Goudsche Courant, maandag 3 juli 1933

EEN PHILIPS SPANTTOCH DE KROON MANKT9 No I883B UITVERKOOP IN ALLK APDKBLINQBN LIFFMANN OOUDA TBLBFOONSaaa MIARK T 80 WILT O lil TieOWIIIDEN eerste klas materiaal en tot Uw volle tevredenheid worden bediend Wendt U dan tot de fi i OEXXEi S ZeNEM VEST 35 TELEF 2388 BILLIJKE TARIEVEN BUITËNLANDSCIÉ NIEUW N ENGELAND HeC Kngelsch Russische geschil uit d weield Het Ëngelsche embaigo oi eheven Ihorntun en MacDonald op vrije votten Hervattmg van de onderhandelingen over een handelsverdrag i en ctHnmuïiique van het Kngelsehe de partemer t van buiteniandsehe zaken meldt dat de stïvjet ambassade heeft bentnt dat bet ver2 ek om gratie van Thornton en MaeDonald die m April j 1 tot straiten van resp due en twee jaar gevangemsstiaf ver oordeeld zyn gister door het preaidium van het centrale uitvoerende comité behandeld 13 en dat de vonnissen gewyzigd zyn zoodat e e twe hiannen onmiddellyk het sovjet giondg Bbied moeten verlaten Zy zyn giajtei avond pp vrye voeten gesteld Tegejykertud heeft de sovjet volkscom mibsans voor den buitenlandschen hande het contraembargo op den Engelschen m voer opgeheven Een supplement van de Londen Gazettn heeft gisteravond een proclamatie van den koning en den ministerraad d d gister ge pubhceerd waardoor het op 19 April geproclameerde embargo op bepaalde Russi sehe gpederen 13 ingetroikken Het communique voegt eraan toe dat ter stond maatregelen genomen zullen worden voor de hervatting van de onderhandelmgen o er een Engelsch Rus isch handelsverdrag welk § 7u len worden hervat op het punt aarop zy door de arrestatie van de inge nieura an Metro Vickers zyn afgebraken Thornton en MacDonald Thornton en MacDonald die gisteraavond cp vrye voeten gesteld zyn zullen waar sehynlyk vanavond naar Engeland vertiek ken VEREENIGDE STATEN Bmtengewone kabinetsraad m Amerik 1 aan boord van een kruiser over d Economische vraagstukken la dg heden lan btwiJ van den kruiser Indeani ilis te houden buitengewone Itabi iRtjjiitt uilen alle economische vraajf stukken i alles wat beti ekking heeft p d economische weieldconfeientie te Lon i t n wolden beoproken Daaiiia 7al het ant wooid van Koosevelt mzak Il quatstie dei stal lil eiin bekend woideu gejnaakt DUITbCHLAND Hitler blyft k ttholiek jNaar het W B me wordt te Berlyn een oficieele bekendmaking gepubliceerd Vtin den volgenden inhoud n de geheele wereld zyn berichten ver üpieid dat rykhkanselier Adolf Hitler tol de evangelische kerk zou yn toegetreden Deze beweringen zyn uit de lucht gegrepen en gelogen Hitler behoort nog steeds tot de katholieke kerk en is met Voornemens zl te verlaten pe skadervlucht over denpceaan otigjhkt DIT MERK Goed nieuws voor Heeren Rookersl Wil gerea U II Sigaren roor 1 kwartle en 7 Sitrarm met 1 oni Cruutabak o r 1 kwartje Voor kwaliteit wordt geheel ingeetaan Alleen bü R VEERMAN Turfmarkt 56 WISKUNDB leaaen aangobwlen jp teer billijke oor waarden voor leerlingen B B S on Qynmaalmn yoor candldaten BOUWKIJN DIG OPZIOHTEK enz door De belangstelling voor ftJederlandsch brikaat groeit De Huisvrouwen verlangena de werkloosheid te beSi ilden zoeken naar artikelen Vin Nedetlandsch fabrikaat te herkennen aan bovenstaaoBmerk V N F Mercunus Havermolc 6 kooper dan elke buitttiland scheenheeftdatmerk V N F ict vtti clfeii ialiuönaclien ïiiinirit i Vaji dü idihtwiil tiiidrBdli i is ttttiligotli md lé 5 45 iMaulö W Örbett llojigeiitjiil m eéil Liiii te Um i nni gitJuiiiP Pt MJdenii lg apiiHtiii ie oj ii6 Tan lut hlti is I uitgerittl ün it itulifPUKcht I u it Li kiilit j 18 i tLi gmoigen gt brckj wui lietjni tfrbencjH gun weeiberl ltr horrhcht il In elp loikli vtlö Ürbetello iiuiu guilHtig vli gwet j it 4 10 wei gPiB fedAikt all te 4 30 gaf iii bt j l adn iiW rd a4i de vJiögtu Binnen 5 nimuten liaxlden ja i lilt geut J lagtii clubleden van llö l iiiiin rtingin Ifi 24 w tu lvh rtuig n aan Ik ohJ gébraPlit Htt fta de tweeile iitüal JU zulks L osdiuddö tiocli Ihajib g dts tait Mcikdijk do f lx motoren wmiei ainge ot om Jez V lattii warmlotpeti Allerwego ml lüsdieid genoii tn I ang den otntM n I uil r n giouU nienigta vtr iiiiitld du ifpfis vnktn lang op dit moinnit Ikcn ten luid gejUKJi dei menigte vergezelde de vliegeis nis Inatsl groet an den Ttali ainsciien bodem Boven Genua Te 715 minuten werd de Iwivolking van Genua door sirenegeloei van de Botiepen in de haven aowekt en gtwaarwhuwd dat het egkadei van mmiatei Ballx óe Htad nader de Inn minuten later j togen de 24 vlieg Imgm lioog nei de stad Ht t weei wns zeer gnnstij eïi de viie rtuipen wartn duidelijk waar te ntmen De inwoiters an Genua nelden naai dt open pltiii n di i stad of Ipgaven zuli p de daken om hun landgeinolen in d lucht to kunnen gadeslaan IJe vlieatuigen die een groirte snelheid Imdden waien s poedig weei uit het gezuht Ball o het ft don afstand an Orbetello i i denua die on fvter 200 mijl bedraagt in noo gitn 1 uur afigelegri Om t ks 8 uur vloog htt Lskader over Atilaan De vlieizfuigen bevonden 7ioI naar Hunting p 3000 M ho gt Fike lne li r P S DAUVILUER ILARTENSSINGEI 12 MERCiURiUS Havermou 2 f Kllokaasfes volvet BB et pei stuk DELFT S ROEM prima 60 et p pond bfl P G TEEKENS Gouwe 55 Gouda Kaashandel in t groot en klein ceA r pek pondspAk Accountantskantoor W T J ABBEMA rniTn A a s h Instituut van Accountants u u u u A CRABETHSTRAAT 7 BEHEER VAN VERMOGENS SPRPBKURFN DINSDAG 7 8 UUR NM Protestantseh Goudschs BefrafanltOndernemlng Dir H VAN DER GRAAFF Blauwstraat 19 Telef 2231 DONDERDAG 10 12 UUR V M DAMES KAPSALON M J de Jong Telefoon 231 Speciaal Dames Kap salon Permanent Wave eyat Wella Parfumerien en Toiletartikelen GEOENENDAAL 76 GOUDA DUIZENDEN bezoeken elk jaar de REEUWIJKSCHE PLASSEN en brengen daar uren vol genot door VERHOOGT DAT GENOT door U te laten voorlichten door het uit stekend beoordeelde fraai uitgevoerde werkje De Reeuwijksche en Sluip wijksche Plassen door Dr A SCHEYGROND TWEEDE herziene druk geïllustreerd met 26 afbeeldingen naar foto s en ponteekenmgen benevens een duidelake KAART van het plassengebied PRIJS f O 50 NOG SLECHTS ENKELE EXEMPLAREN Verkrugbaar in elkea boekhandel en bij de Uitgevers A BRINKMAN ZOON Markt 31 GOUDA P I BTEI 1IISIS Leeraar M O Hand en Lynteekenen II L E S S E N IN HAND LIJNI EN DECORATIEF TEEKENEN I OPLEIDINGL O HANDT Ëebrokeo Auteruilin kunt U voordeelig laten herstellen bfl H ZANDVOORT WUDSTRAAT 25 GOUDA Telef 3361 Vraa t prys t valt U zeker meel Pitmoppen Amandel stengels 20 CENT PER ONS Ffn irned lerstaantlrr emoovoorts lammer dat de meeste edeiiaan juist dat too dl ie li alxe uooid met uit spreken FEUILLETON Door smart gelouterd door HALirWFII BUTOLTFFE f r Nederlmd bewerkt door I 1 Weespiink van Hossum WATERTOERISME Nadruk verboden HOOIüsri K XMJ De laatete greppel Wag Nt l O Braeken Cloii li in 7ondtili i gen UKBtand Hmdvfann r V Giift eik trh lom I 1 ieicikfe m n Vn tei om Hij was wel i wa met k u j P iiat wa gekmusd tn g h ukt n de knok Pis van zijn handen wiu t uw nff bad stilgeUftan bij n lx ekje in ITJWT cewassohen maai zijn 2 If door zulk koeï heibmun water als WA I Prinir konden weggewiscbl worden Mevrouw NethertJiff ongoru t toen iiy n t zoo spoedig terugkwam als h j belooft mw was liem ien iaaUt tqgemoet gegaan Het hmderde nu niets zei ze m zicLelf dat haar trots eigenlijk tegen zoo n verlan n tl gezet toon ging hij bedaar l naai haai toe en legde zyn handen op hanr fcchoudeis Denk je er nog steeds aan wat Uabiie ge gd heeft vroeg hi Sonia 18 t of ik zijn wooiden weer hoor Hij was zoo aekei ü even z kei als hij ei van is dalieder mensch verdoemd is di niet preciesleett als tanbnel Hirst even zeker als in IS dat tien mensch een aondaar is dooi geboojto en VOOI beschikking Luister naa i mekmd Te moet de ellende van dien avon I eelemaal uit je gedaohten wegwiaselienen je moet nif beloven dat wie of wat eoik naar Lostwithens geslopen komt ala ikmijn rug gekeerd heb je rustig zult wachten tot ik terug ben om hem te antjwoorden 7ijn lieflitrheid en de zwaie druk van zyn tianden op iiair schouders dedtn Nell Ne tehrchff trillen Het waren niet 7i n woor den maar de meei derheid dt luwe harts tochtelijk eenvoud in zijn to n die hani hart van geluk deden kloppen Want Nel wilde toen zij zich igehetl aan bem gegc en lad nietb weten van die ooqutttene wiai ochler ten vrouw haar liefde soms verbeigl en die zich vermond achter etn zekeren trots Ik zal wachten en jij zuil hem antwoorden spraJï zii met etw va ten blik indo eTij7e ooiren die eens me i m t va eweg gestaard hadden dan nu Wordt vervolgd BLAUWE DRIUVBN VEKSOE AARDBHBN AALBUSBN TAFELTHUIN TAFBLAPPELBN SINAASAPPELEN riTKOBNEN BANANXN TOMATEN NIEUWE nJOEN SrrtTOENTEiraAVBR DOPFB KASTANJES rSVCHTBN IN 0LA8 BN BUK DiTeni morteii NOTSN irnuKnisN Tem Mrtea NOTSN De Goudsche Fruithandel nrma WmI A LANOBTIENOEWE027 TELEF SSie W SBRU IN ALLBlAPDBBLINaKN UITVERKOOP Thalia Theater piesenteert van VRIJDAG te m WOENSDAG de nieuwste Aafa Operettefilm EinMannmitHerz EfcN MAN MET EEN HART Een d rigetellige film met muziek van ROBERT STOLZ DehoofdioHen worden vertolkt door GUSTAV FRoHLICn en MARIA SOLVEG In ons amusant bupragramma Je kan me nog meer vertellen een doUe 2acter TOEGANG VOOR lEDEREN LEEFTIJD BESPREEK UW PLAATSEN VOOR VRIJDAGAVOND J HÜLLEMAN GOUDA Dealer 7Bt it Ofiioial KLEIWEG 20 TELEF 28SQ Bericht dat dezei dagen een NIEUW MODEL FORD 8 CYLINDER m den handel is gebracht Deze auto heeft een wielbasis van 2 86 Meter en 18 grooter ruimei en sieüxikei Viaagrt nadeie b zonderheden aan bovenstaand adres ZATERDAG I JULI EEN AUTOMOBIEL VAN LINCOLN KWALITEIT VAN 8 TOT il UUR GROOT CONCERT IN DE ff KLEINE BETUWE door de MUZIEKVEREENIGING T A V E N U te Schoonhoven ± 30 personen KOMT KERSEN ETEN IN DE KLEINE BETUWE De kei sen weiden gewasschen en hygiënisch opgediend BT Voor scholen en vereenigingen verlaagde prezen J ZONDAG 2 JULI EXTRA AUTOBUSDIENSTEN Veitiek Autobusstdtion Gouda 165 3 3 30 4 35 en 6 15 uui Veitiek Kleine Betuwe na i Gouda 6 en 5 35 uui Zoo noodig latei meeideie wagens beschikbadi PRIMA CONSUMPTIE tegen BILLIJKE PRIJZEN De Ondernemer Haastrecht W KOMPIER DAMES Mp ONDÖRVINDING LATEN AL i I1 0 HAAR WaSCHGOED BEHANDELEN bii STOOM WASCH EN STRIJKINRICflTING N G ROEST v h Gez Etman Ftoweelensmeel 8 Gouda Telef 24M Depot Prin l J VERHUIZINGEN en EXPEDITIE Brandvrije Bergplaatsen VOLLE GARANTIE LAGE PRIJZEN EIGEN AUTODIENST op LEIDEN en HAARLEM en IJMUIDEN over B degraven Alfen Koudekerk Zoeterwoude Leiden Oegstgeest Sassenheim Lisse Hillegom Bennebroek Heemstede Haarlem IJmuiden GOEDEREN WORDEN AFGEHAALD Beleefd aanbevelend L N POLDERVAART TURFMARKT 1 TELEF 2534 GOUDA IKSTAER VOORIN DAT AL WAT GIJ KOOPT IN Ji MreliTs Mm EN ELBCTR WORSTBEREIDINC J = THAVBN e NIEUWE PROTESTANTSCHE BËGRAFENISONDERNEHING C P v hWELZENIS FlüWmENSIH6EL83 60U0AT£l 3l65 BIÜUKEURIEVEN NETTE BESIENING VAN PRIMA KWALITEIT IS Van hemde en vei haalt men OWZfc heerlgke sausyzen a 40 et p p Bn mager ROOKSPEK vooi de gioote boonen P PONZE GEKOOKTE WORST IS 10 CT PER POND IN PWJS VERLAACD EN KOST HEDEN 40 CT PER POND OF WEL ïotPmom 4 72 Jaargang Maandag 8 Juli 1988 mimm mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN eEïlGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWËR ERK OUDERKERK OUDEWA jpi REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVEBTl£NTI£a RU81 Uit Gonda en onutrwken tbahooreiMU tot den bezorgkring 1 6 regels l O elke regel mee $ ilS Van boltan Gouda n den bexorgknagi £ regela ƒ 1 6ö elke regel meer ƒ LSi AdvartratUn in het 2at rdagnanunec Si tt aiag op den prijs Liefdadigheidf advertentUn d heUt van den prfla tNGEZONDLN MËDËDËËUNGEK 1 4 regiüs ƒ 2 26 elke i gel meer ƒ 0 60 üp oe woorpagma 50 hooger Ciewone adverteutiëD en gezonden mededectmi ou bQ contract tot zeer gereduceeraee pi 4 Groote letters en randen worden berekend naar plaatamimte vertentiën kunnen worden mgezonden door tusschenkomst van aoliede Bi k havelaren Advei tentiebureox en onze agenten en moeten daags vóór de plaatDing ai het Bureau zjjn ingekomen teneinde van opname verzekexd t cSn Ditbladvefschij nt dageliiks behalv opZon enFeestdag en i ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad r kwartaal 2 0fi per week 22 cent overal waw de bezorging per toope goachiedt I SVanco per post ppr kwartaal ƒ 816 met Zond gatdad ƒ 8 80 VI Abonnementen worden dageUJk aaDgenomeo wui ons Bureau MARKT SI OOUDA i bti onse agenten en loopers den boekhandel en de poatkantorttL Onze bureaux ziln dageiyks geopend van 9 6 uur AdminlBtratle ea Kedaetie Telef Interc 2746 Postrekeninir 48400 ing van liaite welkpm tuette bij zijn u len d ankoniöt op Nederiandsch giond llij veizekeida dat Nedcilaiul geluk dal lnH Itahaansche eakadei zijn ver Anistefdani heeft genomen Hij Ie dcu geneiaai en zijne vliegers inèt hun heldhaftigen tociht over de Alpen tïfl eüschte hem öen goede reis odB den lan gtii j on moeilijken weg die hem nog waclit len slotte ppraJï hi de hoop uit dat God heni en de zijnen pi vergjeaellen en behou eten naai Amerika Voeren opdat zij ten 4otlt ten gelukkigen en glorierijken temg kt er mogen hebben m hun vaderland Generaal Balbo naar het AmstelI hotel water vei het IJ m de ulotoiboot fvice adrairaal Brutel de la Rivièro be at Igeneuial Balbo zicb veigezeld e r ge nci lal l OUegrini én den ItaliaanscJien con sut+generaaJ di I uppiï naar de stad Op ht ej Htationtplein stonden do auto a klaar Vqmafgegoan door den hoQfdcommiasarib van potitie den heer Versteeg begaf men 7 6iv naar het AmBtel hotel be ivonde zaten generaal Balbo en zijn gezellen atm o n maaltijd in het Amatel Hotel aan Op het buffet stond een portret van Alusiolini Ketïhtg van den generaal zat I ady Drummond Hay daai naast genei aalPelUgrini tn de consul generaal van Ttaliédr Luppia Links onder andere de ItaJiaansche ge laxïi de heti laJliani In het geheel zatenj ai peiaonen aan Het menu bevatte uitslui lend Itahaansche lerechten terwijl aK wijnuitsluitend Chianti werd gescBionken Vertrek van Schellingwoude j Zondagmorgen te half acht 13 het Itali aante he luehteskadet onder conunando van f tnLraal Balbo van de Luchthaven behel Imgwoude gestait vooj de tweede ttuppe van de reis naai Ameiika Londondeiry was het eindpunt van de 1000 K M lange etappe Ie halt eén zijn de 24 watervliegtuigen in de loyle baai aan de noordkuet van lei Imd neei eatreken toegejuicht doi r duizen den lielajigsteUenden Het weer dat bij het vertrek uit I I n de w atervtiegtuigen geno idzaakt zoolaag ovei het water te vliegen dat zij sonistlt golven raakten later weid het weer beter ler tond na nflnkoinst gaf generaal Balbo den beman ninpen van de liegtuigen flpdiacht de machines onverwijld van brandstof te voti zien Hl koeeteidiQ toch hot voornemen nog m de middLguren de leia naat IJeland vooit te zetten Later l efiloot de eommandu it hedenoch tend te zes uur de leis voort te zetten als de wecl omstandlgheden het althans toelaten itéwiradnt over de Noordeltjke route JAii ftoeïÉ le v n ïtalii imai Schellin woude Een vlie tuig veiotig U t bu de dainji Eeh koij o aaJ mecanicien gedood De 24 wateivliegtuigen imdagiMigen ge tait vÉk de teis naai lei land f i i B£dbo esl adet t I t lll i ndondeiiyj gelaliU Jet exrt 1 i 1 iiistL etn llolite Jiereensclmdding bekt men itn wils be ivusteloofi Bij aankomst aa Üifiijjrsluizen wa h wepr bij kennis iVei de lieft iij etn ernstige ho f twond tpf dhoud rfractuur oorzèak van htt ongeluk ib wellicht te Soeken in een verkeerde manoeuvre van ï lui itaiIjVoimden ten ufbt i tu9H£ ien de bt tht groep wijd llntg iig uijL Ipl Ht Mol t tn Hn t d J in 135 imji lut CükD ler Hmx i e logen nu vtrdei ga dp i Jiij Jovei Mannliolj Iqn Het sMiul t Sc ieIlingwou e 1 tw e minuten er pén kwdin lift eet te van d 24 lriiiliaa 8tlie vhegtoistl lot op het watei leoht fiotir de iHet eei Bte vilegluig dat nctrstreelt w as t van den c oifclinandE nt van het eakadei n Ilidiaant cli minister voor de lucht vqait geneia l Walbo J én voor één strc ken de gcoote ffijze vogelt kturig op het watpi ncei ijJBbesuiiTeven eemge enkels lo n het watt ivJak voor htt vliegkamp om Itgen den w d ii die uil Noord OoBteli ko nciting k f ovei den Duigeulam iiiLidijk ig aeherpn en nter te stujken Een der vliegtuigen over den kop geslagen ten d 1 vtitKtuigen het 17 it h bij iiel neei komen o er den kop geslagen Van alle k uiten sehoten iiiotorbooten toe w o die an den h U om hulp te bieden Het Ixie stel kwam bij het dalen plat op het water nei r dook met het voorstuk even ondei en loeg veivolgenw o er den kop De splinteis van het toestel vlogen naar alle zijden Het Eén doode Dt t drie ujn bloe hte iKht L ewond De Kizag OLider an het toestel kapitein Rai lini bekwam een lichte beenwond De vijf de tn laatste inzittende van het t ieetoi ie omgekomen men heef pas latei het hjk gevonden Het ij de korporaü monteur tjumtavelle Dt len piloot bij l t njeerdalen p het wateiHii moet lata l et feinn naai beneden zijnollokcn waaidoor dd neus van het totsteletdei wattsr kwam ooi den tegendruk vonliet water u hét v ljegtuig dooiniidden zijn jbrokeiii l JToen t fcfr ak vaif vliegtuig latei aan flen W hing 19 dc polJie on ilddellijk be nuen daarondti e eggen e vnj spoedig lie ft men tjoth Jiet iijk gevonden De boiet Vüji ftel Hlaxht i Efer bhek in elkinder gei iukt te 7ljn Het j stoffelijk veibchoU ier r politiebooti naj r tien steiger bij het Cen mi u1 station bi acht en Biina honderd vliegtuigen in de lOi bootje J Het dalen gespluedlde één vooi één Juirtt Jf p Iret ODgenbiilf deÖvde italiaunsehe vlu I tuigen Ikiv d siwl het feitt van liet vH kamp te Soesterberg een rondvlucht o er het land maiikten Niet I minder dan bijna 90 vliegtuigen waren jp 1 dat moment bovpn d hoofdstad in de lucht t Ongeveer tegelijkertöd is ook de Duitscdie i Sehellrngwoude cirkelde I De ontvangst j Generaal Ballbo en zijn vliegeniers zijn j dooi munster Deckeis en vele autoiiteiten begroet Hij was in grijzen uniform met platte pet op de borst vele ndderoiden lelkens weer barstten zijne iandgenoolen II vreugdekreten los Handen drukken en I V uemlelijke woorden aanhoorend liep hij 1 langs dt helling omhoog de vliegloids bin 1 nen Inmpaigne werd aangevoerd Balbo lironk den eersten eerewijn op dezen tocht Men diong st td sterker om lieni same i 1 Het was ten voor bem haafit benauwende eeestdnft Eindelijk stelde nien den geiieI laaJ met eenige hem vererezellende autoii I teiten ir veiligheid m een dei klein ver tiekken waar Balbo ten telegram schreef meldende zijn behouden aankomst I ater kwamen de bijzonderheden van liet treuiig ongeval bij aankomst daarop hun donkeren hcliaduw werpen Namens de vPnenigintg üante Alieliiiii weid aan generaal Balbo een Delftschen tegel aangeboden voorzien an het wapen van De verwelkoming door mmister Deckers dat hij iieiii namens de Nederlandse he Be f en moest pkomen want tiot was tus then deze beidt n van geen i eteekeniR Nu We het toth weten momfielde zef en ze het met gia begroeide pad afhepnn een takje van ten braani afplukte OGod als ik ditn nadit gestorven v m ofwas weggegaan wat nog eiger dan de lood zou Zijn gewtest dan zouden we het nofif geweten hebben Geheel li lar wezen was hiervan vervuld ij wHt het en was er bhjde om Al haar tdathlen en haar Bij een krommmg van het pad juist daar waar een door den wind gebogen lijsterbea liajir ve leratbtig gebladerte uitspreidde kwam ZIJ tien man tegen die haar illes iwas Hij ned stijf en was npg stijver toi n hij afsttee zottdra hij haar gezien liad Een Kigenblik ketk raj hem dotir schnk over mand in het gelaat toen vloog zij met een wiidcn kreet op iiem af tn legdp hair han tien m de zijno Je hebt pijni nep ie O zeg mii water gebeurd i Hl lachte verzekerd door wat tiij wist van het eeluk dat hij van nabij voolde als hl haar aanraakto of naai haar ke K Niets öm an te schrikken kind Tk heb voir een goed doel geVoehten en ik l on bijna neergeslagen Heb je t gewonien Maar natuurlijkheb Je dat jjei ze met de stille hoop 70oal8iedere vrouw die koestert van jong meisje af tol de ouderdom haai rimpeltjes komt brengen dat haar man de overwinnaai zal zijn I Ik heb geiwofinon en dat was ook alles wat ik l er6ikeu kon meisje Maai vei tel me nu eens zi ik er eig uit en heb ik be hoöfta om opklapt te worden O t IS ferscluikkoiijk Ei is een buil een letl groote buil juist ondei het eene oog en een snede boven je wenkl rauw en je moet maar zoo gauw mogtlijk mteko men en me je gezicht aten betten Als antwopid sloeg hij jn atnien om haai been ep Hld haar liclit m het zadel 1 Ze hati dezi4 jilotsthnge beweginy met vei 1 wacht en t tieette ademloos legen t t ze zich heel eker p haai zitplaats 1 I Zou je dat denken meisje We wio anders dan een kind een dwaas kmd 7on V m huis wog gelot p6n zijn Ja het was van huis antwootdde ze tnvoudig Dfloina gingen hij in prettig landoende etilte naar Lostwilhens en l o n van beiden dacht aan Guffs gökneusd ge zicht tot hij zyn merrie gestald had en Ie hut binnenkwam w aar Nell reeos uW was een kop thee voor hem Jtlaai te maken e keerde ui h om tf eii hij binnenkwam en een ondeugend teeder lachje ontsnapte haar Wat 18 er zei Griff die aan piettigerdingen dacht dan aan zijn eigen vooikomen Alleen dit dat je me aan uiijn oomdoet denken Hij ia er soms ale bïj er eennacht met zijn bosehiwachtera op uit newee ïtwas net Zoo uit als jij Hij noemde dat een kkui pleziei tje gehad hebben her inner ik me ofsdioon ik me dikwijls vei baasd ifgevraagd lieb wat voor pleziei hij er in vinden kon Je ooin sprak Griff haar na ik heb Jtj nog niet veiteld dat hij op dien avond dat je was weggegaan met me mee geikoinen was 96 j Wat ig hy weel naai Lostwithen gekomen Hij belooftle toen eeift aan ti ko uien rijden herinnei ik me en ik wa i hUf 1 beangst dat hij het zou doen maar nu ib de eene week na de andere verloopt n en i IS weggebleven nen ij 1 1 httwithens lil tandi hefiPd upel maar zijn Hij h er i lezier in me met jou te plagen ofschoon hy zieh jou slechts als een j klom vrouwtje berinneide dat haai mg vasiberadeix naar hem toegekeeid hield ter vvijl Hestci piaatte Inderdaad was het geheek geval nictfl dan een grap voor h m I Hij zou el niet mee gespot hebben alt I luj geweten had le dat kleine Ze dl aaide zich om den theepot in de itne den waterketel in dg andere hand bi elen zei ze met een langen lieflijkenlach ik zou het naar vinden als ik jouwgeluk zou bederven gelijk de predikant mewaa ehuwend ttievoegde dat gebeuren 70U maar bang zijn voor ooma woede Neen lat kan ik nu gemakkelijk verdrö en Griff wachtte tot ze haar trekpot had