Goudsche Courant, zaterdag 27 mei 1933

Officieele proeven met de nieuwe CHEVROLET STANDARD 6 wijzen een gemiddeld benzineverbruik uit van ii £ L per loo K M sproken voor Scheepenen Vaa de Week Op het eerste verhoor van Jacob van der Ben van der Hoeve spreekt als rechtgeaard GoMvenaar van van der Bent wab nog een tweede gevolgd De heeren van de vierschaar wenschten namelyk te weten wie de baezen waren by wie h had gewerkt zü wilden blijkbaar nog nadere inlichtmgen over hem inwmnen Van der Ben had daarop verklaard dat hij gewerkt had by 4e Oude van Breemen op het Jaegpad op de cingel by Frans Patterraan by Adriaen IJsselateyn de Weduwe Bruynvis I by Pieter Vis by Ary de Jongh by Myndert van Dyk en by Oosteriingh De heeren van den gerechte hadden hem verder gevraagd hoe lang hy om een duit ging Uit het antwoord van het Voorjaar off waren ook geen voor van der Ben ongunstige gevolgtrekkingen af te leiden Vervolgens waren hem een tweetal vragen gesteld omtrent de Tuindieven en de Tuindieveryen Dat was blykbaar de alles beheerschende kwestie Zoodra de justitie iemand in handen kroeg informeerde zy steeds en passant of de gevangene iets omtrent de diefstallen m de tuinen van de Goudsche overheidspersonen kon vertellen Na de speciale vraag over die diefstallen volgde neg een vraag over de misdrijven m het algemeen aldua gesteld Of hy gevangene aen de Justitie niet kon tintdecken eenige andere euveldaden binnen deze Stad of Jurisdictie rechtsgebied van dien gepleegt Zijn antwoord daarop staat in het informatieboek als volgt vermeld Segt hy gevangene dat hy op donderdag agt daegen geleeden des Snagts om half 12 uuren oppassende aen het pontje by de brug genaemt het Rabat buyten de Potterspoort van het Jaegpad aff heeft horen aen kommen een Schuit dat die gekomen zynde by gemelde Brug ophielt dat hy de Persoenen daer by present heeft gewaerschouwdt dat Sy er niet overkonden vermits er een Lookbrug lag dat die Personen onder Swaare vloeken zyde ik zal er wel overkomen en vervolgens t paard hebben uyt gespannen en op de Lookbrug gelyd synde met de Pooten door de planken is gevallen en Sy vervolgens de andere planken er off hebben genomen en het paart int water hebben laeten vallen dat Sy hetzelve hebben opgehaeld by het verlaet in de schuit en het met het pontje hebben overgebragt en nog een Los paerd met hetselve pontje en alsdoen met haar drien op de schais zyn gaen sitten in de wagter straat en de Corte akkeren ayn ingereden dat een van de Persoonen genaemt is Dirk Pappie wonende en de Goudse Sluys Wat euveldaden eigenlyk waren daarvan had van der Ben blykbaar niet het juiste begrip Maar aangezien hy van meening was dat i verplicht was om de heeren wat mede te deelen vertelde hy maar een gebeurtenis die groeten indruk op hem had gemaakt Duidelijk bleek dat van der Ben zyn best had gedaan om wat te verdienen want op zyn zeven en zestigste jaar had hy s avonds om half 12 uuren nog opgepast aen het pontje by de brug genaemt het Rabat Die nra heet tegenwoordig de roode brug maar wordt nog altyd door een deel van de bevolkmg rabatbrug genoemd Die laatste naam was aan de brug gegeven omdat er vroeger een rabat 4 1 een sluis voor lag Met misdryf had dit heele verhaal niets te maken men krygi veel er den indruk dat de drien op de schais m een dronkemansatemming waren Daarop wyst ook de naam Pappie Ook nu nog wordt hier ter stede in bepaalde kringen het misbruik maken van sterken drank aangeduid met de uitdrukking pappen en nathouden De wagter straat was genoemd naar een herbei De Wagter Later is die naam door het spraakgebruik omgezet in Wachtelstraat geheel op dezelfde wyze als waarop sommige menschen inplaats van kurk kulk zeggen Dp eisch van den baljuw was dat van der Ben zou worden gebannen uyt de Lande van Holland eu Westvriesland mitsgaders Zeeland en TJtiecht zonder ooit daar weeder mne te kómen op poene straffe van Publicq in het openbaar te werden gegeeselt en dat ky in de kosten zou worden veroordeeld Het vonnis viel echter anders uit Van der Ben werd voor Ses agter eenvolgende Jaren in het Tugthuys deaer Stad geconfineert opgesloten om met Syn handen de Kost te winnen Bovendien moest hü ook de klosten betaten Van der Hoeve vermeldt ten onrechte voorts syn leven lang gebannen Dat is onjuist Aan de gevangenisstraf die in het drie en zeventigste levensjaar van van der Ben zou eindigen was geen verbanning gekoppeld Misschieai rekenden de heeren er op dat hy in dJen tusschentyd wel dood siou gaan f n ï 16 September regtdag present alle Jongkint en houtam contra Heeren B urgermeesters Intervenierde tusschen beiden ko mende versoeke condemnatie veroor deeling op t geafoote verbaal achrif telyk verslag van de gesloten overeen komst geacordeert toegestaan Die condemnatie was weer een sterk voorbeeld van het bujeaucratische gedoe in de Hoiiandsche steden Op 12 September 1767 was tusschen de curatoren en deurwaarder Pelt die voor de burgemeesters optrad ten overstaan van de volle bank een schikking tot stanld gekomen den 15 September daaraanvotlgende was door hetzelfde college dat die vojle bank had uit en Plemper Memorie curateuren gevende kennisse dat Schout en geregte van Grypskerke Swarigheid maken om dezelve Curateu ren te respecteeren hen In hun hoe damgheid van curatoren te erkennen versoeke de Sterke hand in dese zaak advis ingenomen en zig daarmede ge confirmeert en zich daarnaar gedra gen Mr vanCattenburch had als Heere van Grypskerke daar ter plaatse verschillende goederen die de curatoren in het faillissement wilden laten vallen Zy stuitten daarbij echter op sterken tegenstand van den schout en geregte Dat was te begrijpen Schout en geregte waren in de meeste heerlijkheden niet meer dan zet bazeri van den Heer Indien Mr van Cattenbureh slechts een wenk gaf dan werd die wenk als een bevel opgevolgd De curatoren lieten zich van hun kant ook weer niet tegenwerken en vroegen de hulp van den sterke arm Uit de moeilijkheden die de curatoren ondervonden is duidelyk te zien hoe zwak de band waa tusschen de verschillende deelen van de Republiek Nu in het tegenwoordige Nederland zal een curator in een faillissement binnen de landapalen nooit meer dergelijke bezwaren ontmoeten overal wordt zyn bevoegdheid erkend Wil hij echter zyn Hoiiandsche bevoegdheid ook in Frankrijk erkend zien bijvoorbeeld in het geval dat de man waarover hy curator ia in dat land goederen heeft dan moet hy eerst tal van bezwaren overwinnen Bovendien blijft de mogelijkheid ook nog dat de Fransche overheid hem in het geheel niet ten aanzien van die goederen als curator wil erkennen Naar onzen huidigen maatstaf werd een Goudsch faillissement in de achttiende eeuw in Grijpskerke op dergelijke wyze gerespecteerd ais tegenwoordig een HoUandsch faillissement in Frankrijk Grijpskerke lag voor een Gouwenaar in het jaar 1767 min of meer in het buitenland Comparitie gehouden Partyen zijn verschenen in Scheepen kamer en ge ple t door Steenland en van Selderen over interdictie verbod in Statu en advis De advocaten van de curatoren en die van Costerman en Severyn hadden hun standpunt uiteengezet Een bealissing werd nog niet genomen schepenen lieten de zaak voorloopig zooals ziJ was en zouden zich alvorens recht te doen eerst nog eena beraden 13 October De Curateur houtam ver soek een dag te bepaalen tot de verkoop van t huys van Cattenburg vastgesteld 2S October 1767 Niettegenstaande de voortdurende processen zetten de curatoren de afwikkeling van den boedel voor zoover deze zich in hun handen bevond rustig voort Deurwaarder Houtam verzocht nu een zeer belangrijk vermogensbestanddeel het woonhuis van Mr van Cattenbureh te verkoopen Daar kwam het verzoek eigenlyk op neer want zonder dat er van overheidswege een dag bepaald waa kon de verkooping niet plaats hebben 14 October Extraordinaris magistraat Burgermeesteren geven kennis dat in nabuurige Steeden vreugde werd be dreven over de trouw van Syn H Heyd off men insgelyks niet zoude resol veeren besluiten alhier te doen ge approbeert goedgekeurd De magiatraat kwam door dit besluit terug op haar beslissing van 24 September Het sprak ook wel vanzelf dat wanneer andere Hoiiandsche steden gingen feestvieren Gouda niet kon en mocht achterblijven Vandaar dat het oude besluit maar werd ingetrokken Wordt vervolgd Nadruk verboden Dr Mr J SMIT Veilige en Economische belegging van Uw Kas en Spaargelden Spaarbank 3 24 Giro Stortings 2 52 en Ophaaldienst rentevan dag tot dag GOUWE 2 GOUDA POBT KN WaiHITmjDBII VOETiAL Programma voor ZomUg 28 Mei Kampioenachap van Nederland K N V B Gionmgen Velocxtas Ffijenoord IJniuKlen Stormvogels P S V Afdeeling II Promoüeoompetitie 3e kUsM Rotterdam The R Hopty Scheveniugen 4e klaase C BesÜflungwedatr d Gouda öcliocmhoven D D C terr G S V PromoUeooini eUtie nmevft U Uaaie Gouda Gouda 2 D P C 3 Reserve 2e ktaese A Vlaardiugen Fortuna 2 H D V 8 2 Pr inetiecoi titie tcmiv 8 Uawe Den Haag V I O S 2 Alpte a 2 Zwart Bchöven op 6 8 9 15 18 dam 12 Wit aohöVen op 11 24 27 31 88 87 89 ÖploHi van Pntblettii Ne 888 Wit Bpeaft 2B 88 a U 2fr 22 4741 50 44 36 86 80ïl7 16 88 21 1 Oi udng van PnMeem No SM wat ipeett 4t M 88 satti 40 28 47 U8 W lA Een Resrentendagboek lut de 18e eeuw XXXV 12 September 1767 Extra Onlinaria agiBtraat buitengewone zitting van de magistraat yComparitie gehouden voor de voile bank tusschen de Practizyni van Bur garmeesteren ter eenre en de Curateu ii van Cattenburg ter andere zijde Geronvenieerd Geschikt Zoosta m de vorige artikelen is medegedeeld waren de burgemeesters reeds begonnen een deel van de goederen van Mr van Cattenbureh te verkoopen ten einde de jtad voor de door diens schuld geleden verliezen schadeloos te stellen De curatoren haddt n zich daartegen verzet en twee proLcasen waren daaruit voortgevloeid Nadat a pracllzyns van de burgemeesters en de curatoren voor de volle bank de magistraat waren verschenen was echter een Hchikklng tot stand gekomen 15 September Magistraat nïequest van Mr B Jongkint en Houtttoin ais curateuren om approbatie goedkeuring op t Sluyten van de Camparitie by Schepenen op den 12 dewr gehouden ngeapprobeert goedgekeurd Op de voor dien tijd kenmerkende omJaehtig manier verzochten de curatoren düJi de magistraat om te verklaren dat de hlkkingspoging van den 12en September v s nfgeloopen Dit was natuurlek overiiodig vfrartt aangezien er reeds een schikking tot fitand was gekomen waa uit den aard der zaak van pogingen daartoe ook geen sprake meer De magistraat legde dan ook de gevraagde verklaring zonder eenig b H iwr af Wquest van Mr B Jongkint en 4 wtam ais curateuren yöhristiaan de Koning insinuatie ge idaan had gedagvaard ersoeke tegens de supplianten te ifiiOffun procedeeren giesteld i handen van Costerman en Stiwryn om binnen 14 dagen te berig ten Vo r de cu toren van Mr van Cattenbureh Die dagvaarding had blijkbaar op de eulatoren den door de Koning gewenschten indruk gemaakt want lij verzochten nu Sodanige procedures te entameeren zoodanige maatregelen te nemen als zy oor teelen Sullen te behooren ten eynde te beletten dat de gemelde penningen door Severyn aan den voornoemden Costerman werden geextradeert overgegeven en voorts te effectueeren bewerken dat leae penningen onder hen in consignatie bewaring werden gebragt of wel in Gas gaval van nalatigheid van dien af te wagten sodanige procedures maatregelen als lie Voornoemde de Koning in dat geval tegen hpn Supplianten verzoekers in tyde in Wylp soude mogen goedvinden te entameeren nemen De curatoren besloten hun rekest met de beleefdheidsfrase dat zij niet gaarne tot een van die beyde Saaken oudeti overgaan sonder alvorens tot de t fne óf andere te hebben geobtineert speaale authorisatie speciale machtiging te teb b£ n verkregen De Ma ströat nam niet dadelyk een be hasirigi maar stelde rekest en copie van ijj dagvaarding in handen van Costerman Gil Severyn om daarop binnen 14 dagen te lorlchtin ïVgtdag dempto Boon öm te vonnisse J v d Bent de zelve geeonfineert voor 6 jaar in t tugthuya en met handen kost te winnen en voorts syn leven lang gebannen Bajlliu Hoeve en Griffioen geweest voor Burgermeesteren om t tugthuys te versoeken geapcoyd rt toegestaan Viitvolgens gepronuntieert ultge Aocouataatskantoori W T J Abbema lid NtderL Instituat van Accountants GOUBA Crabethstraat 61 Sproekuur Donderda 10 12 uur en volgens aispraak VOORBURG Van Woudestraat 16 Teief 720866 Belartin en Bezuini in s adriezen gemaakt die schikking goedgekeurd en nu op 16 September moest weer een lager college die goedgekeurde schikking door een vonnis vastleggen Zoo bleef het werk aan den winkel B j de behandeling voor de viersöhaar deed zich bovendien nog een merkwaardigheid voor Op 12 en 16 September waren curatoren en Thomas Pelt de twee partyen geweest Nu op 16 September kwamen de burgemeesters zelf op de proppen zy intervenieerden kwamen tuaschenbeide en plaatsten zich naast Thomas Pelt Het vonnis op de schikking vermeldde dan ook als de eene party de burgemeesters met Thomas Pelt in de Saak van La Loo en Bergeon versoeke vonnisse Cattenburg gecondemneert veroor deeld met de costes daarin gevallen Nadat La Lau en Bergeon de provisie tot namptissement hadden verkregen waren zij met het eigenlijke proces tegen Mr van Cattenbureh doorgegaan Dit proces hadden zy nu ook gewonnen Mr van Cattenbureh was zooals dit in dezen tyd nog in een dergelyk geval gebeurt veroordeeld om de kosten van zyn tegenpartij te betalen 24 September vroedschap rapport omtrent de vreugde bedry ving van Syn Doorlugtige Hoogheyd trouw goedgevonden niets te doen De zeventienjarige stadhouder Willem V zou bramen korten tijd m het huwelyk treden H6t stadsbestuur was het echter nog met zichzelf jifet eena geweest of er officièele feestelijkheden zouden plaats hebben of niet Nadat men echter vernomen had dat er in de andere sted n niets byzonders zou gebeuren werd goedgevonden niets te doen I Cattenburg afstand gedaan hebbende van t weesmeestersciiap J ommevraag gedaan synde heeft nie mand het selve willen aannemen Aan het baantje van weesceester iets anders dan regent van het weeshuis waren blykbaar geen inkomsten verbonden 29 September Magistraat Berigt van Costerman en Bode Se veryn affgeslagen het versoek van Surateuren Zooals boven ia medfegedeeld had de magistraat het rekest vari de curatoren met de copie dagvaarding aftnex in handen geI steld van den belanghebbende Cysterman en j diens deurwaarder Severyn om binnen 14 dagen daarop te berichten Dit berigt was nu binnen gekomen Het klonk als een klok De notaris en procureur Cornelis Brack die voor Costerman en Severyn optrad beigon met te vertellen dat hem niet beleend was eenige wet welke requireert eischt dat Curateuren gestelt in een insolventen Boedel van door de Magistraat Authorisatie machtiging of qualificatie machtiging nodig hebben tot het voeren van Proceduren dat contrarie in tegendeel Sodanige Curateuren selfs zelf moeten ondersoeken en weeten wat het Intrest belang van den Boedel of der Crediteurs vordert Een lesje dus voor de curatoren Verder zei Brack dat al die rekesten maar onnoodige kosten veroorzaakten ten laste van den boedel n ten nadeele van de crediteuren Na deze inleiding volgde dan een ellenlang rechtsgeleerd betoog dat eindigde met de conclusie dat het rekest van de curatoren moest worden afgewezen Brack drong dan ook de afwijzing aan en verzocht de curatoren te veroordeelen in de kosten te betalen uyt hunne privé beurse Brack had gedeeltelijk succes het rekest van de curatoren werd afgewezen Nu zou op grond van dat vonnis voor de hand liggen dat als straks het Hof van Htdiand den eisch van Christiaan de Koning afwees of de surchfeance ophief bode Severyn de penmngen aan Costerman zou moeten afdragen Dat voelden de curatoren ook Vandaar dat zü er dadelyk weer met een nieuw rekest by waren 7 October Regtdag request van de Curateuren in de Boe del van Cattenburg versoeke Interine ment bekrachtiging Contra den Bode Severyn Comparitie geordonneert verschy ning bevolen tegens Saturdag ten 10 uure voor de Bank In dat rekest vroegen Mr Jongkint en deurwaarder Houtam langs indirecten weg hun officiëele erkenning als curatoren zij eischten namelijk dat aan bode Severyn zou worden ggmterdiceert verboden de opbrengst vaiïl e verkochte roerende goederen van Mr van Cattenbureh aan Cornelis Costerman over te geven Zy wenschten dat die geiden tot aan de verdeeting onder de schuldeiachers in hun handen zouden worden gesteld of onder den geregte zouden worden geconsigneerd in bewaring gebracht De vierschaar besliste nog niet op dat verzoek en riep partijen tegen den volgenden Zaterdag op om voor haar te verschijnen 10 October Magistraat demptis Boon r Hoek van Holland H v H 3 Scb veninse fi AfOeeiiBg IV PromotieoompetUle 2e Uttwe Middetlburg Middelbun Hero Afdeeüng V Promotiecompetitie klMwe Muntendttim Mnnlendoni F V C I G V B ie Idasae Moordrec ht 2 Boak Boys 1 3e klasse A Nienwerkerk 2 Bonk Boys 5 Kampioenscliap 2e klaas Bosi Boys 2 Waddinxv en 2 2 30 uur Kampioenschap 5e kluse Moercapelle 2 Schoonhoven 3 Gouda Goudeiak 3 Junoreatournooi O N A Aan liet jiniiorpstouniooi dat O N A op de PinksterdHgeii organiseert nemen de Lajikkfwat tier Steeds Volhairden Bodegavan Gouda tJS V en ON A met twee elftallen leii S VV t Noorden Olyaipia n Excelsior met één elftal totaal duB 16 ploegen ATHLETIEK De eerste competitiedng van de 6 A K Tn verband iiuM do Pinksterdfl ien wordt de cerate icionipctitiedag van den Qoudscben Mliletiek Kring welke vaatgesteld ww op 3 en 4 Jüm uitgesteld vermoedelijk tot 10 en 11 Jnni Upanstaande WXBLRHNNSN De RÜBwijkBclie Wieterbaan 25 aur s koppelwcdatrild Den Haag De Direaie dor N V tat Expl van Sportparkcn dtc ofwüfi bakond de wielerbanai to Rijswijk en Rotterdftm expbitepit deeltons zoo jiïwt mede dat er van Zaterdag opZondag 22 op 23 Juli up de Rijswijksdiewielerbaan voor den ei rsteii keer een 25 uur s koppelwedstrijd volijens Zesdaagechereglonient zal worden verredöo Dezo wjidftnid bemnt Zaterdag s avorW om 10 uur en eindigt Zondaj avond om 11 uur neutralifiatic van dezen wedslrijd is ppeeies alt bij eai Zeydaagsche van Zondagochtend 6 uur tot s middags 1 uur pcliter met dieji vert tande dat steeds een der renners van een koppel in de baan moet blijven Voor h t begin Van dezen 25 ur s iwedfilnjd walirvoor het BtarföcJiot dus klokslair i uur zil woi den gelop f wordt r Mi oen = tayeTW6d trijd ai hter motoren gt houden Het pu iek kan dez 26 uut h wedstciid volpen inl fh ie tuppes n 1 Zaterdagmwht Zondagimddag en Zondagavond waarbij Zondag middag de prijzen populair gehouden Jïulien worden ROEIKN RoeiweibMrüden op het Noordizeekanaal De jaariyksche studentenn eiwedstri dHi Triton wint het hoofdnnmmer Der tiadltie getrouw zijn op HemelvaartB lag op h tt Noord zeek all aal de jaarlijksdhe t t uden te iiroei wedstrijden geboudea i o eroeiikoni tig diezelfde traditie ontbrait de iescu die meestal alb spelbreker ple i te treden levenmm Het hemelwater gutste lien gehce en dag bij stroomen neer en het was geen pretja op hel open wedslrijdterrein of op het water te zijn Ondank de miserabele wï eragesleltfhent leersclite op het ofticieele gedeelte d feeet reugde m ieder jaar Daar werden de ploegen lu de aangemoedigd daar werd gejuicht jn eaongen daar klonk de vroohjke radioniuzi Bij deze bost af gek wedwtrijdeu is Njord er wd het ter hlo ei Hier had omeai De Letdenaren wisteni in Piet iniiidor dan vier nummer de overwinning te behalen In het hoofdnummer ohniet al te best figirar iTnton succes dat vnjwel onbedieigd zegevierde Nereus van wie groote erwaditin n waien gekoesterd heeft liccl hard moeten vechten om jp de tweede plaats te eindigen I Damrubriek Onder redactie van de Damclub Gouda Secretaris de Ia ReQIaan 14 lokaal der club Harkt 49 PsoWeem No 88ff Zwart Bckgven op S 14 17 20 Wit schoven op 25 29 84 87 39 l 43 44 46 49 FroUeem No 888 f EM2 £ Om het eer germge benzmeverbruik der nieuwe Chevrolet Standard Six officieel te doeö constateeren zochten wij de heeren ƒ van Wijitgaarden deurwaarder te Haarlem Th van Swietenj hoofdredacteur van het weekblad De A uto Ud van het Nederlandsch Insütuut van Automobiel en Motor experts en Ingenieur J van Wamelen technisch redacteur van voornoemd blad aan zich hiervan te overtuigen door een proefrit met een Standard Coach De route HaarlemArnhem en terug werd door genoemde heeren hiervoor aangewezen Dat deze proef in ieder opzicht zeer geslaagd genoemd mag worden getuigen de volgende oüicieele ciffers Route Arnhem Haarlem direct via Apeldo n Amersfeort en Amsterdam 139 2 K M m pre 3 uur Gemiddelde snelheid 46 4 K M Benzinc rarbruik 10 8 L per 100 K M llaarlem Amhem met inbegrip van bijna i uui kruisen m de sCMtea v n Amsterdam en Utrecht 136 5 K M ia 3 uur 9 min Gemiddelde snelheid 43 3 K M BeaaiBeverbrulk 12 5 L per 100 K M Geiwele parcoufs 275 7 K M met een gemiddelde snelheid van 44 8 K M Gemiddeld verbruik u L per 100 K M Deze oflicieele proefneming bewijst dat het volle vertrouwen hetwelk wij m de nieuwe Chcvrolel Standard Six stellen volkomen is gerechtvaardigd Het benzmeverbruik doet zich m een nog gunstiger daghcht zien wanneer wi rekenmg houden met de noodzakeh kerwijze zeer opgevoerde rijsnelheid op den open weg ten emde de opzettelijke vertraging in Amsterdam en Utrecht m te halen Vergelijk deze resultaten eens met de gedragingen van weiken anderen wagen ook m een overeenkomstige categorie waarvan men maximale prestaties doch minimaal benzmeverbruik verlangt Of liever nog bezoek onze garage voor een persoonlijke kenmsmaking met de nieuwe Standard Six Er staat een wagen gereed om met aan het stuur het benzmeverbruik opnieuw aan den tand te voelen zonder eenige verplichting van Uw kant natuurliik Laat ons U ook eens inlichten over onze moderne servicefaciüteiten en het termijnbetalingssysteem der G M A C Voor de offioieele proef werd de volgende route gekoeen i Haarlem Arnhem via Amsterdam en Utrecht on terug naar Haarlem via Apeldoornj Amersfoort en Amsterdam De voor deze proef gebruikte wagen was aUesssins een normaal sei e model Gereden werd op gewone benzine en onder norftiale condities wat betreft aard der w en intensiteit van het verkeer en rijsnelheid op den heenweg werd in het centn n van Amsterdam 33 minuten en in de binnenstad van Utrecht 25 minuten gebruist En wat meer zegt de experts stelden vóór het vertrek vast dat de afetelling van den motor op geenerlei wijze was geknepen ten koste aö een snelle PRYZeN VAN AF 1990 F O B ROTTBRDAM en regehnatige acceleratie of met opoffering ander8zins van welke ook der schitterende rijkwalitciten der Chevrolet Olfieiegle Verfegenwoordigttf sj Fa VAN ZEVENHOVEN DE JONÖ T I 3352 Spoorstraat OOUDA ZANDKOEKJES WEENER DESSERÏ BOTERPUNTJES HALVE MAANTJES VANILLE SPRITS DIKKE SPRITS enz 18 cent per ons GEBR KAMPHUIZEN N V Kan dit iets voor U zijn VRUCHTEN IN BUK AARDBEIEN 50 half blik 38 ABRIKOZEN 35 APPELMOES 28 ANANAS 60 30 ANANAS bUk 18 GEMENGD FRUIT 80 half blik 45 GELE PRUIMEN 40 KWETSEN 30 KERSEN met pit 65 half blUt 38 mder pit 42 PERZIKEN 40 3i Ï2 PEREN 60 45 REINE CLAUDES 52 ROODE BESSEN 25 KERSEN zonder pit per flacon 75 ets EXTRA AANBIEDING voor 30 ets een half blik KERSEN met pit 30 zonder een groot blik REINE CLAUDES 40 ets VOOR GOBD KN OOBDKOOP NAAR G H Schulteiaar HET STOFFENHUIS MOUSSELINE 25 18 13 et MATTING zeer geschikt voor Kinderjurken 29 Eet goed Brood Eet het Beste Wordt overal in de stad aan huis bezorgd Meermalen bekroond op VakwedBtrijden Beleefd aanbevelend H Brouwer de Koning SPIERINGSTRAAT 153 ZIJDEN LINNEN 30 WOL MOUSSELINE 80 c M breed de nieuwste dessins 60 48 TUXO zeer modem 60 TOBRALCO 55 CREPEGEORGETTE 90 cJM breed pracht dessins 80 CREPE DE CHINE 90 C M bi eed in 20 tinten 48 FLAMISOL 90 c M breed 90 KENT U ONZE PRIMA FIJNE ZIJDEN KOUSEN ZOO NIET iieemt U eens n proef wy hebben ze in de prijzen 1 50 1 35 1 05 98 68 58 et Goed nieuws voor Heeren Rookers Wij geven U 11 Sigaren voor 1 kwartjeen 7 Sigaren met 1 ons Criaiatalralï voor 1 liwartje Voor iiHaliteit wordt gebee ingestaan Alleen liij i R VEERMAN Turfmarkt 5 GEBR SPAAS MARKT 16 GOUDA G J V WERD VROUWESTEEG U GRAAF V BLOISSTRAAT 68 Terrazzo Vloeren en Granito Gootstaanen 4 BALJO SCHEERMESJES Stadhnis Gouda zyn vlijmscherp VEREENIGING VOOR FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING Inlichtingenbladen Tarieven en Voorwaarden en inlichtingen omtrent het FONDS VOOR Ll ïVER BRANDINO op schriftel ke aanvrage kovtelooa 24 verkrijgbaar bij de afd Secrctaresse Gouwe 73 Oouda 45 CENT PER PAKJE VAN 10 STUKS Overal verkrvjgibaar ngros BALT A DE JONG OOSTHAVEN29 GOUDA BANANÏN TOMATEN NIEUWE VIJGEN STUDBNTENHAVEB DOFFE KASTANJES VRUCHTEN IN GLAS BN BLK Diverw Morteo NOTEN k Ï Sjra DRUIVE U ttAPPBLBN De N V Houthandel v h Firma i en G ALBLAS te WADDINXVEEN leveren voor GOUDA uit de OPSLAGPLAATS FLUWEELEN SINCRL 34 Goudsche Fruithandel Ni iitiri NiiiiiGlinilianilil v h A LEWENSTElN Kleiweg 88 Gouda AL HET VOORKOMEND TIMMERFiOUT BN TRIPLEX tegen scherp concurreerepide prqzen f nrma WmI Illatvald Lib Pll I TIENDEWE027 Tevens gelegenheid tot MACHINAAL BEWERKEN TELEF S316 N VERDOUW TBLCF 2061 i I l m