Goudsche Courant, dinsdag 13 juni 1933

Door smart gelouterd doocr HALLIWELL SUTCLIFFE Voor Nederland bewerkt door J 1 Wesselink van Kossum Nadruk verboden mui donkere J Ik heb nooit hoars gelijke gezien maan dai is leven en laten leven en ik e iuV redenen hetit geliad om in wnafrnis te gaan leven Maar waarom J twee m één kleme hutp 8 geio t werd strak wat Squire Du nog meer deed lachen üat let mis absoluut mis Sir ittft n r J i ömax ik heb tfl kom fd eens spoedig bij je aan aij r J ens te zien ik üal het van oujT ofsoJioon Ik op weg wa s om de hij heTf p e r Het een prachtspan is doch dat V P anderen dag wich bod zijjj nietgezel al met tegenzin en rekende vaat op een of andere inet h2 onberekenbare Squi n ffiHn ee zou rijden en aeggen wat binnea schoot en w g vaetberadeaer Wopmpeedeps genaamd Fepmitan werken BETER dan alle andere wormmiddelen en mogen niet gelijk gesteld worden met wormkoekjes bonbons torentjes enz daar al deze middelen niet die kracht bezitten die er van verwacht wordt Wormpoeder genaamd Farmitan bezitten een bijzondere vindingrijke samenstelling en verdrijven zeker Spoel made maag en andere ingewandswormen zoowel bü volwassenen als bij kinderen WORMPOEDEES genaamd PERMITAN kosten 8 5 cent per doos i 3 doozen f 2 40 Overal Verkrijgbaar of directvan JiGolii Ml Mém OUDE PEKELA Postgjro 17039 Fermitan wordt door de Nederlandsche Wet beschermd Men wachte zich dus voor namaak Wormpoeders niet voorzien van het woord FEEMITAN worden als namaak beschouwd N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT Pandbrieven 64 000 000 KesBfvis f 1 760 854 06 DE BANK telt beschikbaar X pand brieven d lOO Vermoeidheid Maagbezwaren Zenuwachtigheid Prikkelbaarheid Slapeloosheid Vergeetachtigheid Algemeene Zwakte verwin die klachten wordt weer gezond mei Het is HET in stukken van ƒ 1000 ƒ 500 en ƒ 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG VOORDEELIGST Het is Het Zeouwaterkead voedMi HET EENVOUDIGST Het is HET GEMAKKELIJKST 24000 geneesheeren Allen erkennen SuiBtogen zonder voorbehoud als een ideaal versterkend voedeel p an d iuoTui TbaaTU k sterhcndc uwrhine Sanotogen valt nUt te tuftj flen ALS gi U slap voelt en lusteloos zoodal het leven meer een last dan een vreugde ia wendt U dan vol vertrouwen tot Sanalogen Duizenden menschen hebben dtt vermoeide gevoel gekend en hebben nieuwe gexondheid en levenslust teruggekregen met Sanatogen Want Sanatogen versterkt de grondslagen van Uw gezondheid het voegt kracht toe aan de kracht die gij reeds bezit en nuakt zoodoende dat gii U dóór en dóór gezond en gelukkig gaat voelen Dat Sanatogen U werkelijk gezonder en krachuger maakt wordt bevestigd door de schriftelijke verklaringen van niet minder du wanneer U in meerdere bladenidvertentiën hebt te plaatsen hetzijlier of welk blad ook in binnen ofouiteniand dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAU Word r wi d iwrk opgewekt W l leren doei zal hci ook VOO U ioen Ww S rB 0 en voed de mDu van lichaan a Mnuwen mei phosphor Ml Mlkafwit M natmtUflM b awrtMf n van kracfct VAN DE GOUDSCHE COURANT Markt 31 Gouda Tel 2745 U zijt dan in eens klaar en deplaatsing geschiedt naar wenadi entot d elfde prijzen als door de bladen direct wordt berekend 1 W j WAT SMAAKT DAT LEKKER ZOO N KOP VAN NELLE S PAKJES KOFFIE GROENIVIERK VAN 40 CENTS PER HALFPONDSPAK DUIZENDEN bezoeken elk jaar de REEUWIJKSCHE PLASSEN en brengen daar uren vol genot door VERHOOGT DAT GENOT door U te laten voorlichten door het uitstekend beoordeelde fraai uitgevoerde werkje De Reeuwijksche en Sluip wij ksche Plassen door Dr A SCHEYGROND TWEEDE heraiene druk geïllustreerd met 26 afbeeldingen naar foto s en penteekeningen benevens een duidelijke KAART van het plassengebied PRIJS f 0 50 Mfmn migt h acbertmtm külomnmi IMt ia ook verstandig Adverteerders toch staan in voqr hun waren Waarom zouden U geld uitgeven om hun goeden naam bekend te maken al zij dien door slechte kwaliteit weer onmiddellijk zouden verliezen De advertenties wijzen den weg naar goede ffEOELMATIO Verkrijgbaar in eiken boekhandel en bij de Uitgevers A BRINKMAN ZOON Markt 31 GOUDA GEADVERTEERDE GOEDEREN BETROUWBARE GOEDEF W r jDa Nederldnr i Oaabl d rf Wie wil In de omgeving van Gouda verkoopen I Die adverteere in onze HUIS AAN HUIS WEEKBLADEN m T KOST WEINIG T GEEFT VEEL = 1 7600 inwoners is het HET Voor Waddinxveen Weekblad voor Waddinxveen Verschijnt elktsn VRIJDAG Voor Reeuwijk 4500 inwoners is het HET Weekblad voor Reeuwijk Verschijnt eiken WOENSDAG di de adverieerders de grootst mogelijke publiciteit venchaffen ze komen in elk huisgezin 13 Adverteeren In deze bladen Iteteekent Uw afzetgebied vergrooten Uw geld uitzetten tegen hooge rente Geen enkele reclame geeft betere resultatoi 1 ®= Zend Uwe advertentiën ultej ltjk DINSDAS i aan het Bureau HARKT 31 GOUDA TEL 2745 O 18318 72Jaapgand DinsAgISJuNi 1988 eODMHË CQMIVT ü 1 ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN MEUWFRkS SKïïS n Tn c BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN en Ditbladverschijnt dagclijksbchalveopZon enFeestdage nk ABONNËMENTSFRUS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad er kwartaal ƒ 2 90 per week 22 ceat overal wav de bezorging per looper geschiedt franco per post per kwartaal ƒ 8 16 met Zondtigablad ƒ 3 80 Abonnementen worden dageljjks aangenomen aan ons Bureau HABKT 81 GOUDA t tj onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantorao Onze bureaux z n dagelijks geopend van d 6 uur Administratie en Kedactie Telef Interc 2746 Postrekening 48400 ADVBKTENTIfiPRUSi Uit Gouda en omatreken bel orinde tot den beïorgkring j regels 1 0 elke regel meer ƒ OJlö Van balten Gouda en den beïorgkryn i g regela ƒ 1 66 elke regel meer i M AdvertentÜn in bat 2at rdBgnBnim r lift k attslag op den pr ja Ualdadighelda advertantUbi de helft van den pr s INGEZONDEN UËD£D££UNGËK 1 4 regels ƒ 2 elke regel meer 0 60 i ie oorpagina 60 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelint on bfl contract tot zeer gereduceerd B pi s Groote letters en randen worden berekead naar pla sruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soUede Buekhandelaren Advevtentiebureux en onze ageiiten en moeten daags vóór de plaatüing 4an bet Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verxekeid te s0n menwerking MacDonaid richtte daarna hartelyke woorden tot den secretaris generaal van den Volkenbond Avenol die ook secretaris generaal van deze conferentie is De premier wees op het werk van den Volkenbond Hij hoopte dat deze conferentie werk zou verrichten zonder kibbelen over kleimghedtn en dat de verwachtingen van de wereld niet beschaamd zullen worden De premier besloot met den wensch uit ty spreken dat de Londensche conferentie nieuwen moed en nieuw vertrouwen m de wereld brengen zal Op deze woorden volgde een hartelyk applaus Nadat MacDonaid de hoop had uitgespro ken dat het acbuldenvraagstuk thans ook definitief geregeld zal worden stelde hij nor de instelling van een bureau waarin dt volgende landen elk met één gedelegeerde zyn vertegenwoordigd Argentinië China TsjechoSlowakije Frankryk Duitschland Hongarije Italië Japan Mexico j Nederland Spanje Zweden öovjetKusiand Canada de Vereenigde iStaten De zitting werd te 4 37 tot heden 10 30 verdaagd By de voornaamste mogendheden bestaat de besliste wensch dat de deelnemers hun redevoeringen beperken en met de werkzaamheden zoo spoedig mogelyk te beginnen De gedelegeerden van het bureau stelden De algemeene beschouwingen zullen zoo kort mogelyk moeten zyn Men hoopt deze reeds Donderdagavond te beëindigen Om dit te bereiken zullen by de algemeene beschouwingen die vertegenwoordigers aan het woord komen die belangryke voorstellen hebben in te dienen Na de Amerikaansche vertegenwoordiger Huil en de Fransche Minister Daladier zal het woord gevoerd worden door den Italiaanschen minister Jung en de leider der Japansche delegatie Graaf Iskü Uit het feit dat het eerst zullen spreken de Amerikaansche en Fransche vertegenwoordigers leidt de pers af dat de conferentie zich van den aanvang af zal bezig houden met het valuta vraagstuk BUITENLANDSCH NIEUWS BELGIë Verhoogingen van belastingen en rechten De N R Ct verneemt dat morgen of overmorgen in de Belgische staatscourant een door de regeering gereedgemaakt Kon beslirit zal verschijnen waarby verschillende belastingen en taxes aanzienlyk worden verhoogd Dit geldt o m voor het registratierecht dat geïnd wordt by het wijzigen van familienamen het verkrygen van ade lyke titels of het verkrygen van Belgisch staatsburgerschap Een paspoort voor het Duitenland zal voortaan 100 francs kosten inplaats van fi s 55 de geldigheidsduur is an 2 jaar op 1 jaar teruggebracht Kr üuüen voortaan echter ook paspoorten met een geldigheidsduur van 30 dagen worden afgegeven De prijs hiervan is gesteld op frtt Ü5 voor een persoon en frs 40 voor een ecjhtpaar De taxe op de z g groote jachtb wijzen werd van 6ü0 op 700 frs gebracht voor de andere jachtbewyzen zal 500 frs in plaats van 450 frs worden betaald Verwacht wordt dat dezer dagen nog meer belastingen en taxes zullen worden verhoogd DUÏTSCHLAND lüén rijk één leider één idee één partij Goebbels houdt een toespraak tot de Hitleriaansche jeugd In het Griinewald stadion in Berlyn heeft dl Goebbels Zondag 50 000 jongens en meis jf toegesproken naar aanleiding van den dag der Hitlerjeugd ir Goebbels zelde veertien dagen geleden de fascistische jeugd in het Forum Mussolini voor zich te hebben zien defileeren Wat deze Italiaansche jeugd in tien jaren heeft tot stand gebracht kan de Duitsthe jeugd thans nadoen Dit zal Duitschland veel eerder en sneller gelukken daar Duitechland een jeugd bezit waarby de discipline en de orde reeds van vader op zoon in vleeach en bloed zyn overgegaan In de toekomst moet in Duitachland slechts éón ryk één leider eén idee en één partij bestaan Alle Duit3chei s moeten een zelfde gemeenschappelyke opvatting hebben een gpmeenachappelyke toewijding en een gemeenachappelyk enthousiasme Napoleon heeft eens gezegd Ik wensch oiide majoors en jonge generaals Dit woord heeft ook voor ons beteekenis Jonge mannen moeten het lot van den staat in handen nemen mannen die nog den moed hebben iets te zeggen die zich nog met vreugde in hun verantwoordelykheld schikken Het zyn mannen die niet een leven achter zich maar een leven voor zich hebben Daarom zeg ik u ieder uwer draagt den niaarschalkstaf in zyn ransel ieder van u heeft den weg vry voor zich naar de hoogste functies in den staat Ieder uwer heeft de kans eens den hoogsten top van dit jon 0 economische wereldconferentie ge Duitachland te vertegenwoordigen Weest u ei van bevmst dat thans in Duitschland weer geschiedenis wordt gemaakt Ten alotte defileerden de deelnemers aan de betooging voor de leiders BUIiGABUE Directeur Bulgaarschf Nationale üank vermoord Door politieke tegenstanderB De directeur Bajev van de Hunj arsche Nationale Bank ia gistermiddag n ee drukke straat met revolverschoten vermoord De dader werd na hevi ve et gevat De ipoord is biykbaar een w aaiuieiiiing van Bajevs politieke tegenatai uers OOSTENRIJK Twee moordaanslagen Steidle gewond Rintelen ong edeetd Mitkomen iNat Mcialistische leiders te Iniubriick gearresteerd Op twee enunente Oofltenrij ksche jlaatslieden zyn aanslagen gepleegd Dl leiutr van den Tiroolachen rieimwehr StcJdie is naby Innsbruck uit een auto bescn en en aan den arm gewond Ook is een vogirt gedaan om de auto van den gouverntur van Stiermarken dr liintelen in den luciit te laten vliegen toen hy zich op wea uevond naar Graz Deze poging ia mislukt In het hoofdkwartier van de nauonaalsociatisten is een huiszoeking verrici t i en aantal personen w o ook de gouvvleiaer HÖfer is gearresteerd en volgens halfofficieuse mededeelingen kan de aanlag op Steidle worden toegeschreven aan een tionaalsocialistisch complot De grens tusschen Tirol en Beieren wordt bewaakt Vertrek naar Duitschlaua ib njet meer mogelijk Op de plaats waar de scnoten op dr Steidle zijn gelost weiden lï kogelgaten gevonden De Morgen schryft dat de landaleiding der Tiroolsche Heimwehren heeft medegedeeld dat een divisie van de hulppolitie allen die in het Bruine Huis te Iniisbrucic zijn aangetroffen heeft gearresteerd Ook het andere hoofdkwartier der nationaalsocialisten is bezet doorzocht en ook hier zyn allen die er aanwezig waren geai resteerd Dr Dollfuaa die reeds te Londen vertoeft is terstond van de aanslagen op dr Steidle en dr Rintelen op de hoogte ge steld Hein we irlieden die tot de hulppolitie behooren hadden op het Bruine Huia te Innsbruck de Heimwehrvlag geplant die echter spoedig moest worden neergehaald Ven it wordt dat de buitenlandsche leden n de N S D A P het land zul lew worden uitgezet Het Bruine Huis te Weenen is gesloten Aan alle militairen ig hPt lidmaatschap dezer partij verboden door Konins George geopend De openingsplechtigheid Een rede van MacDonald Een berwp op samenwerking gebezigd zouden kunnen worden ten bate van de wereld Gebleken is dat de naties onderling afhankelijk van elkaar zyn en de Koning uitte hei vaate geloof dat door wederzydsch overleg de eerste stap in de goede richting zal kunnen worden gedaan Spr zou den arbeid der conferentie met de grootste belangstelling an aandacht volgen en eindigde met de hoop uit te spreken dat ais gevolg der conferentie de wereld opnieuw zou worden gebracht op de weg van welvaai t en geordenden vooruitgang Rede van MacDonaid Nadat de Koning zyn rede beëindigd had werd hy door een delegatie onder leiding i n Jiamsay MacDonaid naar den uitgang begeleid De Bntsche premier keerde daarna door applaus begroet naar het spreekgestoelte terug voor het uitspreken van zyn rede MacDonaid sprak een woord van welkom tot allen hy dankte den koning voor zyn diepgevoelde woorden van welkom ter inkiding van de conferentie en wees op het belang en de grootte van deze vergadering Alle regeeringen hebben den invloed bemerkt van de alom heerschende criaia De macht is er de werkkracht is er maar zÜ worden niet gebruikt Hij wees op het verloop van de crisis sinds 1929 die steeds zwaarder werd waarby de productie steeda ïninder werd en het verkeer tusschen de naties ateeda bemoeilykt werd De gouden standaard is practisch verlaten aldus MacDonuld de belemmeringen in het mteniationaal verkeer is grooter geworden de werkloosheid ia gestegen Dit kan niet doorgaan De stemming is wanhopig Er zyn pogingen tot verbetering geschiedt maar een oplossing is nog niet gevonden Er dient een definitieve opUossing gevonden te worden MacDonaid sprak vervolgens over de oorlogsschulden en herstelbetalingen Welke uitzichten zyn er voor een nieuwe conferentie De naties hebben gegrepen naar nationale maatregelen die haar eenige tydelyke verlichting hebben gebracht maar nién voelt reeds dat dit niet voldoende is De resultaten van de laatste jaren hebben trouwens bevrezen dat deze nationale hulp gaat ten koste van andere naties Een uitweg biedt slechts wederzydsche hulp en steun Internationale opleving Op deze conferentie moeten de groote wegen aangegeven worden waarvan de gedetailleerde uitwerking overgelaten zal worden aan de nationale regeeringen ook in samenwerking met elkander De verant I woordelijkheid van deze vergadering is groot moge haar dat sterken in haar sa Koning George van Engeland heeft gistorniiddag te X onden de Internationale Economische Conferentie geopend In zijn openingswoord wees de Koning op den economischen nood die alom heerscht Ik geloof zoo zei hü dat dit de eerste maal in de geschiedenis dat een vorst de openingszitting eener conferentie van alle Een hartelyk welkom riep de Koning vervolgens toe aan de vertegenwoordiger van de staten die geen leden van den Volkeniwnd zyn en die in een geest van hulpvaardige medewerking mede aanwezig zyn Een welkom ook richtte Koning George tot de vertegenwoordigers van zyn dominions Zieh vervolgens in het Fransch tot de gedeiegeerden richtend gaf de Koning de ver kering van zyn diepe bewogenheid nu deze conferentie byeenkomt die de verwachtingen en de wenschen van de geheele wereld belichaamt Een zware taak wacht deae conferentie by haar arbeid van wederopbouw door goeden wU en oprechte samenwerking Van ganscher harte wensch ik aldus de Koning dat de conferentie zal leiden tot een gelukkig resultaat in het belang der naties die ongeduldig wachten Daarna zich weder in de Engeleche taal vervolgend gewaagde Koning George van de grootheid van de taak welke de conferentie wacht die gedreven moet zyn door ilen werkelyken wcnsch om overeenstemming te bereiken en aldus hoop te geven Mn de volken Dt wereld lydt aan een gemeenBchappelük euvel getuige de stijging van de cyfers der werkloosheid welke mü aldus de Koning de laatste jaren met aanhoudende zorg heeft vervuld Geplaatst tegenover een crisis die allen beseffen doe ik aldus de Korting een beroep op allen om samen te werken voor het uiteindelyke welzijn der geheele wereld Men kan niet gelooven dat de hulpbron Ben der wereld de ontdekkingen de uitvindingen van den laateten tyd wat er ge wn is op het gebied van organisatie niet OU zijn al hij tegenworpingen maakte Wat mankeerde de weteld tooli dat een rnan een vondeling uit het veen niet bij zich zou kuniieii houden en haar njeuwe krarliten geven om haar tegen de wereld tL be chermen die haar iiad geplaagd en mishandelde Je welkom is niet hijaonder hartelijk zei Squjrf üaneiiolme toen zi hot rijpad instoegen vroos je de mededinging van een oud mail iiè jij jonge hond Ik vrees op Goda aardo niets andersdan hot geklets van de markt viel Griffptormaehtig uit Wat gaat hot u aan als iki pii Hchuilpiaats aan mijn vriendin verkies t göiven Ik zeg u Hquire dat u m Loetwithens niets te maken hebt De Squire knikte slechts Een jongen nif het oudp nest zei hij echt een jongen uit liet oude neut Je vad r beroemde er icti op herinner ik mij dat hij zijn drift zoo goed in bedwang had maar bij God hij viPl no anders uit dan ik wanneer hij gaande gemaaki werd Ik ga nu met je mee omdat ik daar inijni zinnen op gaswet heb voïïgde hij er uitstekend gehumeurd bij Wanneer je er wat togen in wilt brengen dan zou ik gaan d nkon dat er iels waars was m de praatjes die de ronde doen en die ik nu juist niet allemaal geloof Kom jongen ik Iieb laatst meer van je gehoord dan ie denkt ik heb ook gehoord van het harde leven dat je Jiiebt en ik heh gezegd dat je een gek bent een idioot of een gek om zoo te laven wat de reden ook moge ïi jn en ik dacht dat je het prettig zoudt vinden om eens oea oud vrienid wn Je vader te zien wlfs al pou hij je pla n met iiet aardig gezelschap dat je er daai ginds te Lotftwitbens op nahoudt Zeker iiiijn 1 rappen zijn ruw maar we weten alieriiaal wel dat ik m mijn tijd een soort duivel geweest ben Griff lachte ondanflts ziohaelf Oud geworden vol Trillen want zijra vrienden waren altijd banig geweest zijn woede te ontketoueu die onweerstaanbaar wae ais een donderatoirm liad de èquire ZJjn kuren tut afgoden verfloven even zeker als Ned O Brackeu Clougii het had gedaan hoewel op andere wijze Vannaclit zou hij dit wiHt zijn metgezel zeker met afzien vaji zijn bezoek te Loetiwithens al zou de reis zijn loven in gevaar brwigeai U bent nog een soort van duivel sir Ills ik t ipenhartig zeggen mag aei Griff Maar wij zullen u zoo goed mogelijk v rwelKomen Wij alle duivels raasde de Squire zeer vrottlijk Dat glijdt je van de tong l omax Ik zeg maar je bent een jongenlilt het oude nest Griff antwoordde niet Ze waren T 8twithens nu genaderd en hij zag geen uitkomst voor de vrouw die hij als zijn gast hnd lo vrijwaren voor heleedliiringen Als de Squire oog in oog met Noll Nethercliff aijn nicht zou komeo te slaan dan zou er een storm losbarsten zooais Linig Crag M or in de laatste jaren niet had bijgewoond hOe de ontmoeting te voorkomen Eenvoudig was zijn leven d laatste jarengeweest nu ondervond Griff dat de huichelarij terugkwam met het heniieuwde maatschappelijke verkeer i Ik zal u voorgaan en het Uoht aanate j keji Hel i mofilijk iemand welkom te heC ten in etn donkei hui zei hij gebruik mar kende van een der oudhte tradities van het veen die eiachte dat de gastlieer verUchte vensters aan zijn gasten toonde Hij galoppeerde vlug uaar de deur van de hut sprong af en rende naar binnen De kamer wu nog donker ofsciioon hij keek of hij Nell met in het schijnsel van het turFvuur zou zien zitten Haastig KOclit hij dan kaaidelajir en stak de kaars aan D hut wöjj leeg Meisje meisje nep hij Kr ia gevaar Geen antwoord iieifa lYash was er niet om vol wantrouwen lo blaffen en tegen hem ip te sprmgen zoodra luj zijn meester zou Merkend hebben Vergeefs opende Gnlt do ilour van de turfschuur en tuurde naar biHr nöD Nell NetiiercUff was weg en het vreemdst van ai de hond was ook verdwenen HOOFDSTUK XVIIT Wat et te Lostwithens gebeurde Mevrouw NethpiTÜff liep in Lofitwithena met vreiigdö in het rt rond nadat Griff naar Windyfarm gereden waa Haar voorgevoelens van den vorigen nacht waren ifrdwenen zij kon nu lachen over de banga vTeea voor een ramp die de praoht van de maan voor haar verduisterd had en haar in den rondwnrenden nachtwind zulk een somberen en schreienden klonk had laten hooren Ik ben gisteravond oververmoeid geweeet aei zij terwijl zij aan den rand van ƒ Zf f ie iels m et leven één lan e iimnel het hoogland boven de onitginniiig atil hield en over de heide keek FEUILLETON Werkelijk scheen het onmogelijk heden iels anders te kunnen gevoelen dan een giootu tevredenheid en gevoel van hoop liet was een morgen dio overvloeide van vreugde vmugde van leeuweriken diP zidi onmogelijk stil konden houden vreugde van de öapj en die snel omhoog stegej m eiken heidestruik in iederen groenen tak vuni de brraii vreugde die zieh vertoonde in het groene gebladerte in ieilere tint van Itruin en purper viougde van de bij die op hoop van zegen ronddwaalt en als een dionken zwierbol aji punt tot punt in haar ïiwervende vlut iht zwaait Ltummeren dnrtel den iu het weideland het land dat onvrufhtbaar was geweest voordat Griff kwam Later toen de kleine duigen der bfllende natuiude aandacht niet langer boeiden brachten do steile heuvels den geest in ernstige maar rustige bewondering wijl Moeder Matuur die wo bezorgd is voor haar kleinsten spruit toch met zulk een bn ed en zeker gebaar de ohmelelijkheul kon besturen De steeds wisselende groote vereclieulenheid welke dit panorajiia opl vfi de vei h endo in Nell s oogen aan de heide een bijzondere bekoorlijkheid Misaehieii nji n het Ie vee met haar eigen oogon wnnt zn vond dp lieide en de meester van I a ithens één niet alleen Imhun ontoegankeliil heid maar ook in de VriendteÜjike hereidwilighpid waarmede zij de zwakkelinsren die worstelden om tot sterkte te geraken iiielpeii opkweeken Wordt vervolgd