Vier Wat men van het nieuwe verdrag verwacht herhaalde baron Aloisi de volledige inetemnung der Italiaansche regeering met MacDonalds ontwerpcojiveiitie Paul Boncoux deed vervolgens een nieuwe poging tot wyziging der vastgestelde procedure m lynrechteTi stryd met het compromis waarmede Henderson tien dagen Seleden de zoo gevaarlyke crisis op dat oogenblik had weten te bezweren Hy meende dat na de verklaring van president Roosevelt en Norman Davia het eerste deel van MacDonalds ontwerpconventie over de ei ligheid opnieuw moest worden ter hand gekomen Daar de Duitschers zoo verstandig waren om niet door een procedure kwestie hun gunstige positie weer in de waagschaal tu stellen gaf Henderson maar in overweging dat Paul Boncour zy n zin zou krygen Norma n Davis meende dat het geen zin zou hebben nogmaals over het veiligheidshoofdstuk te spreken en daardoor de bespreking over de eigenlyke ontwapening opnieuw uit te stellen Hij had duidelijk verklaard dat Amerika het Britache voorstel aanvaardde Wat de mogelijkheid van een Kuropeeach veiligheidspact betreft waarop Boiicour nogmaals had gezinspeeld dat moesten de £ uropeesche staten volgens Norman Davis onder elkaar maar uitmaken Er was geenerlei reden hiervoor de ontwapeningsdiscussie in de algemeene commisisie weer op te houden Na deze oppositie van Norman Davia tegen Boncour s procedure voorstel waardoor Norman Davis weer getoond heeft dat Amerika volstrekt met aan den leiband van Frankrijk wil loopen vond Henderson het De Fransche pers publiceert een uitvoerig bericht dat het oorspronkelijke voorstel van Mussolini izake een vier mogendheden pact tot tevredenheid vaii alle vier mogendheden gewijzigd zou zyn Ook de dubieuse kweatieS zooals de positie der kleine mogendheden en de ratificatie van het pact zijn opgefost De teTtst van het nieuwe pact is langer dan de oorspronkelijke Er aan toegevoegd ife een beschouwing over de herziening der verdragen binnen het kader van uen Volkenbond De nieuwe overeenkomst dte waarschynlyk te Genève onderteekend zal worden bereidt bovendien den weg voor de aanvaarding der Engelsche ontwapen ngavoorstellen voor De kleine staten zouden van het nieuwe pact mets te vreezen hebben Uitdrukkelijk wordt er op gewezen dat het directorium cler vier mogendheden zich niet tegen de klei staten richt dooh zijn taak er in ziet den vrede in Europa te waarborgen De vier groote mogendheden hebben ook niet het voornemen op eenigerlei wyze te treden in da bevoegdheden van den Volkenbond en de kleine staten hebben te allen tijde het recht zich tot den Volkenbond te wenden wanneer zij vreezen dat hun belangen benadeeld worden Volgens de mededeelingen in de Engelsche pers zijn in den oorspronkelyken tekst belangrijke wijzigingen aangebracht doch zün de belangrijkste principes gehandhaafd Hiertoe behooren de samenwerking tuaschen De Amerikaansche gedelegeerde Korman Davia heeft gisteren te Geneve in de zitting vaji de hoofdconunissie van Ue ontwapeningsconferentie een verklaring afgelegd namens zijii Kegeering voor 221 2 cent Vriendelijk dank OOUDA HOOGSTRAAT 12 HAVEN 48 Liebknecht Groasmann Rosa Luxembuiw Miihsam Miinzenberger Kisch e a Natuurlijk ook alle boeken welke In Rusland seder de revolutie in 1927 zijn verschenen en waarin de revolutie en het communisme worden verheerlijkt In totaal heeft de Berijjnsche politie naar schatting vjjfhonderd duizend k g boeken en tijdschriften in beslag genomen en deze voorraden opgeslagen in de stallen van de Hitler l j de vlootmanoeuvres Vredelievend betoog fc an Wollf bejiclil meldt uiL Keuion dati rijkakanselier HiUer zidi gisteruiorgen pur vliegtuig naar Kiel lit eft begeven om de viootmauoeuvres bij te wonen De kajiacher iWeid begeleid door d vlag officier en van de btandplaata Kiel den rijkaweermmisttei na den hef van do marineleiding In een rede voor Ue maimettoepen wees Hitler er op dat de levolutie ia November 1918 den klaAaunstrijd iieeft doen ontstaan en Duitethland in de daarop volgende veeriieu jaren ten gronde iiiieft gericht aldushet W B De kanselier sprak vervolgend van de n tiuwo verheffmg die Llians den vrede in üuilathland had itfgekondigd Er was volgens hem en niouwe gemeenschap ontstaan die allen zal omvatten die denzelfdöu wii koesteren In deze igeaifcuschap 7 00 verklaarUe de njkakanselier ligt geea bedieiging voor de overige wt reld Wij wUlan den vrede wellioht meer dun alle anderen want WIJ liebben hem noodig om biood voor onze iiLillioenen werklooze voikfegenooten te verBcliaffen Maar de vr6de wordt steeds slechts aan dengeen gegeven die den vrede waaid i Hem waard is edlittM alleen het volk dat het gevoel behoudt van de noodzakelijkheitt van eer en vrijheid In dozen geest proclameert deze Uuitsclie verheffing den strijd voor de Duitsohe vrijheid en gelijkgei eehtigdlieid in de wereld Soldateai van de marine Gij hebt groote tradities te handhaven Slec ht enkel decaden had het oude Duitst hland den tijd om ijn weernrocJiti te vormen en l uit ictUan i heeft dien tijd gebruikt om het volk met tiota te laten opzien naar zijn biauwpijpers A Ki begroet ik ook onz Dmtsehe vlooö Ueze IS klein maar Duitsc hland ziet er met vieugde naar op iwant zij ia de meest zichtbare representant van de Duitsohe gelding buiien de wereld Vergeet nooit dat de vloor eèn stukje Duitachland is en dataij Duitschland niet vergeet Wy willen den vrede maar even sterk is onze wil om voor het Duitache volk gelijk recht en de vrijheid te verkrijgen vërëënigde staten De dubbele moord in het kelder kantoor Een testament van ongeveer 814 millioen guldens vervalacht Naar wü reeds gemeld hebben zijn in NewYork de lijken gevonden van Edward Ridley een Mrelgesteld oud financier en van zijn secretaris Weinstein in een kelder dien zij als kantoor plachten te gebruiken In verband met dit geheimzinnige gev il zyn twee mannen George Goodman en Arthur Hoffman gearresteerd omdat ze verklaard zouden hebben deelgenomen te hebben aan het opmaken van een valsch testament waardoor zij hoopten een groote aom geld te verkrijgen wanneer Ridley stierf Een testament waarbij voor meer dan bis millioen gulden waarde werd nagelaten werd in den keider gevonden Dit zou dan volgens de mannen de vervalaching zijn die zy gepleegd hadden Wemstein de secretaris zou ongeveer 350 000 gulden ontrvangen waarvan hU Goodman en Hoffman beloofd had ieder bS OOO gulden te betalen voor hun hulp Soma zagen Goodman en Hoffman do boeken van Ridley na en zü hebben de politie verteld dat Weinstein het testament tnEschen andere stukken stopte die door Ridley moesten worden geteekend en dat hij het teekende zonder het in te zien Weinstein scheen de leider te zijn van een samenzwering die zich ten doel had gesteld dezen ouden excentrieken man te bestelen Ridley schynt het slachtoffer van een lange reeks bedriegerijen geweest te liJn Er wordt niet gezegd dat de arrestatie iets met de moorden te maken hebben Goodman en Hoffman worden beschuldigd vim diefstal op groote schaal en van samenspanning Weinstein die zooals gemeld een dubbel leven leidde gebruikte een groot aantal verschillende namen bü zijn fioancieele practyken Volgens de politie stichtte hU verscheidene schynmaatschappijen en betaalde groote sommen aan deze voor reparaties die lie verondersteld werden te hebben uitgevoerd aan het uitgebreide huizenbezit waarvan Ridley in den laataten tijd zijn meeste inkomen kreeg Ridley s vader kwam uit Engeland en begon met het eerste warenhuis in de stad te exploiteeren waardoor hij groote zaken In deze verklaring zegt de Amerikaansche Kegeering bereid te zijn op het gebieü der ontwapemng even ver te gaan als elke andere staat met als einddoel de vermindering der bewapening in etappes en wet zoo snel mogelijk tot het niveau der voor bin uenlandsche politiedoeleinden noodzakelyke troepen Norman Davi verklaarde uitdrukkelyk dat de andere staten die het verdrag van Versailles geratificeerd hebben verplicht iijn hun v apeningen terug te brengen tot hetzelfde peil waarop de overwonnen volke ren ontwapend zijn Dat wil zeggen tot een peil waarop de wapeningen nOg slechts een politiemacht voor de handhaving der binnenlaïidsche orde zyn Verder is zooals Norman Davis uitecnlette het oogenblik reeds lang gekomen waarop de eerste beslissende stap m deze richting moet worden gedaan Norman Davis hel voorts geen twyf el bestaan uan Amerikft s bereidwilligheid urn het hoofdstuk van MacDonald 9 ontwerp conventie over het oorlogsmateriaal zonder eenige wijziging Hhn te nemen dus ook de zeer belangrgke verraindering van Amerika s militaire iuchtvJoot tot niet meer dan 500 vliegtuigen Ematig waarschuwde Norman Davis Uuitschland de conferentie niet te doen mislukken door op herbewapening aan te drin Ken zelfs indien de andere machten doel treffende en belangrijke stappen naar ontwapening zouden nemen De geheele drukkende verantwoordelijkheid voor het falen der conferentie met alle gevolgen van dien wuden dan op Duitschland komen te rusten De ontwapeningsconferentie zou met kunnen slagen indien een land zou willen herbewapenen terwijl de andere ontwapenen Niet minder krachtig richtte Norman Davis zich ook tot de Fransche regeering indien dit land de ontwerp conventie van MacDonald niet zou aannemen De Amerikaansche regeenng begrijpt zeer gi ed het verlangen van Frankrijk naar veiligheid De veiligheid kan echter naar de Amerikaan iche opvatting het best verzekerd worden door een gecontroleerde ontwapening waardoor de militaire sterkte van de zwaarst eewaperide staten progressief tot het peil der bewapening der overwonnen staten wordt teruggebracht De bereidwilligheid VMi Amerika om in de toekomst van ganücher harte mede te werken aan de handhaving van den wereldvrede zou in hooge mate afhangen van de thans op het gebied 1 ontwapening te bereiken resultaten Een g ote onmiddeliüke stap in de richting van de ontwapening en een overeenkomst om net einddoel trapsgewyze te bereiken zou wt rechtmatig verlangen der ontwapende volkeren bevredigen en tevens den wergld de doeltreffend verzekeren Poging van Boncour om de discussie over het materiaal opnieuw te ver de redevoering van Norman Davis meeitraclit ie geur viin den koestal dïe één welnekendheid vermcugd die ale zij een was waargonom o nooit werd vergeten ünff hield zijn stap m terwijl de meme hegeerip om weer vooruit te komen dicht naar hem toe kwaiii en hanr bruinen snuit Innga zijn wang streek Dikke tranen welden in de oogen van den man want de tocht naar Haze Dene tiiwl hem in het Ik had het met moeten wagen iiier te komen zei hij ongeduldig terwijl hij met zijn hand over de oogen streek L aloppoftdt onbezorgd over d © oneffenheden en kuiten m L veen en meestentijds liet Grifi haar den vrijen lieugel leidde hoar slechts als de grond verraderlijk nat wm of wanneer zij een ateenachtigen rug uVertrokkon Op den top van Hazel Dene tteqg hij of wierp dien teugel over zijn arm on gmg langzaam langs het pad naar beneden Hij keek naar reohta en lïnks zag ilo eiken de lijat erb sen en die hazelaars die de helling opklommen het vochtige kreupelhout waartusschen de eikvftrentje zicli HpoediE zouden onti ollem niettegenstaande de nabijheid van ruige groote stukken heido hij hoorde heti klat Tende lachen van den strom die klotste en kabbelde hun leven werd met door de banden van maatfcchappdijke wetten maar dour de neiL ing van hun harten gelegd Ik zou één van hen worden ais ik ledits Iiitir kon blijven eindigde ze ract een zucht Cinff was m dien tijd naar Ling Crag gfrwlen Voortdurend daeitt hij aan t werk lat iiij genoodzaakt was aohter te laten doch steeds onder de betonvering van de heuvels welker oude ho fden een söralenkrans van jeugd vertoonden De Ixwdschap he hem bet vpeji oveibradht was onbelangrijk genoeg maar mocht niet verzuimd worden Tot nu toe ha l boer Royd zijn haver naar den molen van Hazel Dene gehradit om za daar te laten malen en het Eremalen meel had hij naar Lostiwithenfl gebraciit met zulke tustchenpoozen ails Gritf t beste uitkwam De overeeitkomst was aangegaan toen Grif t vermeo d met zijn kameraden in aanrakim te kwien en fiad fot nu toe geduurd Royd was edhter ziek en ofschoon hij als gewoonlijk had willen gaap niettegenstaande zijn ziekte wilde Grift daar niets van hooren De merrie blijd de lente weer te voelen ik liein vim klrcrcn te wisselen als hij doorweekt van den regen tthuiskoint en Zij hield zieli in tiet een zacht laohjo hooien pn lach zooals alleen oen groeiend geluk over Iemands lippen kan tooX eren Z i zag liet meisje trotscli onbuitgzuam met eon groote minaohting voor allee wat met den wil van de Danoholmes in strijd was n ilaarna zag ze de vrouw gehuwd met t fn doordraaier en weer za r ze de vrouw dig hier atond en die over de heide uitkeekWa t motfolijk dat ze nog eenige aanspraak op achting kon maken Terwijl zij iemand de winteravonden hielp korten die met zajn handen werkte Wait het vergeeflijk dat dit eenzame verblijf in de wildernis zulk een tehuis voor haar was dat de gedachte alleen het te nioeten verlaten haax reedfe met droefheid vervulde en een schrikbeeld voor haar waa Ze laohte weer ze zag de dingen nu zooals de zon en de sterren ze zien r bestonden geen ketenen haer op Ling Crag Moor mannen en vrouwen wareni geen slaven van de awakke menschelijke wetten zij waren sterk van nature of slectot uit zichzelf en de welgevoe elijkhCTd of redeloosheid van Oe werkzame mensch be eere alleen w rechte te doen of hAt rechte ook ge lirt gaat hem niet aan FEUILLETON Door smart gelouterd door HALLIWELL SUTCLIFFE Voor Nederland bawerkt door J F Weeselink van Hossum Nadruk verboden langen tijd stond ze daar en hield haar geveeögd op de vei wijderde heuvels verwonderde zich er ovier dat haar trota ver gevlucht was haar trots eens t lier dan noodig was en die haar nu nd hier ie blijven den eenen geluk Wordt vervolgd JJ da na den anderen waarbij zij af elijk was van de goedheid van een t ï och dOe ik iets voor heml Ja z ker jwe iets pleitte ze voor zicft elf t Kan wet Eoo eeawiaam voor h n zijn gedu die lange avonden en iKnns iwinf