Goudsche Courant, donderdag 1 juni 1933

72 Jaargang iBsas Oondcpdag I Juni 1988 nze r Jiaffmgsprogramma m de eerste plaats door ew groo bouwprogramma eift erstel van het landeigenaar en woningwea n door een nieiAve regeling der belastingen voor wegenaanleg Wat dat plaatste betreft moet oontacti worden gegocht met de spoorwog i im liet motorverkeM Besloten werr en commissie m te etolleii onder leidmg van den president der Rijks n S 1 liö t die de vraagstukken b r studeereii moet betreffende de finanoieele ijde vau dit werkverscftaffingsprograauuii eü die absoluut gevolmachtigxi lyordt om allu iioodiige maaitregelen te nemen ter b v dle iu van de geldmaTklJ pf J fU De financiering der Duitsche filmprodu le verzekerd De door dr Goebbels aangekondigde maatregelen t y sjlneering en bevorderiïig der Duitsche filmindustrie hebben de finan ciering van dit jaar verzekerd en geleid tol een grootsche actie onder medewferking van alle bij het Duitsche filmbedrijf betrokken klachten Onde leiding van staatssecteta ris Punk van het Ryksministerie voor Volltsvoorlichtiiig en propagandS is Woens dag in het gebouw der Dresdner Bank de t ilmkreditbank G m b H gesticht Hét Nominale kapitaal dezer maatschappij Apoo1 welke voorloopig credieten zijn to fc egd ten bedrage van 10 jliÜUoen R M b Kagt 200 000 R M welke gefourneerd den j door de Sm enorganisation der Deutwhen I Filminrfustfie e V zoonuede door de Reichs f krcditMse ohaft A G de Deutsche B nk en DisJOfrtogesellschaft de Dreadner Bank l en de Kommerz en Privatbank L landen wanneer de zon en de wiyme weslenwmd van ijen Jiomer komen Zö zau dal liatir welkom niet vergeefs waa geweest en Zé wu blij koortsuchtiig blij nu ze dat wist OfBciO ii kij morgen zou werk ei zweeleri op ïfrpot afstand kon hij heden v5r trobstipg vinden in haar gezelschap Zij vergati haar jaren vaji zorg haiir gelaat Wl jong en gelukkig eu d liohtbrujne I üO n straalden zacht en heltÜS auff hifjd nog steeds kaar handen vast KIfine vriendin jA hij het is goed m ik p hier tértig vmd SANGUINOSE Aanbevolen tegen slapeloosheid gebrek aan kracht en energie gedurige vermoeidheid tustelooeheid en moedelooaheid zenuwhoofdpijn gebrek aan eetlmt pijn In de maag pün in den rug en de lenden kortom allft verschijnselen van Bloet armoade en Kirtme dagen voorden f oym Weken gingen j orbij en n steeds booj LoVtwitihe ns een schiulplaats aan NellNc liuneliff De buitenwereld die zich in het J egin i a haar kom t in de Imt met hen had bezig geti9 en hadhaar en Griff weer met rjist gelaten Squirg Danehblme had zijn belofte m teruig te komen die hij Q r den nacht van den strooptocht gedaan had niet vervuld Gfthriël Hii sf had zich onthouden v n verdere vermapingen ofschoon hij id en t e de heide overstgjt om te dienen van 1 soetf n vaal dien Grijf stondVaaiig verwierp Geerr stroopéf had het welbekende V t Oevluehtsoord opgezoelit dat Lostwithens aanbood geen boschwaeUtera waren aan jjedeur gekomen kloppen op 7j eÈ naar vluch I te lingen i Zehuwzwakte p d ƒ 2 6 fl f 11 12fl ƒ 21 j f Prij Te verkrijgen bji Apothekers en Drogisten VAiJ DAM Co De Jüemerstraat 2c 4 Den Haag NEDERLANDSen FABRIKAAT De Heer en Mevrouw TOEBES MEIJERINK reggen hai telijk dank voor de vele liUjken van jelan stelling bü de geboorte van h n dochter ondervonden Gouda Mei 1933 Wopmpoedeifs genaamd iFepinitan JUNI 1933 GEVESTIGD te GOUDA J G W F BIK A8TS BLEEKERSSINGEL 55 Spreekuren 8 9 1 2 UonderdBit alleen 9 12 TeL 3151 werken BETER dan alle andere wormmiddelen en mogen niet gelijk gesteld worden met wormkoekjes bonbons torentjes enz daar al deze middelen niet die kracht bezitten die er van verwacht wordt Wormpoederg genaamd Fapinilan bezitten een bijzondere vindingrijke samenstelling en verdrijven zeker tiet is HET VOORDEELIGST Spoel made maag en andere ingewandswormen zoowel bü volwassenen als bü kinderen Het is HET EENVOUDIGSTHet is HET GEMAKKELIJKST wanneer U in mfeerdere bladenadvcrtentiën hebt te plaatsen hetzühKi of welk blad ook in binnen ofbuitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAU VAN DE GOUDÜCHE COURANT Markt 31 Gouda Tel 2745 U zöt dan in eens klaar en deplaatsing geschiedt naar wenscb entot dezelfde prijzen ais door de bladen direct wordt berekend WORMPOEDERS genaamd FERMITAN kosten 85 cent per doos 3 doozen ƒ 2 40 Overal verkrijgbaar of direct van liGahi Mirii Wirtilkiir OUDE PEKELA Postgiro 17039 Fermitan wordt door de Nederlandsche Wet beschermd Men wachte zich dus voor namaalt Wormpoeders niet voorzien van het woord FERMITAN worden als namaak beschouwd HET BESTUUR DER NUTSSP A A RB ANK TE aOUDA OOSTHAVEN U brengt ter kennis aan belangjiebbenden dat met ingang van 1 JULI 1933 de Spaarbankrente ook voor den Ophaaldienst zal j ebra t worden op 3 o Maakt Uw Zomer uUstapje met de E W A D Zondag a a Ron s t Gooi Valkeveen Hllvfrsum 2 50 per persoon t Maandag reis Apeldoorn Arnhem ƒ 3 00 pér persoon Kaai ten vei krjjgbaai Zaterdag n m van 3 tot 7 unr bij de bus op deMarkt en Woudstraat 13 Adres Wagenstraat 20 Vyoer en TEiWqON 15 Wie wil in de omgeving van Gouda verkoopen Die adverteere in onze L HUIS AAN HUIS WEEKBLA Etü B T KOST WEINIG T GEEFT VEEL = Voor Waddinxveen i i 7600 inwoners ia het HET Wefkblad voor Waddioxveén Voor Reeuwijk T Verschijnt eiken VkUDAG 4500 inwoners is het HET Weekblad voor Reeuwijk VerschQnt eiken WOENSDAG die de adverteerders de grootst mogelijke publiciteitvenschaffen ze komen in elk huisgezin ÊF Adverteeren in deze bladen b teekent öw afzet gebied vergrooten Uw geld uitzetten tegen hooge rente Geen enkele reclame geeft betere resultaten IS Zend U ie advertentiën uiterlijk DINSDAG in aan Het Bureau J i MAR KT 31 GOUDA TEL 2745 Wilt U vermageren u welk deeite van het lichaam tl ook wenscht zonder gymnastiek zonder diSet mitlci ffeneeemiddelea in te nemen zonder 5aden Uitsluitend uitwendig gebruik Het rt sultaat ia na den zesden dag zichtbaar Schr ff aan Mme COLENBRANDER Over1 om 445b A dam die U gaarne GRATIS zonder eenige verplichting onder strikte chnimhouding alle noodige aanwlizingen en piima referenties zal zendeii lages Pinksteren is in aantocht U wilt met de feestdagen toch goed gekleed gaan Een blik in onze étalages zal U leeren dat hiervoor dit jaar maar weinig geld noodig is En tóch garandeeren wij dat elk stuk het beste is dat voor den prijs geleverd kan worden Fantasie Colbert Costuums van 7 90 tot 42 nieuwste kamgaren Iricoline en tornproofstoKen Blauwe Colbert Cottuums van 8 75 tot 48 in vischgraal eh uni lamgaren sloifen Fantasie Demi Saisons van 6 90 tot 38 in speciale VoorjaarsstoHen moderne dessins Prima Heeren Regenjassen van 2 60 tot 35 modern e modellen pr afgewerkt gar v waterdichtheid ti mm Schitterende sorteertng Mndeme Jongens kleedlng legen Bijzonder Lage Prijzen Uitsluitend prima Kwaliteiten s ode ArtikeLtif voor Heeren en jongens Rijke k uze in alle Nouveauté s Prima Schoenen tegen EenheidsPrijzen K Beneden elks concurrentie Voor iefs goeds BERVOETS N V Utrechtsche Hypdlheekbank PandbrlBven f 64 000 000 Kestrvts f 1 780 864 06 DE BANK stelt beschikbaar a s pandbrleven d lÖO Jn stukken van ƒ iOOO ƒ 500 en ƒ 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG I aiPÜIP WmP WUlUWa üe nna en volle levredonbeïd omtrenl chlorodoBL ai jarep lang en ord om mijn pioole witte andea d e ik ten Blotuttitslultend door dM elfjksoh gebruik rw Uw Ohlüroriunt tandpaita heb rerlirwen T k benijd C Reiolielt Soil Veriantfi alleen de echte Chlorodont Untipuéta met i ood wit bltnwe tmrmntiefltrook tube35coÏ t enÖOcentt Oreral rerkrijgbaar Te jen toejtewllne Tan d M adTnIenüe omrangt U kostfloot eeo proeftub thu Loo Werka Dnadea Bijkutoor ImatanlaiD SUdkondenkadd Adverteert in dit Biad NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDa EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOEIICA NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLW UK WADDINXVEEN bVbIsmJi iu z Dit bladverschijnt daÉeliikbbeJialveopZon enFeestdagen ABONNEMËNTSPBUS per kwartaal Si li per week U cent met ZondagsbUd Iter kwartaal 2 90 per week 22 cent overal wair de bezoorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal f SM met ZondagsUad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 TiOUDA bü onae agenten en loopers den boekhandel en de postlcantoreo Onse bureaux zijn dageUJkl geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telel Interc 2746 Postrekentag 48 K éDVSaamaseBilai nt Gouda m omatnkm ibehoonnde tot dan b iortfcring 1 S regeli IM tOü regel mew t 25 Van huitan Gouda an dan bezorgkrlngi 1 6 regela 1 56 elke legd mwr ƒ Ui Advarta tUa In hat Zatardagnmimar 21 titjslag op den prüs tieldadighaida adTartantUn da haUt van dan prtia INGEZONDKM UEDEOGEUN6EK 1 4 regel ƒ 2 6 elke regel meer ƒ 1 60 Op ie roorpagina 60 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelin cn bü contract ot zeer gereduceerde ptfis Groote letteia en randen worden berekfnd nhar plaatsruimte Advertentie kunnen worden ingezonden door tusscheokomat van aoliede Boekhandelaren Advertentiebureux en onze agenten en moetA daaga Töór de plaataing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te iHn van geen beteokenis Ik wil dienen in deemoedige navolging van Hem die niet gekomen is om te bevelen piftar om te dienen Leeifing van een milliard Voor verzachting van de werldooahehl Ü later namiddag heeft uaar hel W B uitBerlijn meldt het Duitbdie Rijkakabmetzhii uienhmg beo ig geliou en met de oplossing van het werkveisehaf f inga vraagstuk Het kabirjet keurde een voorstel goed van den minisï K van tinancien waardoor deijfi geniaehtig wdidt jiotes uit te geven toteen bedrag van eeu milliard RM voor dawerkverschatfing in den geest ais door Hitler op 1 Mei a aagegeveai if repaiati iian opeul are gebouwen en partaculiere wol iiiugan kolotüsalie en werken aan do open I bare bediijven als jjaa waterleiding en electrieiteit Vuoit beliehit het weiaoini werp bapaUur gen over bfttaatimgvrijiieid vun voorioopige I werken vooi epn vrijwillig op ta U reai en I urbeidsfonds voor de wegneming vftn vrouwelijke arbeidakrachteu uit de bodrijven en 1 plaatsing daarvan in tie huishouding en oüi u ttevordermg van huwelijkaBluiUng heeft op een helangryke verl Btermg in de 1 voortaan om de maand zuUen worden uitbetaald De controle wordt verscherpt Het derde besluit voorziet in geljjksoorti ge maatregelen voor de arbeidsverminkten Len vierde besluit regelt de beschikbaarstelling van staatspensioen en de beteuge I Inig van de misbruiken die op dit gebied Wijken te bestaan Hei vyfde besluit vermindert de begrootingspost voorÜen voor het verleenen van vijkssubsiÖies en rijkstoelagen met 20 pCt Het zesde bestuit wijzigt de bezoldigingen van het ptaatspersoneel beperkt de cumulatie van t racïementen pensioenen e ergoe üngen en verlaagt alle salarissen en loonen van het rijkspersoneel met 5 pCt Bü het Tie ealuit wordt een korting njet 5 pCt toegepast op de p sioenen der ambLi naren liet achtste besluit verhoogt de crisisbelasting met 4 pCt Dit besluit is niet van toepassing op de ambtenaren wier salaris reeds met ö pCl wordt verminderd Het negende bestmt bevat een aantal bepulingen betreffende pensioenen der oorluga invaliden vergoedingen wegens aitcitinnitei enz De pensioenen der zware oorlogsver 1I minktta zullen onaangetast blyven j et tiende besluit voorziet penale straf 1 fftii ter betéugehnt van de frauv e op het ge I bied der pensioenen rgoedigen werke I looi heid enz J De ministers h ben voor het treffen van i ai deze maatregelen ongeveer 4 J a 50 wet i I t ii moeten herzien Xij meenden aldus he bewijs te hebben geleverd dat een snellere 1 procedure dan de parlementaire werkwijze 1 wel degelijk noodig was ed de gev aa e jtiji igieele machtig ujg tiilt l yD D gewettigd mag worden beschouwd Verder stelt de regeenng een program aii groote werkeil van opeithaar nut in uitzicht Er iB een w etsbealuit voorzien dat mdien het resultaat van de bezuinigingsmaatregelen aan de verwachtingen niet beantwsyirdt andere maarregelen nog kunnen worden getroffen Duittchland an het Pact van Vier De ontwapeninKstonferentie De aigwneene commissie binnen eenigen tud naai liuis Kei nt in October tweede lezing van de Engelsche ontwerp wrtveniie De Unancieele besluiten in öelgiè Mededeelin en van Ministers Jaspar en I ouUet door de radio betrekkingen tussdien Ruslahd en Italié j welke vftïa uitgaat boven de economische I overeenkomsU n van de vorigg week 1 Dr G ebbeU in Rome I Rüksminister Dr Goebbels heeft een autotocht gemaakt naar Littoria waar hij L e cömmibsie voor de bepes king dor mi htaire uitgaven heeft de beraadislagmgen 1 over iiet rapport der deskundigencommissie j 1 1 zake de mogelykheid tot vaatstelüng van een maximumcyler voor de militaire uit gavep der veïachillende landen in de t n Vandaag zullen in de fielgische Staats urant verschijnen d4 l mancieele besluiten d e genomen moesten worden om het evenI wicht in de begrootlng te herstellen rtiden op de offers welke van iedereen zull n worden gevergd hebben de ministers lvan Financien Jaapar en EinnenlandscheZaken poullet gisteravond de eerste in het 1 Fraiihch en de tweede in het Nederlandsch I een toespraak gehouden voor de microfoon I van den Bel iscrten radm omroep en daarbij 1I eeiuge aanduidingen gegeve omtrent de bej teekenis van de maatregelen die met ingang j I van L Juni ijv paasing treden O k hebben jUe muiisters Vangedrongen op de noodzake t jkheid van het behoud van een volledifi htl8te van de financiën een Werlft dat vooi aUe staatsburgers zonder onderscheid van jyociale klq fe v n groot belang is De be jsluiten 1 Juni in de Staatscourant verschijnen zyn ten getale van tien 1 I k Het eerste betreft een volieglige eorgani j s tie van de wetgeving inzake den werkeloozensteijn de oprichting van een nationaalcribisfonds en verscherping van de contro e i I de wejkejoozen zullen in bepaalde gevallen I verplicht Hlunnen wordeiyaangeboden werk gelegenheid te aanvaar n Alle fraude op idit gebied zal streng worden geetrjrft Het We de besluit reorganiseert het e gime van de ouderdomspensioenen we ke I met 5 pCt zullen wor ien verminderd en j iieuter meldt uiL Humt dat Duitschland gisteren zyn instemming lieeit betuigd met üfcn tekst van htt vtermogendheden pat t waarover Frankrijk Lngetand en daarna llaiiè het eei H ware n geworden De instemming geldt in het buzondei de vermeldinijE an artikel Ib van het convenant en den duur van het verurag die op Uan j cyii achUïd in officieele iüringen te Londen rekent men er op dat heden m Rome het pact van ver wordt geparafeerd luisteren zou de tekst van het verdrag in üenève door de juristen onderzocht worden yir John yinion deelde in het Lagerhuis mede dat hu hoopte reeds heden definitieve verklaringen over hel verdrag te kunnen geven wellicht zelfs het Huia een offitieelen teket te kunnen voorleggen oigenh de Kraiische bladen zou de Fran sthe regeering het op het laatste oogenbhk I noodig geoordeeld hebben een wyziging van sien tek3t an het pact an vier voor te stel jleu Üit verzoek zal een bezoek heeft gebracht aan le droog gelegde moerasgronden Hierna begaf hyj zich naar de Luce het Italiaansche fUnii mstitiytit waar een njienmaal werd aan i geboden Rn villa Folciniere u elke vroeger I aan den ex keizer heelt toebehoord Omdrie uur keerde het gezelschap in Rome 1 tf rug Hij zou nog een bezgek brengen aanHtarace in het Palazo Uttorio Gisteravondj is de Duitilche ambassadeur een banket aangebodene N UUITSCULANU De stichting der Rijkskerk i erdere Uappen tot haar stichting WolK eiut uit lieniijii dut aldaar de verli gt iiwüurdigeis dm Dkiitsulw Kv g Landükoikeu die da U vou Bodulsehwrngh als bi M Uop der Eva ig Kijkskwk van puitscU g he lU n de lal K n lot Ud tm d 4 Het Bureau van de Ontwapemngsconf I tcntie heeft gisteren na een langdurige bé 1 apxeking besloten na de besprekmgén in de I iioofdcommifiaie de verdere behandeling van I ter ontwerp MacDonald voor eenige w e j te onderbreken 1 Men hoopt dat deze eerste lezing nog in I leze week oL anders in het begin der volgende week lal kunnen beëindigd voorden e i hierna zal de algemeene cpmmi sie dan voor eenigen tijdf naar huis gaan Het bifreau der onbwapeningdconferentie zal hierop de tweeJp lezing gaan vóorberei den waarbij besprekingen langs diploma tieken eg ook noodzakelijk zouden kunnen zyn Gehoopt wordt dat het bureau met dezen voor ereiaenden arbeid eind Juni of begin Juli gereed zal zijn zoodat de algemeene commissie toch m de maand Juli de tweede lezirfg zou kunnen houden en daijrop in September of October de derde lezing en de onderteekening der ontwapeningscon ferentie zou kunnen plaats vinden IntusHchen wordt thans geen bepaalde da turn voor het beëindigen van de oorbereidnig der tweede lezing vastgesteld zoodat van Pransche zijde reeds de veronderstelling geuit wordt dat de voorbereiding wel de geheele maand Jiuli ook zal vorderen en de algemeene commissie dus eerst in Octqber weer voor de tweede lezing zal kunnen bijeenkomen hviuig ijkskoik die vooibercid ziju door IteLi dueiV ciiap Kaplt i MaiaJueub Hesoe Onder volkomen liandliavitUf van de Gerei Iiegmseleu hebl en de ÜBref m tooge itemd dat aAn het hoof der Evaug Rijk k erk een bisydiop van Lutli coniessie aal slaan Heden i te Potadiïm onder presidium vau den alg sui erinl6ndeut dr F K O Dibehufi de Kurumrksche Kerkeadag I ni i ii ii ii iinf ji i ii ii i ii wamÈ m Liüg dui lüHtskèrh eüben aluiLui aan deze vergadering zal de Ge i j lootsbewegmg van Duttsciie Christgueu al 1 daar een Lijecnkomst houden waarop de 1 f Berlijuöche predikant MuUer die aU schakel tusbehen de Kerk en d en rijkskanseliea tmigeert het woord zal voeren J Rijksbieschcp ds D von Bodölachwingh heott een boodschap gericht tot de Evange liadie kerken m DuitscaUand Daarin vér BUITBNLAWDSCB NIEUWS I klaart hij ÏTAUE Rusland én Italië Hartelüke betrekkingen an lalmmit vln ijde vfoidt jffticiecl nieilegodueldj dal de yovjet Ruösiaolie SubassaUeur ie Home Fotemkin Woeüsdug naar Geneve i al verlrelcken u a laar lueL den oiiimissulis van buiteiilaiiid scilie za en Litwinof een onderhoud t liebben Van Geneve vertrekt Pot m kin uaar Mo ou waai hij bespr kmgen zal voer ti met Me Russische regeering In verbaiid met het feilj dat in den laq tstcji tij de Italiajuiflch e Russische betrekUngen ook jpenNpaj eu in de dagbladen M n bijzonder iiMrtïé lijk kprakter li bbeii aangenomen is man Van meening dat deze korte officieele m ledeeling betrel mg r Nog eennytal lieeft trod ons volk de mo j I ijelijklieiU gegeven lit de groote beweging j an tfezeö tyd te Somen tot een nieuwe con I btellatiB die den weg naar ea sterke zui I vei toekomst moet vrijmaken ïtij eon der I gelijke verandering ordt ook de chriatea i lit id geroepen tot een hervorming van haar I leven v j Ik heb mijn biagchopBambt met voor mij zelf begeei d maar ik ga den v eg van 1 tie geliooizaamheid Wanneer de verant I woordelijke mannen van do kerk mij di I niij lieb gewijd aan een arbeid voor armeai I en zHken mij deae opdiacirt lieBben ver j stiekt dan wordt daaruit de weg duidelijk j dien ik o9k veider heb te gaan Hat is de I wef5 der diaeonife prijs gelieven moest worden asxi het liehl j an et n wereld dig liij ontvlucht waa Hij Wilde mot denken aan Greta s raad dat de oude naliuur in Ueni wakkei had geroepen 1 II IJ wilde niet meer terugroeipen de herinneIgjpiigen cfie opgeleefd waren bij Hazei Dene riiiiwdde niet twla m dal hij een haarr breed zou afwijli n van den weg dien hij öena had gekozen Hij keek rechts en links I evenals de merrie dig haar st l rook ai I reeds ivan te voren vrpoljjk was i h t voor iiilaicht op een voer hi oi Hij zag het wijde I tPi ke uitgestrekte land en hij zei tot zich j zelf tenvijl t i jn schouders in den wind yelte dat een möi atls het noodig wpe 7 i n leven wel allean kon leven en het waardi J lier doen daai mogelijk was te midden vs r de Iiabbelende vooi tjijgende mensciien Jie j geplaagd worden door onrust en dat leven noemen Zijfi iieiuat werd iwiehter tjeri ijl liij Lostftrithenft nadferde Het gczelschï p dut hi zoolaing vermedep hatt denjw ndfi dat het een last en 8fn vloeït was wafenUe hom I bij de buitendeur op on hij was blij l ten liij mevrouw Nethercliff 7 ag wier slanke handen op het hek rustten terwijl liaar gelaat een welkom sprak Ondanks haaraeU en haar voornemen om een a ero gereserveerdheid aan den dag te leggen was zo beneden gekomen om njiar zijn ierugkomst uit te zien De dag was haar lang gevallen zonderhem Ze waa door kleine angsten vodr haw veiligheid overvallen zoodat ze hem toen lii afcteeg als bij ingeving beide handen toestjalt die hij vaat in de zijne sloot alle zorg scheen uit zijn trekken tef wijken gelijk het wat r uit de poeJen v q de oog d laatst ziji zelflieliéersching verloren had ma ir nu ve loor hij haar zoo volkomem als hij zich slèehts lieripneren kon uit d dafeen die hij met weder te voorschijn wilde roeï en t Houd oa Betty o lh Nah riep hij jekwit naar den duivel loopen en geep sterveling zon je betreuren maar ais je hetiwaagt je tong nog eens f oot een leugen vandien aard te gtjbruiken dan bij God zaJik haar uitrukken met het koord van mijn zweep ü e storm ing even spoeilig weer ligg als ilij opgekomen was Griff s geaaat een oogenblik geleden nog vertrokken van woede was nu weer vredig en kalm Hij raaJ de meine mei zijn l ak aan en hij en ij varen den heuvel al over lïn den holleai wes uit A oor Betty o Ui Nab haar zümffli weer bjj elkaar had Lieve demed ik heb wel gehooid dat Il IJ vroegoi een driïtige jongen was Eluistierde ze maar hij is er niet op verbeterd moei rk zeggen Voor geen geld ter wereld zou ik nog eens het gezicht van eep man t 5gelijkertij l4toud en warm jvillen zjen worden zooain dat van hegi Ik zal even bij Ephraim hinneai gaan en mezelf een heetje op pijjn gemak brent ren door hem te vragen hoèvöel geld liij gisteravond aan drank bepteed heeft Griff reed flink dcJftr hij lederen atfl p van de merrie maal niet goed voor hem zijn Ik verwen liem niel als u dat woma denkt en ik sta hem niet toe jdjn geaondheid en kracht in de Adelaar tó rkwiaten ik kniel niet vooi iiem om zijn schoenen uit le iarekkeoi als hij van het land thuis komt Dat verstaaai de mannen in den regel onder huxyelijksgeluk maar daar ben ik leti hefjlemaal niet iua eens Epiiraim scheen hei iA het begin n et zoo heel erg prettig te vinden zijn t crste vroitw li eft hem ontzetüend bedorven maar langaameirliand zal hij wel leeren begrijpen wat het beste voor h m is Het wa wel zeker dat EpJiraim die zich iiverhaaat i en llast op de schouders gelegd liad ermu terdege vooa gestraft wfltd en 4nff wide met een knik en een goedendag luist weer de teugels aanhalen toen Betty o ih Nah op sluwe wijz het gesprek voortI zettp waartoe al wal zij te voren gezegd I bftd slftehts een inleiding geweest was Het schijnt dal de huwelijken in de iucbt Ritten merkte i op Meji zegt dnt t p iT ook over denkt sinds u zeker iemand bj I tr kerk van Wynyates gevonden heljt O iff s relaat werd hAd maar BeWy 1 o th N ah wa s tp dom om te weten wai daar 1 sehool onder de kalme oppervlakte van dezen man dien men in Ling Crag bet o I I verd noemde en ze vierde haax lu t toft I een lichte kwaa feppftkprij bo l nu dé gele j I jrenheid zich voow ed 1 I Het is werkelijk aardig opi te bodten J 1 ken ging ze voort dat de sneeuw die er 1 I 7 00 verachrikkeJijfe uitzag aan het Veen I I zooveel ïïOeds heeft gebracht Ik heb een 1 j echtgenoot geronden en t chijnt dat u j I Het was vijf jaar geleden dat Grift het Wie op aarde iets goeds verM stelt zich bloot aan vee aai en vcfitaster errk it stt cfit aster Jk zoil liever rijksdiaken daii rijksbiaaciïotJ worden genoemd maar de naam is FEUILLETON Dopr smart gelouterd do HOOFD rt XVI HALLIWELL SUTCLIFFE VOor Nederland bewerkt door J P We8 e mk van RoBBum 71 itadruk verboden Goeden diig mtjniiee omax zei Betly terwijl ze met gekrIiBte armeD gingBtnan en eert gezicht wmJoit de trots overliair nieuwen staat sprak iet laatet heb ikn bij de begrafenis gezien Ephraün wastoen wel eenzaam maar ik ben een goedetroosteres zegt hij i OEacheen liy zieli wemig over de zaken van andeien bekommerde de d het hem lodi pijn twen hij bedacht dat een man Zó i spoedit zijn vrouw kon vergeten eïi een ander gevonden bad nog eet twee maanden rouw verstrekert swareo Toen echt er Wffi iffstvalUg als liif het in den laat ten tijd venneed om ef n and r tfe veroordeelen schudde hij die sedachte van zicli af Somiiipe menfirhf n zijn nn eenmaal aoo aangelegd en wt lbeschouwd kan de grootte an Pen verdriet ni gemeten worden bij maanden of jaren of een levrai van rouw JWffrdt vervWgS Zoo maak je hem gelukkig v fteg hij lijn paard inhoudend en op de hem ipen ernstige wijze glinüaohend Gelukkig Tti niet wat man gf w0on ijk gelukkig noemt want dat zou heele