Goudsche Courant, maandag 12 juni 1933

i0 18317 MlMiirfag IS Juni 1988 IT Jaargang wmm mmm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Di tbladverschijnt dagelijks behalve op Zon enFeestdagen ABONNEMLNTSFRUS per kwartaal 2 2 per week 17 cent met Zondagsblad jMir kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal wau de bezorging per looper geschiedt Pranco per post per kwartaal ƒ S 16 met Zondiigsblad ƒ S O AbonnemËUten worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau HABKT 3V GOUDA b onze agenten en loopers den boekhandel en de postkimtoraQ Onze bureaux z n dagel ks geopend van 9 6 uur Adnunutratie en itedaetie TelelInterc 2745 Postrekening 48400 Ernstige incidenten te IVIünchen Het Katholiek Congres gesloten Deelnemeis overvallen en mishandeld Ëen veiklaimg van de Beiersche pohtie Het groote katholieke gezellencongres Xf Mxmchen waaraan door 35 000 gedelegeedeoi werd deelgenomen is Zondag door Kar dmaal Faulhaber afgelast De deelnemer werden gesommeerd om zoo spoedig moge lyk naar huis terug te keeren Het congres was Vrydag geopend en had lot Zaterdagavoncl een rustig veiloop Zater Lagavond is het echter tot incidenten geko men De Zaterddg werd besloten met een nachtige betooging en meer dan 10 000 ie den en gasten stroomden naar het tentoonstellingsgebouw waar het woord gevoerd werd door den vice kanaelier Von Papen Onder fanfares begon de optocht der Gezellen met vlaggen en banieren waarna onder tormachtige toejuichmgen volgden de vice kanbeker von Papen de Beiersche minister van economische zaken graaf vot Quadt en den algemeenen oorzitter der ka tl olieke gezellenvereemgmg Hurth Na de opvoering van een spel God en Volk nam vice kanselier on Papen het woord waarna besloten werd met een spel ijStand en staat en het zingen van het Deutschland hed Ue leiding van den Katholieken Gezellen dag heeft daarop besloten den Gezellendag te Aiuiten De Beierache politie deelt nog mede dat de Beierache regeering de eerst Len groot aantal deelnemers vertoonde ZiCh echter in een uniform aldus de politie mededeeling gelykend op die der Bruin hfcmden en welke m kringen der nationaal socialistische bevolking als mjsbruik van het brun e hemd werd beschouwd Dienten gevolge ontstonden in de stad ernstige on 1 ustverstoringen Om deze tegen te gaaa werd nogmaals gewezen op het bestaande uniformverbod ttmeer daar ook te vreezen stond dat de opgewonden bevolking zich ook zou keeren tegen de talryke katholieke geestelijken Onder onjuist mededeeling an de erbods gionden bracht de leiding vaii den Gezel lendag aldus nog steeds de mededeeling dei lieieische politiej den vice kanselier Von Papen en den Beierschen minister Het heeft een symbolische beteekenis zoo graaf Quadt in de onaangename poettie om leide Von Papen o a in zyn rede dat de jeugdgezellendag als eerste der Katholieke bonden in een groote openbare byeenkomat iich uitspreekt voor onzen nieuwen Duit Bchen staatsopbouw Slechts door ona vol ledig los te maken van geboaidenheid aan purtyen zullen wy Duitsche katholieken onze groote taak kunnen vervullen Het doel der byeenkomst was te toonen elke taak het Duitsche Katholicisme te vervullen heeft m de historische evolutie van onze dagen Deze toespraak van von Papen werd herhaaldelyk onderbroken door nationaal socia ll ten die daarop uit de zaal werden ver vvyderd Laat m den avond ondernamen de nazis een aanval op een katholiek hms in de Schonnestrasse waar een groot aantal ci ngressiaten was ondergebracht De aldaar 1 gekwartierde jongens werden afgeranseld In verschillende deelen van de stad hadden Btraatgevechten plaats waarby volgens ontvangen berichten de nationaal socialis ten aanvallend optraden De Beiersche politie heeft daarop ter slftnd maatregelen getroffen om de rust te herstellen De voor Zondag vastgestelde betoogingen waaronder c e pontificale Hoogmis zyn afgezegd eii de extra tremen die de dcelne mers an buiten naar hun woonsteden jouden terug brengen zyn 24 uren vervroegd zoodat het grootste gedeelte der deelnemers in den nacht van Zondag op Maandag München weer heeft verlaten onder deze moeilyke omstandigheden als ufficieele vertegenwoordigers aan de verga dermg dee te nemen j In den nacht van Zaterdag op Zondag moest de politie herhaaldelyk optreden we I g ns botsingen veroorzaakt door het feit dat de Gezellen in hun uniformen zich ble I en vertoonen Deze botsingen hebben aan getoond dat de Gezellen met die chscipiine bezate n die men van hen verwachttai mocht I Derhalve was de leidmg van den Gezel Itndag genoodzaalct de betoogingen voorty Qig te doen sluiten en als een spontaan antwoord op het ongedisciplineerd optreden van een groot aantal deelnemers aan den G zellendag hield de fa A en S S te Mun chen Zondagmiddag een marbch door de stiid die voorbeeldig gedisciplineerd was Het oorspronkelyk verbod van den Ge zellendag zoo besluit de politie mededee hiig blykt nu gerechtvaardigd geweest te zyn en de verantwoording voor de meiden ten valt terug op de leiding van den Ge ztl lendag buitenlandsch nieuws DUITSCHLAND Nieuwe Amenkaansche ambaaaadeur William Dodd President Roosevelt heeft naar Reuter uit Washington meldt prof William Dodge hoogleeraar m de geschiedenis aan de uni vtrsiteit van Chicago en schryver van de politiek geschiedkundige werken tot am Hf geloof fi de haard en de ken m IS dt lamp t Is lioed h aar die beide branden Ivotk zul no it Icereii ziju natte kJterenuit te trekken m nu ondervind hy daardo gevolgen van FEUILLETON Het hart is aangedaan hy zou nog jaren kunnen leven wanneer nij wilde oppasben tn over mets tobt Door smart gelouterd dOOCT HALLIWELL BUTCLIFFE Voor Nederland bdwerkt dooi J P Wesseiink van Rossum 9 Nadruk verboden Ik geloof dat ik haar gedood heb AriDe Lassie ik was etn beetje roekeloos ooals jo j wlI hennneren zult Redd Wugh loeu kwameai de iioigen en op een nacht leed ik op haar het veen op en naer P aoek naar een man dien ik hebben aoeet tot ze onder me in elkaar zakte Dat scheen haai tt htbben gebroken want een eek latep l zo gestorven Ze stiurf terwijl ze je de hand likte ar ben ik eker van en je bedankte voor 1 Je goediieid vial dg dokter m met een i en lach Alle wat vrouwelgk i is een ler twtivoetig ot viervoetig Ze hadden den stal bereikt en Grif f wfla begonnen to zadeloï Reddhiough wat denk je van JMhua wyd vroeg hij aoodra ze opgestegen wit ® en het voetpad naar de laan aireden üenjten ik weet man Hy heeft in tlen laatste jaren twee aanvallen van wumatisohe koorteen gehad i meer dan ö8 een licht © longaandooninjp dit hsu Dat 13 het juiBt zei Gnff met iets vanRoyd ongeduld ovei den raad maar wattl oet ei aan gedaan worjden om liem niet1t laten tobben O je weit er meer van dan ik WatInpert tr aan Dat raag ik je met vertellen Maar ikzul trachten het uit den weg te ruimen aiaik kan w jtj Retldhiough ik houd erg t l van den ouden man ts er soms leta iets wat voor geld te verknjgen is je bef njpt me wtl om hem wat gemak te geven Niets ïk houd zelf ook veel van Joshua want liij ia do beste mt een goed geslacht die ik ooit ontmoet heb en dat willeta zeggen want ik heb niijn veenvolkje ill vwi Jflndsbetn af gekend en sinda dientrjd lierde ik het steeds beter kennen Alsïeld hem iets haten kon dtm zou ikzelfiiiijn hand in den zak steken en myn V louw Jaarvoor ten iweek op me laten brommen maar het zit hem dieper dan ijnlichaam dat zou zich spoedig wter herstellen als de zorgen voorby waren Het 7al gebeuren zei Griff bedaard Reddhiough keek op hy hield van le zelfbewuste zekerheid van den man dien hij slechte gekend had als een woest rijder en oen geduchte vechtersbaas Je ziet Lomax de goede ganieente hier noemt rae knap zei hij na een pooaje Nu t len ik bogon wist ik maar een fae klem bassadeur te Berlyn benoemd Dodd die in 1869 is geboren studeerde o a te Leipzig waar hy m 1890 als doctor n de filosofie promoveerde Hy is een goed kenner der toestanden m Duitschland en beheerscht de Duitsche taal Dodd die tot de democratische party behoort ataat bekend als bekwaam staatsman en diplomaat FRANKRIJK De huwelyksplannen van den prms van ABturie 1 n antwoord op de vra g van een corres pondent hoe de houding jvan den pnns van Astune was ten opzichte van zyn rechten op den Spaanschen troolt zeide hy geheel ter beschikking te staan van zyn vader en dat wat zyn vader hem hierin voorstelde voor hem een bevel bete kende Doch wat ei ook geschiedde myn voorgenomen huwe lyk gaat door De pnns zeide dat het nog i et vaststond waar hy zich met zyn vrouw zou gaan vestigen Het huwelyk zal m alle stilte voitrokkeïi worden vermoedelyk in Juh of Augustus en slechts m aanwezig heid van familie lede van de bruid en Lenige mtieme vrienden VEBEENHJDE STATEN Amenkaansch pessimisme Over te bereijien resultaten ter Londensche conferentie Volgens Reuter schynt het pessimisme betreffende het bereiken van belangryke resultaten op de Londensche economische conferentie te New York te verergeren Men wyst daar met nadruk op de moeilykheden om de onzekerheid die voortspruit uit de Amerikaansche inflatte aan te passen aan een programma van douanetariefverlaging en op die om den dollar te stabiliseeren op een niveau dat aannemelyk is voor de En gf schen en de Franschen SPANJE Pneto geen kabmetsformateur De Spaansche president heeft nu Leroux ontboden De president der Spaansche repubhek haeft den socialist Pneto by zich ontboden en dezen aangeboden zich met de vorming van het meuwe ministerie te belasten Pneto verklaarde dat hy de opdracht met kon aimvaarden alvorens met het partybestuur o erieg te hebben gepleegd Pneto verklaarde na afloop van het onderhoud met den president der republiek dat hy den president te kennen had gege ven dat volgens zyn opvatting Azana met dt vorming van het kabinet moest worden belast Hy zeide verder dat hy persoonlyk indien hy vry was geweest de op dracht geweigerd zou hebben Het bestuur der socialistische party weïischt eerst het advies van de leden der aftredende regeermg te hooren alvorens een beslissmg te nemen l t L aii het dokteren en al hetgeen ik nu ttt t heb ik in de practijk geleerd duivels prettag voor myn eerste patiënten hè maar in het begin ondekte ik één grheim jiorgen tgrbbenjen dat zyn de grondslagen van de ziekten van het halvo nieiiöchdom snyd de tobbenjen or uit en iiefc ongemak zal zichzelf heelen tenizy het a heel hardnekkig is Ik heb verdriet m Joaua a gelaat gelezen Koodra ik hem aan zag Qriff 7ette 7ijn paaid in korten draf en 7i lueidtn hun paiirdeij met in vdor ze het ntoiJe getleelte v in het pad bereikten dat op den hoofdweg uitkomt en toen keerde hun gcspiek naar de oude tijden terug deae elfde oude tijden die iedere toevallige ontmoeting bi Gnff weer als vanzelf boven nop als om hem te toonen dat de gemeenzaamheid met liet veen die geboren was uit do vertrouwohjkhoid van de vaders tn de gemeenzaamheid hunner vaders met verbrolten kan worden door welk ernstig besluit ook om alleen te wonen Van WyecoUar tot Cranfchaw von Bouidsworth tot het einde van het dorp Marshcotes waren ijn vezelen doorvlochten met die van de veenTanders Zy kenden hem en de overlevenngen van zyn geslacht hy kende hun goseliiedeniasen had hun avondmaal gedeeld was losbandig met hen geweest en vandaagi toen hy luisterde naar de opgewekUieid waannedg Keddhiough wist tp praten toen werd hij uch meens bewust dat hy even iroed zijn hart kon uitrukken als nog langei te pogen zyn eenzaamheid in het leven te koesteren Vage gedachtöni aan Oreta en haar raad scherper omlijnde gedaohteu aan ADVEBTEKTIËPBUS mt Gouda en omstreken behoorende tot den bexorgkrlns j 6 regels j l B elke regel meer fU Van buiten Gouda en den beiorgkrlngf 1 £ regele 1 5 elke regel meer ƒ M AdvartuttÜn in het Zaterdagnmnmer 2i 9k beslag op den piifB Lisfdadighelds advertentUhi de helft Tan den prVs INGEZONDEN M£DEDB£LIKG£K 1 4 regels f226 Ike regel meer 0 S1 Op oe roorpagma 50 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeelintjon bfl contract tot ïeer gereduceerde pi s Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden ingezonden door tuasdienkomat van loliede Boekhandelaren AdTertentieburenx en onxe agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zqn ingekomen teneinde van opname verzekerd te ilia REGENMANTELS ook FALOOM Groote Opraiming Vierentwintig Reuzenvogels vliegen over zee D laatste voorbereidingen voor de Italiaansche eskadervtucht over den Atlantischen Oceaan Hierby komen de ruim 60 monteurs en helpers die aan de vlucht deelnemen Ook an hen kent Balbo lederen man peraoonlyk en weet hy hun kunnen op waarde te schatten Ook zy zyn uitverkorenen uit een heele schaar vrywilligers die 2ich reeds een jaar geleden aanmeldden En ieder van hen evenals de piloten heb ben hun volle vertrouwen en wat zwaar der weegt hun leven gesteld in handen van den hoofdleider van den tocht generaal Italo Balbo die reeds lang den Duce heeft gemeld dat zyn eskader startklaar is Cuca 110 levens eigendom van Vaderland van Vrouw en kinderen heeft de luchtvaartmimster voor zyn verantwoording genomen en circa 110 mannen zyn bereid hem zonder eenig voorbehoud te volgen en ayn bevelen zonder de minste aarzeling op te volgen Het la nog niet zoo lang geleden dat Italië de rZuidelyke route eens trachtte te volgen Deze vlucht kostte otfers maar leverde ervaringen op die n succes by een volgende poging een groote kans geven Ditmaal wordt de Noordelyke route gevolgd die indertyd door Gronau als de beate en de veiligste wordt aangegeven Italiaansche knusers zullen langs de ge heele route worden verdeeld Verschillende landen kunnen zeggen dat zy wanneer deze vlucht slaagt en dat is by deze zorgvuldige voorbereidingen niet anders te vorwacht n een aandeel in het succes heb ben te boeken Zoo heeft Duitschland bv het meerendeel der Eadiopeiltoestellen ge leverd alsmede enkele radio apparaten tPrwyl zelfs enkele Duitsche technici dezo toestellen bedienen Een lid van de Duitsche weerbewakingsdienst te Hamburg is ais weerkundig adviseur op een der kruisers Na de vlucht Rome Ortabello Ryndal Amsterdam zal het eskader de eerste groot rust in Londonderry houden Daar liggen lÜOOO Gallon brandstof gereeci Enkele pantserkruisers van de Ëngelsche vloot 7ul len een veiligen start verzekeren en het by Londen gelege i EngcSsche radiostation zai Door onzenxorresp te Rome Vierentwintig Italiaansche vliegbootenvan de nieuwste en grootste constructie zynklaar voor den start twee dozyn reuzenvogels liggen bereid voor de groote vluchtLuropa Amerika de grootste eskaderviucht over zee die ooit ter wereld werdondernomen Nog enkele dagen en de motoien zullen loeien en de zilverglanzendemachine lichamen zullen in de lucht getrokken worden door de machtige propellers e 1 de prachtige machtige vleugels zullenhen ver over landen en ku n en 20 000 Kilometer over den OceaaTi heendragen Len g eele wereld zal den adem inhoudeneu m spanïiing de berichten volgen overdeze vlecht die een meuw roemïTjk bladzal vullen in de geschiedenis der toch reedszoo i oraanstaande Italiaansche luchtvaart 1 Sedert maanden wordt er gewerkt aan devborbereidmgen van deze start Italo Balbo de steeds goedgeluimde steeds yveng mde weer zynde luchtvaartminiater met deiceds traditioneel geworden goed onderhouden donkere puntbaacd heeft zich persoonlyk van alles op de hoogte gehouden ieder onderdeel ieder detail nauwkeurigeigenhandig gecontroleerd Daaronder be hoort o a de uitrusting der piloten hetvervoer van de brandetof de orgamsatievan den meldingsdienst voor weersgesteldheid den opbouw en uitrusting van de tusschenlandmgspunten en m de allereerste I aats de keuze van de piloten en de monteurs 4000 goed geschoolde Italiaanschevliegeniers stonden hem ter beschikking achtenveertig twee voor iedere machine zyn daaruit gekozen 48 man uit een klemlegertje En dót zonder voorafgaand onderzoek zonder af te leggen vliegproeven alieen afgaand op zyn sterk ontwikkeld mstmct zyn fyne intuïtie waarop Balbo terecht kan bogen Voor deze 48 piloten is dit bevel tot deelname aan dezen Oceaanvlucht Italië Amerika een onderscheiding die honderdmaal meer op prys wordt gesteld dan een ridderorde of een bevorderng Dat is een ieder zonder meer duidelyk jiievroiiw Nethereliff die na op hem zou itten waehtao drongen zich tusschen deeb en den vloed van het gesprek in totdathl tot de ontdekking kwam dat het MoasHüigh rypad aclitei en met langer voorhun lag joetten avond zei hy zijn paard wen dPiHl Op ten goeden dag kom ik by je bmneii en knai een fleach met je t Beste la om het nu te doen tenzy r beter gezelschap op je wacht jiiff di4 1angii neriiand wijzer geworden was weerde de grap met een lach af of fichoon hij zag dat Red Ihiough doelde op de aanwezii heid van Nell Netherciiff te 1 ostwithens Je weet toch altyd de kleinste kleinigheid die er m het veen verteld wordt Dat 1 het middel waardoor t je gehUct de zorgen der mensoheri te raden en ze te geno7en Goeden dag je zult me voor het lieelemaal zoover gokomen is non je deur hooienkloppen Hoe i auwer hoe beter joeden avond oodra Gnff den weg naar loatwithens had ingeslagen begon hy weer over Hester Royd te denken Ter wille vaii haarzelf en van Ned 70U hy graag een uitweg gevonden hebhen maar de zekerheid van den dokter dat Joshua s leven van den uitslag afhing niaikte hem dubbel verlangend Hy dxaaidp de zaak om en om net zooals do predikant niet lanff geleden gedaan had niemand wist beter dan hy ten2aj mi ischien de nietsdoener zelf welk een meiigelraoes van veranderlykheid en eigeiïzinnigiieid Ned O Bracken Clough was niemand wist beter dat de man teorhart waa als een kiiid t waa n et moeüyk Nod s hart te Heren maar v om hem tot een bepaalde daad te bewegwi Ten laatste juist toen hy hot njpad genaderd wi dat hy al eens voorbij waö Ligimn kreeg hy een idee Hy lachte en streelde Ie ooren van njn paard met zyn zwe p wiuit als hij Ned goed kende dan meende hij moest zyn plan een grootfikajn in lagen hebben Het zal een piachtige stryd zyn mompeldo hy en Nod betaalt altyd zijn schnl4lui ftls hy het miLar eenigszins doen kan Hy waa juist het Moss Haigh pad opgeletlen toen een luid hallo achter hem klonk Hy kierdctzioh om en zag Squire Dsneholme op een grys paard zitten dat even zwanr w ia als de uire zeLf Ik dacht wel dat jy liet was nep deSfiuire Uat heb ik gehoord zei Gnff terwijlhl voelde dat hy een kleur kreeg O JOU plimme rot ik weet wel hoe jtdat gehoord hebt Ik kwam op zook naarren stTOoper en vond twee meiHjes een fi er keuTie genoeg uit maar klein en zewildp haar gelaat niet naar me toewenden maar de ander jongen ik had welcewild dat ik en paar jaar jonger waa gefweest Wordt vervolgd j