Goudsche Courant, dinsdag 30 mei 1933

M 18801 Heden overleed tot onze diepe iroefheid na een korte ongesteldheid ten huize van M Molenaar onze geliefde Zuster Behuwd znster en Tante Majuffrouw JOHANNA ZEEUW in den ouderdom van 80 jaar Uit aller naam J ZEEUW Sr Capelie a d IJssel 29 Mei 1983 Schollevaartscheweg i3 De teraardebestelling is bepaald op Donderdag a s op Ae Algemeene begraafplaats te Capelie a d IJssel Vertrek van het sterfhuis l uur NIEUWE PROTESTANTSCHE BIEQRAFENISONDERNEMIHG M i7J J U R HÜWEClENaH6El83 60U0Am 3l65 QIUUKETiUtlEVEN NETTE BEDIENING H H Aannemersl Maak gebruik van de Begrootingsstaten Gedetailleerde berekeningstaai van onkoiten voor Uwe inachijvingen Verkrijgbaar al of niet met loise inlegvellen Prijs per vel lO cent bij 50 stuks 7 cent per vel bij 100 stuks cent per vel UitgaveA BRINKMAN ZOON GOUDA ileuter meldde gisteravond lUt Rome dat de totstandkoming van het viermogendlie üeaverdrag op heC oogenblik eenige vertraging heeft Men wacht op het laatste woord uit Berlijn en voorta op de houding die d kleine Entente zal aannemen 0Muat te phase vun de onderhandelmgen bestond in een Fransch Kngelsche gedachtenwisaeiing deze gedachtenwisseUng 13 nu geëindigd Oe tekst zelf van het verdrag is dus gereed Ten aanzien van art 2 dat tot aan het laatste oogenblik een onderwerp an bespreking heeft uitgemaakt is men vrywel tot de redactie gekomen die door Frankrgk op 10 April ia voorgesteld De Raad van den VoUtenbond behandelde gisteren rn openbare zitting de klachten van Franz Bernheim over den toestand der Joodsche minderheid in Opper Ueziè ne rapporteur Leicester Ierland stelde vwr dat een juridiache ocmmissie zou worden benoemd om de door Duitschland gemaakte opmerkingen te onderzoeken welke commissie binnen b tot 14 dagen rapport 20U uitbrengen De rapporteur weea er et hter op dat het ftit dat hij niet inging op de Duitsche verklaringen niet moet worden opgevat als era edkeuring van het Duitsche standIKmt Bm ï tergelqke verklaring léjMe de iïngelBche staatssecretaris voo buitenlandaclie zaken Eden afj die bovendien mededeelde dat hiJ het in beginsel niet ee was met de Duitsche opvattingOnder grJote aandacht van de geheel Tenslotte eischte Paul Boncour een definitieve zakelijke beslissing n het gevalBemheim op zoo kort mogeiyken termijn De Pooische gedelegeerde graaf Raczyns ty hield vervolgejis een felle rede tegen de gebeurtenissen in Dftitschland Polen sluit il e miireil Op welk gedeelte van het lichaam V ook wenscht ZONDER baden dieet of geneesmiddelen Uitwendig en onschadelijk Resultaat na 6en dag ichtbaar Vraagt gratis aanwijzin n en referenties aan Mavr COLENBRANDER Overtoom 445b Amsterdam W Adverteert in dit Blad nemini V ij hebben allen onze moetHjkheden maar niet half zooveel als wij denken Door smart gelouterd door HALLIWELL SUTCLIFFE Voot Nederland bewerkt door J 1 Wesselmk van Riossum O Nadruk verboden Ook dit waa waar en tariff werd getroffen io zijn gevoeligste pleik Sterker dan liefde o arljeid vechten of vrouwen was deae hartstocht van de mannen uit het veen t nen te Ijeaitten die hun erfgenaam swu n zijn en de Lomajien hadden nog meer dan één imdei e familie uit het vjeen den tfote gekend van het va ieiSchap De Manor moet in vïeemde handen vergaan en LostwitJiens ook zei hij met ie stem Ik ben de laatate van het ge Uciit och wist ae dat laoe hij ex zich ook K n mocht vei zetten haar woorden tel fi hij hem boven zouden komen totdat em ten slotte missqhien de sdhelien van 8 verblinde grijze oogen zouden vallen en f I zou kunnen begrijpen Heeft Gabriel je verleid van de vieeniaelinge die ik in mijn huis heb opg nomenP e hebt te Trawdon van haar gesproken at je je misschien nog wel herÜMiiert zei JJ na Pen stilte die sleohta verbroken werd ot de kreten van Greta s jcmgen die HEEL GOüDaT VEEL GOEDKOOPERE LEVENSMIDDELEN Koopt bij ALBERT HEIJN GEBROKEN RIJST per pond 5 et per 10 pond 45 et GROVE VALENCIA RIJST 7 10 65 JAVARIJST extra per pondspak 16 VERMICELLI grof per pond 10 et Gort per pond 5 et 10 pond voor 45 et Alkmaarsche Gort 15 10 140 Grove Parelgort 10 10 90 Griesmeel 7 10 65 AARDAPPELMEEL per pakje 41 2 cent SAGO 12 Krenten r per pond 21 et Sultana Rozijnen per pond 12 18 24 Praimen per pond 11 Schijfjes Appelen extra 24 Stukjes Appelen 25 JAM per Vndspot 21 27 et SPERCIEBOONEN per gi oot bUfc 21 et I per pond 5 et S fi Stüfsel per i pondspak 6I 2 Grove Stijfsel los p pond 7i a R 27lV LEVEN GOEDKOOFER GOUr iV Maritt Nr 51 ALBERT HEIJN l leder heeft nut van De GoudscK raagbaak 1933 In etkan boskhandel k 40 et verkrijgbaar en bij de Uitjgfevers A Brinkman Zoon Markt 31 WAT SKAAKT r j l ZONp N KOP VAN NELLE S PAKJES KOFFIE GROÉl MERK VAN 40 CENTS PER HALFPONDSPAK MIDD TECHNISCHE SCHOOL TE UTRECHT OPLEIDING VOOR BOUWKUNDIGE EN WATERBOUWKUNDIGE HET TOEI mNGSEXAMEN VANGT AAN 3 JULI aJ ifte fobmulier inlichtingen enzrverstrekt de directeub der SCHOOL vondellaan No 2 UTRECHT AANGIFTE VÓÓR 29 JUNI A S Ovarwin Varmoeldheld Zanuwzwakle Maag bezwaren Zenuwhooldpijn Slapeloosheid Lusleiaosheid Ovem in dat SANATOCEH Gevoel van Z rakte W at Qok de oorzaak is van Uw zwakte en lust£loosheid Sanatogen zal W daar spoedig overh helpen Want Saiïa dgen vernieuwt de grondslagen van Uw gezondheid Het voert de verzwakte cellen van bloed z uwen en spieren juist die stoffen phosphorus Ën geconcentreerd melkeiwit toe waaruit nieuwe kracht wordt opgebouwd Om het even oi Uw verzwakking eec gevolg is van te inge pannen werk zorgen te kort aan slaap maagbezwareo oi welke andere oorzAak Sanatogen mott U goed doen Er is overuloedvanhewijsTnateriaal voor dfe waarde van Sanatogen als verstark nd voeAsel speciaal in gevoUen nan algemeene zwakte Dit gunstige oordeel van The Lancet een der voornaamaiQ Medische bladen ter wereld geeft een ondubbelzinnig antwoord op Uw vraag Zou Sanatogen mij goed doen Ja gil kunlaan de gunstig werking van Sanatogen niet twijfalan Met Sana f logen zult gij weer d6 r en dóór gexend worden S a to D u vn kiilgbaar m allt Apoüiokeo n OrogiMea i LL p veipakkinf Om do kaïlan lechu ongeveer 20 et pur dag behoef gij hel B hruik van Saaatoglüi loch niet ia laten Da winti aan lietara SDiondheid energie verhnngd werkkraclil zal óte tii rlnge uiigave tubliel BH dwars vETcocrIrn Geen Bedrijf of kan het zonder goed drukwerk stellen Van dag tot dag wordt de behdvte daaraan in elke zaak grooter Hoe meer zorg er aan besteed wordt hoe meer het de aandacht trekt van ieder die het in handen krijgt Goed dmkwerk is voor elke zaak een iiftroductie die niet moet worden onderschat Laat ons Uw drukwerk verzo gen 9 Wü leveren prima werk en daarbij gr edko p Onze prijzen ziJn belangrijk lager DRUKKERIJi f A JRINKMAtit ZOON GOUDA Een GEBO IJskast verzekert U voor een goede droge koeling Uwer Consumptiewaren en is tevens een sieraad in Uw bedrijf Zeer groote keuze in jjiodellen voor Winkeliers in fiine VletBchwaren Zuivelproducten Slagers enz Vervaardiging in eigen fabriek Scherp eoncurreerende prijzen AlKin bij GEBR BOUTER Winkellnatalletringen op alk gabiad Lange Baanstraat 37 Tal 13660 Rottardam V 72 Jaargana Woansëlag 81 1888 NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN S S wSp SÏ nïi i r BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit bladverschijnt dagelijks behalve opZon cnFeestdaéen ABONNEHENTSPBUS per kwutiul ƒ 2 25 per week 17 cent met ZondagsbUil ver kwartaal ƒ 2 99 per week 22 cent overal watr de hezorgiDtt per looper geachiedt Franco per post per kwartaal ƒ 8 16 met ZondagaÜad ƒ 3 80 AbomiementeD wolden datelijki aangenomen aan ons Bureau HARKT SI OOUDA by onse agenten en loopera den boekhandel en de postkantoren Onze boreaal zttn dagelijks geopend van $ uur Administratie en Bedaette Telef Interc 2746 Postrekening 48400 ADVEBTENTIGPBU8 Ut Gouda au omatirtu baliooiwda tot du buorgkrlng i i regels ƒ 1 81 elke regel meer ftM Van buiten Gouda an dan beiorgkiingi 1 6 regele ƒ 1 66 elke regd meer ƒ ija AdvartentUn in liet Zatardagsonunar SI t bUslag op den prijs Uefdadiglwlda adTartantiltt da hatft van dan pr ja INGEZONDEN HEDEDEEUNGEK 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer f 0 H Op de foorpagina 60 booger Gewone advertentiëo en ingezonden mededeeliniton bü contract tot zeer gereduceerden pi Ijs Groote letters en randen worden berekend naar piaataruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tussehenkomst van loliede Boekhandelaren Adveirtantiebureux en onze agenten en moeten daags vMr ds plaatalni aan het Bureau zjjn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zjtn Regeeringsverklaring Het vlarmogendheden vardraK De Joden in Opppn Sile ië Behandeling voor den Volkenbondsraad Vaul Boncour is van meening dat de Raad niet de rechten kan laten vcr tiappen van een ras dat over de gehcele wereld verspreid is BUITENLANP8CH NIEUWS Heden door Dr H CoUJn in de hedenmiddag gehouden vergadering van de Tweede Kamer heeft de MinisterPresident Dr H Colyn het nieuwe Ministerie aan de Kamer voorgesteld en daarbij de volgende Regeeringsverklaring afgelegd Het den 26sten dezer maand opgetreden Kabinet heeft er prys op gesteld zoo spoedig mogelyk voor de Kamer te verschijnen tot het doen van enkele mededeelingen mèt betrekking tot het te volgen regeeringsbeleid Het is de Kamer en V M de V erkentelijk voor de geboden gelegenheid om dit reeds enkel dagen na zyn optreden te kunnen doen De toestand hier te lande en in Neder landsch Indië biedt in menig opzicht een beeld van volkomen ontwrichting en vraagt dua om snel en krachtig ingrypen In beide gebiedsdeeien van het Koninkrijk doet de economische inzinking thans haar invloed in zoo bedenkeiyke mate gevoelen op de algemeene volkswelvaart en op de daarmee verband houdende publieke geldmiddelen dat wachten met verdere maatregelen tot een ineenstorting zou voeren De Regeering is dan ook diep doordrongen van den plicht alles te doen wat mogelijk is om verdere inzinking te voorkomen Het is om die reden dat zy zich verheugt over den door den President der Vereenigde Staten gepubliceerden oproep tot samenwerking lier flegeeringen op de komende economische conferentie te Londen waarmee Hare Majesteit de Koningin in ondubbelzinnige bewoordingen instemmiig heeft betuigd De Regeering is dan ook voornemens door hare delegatie naar die conferentie in deze richting krachtig mede te werken Intusschen mag de actie die men zelf ter hand nemen kan daardooi niet achterwege blijven Eerste eisch is daarby dat het opnieuw verstoorde financieel evenwicht worde hersteld Dit is reeds noodzakelijk omdat iedere nalatigheid op dit punt het intreden van een beteren toestand economisch en sociaal in zeer sterke mate zou vertragen Voor het financieel evenwicht is allereerst een belangrijke inperking der publieke uitgaven onafwijsbaar Deze is niet te ontgaan ook al zou het uiterste beproefd zijn om door belastingheffing het evenwicht te herstellen Bestendiging van de geldende tijdelijke heffingen of vervanging door een equivalent daarvan zoomede invoering van nieuwe heffingen waarbij in de eerste plaats gedacht wordt aan het reeds ingediende ontwerp op de Omzetbelasting zullen in de Tweede Kamer afgelegd echter naast sterke bezuiniging althans voorshands onvermijdelijk bljjken Om herstel van de welvaart voor te bereiden zaLordening van het bedrijfsleven tor aanpassing aan de gewijzigde economische wereldstructuMr van Overheidswege moeten worden bevorderd Zonder hierover reeds in bijzonderheden te treden wenscht de Regeering vast te stellen dat hierby geen enki le maatregel reeds vooraf mag worden 1 ütengesloten dus ook niet eene eventueele wijziging in onze handelspolitieke methoden Voorts heeft het vraagstuk der werkeloosheid de volle aandacht der Regeering Ztj is er zich van bewust dat een grondige V6t betering in den tegenwoordigen toeetand slechts denkbaar is door een krarfltig herstel van het bedrijfsleven dat ook oih die reden onophoudelijk om belangstelling en inspanning van den kant der Overheid vraagt Daarnaast moet evenwel niet minder aandacht worden geschonken aan verruiming van werkgelegenheid en aan de werkverschaffing De Regeering beschouwt het als haar plicht om met inachtneming van de flnaticieele mogelykheden de cultureele en sociale volksbelangen te blijven behartigen Zoowel om tegemoet te komen aan de door de crislsomstandigheden zoozeer verzvmarde eischen met betrekking tot de volkswelvaart als ter wille van de door diezelfde omstandigheden in het leven geroepen werk loosheidszorg h fft de Regeering het noodig geoordeeld yziging te brengen in de verdeeling van den departementalen arbeid De Minister van Economische Zaken dient in de toekomst zyn onverdeelde aandacht te kunnen schenken aan de belangen van Landbouw Handel en Nijverheid en due ontheven te worden van zyn bemoeiingen met Arbeid en Arbeidsveyzekering Daarnevens is het der Rege ring wenichelyk voorgekomen deze bemoeiingen te vereenigen metdie betreffende de werkloosheidsverzekering Arbeidsbemiddeling Werkverschaffing Steunverleening en Volksgezondheid welke alle tezaam itaidergebracht behooren te worden in een Ministerie van Sociale Zaken De Regeering verwacht van deze concentratie van verwante belangen eene zoodanige Eiesparingfop de uitgaven dat zij de beperkte kosten die de vorming van een nieuw ministerie meebrengt verre zi over tr en Voorts zal de Minister van Financien zich zoozeer hebben te concentreeren op DUITSCELAND Marga von Etzdorf zich verklaarde hy geheel by de verklai jiigen van i rankrijk en Engeland aan en constateert dat Duitschland zyn tot nu toe ingenomen standpunt inzake de beschermig der minderheden heeft opgegeven Elkt mogendheid die lid is va n den iUad heeft het moreele recht an OuitschIbnd te eiachen het Jodendom gelyke rechten te waarborgen Thans wordt in Duitschland het Jodendom slechts voor een klein gedeelte beschermd Het bestaande systeem der minderheden moet principieel gewijzigd worden De Spaaïische minister van buitenland Hche zaken Zulueta wee op de intematioi ale beteekenis van het geval en eischte een snelle en definitieve beslissing Verklaringen van gelyke strekking werden daarna afgelegd door de gedelegeerden van Noorwegen Tsjecho Slowakye en Guatt maia die zi ih met nadruk tegen het Duitsche standpunt verzetten Van de leden van den Raad heeft alleen de gedelegeerde van Italië geen verklaring al gelegd De Duitsche gedelegeerde Von Keiler wees er op dat de Raad van den Volkenbond zich uitsluitend moet beperken tot den toestand in Opper Silezie Duitschlanu heeft dqn minderheden de meest verstrekkende Mchten verleend Het voorstel tot mstelli g van een juridische commissie afihtttfde Duitsche gedelegeerde overba dig naar deze kwestie locaal kan worden opgelost De Duitsche gedelegeerde meende verder te moeten constateeren dat gedurende dt itste jaren herhaalde malen minder idskwes ties voor de Raad van den Vol enbond zyn gebracht die echter op geleel a ndere wyze werden behandeld a s het gevalBernheim Wanneer het gevoel voor rechtvaardigheid bij de behandeling Van de overige minderheidskwesties in den Kaad van den Volkenbond steeds zoo levendig was geweest als by de behandeling van dit geval ian zou aldus de Duitsche gedelegeerde de Raad van den Volkenbond ongetwyield niet vaak zou sclierp zijn aangevallen in wrband met zijn hooding inzake de minderheidskwestie De rapporteur constateerde tenslotte dat hy de Duitsche insinuaties over het gebrek aan plichtsbew stzyn bij den Raad van den Volkenbond inzake de minderheidskwesties ten sterkste moet afwyzen De Raad besloot daarop tot het insteken Van een juridische commissie en 48 xtBv na het binnenkomen vam het rapport der juridische commissie voor het nemen van een definitieve beslissing in het geval Bemheim weer by een te komen Naar Reuter uit Aleppo meldt is nu defmitief gebleken dat lAarga von Rtzdorf de Duitsche vJiegster bü haar noodlanding in die buurt zelfmoord heeft gepleegd üe oorzaak van haar daad is niet bekend Het stoffelyk overschot zal naar Berlyn worden overgebracht ZUID AMËRCiU ïentoonstelUng te Chicago geopend Zeventien tanden vertegoiwoordigd Zaterdag is te Chicago onder geweldige belangstelling de Wereldtentoonstelling geopend welke ter gelegenheid van het honderdjarig befataan der stad wordt gehouden De tentoonstelling geeft een aanschouwelijk beedd van de groote technische vorderingen en prestaties op alle gebieden der menschelijke activiteit voornamelijk wat betreft industrie landbouviT etenschap en kunst Het tentoonstsllingstenein omvat BOü gebouwen waarvan de Zaal der Wetenschappen een der interessantste isj voorts een Reisen Transpor ebouw waarin de ontwikkeling der verkeersmiddelen van het primitiefste voertuig tét den meest luxueus ingerichten spoorwegwagen en van het eerste zwakke vliegtuig tot de moderne luchtexpress wordt getoond Zeventien landen zyn op de tentocmsteliling vertegenwoordigd De openingsplechtigjieid geschiedde door dfen minister van postengen Farley als peraPOflUik vertegenjiïoopliger van president Roosevelt Farley zeide o a in zyn openiaigsrede Het lot heeft ons tot middelpunt van v preldonderhandelingen gemaakt De bittere ervaring heeft ons geleerd dat geen sterke natie een volledige isoleering langer kan verdragen Gebeurtenissen als deze bevf stigen de internationale vriendschapsbanden en dragen er in niet geringe mate toe bÖ de hoop van ons allen te versterken Goede klanten zijn ook goede buren ZWEDEN Samenwerking der Oalo Stateiyw de E ononiiache Wer ldconfer4 te De tarievenpolitiek beinvloed De Belgische Luxemburgsche en Zweed sthe ministers van Buitenlandsche Zaken die zich momenteel te Stockholm bevinden waar een conferentie van deskundigen wordt gehouden van de staten van de Conventie van Oslo zyn door Svenska Dagbladet geïnterviewd over de politiek economische samenwerking dezer statengroep te Londen De ministers verklaarden dat de Oslo staten tei Economische Wereldcoïiferentie tezamen zouden optreden zoodat men daardoor de 1 tarievenpolitiek zou kunnen beïnvloeden en T men een weg uit den economischen chaos hoopte te viJiden weg te gaan maar Griff sloeg er geen acht op Greta zei hij plotseling je hebt eraltijd alaj van gehad iemands zwartgalligeijiidnfhlen weg te praten Wannet r ik hier liDg lajiger bleef daiii zou ik weer beginnen lüijn droomen te droomen voegde liij er bij Droom üls je dat droomen noemt beiteod tT je heeie leven aan zoo te droomen O als je slnchtw wist als ik je kon ertellen dat zulke droomen niet aftidwszijn dan d werkelijkheid zelf de verkelijkherd Keer weer tol ons terug mijnheerLomax U kunt graven niet waar Welnu ffraaf een put een diepen wijden put daarginds te Lostwithens pn stop er al uw Mrg n in en berg ze dan voor altijd weg Ze glimladite maar haar stem beefde en liaar oogen stonden ernstig Ofschoon Greta met kon preeken als haar man bezat zij de Kfcljlzama gave in iemands hart te kunnen Ie7 en en de woorden te vinden om het te ontroeren maar nu was zij locJi niet in staat te gissen hoe breed en höe diep het graf m Jest zijn dat Griff s zorgen zou kunnen bergen Goeden dag Grêta zei hij met de kortheid die hij gedureqdie hun gespr€ik telkens getoond had Ik zal in ieder geval je denkbeelden over wat voor mijn geluk noodigi et mé meenemen Je zoudt me gelukkiger kunnen mdken als je wilde Heb je ooiti een gelukkigevrouw gekend die geen behoefte gevoelde om haar rec pt aan een ander te geven Griff dÜMÜde zich om met één voet in den stijgbeugel 7e zult de eerste zijn die mijn bakeering t hooreai krijgt zei hij met een wreed genoegen in zijn Mt Teiwijl zij hem het pad af nakeek waaibij de meelzak onhandig achter hem heen en weer zwaaide voelde Greta zidi zeer Griff zelf was oiidertusScShen de steenachitijce glooiing naar Watier Lane opgeredener verborgen onder de onruet en den twijfel aan zichzelf die hem na een onderhoudmet zijn vrienden uit andere dag altijdkwelden was er nu een rustige diuigendeMtem die hem zei dat het prelilig zou zijnweer terug te keeren in Lostwithens en daar ijn ifast te vinden om l iem wélk om Ie heefi n Hij waa eeliter nog niet vrij het dorj Lmg Cittg lag voor hem en aaic de deur vande hut van Ephraim Shackleton stond Betty o th Nab die nog oen meisje tijdens dengrooten sneeuwval na de befrrafenis eenechtgenoot gevonden had en zich nu veiliggeborgen voelde door hanr huwelijk datiEphraim nu het te laat was wel eenigereden tot nadenken gaf I J Wordt vervo d iiiituurlijk over gepraat ainda de boschwacliters v an Stjuir i DaneJiolme uw geheim iiöblMjn ontdekt Maai wat komt t er op aan Voor mezelf heelemaal niets maar niBiar zij belioorti tot een trotsdh geslacht En schaamt ze zioh er voor denk je Schameiif Neen zij niet Daurgmdakennen we gi n schaamte Dg hemel is teschoon en het veen te groot Laat dan de praatjes hun eigen doodfaterven Natuurlijk voegde ze er aan toe terwijl de kuiltje weer tei voorschijn kwamen zoudt u op die wijZe niet liier in LmgCiag kunnon leven maar in Lostwitlienb 18 dat heel iets anders Alle leenden uitdezt lundsfreek spelen zich af oi uw haide dat veen dat me eerst zooveel angst aanjoeg toen we paü uit het Zuiden hierheen kwamen IÜ Toft en de jLonely Folk hebben hier gevochten Waynes en Ratcliffe hebben bier gestreden zonder dat iemand erzicïi in mengde Tn zeker is t dat enwet belialve dio van God zelf te Lostwith s van kracht zou kimnen zijn Greta s oogen glinsterden want de verhalen Van de onvergetelijke onderlinge twisten waren haar dierbaar Toen ze pas te Lin Crag gekomen iwas hadden ze haar even monsterachtig en afschrikwf tkend tioegeschenen als het veen ielf maar langzamerhand had e geleerd beide Het te hebben de heide en de leer die er uit voort waa gesproten want ofsdhoon dSe leer mee doogenloos was droeg ze op haar tijd fraaie bloemen evenals het heidekruid De merrie begon aenuwaditig heen en weer te loopffli zij verlangite er naar om htroi müpwaarlh met de flauwe hoop der onervaruniieid een ft fel najoeg Ja Is ze is Ze weei hersteld FEUILLETON De ernstige Ik denk dat je haar wel w ier hersteld Kult noemen Ja tkt wilde Gabriel stiemde de ander toe met een lachje dat telkens weer ie voorschijn kwam als fi aan de eigenaai lightKltin van Gabriel dacht Kijk eens naar dien gindschen jongen meneer Lomax uom denkt hij datik eurdejongenenailea wal t leven waarde geeft slecihts zooveel vermakingen zijn om zijn ziel te verstrikken o maar hij de kt t enwoordig niet dikwijls meer iwant dat laad ik niet toe n deze vreemdelinge Is Lostwithens niet koud en eenzaam voor liaar Ze schijnt tevreden en ze zal blijven tot ze wal genoeg is om haar toevluchtBoord tegen een betere te verwisselen aei Grif f met noodelooze bitterheid Greta hoo kom het toch dat de menseheai hun levenniet kunneïï inrichten zooale ze het wlf zouden wUlen Ik bemoei mij met niemandslevenswijze waarom moet er zooveel gebab beld worden over de gasten die ik verkieste ontvangen O ik merk dat vader er juist over geapr A en hee t toen u het raeel fcwan halen z i Greta vlug begrijperfl Wel er wordt ill t i