Goudsche Courant, maandag 26 juni 1933

flo IB880 VOOBLOOPIG KOSTELOOS B Tonms der Arr Rechtbank te Rotter dam d d 23 Juni 1933 is P VEBDUIJN 4zn veehouder te Bergambacht m staat vaji faillissement verldaard zulks met benoeming van den E A Heer Mr Th R J Wijers tot rechter commissans en van on dergeteekende tot curator Mr R RENSMA Curator Gouda 24 Juni 1933 Wornipoedei 5 genaamd iiFei initan werken BETEK dan alle andere wormmiddelen en mogen niet geluk gesteld worden met wormkoekjes bonbons teentjes enz daar al deze middelen met die kracht bezitten die ei van verwacht wordt Wormpoeder genaamd iiF Finil n bezitten een byzondere vinding Hike samenstelling en verdruven zeker Spoel made maag en andere ingewandswormen zoowel b volwassenen als bu kinderen WORMPOEDERS genaamd FERMITAN kosten 85 cent per doos 3 doozen ƒ 2 40 Overal verkrugbaar of direct van iicobi Mirii Vfirtilliiir OUDE PEKBLA Fostgiro 17039 Fermitan wordt door de Nederlandsche Wet beschermd Men wachte zich dus voor namaak Wormpoeders met voorzien van het woord FERMITAN worden ais namaak beschouwd nensch een rustige peisoonlykheid van wien toch een zeKere kracnt uitgaat ge pitaid aan de xyroolscne gemoeueiyttneiU in tien Joop van ons gespreü zeiue ny uai Ue aanaiag weiKe op nem gepieegu weiei een natuunyk en z ei te begrypen gevoi s geweest an den veiutocht le en üe latio naiii süciaiiscen inen voeit m Uie kui gtii lal men dei Slag verloren hetJt tn uat 1 laiKL uen aanslag psyenoiogiich veiii aai b ai Dl bteiule verwachtte dat er ug we meei aanaUgen zulten volgen Wann jei zyn krachten hem ei weer toe m staat stenen Zal hy den atryd tegen de natie laal sueiaiu tci weei met alle kracht opnemen en die bliyd zal dan werkelyk rucxsichtsioa ge voerd wolden De stryd vooi de vryutid is Voor dg lyroolöche boeren attyd houidzaak geweest en hieraan zullen iy vastnouden onder geen omstandigheden zal een uieich sehaltung geduld worden noch door roods noch dooi bruine elementen riet gaat in onzen stryd slechts oni dtviyheid van meemng aldus Steidle welkï ieker in d 11 land gehandhaafd zal moetenbiyven Wy zullen geen inmenging m ui zeüöstenrykche zaken dulden door een andeiland Men tracht dit maal al te vaaK iedoen Haer te lande hebben de nationaalsocialisten eigenlyk geen leiding aUe com mandos krygen zy uit Dultschland O k ü imddelen voor hun agitatie wolden hun vatuit Berlyn ter besehikkmg gesteld J Dr Steidle verwachtte dat het nationailsoeialiame nog germmen tyd zou tandhou den met name m Tyrol waar de bevölKiuK uiterat conservatief is en met spoedig loa laat wat zy eenmaal tot zich genomen heeft Daarby ondergaat lyrol natuuilyk dagelyka den invloed der Reiehsdeutachen die m grooten getale aan de Innsbiucker Lniversiteit studeeren Echter zullen alle pogingen in t werk geateld worden om ten minste de jeugd uit de verwoestende hinden dfi politieke agitatoren te krygen en hui weer de zuivere Oostenryksche idealen by t brengen DüllSCHLAND Nieuwe actie tegen de Beiersche Voikspaity Alle rykfldagen landdagleden d i Beiersche Volksparty m Munchm m arreste gesteld Het Woltfbuieau meldt uit Munalien di lij de liuiazoekinyen bij de fuiicUo naii seii an de Beiersthe Volkspaitij uitgebitid Il all naai is gevonden dat ajin eD luopig oiitleizoek 18 ondeiiworpen en vKiar uit zoy gebleken zijn d de paity in na i v t relatie staat met da legeenng Dolfuss IL ÜOBteniyk Do Ueiersdie politieke politie heeft zitli noodzaakt igezien de aanhouding der nji laf en limddagafgevaardi deii van de h F te gelasten Volgens een polilieberichl heeft het on eiAjek a mgotcond dat het politieke ka llioh i nie Cl naar geatrtpfd op elkg wi i H H Aannemersl Maakt gebruik van de Begi ootingsstaten Gedetailleerde berekeningstaat van onkoiten vbor Uwe mschi viagen Verkrijgbaar al of niet met loise inlegvellen Priji per vel lO cent bli SOaluks i TVi cent per vel bi 100 atukl cent per vel Uitgave A BRINKMAN ZOON GOUDA tjeef het op jongen Ik hen je de baa hygdo iS d Maai onft herstelde aicli Hij dacTU mi met aan Hester s toekomst ook Ned vei af dat zyn vnjheid op het Hpet atond ij vochten om de goede zaak van het veditt en dat maakte hun blo d tn hun bj i i lioet en de slagen kwamen steeds haul i aan het uitspansel werd vom lien beiden steeds dichtei met flitsende sterren en ma nen 1 ezaaid maar do zang hunner onee temde voorvaderiBn klonk hen in de ooien Weer gingen zy rond dg binnenpl lat aioot zwaar en cnvermoeid en geen v belden wilde wyken Zul je dan nooit liggen brulde Np I toen hij ton slag over zijn wang kree Neen jongen jy zult onder liggi ii antwo rdde brilf De andei sprong op hem loi hlJ zelf het er nu op om het geveiht fe doen tnicl gen voor de ndem hem zoy begeven r rTiff die op die kans gown cht had duwde Ned a afwerende onn op 7yde deed een pas of twee naar rechts en zwaaide zy iirm rond met een slalg die een oe trevfH zou kunnen hebben Ned O Biofken Cluug viel slap neer waar hy stond en zijn vrien nu zeker van zyn overwinning haastte i hem naar de pomp te sleepen Het duuitle lang eer de gestadige triwiiter den gevallen man deed ontw k ilanger nog voot nj de kracht vond ziop te richten en naar den mum van tiPtliuis te strompelen Tocli was do oude in nigp ghmlach om zyn gekwetste lippen tih keek naar ürifT met fen lustigg bewondering Wordt vervolgd Tefltoonstelliny II 01I LT1 HEDEN AVOND CONCERT van de Accordeon Vereeniging Vieux Camaradts UIT ROTTERDAM geheel bestaande uit hai monica spelers Veidei DANSEN van 9 11 uui Optreden van den humorist PAUL DUVAI Entree 30 cent alles mbegiepen Geopend van 2 S uur en van 7 11 uur Heden wordt besüst uitgeieikt GRATIS VLUCHT K L M NV 4t f Giatis koffie en theediinken koklcMi zoo gouw sche fgeloopent rubLerhokkofi uilgliidon Esn haal iivo u dl a n mm é lm Ut ar vmertum ep dotuw diMmiiakar M lh l BH Uii d BUUOOG bakken plcioM Zazi ng w ldig ta fcMt ami slipping en gabaliü piwcadi va d Wead Miln fobriak Boya n il l aa ii da pni Mar vaardaaHf Wood eitdH voor zomimmtmrimal mlUém W Hakken UT Of DÊ NAAM £ N WElGEfiT MHDEkWAMDIGE NAMAAK V Koop het W € € f ietsTlag et je Terwijl de vrooli ke kleuren vöórop Uw rijwiel wapperen zal het Uprettig stemmen dat ge Uw landgenooten wier gezinnen zoo zwaar werden getroffen door de moeilijke tijdsomstandigheden niet hebt ver geten I 6oe het nog heden en steun het mooie werk van het Nationaal Crisis Comité 486000 Het vlugge vlotte vaantje is een sieraad voor Uw rijwiel U kunt het bij Uw Plaatseli k Crisis Comité a F Q 25 verkrijgen Ga er morgen even langs N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRKCHT Pandbrieven f 64 000 000 iesarvM f 1 760 864 06 DE BANK stelt beschikbaar 4 pandbrieven d lOO zijn de oorzaak van lastige kwalen en klachten zooals Vermoeidheid Maagbezwaren Zenuwachtigheid Prikkelbaarheid Slapeloosheid Vergeetachtigheid Algemeene Zwakte Vyverwui die klachten w rdt weer gezond met SANATOCEN Hm Zcnuwaterktad roedscl in stukken van ƒ 1000 ƒ 500 n ƒ 100 De Du ectie Mr A J S VAN UER Mr P R HOORWEG 24000 geneeaheeren Allen erkennen SélMtostt zonder voorbehoud ala een Inaal witofkaDd vocdael D jia wi n wM 1 Jloii dt vumétrhaaMik sUrkendt utüJrfMg uon Sonotogm vaU nut U S ml Mt wr dwztndta andaran doet t l lul eZ M Ü daan Waai StnaioBcn vamdt é Bm WB P rr t m tanuwen oci pho IfceHMin $ U A Ji Apochcktn il Fl 1 per bu AtS gil U ilap voell en lusteloos zoadat h i leven meer e n lagi dan een weogde la ï esdi U dan vol vertrouwen tot Sia toftn Duizeoden meuchwi hebben dat ver moeide gevoel gekend ea hebben nieuwe lewndheid en leveotliut teru gekr fBD nu Stnatoten Want Sonitogen vnetedu de ant lUgen van Uw gezondhtid het voegt Icndu toe aan de kfacht di gif reed beat tt vankt loodoende dat gi U dóór en dóór genmd gelukkig gaat wtden Dat SaBetogen U wnketfjk pMuidv m fcfwluiger maakt wordt bevs d dirÜuGike verkUnjigeo m niflt i 72 Jaarga Dinsdag C7 Juni 1988 eOIIMHE CODMir NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dltbladverschijnt dagelijks behalve op Zon eoFeestdaéen ABÜNNëHLNTSPRIJS per kwartaal 2 2ë per week 17 cent met Zondagsblad out kwartaal fZ90 per week 22 cent Qveral watr de bezorging per looper geschiedt franco per poat per kwarfaal f S 16 met ZonduggUad ƒ 8 0 AbonnemfiAteii worden dagel ks aangenomeii aan oos Bureau MARKT SI OOUDA bf onze agenten en loopers den boekhandel en de poatkantoren Onze bureaux aqjn dagel ka geopend van 9 6 uur Administratie en Kedaetie Telef Interc 274 Postrekening 48400 ADVERXBNTIBPRUSi Uit Gooda en omatrekan ibehoorenda tot den bezorgkring j 6 regels fi O elke regel meer tUJ2 Van buiten Gouda en dan beiorgkring i Ë regels ƒ 166 elke regel meer ƒ êM Advartantifa in het üatardagnnmmer 21 It bijslag op den prijs Liefdadighakls advartantUbi de helft van den pr Js INGËZONDliJ MEDEDEELINGËK 1 4 regels 2 26 elks regel meer ƒ 0 60 U ne oorpagina 60 hooger Gewone advert ntien en ingezonden mededeeünitün bij coötract tot zeer gereduceerde i pi s Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van oliede Boek Handelaren Advevtentiebureox en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsmg aan bet Bureau zjjn ingekomen teneinde van opname verzekerd ta zQil BUITENLAl4 3CH NIEBWS jet urne door de Vereemgde Staten Litwmof a pogingen tot toenadering tot de Pransche delegatie bchynen daar zeer koel ontvangen te zyn Naar verluidt zou de Bank van Frankryk een poging om een handeiscrediet vooi den Ruastschen handel te verkrygeii hebben afgewezen Baldwin heeft een met spanning veiv v achte verklaring betreffende de Engelseh Russische geschillen afgelegd Vele lieden zeggen dat Engeland groote handelsverlie zen heeft geleden door het verbotj van m voer van Ruosische artikelen Dit ia een groote dwaling Wanneer Engeland zou hebben toegestaan het Kussische optreden zonder protest te laten paaseeren dan zou er geen veiligheid meer bestaan voor En gelsche onderdanen oodra de Engelsche ingenieurs weer op hun posten zullen zyn tfruggekeerd zal Engeland het invoerver bod op Russische artikelen intrekken mits Rusland zyn repressaillemaatregelen even eens te met doet OOSTENKIJK IK lfuas dreigt met doodstraf tegen de N S D A P Bondskanselier dr DolLfuas heeft op een byeenkomst te Weenen tydens een redevoelUig aangekondigd de doodstiaf tegen de N S D A te zullen invoeren meldt V D In den nacht van Zaterdag op Zondag zyn 1 i Oostenryk wederom eenige incidenten voorgtskomen Zoo werd in Gmunden m Saizkammergut een bomaanslag gepleegd op de woning van den Chnstelyk sociaten bi igemeeater Thomas in Oberbayemmark iT fen bom ihtploft tydens eeai z g Eeger ftuer welke bom dooi onbekenden tusschen het hout van den brandstapel waa gedepo neerd Naar uit Salz Johann m Tirol werd gemeld 18 aldaar in het gemeentelyk zieken huis een afdeehng ingericht voor politieke g angenen daar de gevangenis vol was Zaterdagavond zyn m Beneden Oostenryk voor zoover bekend vyf vroegere leden van de nationaal socialistische fractie van de I iuiddag in arrest gesteld o m de gouwlei dei voor Beneden Oostenryk kapitein Leo pold e de actief dienende officier van het brndaleger fealiger Onderhoud met Dr Steidle Strijd voor vryheid wordt voort gezet Een speciale Vaz Dias correspondent had een kort onderhoud met dr Steidle den he lenden Tyroler Heimatschutz letder die naar men weet eenige weken geleden door een aanslag van nationaal socialistische yde zwaar gewond werd j Dr Steidle ontving ons aldus dé corres 1 pondent m het ziekenhuis waar hy nog I steeds ïerpleegsi wordt Hy ia ongeveer 50 jjar oud en maakt nog ondanks zyn zware verwondingen een krachtigen indhik Dr I Steidle 18 in den omgang een aangenaam De economisch besprekingen te Londen ENC LAND Litwinof 8 acflviteit te Londen iNaai een Kussujcli Uiitsche verzoening De kwesUef van de erkenning der Hovjet unie MiDor Amerika De Lngelache regering heett den ecisten lap getlaan Ui de jrichtiig van een oplos aing der gespanneni verhouding tusschen LngeUnd en KuslaiÉi De Biitscne nuniatei Van buitenlandscne Jiaken sir Join bimon heelt de Huasische Jyolkacommissaris voor buitenlandsche zake Litvvmoi uitgenoodigd vooi een besprekin op Vlaandag ui het holeign Office by we ke gelegenheid ongi twyleld het Lngelscfce invoerverbod en de viylating der te Moskou m gevangenschap z iiüe Lngelsclie ingenieurs Uer Vickers faüiieken MacDona en ihomton ter apra k zullen komen De Daily Lxpre en andere bladen verwachten reeds met jlekcrheid dat het reauttaat van het onderhoud een gelyktydige op 1 effmg van het Lrajelache invoerverbod en ue mvryhetdsteltingt der Lngelsche inge n eura zal zyn De oruaamste punten om te komen zyn reeds weg uitgewerkt zooechts gaat om een for Beide regeeringen zul waann o a het recht ititieel op te treden U gen verdachte builenlanders en het norma lp verloop van het wckers proces te Moskou worden erkend Liwino die oorapronkelyk reeds eerder naar xaoskou zou terugkeeren heeft zyn vertrek uitgesteld tot dat deze Ziiak geregeld is De co nservatieve Morning Post is zeer verontwaardigd over de tegemoetkomende houding van F ngeland tegenovei de sovjet regeering Sir John bimon s uitnoodiging aan Litwmof schynt m sommige conaerva tirve knugen de uitwerking van een bom te hebben gehad In deze kringen is men van nieening dat Engeland geen enkel compromis mag aangaan en dat het invoerverbod op RuasiBche goederen dat op 18 Juli a s dfloopt verlengd moet worden Litwinof heeft verder besprekingen ge voerd met verschillende Amerikaanache v rtegenwoordigers o a met BuUitt dien by op de hoogte atelde van zyn wensrhen en plannen voor een verzoenmg tusschen dp Vereemgde Staten en de sovjet unie De Daily Telegraph weet te berichten dat Bul Utt den Rusaischen volkscommissaris eeni pe hoop heeft gegeven dat de Vereemgde Staten misschien binnenkort het diploma t eke recht van immuniteit zullen toeken nen aan de Ruasibche handels vertegen woor digingen m de Vereemgde Staten Hy voeg de echter er aan toe m verband met de En j gelsch Ruasische spanning dat Londen niet i de juiate plaata was voor een besprekmg 1 over de kwestie der erkenning van de sov Neville hambeilain ovei de internationale schulden benatoi Couzens uvei cie Ameiika nsche econoimtjche politiek oy Chamberlain erkende dat voor dit doe e iöt een behoorlyke organisatie der schuld cjütheia welke organisatie bindende over eenkomsten zou moeten aluiten zou moeten orden ui het kven geroepen Hy gat m ü trwegmg dat een itüdctioneele commissie ch zou btizig houden met dg aangelegen htid van het mötellen van een boven de pai tyen staande zuiver adviaeerende organiaa tie welk lichaam zoowel voor de schuldeischers alb voor de schuldenaren aanvaardLaar zofl zyn benator Coiuen ver de Amerikaan Bche economische politiek Hierop volgde een uiteenzetting van den Amenkaansehen benatoi Couzens een der bekende repubUkemsch gezinde Amerika ncn Ue Amerikaanache gedelegeerde ètelde de Amerikaanbche economische politiek tot op wekere hoogte als voorbeeld voor internationale pogingen om een verbetering van tien aigemeenen toestand te bewerkstelligen Ky betoogde dat het met voldoende is al letn dt pryzen te doen atygen tegelykei tyd moeten de schuldenlasten worden veimm terd Uok kan men zi niet alleen door tinancieele of monetaiie maatregelen alken de cribis overwinnen men moet tegelykei tyd zyn toevlucht nemen tot byzondere maatregelen tot vergrooting van de koop klacht der bevolking De regeering zal aldus Louzeiïa in de naaste toekomst de leidmg van het econo miaehe leven op zich moeten nemen om den particulieren ondernemers weer normale gelegenheid te geven tot het verrichten vaa normalen arbeid Den koers dien de Amen ka nsche regeenng volgt is regeling der productie en atygmg van het verbruik waarop noodzakelyk een prysatygmg moet Vandaag zullen de besprekingen gehou den worden omtrent het per i Juli van klacht wordende Duitsche transfer moratorium Dr Schacht is reeds per vliegtuig Ie Londen gearriveerd Naar van welingelichte zyde wordt vernomen zou Schacht met positieve voorstellen naar Londen zyTi gekomen Naar verluidt zou D Schacht voorne mens zyn een renteverlaging voor de Dawes leening van 7 tot 5 c en voor de iieuter meldde güsteren uit Londen dat men in ufticieele kringen tevieden ia over ÜL voideruigeii dt i economibche conlerentie wuai de werkzaamiiedeu een week voomitteiüuptn zyii op het vaaLgeatelde program Ue onderhaideliiigen voor de rest van de eek zullen m hooftl iadk van particulieren dard zyn tit overeenhtemminj langs met officieelq dat het thana nog i meeie overeenkomsl len nota s uitwissel van Kualand om ju De besprekmgen in de lommiSHieg Daar dt economiathe subcommiasie haar vierkzaaiïiheden beëindigd heeft weis iij gisteren een commissie van redactie adn bestaande mt de vertegenwoordigers van l igeland Amerika Zwitserland Irankruk y ÏMen België Itaüe Duitachland en Hon 4 g rye In de commissie voor hamlelspoUtiek ver klaarde Sololos soakl aprékemi namens Bul garye Lstland Hongarije Letland 1 olen Koemenie Isjechu lowakye en uid blavie dat iy geen cün entie kunnen aanvaarden oor de afschaffing der verboden en beper kingen van den handel mdien de landbou pioducten niet n de conventie worden opgenomen y kuimen ook niet aanvaarden dat d atöchaifing der reatnctiea betreffende ütit producten afhankelyk zou worden ge fiteld van de organisatie der landbouwpro diiitie Liancarelii itaiie maakte voorbthoud ten aanzien van de tngelsche meen iig aan gaande het onderscheid tuaachen invoerquota van nationaal protect oni tiacli stand punt en quota ingevoerd om international c treenkomsten te vergemakkelyken met iift doel om üe productie te legelen Het voorbehoud betreft de noodzakelijkheid om uc belangen te beschermen van de staten dit aan dergelyke internationale overeen komsten geen deel hebben In de middaguren is het woord gevoerd iooi Geld ZIJ Ie ziel dei zaak nooii de zaalder ziel it vin aan mijn haardstede gebonden was Ik verzekei j dat wy vóój ei een weekom was als Kat en hond samen zoudenvethten i Ondanks zicpzelf moest Griff lachen Datwas de oude Ned de Ned die menig ding gedaan htwf dat niet door den beugel kon en die toch altijd getoon had een vroolijke goedhartige veiwaarlooade knaap te zyn wieuh groote allesotverficdsehende fout v as dat liy aJleii aandriften dadelijk ïehoor zaamda en dat die li eiii dikwyis verder voerden dan h j zelf weiischte te gaan GnfE was hiei gekoiheu meteen jiust begiip van het kwaad dat luj Henter gedaan had maar nu kon hij het kwaad w aarvan dg schuld iiipt alleen bij den man beiusUe ook van ien anderen kant te bezieq Hester was ook zorgeloos en er op uit de mannen achter zicli te laft n dai n net zou kunnen zyn dat Ned zoo m verzookuig waa g e d dat elfs een stqikere man dan hij ftaraan geen weerilan d had kunnen hfedeii Jin toen weer lierinnerde Onff zith zyn belofte er de steeds grt oter wordende ellende op HeSter fe gezicht en luj verhaid de zyn hart t en zyn kameiaytd uit ioe ger dagen Je moet haaar t rouwen Neil aJitwoord de hy onverzettelylE Regryp je niij dan niet Ik lieh niets tegen het meiBje en soms veiboeld ik mij dat ik met zou k Unnen leven zooder de gedachte a an haar niaAf het is Jiuöt om dat ZIJ een meisje is en omdat ilr ben die ik hen Zooalg ik onlaiiiga gezegcf heb je zoudt je evengoed tot den wind kunnen wenden met je sol om een gezia te be sturen Toch zal je het moeten doen z i Griff Ned 1 on ook koppig zyn ais hij wakkei was gemaakt wat twee of due keei m zyn gemakkelijk leventje vooigekoinen was on nu kwam een ruwiieid ovei hem die ijn waie natuur vreemd was Tk houd van je en ik zal van jo blijven houden mijniieer Lomax al zeg jp nog zooveel maar ik verkies niet naBi je pijpen te dansen wanneer je dat zoo eens mvait Heb ik niet onder den blo len iiemel geleefd Uen ik niet nj geweest om te komen en te gnan zooaifi de wind en ei is nooit i niaiKl geweest die mij vragen deed wtmnecr ik op Bratken Clough teiughwani Ik zeg u ik zou Btikken als ik getiouwd wop Gnft dio den mnn kende wist dat hij door veireding geen ander resultaat berel ken zou Kij liet dus plotseling alK a gu menten vartn deed zijn jas mt en Btio ptP ijn hemdsmouwen op Wij hebben nog nooit lanien gevocli ten Ned zei htj Denk je dat je my zou kunnen kloppen Ned begon h m te begrijpen en strooptezyn eicen mouwen waf Iiooser op Ik reken er op dat ik dat wel zal klanrapelen zei hy in een goede bui n ala ik jp kan K opi en dan behoef ik vo r nieninnd van hier tot Lancashire meei bnnï zyn Dan zal de zaak op die manier hesliBt woiden Ja dat geen eerlijk spel Ned Als JIJ wint zat ik je niet meer met Hester las tig vallen ala ik wm ga je moieen naar Windyfarm en vraag je haar om je te trou wen zöo gauw ale de dominee van Marsh oütes de huwelijksatkondiging kon doen plaata hebben FEUILLETON Ooor smart gelouterd door HALLIWELL SUICLIFFE Vutr Nederland bewerkt door J P Wessehnk vau Roaaum 92 Nadruk verboden Er was opietlit verduel opieelit zelfon lerzüek p iNed a elait te lezen Ik kan iHtleiiDUil met denken f iru hij veidei ter wyl hij hiet zorg een tweclt strootje uitkoos eu ik beken dat ik nwit veel ver liei clan mijn neus kan zien luajir iiet lijkt mij tiaid en ik kan het niet overwinnen dab je nnidut je een weinig v ui een meisje fioudt lol zulk epn slaveinij moet veivallen Kijk nijj nu eens aan i Kijk toch eens n m ie ik er uit td n vent dia stig niet edi viouw zou kunnen leven en al de l evolgen daarvan op iich kan nemenP Dat zul je moeten leeien Ned Kijk eens mijn leven ib tot liedMi lioht Pn prettiK geweest zoo ging Ved voort iiardnekkip tia htend 7 c te verdedigen Tk went vvaar ik hazen kan vinden en kor hoenders en nu en dnu ii koppel fa mt en 5u df n o hnden en fi mten en korhoen derh UI hazen maken vo i mij het leven uit maar zij halen len jongen b na ht let bed uit weet je dat wei Nu zou het neiBje met zulk een knaap erelukkig zijn zou ik gelukkig zijn indien ik myn geheel © Ned peinsdt en poo je terwijl liij Jiet Bliootje van den eenen naai den anderen kant van zijn vroolijken mond lie veitiui zen Dat was nu eens een avonluui naar zijn liart on a l was de mzet groot het plezier was nog grooter want naa t ten liaaa hiald Ned het meest van een gevecht van man tegen man Ik stem er in toe zei hy Ik denk wel dat Ik het veilig doen kan maai je ziet er nogal taai uit daai houd ik eig nlyk niet van maar laten wy maar hennen ik lioud my aan de overeenkomst y drongen dadayk p en het veel ten be n heet en vlug Vyf jaar geleden voor dat het werk kracht aan Gnff s pieren verleend had zou deze geen kans ehad hebben met den tegenstander die zich m het vuistgevecht geoefend had ondei d luwe hamergla en van dt heitlemeiiitchen maai nu waren zijn spieren ala g hard 8 aal sterk buigzaam en onvermoeid Itónu om de binnenplaats waar de mest lag voeli ten zy tot op het laatst Oriff liem dm ge nadestoot gaf en den andei in tn poel van rpestnfval emeet OedurcndL een oog nbllk dacht h j da t de stnjd afgeloopen was n aar Ned stond weer op van top tt L teen besmet rd met bloed en afval maai vrot hjk als een leeuwerik in het zxjneische i lauw Ik vecht voor mijn vrfjheid Kom op lieve jongen hijgde hy Weer vochten zy en buitelden en diaai den over de plaats en spoedig kieep Gruf een slag op zyn hoofd die hem de sterre tjee voor de oogen deed dansen loen volg de weer een harde slag en hy wankelde