Goudsche Courant, vrijdag 16 juni 1933

KLEIWES QOUDA Dr Colyn voorzitter van de Econ Commi ie Een principieel actoord over de stabüisatie der valuta I itwinof dient een voorstel in telieinde een economischen wapenstilstand te verzekeren Gistermorgen is de zitting van de KcotiouiLschfi Wereldconferentie te Londen door MEicDonald geopend die zich evenwel spoedlifc dooi den vice president liet veivangen lil conferentiekringen heerscht een optimistische htemming in verband met de voorIcopige oplos ine van de Kngelsch AmeriIvLijiiHche bchuldenkwestie en het tot stand Koüieii van ten principieel accoord over hiabildsatii tusschen Engeland en Amerika Dit kwam tot uiting in de rede van den eerhten i preker den Portugeeschen minist r van Bultenlandsche üaken Da Mnttü diL de Kngelsche regeering en president llooseveit met de bereikte overeenstemming gtluk wenschte In zijn rede deelde hy verder mede dat Portugal toetreedt tot den douanewapen btÜHtand Portugal ia bereid zilver als basis voor den geldstaridaard te aanvaarden Hierna Hprak de Chineesche miïiistpr van Financien Soeng Hij gaf een overzicht van de groote bouwwerken en dg andere openbiire werken die China gedurende de iaat£te £ jaren heeft uitgevoerd De opnemiiigscapaciteiten van China kunnen nog zeer verloogd worden en China kan een der grootst wereldmarkten worden wanneer dn levMSiitandaard wordt verhoogd Dit is het voornemen der Chineesche regeering Soeng sprak de hoop uit dat de zilverprijs zal worden verhoogd en dat dt zilvervaluta zal worden gestabiliseerd hetgeen oot de groote Chineesche en IndiscHe bevolking die den zilver standaard gebruiken Van even groote beteekenis is als de abilisatie van de goudvaluta China wenscht efii verstrekkende economische samenwerking met de Westelijke mogendheden Het is bereid zoowei kapitaal uit het Westen als invoer uit de Westelijke staten te aanvaarde De Chineesche regeering streeft naar een politiek van vrijheid zonder handelsbeperkingen Vervolgens sprak de Canadeesche minis terpresident Bennett die het algemeene program der Conferentie steunde In de eerste plaats hield hij een pleidooi voor do opheffing der handelsbeperkingen Canada heeft groot belang bij de uitbreiding van de lemnml die het goede piecieb zoover ffl zooveel betracht als hem aangenaam is iédrom no s g een goed mc isch FEUILLETON Door smart gelouterd doorHALLIWELL SUTCLIFFE Voof Nederland bewerkt doorJP WesseJink van Kossum W Nadruk verboden ïfet haar instiiiact dat door het eenzime op de heide nog ontwikkeld was kon Biet twijfelen aan de boodscliap die tot sw gekon en wa want nu deelde zij m wtere mate m de zintuigen van de heiivelfewoners welk langs de paden van liet ioof leiden maar die ook op keeijnin van het iPven iemand een gelootwanr 86 en onfeilbare macht geven namelijk van het tweede gezicht Griff Griff riep zij onwillekeurig uit vflTborg haar gezicht in haar handen toh die dadelijk zog dat aij verdriet Prottttantteh Biudsche Ba rafiiiltOnilirn nilng Dir H VAN DEB GRAAFF Blauwstraat 19 Telef 2231 Het faillissement v n H L VAN ZIJLl LANGHOUT manufacturier vroeger te Haastrecht thans te Reeuwyk is door het verbindend worden der eenlge uitdeelingslüst geëindigd De Curator Mr C JONKER Gouda 14 Juni 1938 N V tot Ainneming vin Wirkin voorheen H J NEDERHORST te GOUDA Algemeene Vergadering van Aandeelhouders op VRIJDAG 30 JUNI 1933 vooimiddaKs ll j uw in Hotel de Zalm te Gouda Punten van behandeling li8 gen ter inzajïe ten kantore der Vennootschap Volgens art 22 der statuten kunnen houders van Aandeelen aan toonder van hun stemrecht jyebruik maken ilidien zij uiterlijk 26 Juni a 8 hunne aandeelen ten kantore der Vennootschap hebben gedeponeerd DE DIRECTIE Iets nieuws Clubwafer 25 ets per stuk Kauwgom 3 ets per pakje van 6 stukjes Voor 15 cent 2 ons Paleisbanket 2 ons Pindarotsjes 2 ons Nougatbatons 2 ons Zomerpraiines 2 ons Café noir 2 ons Frou frouwafels Voor 10 cent ii ons IJsbonbons Drops extra strong Pepermunt of Fruit 1 ons Haagsche Hopjes Groote gevulde lichte Kiecelst 20 c p t pnd Donkt aan Wopmpoeders genaamd ijFepmitan werken BETER dan alle andere woiinmiddelen en mogen niet gelflk gesteld worden met wormkoekjes bonbons torentjes enz daar al deze middelen niet die kracht bezitten die ei van verwacht wordt Wormpoeders genaamd iF rmitan bezitten een bijzondere vindingrijke samenstelling en verdrijven zeker Spoel made maag en andere ingewandswormen zoowel bil volwassenen ala bü kinderen WORMPOEDERS genaamd FERMITAN kosten 86 cent per doos 3 doozen ƒ 2 40 Overal verkrijgbaar of direct van licibi Mirii Nirtilliiir OUDE PEKELA Postgiro 17039 Fermitan wordt door de Nederlandsche Wet beschermd Men wachte zich dus voor namaak Obr SdMMDcn Ooéd Wormpoeders niet voorzien van het woord FBRMITAN worden als namaak beschouwd Thalia Theater presenteert van VRIJDAG t e m WOENSDAG de beroemde karakterspelers JOHN BARRYMORE en LIONELL BARRYMORE in de spannende detective film ARSENE LÜPIN Wie is Arsene Lupen Deze geiitleman oplichter doet U verbaasd staan Humor en sensatie wisselen zich in snel tempo af Tot de laatste metei film bltjft V in onzekerheid wie Arsene Lupin is De ontknooping is verbluffend De Telegraaf sohreeft in haar recensie De beste detective film sinds jai en TOEGANG BOVEN 18 JAAR Plaatsbespreken voor Vrijdag aanbevolen Schouwburg Bioscoop Gouda Van VRIJDAG 16 JUNI af brengen wü de U F A super film HOE ZEG IK HET MUI MAI 7 WIE SAG KH S MEINEM MANN Een allervermakelijkste filmklucht met RENATE MULLER GEORG ALEXANDER IDA WUST OTTO WALBURG Regie Reinheid Schünzel Een geestige pikante geschiedenis van slippertjes en de moraal AL IS DE LEUGEN NOG ZOO SNEL DE WAARHEID ACHTERHAALT ZE WEL Toegang boven 18 jaar Populaire pnjzen Gratis fietsenstalling REUNIE Vanaf VRIJDAG 16 t m MAANDAG 19 JUNI OLGA TSCHECHOWA en MICHAEL BOHNEN in Zwel Kraviratten J5 2de Hoofdfilm WARNER OLAND in De Chineesche Speurhond Ken zeldzaam programma Woensdag 2 uur MATINEE DUIZENDEN bezoeken elk jaar de REEUWIJKSCHE PLASSEN en brengen daaï uren vol genot door VERHOOGT DAT GENOT door U te laten voorlichten door het uitstekend beoordeelde fraai uitgevoerde werkje De Reeuwijksche en Sluip wijksche Plassen door Dr A SCHEYGROND TWEEDE herziene druk geïllustreerd met 26 afbeeldingen naar foto s en penteekeningen benevens een duidelijke KAART van het plassengebied PRIJS f 0 50 Verkrijgbaar in eiken boekhandel en bü de Uitgevers A BRINKMAN ZOON Markt 31 GOUDA N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT Panilbrieven f 64 000 000 ïaservis f 1 760 864 05 DE BANK stelt beschikbaar 4 pandbplevttn d lOO In atokkoi vao ƒ 1000 ƒ 500 en f 100 De Directie Mr A J S VAN UER Mr P R HOORWEG Wie wil in de omgeving van Gouda verkoopen i I Die advertCère in onze HUIS AAN HUIS WEEKBLADEN B T KOST WEINIG T GEEFT VEEL = 7600 inwoners is het HET Weekblad voor Waddinxveen Verschijnt eiken VRIJDAG Voor Waddinxveen Voor Reeuwijk 4500 inwoners is het HET Weekblad voor Reeuwijk Verschijnt eiken WOENSDAG die de adverteerders de grootst mogelijke pi licitelt verachaffen ze komen in eik huisgezin Adverteeren in deze bladen beleekent Uw afzetgebied vergrooten Uw geld uitzetten tegen hooge rente Geen enkele reclame geeft betere resultaten ISr Zend Uwe advertentiën uiterlijk DINSDAG in aan het Bureau Zoo er één v rit rk nd vovdftil ti imï warm anbavallns v rdl nl dan U hal sakar Sanatogan Er Il gaan middal dal sM da varloran krachtan haritall Ean b a I a r an ga hlktar vartlarliand har tal lanrfan baitaal arnial uktuf Dr Bchaln wn bcJund £ nf tbch f n uh T voor een spoedig herstel neem HATOCEH MARKT 31 GOUDA TEL 2745 Het Z nuwBierkend Voedsel Da ilairta h H Uw lichaam vaMwaIrt an ullgaput n uarlangand dal gl ul naar raU dal U ipeadlg waar larkan gax nd aal makan J t dml gijniktinta vmrtmpmn kunt Er is één vereterkend middel dat daer het een voedsel is en geen genee lende gebruikt worden Oultend n herit llend n gebruikeit Saoaiofeo nu op dir oogenbLk umdtii lij bemarki hebban d i mei beh ilp vm Suutogon de getondheid tneller tcrugke i en dat moeUijke puni van die halve gesondbbid gemakkelijk gepaaaeerd wordt U ook loudt U reeda veel beier gevoelen wanneer g j Sanatogen gebruilcie Waaroio zoudt U hel ti et eena probeeren De koiicn 15 i 20 cent per dag behoeven toch geen bezwaar te ujn als gi daarvoor U weer apoedig krachtig en geiond gevoelt Begin er nog vandaag mee en drink nieuwe gezondheid in met ledercn teug Sanatogen reeds zoo dikwijls en zoo grondig P i I onderzocht is dat gij aan de heerlijke invloed ervan op de gezondheid niet twijfeleo kunt SANATOGEN Meer dan 24 000 doktorenhebben schriftelijkbericht over de prachtige resultaten die zij met Sanatogen hebben bereikt Sanatogen verhoogt de cetluri en vermeerdert het aantal roode hloedlujiaampjes Het ia zoo gemakkelijk verteeibaar daf de BWohste maa htt kan uerdrogen en esatogen la verkrilgbaar blJ alle Apothakaa ea Dregteted ▼ nal H 1 pêr biu Geefl Bedriif of Ondefneming kan het zonder goed drukwerk stellen Van dag tot dag wordt de behoefte daaraan in elke zaak grooter Hoe meer zorg er aan besteed wordt hoe meer het de aandacht trekt van ieder die het in handen krijgt Goed drukwerk is voor elke zaak een introductie die niet moet worden onderschat Laat ons Uw drukwerk verzorgen Wy leveren prima werk en daarbij goedkoep Onze prijzen zijn belangrijk lager DRUKKERIJ A BRINKMAN ZOON GOUDA Wilt U vermageren Op welk itedeelte van het llehaam U ook wenacht onder gymnaatfek londer dieet zonder geneesmiddelen in te nemen zonder baden Uitsluitend uitwendig gebruik He reaultaat is na den zesden dag zichtbaar Schrijft aan Mme COLENBRANDER Over toom + t6b A dam die U gaarne GRATIS zonder eenige verplichting onder strikte geheimhouding alle noodige aanw jzingen en prima referenties zal zenden o 18321 72 JaapganQ Vpijdag IB Jfni 1933 T eOÜMHË MRAIVT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN P T r J BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP koUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCH0O fHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijk sbehalveopZon enFeestdagen ASONNEMENTSPBIJS pei kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad wr kwartaal 2 9Q per week 22 cent overal wa r de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 met ZondtigsUad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen □ ons Bureau HAKKT 31 GOUDA bü onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zijn dageljjks geopend van 9 6 uur Administratie en Jjcdactie Telel Interc 2746 Postrekening 48400 ADVEBTEMTIEPHUSt Uit Gouda m omstreken beïoorende tot den bezorgkring 1 e regels ƒ 1 30 elke regel meet t 2e Van buit n Gouda en den bozorgkrlngi 1 6 regels ƒ 1 65 elke regel meer ƒ MA AdvertentlXn in liet Zaterdagnummer 21 tt btjslag op den trut Iiefdadigheid advartentUn de heUt van du prijs INGEZONDEN MEDBDEEUNGEK 1 4 regels ƒ 2 26 elks regel meer ƒ 0 60 Op ae roorpagina 60 hooger Gewone advertentiëD en ingezonden mededeelintfon bj contract tot zeer gereduceerden pifla Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte r Optimisme ter Conferenti Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusscbenkomst van soUede Boekhandelaren Adveitenüebureui en onze ageutek en moeten daags 6ór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zjjo BUITENLAN08 tg NIEUWS DUITSCHLAND Sportoefening en landsverdediging grijpen in elkaar Ter gelegenheid van de eindwedatryden litr Duitsche voetbal kamj i oenschappen te Keulen heeft de liijkssportcommissaris v Tschammer Osten voor de leiders der Duitsche sportbonden een uiteenzetting gegeaen omtrent den nieuwen geest in dg Duitsche sport Ik ben soldaat aldus verklaarde vonTschammer Osten en ik sta op het standpunt dat de S A geest zoo nauw mogelyk moet worden verbonden met den sportleven geest Deze beide symbolen moeten in detoekom t steeds samengaan om Van eenduurzaam bestaan verzekerd te zyn Devernieuwing van de sport behoeft niet doorde wet te komen zy moet voortkomen uitde vaderlandsche gezindheid De aanhangers van de Duitsche spbrt moeten wordenopgevoed in een geest van verdediging enden vasten wil tot verweer de jeugd moetworden opgeleid voor de Duitsche weermacht I In de Bismarek zaal te Berlijn had het personeel van de Rijksbank een vergadering belegd Toen aldaar dr S één van de directeuren bezig was het woord te voelen kwam een aantal met revolvers gewapende S A mannen de zaal binnen en joeg de vergadering met geweld uiteen Dtp S v erd blpedig geslagen Geen omgang met Joodsche studenten In de vestibule van alle universiteitsklinieken en medische instituten te Breslau is het volgende manifest opgehangen In overleg met den leider van den Duitsi hen Studentenbond wordt aan alle colleg s die van dezen £ ond deel uitmaken verzocht den omvang met Joodsche studenten te vermijden Indien zy zulks niet zouden doen zou de Duitsche Studentenbond daaruit moeten afleiden dat deze collega s den Bond niet goed gezind zyn men zou daaruit zijn consequenties trekken Vervolgens wordt gemeld dat de Deken der universiteit een aantal privaatdocenten Joodsche docenten heeft aangeraden tot vclledige opheldering van den stand van zaken geen college meer te geven Joden zullen voorloopig niet kunnen promoveeren in Duitschland Blijkens een bekendmaking van den Pruisischen minister van onderwijs zullen nietAriërs voorloopig niet meer tot te promotie tot doctor worden toegelaten Dit besluit werd bekend gemaakt door den rector der universiteit te Breslau geheimraad prof Helfrit z Deze verklaarde by die gelegenheid dat het nutteloos zou zijn zich over deze kwestie tot het ministerie te wenden daar op dit besluit geen uitzondfring zal worden toegestaan Het reizen van Uuitachers naar België wordt bevorderd ïusschen de Duitsche en de Belgische regeering is een overeenkomst tot stand S kqmen over het reizen tusschen beide landen in de vacantie Volgens deze overeenkomst mogen van 15 Juni af voor den duur an vier maanden Duitschers die voor vacantie doeleinden naar België gaan boven de door de deviezen verordeningen vastge stelde grens nog een bedrag van 500 markper maand meenemen echter niet in bankbiljetten I VERBENWÏDE STATEN De Engelsche partieele betaling uit zilrer voorraad van Indische schatkist De betaling van den heden vervallenden schuldentermyn aan Amerika zal volgens berichten m de bladen geschieden met een bedrag van 20 millioen pond zilver dat overeenkomt met de gedeeltelyke betaling van 6 millioen dollar en afkomstig zal zijn uit de groote zilvervoorraden van het Indische ministerie van Financiën De zending zal van Bombay direct naar New Ycrk worden verscheept Een BritBche commissie naar Washington Van semi officieele zyde wordt gemeld dat de Britsche Regeering waarschynlijk in het begin van Augustus een commissie naar Washington zal zenden ten einde zoo spoedig mogelijk een definitieve regeling van het ooriogsschuldenvraagstuk te verkrygen Hierbij wordt gemeldt dat Neville Chamberlain als leider van de commissie naar Amerika zal gaan Opleving in de autoi indufitrie De productie van automobielen van ondernemingen die aangesloten zyn bij de Nationale Kamer van Koophandel voor de auto industrie was de grootste sinds 22 maanden De productie was in Mei 51 hooger dan in dezelfde maand van het vorig jaar hebben gebracht er zijn verschillende bomlyke buitensporigheden maar de bondsreinen geworpen en ook z h er op Oostenryksche politici aanslagen gepleegd graanmarkt en is zijnerzijds tot douanefacOiteitien bereid Hedenmiddag zal eon zittiqg van het Bureau van de Ecunomiache Wereldconferentie woiden gehouden Het woord werd verder nog gevoerd door den lersdhen vertegenwoordiger den Turk schen minister van Buitenlandsche Zaken en den Mexicaanschen gedelegeerde De commissii s Het bureau der Eco noniische Wereldconferentie is Donderdagmiddag tot overeenBttmming gekomen betreffende de voorzitters en de leden der beide conferentiecommissies Ter plenaire conferentie deelde MacDonald iia afloop van de zittmg van het bureau mede dat benoemd is tot president van de Commissie voor Industrie en Handel de i Nederlandsche ministerpresident dr H Cülyn De beide vice presidenten z jn Krogmann Duitschland nat soc burgemeester van Hamburg en de leider der Argentijnsche df legatie Le Breton Tot president van de monetaire comniissit is gekozen de Amerikaansche gedelegterde Cox tot vice presidenten de ItaliaanHclie minister van Financiën Jung en de president van de Oostenrijkse he Nationale Bank dr Kienboeck Tot rapporteur dezer commissie werd benoemd de Fransche nun fcter van Financiën Bonnet De conferentie bevestigde deze benoemingen Üe beide commissies zijn hedenochtend om e f uur haar werkzaamheden aangevangen Een belangrijk voorstel van Rusland De leider der KusaiiChe delegatie op de Economische Wereldconferentie Litwinof hoeft heden aan den President der Confertntie MacDonald een ontwerp resolutie oAerhandigd welke voorstelt teneinde een zoo doeltreffend mogelijke economische wapenstilstand te verzekeren alle wetgevende en administratieve maatregelen die n economisch agressief of differentieel karakter dragen zooals byzondere belastingen in oerrechten en verboden in te trekken tSmneiüancL De financieele tucstandi van Haarlem Een tekort van ruim z a ton lil een noLa hebUea Ü en W van Hiwrlein dea Raad meuegedceid dat ai verband na t ilen finLiiioieeten toentond der gemeeiU ingrijpende bezuinigingen nooazakeJijk ïijn Uö ufLgaven voor maiiUohappalijk tmlpbetoou zulten iii 1933 waarsciiynlijk 1650 XX vergen wuüidoor lekenuig moet wolden gehouaen niet een veimoedelyk Koil vuu een InUf mUlioen gulden voor üezon Uieiiot in verband met de weikveiluiiiiing zal boveinUien 70 000 noodig zijn Het totale tekoit woidL op f 601 Ü0Ü gobcliiit Om dit te dt kkcii overwegen E ea W dun ÖLadsscüouwburg te verh uie i het openbaai voorbereidend en he openbaar vcTvoigonderwij op le beften do gelieelQ bubsiUit aan het bijzonder voorbereidend lagei onderwys in ty trekken liet aanvaarden van de Bajksregeling voor het middelbaar onderwijs inhouding van peusioenal ijdragen en opvoering der klaütfesterkte en het aantal leëuren en vergrooting van het lantat leerlingen per klasse bij hot ópenbaat onderwijs Voorta hebben Ü en W bij liet gooiiganisüord overleg aanhangig geniaaltt de lie££mg viin 8i pet pensioenebij Jiagü van het üemeen te personeel Ook iwordt voorgesteld het filiaal der b lads bibliotheek en Leeszaal op te heffen Wanneer uit hot reservefonds f 100 000 woidt geput en de po st ouvooraieue uitga Ven tot 40 000 verhoogd kan door genoemde maatregelen f 376 000 worden bezuinigd waurdooihet tekort voor iets meer dan de heitt zou zyn gedekt Nu wordt wel van de jüde der nationaalsocialisten met grooten nadruk verkondigd dat zij part noch deel hadden aan de ergergeering staat nog al kritisch tegenover deze loochening g meent voldoende bewijzen in handen te hebben dat de nazi s met grooten ijver een staats vyandige actie voeren Erauenfeld leider der Oostenrijksche natio naalsocialistische party heeft in een manifest gericht tot de Oottenrijkschg bevotI king wel is waar reeds bij voorbaat de mislukking voorspeld van de poging der Oostenrijksche autoriteiten om door ontbin ding der partij het nationaal socialisme uit J tri roeien maar de regeering te Weenen laat j zich door deze dikke wqorden niet van de wijs brengen Ook zy vindt een oprechte nationale gezindheid een schoone deugd maar zy is niet voornemens zich voetstoots aan het nationaal socialisme over te geven daar de consequentie hiervan zou kunnen zyn dat Oostenryk op den duur bij Duitschland werd ingelijfd en gedegradeerd tot een Duitsche provincie Tot dusver voei len Dollfuss en zijn mede ministers meer i voor het bestendigen der Oostenrijkachp I onafhankelijkheid en het handhaven van 1 ean zelfstandig volksbestaan Zij willen de Duitschers gaarne als een broedervolk beI schouwen en daarmee hartelijke betrekkingen onderhouden maar van een Pruisische opdringerigheid willen zij niets weten i Inmiddels heöTt d l 8t nd zich ver scherpt doordat de pers attaché by het Duitsche gezantschap te Weenen Habicht I die lid is van den rijksdag en in Oostenrijk üf functie vervult van landsinspecteur der J nationaalsocialistische party door de auto r teiten dezer dagen als ongewenschte I vreemdeling over de grens is gezet j De Duitschers hebben onmiddellijk weerI wraakmaatregelen genomen en dr Wasser back den perschef van het Oostenryksche gezantschap in de Duitsche rijkshoofdstad gearresteerd Deze handeling heeft echter de hevige verontwaardiging opgewekt van het corps diplomatique te Berlijn hetwe k an oordeel was dat de arrestatie in j druischte tegen de diplomatieke iramuniI tfit De regeering Dollfuss zelf teekende eveneens verzet aan en deze gezamenlijke I actie leidde er toe dat de Oobtenrijkache perschef zyn vrijheid herkreeg Het optredon dar Oostenrijksche Regeering tegen de nationaal socialisten De betrekkinM£n tussclien Berlin en Weenen vry gespannen morgen door een coup d etat zich van de macht meester zouden maken heeft niet gtaarzeld tal van maatregeien te nemen waardoor aan het woelen en wroeten der Üostenryksche nazi s paal en perk werden gesteld Talryke leiders der nazi s zijn reeds in verzekerde bewaring gesteld en o m is een decreet uitgevaardigd hetwelk den ambtenaren verbiedt lid te blijven van de nationaal socialistische partij Tot deze stappen is de regeering te eerder overgegaan daar de laatste dagen verschillende daden van terreur Oostenru k in beroering De gespannen toestand in Oostenrijk taat wel in het teeken der belangstelling Deze toestand is men weet het ont taan ya gevolg van het feit dat de nationaalMcialisten in Oostenrijk beïnvloed door de overweldigende zege die hun geestverwan 1 in Duitschland Jiebben bevochten te Weenen ook gaarne éen soort Ilitieriaamch ïpnie zouden willen vestigen De Oostenï jksche regeering verontrust door de roe fheid die de nazi s aan den dag legden fn wellicht niet ten onrechte vreezende dat de heethoofdige agitatoren vandaag of Maar moge de aanhouding zoowel van Habicht ais van Wasserback ongedaan zijn gemaakt daarmee is het herstel der vroegere prettige Dtiitflch Oostenrijksche betrekkingen nog geen feit geworden Misschien ib het echter mogelyk dat te Londen waar de economische wereldconferentie wordt gehouden door derden zal worden getracht een verzoening tot stand te brengen Men krygt echter den indruk dat het Duitsche nationaal socialisme per Se zyn machtshonger wil stillen en niet voor de grenzen van Oostenryk halt zal willen houdeïfc Dat dit nog tot allerlei onaangename complicaties asnleidmg kan geven behoeft geen betoog weg Hij wildg met luisteren en ik heb om hem getreurd en toon kwam het dezen nacht over my dat ik u opzoeken en waai aeliuwen mo t Was het op het oogenblik dat Gabnël Huöt zijn besluit genomen had vroeg zij ziöh verwonderd af dat zij die plotselinge vrees gevoeld had dat gevoel van komend verdriet Dat kon t e8t yJjn Ga vei der zei srij met droeve en heeöolie stem Maar toch hield zelfs Uabuel een oogenblik stil Hij vond zijn boodschap niet prettig te meer daar hij verbaasd was deze vrouw zoo bedaard zoo liefelijk te vindenj zoo vol van een goedheid die ondefa moeders en gelukkige eehtgenooten toonen aan hum manvolk De predikent onderdrukte dat gevoel etshter hij iwas hier om te waarschuwen en in die waarschuwing was geen teederheid De man leefde hier m vrede vóór ugekomen waart zei hij kortaf Hij verlietde wereld omdat hij een groote wnde be dreven had aooals u weet Wordt vervolgd liad kroop dichterbij en begon te janken Er komt veidriet Traah verdriet dat te zwaar ooi cna is mompelde daviouw terwijl ij hem liefkoosde nid de wanhopige leetlerliL id an iemand iie beiioefLe heeft aau ten vnend m den nood Zij keek nu over de heitle en zag een Ziwarte vlek langzami ihand diqhterbij komen Ver weg bij do Lipg kloof was die vlek nuwas hij reeds dichterbij en werd grooter eneindelijk wae hij zoo dichtbij dat zij zienkon dat het een manspersoon was Zij dachtaan Achab of Elia aan een woik niet grooter dan een manshand zy alo de wandeIpude figuur gade t etooverd en wachtend ze wist arff niet waarop Gabriel Hirst want hij was de indringer dacht bij zichzelf zoodra hij dicht genoeg genaderd was om 9e vrouw op de helling boven Losfwithens te zien dat de Voorzienigheid hem hierheen geleid Jiad op een goed oogenblik Hij wilde mevrouw Netherchff spreken n niet Griff en zij was alleen Haastig liep hij verder tot hij ten laatste voor haar stond vierkant van gestalte somber van grfaat met het licht van een streng geloof in zijn oogen Trash be snuffelde iiem miiiaditend en knorde want Gabnèi had te weinig van den man dio gewoon is in de open lucht te leven om den hond die de heide zoo liefhad té bevallen De inani en de vrouw zwegen een korte apanue tijds Mevrouw Netherciiff was opgestaan en keek hem bedaard aan terwijl zij zich verwonderd afvroeg wat liij to zeggen bad Ia Griff met bier vroeg de predikantten laatste Neen Hij i s naar Windytarm g an Dat IS goed Ik ben zijn vnenö en ikben hier gekomen om met u alleenlte sproken 1 Zeg mij o zeg mij spoedig l wat ute zeggen hebt I Dat rge met twee zielen apeeltW metde zijne en met de uwe Hoewel zij dofxlongelukkig waa en verzekerd dat een ramp haar wachtte kwam nu toch de trots der vrouw bij haar boven Dat wist ik niet zei zi koeltjes maarin ieder geval bent u niet met de zorg overmijn ziel belast Ja dat ben ik wel Tijding gewerd mij dezen uaclit uatlat ik gebeden had om Licht en mij werd opgeti ragen u te vinden en u en Griff beiden te redden Zij keek even naai hem niH een soort moedo lueuwsgiejiglieid Deze eenvoudig gekleede vierkante man die er uitzag tialf alu heereboer en hiflf als een Calvini tJscli priester moest dg Gabriel Hirst zijn van wien Griff mser dan eens gesproken had Toch smolt haar trots weg toen aij van het gewone norsche gezich keek naar de oogen die groot en donker waren en straalden in een doffen venen glans welke van nachtwaken en visioenen getuigde Zij moest h m laten zeggen wat hij op zijn geweten haxj zich niet beleedigd gevoelen want lioe hij overigens ook zijn mocht in ieder geval wa hij geheel oprecht l bent hier vroeger aj eens geweest toeji de groote sneeuwval hier was zei iij imtverend bij de gedachte dat er weer eenkfierpunt in haar leven naderde TJ kwamtrien om met mijnheer Lomajc te sprekenen ik denk ofschoon hij het mij niet verteld heeft dat u hem toen al gez d hebt dat ik voor hem een gevaar opleverde Dat heb ik antwoordde Gabriel bot