Goudsche Courant, woensdag 12 juli 1933

Onderti ouwd H C HOFMAN Weduwe van J J van Brusgen en H DE GROOT Weduwn ar van A J v d Staaq G roningen Gouda MO 18343 TE HUUR GEVRAAGD Heeronhuis beneden suite boven 4 kameis tegen halt September Blieven onder No 2556 Bui eau Goudsche Courant Mal kt 31 Gouda Naar Buiten Vooi lust en hulpbeh Dames lietdelyke veiz aangeb in modein landhuis gi tuin lommeiijke zitjes pu nid keuken Uitst lef Pi zen vaiiat f 70 per maand HEIDEWEG 44 SOEST Het is HET VOORDEELIGST Het is HET EENVOUDIGST Het is HET GEMAKKEUJKST wanneer U m meerdere bladenadveirtentien hebt te plaatsen hetzflhier ot welk blad ook in binnen ofbuitenland dat U de opgaaf daarvan f toezendt aan Eet ADVERTENTIE BUREAU VAN DE GOUDSCHE COURANT Markt 31 Gouda Tel 2745 U zgt dan in eens klaar en deplaatsing geschiedt naar wensch entot dezelfde prqzen als door de bladen direct wordt berekend Het bureau der iiConomiachg Wereldconferentie heeft in zyn heden onder voor zitter8t hap van MacDpnald gehouden ver gbdering besloten 26 Juli a s vast te atelien als vourloopige datiyn voor de slotzitting dei Conferentie die dan tot nader aankondiging zai worden verdaagd Een nieuw Uussisch memorandum Gistermorgen diende de bovjet delegatie ter Economische Wereldconferentie een me n oraiidum m waar n opnieuw met nudruk er op werd aangedrongen dat de beide oor spronkelijke Kussische voorstellen die Lit wmof in zyn eerste rede iia de opening der Conferentie had uiteengezet op de agenda ïulien worden geplaatst en behandeld zul len worden Deze voorstellen hebben be trekking op een economisch non agressie pact en de uitbreiding van de invoermoge lijkheden in verschillende landen alsmede de voorwaarden waarvan deze uitbreiding afhankelyk is Officieel communique inzake de werkzaamheden der commuaies Officieel ïvordt medegedeeld dat het bu reau der wereldconferentie Oe aanbeveling der monetaire redactiecommissie heeft goedgekeurd volgens welke de eerste subcommissie zou voortgaan met de beraadsla gingen over de schuldverplichtingen de tv eede o er de resolutie inzake de samen vitrkmg der centrale banken zoomede de kwestie van het zilver en andere aangele genheden waaromtrent overeenstem ntung bestaat Een niteenietting van Chamberlain In zijn uiteenzetting voor het L erUuio tijdans de debatten ove dt wereldcooferui tie zeide Clianiberiam om het Weliswaar befllual er nog ê n grook ver deeldïieid in de opvattingen maar spr hoopt tocli nog dat of clioon men uog niet Ijl overeenstemming ih Kunnen komen er mnWelen gevonden zullen worden om de moeilijkheden ie overbnigtjon Het is nuU teioos te onUenneji dat zooala de üingen zich ontwikkeld hefeben het werk dè con feieuiie gttn enihtigen tegenölag lieeft on dervonden Spr hoopt editei dat het bij tegenslag mag blijven Ei is geen twijfel aan dat m ieder geval d © conferentie haar bcaprekmgen zal voortzetten uver zekere zLei belangnjke iaken waaruver men reeds lot groote hoogte overeenstemming heelt bereikt Men mott met al te spoedig ver ondersteilen da de tegenslag een dood lijke slag IS geweest voor het succes der conferenüe wat de kansen op overeenstem niii maakg wereldprobleimen betreft Wij ïijn aog steeds van meemng aldus spreker dat gelijk WIJ altijd hebben tot uiting gebraciit de voornaamste moeilijk niiddtliijk met gttsl Jiitt oulvanfetn Nd liLt veiJrag van bi t Lateroan is iet k jsteel belangrijk opgeknapt de tumèn tii wQgen üjn verbeterd en er is een altra kortegolf ontvanger m het gebouw aange braUit lijdens de veibetenngs werkzaamheden iKLft n en tal van steepen standbeelden op gegraveu Len ervan ENGELAND J De werkelooeheid Uet cufer belangnjk lager Op 25 Juli j 1 bedroeg het aantal getegis tpeerde werkelooztn ip Lngcland 2 438198 o 144 771 muidti dan een maand te voren n 309 255 mindui dau m het vorige jaar D Lngclsqlio pers maakt met groote kop ptn ijjelding van deze daling en begroet h lai Ais t en teekeu van econimische op levint De buidiga oijfers van te wwk ge tUdt arbeiders zijn de gunstigste odert 1930 ZWEDEN Groote boschbranden Heedg tienduizenden hectares naald hout verwoeat Tengevolge van de groote warmte en aU gtvolg daarvan een hevige droogte dip eet aimzienlyk deel van het te velde ataind gewas verloren dreigt te doen gaan woedt f ii overal in Noord Zweden groote boschbran den Overat waar dit maar eemgszins mo gtlijk IS wordt dag en nacht door versterkt V achten en patrouilles van bo charbeide gt waakt maar desondanks zyn de branoen geweldig in omvang toegenomen Zondag woedden er in Dalecarlie Varm land Jfemtland en de Norrlandsthe provin N ea ongeveer dertig boschbranden In d niLeste garnizoensplaatsen m deze distric ten zyn de verloven ingetrokken De ern stigste brand die by menschenheugenis dt Laplandbche bosschen heeft geteisterd Zotg dat ie kleine zorgen des levens u met klein maken uur uiten jin Koyd had zyn koeien lief Dooidnngtndei n steedg smarlelykei klonk buittii let geloei Johima Koyd yUiL overemd zitten hy wist wat dit geluid be t k nde en voelde nieuwe kracht Ui beesten waren nu zeker vol melk en er was niemand dan hij om haar Tners tt iit lasten Au ik het kunnen monipeld hy 1 tn hy lan yaani uitf iiig langs het doorn I u e w lar de vlosvink nog kort geleden Zijn avondzang geyongen ha l De doktei hl eft gwxgd dat hy tegen len nacht tiioi langp zou komen miuir heeft hij nu vineei om te melken Al de minachting van den man dip met ijn handen arbeidt ooi hen die met ijn heraens werkt deed zicï Inci gelden Hy kan den dood in het gelaal an pn menscli ItztJi en praten over ge UMskunde dat kan Ueddhiough masi wat litb jc dairaan als 5e kleine vaais l nii 1 kan uithouden an pijn Hij twijfelde nu niet meer aan zyn klacht Hij jF airi het melkstoeltje dat achter ziji l stond LH gine naar buiten het erf cp koeien die uit zichzelf waron binnen e komen door de pen poort die toegan f g i tot het erf voor den koestal keken na u m en loeiden vol vertrouwen Wat IS er dan jongens dacht j€ craTrdat Ik mijn verstand kwyt was mompelde hl dp esplkkeld zijden van de vpar tredend Npen kinderen neen je hadt wel op myn kom kunnen rekenen door HALLIWELL SUTCLIFFE Voor Nederland bewerkt door J F Wessehnk van Rossum Nadruk verboden f belioeft vannacht niet bi hem teblijven dokter m NeJl na een pooeje Zebedacht dat het als Gnif weer een kot rtsaanval kipc r wel zou kunneo gebeuren datJuj het geheim van zijn iavtn zou biechtenf ze wemchte angstvallig dat dit geheimbewaard zou blijven Ja dat ifl waar zei hij aarzelend U weet nu alles wat er te doen is en uw aan rakmj ia de halve genezing waar u kunt nu met wftr een natht wakker blijven O maar dat kan ik best Wanneer u hi bltef dan zou ik tooh wakkei blijvtn Ga toch als t u blieft terug naar Maiehcotes slaap vanna ht eens goed uit en kom fan morgen weer terug Reddhioueh dacht een oogenblik na On getwijfeld had hij wel wat rust noodig en nij had vertrouwen in de verpleegkunet van ö 26 kleine Vrouw Daarenboven aouden wrt dringende boodsohappen op Marsh cotes kunnen wachten U voelt aJ8 een man zei hij t n laat Ja ik Eal morgwi terugkomen Du ging Nell weer naar binnen en A DUIZENDEN 10 Juli 1933 bezoeken elk jaar de REEUWIJKSCHE PLASSEN en brengen daai uren vol genot dooi VERHOOGT DAT GENOT door U te laten voorlichten door het uit stekend beoordeelde fraai uitgevoerde werkje De Reeuwijksche en Sluip wijksche Plassen door Dr A SCHEYGROND TWEEDE herziene druk geïllustreerd met 26 afbeeldingen naar foto s en penteekeningen benevens een duidelyke KAARl van het plassengebied PRIJS f O 50 Van dezen tweeden druk zijn nog slechts enkele exemplaren beschikbaar De derde druk gaat weldra ter perse Verkiiigbaar in eiken boekhandel en bvj de Uitgevers A BRINKMAN ZOON Markt 31 GOUDA EEN GEZELLIG THEEUURTJE VERKRIJGT U DOOR I VAN NELLE S PANTER THEE TE SCHENKEN PANTER THEE IS EENEMELANGE VAN HET UITGEZOCHTE PRODUCT VANSPECIALE PLANTAGES ENGEEFT U DAARDOOR HETGENOT VAN EEN HEER LIJKEN GEURIGEN KOP THEE I CENT PER ONS VRAAGT UWEN WINKELIER TE KOOP AANGEBODEN een geheele Banketbakkerijinventarisen Mfinkelopsta Adaibu een gasoven klopmachme bpijsm chme 2 P K Electi motor m ciiufweik Snelwegei enz Alles zoo goed als nieuw Te beviagen BOSCHWPG 62 Alhiei HET WINKELHUIS TE HUUR rjiJNy é Drinkt II slootwater Neen natuurlijk niet Waarom gebruikt U dan wil gewone aiijn waarin evenals in slootwater steeds talloozeroHIngsbacillen schimmels en azijn aaltjesleven Als U dit goed beselt koopt U voortaan geen gewone azijn meer maar uitsluitend BOOG AZIJN Boog Azijn IS gegarandeerd bacterie vrij zelfs I blijft de lesch open staan komen er geen azijn aaltjes In voori BOOG AzïïN HAAS AZIJNFABRIEKEN NV HAARLEM Wilt U vermageren Op welk i deelt van het hchaap U ook wenscht zonder gymnastiek zonder diëet Eondei geneesmiddelen in te nemen zoSder baden UitsluiLend uitwendig gebinuk Hat resultaat ia na den zesden dag zichtbaar Schryft aan Mme COLENBRANDER Overtoom 44öb Adam die U gaarre GRATIS zonder eemge verplichting onder atrikte reheimhouding alle noodij e aanwijzingen en puma referentiPb zal zenden Koop het V € € f iet STlag et je Terwijl de vrooli ke kleuren voor op Uw ri wlel wapperen zal het U prettig stemmen dat ge Uw landgenooten wier gezinnen zoo zwaar werden getroffen door de moeilijke tijdsomstandigheden met hebt vergeten I Doe het nog heden en steun het mooie werk van het Nationaal Crisis Comité 186000 Het vlugge vlotte vaant e is een sieraad voor Uw ri wiel U kunt het bi Uw Plaatselijk Crisis Comité a F 0 25 verkrijgen Ga er morgen even langs 72 Jaar anq WoonsJofl l Juli 1933 eoDMQE mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz DitbladverBchijnt daÊelijksbthalvcopZon enFeesldsÉ n ABONNEMENTSPRIJS per kwarta ƒ 2 25 per week 17 cent met ZondagsbUd Iter kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal watr de betorging per looper geadiiedt Franco per post per kwartaal 8 16 met ZoDdMgsbUd fSJSO Abonnementen worden da eUjka aangeiiomea aan oub Bureau MARKT XI OOUDA btf ome agentes en loopera den boekhandel en de postkAntorm Onze bureaux syn dageUJki geopend vu 9 6 uur Admisiatratle au Redactie Telefïnterc 2745 PostrekeninK i8400 ADTEBTBNTIEPBUSi Vit Gouda n omstzvkm b hoor Ml tot d n baiorgkrlnc 1 6 regela 1 8Q elke regel meer S Van buitan k nda ao dan bezorgkringi i £ regela 1 elke regal meer 1 8A AdvertantiiD In hat tardagnommar 2t ft blftUg op den ytila UafdadlghaidAadTartantifa da hdft Tan dan piQa INGEZONDS MEDEDEEUNGEK 1 4 refEels 2 alka regel meer 050 Op ta oorpagina 60 hoofar Gewone advertentito en ijigeionden mededeeluiTon b coutTBct tot leer gereduceerden piQB Groote letten en nmden worden berekend naar plaatamimte vertentièn kunnen wonlan ingezonden door tusBcbenkomat van lollede Beek bedelaren Advertentieburaax en onse agenten en moeten daa vóÓr de plaatsing aan het Bureau jn ingekomen teneinde ran opname verzekerd te zfln De Economische Conferentie op 26 Juh a s de slotzitting Gebrek aan vertrouwen Chamberlain Ifeeft den moed geenszins op REGENMANTELS Falcon Gabardine Tweed Gummi Satin Loden enz Enorme vsrscheidanhaid ZEER LAGE PRIJZEN Prt a Kiwahteit BUITENLAND8CH NIBÜWS DENEMARKEN Het eskader van Generaal Balbo heden waaroadei de wereld Üians lijdt vau internationalen aard zijn wat hun oor spiong betielt hJi tj kunnen aj eeu wor den upgelost do i i en inteinaUouale actie 6n V ei eenstemming iJe gedacnlo dat eeiiig land do pioblemcn kan oplossen zond r lekenmg ie lioudon met wat in do re it van de wereld geschiedt is noodizakelijkejr wijZe gedoemd tot teleurstelling Voor het Mjgenblik kunnen tenige van deae nogal duisteie en moeilijke vraugatukken de wij ondei het oc moeten iuen met tot een oveieenstemming leidion Uiaondankb ia er nog een hoop werk te doen vooi de confe rentie door algemetne ïiolithjnen op te etel len wautlan s iiitii uiteindelijk t ot over eenstemming zal kunnen komen en die ten Aeciste den tenigkeei tot normale to tan den zuUen vergemakkelijken in een vol ifend stadium De Bntsche politiek blijft wat zij van den aanvang is geweest Wij vrorden in onze ïpviittingen kracJitig gesteund door de dominiona e Indie Het doen stijgen van le prijzea in den groothandel blgft nog steeds het eerste doei Maai tioe meer men Uit probleem bestu deert hOe meer men terugkeert tot dit een tiale feit op den bodem van aüe moeilijk heden ligt het gebreJt aan vei trouwen Slectits een liersttl van liet vertrouwen zal one Hl Uaat stellen het volledige piohjt te trekken van de verscliillende maatregeien die WIJ kiuinen nemen voor het doen stijgen 8n het pTijspeal en al onzo inspanning moet worden gewijd aan het herstel en het opbouwen van dat vertrouwen i e depreciatie vani den dollar heoft ongetwijfeld een zeer verwarrenden factor inhet spel gebraciit maar in groote mat is lit ten onnatuurbjk en kunstmatig verchijnsel dat met gebaseerd is op intrinsiek conomisclM fn financieel factorenmaai dat lioofdzakolijk het gevolg is vande speculatie die in contmentjile kringenld be nnen en dip dotr Ie Amenkaansohespeculatie ig pevoigd Volgens de opvattmijvan vele be oegdg deskundigen zijn de ometandigheden en feiten van dien e ard datiiet eer wel mogeJajk i dat t r een ommekeer plaats zal vinden in dit proces m denaanstaanden herfst wanneer versclnllendefactoren in omgekeerde nctiling beginnente werken Derhalve moeten wi ditmaalonze zinnen koel houden en ons niet doordeze tijdelijke verwarrende factoren latenoverhaasten zoodat wij zouden komen tol haastige slcK haov er wogen of overijlde con clusies hedenmorgen te 6 uur gestart L K bltl L dt II11 L liet no dlottig gtvolg Hoew 1 ij tfiQniig gewond it veikeert de piiiigMlei mei in k vensgevaar De revolutie geëindigd Een rondachrijven van ïrick in een communique a n de r ksstadhou der s en regeeringen der landen zegt mmister dr Frick o a De rykskanselier heeft in zyn jongbte ledevoering met klem betoogd dat de Duit st he revolutie nu geëindigd behoort te zyn De politieke partyen zyn of hebben zichzelf ontbonden en hun terugkeer of opnieuw vomung IS uitgesloten De nat soc party Js daardoor de eenige macht in den staat geworden en zy heeft gezorgd dat iii de leidende posities betrouwbare en bekwamt paitygenooten zyn geplaatst Nu is het tydperk van de evolutie aange biüken dus van de ontwikkeling der dingen Men moet nu met langer over de revolutie spieken in openbare veigadenngen of debat ttn Len revolutie is nooit bevorderlyk voor üe belangen van den landbouw en het econo nusche leven in het algemeen en het is de ttak der regeering juist voor landbouw en btdryfsleven het allereerst te zorgen De werkeloosheid begint te verminderen maac nog steedb wordt op onoordeelkundige wyze ingegrepen in het bedryfsleven onder het IT om der revolutie Voor zoover hier en daar nog ingegrepen zou moeten worden zullen de betrokken hoogste autoriteiten hierin be slissmgen nemen maar iedere wiUekeut zal 18 000 politieke gevangenen Tegenover het bericht van een buiten Ui dsch persagentschap dat het aa ntal poh tuVte gevangenen in Duitschland op meei dan lOO 000 htelt meldt de Pruisische pers dienst officieel dat het totale aantal slechts ïti OüO bedraagt waarvan 12 000 m Pruisen ITALIe De Paus buiten Rome jisleinuiiiddag om vijf uui heoft de Paus met eenig gevoli in due auto a voor het LLMt liet Vaticaan verlaten De gedachte om eenigen tjjd op Gastel Oondolfo te vertntvtn was viij plotfcehng bij den Paua opgeJiomtn Het idpe was on De 24 vliegbooten van het Italiaansche eskader onder leiding wi generpal Balbo i ïi hedenmorgen te 6 uur van Reykjavik op IJsland gestart voor de 4de etappe van den Oceaanvlucht van Orbetallo naar Chicago welke etappe 1500 myl bedraagt en de langste en in verband met de aan de kust van Labrador meestal heerachende mist te ens als de moeilykste van de noordelijke route over den Atlantischen Oceaan wordt beschouwd DUITSCHLAND HuweltjksoptuBtBme De voordeelen Van subsidies aan jonggehuwden il L Duilhüi ujköUiiiiljteiiL an Irinan u en htelt naar liet WoUl bureau meldt V oorlio igiiig vui 11 t aantal huwelijken na dJUUUU pei jaar t t 1 miudeimg di i ig küloosheid met 4UU Üüü petnont n u het eOÉto i 00 000 Hl elk V imindeiing van d iMl u voorwerk luuzt n oig met OU miUiojni maik in tiet iic Le jaui 3UU uiuiiuen laÊÊt m het twee 1 400 miüKK n m het 4B ie Rai enz Verbelelmg der belasting ontvangbtenURt op üeii duui lüU iniUioen mark per jaar HeiloMii van bijna aJIe takken vanliet Duitfeuho economiscli leven met name un dü mduatueen die zioli bezii houdeumet de labncatie van meubtleu huisraad t xiicl de bouwbedrijven en het goederen eivoer De bruchuit bevat verdei nog bijzonder iKden uvei dg taciliteiten dig de Duitsolie laat wil even om het sluiten vau huiwelij ken te bi voideren Zij telt aclit iioofdetuk l en dif handelen ver het doel vaji huwaiijksleeningeu de persoaetn tlie ex voor in Hiimeiking komen tio6 men aanviagen o ji Ie Hingen moet indienen op welke wijac dt teiugbetaling der voorschotten moet gesctueden en iHerlei andere wenken Noodlottige val van een parachutesprtngstrr Beide beenen gebroken Dl bekende pariw lmtespringster Lola beliioeter is gibteia ond met een zweel V legtuig boven iiet vlitgveltl te Hirschbeig iiceigestort Zij brak beide beenen en werd ernstig gewond naai het ziekenhuis overgebracht Lola Schroeter had zich door een n otoivliegtuig met een zweeftoeatel van Kreslau noar Hii icJiberg laten sleepen en maakte tinige cirkelg boven het vliegveld alvorens te landen In een bocht gleed het w II h nameliik stil te gaan liggen en slajKiidc oiibemerkt hel eindt te laten nade 1 n De Daar zijn ei die uie zullen miswn in d komende dagen fluisterde hy tei wijl y iiimr het vensterkozijn istrompelde om indaaj naai het gioepje koeien te kykeij ddt rondom den put stond O de koeien uilen me missen Een zactit licht w Royd s gelaat Ik zal toth ev n naar buiten gaan en ze vaarwel zeggen mompelde liij Wtcr duueJde het hem toen hy dei vloii overstak en Wijna wig hij gevallen 1 1 zonk weer in zyn zetel terug Neen ik moet maar stil hier blijven zei hy Stilletjes hier blijven dat is het vei ligst loeh zou ik zoo graag nog eeni tegen de loode vaars eeproken hebben en legen Ie kleine witte koe met haar streken en grappen en die schalksche zwaitbontt die liaar melk zoolang houdt tot een min zijn trtKluld met hoor verliest ijn krïK hten hadden hem begeven en hy moest het mi maar nemen zooals liet was ei hij tot zichzelf Hy kon iijn ïees ten alechti zien in zijn verbeelding met de Ogen der liefde de l epaten do zoo goed den greep van 7ijn knokige vingers om haar uiers kenden Uit was het oogenblik van Joshui zyn oofrenblik an poëzie van zielsverhefhiig dat Iaat kc nt in een leven van zwaar wer ken van regen en koude en van lichamelijk lijden Groote liefde iwll ach m het laatste gon te zingen in den doornatruik dig bij de deui roeide I en kievit rifip in da verte ei de heide En intussohen ontglipte het 1 en hem langzaam aan en begonnen pijn en gedathten te vervagen Nog eens ging I IJ fitaan e hep doelloos rond door de keu ken diQ hem nu drie en zestig jaar had geherbergd Hij voelde nu zelfs geen nieuwsgierig I tui meor en die ontaag dat men aan deze ijde van het graf voelt was verawenen hij waa nauwelijks onrustig doch berustend ztn als 1 eerlijk mtui is die een verhoor iifoet ondergaan en ijn antwoord klaar lu ft Hij ging naar het buffet nam de tinnen borden wreef ze om beurten en aette 7e daarna weer op hun plaats Daarna wond I ij de klok p Hij telde het Id dat in de sel eime bergplaats naast z ijn zitplaats lag en etimlatht niet met eenige mintier waardige bijjredacht maar eerder met dien breeden wijden blik vol humor over de kleinheid van het leven en hij glimlachte tr om dat er geen bloedverwanten zouden kimen om zirh m tegemwoordigheid van liet doodp lichaam af te vragen hoeveel de doode man hen ou nagelaten hebben Het btetje dat er is zal allemaal voor Heutei ijn mompelde hy Want nu dacht hij niet meer aan Halter alg dg vrouw die 7ijn ouden dag tot schandg gemaakt had maar aan hef eiaje dat zoo geleek op haar overleden moeder die hq nu spoedig zou ontmoeten of met al naar de onbe kende maohten daarginds het iBouden bestemmen De zon daalde tot de heuvels en Royd verzwakte snel Hij had nog aledits één Door smart gelouterd waken en Grifl slief long en diep en Trash 1 ig naast hem oy 1 et bed Het leek wel of Ip dagen na den feiooten sneeuwval terug fetkeeid waren behalvg dat twet van do cliie kameraden van plaats verwisseld had den Op Wimlyfarm was Reddhiough mtus i hen een van aijn patiënten wien hiji geho jpt had de laatst hulp te kunnen ver leenen ontglipt 104 Boer Royd wat nada de dokter jiem dienniorgen verlat in nad naar bmnen gegaan n op zijn stoel gaan zitten Daarna wasliij opnieuw gaan nadenken over dat ge leim dat niemand in dit leven kan ont laad elen het geheim dat hij spoedig zou kennen Toshua vreesde niet langer hij was slechts nieuwsgierig Het scheen ouuii aprekehjk Peemd voor iemand die zajn gehetl leven haast aan mets anders gedacht 1 ad dan aan het kleine kringetje van oog sten Bcliaa p ohereji en zoo al meer dat hij n Sr er een nieuwe dag voor Ting Crag Moor zou aanbreken buiten bereik en gehoor vam dit alles zou zyn Hg betastte iijn pijp vulde die en staik haar aan vref md dat hij nooit meer zou rooken Hij keek om zich heen keek naar d © fude klok in den hoek naar het bn fet met de een voudige tinnen dmgen die het versierden de Olureesolie honden en het njtje Delftschfi pulleljee dat er boven op stond Deze dingen waren nu hij hem behoorden hem hij kon ze naar goedvmden behouden of verkoopen Wordt vervolgd Db zon daalde naar het westen en nog Bteeda zat de oude man en peinsde over al les Een vlafinnk kwam aan vlogen en be i