Goudsche Courant, vrijdag 9 juni 1933

Oeti ouwd J G HOFFMAN en SJOUK SIJTSMA die mede namens wedereydsche tBinüie dankzejfjten vooi de binken van belanffstellmj h hun hmiel k ondervonden Rotterdam 7 Juni 193S Vooiischoteilaan 134a TIMMERFABRIEK GEVRAAGD pnma vierzfldige SCHAVE R bekend met alle voorkomende koziin raam en lyatwerken Aanmelden Westeuidê 70a VOORBURG Z H Wormpoedeps genaamd fyFepinitan werken BETER dan alle andeic wormmiddelen en mogen met tel k gesteld worden met wormkoekjes bonbons to en tjes enz daar al deze middelen met die kracht bezitten die ei van verwacht wordt Wormpoeder enaamd F rmitan bezitten een byzondeie vinding vtlke samenstelling en veidiu ven zeker Spoel made maag en andere mgewandswormen zoowel b volwassenen als by kinderen WORMPOEDERS genaamd FERMITAN kosten 86 cent per doos 3 doozen ƒ 2 40 Overal verkrflgbaar of direct van licslis Miril WorteiliSBr OUDE PEKELA Postgiro 17039 Fermitan wordt door de Ne deilandsohe Wet beschermd Men wachte zich dus voor namaak Wormpoeders niet voorzien van het woord FERMITAN worden als namaak beschouwd De Duitsche transferbetalingen Een otticieele veiklaiing Op 1 Juli vooiloopige staking van de toewijzing riei deviezen voor alle betalingen uit hoofde van schulden vooi Juli 1931 De stiUhdlteschuiden iun hieivan uitgezondeid De Duitsche schuldenaien moeten de betalingen in mat ken voortzetten Met ingang van 1 Juli a b zal de Duit sche Kyksbank voorloopig de toewyzing an deviezen voor alle betalingen die be tiekking hebben op die verplichtingen wel ke by de bankcnsie op 15 Juii lydl beaton den stopzetten Hiervan uitgezonderd zyn de vorderingen die onder de thans geldende o ereenkom8t van stilstand vallen Dit besluit IS genomen nadat ook de ver tegenwoordigers der buitenlandsche schuldeiEChers op korten en iangen termijn in de byeenkomst met de Ryksbank de vonge eek hebben erkend dat by een verdere da Img van de goud en deviezenreserves het functionneeren der Uyksbank als centrale bank wordt geschaad en dat het daarom wtiiiichelyk is deze reserve geleidelijk te Om volkomen duidelyk te maken dat het by de voorloopige onderbrekmg der transfer een zuiver volkaecononusche kwestie betreft de Rijksbank heeft n 1 niet genoeg vreemde betalingsmiddelen te harer beschik kmg en met een staking van betaling an particuliere schulden heeft de ityks rogeenng een wet uitgevaardigd volgens elke de Duitsche debiteuren verplicht zyn bun betalingen m Uuksmarken te vernch ten De betaalde bedragen aaii K M worden Wiserd m een speciale conversiekps totdat weer genoeg buitenlandsche betaalmiddelen beschikbaar zij de achterstallige tisnsfers te doen plaats hebben Met deze aflossing geeft de Ryksregee rmg duidelyk te kennen dat zy de veilig heid aantast en dat de Duitschers den vasten ml hebben hun aangegane verplichtingen te voldoen Dit standpunt van Duitschlanci IB des te meer te waardeeren daar in tal r ke andere landen niet alleen transfer iraar ook betalingsn oeilykheden aan de orde van den dag zyn terwyl in Duitsch land met zeer enkele uitzonderingen aan de verpUchtingen is voldaan Renten en amor t saties zyn voldaan in een tyd waann de geheele wereld en vooral Duitschland zyn getroffen door een weergalooze depressie In tairyke andere landen moesten betalin gen van renten op ter aflossmg worden ge staakt of in accoord worden toegestemd De ertegenwoordigers der crediteuren van Duitschland op korten en langen ter mijn hebben ztch bereid verklaard ook ver Cer met de Ryksbank m nauwe verstand houding te blyven en met haar te overwe gen wat kan worden gedaan tot verbete nng van den thans ingetreden toestand Daarby s ook van belang de quaestie van een verdeehng der hopenlyk spoedig weer 0 n V Rtclain Kilungr 2134 AmiKrdoni C Schouwburg Bioscoop Gouda an RIJDAC 9 JUM df brengen wv Een nacht in het Grand Hotel een gezellig vroolqk filniweik met MARTHA EGGERTH MAX SCHIPPER KURT GERRON MARGOT WALTER Regie Max Neufeld Muzi Otto Stranskv EEN FILMWERK WAAROM WEER EENS HARTELIJK KAN WORDEN GELACHEN ü HEERLIJK KOELE ZAAL Il POPULAIRE PRIJZEN Toegang boven 18 jaai Gratis fietsenstalling Thalia Theater piesenteert van VRIJDAG tem WOENSDAG Actie Spannmg Humor De beroemde heldenspeler HARRY PIEL doet wonderen van dappei hcid m zyn nieuwste film BOBBY GEHT LOS BOBBY TREKT VAN LEER U leeft mee met HARRl PIEL s taluike avonturen en zult U kostelijk amuseeren AMUSANT BIJPROGRAMM TOEGANG BOVEN 18 JA4R Vooi Vnjdag plaatsbespieken aanbevolen N V Utrechtsche Hypotheel bani UTWOHT Pandbrieven f 64 000 000 Ies rv s f I 760 8S4 06 DE BANK stelt beschikbaar 4 pandbpleven d lOO In stukken van ƒ 1000 f 50O en ƒ 100 De Directie Mr A J S VAN UER Mr P R HOORWEG Voor advertentiën in alle bladen iis het adres MARKT 31 GOUDA WEJiVAABT Vroeger zei men dat de man die twee korenaren liet groeien waar er voor dien ilechts één was welvaart bracht In deze tijden is het niet de productie moor de verkoop waar het om gaat Goede reclame verdubbelt den verkoop verruimt de werkgelegenheid en brengt meer geld aan t rollen I V p nlalna Met to Rtemming i HBT HOeOBLAND aji B en W zal up ZATfcRDAG 10 JUNI as n Bloempjesdag wonlen gehouden voor den arbeid der vereemging vele hulpbehoevenden in hare kolonies Het Huogeland onder dr vereemging over 1932 Ueze Bliiempjeedag hartelijk adnhevelend l undt in dit nummer m een ingezonden artikel een beUngruk overzicht over mt werk der vereenieinir over 1932 zijn de oorzaak van lastige kwalen en klachten zooaU Vermoeidheid Maagbezwaren Zenuwachtigheid Prikkelbaarheid Slapeloosheid Vergeetachtigheid Algemeene Zwakte verwin die klachten wordt weer gezond mei SANATOCEN M l ComlM 24000 geneesheeren Allen e kennen Senetogen zonder voorbehoud als een ideaal versterkend voedsel o MUi Vmm Khritb Aan He woTuierbaaTitJk st rkcntie werking van Sanatogen uolt ntet U turfj elen Wordt raar fiiOBil itark tn opgvwck Wat StuiogMi voQr duiieDdan anderen due lal ook voor U doBD Wani Sui io cn ocd de caitae yaa Uchaan en lanuwen mci phosphor Birikaiwii LS gi j slap voelt en luBteioos loodat het leven meer een last dsn een vreugd wendt U dsn vol vertrouwen tot Suia togen Duizenden menschen hebben dat var moeide gevoel gekend en hebben nieuwe ge ndheid en levenslust teruggekregeo mei Sanatogen Want Sanatogen versterkt degrood slagen van Uw gezondheid het voegt kracht toe aan de kracht die gi reed bezit en tnaikt ioodoende dat gij U dóór en dóór gezond n gelukkig gaat voelen IkabM wtMUtrn VMi fcraclit Dat Sanatogen U werkelijk gezonder en krachtiger maakt wordt bevestigd door de echnfteli ke verklanngen van niet nindar du varkriifbui ui He Apo hsk n Drogiften vanaJ Fl 1 pei bui Geeii Bedriif of Ooderoemiii kan het zonder goed drukwerk stellen Van dag tot dag wordt de behoefte daaraan in elke zaak grooter Hoe meer zorg er aan besteed wordt hoe meer het de aan dacht tiekt van ieder die het m handen kr gt Goed drukweili 18 voor elke zaak een intioductie die met moet worden onderschat Ltut ons Uw drukwerk verzorgen Wu leveren prima werk en daarbu goedkoep Onze pruzen zyn belangnjk lager DRUKKERIJ A BRINKMAN ZOON GOUDA Sanguinose Zut gu bletk Is uw tandvleesch bleek n pUals van fimch rood Z n uwe ogleden xan binnen fletgch en bleek Zijl gij ipoedig vermoeid zoodat u alle te véél js Dan is uw bloed met krachtig gmoeg dan moet gy m bloed Het beste middel om uw bloed te versterken is de Sanguinose SA L1N0S1 vermeerdert de roode bloedlichaampjes maakt daardoor uw bloed gerond en krathtig helpt in zeer kirten tijd de bloedarmoede en zenuw zwakte over Mnnen Prg per Cl ƒ 2 de 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Bu Apothekers en Drogisten VAN DAM t Co De Riemerstraat 2c 4 H n Haag Brand b dr lgt om boscMwzill D meest branden onblaan door nonchalant waggegoolda uclfers door brandend ilgaretten o sigaren eindjes H jlstochookUv devies nietwaar WOYs 1I€T IV OM W iw HMI NEDERLANDSen FABRIKAAT llo 18315 72 Jaargang Vrildag 9 Juni 1933 eoiiosncmiNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN S S w Sï nfi V T BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN en2 Dit bladverschijnt dagelijksbeh alveopZon enFeestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad ver kwartaal 2 90 per week 22 cent overal wav de bezorginf per looper geschiedt VVanco per post per kwartaal 8 16 met ZondMgsUAd 8 0 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Buieaa HARKT SI OOUDA bti onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoreo Onze bureaux zqn dagel ka geopend van 9 6 nur Admimatratie en ttejactie Telef Interc 2745 Postrekening 48400 ADVEBTENTIEPHUSt Uit Gooda en omst ken behoorende tot den bexorgkrinff I regeU ISO elke regel meer i 3 Van baiten Gonda en den bezorgkrlne t £ regela ƒ 1 elke regel meer Ufl AdvertentiSn in het Zaterdagnnmmer 2ft itffllag op den prQa LiefdadigheidiHwiT rt n1 in de helft van dwj prtfB INGEZONDEN HEDËDEEUNGËK 1 4 regels ƒ 2 elke regel meer O Op ie roorpagloa 0 hooger i TLI SJ Weionden mededeelm on b contract tot er gereduceerde piÖ Groote letters en randen worden berekfad naar plaatsruimte rl i worden mgeionden door tusschenkomst van itoUede Boek a T D Advev tentiebureux en onie agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau gfan mgekomen teneinde van opname verzekerd te ïön CONFECTIE OPRUIMING ZATERDAG lO JUNI begint onze GlOOTE V GOKFEGTIE OPIUIMIIIG MANTELS J4ANTELCOSTUMES COMPLETS JAPONNEN HOEDEN BLOUSES ROKKEN BLAZERS REGENMANTELS en KINDERKLEEDING af ngroeiende deviezenvoorraden over Ie Schuldeischers op langen termyn en d B 1 B tot een bespreking te I on den uitgenoodigd In overleg met de Ryksbank komen de fatiUhalte crediteuren reeds IJ Juni tot een bespreking te Londen byeen De Ryksbank heeft de crediteuren op langen termyij en de H I B te Bazel verzocht eveneens de vol gende week tot een bespreking te Londen te vergaderen De Ryksbank zal by die ge legenheid alles doen wat m haar vermogen ib by te dragen tot een oplossing van de sedert lang gevreesde en thans injfetreden transfercrisis y zal daarby uitgaan van e beide principes die de besprekingen met e crediteuren te Berlyn als resultaat heb ben opgeleverd nl dat de goud en deviezen reservesvan de Ryksbank weder moeten wordenvergroot ter handhftving van haar functieals valutainstituut dat aan den goederenhandel vanDuitschland i financieele beperkingen V orden m den weg gelegd daar anders de belangrykste bron van deviezen zou opdrogen Op dezen grond moeten ook alle persbe richten met het grootste scepticisme worden opgenomen die spreken van tegenmaatre gelen van buitenlandsche krmgen zooa s b V inbeslagnemingen gedwongen clearing enz Want het gaat hier niet om een of andere willekeurige daad maar om de be handeling van feiten aan welker ontstaan de Ryksbank geen deel heeft Zyn er andere uitwegen en die kunnen worden gevonden aiig den weg van reconstructie der inter nationale economie dan is de Ryksbank evenals de Duitsche regeenng bereid daar aan met alle krachten mede te werken hoopt dat het spoedig zal zyn Hy betoogde nadrukkelyk dat hy geen inbreuk wil ma ker op de etikette van het oude Spaansche hoi en gaf toe dat er van beide zyden zoo v el van die zyner ouders als van die der moeder van het meisje bezwaren tegen de verbintenis zyn gerezen Ondanks deze be zwaren is hy echter vastbeslAten Senorita Edelmira te huwen Voorts verzekerde hy dat teijn gezond heidstoestand niets meer te winschen over laat Hy loopt een beetje kretbel zoo er kende hy zelf maar hiervan aSgeacheiden gevoelt hy zich best De aankondiging van het huwelyk voor het stadhuis van Lausanne is mtuflschen weggenomen omdat zy aanleiding gaf tot Pen te groote belangstelling der toeristen Eigenaardig jubileum van een aartsbisdom Uitsluitend ons bekende betere jjenre thans voor ABNORMAAL LAGE PRIJZEN V rkoQp b contant voorzitter van den Nationalen Raad een telegram van Nicole ontvangen waarin deze om ontheffing vroeg van de verplich ting om deze en de volgende zittmg by t wonen EN rELAND i De tocht van de Motlisons mislukt Het echtpaar Jim en Amy Mollison heett we meldden het reeds by den start voor hun V lucht over den Atlant schen Oceaan met moeilykheden te kampen gehad waar door het vertrek niet heeft kunnen plaats hebben Hun eerste etappe zou zyn New York en vandaar wilden zy zonder tusschenlanding naar Bagdad vliegen en een recordvlucht maken üm 5 30 gistermorgen vond de start plaats op het vliegveld Croydon Het vlieg tuig dat zwaar met benzme belast was liep oigeveer honderd meter qver het terrein doch raakte toen tengevolge van een on effenheid op den bodem met den neus den grond en viel weer terug De machine werd vry ernstig beschadigd doch de inzittende vliegers bleven ongedeerd Men neemt aan dat het voor de Molhsons niet mogelyk zal zyn binnenkort een tweede poging te ondernemen Het onderstel èn de beide onderste draagvlakken van het vlieg tuig zyn gebroken de propeller is verbogen en de motoren zyn van hun plaatsen weg gerukt Een later bericht meldt dat de reparatie een maand zal duren en dat Mollison heeft gezegd dat zy het dan opïueuw zullen pro beeren VEREENIGDE STATEN Zoon van Roosevelt gaat scheiden £ lliot Roosevelt een zoon van den presi dent gaat scheiden Dit bericht wordt door mrs Roosevelt de echtgenoote van den president bevestigd De reden van echtscheiding is gebrek aan goede verstandhoudmg Het huwelyk is Januari 1932 gesloten en er is een kind uit geboren De grillen van het weer Vele httteslachtoffers De Amerikaansthe Oostkust van New York tot Ca nada is door onweersstormen van buitengewone hevigheid gete sterd ier personen werden door den bliksem ge dood Te New York zelf en m het middenWesten der Vereemgde Staten heerscht een I vigt hittegolf Vyf en dertig personen z jn m de ufge loopen vier dagen tengevolge van de hitte overleden Tegelykertyd heerscht naar uit Rio de Janeiro wordt gemeld m Braiaitiè een ongewone koude U t aaitsbisdon Parderbom kon op den tw den PinkÊteida een eigenaardig jul i leum vjeren Het was toen n I 900 ju ar geleden dat paus Innxentius TI den toen malleen bisschop Btmbard I van Paderborn ern 1 izondere on Icrsciieiding het rationale verleende Voor zoo er bekend zijn be 1 alve de aartsbitsobop an Paderborn nog hleohts drie bisschoppen n 1 die van Eich statt die van Kiakau en dii van Toul Nancy dig het re ht hebben het rationale te dragen Wat den oiraprong van het rataonaJe is is op het oogenblik nOg met geheel opgehelderd Men neemt aan dat bij de verlf nmgovan het rationale m de middel pouwen de hennneiing a an het bo Htschild van den oud test iiiientiscJien hoogepriester etn belangrijke lol heeft gespeeld Dit lorstbeeld wordt n 1 n de vulgaiit met rationale aiingeduid Fcn toeval is hPt dat juist in dit juhileumja dcQ tegeaiwoordi pen aartsbiGSohop van Paderborn het pai hum werd verleend ZWITSERLAND Nicole uitgesloten als lid van den Nationalen Raad Voor dieze en de volgende zittmg BUITENLANDSCH NIEUWS FRANKRIJK Het huwelijk van den Prins van Astune Zal worden doorgezet ondanks verzet der ouders Len medewerker van de Daily Telegraph bfeft te Lausanne een onderhoud gehad n et den pnns van Astune den oudsten n van ex komng Alfonso van Spanje De prtns bevestigde het bericht van z n huwelyk met Mej San Pedro Ocejo Hy ver klaarde ronduit dat hy verliefd was maar niet te weten wanneer hy zal trouwen Hy Naar aanleiding van het proces tegen den socialistischen leider te Geneve Léon Nicole Qie veroordeeld is tot zes maanden gevange nisstraf werd volgens een V D bencht in den Nationalen Raad door de burgerlyke fracties een voorste ingediend om het reglement van orde aan te vullen door een bepaling waardoor een lid dat lyn gelofte had geschonden uitgesloten zou kunnen wor den Met 113 burgerlyke tegen 45 sociahsti sche stemmen werd het voorstel aangeno pien De burgerlyke fracties geven als hun meemng te kennen dat Nicole door zyn op treden op 8 November j 1 te Geneve zyn gelofte als afgevaardigde had geschonden Een voorstel om hem voor de rest van deze en voor de geheele volgende zitting van het bywonen der beraadslagingen van den Na tionalen Raad uit te sluiten werd met 11 burgerlyke tegen 60 socialist sche en coiïl Ttiuniatische stemmen aangenomen Ongeveer tegelykertyd werd door den ni t behoLven te aegigeii waarom ik raij schaam en oud voel en mijn liart gebroken IS üriil s ergste vermoedens waren nog on schuldig in verhouding tot deze werkelijk heid Hy wist niet wat te zeggeu en wilde ooit niet zwygen tegenover dit treurspel waaraan deze oude man zoo moedig en waardig het hoofd boixi t Pijnlykst van ai zouden de troostende verzaohtende woor den van de veenbewoners aandoen die Job liua meestal een weinig utt de hoogte be hand eld had Hester was zondei predikant getrouwd O menige jonce vrouw u et brutale oogen koh hetzelfde zeegen terwijl z nog niet in de schaduw iton staan van zulk een rein oprecht meisje als de dochter van Joshua Het was kenmerkend voor bnff dat hy toen de eerste ontsteltenis voorby was geen tyd verloor om woorden van deelneming te spreken maar j erig gmg zoekeft naar een middel om Kovd voor schande te behoeden Het stond met aan hem een ander te ver oordeelen hy zei niet tot zichzelf zooals memg zwakker mensch zioh kou haasten te doen dat hy hoe le omstandigheden ook mochten 7ijn nooit in dergelijke moeilyk heden zou zajn gekomen bleohts één dir p kon hy doen daar hy wist wie de niftn fwas hy kon naar Ned O Bradken Clough gaan en trachten hetn tot betere geda chten te brengen Ik zou den man graag willen opzoeken ging JoBhut voort want ik geloof dat Ik me gelukkiirer zou kunnten voelen als ik hem dood geslaigen had Men beschouwt mij aitijd als een vriendelijk menach en ik weet Uat ik van allts houd wat vier ledematen heett en ik heb memand eenige kwaad gedaan oor zoovei ik weet ik heb aelfs nooit iemand geslagen behalve eeus toen ik eon viegelat htigen kerel uit Lmg Lrag een paaid zag misihandelen dat by bijna dood had laten werken ik smeet hem dwars o er de late bnig ai © over de beek van Wynyatea ligt en hy viel met zyn hoofd op een steen en zes weker lang hing hy tus schen leven en dor d loen kon t me niets Bohelen dataeltde gevoel heb ik nu ook kerel t Is een atgiyseljjk ding om iemand te dooden maar ik kan het nu aoo met voelen Als ik Hester ei maar toe kon knj gen om te spreken maar zoodra ik haar wil dwingen het niy te zegigen klemt zij 1 aar lippen stij dicht en dat op een wijze die ik maar at te goed van haar ken Dit was een geheel nieuwe Joshua Royd lie daar zoo fealm sprak ovei een daad van geweld die vrepmd aan zyn natuur was Maar de trekken in zijn f elaat waten vastr t eraden en zijn oogen waren hard toen hij zyn voornemen mededeelde en hnit wist dat hl woord zou houdem Het IS t beste af te wachten of dezaken nog een keer willen nemen aei dejongere man Hoe zou dat kunnen Ziet u mynheei Lomax ik zou hem geen haar op zyn hootd krenken ala hy haar nu nop wilde trouwen maar denkt u dat de schande ermet zou zyn Men kan de praatjes van deburen smoren maar wat ern mannenhartvoelt dat voelt het en mets ib in staat dattp keereai Wordt vervolffd lat 18 ee i ifkU waarvoor noeli doktei lieddiiiough nooh eu anüer geneaing kan vm len e rookten ten oogenblik m vreedzame stuto en dö boer eclieen terwyl hij in het iioutvuui staarde net zichzlf te beraadsla gen len slotte keek hy op en zijn oogen zochten nu met langei een uitvlucht Mynheer ix max zei liij het is nooitmyn gewoonte geweest een leugen te vertellen zelfs met als de waarheid zeegen meveel kost Kuini zestig jaar ben ik geiwoonde dingen by hun naam te noemen en hetIS nu te laat om vnn tactiek te veranderen u dan Ik hel iets op myn hart letsidat me beletten zal ooit w er blijde te zijnals de zon schynt op de brokkelige groeven W er keerden t nf s gedachten terug naar de igestalle die tegen den ieaid Hteen leun d en hy stond op en ging naar het raam zoodat boer Kovd 7yn eesohiedenia gemak kelyk zou kunnen vertellen Royd wilde daar echter niets van weten Oa weer zitten zei hy ruw en hy weesmet den steel van zijn pyp naar den grooten stoel tegenovei hem De geschiedeniszal in alle bijzonderheden bekend wordenover de geheele beide van 1 mg Crag enMarshcotes en hoe eerder ik een eerlijk mandie alles weet m het gelaat zal hebben tezien des te betei zal het voor me zyn Hij watjhtte tot Oriff geaetesi was toeai hijgde J 0 naar adem en ging moedig voort t Betreft Hester en het is in een paar woorden geiiegd jongen h n als ik ie zeg dat ik den man wil opzoeken die haar zon dér predikant trouwde dan z l ik je wel tie bange schrikt voor de lajfe in het gevaar de moedige na dit te hebben doorstaan Js Ie ilokter er geweest Wat dokter Reddhiough Neen nog met en hij Jtan voor mijn part weg blijven t Zyn geen doktersdrankjes die een ziekte fllfl de myne zullen genezen FEUILLETON Door smart gelouterd door HALLIWELL SUTCLIFFE Voor Nederland bewerkt door J P Wesselmk van Roseum 77 Nadruk verboden Maar op t oograiblik dat hy sprak wan kelde de oude man en hij was blijde even B ö zijn bezoeker te kuniiea leunen Het iB niets herhaalde hij nU een Ogenblik wachtena om op adiöm te komen Bf iB heelemaal geen reden voor je mijn wh Lomax om hier te blijven heelemaalIWB reden en üt heb zooveel met te doeai BMn maar een halï mud aardappelen te f fAKXï en om twaalf uur de beeaten melken Je mag vandaag mets ondeTs doen kijken hoe ik werk Joshua viel de Oder m AU ik je aanzie dan vind ik dat Heitor gehjk teeft en dat je het beste m waart Wanneer ik mijn bed moet houden ö de boer terwijl evwi een glimlachje ïijn gelaat gleed wanneei ik myn bed t houden dan zal men i mij heen o dragen want ik zal het nooit uit ff eit doen niet voor het d werk klnarII Gnfi keek hem seiierp aan en zag in het gerimjjelde oude gezicht een uitdnikküig die even nieyw voor hem was als de ver dnetige trek op Heaters gelaat hr stond lieel wat zorg op te lezen en acJiter die zorg stak iets kwellends en het was zeker dat liohaamspjjn het igevolg en met de oor aak van Joshuas ziekte waren Spoedig waren ze eohter aan het weirk want Doyd wilde ook mGeheli en by het aardappelen poten al was het alleen maar om Onff de petertjes aan te gevan terwijl deze langs de zandige voren liep loen ze dit gedaan hadden was er van alles te doen op de boerderij allerlei kleinigheden die ieder hoekje van een werkdag m de Hoog landen weten aan te vullen Het was eerst toen zy naar 1 innen gimgen en met een pijpje en een kop thee met rum rustig gm gen zitten dat de gGe tkra ht van den boer gebroken was Ifc word oud zei hy bedaard nadathij zioh met een zuoht in een langen stoeihad uitgestrekt Wel dat worden We allemaal Jo uamaar man je bent flink genoeg om nt menig jaartje bezi te kunnen zyn Nu mei meer Ik had eens gedach en ik daoht het noe op den laatste n Sabbat dat Ik graag zou willen leven om de kmde ren van myn doohter te Tien operoeien maar nu wensch ik dat met meer Ik zon i liever doodgaan dan nOK lancer te leVen en